16
ludu *Zlecone zabójstwo?* W kominiarce na stacji W NOGI rob 23 wn:daia" kletly astndou , 40---loJ.F_Ula ____ Ut llmrlneao-.. a "wpd...r' .. z tzw. Dia. OC"e.a.M o41ecfojfzkt6rt,J o44aao strDtl u 30aa) ka- liber 9,65. Z.Wjstn lokOUDO prario,Hobaie utqjd zleceale. Od ...... lqo jqo brat, kUl'J przez !deble pistolet. Broili palDej DJ;rlo róWDiet dw6dl saaob6jc6w, w poHqut. Nie do odromienia - Trudnojednoznacznie w którym z przy· padków konystanO z broni aazo- wej, w którym palnej- .sL• rzecznik pruewy KWP w Radomiu, nadkomisuz Waledaa MaRt. - Poszkodowani nie zaw- sze potrafi4 typy pistole- tów. PrzyjmJ.!.iemy wersje, te bronill pal.fi4 i ostrymi nabojami. W napadach _mieszkanio- wych•, na (w cementowni w Wierzbicy), na sklepy, stacje ben- zynowe (dwukrotnie w Mqnu- Zadecyduje szewie), pistolet. karabin, komi· niarka na odgrywaJ• Sl.nlS'l..aka, sterroryzo- wet Czasami muwystarczywidokbroni,nieste- ty bywa, te posuwa daJej, przystawiaillc do brzu· cha (napad na na dzie w do skro- ni (rozbój na taksówkarzu). " nogi Ze broni w tym roku poli<janci strzelali dwukrotnie podczas zaodnie z przepisami posuz.eJono Vwat Academia Na czwutkowym posledzeolu Seuol Wy&zoJ Sd<oly lul,yaier- skl<l w Rodomlu wynzll aa DUWJ aczela1- a A- lm. lWimitrza Pulas- ldeco. I'ZCj lntynierskiej z trzema technicznymi Materi- i Technologii Obu- wia, Mecbanicznym oraz Trans- portu, Wytszej Ekono- micznej z Ekono- miCl.nym, Wytszej Peda· SOJicznej z Nauczy- cielskim oraz Wytszej Za- wodowej. Wniosek o nazwy zos- tanie skierowany do Ministcrslwa Edukacji Narodowej. OstatCCZ114 m.ie dopiero Sejm RP. (6) Pracownicy otrzymali wymówienia "WESTY'' ubywa ...... ..... , kld<dl<c• -- la l..a.kWa "Westa" wrPOwW:zeala am6w o Dyrektor Sllwo.U Sonw - Nie mam tadnycb wiadomo- dot)'CZ4C)'Ch W es- O wszystkim z .. ...... D'IP EL TOM KJelce, uL Sienlciewicza 28, 443-86. 2l626ll prasy- dyr. Somal W 30 bm. termin wypowiedzenia umowy obowiQzkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. po liczbie osób pisem- ne rezygnacje z Westy" , los jejjest raczej (KIS) whisky whlkidd bana D anoni_,-tolctQoner:l.40Ddolarów:u w nocl StJóte przy otalji razów i Kartoteki policyjne nic zawic- lo w Niez- nane jest tct poebodzenie ,.puka- wek" nic zatejestrowanycb w ko- mendz.ie. Jednak prawdopodob- nie pocbodq z paemytu, tra- dzidy. Od stycznia br. 900 016b pozwolenia na posia- daniebronigawwej, JO- palnej. Z powodu utraty lub jej utycia SO osobom zezwolenia Konieczny egzamin Od listopada Wdy ubiepj4C)' o pozwolenie na musi e&zamin ze zna- jomotci zasad obchodzenia z ni4, pru:piJ6wdotyCZ4C)'cbjej po- siadania i utycia. Dotychczas - do sprawd..tiailu nie anije- den tnieszbniec województwa. ANNANOWSM Mera karabinowa Polacy w Nowym Jorku Pnlaków oskaltonych o nielegalny handel brooi.tprzewie- ziono w pi4,tek 11lDO do no- wnjon.ticb na Brooklynie. Pn &odzinie 16 czasu warszaw- skiego im fonnalnie przedstad zarzuty. Spotkanie premier z Pawlakiem IKllm. Suchocka po ,.P"rQ. pnewnt. w Wmendl u- blkQta fiaKiea" - -·-- kpbiJac.A.Pm::&. laapcJowal OD do obywateli. by formowataAFP, w lot zbuutowanych Uniu, te z Pnl&kim IIOWJUitidr:rtm PSLPaw!atoalOIDiul te .,W. premier do UCUIUiicrn " obcbodKb roc::micy Próba przewrotu w Wenezueli :tbombardoWII Rozmowa z guru Mist:rzrvdla Haft IfJQIII.- ran &nu Ksddl w .WU..:, cznrtek Klek. Gruo tradrt1J•e pldad, l ta6aHe., wqetut.'*le potrawy. Na spotbaie z pn1 PI%1Sd• spen ladzl. aobyw wkb:. "Liaz" z papierosami poszukiwany w kn\ju Miliard w czwartek W c:zwarttk apnwadzo" sprzed ndomsklda Ty- w kt6rej papiel'Oif 1 .W d • Od.aaltdoao ba &lada. Napastników czterech, je- den z nich- ubrany w mundurpo- licjanta ,.drotówki". godz. 16-10 dwóch sprawc6w o- tierowefo papierosami. zapadcwanej tilkudziesi4t me- UÓW od ZPT. ,.liaza" dosto.Mceao w poblitu .forda sierry-. Radom.s..q jedna z pracownic ,.tytOniówti", tt6ra z daleka wi- z9;cie. Pnlicjantów poinformowano jednak o porwa- niu kierowcy, a fakt uprowadzenia róWDiet i na jaw dopiero pótniej . za .for- dem•. p6tniej w miejs- JOL Pnliczn.l pojazd w Kiedy policjanci maJetli 11.1 miejscu wypadku, w samochodzie tylko zakneblowany kierowca ,.]iaza•. Pruwieziono 10 do szpi- tala w Kozienkacb. w .fordzie• znaJeziono rewolwer Smith An· derson kat S,6 mm. dwie kurtkj policyjne, i le&i- poliC)'jq. Porzucony sa- mocbód i odnalezione tablice re- jestracyjne WAB 8630 nie fiauru,M; jako stradzione. dtóa w okolicy nie re- t.ultatu. W pi4lek nad l1lllem poli- wokolicacbZwole- nia dwóch sprawców napadu. l..amtdmH ,.... liiikiwam ,.llu" a ar. llAA S45C z Jl%1· RAP lnV). -..ocH4•- k ..... delolly, - utllleaatJ PKS l PKS RMoa. Na lewym m.tiO- .... ,..... --- KW Policji w RadonUu prosi o przebzywanie wszelkich infor- macji dot)'U4C)'Cb amocbodu, i sprawców. .. ...a ra111L li Llste,Ma ._..) lid ll:ldHiczaie (Id. 6- 16-:W 1"5-%4-44) ...... - (olb) http://sbc.wbp.kielce.pl/

