of 24 /24
Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. Nr 3 (19) / lipiec-wrzesień 2018 Świat Filtrów PZL Filters na Bałkanach Str. 14 Str. 11 Stawiamy na synergię Str. 6 Biała transformacja w fabryce

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

  • Upload
    dokhanh

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń...

Page 1: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Nr 3 (19) / lipiec-wrzesień 2018

Świat Filtrów

PZL Filters na Bałkanach Str. 14Str. 11

Stawiamy na synergię

Str. 6

Biała transformacja w fabryce

Page 2: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

OD REDAKCJI

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. (kwartalnik)Wydawca: PZL SĘDZISZÓW S.A.Redakcja: Marta Bilonowicze-mail: [email protected], tel. 500 006 078Adres redakcji: Ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.

Projekt graficzny i skład: Studio Grafpa, tel. 696 045 760, www.grafpa.plDruk: Drukarnia MDRUKul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty i skrótów nadesłanych materiałów.

Od kilku miesięcy na terenie zakładu produkcyjnego PZL Sędziszów S.A. trwają intensywne prace, związane z reorganizacją fabryki. Wdra-żamy bowiem rozwiązania, dzięki którym wszystkie działy PZL Sędziszów znajdą się w jednym budynku, na jednej wspólnej powierzchni. Jest to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, głównie od strony logistycznej i operacyjnej, ponieważ w tym czasie ani na chwilę nie wstrzymujemy produkcji naszych wyrobów. Przede wszystkim jednak jest to czas próby, w którym sprawdzamy się jako zgrany zespół, jako uczestnicy wielkiej przeprowadzki.

Podobnie jak przy każdej przeprowadzce, tak i w tym przypadku pojawia się wiele niedogodności i utrudnień, wzrasta też intensywność pra-cy, wykonywanej często pod presją czasu. Jednak dzięki znakomicie rozplanowanym działaniom, a przede osobom, które umiejętnie zarządzają całym procesem, udaje się realizować te działania bez utraty ciągłości produkcji. Jako Prezes PZL Sędziszów, jestem naprawdę dumny z zespołu tworzącego ten zakład – zarówno z jej liderów, jak i wszystkich pracowników.

Podsumowanie całego procesu przybliżymy Państwu w następnym numerze ŚWIATA FILTRÓW, tymczasem zachęcam do zapoznania się ze szczegółami jego przebiegu. W niniejszym numerze omawiamy ten temat w artykule zatytułowanym „Biała transformacja w fabryce” oraz w wywiadzie z Piotrem Wolnikiem, Wiceprezesem Zarządu, bezpośrednio koordynującym cały proces. Opowiadamy też o przygotowaniu kadry zarządzającej PZL Sędziszów do realizacji tego przedsięwzięcia, czyli cyklicznym szkoleniu, w którym bierzemy udział pod kierunkiem Francuskiego Instytutu Gospodarki.

Ponadto polecam tekst o naszej działalności w Czechach, czyli w niedawno przejętym przedsiębiorstwie Böhm Plast-Technik, gdzie w ostat-nim czasie także zaszło sporo dobrych zmian. Interesującym tematem jest również dystrybucja naszych filtrów na Bałkanach, o czym dowiecie się Państwo z wywiadu z przedstawicielem marki PZL Sędziszów w Serbii – Vojinem Bulatowicem.

Życzę ciekawej lektury.

Adam SikorskiPrezes PZL Sędziszów S.A.

Szanowni Państwo,

2 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 3: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

W NUMERZE

14

18

20

13

4NA BIEŻĄCO NASI PARTNERZY

STREFA PRACOWNIKA

SPONSORING

PZL Filters na Bałkanach

Sport to mój styl życia

Trzy lata z PZL Sędziszów

Nowe referencje

Zielone Agro ShowLo-Stark SpeedLand

Mini Targi MotoresMaster Truck

4

14

5

21

6

18

5

Inspiruje mnie zmiana mentalności ludzi9

11

16

1221

6

BÖHM PLAST-TECHNIK

SZKOLENIA

NOWOŚCI W OFERCIE

POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA

TEMAT NUMERU

Stawiamy na synergię

Akademia Zarządzania Strategicznego

Wersja ekonomiczna filtrów powietrza do samochodów ciężarowych

PGM rozwija współpracę na Białorusi

Biała transformacja w fabryce

2223

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZNAJDŹ NAS

3Świat Filtrów

Page 4: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

NA BIEŻĄCO

LO-STARK SPEEDLAND

22 lipca, na pasie startowym lotniska w Krośnie, odbyła się kolejna edycja Lo--Stark SpeedLand. To jedno z największych wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił w charakterze wystawcy.

Tegoroczny piknik obfitował w sze-reg atrakcji dla miłośników motoryzacji. Uczestnicy mogli z bliska zobaczyć pojaz-dy tuningowane, rzadko spotykane na pol-skich drogach, przyjrzeć się samochodom klasycznym, wyścigowym oraz motocy-klom. Nie zabrakło też atrakcji: Monster Truck Show, pokaz stuntu motocyklowego, widowisko Drift Show Series w wykonaniu najlepszych drifterów z kraju i zagranicy.

ZIELONE AGRO SHOW

Podczas tegorocznych targów rolniczych Zielone AGRO SHOW 2018, które od-były się w dniach 26–27 maja br. w Ułę-żu, swoją ofertę prezentowaliśmy na sto-isku naszego długoletniego dystrybutora

– firmy KORWEX.

4 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 5: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

NA BIEŻĄCO

MASTER TRUCKNa lotnisko w Polskiej Nowej Wsi k. Opola już po raz 14. zjechały najpiękniejsze cięża-rówki z niemal całej Europy. Święto „truc-kerskiej” społeczności odbyło się w dniach 20-22 lipca. PZL Sędziszów wziął w nim udział już po raz drugi, prezentując swoje wyroby na stoisku największego niezależ-nego dystrybutora paliw – UNIMOT.

MASTER TRUCK to spotkanie osób związanych z szeroko pojętą branżą trans-portowo-logistyczną, obejmującą także fanów motoryzacji, właścicieli firm trans-portowych oraz kierowców i ich rodziny. Tegoroczne wydarzenia zgromadziło się ok. 120-tysięczną publiczność z najdalszych zakątków kraju oraz z zagranicy.

MINI TARGI MOTORES16 czerwca gościliśmy na Janiowym Wzgórzu w Rzeszowie, na Mini Targach MOTORES. Firma od wielu lat dystry-buuje nasze wyroby. Podczas imprezy prezentowaliśmy szeroką gamę filtrów. Wzięliśmy też udział w rodzinnym pikni-ku dla klientów, który obfitował w liczne atrakcje, m.in.: jazda konna, gra w piłkę, strzelanie z łuku, jazda na mechanicznym byku, malowanie twarzy i wiele innych.

5Świat Filtrów

Page 6: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

TEMAT NUMERU

Produkcja w zakładzie PZL Sędzi-szów jest ustawiana według nowego layoutu, poszczególne działy koncen-trują się na jednej, wielkiej hali, a cała infrastruktura jest czyszczona i malo-wana na biało. Wszystko po to, aby fa-bryka stała bardziej wydajna i efektyw-na. Ma też odzwierciedlać swoją główną funkcję i misję, czyli oczyszczanie.

BIAŁA TRANSFORMACJA W FABRYCE

Symbolika koloru białegoKolor biały, oprócz czystości, ma do-

datkowe znaczenie: symbolizuje również wiedzę i proces uczenia. Wskazuje dąże-nie do podkreślenia własnej indywidualno-ści, dojrzałości i samodzielności.

Przesłanie bieli: stworzyć miejsce, aby móc zacząć działać i pokazać swoje ogrom-ne możliwości. Wygospodarować wolną przestrzeń, żeby można było zebrać jak najwięcej nowych, ciekawych doświadczeń.

