MARKTEKNISK UNDERS£â€“KNINGSRAPPORT ... Markteknisk unders£¶kningsrapport, Geoteknik o: Unr 1320038340

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MARKTEKNISK UNDERS£â€“KNINGSRAPPORT ... Markteknisk...

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Victoria Park

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

  Victoria Park

  Skiftinge, Eskilstuna

  Geoteknisk Undersökning

  Stockholm 2019-01-03

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Victoria Park

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  Skiftinge, Eskilstuna

  MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

  Datum 2019-01-03

  Uppdragsnummer 1320038340

  Utgåva/Status

  Uppdragsledare Handläggare

  Tomislav Polugic Tomislav Polugic

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  1(7)

  Innehåll

  1. Objekt och uppdrag ................................................................ 2

  2. Underlag ................................................................................. 3

  3. Styrande dokument ................................................................ 3

  4. Positionering .......................................................................... 3

  5. Utförda undersökningar .......................................................... 4

  5.1 Fältundersökningar ............................................................................. 4

  5.2 Laboratorieunderökningar ................................................................... 4

  5.3 Miljöteknisk markundersökning ........................................................... 4

  5.4 Radongasmätning ................................................................................ 4

  6. Resultat .................................................................................. 5

  6.1 Hydrogeologiska undersökningar ........................................................ 5

  6.2 Härledda värden .................................................................................. 6

  7. Övrigt ..................................................................................... 7

  Bilagor

  Bilaga 1 ......................................... Laborationsrapport, störda jordprover

  Bilaga 2 ....................................... Laborationsrapport, ostörda jordprover

  Bilaga 3 ............................................................... Resultat CPT-sondering

  Ritningar

  G-10-1-001 ............................................................................. Planritning

  G-10-2-001 – 007 .......................................................... Sektionsritningar

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  2(7)

  1. Objekt och uppdrag

  På uppdrag av Victoria Park via Mikael Bengtsson har Ramböll Sverige AB utfört

  en geoteknisk undersökning inför detaljplanearbeten. På de aktuella ytorna pla-

  neras för uppförande ett flertal flervånings hus och i anslutning planeras för

  hårdgjorda ytor som parkeringar och infarter. Även mindre byggnader planeras

  inom området.

  Figur 1: Översiktligt undersökningsområde, utdrag från maps.google.se.

  Ungefärligt läge för undersökningar markerat med röda rektanglar. Numrering

  av delområden i enlighet med geoteknisk redovisning.

  Aktuella ytor utgörs av tre delområden, se ungefärlig områdesindelning i Figur 1.

  Numrering av byggnader och delområden gäller endast geoteknisk redovisning.

  - Del ett med byggnader 1 och 2 ligger vid korsningen

  Rosstorpsvägen/Sundbystigen. Markytan är plan och nivån varierar

  mellan +17,2 och +17,6.

  - Del två med byggnader 3, 4 och 5 ligger längs med Karl Hovbergsgatan

  mellan Skiftingeparken och befintlig bebyggelse. Markytan sluttar mot

  väster och nivån varierar mellan +20 och +24.

  - Del tre med byggnader 6–14 sträcker sig längs med Vårvägen på den

  västra sidan. Markytan varierar från kuperad till plan och nivån vid de

  undersökta punkterna varierar mellan +20 och +26,6.

  Syftet med den geotekniska undersökningen är att klargöra geotekniska

  förhållanden som jordlagerföljd och egenskaper, djup till berg och grundvatten-

  nivå. Resultat ska användas som underlag inför detaljplan men ska även vara

  tillräckligt underlag för planering och projekteringens start i ett senare skede.

  1

  2

  3

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  3(7)

  2. Underlag

  Följande underlag har använts för planering och redovisning av undersökningar:

   Grundkarta

   Befintliga ledningar från Ledningskollen.

   Arkitektskisser – Strukturplan

   Platsbesök och kartering av befintliga förhållanden

  3. Styrande dokument

  Följande styrande dokument har använts:

  Planering och redovisning

   Fältplanering, enligt SS-EN 1997-2:2007

   Fältutförande, enligt SS-EN ISO 22475-1:2006 och geoteknisk

  fälthandbok (SGF Rapport 1:2013)

   Beteckningssystem, enligt SGF/BGS Beteckningssystem, version 2001:2

  Laboratorieundersökningar

   Jordarts benämning och Beskrivning, enligt ISO 14688-1:2002

   Skrymdensitet, enligt SS-EN ISO 17892-2:2014

   Vattenkvot, enligt CEN/ISO-TS 17892-1:2014

   Flytgräns, enligt SS 027120

   Skjuvhållfasthet, enligt 027125

   Tjälfarlighetsklass, enligt AMA Anläggning 17

   CRS-försök, enligt SS 027126

  4. Positionering

  Utsättning och inmätning utfördes i samband med fältundersökningar av

  DanMag Entreprenad AB.

  Koordinatsystem:

  Plan: Sweref 99 16 30

  Höjd: RH 2000

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  4(7)

  5. Utförda undersökningar

  5.1 Fältundersökningar

  Geoteknisk undersökning utfördes av DanMag Entreprenad AB, under oktober

  och november 2018 och omfattade:

   Jordbergsondering klass 2 (jb2) i 45 punkter

   CPT-sondering i 1 punkt (Cpt)

   Upptagning av störda jordprover (Skr) i 10 punkter

   Upptagning av ostörda jordprover (Kv) i 1 punkt

   Installation av 3 st grundvattenrör (Rf)

  5.2 Laboratorieunderökningar

  Ansvarig laboratorieingenjör var Per Carlsson, MRM geotekniskt laboratorium i

  Stockholm. Följande laboratorieundersökningar utfördes:

   12 okulära jordartsbedömningar inklusive materialtyp och tjälfarlighets-

  klassificering

   1 rutinundersökning på 2 nivåer för bestämmande av skjuvhållfasthet,

  vattenkvot, skrymdensitet, sensitivitet och flytgräns

   Ödometerförsök med konstant deformationshastighet, CRS-försök, på

  två nivåer

  Laboratorieundersökningarna utfördes 2018-11-13 samt mellan 2018-12-05 och

  2018-12-07, se laborationsrapporter i Bilaga 1 och Bilaga 2.

  Kolvprovtagningar förvaras i kyl i 6 månader i mån av utrymme (minst

  3 månader) under en temperatur på +7˚C. Skruvprovtagningar förvaras i

  6 månader i rumstemperatur.

  5.3 Miljöteknisk markundersökning I samband med den geotekniska fältundersökningen har även miljöprovtagning

  utförts. Resultat redovisas i separat rapport.

  5.4 Radongasmätning Radongasmätning är inte utförd i det här skedet.

 • Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

  Unr 1320038340 o: \s

  to 2 \s

  g t\

  2 0 1 8 \1

  3 2 0 0 3 8 3 4 0 v

  ik to

  ri a p

  a rk

  \3 _ te

  k n ik

  \d o k u m

  e n t\

  m u r2

  0 1 8 0 1 0 2 \m

  u r.

  d o c x

  5(7)

  6. Resultat

  6.1 Hydrogeologiska undersökningar

  Tre grundvattenrör installerades i

Recommended

View more >