ludu - Kielce

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ludu - Kielce

ludu

*Zlecone zabójstwo?* W kominiarce na stacji

KULĄ W NOGI Oli~ rob -~ndo.tłm ~· 18~­

łęfltYIU;rdt•IMML ~- 23 wn:daia" kletly astndou , 40---loJ.F_Ula ____ Ut

llmrlneao-.. a Ua:uay•nłtrt. "wpd...r' .. z tzw. przystawłe­Dia. (pełkJud OC"e.a.M o41ecfojfzkt6rt,J o44aao strDtl u 30aa) bJę ka­liber 9,65. Z.Wjstn lokOUDO prario,Hobaie utqjd zleceale. Od

---.--.~---_. ...... lqo jqo brat, kUl'J testow1łł UolllłnloWIUI1' przez !deble pistolet. Broili palDej DJ;rlo róWDiet dw6dl saaob6jc6w, w ~}etlea poHqut.

Nie do odromienia - Trudnojednoznacznie okreś­

lić , w którym z porostałych przy· padków konystanO z broni aazo­wej, w którym palnej- powiedział .sL• rzecznik pruewy KWP w Radomiu, nadkomisuz Waledaa MaRt. - Poszkodowani nie zaw­sze potrafi4 odrótnić typy pistole­tów. PrzyjmJ.!.iemy więle wersje, te prz~pcy posługiwali się bronill pal.fi4 i ostrymi nabojami.

W napadach _mieszkanio­wych•, na ka$ł (w cementowni w Wierzbicy), na sklepy, stacje ben­zynowe (dwukrotnie w Mqnu-

Zadecyduje ~jm

szewie), pistolet. karabin, komi· niarka na głowie odgrywaJ• rolę Sl.nlS'l..aka, pomagąją sterroryzo­wet o~. Czasami napadnięte­muwystarczywidokbroni,nieste­ty bywa, te prz~pca posuwa się daJej, przystawiaillc lufę do brzu· cha (napad na mę:tczyzoę na gieł­dzie w Słomcz.ynie) bądt do skro­ni (rozbój na taksówkarzu).

Strzał " nogi Ze słutbowej broni w tym roku

poli<janci strzelali dwukrotnie podczas połcigów. Ściganych zaodnie z przepisami posuz.eJono

Vwat Academia Na czwutkowym posledzeolu

Seuol Wy&zoJ Sd<oly lul,yaier­skl<l w Rodomlu wynzll qodę aa zmiaDę DUWJ aczela1- a A­bdeaolę lm. lWimitrza Pulas­ldeco.

Prz»ę:totetnOWlscrułtulę:-u· czelniaskł.adaćsię~ez: Wyt­I'ZCj Szkoły lntynierskiej z trzema wydziałami technicznymi Materi­ałoznawstwa i Technologii Obu­wia, Mecbanicznym oraz Trans-

portu, Wytszej Szkoły Ekono­micznej z Wydziałem Ekono­miCl.nym, Wytszej Szkoły Peda· SOJicznej z Wydziałem Nauczy­cielskim oraz Wytszej Szkoły Za­wodowej.

Wniosek o zmianę nazwy zos­tanie skierowany do Ministcrslwa Edukacji Narodowej. OstatCCZ114 ~-wformieullawy-podej­m.ie dopiero Sejm RP.

(6)

Pracownicy otrzymali wymówienia

"WESTY'' ubywa ...... ....., kld<dl<c• -­la l..a.kWa Ukzpłtczd "Westa" ~ wrPOwW:zeala am6w o pncę. Dyrektor Sllwo.U Sonw OlbMwllb.utarawtej.,ntrłe.

- Nie mam tadnycb wiadomo­ści dot)'CZ4C)'Ch przyszłości,. W es­~. O wszystkim dowiadll.ię się, z

~fldlowca .. ...... D'IP

.--...~ IIIIAWl.AI)

EL TOM KJelce, uL Sienlciewicza 28,

teł. 443-86. 2l626ll

prasy- powiedział dyr. Somal W poniedziałek 30 bm. upływa

termin wypowiedzenia umowy obowiQzkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. ~ po liczbie osób skła~cycb pisem­ne rezygnacje z usłua. Westy" , los jejjest raczej prze:ąthony. (KIS)

Japończycy

kupąją whisky (AI)4.200dolaró1rz:apbciłjapo6sti

whlkidd bana D 1lutclę 10-łetnicj Stn1hmillFmeOłdSallcbWhilt)'. Bytto rd:ordauł:QiwdomuCbristie.t:lrv&\q.. 'W)'tsz.1CICD(:z:apbciłtówoietjąo6Jti, anoni_,-tolctQoner:l.40Ddolarów:u buteD:~wtdJtyMKA.ll.all..

w nocl StJóte ~ku uniknę:li przy otalji razów łomem i rutą metalową.

Kartoteki policyjne nic zawic­~danych,ilcijakiejbronidosta­

lo si~ w niepowołane ~- Niez­nane jest tct poebodzenie ,.puka­wek" nic zatejestrowanycb w ko­mendz.ie. Jednak prawdopodob­nie pocbodq z paemytu, tra­dzidy. Od stycznia br. 900 016b otn:ymało pozwolenia na posia­daniebronigawwej, JO - palnej.Z powodu utraty lub niewłaściwego jej utycia SO osobom zezwolenia cofnl~lO .

Konieczny egzamin Od połowy listopada Wdy

ubiepj4C)' się o pozwolenie na broń, musi zdać e&zamin ze zna­jomotci zasad obchodzenia się z ni4, pru:piJ6wdotyCZ4C)'cbjej po­siadania i utycia. Dotychczas - do sprawd..tiailu nie prz}'Sl4pił anije­den tnieszbniec województwa.

