Click here to load reader

MAPA 5 - · PDF fileProjektant: Goran Cuculić, mag.ing.aedif. Glavni projektant: Ida Križaj Leko, mag.ing.arch. Direktor: Goran Cuculić, mag.ing.aedif. Rijeka, studeni 2016

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of MAPA 5 - · PDF fileProjektant: Goran Cuculić, mag.ing.aedif. Glavni projektant: Ida Križaj...

 • Vikovo 44, 51216 VikovoMob: +385 91 528 2662, E-mail: [email protected], MB 404364 , OIB: 22026894076

  INVESTITOR:GRAD RIJEKAKorzo 1651000 RijekaOIB: 54382731928

  GRAEVINA:UREENJE INTERIJERAPROSTORA RIHUB

  LOKACIJA:k.. 3892 k.o. STARI GRADna adresi Ivana Grohovca 1a,51000 Rijeka

  RAZINA RAZRADE:GLAVNI PROJEKT

  MAPA 5

  GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE

  Broj projekta: 2016/36

  ZOP: GP 50/16

  Projektant: Goran Cuculi, mag.ing.aedif.

  Glavni projektant: Ida Kriaj Leko, mag.ing.arch.

  Direktor: Goran Cuculi, mag.ing.aedif.

  Rijeka, studeni 2016.

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 2

  SADRAJ

  1. OPI DIO .................................................................................................................. 1

  1.1. NASLOVNICA ...................................................................................................... 11.2. SADRAJ ............................................................................................................. 21.3. POPIS MAPA I STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S

  PROJEKTIMA I SURADNICIMA........................................................................... 31.4. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA.................................................................... 41.5. RJEENJE O IMENOVANJU OVLATENOG INENJERA................................. 71.6. RJEENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA I SURADNIKA ............................ 91.7. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA

  POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA ....................................................... 101.8. UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA...................................................................... 12

  2. TEHNIKI DIO....................................................................................................... 14

  2.1. TEKSTUALNI DIO .............................................................................................. 15

  2.1.1. TEHNIKI OPIS.............................................................................................. 152.1.2. POSTOJEE STANJE JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ................... 172.1.3. TEHNIKO RJEENJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE .............................. 182.1.4. HIDRAULIKI PRORAUN............................................................................ 212.1.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .................................. 242.1.6. TEHNIKI UVJETI GRADNJE........................................................................ 322.1.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROKOVA GRADNJE ......................................... 382.1.8. NAIN ZBRINJAVANJA GRAEVINSKOG OTPADA.................................... 392.1.9. MJERE ZATITE ............................................................................................ 41

  2.2. GRAFIKI DIO ................................................................................................... 43

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 3

  1.3.POPIS MAPA I STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA SPROJEKTIMA I SURADNICIMA

  POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

  MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKTGP 50/16IDA d.o.o., Trpimirova 2, Rijeka

  MAPA 2 GLAVNI GRAEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE32/16H5 PROJEKT d.o.o., Nova cesta 115, Zagreb

  MAPA 3 GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNIKIH INSTALACIJA2016-55URED OVLATENOG INENJERAELEKTROTEHNIKE DAMIR ILJEG, Klii 29, Vikovo

  MAPA 4 GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA11212/16-STTECHNICA SUPREMA d.o.o., Pineta III ogranak 4,Faana

  MAPA 5 GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE2016/36MIG ENGINEERING j.d.o.o., Vikovo 44, Vikovo

  MAPA 6 ELABORAT ZATITE OD POARA857/ZOP-16TIM d.o.o., G.Krkleca 9, Rijeka

  MAPA 7 ELABORAT ZATITE NA RADU857/ZNR-16TIM d.o.o., G.Krkleca 9, Rijeka

  MAPA 8 PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POARA2016-56URED OVLATENOG INENJERAELEKTROTEHNIKE DAMIR ILJEG, Klii 29, Vikovo

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 4

  1.4. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 5

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 6

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 7

  1.5.RJEENJE O IMENOVANJU OVLATENOG INENJERA

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 8

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 9

  1.6.RJEENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA I SURADNIKA

  RJEENJE br. 2016/36

  O IMENOVANJU PROJEKTANTA I SURADNIKA

  Investitor: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 RijekaOIB: 54382731928

  Graevina: UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUB

  Projekt: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE

  Broj projekta: 2016/36

  ZOP: ZO-GP 50/16

  Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o prostornom ureenju (NN 153/13),Zakona o graevinskoj inspekciji (NN 153/13), temeljem ugovora o radu i temeljemugovora o poslovnotehnikoj suradnji za projektanta i suradnike na izradi projektnedokumentacije odreuju se:

  Projektant: GORAN CUCULI, mag.ing.aedif.

  Suradnik: MARIJANA CUCULI, dipl.ing.gra.Suradnik: VEDRANA KUNAC MARKOVI, bacc.ing.aedif.

  Rijeka, studeni 2016. Direktor:

  Goran Cuculi, mag.ing.aedif.

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 10

  1.7. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMAPOSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

  IZJAVA br. 2016/36 O USKLAENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMAPOSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

  Investitor: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 RijekaOIB: 54382731928

  Graevina: UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUB

  Projekt: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE

  Broj projekta: 2016/36

  ZOP: ZO-GP 50/16

  Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o sadraju izjave projektanata ousklaenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugihpropisa (NN 98/99), projektant Goran Cuculi, mag.ing.aedif. izjavljuje da je Glavniprojekt u naslovu izjave usklaen sa slijedeim zakonima i propisima:

  Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom ureenju (NN 153/13), Zakon o zatiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Zakon o zatiti od poara (NN 92/10), Pravilniku o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju

  zadovoljiti u sluaju poara (NN 29/13), Zakon o zatiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16), Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN

  25/13, 41/14),

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 11

  Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanjavodonepropusnosti graevina za odvodnju i proiavanje otpadnih voda (NN01/11),

  Pravilnik o graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14,27/15, 03/16),

  Pravilnik o tehnikim zahtjevima za graevine odvodnje otpadnih voda, kao irokovima obvezne kontrole ispravnosti graevina odvodnje i proiavanjaotpadnih voda (NN 03/11),

  Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 09/14), Pravilnik o najveim doputenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i

  borave (NN 145/04), Pravilnik o mjerama zatite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) HRN U.J6.201/89 - Akustika u graevinarstvu. Tehniki uvjeti za projektiranje i

  graenje zgrada.

  Rijeka, studeni 2016. Ovlateni inenjer:

  Goran Cuculi, mag.ing.aedif.

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 12

  1.8.UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 13

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 14

  2. TEHNIKI DIO

  Investitor: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 RijekaOIB: 54382731928

  Graevina: UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUB

  Projekt: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE

  Broj projekta: 2016/36

  ZOP: ZO-GP 50/16

  Ovlateni inenjer:

  Goran Cuculi, mag.ing.aedif.

 • UREENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUBMapa 5 / Glavni projekt instalacije vode i kanalizacije / Br. projekta: 2016/36 / Rijeka, studeni 2016.

  Vikovo 44, 51216 Vikovo str. 1

Search related