25
Managementul calităţii mediului ISO 14001 Industria alimentara Student: 2011-2012

Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

  • Upload
    vasimo

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect

Citation preview

Page 1: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Managementul calităţii mediului

ISO 14001 Industria alimentara

Student:

2011-2012

Page 2: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

1. Care sunt cerinţele standardului ISO 14001 referitoare la politica de mediu a unei organizaţii ?

Orice activitate desfasurată de o organizaţie poate genera un spectru larg de implicaţii asupra mediului, de aceea sunt importante activităţile care au ca efect un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu.Pentru ca o organizaţie să poată stabili "ce impact este semnificativ asupra mediului", este necesar să-şi definească pentru inceput o scară a importanţei pe care consideră că este necesar să o acorde aspectelor de protecţie a mediului pe baza unor cerinţe a standardului ISO 14001 ca :

Stabilirea şi menţinerea unui sistem de management de mediu-implicăresponsabilitatea directă a managementului organizaţiei şi în special a top managementului care trebuie să se angajeze primul în demersul de creare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management de mediu.

Implicarea directă a conducerii- pentru asigurarea întru-totul cu natura, dimensiunile şi impacturile pe care le provoacă asupra mediului prin activităţile, produsele sau serviciile sale;

Angajamentul de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării;

Conformitatea cu legislaţi- Aplicarea in mod complet, corect si coerent a legislatiei si normelor privind mediul, precum si a altor cerinte aplicabile

Implementarea si mentinerea atitudinii preventive fata de poluare a activitatilor, serviciilor si produselor firmei;

Neîntreabã dacãavem ISO 14001sau EMAS

Page 3: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Orientarea activitatii de productie in sensul diminuarii progresive a consumului de resurse naturale, reducerii consumului de energie;

Inlocuirea substanţelor poluante cu substanţe ecologice in procedeele de fabricaţie (utilizarea celor mai bune tehnici posibile);

Educarea continuă a personalului organizaţiei si a personalului care lucreaza in numele organizatiei in scopul obtinerii performantei de mediu.

Printre altele pentru elaborarea politicii de mediu, sunt necesare trei angajamente ferme din partea conducerii organizaţiei :

Conformarea cu cerinţele legale aplicabile; Angajarea într-un proces de îmbunătăţire continua; Prevenirea poluării;

2. Elaborati politica de mediu a organizaţiei d-voastra

Organizația SC.ECOFRUCT.SRL a stabilit un sistem de management de mediu

în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001:2005, integrat cu sistemul de management al calităţii, descris în Manualul Calităţii, de Mediu.

Legumele si fructele sunt in stare proaspată sau prelucrată sunt produse indispensabile datorita valorii lor nutritive si gustative specifice. Compozitia complementara fata de alte alimente si personalitatea lor distinctă contribuie la acoperirea nevoilor nutriţionale şi, in aceeasi masură, la asigurarea unei alimentaţii variate. 

Prin implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

Conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu referitoare la aspectele de mediu

Page 4: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu şi prevenirea poluării

Obiective generale de mediu sunt:

Reducerea cantităţii de deşeuri produse şi tratarea acestora în conformitate cu reglementările din legislaţia în vigoare;

Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor natural;

Îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii

Obiectivele de mediu stabilite în această Politică sunt duse la îndeplinire prin definirea ţintelor de mediu în cadrul Programul de management de mediu. Pentru realizarea obiectivelor de mediu sunt alocate resursele  materiale, financiare şi umane necesare.

Conducerea SC.ECOFRUCT.SRL se angajează la pregătirea, incurajarea şi responsabilizarea întregului personal pentru efectuarea activităţilor astfel încât performanţele economice si de mediu să fie continuu îmbunătăţite.Obiectivele de mediu sunt analizate periodic de managementul la cel mai înalt nivel pentru a asigura realizarea acestora.

Prin autoritatea delegată reprezentantului conducerii, prin activitatea responsabilului cu prtoecţia mediului, nemijlocit, cât şi prin activitatea responsabilă a fiecărui angajat, managementul la cel mai înalt nivel se asigură de transpunerea în practică a Politicii de mediu.Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica de mediu este comunicată şi este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii cât şi pentru public.

DIRECTOR GENERAL

Page 5: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

3. Care sunt cerinţele standardului ISO 14001 si ISO 14004 referitoare la aspectele de mediu , prevederile legale, obiectivele, ţintele de mediu si programul de mediu ?