ANNANOWSM

Mera karabinowa Polacy

przedsądem w Nowym Jorku Pi~u Pnlaków oskaltonych o

nielegalny handel brooi.tprzewie­ziono w pi4,tek 11lDO do ądów no­wnjon.ticb na Brooklynie.

Pn &odzinie 16 czasu warszaw­skiego ~ miał im fonnalnie przedstad zarzuty.

Spotkanie premier z Pawlakiem (N)IłlnneSucłtoc:buwabfłołllde

Stronnlc:twoL.udowl:mpertltopozycłl

~PrwnlerrozrMWWiw płlptz",___w.......,.,....

IKllm. Suchocka powiedziała po lj)Oł-

,.P"rQ. pnewnt. w Wmendl u­blkQta dę fiaKiea" - ełwWaJI• -·-­kpbiJac.A.Pm::&.

laapcJowal OD do obywateli. by nonnalnieudali~dopracy.Jatpoin ­formowataAFP, w p~ rano~ lot zbuutowanych oddziałów wojs~

Uniu, te razmawiała z Pnl&kim jało IIOWJUitidr:rtm PSLPaw!atoalOIDiul al1rildc.:l;rł, te UpfOiił .,W. premier do UCUIUiicrn " obcbodKb Słl roc::micy mart}'TOIO&iicbłopówwCiepielowie.

Próba przewrotu w Wenezueli

wytłl :tbombardoWII pałac wenezueł· _,..._~~. w...._..,.

bucbłwieWpobr.

Rozmowa z guru Mist:rzrvdla Haft IfJQIII.- ran ŚrtJa &nu Ksddl Pnbłl• spotbł dę

w .WU..:, cznrtek z~ Klek. Gruo tradrt1J•e ~ pldad, ąnuo l ta6aHe., Hpsłowaao wqetut.'*le potrawy. Na spotbaie z pn1 PI%1Sd• spen ladzl. ~ aobyw łmbda wkb:. R~::pn~-UT. &.

"Liaz" z papierosami poszukiwany w całym kn\ju

Miliard w czwartek W c:zwarttk apnwadzo" sprzed ndomsklda Zakł:ad6w Pm!IIIJ'Iła Ty­

toałowea:o dęl:ariri.ę, w kt6rej mtJdonł;r lię papiel'Oif wutołd 1 .W d • Od.aaltdoao zabebłowuece klmnrcę. Qęiariwb albęła ba &lada.

Napastników było czterech, je­den z nich- ubrany w mundurpo­licjanta ,.drotówki". Około godz. 16-10 dwóch spośród sprawc6w o­bezwładniło tierowefo ciętarowki .~ wyładowanej papierosami. zapadcwanej tilkudziesi4t me­UÓW od ZPT. Kierowcę, ,.liaza" wci.Unięto dosto.Mceao w poblitu .forda sierry-. Radom.s..q policję, powiadomiła jedna z pracownic ,.tytOniówti", tt6ra z daleka wi­działa całe z9;cie. Pnlicjantów poinformowano jednak o porwa­niu kierowcy, a fakt uprowadzenia róWDiet i ciętarowki wyszedł na jaw dopiero pótniej.

Zarządzono pości& za .for­dem•. Godzinę, p6tniej w miejs­cowości Cbecbły, JOL Pnliczn.l ścipny pojazd uderzył w barierkę,. Kiedy policjanci maJetli się. 11.1

miejscu wypadku, w samochodzie był tylko zakneblowany kierowca ,.]iaza•. Pruwieziono 10 do szpi­tala w Kozienkacb. w .fordzie• znaJeziono rewolwer Smith An· derson kat S,6 mm. dwie kurtkj policyjne, Cl.łlpkę, i słutbo"" le&i­tymację, poliC)'jq. Porzucony sa­mocbód i odnalezione tablice re­jestracyjne WAB 8630 nie fiauru,M; jako stradzione. Błotada dtóa w okolicy Cbecbeł nie przyniosły re-

t.ultatu. W pi4lek nad l1lllem poli­c;jazatnymała wokolicacbZwole­nia dwóch sprawców napadu.

l..amtdmH ~we ,.... liiikiwam dęfanSwkl ,.llu" a ar. ~ llAA S45C z Jl%1· ~ (ar~- RAP lnV). ~.w.. -..ocH4•- k ..... delolly, Hń1 lpQ:Jaąy-aare..Na~ - utllleaatJ PKS l PKS RMoa. Na lewym m.tiO- .... ,..... ---KW Policji w RadonUu prosi o przebzywanie wszelkich infor­macji dot)'U4C)'Cb amocbodu, ładunku i sprawców. a-..ąe: .. -~...wtde~ ...a ra111L li Llste,Ma wiła­._..) lid ll:ldHiczaie (Id. 6-16-:W 1"5-%4-44) ...... -

-~-- (olb)

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 2: ludu - Kielce

On.lpa35poel6wz:wr6cila.lię:do

prezydenta Lcc:ba w..,.- z Pf'Oib4 o ulubwienie Romana Gil~. wi~Ouep u odmo"' pelolenia 'lłutbywojstowej.

Obradował Senat (Al) Poa:wartto.ej deNdco

oowelizaąi pnwa baokowqo So­nat plańo'Włł" ~tek u,Mć Itino­wisto w tej I!Pf&Wie. Sco11oro.rie ~owali m.in.~~ ,Pw tqu.::entreąi tndytbw i wpro­'Ddzenlcdopr:awa.bantoweao .. -b:ji dla t)'ob posiadac:zyałrjl baa· kó~,tlóny ... wifo.Unit~proc. atcjiQnefioltytu.Qifi~aie

Parlament w negliżu llllłb)'przepisyuznaDepru:zl'rybunałza aieqodrlez~~zwlebl, wrcm:ie jednat. kr6ciuUi projekt pr-zyp lłnrii.Takwię:cwsąmieodbl'l7si('pierw· uec:r:ytaniawtll1jii)Oid&kiejirz.tdowęj.

Po pierwszym CZ)'Wliu ~ ~ srlifowćDitl~~cqsllo~ oowelizaqitlltaWJemerytalnc!f.lz.apew­oeSc;mDi.c;cdcnraz~wncałdo,jat t.toł zauwdył, ,.dyturtqo" tematu, jakim stetllefYlWJi tei:lty.lllk będl:ie dop6ki nłe ł'.OSUllie oprat:OWaD1 sensowny a,. tmu~spotecmycb.