Zmiany na terenie zakładu PZL Sędzi-szów trwają od początku bieżącego roku. Zo-stały poprzedzone wieloma audytami i pro-cesami, które przeprowadzono w 2017 r. Firma szukała rozwiązań zbliżonych do spo-sobu zarządzania w nowoczesnych przedsię-biorstwach, bardziej związanych z Lean Ma-nufacturingiem, czyli produkcją odchudzoną. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań uzy-skuje się m.in. większą płynność i elastyczność produkcji. Wzrasta efektywność przy angażo-waniu mniejszych środków, np. na magazy-

6 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 7: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

TEMAT NUMERU

nach czy produkcji w toku. Zanim jednak je wdrożono, kadra pracownicza została podda-na programom szkoleniowym.

– Były to głównie szkolenia interaktywne, podczas których angażowano mistrzów i kierow-ników w zadania rozbudzające kreatywność – mówi Grzegorz Trafiał, Plant Manager PZL Sę-dziszów. – Ich celem było wypracowanie lepszej komunikacji między pracownikami a przełożony-mi. Staraliśmy się wspólnie omawiać trudne sytu-acje i tak dobierać sugestie, żeby następnie sami pracownicy znajdywali rozwiązania. Dzięki temu zespół nauczył się szybciej wychwytywać proble-my i skutecznie je likwidować.

Organizacja przestrzeniMając silną podstawę w kadrze zarządza-

jącej, rozpoczęto proces transformacji za-kładu. W dotychczasowej strukturze fabryka

zajmowała aż 4 hale produkcyjne, 3 obszary magazynowe oraz biurowiec z częścią admi-nistracyjną. Chcąc obniżyć koszty utrzymania tak wielu obiektów, podjęto decyzję o prze-niesieniu wszystkich działów do jednej hali i wszystkich magazynów w jeden obszar ma-gazynowy.

– Kompensujemy przestrzeń w taki spo-sób, aby zmieściła się w niej cała fabryka filtrów wraz z nowoczesnym centrum obróbki – opo-wiada Grzegorz Trafiał. – Tworzymy od nowa ciągi technologiczne: na linię będzie wchodził surowiec, a zejdzie gotowy produkt, zapako-wany i przeznaczony bezpośrednio do klienta. Ustawiliśmy już dwie linie w ciągach technolo-gicznych, docelowo będzie ich sześć. Skupia-my się na przeorganizowaniu produkcji w spo-sób efektywny i przede wszystkim bezpieczny. Zamierzamy też zrezygnować z wózków widło-wych na rzecz nowoczesnego Systemu Intralo-gistycznego 4.0.

Obecna produkcja odbywała się w róż-nych miejscach zakładu, pomimo tego, że do-tyczyła tego samego wyrobu. Dlatego prze-pływ tzw. pierwszej sztuki trwał bardzo długo.

Docelowo będzie on krótszy i pozwoli zopty-malizować pracę na wielu stanowiskach.

Z kolei zwolnione powierzchnie zostaną wyłączone z eksploatacji, a w przyszłości wyna-jęte lub przeznaczone na inną działalność. Zgod-nie z założeniami, proces reorganizacji produkcji zostanie sfinalizowany pod koniec III kwartału br.

Produkcyjna kreatywność

Kadra kierownicza, która pracowała w od-dzielnym budynku, została już przeniesiona do głównej hali. Dzięki temu osoby zarządzające produkcją mają bezpośredni kontakt z pracow-nikami, poprawiając tym samym wzajemną ko-munikację. Ponadto na wspólnej hali pracują już działy: konstrukcji, technologiczny, sprzedaży, eksportu, marketingu oraz obsługi klienta.

– Po zakończeniu procesu wszyscy pracow-nicy PZL Sędziszów będą zlokalizowani u źró-dła, czyli w miejscu, którym powstają nasze fil-try. To sprzyja większej integracji i kreatywności, wzmacnia też poczucie tożsamości z firmą – dodaje Grzegorz Trafiał.

7Świat Filtrów

Page 8: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

TEMAT NUMERU

Natomiast żeby utrzymać najwyższy po-ziom czystości miejsca, w którym produko-wane są elementy oczyszczające, czyli filtry, wnętrze hali jest malowane na biało. Również odzież części kadry pracowniczej będzie biała.

Przestrzeń wokół hali także zostanie prze-organizowana. Powstanie tu nowe wejście dla gości, wraz z sekretariatem i salami konferen-cyjnymi. Umożliwi to bardziej sprawny i wy-godny kontakt klientów z działami obsługi oraz sprzedaży.

Liderzy zmianyOperacyjnie i organizacyjnie cała transfor-

macja stanowi dla zakładu gigantyczne wyzwa-nie. Proces jest bowiem przeprowadzany na żywym organizmie, czyli przy utrzymaniu cią-głości produkcji i planów sprzedażowych.

– To jak budowanie fabryki od nowa. Trud-no pogodzić taki proces z utrzymaniem produk-

cji, jednak pomimo dużej ilości zmian, realizu-jemy plan zgodnie z założeniami – komentuje Grzegorz Trafiał. – Jest to ogromna zasługa na-szej kadry pracowniczej. Bez ich wyrozumiałości i zaangażowania w ogóle nie byłoby to możliwe. Każdy pracownik dokłada w tym procesie swoją cegiełkę, np. pracując po godzinach, urządzając stanowisko pracy czy malując powierzchnie. Ser-decznie dziękuję wszystkim, którzy biorą czynny udział w realizacji projektu.

Uczestnicząc w projekcie, załoga PZL Sę-dziszów rzeczywiście buduje zakład od nowa.

Liderzy tej zmiany wiedzą, że zakończy się ona sukcesem, że będzie nie tylko korzystna wize-runkowo, ale przede wszystkim zagwarantu-je fabryce bezpieczną przyszłość produkcyjną.

– Wszystko, co się teraz dzieje, zmierza do jednego celu: stać się nowoczesną firmą, efek-tywniejszą procesowo, która może walczyć o naj-większych światowych odbiorców. Dlatego pomi-mo wielu niedogodności, presji i nacisków, jestem szczęśliwy, że biorę udział w tak przełomowym projekcie. Kiedyś, wraz załogą, będę się szczycił jego efektami – dodaje Grzegorz Trafiał.

8 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 9: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

TEMAT NUMERU

Na początku bieżącego roku został Pan powołany w skład Zarządu PZL Sędzi-szów. Jakie miał Pan spostrzeżenia po-znając zakład od środka?

Piotr Wolnik: Najciekawszym wyzwa-niem był zakres zmian do przeprowadze-nia oraz zespół osób, które te zmiany miał wprowadzić. Nowe metody i działania były dla większości pracowników sporym wyzwaniem, ale po pierwszych efektach znaczna część zespołu odnalazła się w no-wej rzeczywistości i obecnie bardzo do-brze realizuje powierzone projekty. Wszel-kie zmiany realizowane są osobiście przez członków zespołu, co pozwala nam budo-wać krok po kroku profesjonalną drużynę.

Jakie zadania zostały przed Panem posta-wione w związku z powierzeniem funkcji Członka Zarządu?

Otrzymałem zadanie reorganizacji za-równo PZL Sędziszów, jak i Böhm Plast--Technik, w całym zakresie zadań opera-cyjnych. Celem reorganizacji jest uzyskanie

założonego celu rentowności obu firm. Pla-nowane działania opieramy na systemie LEAN, który będzie standardem dla całej Grupy, we wszystkich aktywnościach.

Obecnie wdrażane zmiany w PZL Sę-dziszów zapowiedziano już na początku roku. Proszę przybliżyć ich szczegóły.

Pierwsze zmiany rozpoczęliśmy wpro-wadzać w grudniu w BPT oraz w lutym w PZL Sędziszów. W obu firmach zasady są identyczne. Podstawowym zadaniem było przyjęcie i zaakceptowanie przez wszyst-kich pracowników zasady: Customer is King (Klient rządzi). Produkujemy i dostarczamy produkty niepodważalnej jakości, w cenach, które dyktuje rynek, w maksymalnie krót-kim czasie.