Standardul ISO 14001 precizează că în cadrul organizaţiei trebuie stabilite şi menţinute proceduri pentru identificarea aspectelor de mediu corespunzătoare activităţilor, produselor şi serviciilor aflate sub controlul său. Fiecare produs are un anumit impact asupra mediului, de-a lungul etapei de productie, distributie, utilizare sau reciclare.

Acest impact variaza ca intensitate, de la unul slab catre unul semnificativ, major.

Este necesar totuşi să se aibă în vedere costurile şi timpul de care este nevoie pentru efectuarea acestei analize. Şi pentru ca analiza să aibă eficienţa necesară sunt indicate domeniile care trebuie acoperite în decursul acestei analize : aspecte de mediu care intră sub incidenţa prevederilor legale şi a reglementărilor

Se menţionează că această analiză să cuprindă atât situaţiile normale ( inclusiv pornirile şi opririle instalaţilor şi a utilajelor ) cât şi situaţiile anormale de funcţionare din cadrul organizaţiei, având în vedere în orice caz impacturile semnificative potenţiale asociate situaţiilor previzibile în mod raţional sau situaţilor de urgenţă .

Cerinţele prevăzute şi în standardul ISO 14004 referitoare la aspectele de mediu sunt:

Identificarea aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor organizaţiei;

Existenţa unei proceduri de evaluare a impacturilor pe care proiectele noi le-ar putea produce eventual asupra mediului;

Page 6: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

În vecinătatea organizaţiei trebuie sa existe zone de mediu sensibile care necesită luarea în considerare a unor măsuri deosebite

Aspectele de mediu şi impacturile asociate trebuie influenţate de modificările sau extinderile de activităţi, produse si servicii ale organizaţi

Dacă în cadrul sistemului ISO analiza preliminară de mediu este doar recomandată, în cadrul sistemului EMAS ea reprezintă o componenta esenţială, care în nici un caz nu poate lipsii . Ea trebuie să aibă în vedere aspectele la care se referă politica de mediu a organizaţiei şi trebuie să analizeze care sunt prejudiciile aduse mediului de amplasamentul organizaţiei, care sunt posibilităţile de diminuare a acestora şi care sunt soluţiile pe care organizaţia le poate lua pentru a proteja mediul.

De fapt analiza preliminară de mediu sau analiza iniţială de mediu, după cum i se mai spune, alături de evaluarea aspectelor de mediu pot fi considerate tehnici sau instrumente specifice sistemelor de management de mediu.

Diferentele în etapa de planificare a sistemelor se datoreazã scopului diferit pe care le au cele douã standarde. În cazul SMC scopul principal este cresterea satisfactiei clientilor, astfel standardul ISO 9001 cere determinarea exactã a cerintelor acestuia

Cerinţele ISO 14001 referitoare la prevederile legale pot fi:

codurile de bună practică;

acordurile încheiate cu autorităţile publice locale sau guvernamentale;

îndrumare metodologice fără caracter de reglementare.

Deosebit de importantă este şi recomandarea practică din cadrul standardului ISO 14004 legată de menţinerea conformităţii cu prevederile legale şi care precizează

Page 7: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

recomandarea ca organizaţia să identifice şi să înţeleagă dispoziţiile legale aplicabile activităţilor, produselor sau serviciilor

Obiectivele şi ţintele de mediu trebuie să fie în acord cu politica de mediu, inclusiv cu opţiunea şi angajamentul luat de organizaţie de prevenire a poluării.

Ţelul general de mediu al organizaţiei rezultat din politica de mediu, pe careŢelul general de mediu al organizaţiei rezultat din politica de mediu, pe care aceasta îşi propune sa-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru esteaceasta îşi propune sa-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil este prevazut de posibil este prevazut de obiectivul de mediuobiectivul de mediu

De multe ori cărţile de specialitate preferă pe bună dreptate terminologia de :De multe ori cărţile de specialitate preferă pe bună dreptate terminologia de : obiectiv de mediuobiectiv de mediu şi respectiv de şi respectiv de ţintă de mediuţintă de mediu , în locul celor de obiectiv general , în locul celor de obiectiv general şi respectiv obiectiv specific , terminologieşi respectiv obiectiv specific , terminologie pe care o să le folosim şi noi. pe care o să le folosim şi noi.