,.Faktem łamania prawa., Uliewa-­tenia wielu osób, drukoJ111Riem bez upowatnienia, bez. indeksu., rozpowszechnianiem z. pomini~­ciem wszelkich ·zaud gospoda.rki {)'nkowej, propagowe.niem za po­moą rządowej telewi7.ji'" •• Ostat­.oia wiadomołć ~ej telewizji - kontynuował poseł Rulewski -te .ksi!p:ka tostaia sprzedana w 200 tys. egzemplarzy wskazuje, :te redaktor rządowej telewizji współprw.Ue z oieiCgałnym wy­dawnictwem. I wszystko to się dzic~ na oczach Sejmu, oa o­cz.ac.łl ~go jeszcze w dobf'ł'ł tondytji rzędu, OI'J80Ólł •Cipni&. S;woje~enic poseł Rur

lowft) - · ąpelom_ .dd wszy~c.h,tibypod~ 110~0 obowi\Zki shlż&owe•. .

drzej Kern uzupełnił informac;M, :te .podjęliśmy pierw~ czynnoś­ci, bo ksi4fta ukazała si~ dopiero wczon\i, teby ustalić te powilłza-nia. Zrobimy wszystko, :teby tę~ sprawę wyjaś~ do ko6ca•.

Odmleaae zdaale posla Soold

"Poseł_Jacclr. SosU. z PSL zło:tył, powiedziałabym, ~lr.ontroświad~ t:zcnie". Odniólł si~ do spnrwf ,.Erotycznych immunitetów"', czyli ,.Pa:raięlnika Anastaz,ji P." ocłn).iennie 1tit pos. RulewskL ,..Jesteśrurwwotnym hrtju- Kon­statował. - JCitelimy wybrani przez naród, Sejm jest ~wyt­azymorpnemwładzy.Kai.dydba o swoje moralei tu~ wprowadza­niejat.leJkolwiekcettZUf)'.oato,co zrobiła jab.ł autorka, jest Jakimś wielkim:nicpOrozwnieniem. Kat­dy polityk powinien dbał o swoje dobre~. Natomiut;ia nie usły­szalem dó tej porj 2.adnycb: de­menti.

. Glossa IJIIIIZIIIIb Kerna Wlce.ma:rStaiet K«n tak R:W.i­

toWał Iłowa poSłi 10lJ1d: .Chyba ---­nia otym Vfprr.cwiddanym ustawo-wou,trio.

~ episkopatu

Posellulewski: o.Qę się zaiea-Y­·-peWilł ~ w której te­

ma&em są wyczyny pan,iAaularji Potockiej - tak zacqł swoje oś­wiadczenie,.solidamokiowy" po. JCł Jan Rulewaki. Na wszelki wy­padek zastrzegt: ,.Sam fakt publi­kowania lej ksią,tki mnie nic prze­rata i nie uohi~ nic przeciwko te­mu, aby słowo było drukowane i roZpOWSZechniane'". \\).ęc czym pos. Rulewslri jest zatcnowany?

~~ Oświadcunie posła R.uleW­

aticao w:icet'l18f'l1.ałek Sejmu An·

· qGdni b9dz;icmy, :te chcemytyć w 1ll0łl'lym k.nUu. ale· nie chcemy tyć w błocie. I chyba o to chodzi.•.

(Al)W~eoaJamej

Góru zakończyła • pił(tek obrady 259 KonferenQa Plenama 8pisto­patuPolst:i.Bistupioocnilidziatal­no6ć duszpastem.. JC.ogcloła w obecnej S)'tU.AC;ji społeczao-politr­cznej oraz zapoznali si~ z n.J,jwat­niejszymi problemami, które nur­tujł(społecz.eństwo.

Smutna perspektywa .Westy"

Prywatny zakład w miejsce OSM w Pińczowie

Strajk zawieszony, protest trwa

(AJ)W,....,..atelallaldc:ab­brieała,nedwbl.ecM'II'I~. ProkurllutawatR~wsb prowadziłaile­

dztwo przez 2llta. Zarzuca mu siv upr­nię:depra~9rnldzł,z:acoaroz_ibral0 ła!potbawieniawo!natci.Zmutyprot:u­raturynieobejmlljł(cWałalnałci.~ecz.­nej KasyOszczędnołd. w c:b.wili "Y.imhl Grobcłneaozagrani~29-miliardofto­~ci.millyubeąticczcnicwma­Alku firmy. Proturatura potwierdza, te LedJ Grobelny nie wywiózł z Pol5t.i pie­ni~. Sam GrobdĄy uważa, te upadek BKOspowodowllanaaonbpnsowai pa­lllkapojqowyjd.dzie.Protura!uratwier-

RYSZARDA L\ZIMIEJtSKA

Grobelny w sądzie

dzinatomiast,t.eGrobelnydziałlłnanie­torzyte firmy.Dorcłlem•. Finansował z W)'lii"'ICCllllllych przez ni4 zysków inne przedsi~biontwa.Wydałi,Smldzłnaroz­

budowf; swojej sieci zakładów fulopficz­nych,wydalp6łmldnadomwWarwwie, 7mldułoł.crnlwinnyd!.nieZDI.ll}'cllp~ kuntune przedsi~9ciach w Po\ace. (Al) Donidea ministra finanllów

Jan.BazyiUps:r:yctwietdzi,tespłata

dfua6w nie W)'SlarCZ)'. Weście• do odzystania prawa do uwierania urOOw ubezpietteniowych.

Kongres Techników

Obndu,l~cy w c:zwartelr. Komitet Negodacyjlł0-8tnJkowy posta­nowił zawiesić słnJk olmpacyjay IUI terenie OSM Pi6cz6w. Uchwa­lolłO r6wnle:t. ł.e akQa protestacyJ m~ .. SOlldamośd" RI llnnych pn­cewnlczyc::h ~w zawodowyc::h bęcb:Je kontyuuowana.