W kolejnym etapie przeanalizowaliśmy wszystkie aktywności firmy pod względem kosztowym i przygotowaliśmy listę priory-tetowych zakresów działań, zgodnie z za-

sadą Pareto [80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn]. Następnie przygotowa-liśmy listę pracowników (20% całej kadry), w której każda osoba otrzymała konkret-ny projekt do osobistej realizacji. Projek-ty obejmują wszystkie działy i aktywności firmy. Podstawowym założeniem projek-tu jest redukcja straty w danym zakresie o minimum 50%. Było to dość szokujące dla zespołu, ale w krótkim czasie przynio-sło bardzo wymierne efekty. Projekty są re-alizowane w trybie dziennym przez każde-go z członków zespołu oraz weryfikowane i oceniane raz w tygodniu. Czas projektu to ok. 3 miesiące, jednak proces nie kończy się nigdy, ponieważ lista zadań jest aktualizowa-na wraz z postępem prac. Naszym celem jest stworzenie kultury organizacji uczącej się, w której proces ciągłego doskonalenia nie jest hasłem, lecz głównym aspektem pracy.

Wszystkie działania monitorujemy za pomocą zestawu kluczowych wskaźników, obejmującego: bezpieczeństwo, jakość, koszty, dostawy, motywacje. Mogę śmia-ło powiedzieć, że w całej organizacji każdy z tych aspektów uległ radykalnej poprawie. Jednak z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że pracownicy uwierzyli, że mogą zrealizować bardzo ambitne cele i być dum-ni ze swojej pracy.

Omawiane działania są potężnym wyzwa-niem operacyjnym i logistycznym. W do-datku są przeprowadzane przy równole-głym zachowaniu ciągu produkcji. Jakie to rodzi konsekwencje, z czym się wiąże?

Zachowanie ciągłości produkcji przy wszystkich zmianach, które realizujemy,

INSPIRUJE MNIE ZMIANA MENTALNOŚCI LUDZI

O transformacji w fabryce opowiada Piotr Wolnik, Wiceprezes ds. Produkcji PZL Sędziszów S.A.

Dążymy do tego, żeby

proces ciągłego doskonalenia

nie był hasłem, lecz głównym

aspektem pracy9Świat Filtrów

Page 10: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

TEMAT NUMERUjest rzeczywiście jednym z największych wyzwań. Podstawową zasadą, jaką się kie-rujemy, jest bezpieczeństwo Klienta. Klient w żaden sposób nie może odczuć niedo-godności związanych ze zmianami w fir-mie. Odpowiednie planowanie, a przede wszystkim zaangażowanie pracowników, pozwala przeprowadzić aktywności bez ko-nieczności przerywania produkcji.

Czy miał Pan do czynienia z tego rodza-ju transformacją zakładu w przeszłości? W jakich firmach zdobywał Pan doświad-czenie?

Od 15 lat pracuję w branży samochodo-wej, gdzie tego typu zmiany są konieczno-ścią. Z racji prowadzonej działalności, mia-łem okazję skorzystać z najlepszych praktyk biznesowych w zakresie systemów produk-cji. Współpracowałem z większością czoło-wych firm z branży oświetlenia samocho-dowego (Valeo, Automotive Lighting, Koito, Hella, Varroc), jak również bezpośrednio z montowniami z grupy VW,FCA, PSA.

W jaki sposób kadra pracownicza PZL Sędziszów włącza się w proces optyma-lizacji zakładu? Znalazł Pan zrozumienie wśród zespołu, dostrzega Pan jego zaan-gażowanie w projekt?

Jak już wspominałem, każdy pracow-nik z szeroko pojętej kadry jest zobligo-wany do pracy nad swoim indywidualnym projektem. Każdy również jest indywidu-alnie rozliczany z wyników, które są głów-nym kryterium oceny naszej współpracy. Nie możemy sobie pozwolić na brak zaan-gażowania.

Kiedy będzie można mówić o pierwszych efektach zmian? Są już zauważalne?

Zapraszam do złożenia wizyty w fabry-ce. Dla każdego, kto kiedykolwiek odwie-dził którąś z naszych firm, to wystarczy jako komentarz.

Bardzo się cieszymy z efektów, które już udało się osiągnąć, jednak dużo istotniejsze jest to, co możemy jeszcze zrobić. Chcemy prezentować najwyższy światowy poziom. Konsekwentnie realizujemy swoje założe-nia uczącej się organizacji, więc jestem pe-wien, że utrzymamy tempo zmian.

Skąd Pan czerpie siły na tak intensywną aktywność zawodową?

Nie traktuję swoich działań jako aktyw-ności zawodowej. Robię to, co lubię, więc nie jest to dla mnie wyczerpujące.

Czym się Pan inspiruje w życiu?W zakresie biznesowym interesuję się

tematyką LEAN oraz transformacjami firm, którym udało się przejść ten proces. To niezwykle ciekawe obserwować, jak pew-ne obszary w naszym otoczeniu zaczynają działać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. In-

spiracją jest dla mnie proces zmiany mental-ności ludzi, z którymi pracuję - to najbardziej motywuje mnie do działania.

Prywatnie staram się dzielić czas po-między rodzinę, sport i podróże. Mam to szczęście, że najczęściej udaje mi się łączyć wszystkie trzy aspekty.

Kto jest dla Pana wzorcem?Staram się realizować zasadę LEAN:

learning by doing (nauka przez działanie), więc w tym zakresie jest to pan Taiichi Ōno. Obecnie jestem pod ogromnym wraże-niem działań, które realizuje pan Elon Musk.

Gdzie chciałby Pan widzieć PZL Sędzi-szów za 2 lata? W jakim obszarze firma powinna się rozwijać najdynamiczniej?

Wszystkie działania, które realizuje-my, są dedykowane temu, żeby PZL Sę-dziszów, jako Grupa, realizował swoje za-dania na poziomie światowym. W związku z tym musimy szerzej otworzyć się na ry-nek światowy. Obecnie większość sprze-daży realizujemy lokalnie, dlatego będzie-

my bardzo mocno koncentrować się na tym, żeby to zmienić.

Jakie dyscypliny sportu Pan uprawia?Od zawsze uprawiam sport. Poważniej-

szą przygodę rozpocząłem z pływaniem, które trenowałem intensywnie przez kilka lat. Obecnie mam kilka ulubionych dyscy-plin: triathlon, siatkówka, kitesurfing, squ-ash.

Ile czasu w tygodniu poświęca Pan na tre-ningi?

Poświęcam aktywności fizycznej kilka godzin tygodniowo. Codziennie staram się przepracować choćby krótki trening.

Odniósł Pan jakieś sukcesy w tych dyscy-plinach?

Sukcesy udało mi się osiągnąć w pływa-niu, m.in.:• 2. miejsce w sztafecie na Akademickich

Mistrzostwach Polski • 3. miejsce w woj. śląskim• kilka medali na Międzynarodowym Me-

etingu w Berlinie• kilkakrotny udział w Mistrzostwach Pol-

ski• kilkakrotne Mistrzostwo Miasta

Czy sport jest dla Pana rodzajem odpo-czynku, czy odreagowania?

Na pewno jest jednym i drugim. Dzię-ki temu, że od najmłodszych lat jestem ak-tywny, uwielbiam konkurencję i wyzwania. Sport daje sporo czasu na regeneracje umy-słu i spokojne zdystansowanie się od róż-nych spraw.

Dlaczego lubi Pan podróżować?Od zawsze byłem ciekawy, co świat ma

do zaoferowania. Rzadko korzystam z ho-teli, gdy podróżuję prywatnie, więc każ-dorazowo jest to jakieś wyzwanie, które sporo uczy. Poznaję ludzi z całego świata, którzy mają różne pomysły na życie, oglą-dam krajobrazy, które na żywo odbiera się zupełnie inaczej niż w TV, jem potra-wy/produkty, których nie można znaleźć w sklepie. Podróże to jedyna dziedzina, na którą wydajemy pieniądze, a jednocześnie stajemy się bogatsi.

Sport daje mi czas na

regenerację umysłu

10 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 11: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

Na początku bieżącego roku informo-waliśmy o przejęciu przez PZL Sędziszów większościowego pakietu udziałów w cze-skim przedsiębiorstwie Böhm Plast-Technik. Poniżej przybliżamy efekty pierwszych mie-sięcy współpracy pomiędzy obiema firmami.