Cerinţa detaliată de performanţă, cuantificată când este cazul, aplicabilăCerinţa detaliată de performanţă, cuantificată când este cazul, aplicabilă ansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce rezultă din obiectivele generale deansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce rezultă din obiectivele generale de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiectivemediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective reprezintă reprezintă ţinta de mediuţinta de mediu

În cadrul paragrafului de În cadrul paragrafului de recomandări practicerecomandări practice standardul ISO 14004standardul ISO 14004 precizează câteva tipuri de angajamente pe care organizaţia le poate lua şi pe careprecizează câteva tipuri de angajamente pe care organizaţia le poate lua şi pe care le prezentăm pe scurt : reducerea sau eliminarea emisiilor poluante şi a deşeurilor,le prezentăm pe scurt : reducerea sau eliminarea emisiilor poluante şi a deşeurilor, conştientizarea personalului, proiectarea produselor cu impact minim asupraconştientizarea personalului, proiectarea produselor cu impact minim asupra mediului, controlul şi limitarea impacturilor negative.mediului, controlul şi limitarea impacturilor negative.

Standardul ISO 14001 conţine cerinţe precise pentru organizaţie referitoare la stabilirea şi menţinerea unuia sau a mai multor programe pentru atingerea obiectivelor şi a ţintelor de mediu. Acest program trebuie să includă stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare funcţie şi nivel relevant din cadrul organizaţiei precum şi mijloacele şi termenele privind realizarea obiectivelor şi a ţintelor stabilite

Programul de mediu prevăzut de sistemul EMAS are cerinţe asemănătoare solicitând precizarea detaliată a obiectivelor, măsurile concrete pentru atingerea lor, sarcinile şi responsabilităţile, termenele, mijloacele de control. De fapt se consideră că un program complet ar trebui să răspundă la întrebările : ce ( activităţi sunt necesare ), cine ( sunt responsabilii pentru punerea lor în aplicare ), unde

Page 8: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

( este sectorul unde vor fi aplicate ), cum ( vor fi ele puse în aplicare ), până când ( trebuie aplicate ), cu ce ( fonduri se va asigura punerea lor în aplicare )

4. Detaliaţi elementele programului de mediu ale organizatiei dvoastre?

Astăzi, mai mult decât oricănd, fiecare dintre noi trebuie să se implice în acţiuni voluntare menite a proteja mediul înconjurător, a recrea natura în care plantele şi copacii să-şi regăsească locul binemeritat. 

Potentialul Romaniei de productie in domeniul fructelor de padure, prin diversitatea speciilor a facut ca produsele exportate de firma ECOFRUCT sa fie solicitate de prestigioase firme din Uniunea Europeana.

Obiective

1. Creşterea conştientizării rolului major pe care societatea ar trebui să-l joace în protecţia şi recrearea mediului AICI, ACUM, ASTĂZI, prin plantarea legumelor si frctelor intr-un mediu bio .

2. Promovarea către marele public roman pentru protecţia mediului şi a implicării noastre pentru o viaţă mai bună în această mişcare.

3. Educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului, prin implicarea ei activă în acest program.

4. Obţinerea de rezultate măsurabile la nivel de ţară, evaluate în fiecare an, în noiembrie.

5. Crearea unei mişcări naţionale - puterea exemplului pentru alte ţări din Europa şi din lume.

Program derulat în parteneriat cu:

Ministerul Mediului Garda Naţională de Mediu Membrii fondatori: Lafarge România, Smithfield România Partener: Amway Cu sprijinul: Media Image.

Page 9: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Unde?

În unele oraşele din România (în împrejurimile acestora).

Când?Anual, în perioadele: martie - aprilie şi octombrie noiembrie.

Page 10: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Cine?Angajaţii companiilor sau ai organizaţiilor înscrise în program.).

Cum?

Activităţi:  Octombrie - noiembrie 2011, aprilie - mai 2012 în zonele recomandate şi avizate de firma si mediu Întâlniri informative cu mass - media.

5. Care sunt elementele principale ale standardului ISO 14001 referitoare la implementarea şi funcţionarea sistemului de management de mediu ?

Sistemul de management de mediu, într-o organizaţie în raport cu cerinţele standardului ISO 14001 are următoarele elemente principale :

Asigurarea unei structuri organizatorice şi a responsabilităţilor într-un mod adecvat, pentru a asigura suportul necesar funcţionării sistemulu

Asigurarea necesarului de instruire, conştientizare şi competenţă.

Punerea la punct a modului de comunicare corespunzător cu cerinţele sistemului

Asigurarea unei documentări complete a sistemului.

Asigurarea unui control adecvat al documentelor şi înregistrărilor.