Miejsko- Gminna w Pińczowic i Wojewódzka w Kielcach komisje ds. oddłuterua i restrukturyzacji roi.Uctwa pozytywnie zaopinio­wały wniosek o restruktwyzacj~ czę::ści zadłutenia OSM Pińczów oraz udzielenia jej 8 m1d złotych kredytu preferencyjnego. Kwota ta umotliwi w ciągu miesiąca wy­płat~ wszystkich nałe:tnOOci za mleko. Na czwartkowym spotka­niu przedstawicieli dostawców mJcka, pracowników OSM i dele­gatów na waJne zgromadzenie członków spółdzielni wszyscy opowiedzieli si~ za przcj~cicm

majątku zakładu. ostateczną de­~ę w tej sprawie walne zgroma­dzenie pnedstawicicli OSM odło­:tyło do 17 grudnia br. Pnewiduje się, :te na bazie wykupionych za mleko i wynagrodzenia pracowni· cze długów powstanie nowy zak· ład mJeczarski, który stanie si~ prywatną własnością dostawców mleka i pracowników OSM Piń­<31Jw.

Wielkie gotowanie w ,,Łysicy"

(Al) W Warszawie roxpoc7..ł(ł w pi4tet obrady XXll Kongres Tecb­nil:ów Polstich, w którym biof'ł(

udział pru.dsta.wiciele trzydziestu stowanysu:ń, zwi1zków i zneszell oaleł4ącb do Federacji Sl0warzy­su:6 Naulowo-Tedmicznycb oraz in!ynierównie-zrzes:wnydL.Hon& rowy patronat oad kongresem obj. preeydentRP.

Karp na medal

WPoznaniu jakwZuńchu

(Al) Na,ioowocz.eśnie:!R4 &iełd~ owooowo-warz:)'Wn4nawscb6d od Odryotwarto wPoznanitLiest lO 7 ha osółnej powierz.chni do hurto­wqohandlowania.zczeso2hapod dacbem. Giełda jest w połowie da­remf74duszWI,jcarst:iego.

Wichura z zachodu (A)Wi~wNiemczedl.,aw

czwartek i pił(let. wicbura w Poboc. Pierwsze padłyjej of1.111 województwa :w:hodnie, gdzie wiało z Y szybtaką

Nowa jednostka gospodarcza wypłaci rolnikom i pracownikom zaległe t:obowiązania z zaciągnię-­tych kredytów i zysków.

(dm l

dolO m na sekund~ i Wybrzete,gdzie ~t.ałć wfatru doc.bodziła w pory­wach do 37m na sekund~.

Sztorm na Bałtyku~· 11 w skali Beaufona. StanąłportSzcz.ccin­Swinoujścic.

W Ostrowcu rozstrzypjęty zos· taJ w czwartek l Oa:ólnoln,lowy Koakan: KDlłaanr.y Zakl8d6w Ho­teb:rstlch "Gromady". Gotowalo 30tucharzyz 10 bolcU. Grud Prb: apNd~ębillmmql~e~­

Olł PDYIJWIO hotelowi "RodJo" z PUy. lndywlduiDie napvdę dó:w­~ ołrqlaala Un:zuła Jabłolbb z ..z.Ju.du Staropolsliego" w Toru­ału. Jej danla: ,.karp po ł,ydowsku" i .,rolada z lndyb", olrz:;Jmaly ~­wlęb:z.lt Uośt punkthw.

Konkurs w ostrowicekim hote­lu .,Łysica• trwał trzy dni. Prawie dob~ kucbarze posiadali na przy­gotowanic potraw w pięciu kla·

sacb gastronomicznych: • zakąski zimne ze śledzi, ryb i darów morza; • zakąski zimne zjsj, dro­biu; • zakąski zimne z wszelkiego rodz.ąiu mięsa i d.ziczyuly, w tym pasty i pasztety; • potrawy ban­kietowe kuchni zimnej; • zak4ski gorące oraz jednej cukierniczej -desery zimne i gorące. Nąiwi~t:­s.zą populamością cieszyły się za­kąski gorące i desery. W Łlasacb tych przygotowano po kilkan.aście potraw. I chociat w klasie ban­kictowcjzabrakło90sbwiniczaw­

sze odpowiednio skomponowano dodatki, to jednakjurorzy wysoko ocenili poziom konkursu. (u)

Koldance Alicji .Janeczek wyruylllęboliqo wspói<Dda Kronika policyjna

z powod• Wen.i O.JCA

Bnmislawa Madeja Dyrekcja l Wspólpnocowaicy

~-l

Pani mgr Barbane Matyset wyrazy współczucia z powodu śmien:i

Matki sklallllil! współpracownicy Izby Slwbowej

" Kiek:ac:b. l61JJ/t

•wSachedJdnl.enatruienr726bm. o&odzinjeU5MicbałZ.(lat21)tieruj4C .DYilłł·~rowef'Z)'!tłAndrzeja K. (1at42)~111.1'1n1Ałlroll~ jczdni.WwynikuW)'Jildku.rowerzystapo­nibsłimit:IĆ.

•wOtfmmlzulicyKolcielnej26bro. •JO(Izinach9JO-IIJOskradzionoLcsz­kowiZ.samocbiH:I"meroeda;200D" (nr ttJ. KEJ 6348) t.ol.ocu czamego. w~ wnocbodu ocenia 5i~ 111. 400 milionów

""""-• W KMikkll z ulicy Manifestu Upro.

wegowDDcyna26bm.lkradzionosamo­dó:l;rolbwqenjetta•(nrrej.KP.JSII4) toloruzielO!leJD.Wlllicicielem~ dujcstlerzyl

• w lidc:acl z ulicy Annii Czerwonej 26bm. w&Qdzinacbmi('dzy III 19..SOWI­dzionoiiiiiOCb6d.łlda"(nrrr,j.XIBS303)

~dnStaniłb.waK. (j.k.) • w RadOIIl~~o. ,.wu. pijll.J płn

przyal.KoltJowtJ•ltma~yspmm~ upił u Clesławi w. PoW:odowlny w W)'Diku uderzenia.., hnn: ltracił przytornlloi6ć. Napastnikst.radl muteak~ w którejbyły kluczcod!OI&U)"IXI•ZSZnrl,dotumen­tyiSOOtys.zl.

•ru.!.Osledlł'ftJwiUdollluJnłlll aier.aai:Jcll~.tczyDnpadlauJauP.Po udem:niu w słuw~ Jan P. slt8Cił przrtom­noić. Skrldziono mu skórzaną kuni~, bu­ty;zepreklportfclz20tyS.zl.