Po przyłączeniu Böhm Plast-Technik do Grupy PZL Sędziszów rozpoczęto wdrażanie zmian, które były niezbędne do uruchomienia stałej produkcji i współpracy. Przeprowadzo-no wiele procesów, m.in.: zwiększenie ilości przezbrojeń, przygotowanie ciągów techno-logicznych czy przeniesienie działalności do jednej lokalizacji. Dokonano przy tym redukcji kosztów, powierzchni, transportu czy brakują-cego asortymentu. Przełożyło się to na znaczą-ce oszczędności w firmie, ale przede wszyst-kim na poprawę jej wydajności z 47% na 72%.

W zakresie wzajemnej współpracy BPT ukończył produkcję pierwszych form zleco-nych przez PZL Sędziszów. – Jest to projekt,

który pozwoli z jednej strony zwiększyć wydaj-ność dla linii filtrów kabinowych w PZL, a z drugiej pokryć koszty administracyjne w BPT – twierdzi Piotr Wolnik, Wiceprezes Zarządu PZL Sędzi-szów S.A., jednocześnie Członek Rady Nad-zorczej Böhm Plast-Technik.

W dalszej perspektywie planowana jest produkcja elementów wykonanych z two-rzyw sztucznych na potrzeby sędziszowskich filtrów. Dodatkowo, w najbliższych tygo-dniach odbędzie się transfer 4 maszyn CNC z Czech do fabryki w Sędziszowie. Celem tego działania jest poszerzenie kompetencji narzędziowych zakładu.

Ważnym aspektem jest też wymiana do-świadczeń pomiędzy obiema firmami. Od-były się już pierwsze, wzajemne wizyty ka-dry zarządzającej. W sierpniu planowane jest dwutygodniowe szkolenie w BPT dla 8 inży-nierów PZL Sędziszów, związane z transfe-rem maszyn.

Niezwykle istotna jest wymiana portfolio klientów, którzy w pewnych obszarach uzu-pełniają ofertę wyrobów BPT o filtry i od-wrotnie.

– Bardzo aktywnie staramy się wykorzystać ten aspekt synergii obu firm, w związku z tym po-łączyliśmy działy handlowe w całej Grupie PZL – komentuje Piotr Wolnik.

Obecnie firma Böhm Plast-Technik reali-zuje kilkadziesiąt projektów dla branży Au-tomotive, dedykowanych takim markom jak: Skoda, Jaguar, Ford, PSA, BMW. Będą one miały swój początek produkcyjny w ostat-nim kwartale br. oraz w pierwszym półro-czu 2019.

– Dodatkowo jesteśmy w trakcie rozmów z naszymi klientami na temat projektów realizo-wanych w latach 2020–23. To pozwoli nam od-powiednio zaplanować przychody, a co za tym idzie – dalsze cele rozwojowe całej Grupy – do-daje Piotr Wolnik.

STAWIAMY NA SYNERGIĘBÖHM PLAST-TECHNIK

11Świat Filtrów

Page 12: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

NOWOŚCI W OFERCIE

Ekonomiczna wersja filtrów powietrza do samochodów ciężarowych

12 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 13: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTW.GÓRN. WYSOKOŚĆ 248 119 381

ZAMIENNIKI: BALDWIN COOPERS CROSLAND RS4775 AEM2836 8244

WKŁADFILTRAPOWIETRZAWA201050E

ZASTOSOWANIE:CIĘŻAROWE: MAN, STEYR; MASZYNY ROLNICZE: MERCEDES-BENZ

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTW.WPOKR. WYSOKOŚĆ 84.5 21.7 152

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER CLAAS JOHN DEERE

WK8166 001 135 044 0 RE526557

FILTRPALIWA PDS7211

ZASTOSOWANIE:MASZYNY ROLNICZE: CLAAS, JOHN DEERE

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.ZEWN.USZ. WYSOKOŚĆ 100 88 151

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER SF-FILTER HIFI FILTER W1022 SP4910 SO10044

FILTROLEJU PP94

ZASTOSOWANIE:MASZYNY ROBOCZE: LIEBHERR; MASZYNY ROLNICZE: CLAAS

WYMIARY: DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ 494 225.5 44

ZAMIENNIKI:HIFI FILTER SF-FILTER MANN-FILTER

SC 50050 SKL 46102 CU 5096

FILTRKABINY WA60460

ZASTOSOWANIE:CIĘŻAROWE: EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTW.WPOKR. WYSOKOŚĆ 89 46 186

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER ATLAS FLEETGUARD

C946/2 4667070 AF25550

FILTRPOWIETRZA WA20649

ZASTOSOWANIE:MASZYNY ROBOCZE: BOBCAT, CASE, CATERPILLAR, HITACHI

WYMIARY: DŁUGOŚĆ ŚR.OTW.WPOKR. WYSOKOŚĆ 51 23 20

ZAMIENNIKI: MANN-FILTER BOMAG CLAAS

HD517/1X 853531246 60 050 0324 3

FILTRHYDRAULICZNYWH33-75-10A

ZASTOSOWANIE:MASZYNY ROBOCZE: BOMAG; MASZYNY ROLNICZE: CASE IH

NOWOŚCI W OFERCIE

13Świat Filtrów

Page 14: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

NASI PATRNERZY

W czym się specjalizuje firma XM COM-PANY DOO?

Vojin Bulatovic: Nasza firma działa na rynku motoryzacyjnym w Serbii od 1995 r. Od początku koncentrowaliśmy się na dystry-bucji części samochodowych z Polski. Naszą specjalizacją są filtry, jednak w ostatnim cza-sie nawiązujemy współpracę z dostawcami innych części. Chcemy promować i dystry-buować na rynku bałkańskim produkty kilku polskich firm.

Dlaczego rozpoczął Pan współpracę pro-ducentem filtrów?

Nasza współpraca z PZL Sędziszów roz-poczęła się pod koniec ubiegłego roku. Prze-konała mnie do niej przede wszystkim zna-komita jakość filtrów, bogaty asortyment i kompetentne zarządzanie fabryką.

W jaki sposób marka PZL Filters jest odbie-rana przez klientów w Serbii?

Opinie klientów o marce PZL Filters są bar-dzo pozytywne. Jest to coś świeżego w branży filtracyjnej na Bałkanach. Dużą zaletą jest bezpo-średnia obecność marki w naszym kraju, czyli biu-ro PZL Sędziszów. Poza tym klienci doceniają niską cenę, wsparcie ze strony producenta oraz nasze doświadczenie, a także etykietę “made in Poland”.

Z jakich kanałów sprzedaży produktów ko-rzystacie najczęściej?

Obecnie bazujemy na tradycyjnych środkach interakcji z klientami, czyli komu-nikacji bezpośredniej. Przygotowujemy jed-nak internetową platformę sprzedażową, którą zaprezentujemy w przyszłym roku, na targach samochodowych w Belgradzie.

PZL FILTERS NA BAŁKANACH

O rosnącej popularności polskich filtrów w Serbii rozmawiamy z Vojinem Bulatovicem – właścicielem firmy XM COMPANY DOO,

przedstawicielem eksportowej marki PZL Filters na rynku bałkańskim.

14 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 15: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

NASI PATRNERZY

VOJIN BULATOVIC Przedstawiciel marki eksportowej PZL Filters w Serbii Koordynator Balkan Trade Office Srbija +381 61 1798851 Crna Gora + 382 69 476829 [email protected]

Agnieszka Dec, Kierownik Działu Eksportu PZL Sędziszów S.A.

Zaledwie 9 miesięcy funkcjonowania Balkan Trade Of-fice wystarczyło, aby potwierdzić zasadność naszego wy-boru o kierunku rozszerzenia dystrybucji filtrów PZL.

Rynki bałkańskie są otwarte na polskie produkty, utoż-samiając je przede wszystkim z wysoką jakością, dlatego też można śmiało stwierdzić, że produkowane przez nas filtry bronią się same.

Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z promocji. Wręcz przeciwnie. Poza codziennym wsparciem marke-tingowym naszych dystrybutorów, jesteśmy obecni na naj-ważniejszych imprezach branżowych, takich jak Między-narodowe Targi Rolnicze w Nowym Sadzie. Dalsze plany związane tym regionem są tylko i wyłącznie kontynuacją obranego kierunku.

Czy tylko branża Automotive importuje fil-try marki PZL Filters?

Początkowo dystrybuowaliśmy wyroby z Sędziszowa tylko dla sektora motoryzacyjnego. Jednak dzięki działaniom promocyjnym i udzia-łowi w targach rolniczych w Nowym Sadzie, rozpoczęliśmy sprzedaż filtrów także dla sekto-rów rolniczego i transportowego. Oczekujemy, że w nadchodzącym czasie nastąpi wzrost zapo-trzebowania także w tych sektorach.

15Świat Filtrów

Page 16: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

SZKOLENIA

Program ma na celu:• zdiagnozowanie poziomu wiedzy biz-

nesowej i luk kompetencyjnych w kadrze menedżerskiej. Aby trafnie ocenić sytu-ację, przygotowanie programu poprze-dzono testami wiedzy oraz wywiadami telefonicznymi

• wsparcie rozwoju zespołu w tych ob-szarach, gdzie rzeczywiście jest to po-trzebne. Jest to możliwe dzięki uzyska-nym informacjom, na podstawie których stworzono program „szyty na miarę”

• ujednolicenie poziomu wiedzy, używa-nej terminologii i metodyki prac (np. pro-jektowych) wśród kadry menedżerskiej. Efektem tego będzie poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia, co z kolei pod-niesie efektywności pracy

AKADEMIA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO• integrację zespołu oraz zwiększenie

świadomości i zrozumienia poszczegól-nych obszarów w firmie oraz ich wzajem-nych zależności, poszerzenie perspek-tywy biznesowej i organizacyjnej poza obszary własnej specjalizacji.Program składa się z 9 dwudniowych

warsztatów, obejmujących szeroki zakres te-matów biznesowych, m.in.: finanse i control-ling, zarządzanie projektami, komunikacja, zarządzanie zmianą i współpraca w zespole, Lean Managment czy strategiczne zarządza-nie rynkami. Niemal każde szkolenie jest pro-wadzone przez innego trenera współpracu-jącego z FIG – eksperta w danym temacie. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, wy-łączając okres wakacyjny. Zostaną zwieńczo-ne 10. spotkaniem w konwencji specjalnie zaprojektowanej gry strategicznej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję wykorzy-stać całą wiedzę i umiejętności nabyte pod-czas programu.

W szkoleniu uczestniczy maksymalnie 16 osób, co pozwala na zachowanie bardzo praktycznej, warsztatowej formuły. Część grupy jest stała – w większości jest to kadra menedżerska różnego szczebla i z różnych działów. Do części zmiennej grupy zaprasza-ni są pracownicy, którzy zostają wybrani na poszczególne szkolenie przez menedżera,

W tym intensywnym okresie PZL Sędziszów dba również o inwestycje w kadry, które są najważniejszym zasobem każdej organizacji. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego, od stycznia br. w firmie jest realizowany roczny program rozwoju dla kadry menedżerskiej pod nazwą „Akademia Zarządzania Strategicznego”. Auto-rem i koordynatorem programu jest Francuski Instytut Gospodarki Polska.

16 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 17: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

SZKOLENIA

www.figpolska.pl | [email protected] | (22) 823 42 83 2

O FrancuskimInstytucieGospodarkiPolska

Unikatowy model biznesułączący doradztwo strategiczne ze wsparciem szkoleniowym Top Managementu, gwarantuje naszym Klientom dostęp do najnow-szych i sprawdzonych w praktyce osiągnięć w zakresie zarządzania organizacjami.

Innowacyjne programyoparte są na doświadczeniach najlepszych szkół biznesu, bogatej praktyce doradczej oraz na wiedzy i doświadczeniach naszych eks-pertów.

Dedykowane oferty zarządzania strategicznego uwzględniają spe-cyfikę branżową każdej firmy. Dominujący udział praktycznych zajęć, gwarantuje szybkie opanowanie kluczowych dla Top Managementu umiejętności.

celeprogramu• kompleksowe przygotowanie TOP Managementu

do zarządzania strategicznego, w tym do budowy i wdrożenia strategii

• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, umożliwiających zrozumienie wpływu decyzji menedżerskich na wyniki finansowe firmy

• rozwój kompetencji menedżerskich niezbędnych na stanowiskach zarządczych

• budowa wewnątrz organizacji interdyscyplinarnego teamu menedżerskiego sprawnie zarządzającego przedsiębiorstwem

Akademia Nowe horyzontyNa bazie zebranych doświadczeń w trakcie realizacji projektów do-radczo – wdrożeniowych oraz oceny jakości realizowanych sesji, warsztatów i szkoleń, zidentyfikowaliśmy najczęściej powtarzające się problemy w zarządzaniu występujące w firmach.

Problemy te dotyczą jakości zarządzania strategicznego, finansów, marketingu, zarządzania projektami oraz komunikacji. Jedną z klu-czowych przyczyn takiej sytuacji jest typowe zróżnicowanie ze-społów menadżerskich pod kątem przygotowania zawodowego, zdobytych doświadczeń zawodowych i odmiennych wizji.

Akademia została tak skonstruowana, aby nie tylko zniwelować luki kompetencyjne, ale także przygotować kompleksowo zespoły do realizacji ambitnych zadań i wdrożeń, poprawić jakość oraz skutecz-ność zarządzania, umożliwić konstruktywne dyskusje “na szczycie”.

Doradztwo strategiczne i wsparcie edukacyjnedla kadry zarządzającej przedsiębiorstw

• 20 lat działalności

• ponad 100 zrealizowanych projektów doradczych

• ponad 8000 uczestników naszych seminariów – właścicieli firm, zarządów i najwyższej kadry zarządzającej

w porozumieniu z działem HR. Taka elastyczna forma doskonale sprawdza się w praktyce, ponieważ pracownicy nieuczestniczący na stałe w programie mogą skorzystać ze szkoleń w tematach, któ-re są dla nich szczególnie korzystne.

Do tej pory kadra PZL Sędziszów wzięła udział w 6 zaplano-wanych warsztatach. Uczestnicy od początku bardzo pozytywnie oceniają program. Szczególnie doceniają możliwość komplekso-wego poszerzenia i pogłębienia wiedzy na temat różnych obsza-rów biznesu i organizacji. Podkreślają też bardzo korzystny wpływ szkoleń na wzajemną współpracę i lepsze zrozumienie zakresów odpowiedzialności oraz codziennych wyzwań innych członków zespołu.

Do części zajęć zespół używa materiałów ćwiczeniowych, które są przygotowane w oparciu o autentyczne przykłady za-czerpnięte z pracy w PZL Sędziszów. Taka praktyka buduje za-angażowanie uczestników. Pozwala też od razu, pod okiem do-świadczonego trenera, przenosić nowo zdobytą wiedzę na realne zadania związane z codzienną pracą w firmie.

Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują bogate materiały dy-daktyczne, a nawet zadania domowe.

17Świat Filtrów

Page 18: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

W bardzo młodym wieku zaczęłaś grać w siatkówkę. Co było impulsem do rozpo-częcia tej przygody – rodzice, szkoła?

Magda Mokrzycka: Rzeczywiście, w siat-kówkę zaczęłam grać bardzo wcześnie, bo już w III klasie szkoły podstawowej. Pochodzę ze sportowej rodziny - tata piłkarz, mama siatkar-ka. Ale rodzice do niczego nie musieli mnie na-mawiać, sama lgnęłam do sportu. Przed wie-le lat mieszkaliśmy naprzeciwko hali sportowej, więc w każdy weekend chodziłam oglądać me-cze siatkówki ówczesnej drużyny „STAL” Nowa Dęba i bardzo mi się to podobało.

Kiedy pierwszy raz poczułaś, że jesteś na-prawdę dobra w tej grze?