Realizarea unui control operaţional adecvat a activităţilor, proceselor şi produselor care au legătură cu cerinţele sistemului.

Realizarea unei pregătiri şi a unei capacităţi de răspuns adecvate pentru situaţiile de urgenţă.

Page 11: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

6. Cum credeţi că puteţi implementa un sistem de management de mediu în cadrul organizaţiei d-voastre ?

Implementarea managementului de mediu a devenit un proces in crestere datorita aplicării legislatiei privind protectia mediului și a reglementarilor precum și cresterii asteptarilor publice privind protectia mediului. Fundamentarea managementului mediului este o intelegere a legilor si reglementarilor care se aplică in intreprinderile industriale. O dată ce un program de conformare a fost stabilit in intreprindere, ei ar trebui să suporte inregistrarea pastrarii mediului bun si curat.

După parerea mea un astfel de sistem de management de mediu corect aplicat trebuie să asigure prevenirea problemelor cu protecţia mediului. Respectarea cerinţelor ISO 14001 presupune existenţa unui sistem care identifică impactul pe care organizația îl are asupra mediului şi minimizarea acestui impact atunci când este posibil.

Implementarea unui sistem de management bun pentru a rezista cu succes o perioada cat mai lunga de timp cred ca se poate face apelând la loialitatea clienților firmei si in mod sigur la standardul ISO 14001

Astfel beneficiile unui astfel de standard pot aduce o importanța mare asupra organizației cu care colaboram sunt:

Sistematizarea tuturor activitaţilor de mediu relevante duce la reducerea riscurilor de mediu;

Câştigarea încrederii clienţilor şi creşterea satisfacţiei acestora;

Îmbunătăţirea performanţei mediului prin intermediul organizaţiei;

Creşterea încrederii publicului, agenţiilor guvernamentale, a băncilor, asiguratorilor şi a clienţilor;

Îmbunătăţirea implicării angajaţilor, a motivaţiei şi a angajamentului;

Page 12: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Economisirea de costuri printr-o gândire şi acţiune sistematică şi pro-activă;

Performanţa de mediu documentată şi susţinută vă va îmbunătaţi imaginea şi abilitatea de competitivitate, atât pe cea naţională cât şi pe cea internaţională;

Siguranţa legală ca urmare a observării sistematice a legislaţiei de mediu relevante şi a reglementărilor prin intermediul căreia este implementată (Respectarea legii).

7. Care sunt cerinţele din standardul ISO 14001 referitoare la verificare ?

Cerinţele pentru managementul de mediu cuprinse în ISO 14001 sub denumirea de verificare au rolul de a asigura mijloacele şi metodele necesare unui control adecvat al produselor, activităţilor, serviciilor şi proce selor din cadrul organizaţie.Avand o importanță semnificativă trebuie respectate.Aceste cerințe sunt:

1. Elaborati aptitudini de monitorizare si masurare.

2.  Evaluati conformitatea cu legile si cu alte reglementari

3. Ocupati-va de neconformitati.

4. Controlati-va evidentele tinute in privinta mediului.5. Efectuati audituri interne asupra managementului mediului

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să asigure măsurări, colectări şi validări eficace şi eficiente ale datelor pentru a asigura performanţa organizaţiei şi satisfacţia părţilor interesate.

Page 13: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

8. Cum asigurati aceste aspecte in cadrul firmei d-voastra. Exemplificati.

Respectarea cerintelor standardului ISO 14001 presupune existența unui sistem care identifică impactul pe care o anumita organizație il are asupra mediului și minimizarea acestui impact atunci când este posibil. Satisfacţia clienţilor şi a celorlalte părţi interesate e foarte importantă.

Standardul măsoara gradul de conformanța al sistemului de management de mediu (EMS - Environmental Management System) al unei organizatii in raport cu anumite cerinte, dar este suficient de flexibil incat sa permita companiilor sa-si integreze obiectivele de afaceri in acest SMM.

Alte exemple de măsurări ale performanţei proceselor organizaţiei cu care colaborez:

- măsurarea şi evaluarea produselor;- capabilitatea proceselor;- realizarea obiectivelor şi ţintelor;- satisfacţia clienţilor şi a celorlalte părţi interesate;- efectul impacturilor semnificative asupra mediului;- performanţele de mediu obţinute.-

Intocmirea unui sistem de management al performanței

N-am maivãzut așa ceva !!!