• Wluluo de do alieRbDla • lena­ndl.l.abranoodziet i bielizn~ pałcielowł(

Słowo umm Redaguje kolegium: Krzyaztol FAUOEWICZ- redaktor naczelny (te!. 424-80), Andrze! ZAŁUCKI (te!. 459-19), Zbigniew NOSAL (tel. 447-25) - zastępcy red. naczelnego, Grz&QOrz ŚCIWIARSKI- sekretarz redakcji (lei. 472-55), Jolanta MAJECKA. EJ.tbleta Wll<lO, Cezary JASTRZĘ8S/O. Janusz KANIĄJerrot KOZERA, Marek~. Botena DOBRZYŃSKA (klarownik oddzlahJ w Radomiu). Adrwredakcil: 25-520Klelce 15 akrytka poczlOW8 47, LL Tqowa t8, fax 46979. Publc)1Ci:teU87-i2, 501-83, dział lnlormacjl488-91, 422--Q, 443-45

aportu 526-36, dział łączno6ci z czytelnikami 501--33. BlllłO OGŁOSZEN: 448-58, 472-51 . REDAKCJA W RADCIMIU: 26-600 Radom, ul . Zeromsldego 65, lei. 237--36,.290--64,638-161, fu.281-60. Wydawca: EXBLID-13 .Wydawnictwo" sp. zo.o., Kielce, ul. Targowa 18. Druk: EXBUD-17 sp.zo.o., Kielce, ul. GOma 21.

o wartołci 6 mln zł. PolirJa zatrzymała spra~Jeneso B.iodzyst.ałalkradzione przedminty .

• wa....o 11-: 4o Alą. radlowo­ttlewb:JJmcaowWarc:e.Złodziejewynio­ilil!li&Detowidy,odtwanacze,dwieJJY tc!C'Wizyjneit.omputerowartol!dnt..50 mln d . Podczu połcigu poliqanci zattzr­malijcdnqozesprawcó•włamania.OU.­zatsivnim3S-\ctniGrr.egorzS.przebywa­jący na przepustr.e z Zakładu Kameso w l.odD.

•Nicaulsprawqwł...Uńl)doiM.la·

da predvkqj.M-Uadltwtp w IbMial._ Skradli IIW!YD~doszydaskbr,matryte doprodut.fdilllltcr,radioi~Stra­IY~ot.60mlnzł.

Redaktor wydania

Jolanta Majecka

Redaktor depeszowy

Cezary JastrzębskJ

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 3: ludu - Kielce

NUMER 279 SŁOWO ZE ŚWIATA

Tndne konwoje do Bośni w Rosji (AI)IaftjONZ••-IJw­

MKII ...... ~•~Yęj~Mp-­--...--.Gerdlle.Wmo--.iooo tet loty z pomoce bumanit1Jn4 dlaSanl,icwa.Przetwanojcwśrod~,po ostncłaniu francuskiego samolotu,

Kolejnykonwój ONZzpomoądla Srebrenicy próbował w piąrtk po raz drugi wjcchaf do Bośni.. Na wjazd nic zezwolili serbscy uciekinierzy. Na

molcie,którymiałpnckroczyt , cze­kał jut: tłum. Ponad SOO-osobowej manifestacji kobiet i dzieci przewo­dziły malta i siostra ~letnicso bał· niacticgoSerba, któryzginął w czwar­tek w waltacb z muzułmanami. Kon­wój 22 cię::tarówek wiezie~ i ubranładri~Podobnademons­uacja unicrootliwiła pnckroczenic Drinywśrodę:.

Hotborg w płomieniach! (AI)P.-1350itrlł:lt6wftk:z)'w

WleWI!zwłeltbil,...__,...ze ----SJlłon4ł dach nad cz;:ścił miesz. ----qsztol,jet­dziccką,alewszystkictonicrasyblaty Lipixl.ancr- jedną z najwię:kszych at­rakcji twystycmycb Wiednia- unuo­wano. Pierwsze ogl~y wstazuj11, te ogie6 wybuchł o 2..30 nad ranem w potajach pnylcgl:ych do konferencyj­nq Sali Redutowej znanej z wielu roz· brojeniowych i innych konferencji m:ię:dzynarodowych. Na szcą.ście płonąca cz.ę8ć jest nieco oddalona od n.t,joenniejszycbpom.ieszczc:ńzamtu. Stratacy twierdlili o 6 rano, te ogic6

Referendum w Irlandii

Pierwsze wyniki

(Al) 1.-. .. - """""_ ~mere.a.wąnwteaMr­cjl. 70 procent głosuj~hjcst prze.. ciwto pncrywaniu ciąty jeteli zagro-

jestopanowany i niegroziju.t:jcgoroz­pncstru:n.ienie si~. Olbrzymi tomp-­leks zamkowy w samym centrum Wiedniaotoczyła policja. Nikt nie od­niósł obrażc6 w czasie pot.aru.

Potarpopi~ugodl:inachwstało­panowany. Całkowicie spłonęła XVI-wieczna sala redutowa, w której ostatniotoczytysię:ncgocjacjerozb.. rojeniowe KBWE, a od lat odbywały chyba DJjsły:nniejsu bale świata.. Nietkniętapozostała natomiast 2:Q.I;j­dującas~wtymsamymskrtydl.ez.am­tu biblioteka narodowa. Setka sttata­tówwe W~tCZpokazowej atcji wynio­słazbudynł:u I90tysię:cy bezcennych ksią.tct..

tone jest tycie matti., 61 proc. zpdza się: na swobodne wyjazdy kobiet za grani~ abytamprzeprondla! abor· cj~60proc.młzpdmsi~abywlrlan· dii rozpowszccbni&ne były informa­cje na temat motliwttci przeprowa­dzenia zabiegu winnych ~ach. w....,...-,...­.,_., __ sHees....._Padll'nl:y.Podwoiła

ona licz~ mandatów w parlamencie :t l6do32.Niejestjcdnałwstaniesamo­driełnie sformować f"Złdu, bowiem dwiepartie-fZłdzącaobocnieF'IIllDI.

FailiopozycyjnaFincGael-~od­pow:iedni.o około 70 i 50 miejsc.

Partament Odrzucił plan Gajdara

(Al) Poriomeili ruoyjsld odrzadl .. plotek ..,ty~ayzyso..,. piOJJ~,przedstawloayprzez~obowlozld

premleraJeaora GlliclonL Celem PniiJOIIUI mlalo byf wstrzy­monle spodku proclakq~ zahamowoole lnlb<jl l odbudo­pozyc;jl rubiL

Gąjdarz.apowiedział, terz.ąd

nie ugnie si~ pod presją i nie zgodzi si~ na powrót do syste. mu nakazowo-rozdzielczego.