Początkowo byłam niska i raczej pulch-na, dlatego nikt na mnie nie stawiał. Ale by-łam zawzięta, ciężko pracowałam, nie zwra-

cając uwagi na to, czy ktoś mnie docenia czy nie. W wieku dojrzewania znacznie urosłam i również sportowo zrobiłam duży postęp. W pewnym momencie trener powołał mnie do pierwszego składu, mimo że trenowały ze mną koleżanki o kilka lat starsze.

A pierwsza satysfakcja?Pierwsza satysfakcja przyszła dość szyb-

ko, bo w IV czy V klasie szkoły podstawo-wej. Zajęłam z koleżankami 5. miejsce w grze trójkami na Mistrzostwach Polski w Zabrzu. Biorąc pod uwagę, że Nowa Dęba to mała miejscowość, można uznać to za ogromny sukces. Od tego momentu czułam, że chcę to robić dalej i mogę kiedyś zostać zawodo-wą siatkarką.

Którego trenera cenisz szczególnie swojej przygodzie siatkarskiej?

Trenowałam w wielu klubach i co za tym idzie – z różnymi trenerami. Szczególny sen-tyment mam do trenera, który zaszczepił we mnie siatkówkę - Jacka Szpanera. To on na-uczył mnie podstaw siatkarskiego rzemiosła i techniki.

Czy nauka, studia nie komplikowały Ci tre-ningów?

Łączenie studiów dziennych z treningami nie jest łatwe, ale wszystko da się pogodzić, jeśli się tylko chce. Treningi odbywają się po-południami i nie każdego dnia, więc mogłam znaleźć czas na naukę. Dodatkowo drużyna, w której grałam, była połączona z drużyną uni-wersytecką AZS AGH Wisła Kraków, tak więc mogłam uczestniczyć w jednych treningach, a de facto reprezentować dwie drużyny: trze-cioligową wtedy Wisłę Kraków i drużynę Uni-wersytecką AGH Kraków.

Wspomniałaś, że grałaś w wielu klubach. Czy to oznacza, że szukałaś dla siebie od-powiedniego miejsca i poziomu? Gdzie go znalazłaś?

Siatkówka była i będzie dla mnie przy-godą. W zasadzie wszystkie moje wybory (poza AZS AGH Wisła Kraków, gdzie po-szłam ze względu na studia) to czysty przy-padek. Kończąc studia, nie miałam wielkiej presji, żeby za wszelką cenę grać. Po prostu dostawałam propozycje, a że były one dość interesujące i przy okazji mogłam pracować,

SPORT TO MÓJ STYL ŻYCIA

Magdalena MokrzyckaStanowisko: W PZL Sędziszów – Specja-

lista w Dziale SprzedażyPo pracy: trenerka siatkówki

18 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 19: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

STREFA PRACOWNIKAto z nich korzystałam. I często się przepro-wadzałam.

Kiedy było Ci najtrudniej kontynuować swoją pasję?

Na III roku studiów nałożyło mi się sporo obowiązków. Były trudne przedmioty, rów-nież wtedy postanowiłam pójść do pracy, a równolegle trener chciał, żebyśmy częściej trenowały… Wtedy wstawałam o 5 rano, szłam do pracy na kilka godzin już z torbą na trening, później na uczelnię, a po zajęciach prosto na trening. Do domu wracałam ok. 22. To był naprawdę ciężki okres.

Gra zespołowa to przede wszystkim umie-jętność działania w razem, w teamie, któ-remu się ufa. Jakie cechy rozwinęłaś w so-bie dzięki grze w siatkówkę?

Jak słusznie zauważyłaś, sporty drużyno-we wręcz wymagają umiejętności pracy w ze-spole, a także waleczności. To właśnie w so-bie wykształciłam. Dodatkowo rozwinęłam łatwość w nawiązywaniu kontaktów, która w mojej pracy, czyli w dziale sprzedaży, jest bardzo ważna.

Z jakich osiągnięć w tym sporcie jesteś dumna?Najbardziej jestem dumna z tego, że dzię-

ki siatkówce szybko i łatwo nawiązuję nowe kontakty. Nie jestem wycofana czy nieśmia-ła; wiem, że kogokolwiek spotkam na swo-jej drodze, nawiążę z nim relację. Nawet jeśli będziemy mieć całkiem inne zainteresowania.

Dlaczego zdecydowałaś się trenować inne dziewczyny? To ogromna odpowie-dzialność...

Rola trenera została mi trochę narzuco-na. Nie planowałam prowadzenia seniorskiej drużyny, ale w klubie zaistniała taka potrze-ba, a ja byłam najbardziej doświadczoną za-wodniczką. Wiedziałam, że kiedyś to nastąpi, ale raczej chciałam zajmować się szkoleniem dzieci czy młodzieży. Los chciał inaczej.

Przez kilka lat trenowałaś też drużynę MAR-BA, której sponsorem jest PZL Sędziszów.

Zgadza się. Jadąc na rozmowę z preze-sami klubu w Sędziszowie, nie chciałam być trenerką drużyny seniorskiej. Myślałam, że będę prowadzić młodzież. Ale znów oka-zało się, że jestem najbardziej doświadczo-na i prezesi przekonali mnie, że jestem od-powiednią kandydatką. Drużyna grała wtedy w III lidze. Szybko się zaaklimatyzowałam, po-lubiłam z dziewczynami. Tworzyłyśmy świet-ną atmosferę, byłyśmy koleżankami również poza boiskiem. Po dwóch sezonach w III Li-dze awansowałyśmy do II Ligi. Tu też grały-śmy dwa sezony. W ostatnim roku do grona naszych sponsorów dołączył PZL Sędziszów. Moja przygoda z klubem MARBA zakończyła się w tym roku. Przyszedł czas na zmiany. Od tego sezonu będę trenerką seniorskiej druży-ny męskiej siatkówki Gmina Łańcut.

Czym jest dla Ciebie sport, dlaczego jesteś mu wierna od tylu lat?

– Sport towarzyszył mi od dzieciństwa, nie bardzo wyobrażam sobie życia bez nie-go - czy to w roli zawodniczki, trenerki czy po prostu jako kibic. Odkąd pamiętam każdy weekend przeznaczałam na sport. Poza se-zonem również jestem aktywna. Latem gram w siatkówkę plażową amatorsko albo jeżdżę oglądać mecze mojego brata, który tak jak tata gra w piłkę nożną. To na pewno ogromna pa-sja, ale i styl życia.

19Świat Filtrów

Page 20: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

SPONSORING

Miniony sezon siatkarski był trzecim z rzędu okresem współ-pracy drużyny z firmą Sędziszo-wa Małopolskiego z PZL Sędzi-szów.

Zaczęło się w 2015 r. Po awansie drużyny UKS „Tęcza” do II Ligi, PZL Sędziszów rozpo-czął przygodę z sędziszowską siatkówką jako sponsor tytularny. Pierwszy rok nie był łatwy, lecz zespół zdołał utrzymać się na szczeblu centralnym i w decydujących bojach z Wisło-kiem Strzyżów nie pozostawił szans rywalom. W drugim sezonie drużynie nie szło już tak do-brze i pomimo ambitnej postawy do samego końca, nie udało się utrzymać ligowego bytu. Pomimo tego PZL Sędziszów nie zrezygnował ze wsparcia drużyny.

Chęć powrotu na szczebel centralny była bardzo duża. Przed okresem przygotowaw-czym do III Ligi siatkówki doszło do zmiany trenera. Były zawodnik m.in. Resovii Rze-szów, Tomasz Józefacki, czyli popularny „Jó-zek”, miał odbudować drużynę po spadku i przygotować ją na walkę o najwyższe cele. Zadanie do łatwych nie należało – z drugo-ligowego składu pozostało czterech zawod-

ników. Resztę stanowił „rzeszowski zaciąg”, składający się głównie z byłych zawodników AKS Rzeszów oraz Appgo II LO Rzeszów.

Z każdym kolejnym meczem zespół po-kazywał charakter i zyskiwał pewność siebie. W 2018 r. na siatkarzy PZL Sędziszów nie było mocnych. 11 ostatnich meczów padło łupem naszej drużyny, która rundę zasadni-czą zakończyła na 1. miejscu i w znakomitych nastrojach przystąpiła do turnieju finałowego na Podkarpaciu.