Haidețiintrați. Noi nuavem nimic deascuns…

Page 14: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

9. Ce reprezintă analizele efectuate de conducere ?

Analizele efectuate de conducere constituie în viziunea standardului ISO 14001 factorul motor al îmbunătăţirilor şi al progresului pe care întreprinderea va trebui să le înregistreze pas cu pas.Conducerea de vârf trebuie să dezvolte activităţi de analiză pentru verificarea

eficacităţii şi eficienţei sistemului de management de mediu într-un proces care se extinde la întreaga organizaţie. Analizele conducerii trebuie să fie platforme pentru schimbul noilor idei, cu discuţii deschise şi evaluarea datelor de intrare, fiind stimulate de conducerea de la cel mai înalt nivel. Pentru a adăuga valoare

Page 15: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

organizaţiei din aceste analize, managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să controleze procesele de realizare ale produselor şi pe cele auxiliare ( inclusiv cele cu impact asupra mediului ), printr-o analiză sistematică bazată pe principiile acestui sistem de management .

Frecvenţa analizelor trebuie să fie determinată în funcţie de:

- stadiul şi rezultatele obiectivelor şi a ţintelor de mediu, precum şi ale activităţilor de îmbunătăţire;

- stadiul acţiunilor rezultate din analize anterioare;

- rezultatele auditurilor şi ale autoevaluărilor organizaţiei;

- feedback părţilor interesate;

- factori specifici pieţei, cum ar fi performanţe tehnologice, cercetare, dezvoltare, şi concurenţa;

- rezultate din activităţi de benchmarking;

- performanţa furnizorilor;

- noi oportunităţi de îmbunătăţire;

- controlul proceselor şi produselor neconforme;

Page 16: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

- strategii de piaţă, evaluări;stadiul parteneriatelor;

- evoluţia reglementărilor legale;

- efecte financiare ale activităţilor;

10. Prezentati un astfel de raport de analiza.

Conducerea SC.ECOFRUCTE.SRL este investită de catre Adunarea Generala a Actionarilor  cu putere de decizie, sa stabileasca actiunile si masurile necesare pentru realizarea prevederilor, obiectivelor si angajamentelor luate prin declaratia sa privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii.

Directorul General al organizatiei stabileste politica in domeniile calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca si obiectivele acestei politici, precum si angajamentul sau pentru implementarea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat.

Conducerea urmărește să ia măsurile necesare de a se asigura că cerințele clientului sunt corect identificate si bine ințelese de salariații unitătii, in scopul satisfacerii acestuia.

În acest scop, conducerea organizatiei asigură indeplinirea următoarelor acțiuni in urma unui raport de analiză:

Analiza cerintelor si asteptarilor clientilor si receptia lor corecta in cadrul organizatiei, dand importanta cuvenita satisfacerii acestora, a cerintelor legale si a reglementarilor aplicabile;

  Urmărirea punerii in practică a politicii unitatii in domeniile calitătii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii, asigurand conditiile generale pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin declaratia managementului la cel mai inalt nivel;

 Realizarea de activităti si produse care sa asigure reducerea oricarui impact semnificativ asupra sanatatii si securitatii oamenilor si a mediului;

Page 17: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara

Asigurarea accesului controlat al clientilor, al reprezentantilor administratiei de stat in domeniile calitatii, a sanatatii si securitatii in munca si protectiei mediului, la informatii privitoare la executia lucrarilor, aspectele de securitate si sanatate a muncii , precum si de protectie  a mediului;

Alegerea furnizorilor/subcontractantilor pe baza chestionarelor de autoevaluare/evaluare si selectarea celor care corespund intereselor unitatii.

 Efectuarea periodica a analizelor de management integrat;

Asigurarea disponibilitatii resurselor si a conditiilor tehnico-organizatorice pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea de catre toti salariatii unitatii a documentelor SMI si de imbunatatire a acestuia

Asigurarea unei politici a  calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii pertinente si coerente  in raport cu obiectivele proprii ale organizatiei, in concordanta cu asteptarile clientilor, cu normele si normativele tehnice si cu alte cerinte legale aplicabile.

Difuzarea, implementarea si controlul periodic pentru menținerea acestei politici si a informatiilor aferente in toate compartimentele organizatiei.

Menținerea si imbunatătirea  reputației și a prestigiului organizației in ceea ce priveste calitatea lucrărilor, protecția mediului, securitatea și sănătatea in muncă.

Page 18: Managementul Calitatii Mediului - IsO 14001 Industria Alimentara