Za rezolucją. WZ)'Wlijącą rząd · do zmiany planu. głosowało

135posłów, przeciw-z.a.ledwie

14. Parlament wezwał róWDiet prezydenta Borysa Jelcyna do jak o.ąjs:zybszego zgłoszenia propozycji kandydata na pre­miera.

O co się modli Sofia Loren?

Piekło zwane Somalią (Al) bill Beąłec:ze6stwa ONZ

...... D II:Hiecme po4ęde .... qdowu:Jdlll:rok•• ... rozpn.wie­.... z~:dtro.ła!clluc­n~pewali wSo..w, ll:ł6rlifuleiDO­

MiwD.A ~ po.ocy •u­_ ... _ladoold -.ONZ nie może tego robić sa-ma. Spoleczna§ć mię:dzynarodo­wajest na tyle silna, by zaprowa­dzE pokój w Somalii. ModJ~ się:, by politycy chcieli to uc;zynE• -powiedziała Sofll Loren.

Gwiazda prubywa w Somalii, stąd apeluje o wielką międzyna­rodową akcj~ ochrony konwojów z tywności4 i zapewnienia pokoju w .piek1e zwanym Somalią•. Od-

wiedziła m.in. ,.miasto śmierci• -Baidoa. ,.żadne statystyki, 1adne oficjalne dokumenty nie są w sta­nie oddać somalijskiej rzeczywis-­tości Nic, co przeczytałam., nic, co sobie wyobra1ałam nie przygoto­wało mnie do tego, co widziałam• - powiedtiala aktorka. Zapowie­działa, 1e będzie starała się: zmo.. bilizować świat do pomocy dla So­malii.

Tymczasem Stany Zjednoczo­ne zaoferowały wysłanie nawet30 tys. tołnierzy do ochrony konwo­jów. Uczynił to amerykatJ.ski set­retan stanu Lawrence .Eaglebur­ger podczas nieoczekiwanej roz­mowy z sekretarzem generalnym. ONZ Butrosem Ghali.

~IWiioaqobkle poWon.o-wMo, :Ile osiuaięle )IOI'OJllaiellie

Porozumienie w Angoli

U:dzJr.atdeta wlAwHbleaopozy­cyjqo~UNłTAwspn:włe powaedmep l aaty~. .. --Obie strony zobo~ si~ ściśle przestrzegać postanowienia układu pokojowego z maja zeszłe. gororu.

We Włoszech

Awaryjne ·papierosy (Al) ____ ..,

~~wtryltłta­~ ,..&enAw, «» • dledai ----13 ..... wltUkll ,u.czy, Od tn.ech tygodni.trwawtymtrąju strajt.praco­wnitów przemysłu tytoniowego. Ce­ny pncmycanycb papiCf036w wyśru­bowano do niebotycmej wysokości. Setki zdesperowanych palaczy bloku· M przejścia gran.icme,jadąc po papie­rosydoFrancjiiSzwajcarii.

Kopią dolki. .. (.AI)AIIuzł4Jqzyprzyl~bklllfhnltil­

kwJampoXIHroiayqrwfmlz4,ttkltpól­noati ,q.Jitdzi i:Qplq 11M 11ilfłi hułde. pmz la6n pr:td011Q,Jq 1/q lclł nplrd:zy. Od JIQi· thkrrt/Mwti}Jk:QwykQpa/o~UWkDiolollłł­'k41Sdztw,,.itlllole:klłlo)«<ll4kJIIUI6. lqotyplld:zywiiO.fd. N/tJ4lO}dl!4k~ lfdulllo /Je:podltaw11t: od /i.JtoptUlo 1974r. Wllrę/itzdtmiliUUy:tnii'DIIt}odlay­lfltzlttylilkltllllldt.Widr~khlo.!!hl pru:z OS/4/IIit 10 /11/llmtill .totm/bb II'J" kQpQ/l! SQl bhll)'.

Rodzina kupiła: pociski

Egzekucja czterech braci C:z1aecb braci - paywódc611' bindy

.anilipo.icrod:tinyDu.an•-rostałorozs.

tadanyeb. w Otilllch. Wru :t nimi III bil trnierci lbzaao dw6cb b:l.llycb. czlonkó11' bmlr; 19 otr:tymało tal)' wię:z:icnia, Dicttó­I"ZJdot}'11'0tnieaoPru:tc:abbieqr;Jrot

teouryzowa!ionitereaypro11'i:oc;jiu.onifl&, "Niebyłopm:st~pst11'8, ttbrq,obynie po­pdnili•~twimizijednazehi6sticbpz:eL

f.&zetucjeli'Jkonlijt~ 11'Chi111Cbjcd!lym ltnllem 11' ~ czasW. Roddna sU­WieJO musi upłaci u podaŁ

Opozycyjne ugrupowanie partyzanckie UNIT A odmawiało uznania rezultatów wyborów powszech­nych, w którycb zwyci~o odniósł rządzący od lat marksistowski rucb MPLA. Pod naciskiemjednak o­pinii światowej przywódca UNITY Jonas Savi.mbi zgodził się: na przyję:cic wyników wyborów. W stolicy Angoli po raz pierwszy zebrał si~ nowo wybnmy par­lament Natomiast w północnej Angoli zestrzelony został wynąję:ty do przewozu kart wyborczych rosy} ski śmigłowiec. Pilot poniósł śmie .t, a dw6cb człon­ków załogi odniosło nmy. Kto dokonał zamachu jesz­cze nie wiadomo. Maszyna została ostrzelana z rakiet na tereoacb kontrolowanych przez UNITA.

Królowa chce płacić podatki (Al) 1kytDsll:l pruder Jolm zało si~ te prawic sto milionów

~powWziałwparlameDde, :Ile funtów na odbudowanic po pota-kr61owa EUbleta zasucerowała...., rzc zamku w Wmdsorze tet ma łt płowa jest lhbrowolałe pładl wyasygnować rząd. a wi~ podat­petlatek Hchdowy. Dotychczas nicy, a nie królowa, której zamek ani królowa,ani cała monarsza ro- jest w końcu prywatną własnością. d.zina nie płaci tadnycb podat- aonasamanajbogats:ząkobietąna ków, coostatniostałosię:ju:tdraż- świecie. Premier Mąjor powie­liwąkwestiąpolitycznąwobeczłe- dział,teebperci~ąsię:terazu­go prowadzenia si~ jej dzieci na stanowić,czywcdługbrytyjst::iego koszt podatników, a jut nie tylko prawa monareba w o&61e mote prasa brukowa, a1e i nic.którzy po- płaci! podatki, nawet dobrowol­litycywyrazilioburzenic,gdyoka- nie.