Pierwsze dwa mecze w finale nie poto-czyły się po myśli PZL. Przebudzenie nastąpi-ło w trzecim, wygranym 3:0 w świetnym sty-lu, pojedynku. To przyniosło zasłużony triumf w III Lidze w sezonie 2017/18. Był to jednak dopiero pierwszy krok w stronę II Ligi – zo-stały jeszcze dwa turnieje o awans.

W pierwszym z nich, który w kwietniu od-bywał się w Staszowie, ekipa PZL Sędziszów pokazała klasę. W trzech spotkaniach pod-

opieczni Tomasza Józefackiego nie pozostawili złudzeń rywalom i z każdym z nich rozprawi-li się, nie tracąc nawet seta! Korzystny wynik w woj. świętokrzyskim dawał naszej drużynie prawo organizacji decydującego turnieju fina-łowego o awans, we własnej hali, w Sędzi-szowie Młp.

Pierwszy mecz turnieju finałowego miał najbardziej zacięty przebieg. Zespół PZL zmierzył się z KPS Gietrzwałd. Pojedynek rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, lecz więcej zimnej krwi zachowała nasza druży-na i ostatecznie triumfowała w dobrym stylu 3:2. W kolejnym meczu sędziszowianie po-dejmowali Siatkarz Bierutów, który wyda-wał się najsilniejszym przeciwnikiem. Druży-na z woj. dolnośląskiego w spotkaniu z PZL była jednak bezradna i uległa 0:3. Decydują-cy o awansie mecz podopieczni trenera Jó-zefackiego rozegrali z Notecią Czarnków. Wygrana 3:1 przypieczętowała awans do II Ligi i zakończyła długi, lecz niezwykle udany sezon 2017/18.

Przed drużyną PZL Sędziszów nowe cele. Do II Ligi przystępuje z dużym bagażem do-świadczeń, ale i w znakomitych nastrojach. Trzon zespołu pozostał niezmieniony, zaś jej szeregi wzmocniło kilku zawodników o uzna-nej marce na drugoligowych parkietach.

Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby czwar-ty sezon współpracy z PZL Sędziszów owo-cował w same sukcesy i co najważniejsze – w zwycięstwa na drugoligowym froncie.

Trzy lata z PZL Sędziszów

20 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.

Page 21: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

PGM

W pierwszym tygodniu lipca br. doszło do spotkania przedstawicieli Polskiej Gru-py Motoryzacyjnej z zarządem białoruskiej firmy Belkommunmash, zajmującej się pro-dukcją autobusów elektrycznych, tramwa-jów oraz trolejbusów.

Stronę polską reprezentowali: Adam Si-korski - prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (PGM) i jednocześnie prezes PZL Sędziszów SA, dr Witold Luty – dyrektor Przemysłowe-go Instytutu Motoryzacji (PIMOT), Grzegorz Szymański – doradca zarządu PGM i Bartosz Mielecki – dyrektor zarządzający PGM.

Białoruski Belkommunmash (BKM) jest silnie rozwinięty pod względem technolo-gicznym. Jest to również jedno z największych przedsiębiorstw, które ma wkład w rozwój białoruskiej gospodarki. Siedziba firmy mie-ści się w Mińsku, a klienci pochodzą głównie z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej.

Podczas spotkania zostało podpisane po-rozumienie, które daje firmom członkowskim z PGM możliwość dostarczania części i kom-ponentów do autobusów produkowanych przez Belkommunmash. Odbyła się również prezentacja dwóch pojazdów – autobusu hy-brydowego i elektrycznego. Co istotne, na-pęd autobusów elektrycznych BKM nie jest oparty na bateriach, ale na technologii su-perkondensatorów. Przekłada się to na niż-

szą masę i cenę pojazdów, mniejsze nakłady na infrastrukturę ładowania, która umieszczo-na jest na przystankach, mniejsze obciążenie sieci elektrycznej oraz szybszy czas ładowania (maksymalnie 5 minut).

– Firma ta już korzysta z niektórych pol-skich dostawców, jednak chcielibyśmy mieć jeszcze większy udział w „polonizowaniu” tych pojazdów – mówi Bartosz Mielecki, dyrek-tor zarządzający PGM. – Belkommunmash też jest bardzo zainteresowany rozwijaniem współpracy z Polakami, stąd też nasze spo-

tkanie. Następnym krokiem będą wizyty (au-dyty) przedstawicieli białoruskiego producenta autobusów w polskich fabrykach, które mogły-by być dostawcami dla BKM – dodaje Bar-tosz Mielecki.

Rewizyta przedstawicieli zarządu BKM odbyła się już w pierwszych dniach sierpnia. Białoruscy goście odwiedzili m.in. fabrykę PZL Sędziszów, SKB Drive Tech SA z Radomska, warszawski MEDCOM i mielecki R&G PLUS, a także Przemysłowy Instytut Motoryzacji PI-MOT.

PGM rozwija współpracę na Białorusi

21Świat Filtrów

Page 22: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

BIURO OBSŁUGI KLIENTAElżbieta Ozga

(17) 74 50 161, 609 012 103 [email protected]

Witold Świder (17) 74 50 129, 609 012 101 [email protected]

DORADCA TECHNICZNYDominik Zwierzyk

(17) 74 50 217, 693 376 [email protected]

PZL Sędziszów S.A. ul. Fabryczna 4

39-120 Sędziszów Młp. (17) 745-02-00, fax: (17) 745-03-33

[email protected]

Region 1 665 100 577

Region 2 607 605 328

Region 3 609 566 117

Region 4 609 012 103

OPIEKUNOWIE RYNKU

Page 23: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił

Nas

ze fi

ltry

są d

ostę

pne

na te

reni

e ca

łej P

olsk

i dzię

ki si

eci d

ystr

ybut

orów

i par

tner

ów h

andl

owyc

hdo

lnoś

ląsk

iełó

dzki

eAG

ROMA

POLS

AD SP

. Z O.

O.KU

TNO

24 35

5 32 0

0AG

ROMA

POZN

AŃ S.

AKU

TNO

24 35

5 32 2

8AG

ROMA

RKET

JARY

SZKI

ODDZ

IAŁ KU

TNO

KUTN

O24

355 3

0 21

AUTO

-SAM

ŁÓDZ

42

684 2

4 09

MOTO

MARK

SIERA

DZ43

822 4

5 57

PANA

SCH

ORZĘ

CIN44

616 4

1 64

RUTM

AXTO

MASZÓ

W MA

Z.44

723 3

7 74

AGRO

- RAM

IGŁ

UCHÓ

W62

761 6

2 15

podk

arpa

ckie

AGRO

-BIS

MŁOD

OCHÓ

W17

581 9

0 36

ARGE

PALIW

AKR

OSNO

13 43

6 76 7

9AU

TOCE

NTRU

M MI

ELEC

WOL

A MIEL

ECKA

17 58

3 05 3

5MI

CSSĘ

DZISZ

ÓW M

ŁP.17

745 0

1 15

MOTO

RES

RZES

ZÓW

17 86

4 22 7

7MO

TO-H

URT

ROPC

ZYCE

17 22

1 86 2

3TA

RAPA

TATU

SZÓW

NARO

DOW

Y17

774 3

6 40

ZBI-M

ARNI

SKO

15 84

1 25 4

5

podl

aski

e

AGRO

MA OL

SZTY

NSU

WAŁK

I51

5 205

308

WYS

OKIE

MAZ.

519 5

41 41

0KO

LNO

515 2

05 31

9GO

SKZA

MBRÓ

W86

271 1

5 40

MOTO

– AG

RO

BIAŁY

STOK

85 65

1 33 4

4BIE

LSK P

ODLA

SKI

601 9

00 56

3BR

AŃSK

533 3

63 84

3CZ

YŻEW

500 0

02 54

1DĄ

BROW

A BIAŁ

OSTO

CKA

85 71

2 03 3

3GR

AJEW

O86

272 8

8 79

KOLN

O78

0 160

713

MOŃK

I85

716 2

3 62

SUCH

OWOL

A85

712 5

2 03

SUWA

ŁKI

533 0

43 34

3ZA

BŁUD

ÓW57

5 035

650

war

miń

sko-

maz

ursk

ieAG

ROMA

OLSZ

TYN

89 53

7 53 0

0

AGRO

MA OL

SZTY

N

BIAŁ

A PISK

A51

9 541

415

BISK

UPIEC

512 8

21 21

4BR

ANIEW

O51

2 821

268

DZIA

ŁDOW

O51

9 541

422

EŁK

515 2

05 31

7GI

ŻYCK

O51

5 205

318

IŁAW

A51

9 541

407

KĘTR

ZYN

519 5

41 40

9EL

BLĄG

515 2

05 30

7KO

RSZE

515 2

05 35

3LID

ZBAR

K51

9 541

411

MORĄ

G51

9 541

413

MRĄG

OWO

519 5

41 41

6NI

DZICA

519 5

41 41

4OL

SZTY

N51

5 205

328

OSTR

ÓDA

519 5

41 41

7PA

SŁĘK

515 2

05 32

5PI

SZ51

5 205

338

SZCZ

YTNO

515 2

05 32

4FIL

TRO M

AKEŁ

K87

621 6

9 25

TECH

-ROL

IŁAW

A53

0 482

683

PASŁ

ĘK53

0 408

953

BUW

ARLE

GNICA

76 85

0 63 1

1KA

TPOL

LUBI

N76

746 1

7 16

POSIC

Z POL

MOZB

YT JE

LCZ

JELC

Z-LA

SKOW

ICE71

381 9

4 42

STOM

IL SA

NOK D

YSTR

YBUC

JAW

ROCŁ

AW61

875 9

7 94

SF-F

ILTER

LUBI

N76

746 7

3 32

pom

orsk

ie

AGRO

MA OL

SZTY

N

DZIER

ZGOŃ

519 5

41 41

9NO

WY D

WÓR

GD.

501 8

71 80

2ST

AROG

ARD G

D.51

9 541

423

SZTU

M50

1 871

797

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

NOW

Y DW

ÓR GD

AŃSK

I55

246 1

0 68

IWEX

GDAŃ

SK58

301 8

3 50

PPHU

FILT

RY JA

ROSŁ

AW

RYCH

ERT

GDAŃ

SK58

554 2

2 19

kuja

wsk

o-po

mor

skie

AGRO

MARK

ET JA

RYSZ

KIŻN

IN52

351 3

0 02

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

PAKO

ŚĆ52

351 8

0 50

AGRO

MA OL

SZTY

N

BROD

NICA

519 5

41 45

9CH

EŁMN

O51

9 541

403

INOW

ROCŁ

AW50

6 181

855

LUBR

ANIEC

519 5

41 46

4MR

OCZA

519 5

41 40

2RA

DZIEJ

ÓW51

5 205

321

WĄB

RZEŹ

NO51

9 541

421

AUTO

MOT

O BRZ

OZÓW

KATO

RUŃ

56 65

7 40 4

0IN

OWRO

CŁAW

509 1

85 46

1

UNIG

UMBR

ODNI

CA56

498 2

8 10

BYDG

OSZC

Z52

345 1

1 93

TORU

Ń56

657 4

0 50

lubu

skie

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

KROS

NO OD

RZAŃ

SKIE

68 38

3 40 3

0

part

nerz

y han

dlow

i

lube

lskie

ARAM

ISTO

MASZ

ÓW LU

BELS

KI84

665 8

8 63

AUTO

-AGR

ORY

KI50

2 885

550

KORW

EXLU

BLIN

81 44

6 55 2

2

TECH

-ROL

HRUB

IESZÓ

W53

1 692

915

ŁUKÓ

W53

1 648

451

PONI

ATOW

A53

1 708

327

ZAMO

ŚĆ53

1 684

725

zach

odni

o-po

mor

skie

AGRO

MA KO

SZAL

INKO

SZAL

IN94

343 9

3 32

AGRO

MA OL

SZTY

NCH

OSZC

ZNO

519 5

41 45

6PY

RZYC

E51

5 205

313

AUTO

MOT

O BRZ

OZÓW

KAKO

ŁOBR

ZEG

505 1

56 56

6SK

LEP P

ATRO

NACK

ISZ

CZEC

IN91

460 0

7 62

wie

lkop

olsk

ieAG

ROMA

WĄGR

OWIEC

67

26 20

826

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

BOGU

CIN / K

. POZN

ANIA

61 87

7 38 2

1AG

ROMA

RKET

JARY

SZKI

JARY

SZKI

606 5

23 92

1AR

MICA

RGN

IEZNO

61 42

3 74 8

0AS

O OPA

TÓW

EKOP

ATÓW

EK62

761 4

3 09

CONT

AR TA

RASK

APO

ZNAŃ

61 84

8 33 5

9FA

RMER

RANI

ŚNO

WE S

KALM

IERZY

CE62

762 9

0 03

HURT

ECH

WOL

SZTY

N68

347 2

3 41

MOTO

- LAN

DPL

ESZE

W53

6 374

400

POLP

ARTS

POZN

AŃ61

873 2

1 40

ARMI

CAR

GNIEZ

NO61

423 7

4 80

śląsk

ieAR

IS CH

ORZÓ

WCH

ORZÓ

W32

346 1

8 36

EURP

OLMY

SŁOW

ICE32

292 0

0 83

HYDR

OTRA

DEPS

ZCZY

NA32

431 0

1 42

POLH

ORY

BNIK

510 1

26 40

7PR

OMOT

OR BI

SBI

ELSK

O-BI

AŁA

33 82

9 53 6

7RU

DFIL

RUDA

ŚLĄS

KA32

240 7

0 62

STAD

MAR

KATO

WICE

32 35

2 06 3

2

świę

tokr

zysk

ieAG

ROMA

POZN

AŃ S.

API

ŃCZÓ

W41

357 2

9 55

KIEL

POL

KIEL

CE41

345 3

8 74

SKO-

POL

BUSK

O ZDR

ÓJ41

379 7

1 04

TECH

-ROL

JĘDR

ZEJÓ

W50

9 293

866

opol

skie

BEMA

SPR

ASZK

A34

358 4

0 61

DAV

OPOL

E77

457 6

6 59

JANE

XOP

OLE

77 47

44 67

0OP

OLTR

ANS

BRZE

ZIE K/

OPOL

A77

409 9

6 29

mał

opol

skie

AUTO

MEDA

NKR

AKÓW

12 63

7 68 7

7BE

HAMO

TKR

AKÓW

12 65

5 24 5

2MO

TORO

LKR

AKÓW

12 42

0 44 0

0TE

CH-R

OLTA

RNÓW

530 4

18 10

0

maz

owie

ckie

AGRO

MA PO

ZNAŃ

S.A

CIECH

ANÓW

23 67

2 91 1

2

PRZA

SNYS

Z29

752 5

0 42

SIERP

C24

275 6

7 19

AGRO

MA OL

SZTY

N MŁ

AWA

519 5

41 41

2

PRZA

SNYS

Z51

5 205

322

ATA C

ARSIE

DLCE

607 9

22 77

5

AUTO

-AGR

OTR

OJAN

ÓW50

2 308

 965

ŻELE

CHÓW

604 4

97 77

1

BEST

MICH

AŁOW

ICE OP

ACZ

22 72

3 04 0

3

CER M

OTOR

WAR

SZAW

A22

612 8

3 33

MOTP

OLPŁ

OŃSK

23 66

2 69 3

6

ROL-

MAR

GOST

YNIN

24 36

2 30 0

1

TECH

-ROL

OŻAR

ÓW M

AZ.

22 73

1 26 0

0

TECH

-ROL

SOKO

ŁÓW

PODL

ASKI

510 2

57 30

2

Page 24: Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. · SPONSORING PZL Filters na Bałkanach ... wydarzeń motoryzacyjnych w południo-wo-wschodniej Polsce, w którym PZL Sę-dziszów wystąpił