(Al) Za maksimum 300 tys. do­larówmożnasi~staćwłaścicielcm mało u.tywancgo statku kosmicz­nego. Rosyjski .Foton• ma na liczniku zaledwie kilkaset tysięcy mil: odbył tylko jeden lot. orbitu­jąc 16dni w kwietniu 1990r. Waty ok. 2 ton i jak twierdzą eksperci,

Dokupienia statek kosmiczny

mote b)t ufyty ponownie, u ­pewnbUąc mię:kkie ł4(fowanie. Wystawiony zostanie na aukcji w Seattle w sobo~.

STRONA J

-{Al) Sz.ekiu nlemiec:tich nasto­

laltów aresztowano w ~ po tym, jat obrmcili bombami up&la­Mcrmi dom dla azylaznów • Ocl­Jeokircben.~wwietuodlJ

do 151atzaata.towalidom,zamiear kały J)rt.e:Z rumuAsticb i jiJIOIIo­wimatic:b Cypnów, poDłewat

.,nieoawi~ ~w". Po prz.csłucbaniulf.Oił.alioddan.irodzi­

com;zewzalłduoamłodywiet cze..

ta icb rozpłaWI pned qdem dla nielefnicb.

Zamieszki -Włosziech

(Al) Dwócb Tunezyja:yków qi­Dęllo, a wielu i.Jni&rantów wało rannydJ•zamiCKltaeh.,doktórycb doszlo•~nocpodMe<lio­lanem. Po'łli'Odem swć była walta ~imi&rantamiotontrołę: nad ~y:m olrodtiem dla obcotra­jotrt:ó• " llarym budynku f.ałxyti fannaceutya:nej.

Francuzi sąprmciw

(Al) Prancustie Zeromadzenie Nt.rOdowe jest u odnuoeniem amerytaiW:o-ew-opej:stiea kom­promisu wspratrad:lrol.n,ycb.iwyra· ta poparcie dla lllaDOwisb rqdu w tej sprawie. WI:Z;Jitł.ie fratqe po­pady weto wobec porozumienia w razDKb OATI w bz:tałc:ic uma­ny:mprzezP&rytu~ nieto~ydlaPraoQi.

Chiński protest

(Al) CbJJIWe -Spraw l.q:ranic:zeycb przekazało

FJUGiiofaQ&lnyoRiyprotcstpn.e­dwko upowiadanej sprudaty T•­wanowi. 60 myśliwców bombardu­j~ .mirqe 20(X)-S". Stwierdza w nim, te Paryt będzie odpowie­dzialny za ewentualne powatoo ton.setwenqe tego trotu. Krok ten jest bardzo lf"(lltny dla stosuntów francusto...chicb - stwieniz.a MSZ.

Kabul bez chleba

(Al) Niedobory pali.". spowo­do.-al}',te~piell:am.iawKa­

bulu nie wypieka od ponicdziałtv.

dlleba- poinformolnlafpństimi­

nisler ppodarti tprnokiowej. Jej dzienna produkQa -100-130 tys.

bochenków - była prze:mac:moa dla szpitali, fabryk i instytuqi rq· dowych. Natychmia!t W'lt'OIIy ceny

piec:zyn na bauracb. Minister zwr6cił .lię: do m.inistla obrony o u­ruchomienie pietami wojskQWJCb.

wo1ne wybory wRPA

(Al) Pftzy(lent Republiki Po­łudniowqMryti Prcdeii.t de Klerk powiedział, te nie p6tnicj ni! • kwietniu 1994 rotu powinny b,e prz.eprowad:tonetamW)'boryparla­IDCDtame., w ttórycb prawo &losu mieliby 1I'SZ)'K)' Obywatele. bez wzal~uoatołorstóry,atymc:r.al(; wy JZ4djed:noki oarodcnrcj powi­nlen b~ utwor:tooy doł.oi'ICIIeiO rotu.

Katastrofa w Ulsterze

(AI)""""'""'-­qincło w :t:dmenłudwódabeli1:gpto-

rów wlrlmdi:i l'6łaocDQ. Tnecb Bry.

t»czyt~nr;e.trann)'Cb.Rzec:tnił. łił

~powiodzial,łe:t~Pft'Dtlł.­cąbł:astto&aie:tllltałlspowodotraal pm::ttet"l"orJ'SlÓW.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 4: ludu - Kielce

STRONA4 SŁOWO NA WEEKEND

Korona najpiękniejszej Jd--­---·-.­lJooollleloddof'--­--c.,.".. ... - ....

~-· - Przede wszystkim dał mi motU~ dutqo wyboru. Poz. nałam mnóstwo wspaniałych lu­dzi. Mogłam zwiedtić kawałek łwiata, ~cudowne wakacje nad morzem z moim chłopakiem. pojechać na wycieczkł: do prze­pi~k:nej CaJabrii, polotonej na kra.llcu W1ocb.

• Nlew.jea .... wW)'bondl . ..,." ..... __ _ a.ld!IHII:W ...... ?

-Na pewno tak. Oczywiście nie zaws:uwszyst.kojestta.t,jakbysi~ tea;o chciało, zdatują si~ nieprzy­jemne chwile, ale jednak przewa­t.Ąiąte pi~knicjsze, ktb~ pami~ta si~ zdecydowanie dłu:tej. ·c.-­WreJeUUale....-•~

~ ~::;t':tmu mu-ll'l4 mieć wybrany przezsiebie cel, wiedzieć czeao chell- Jctli marzy im li~ kariera, Ch9Ć przetycia niepowtanałnych chwil i przy­gód, niech nie marnuM czasu i na­tychmiut załou4 si~ do elimina­cji. Tak napnwd~ ~ w nich ~tylkoop_...

•J .. __ __

"""'--­.a.owaysdr;o~w .... _,"NNe,jaole_.."....._ ...e'.

- Skoro tylko powstała w nich jakakolwiek myśl o starcie, to zna • czy, te jut wierzą w siebie.

• c.&e wybecy III zae. ~ ......... _ ....... <%1

tet -ac " ~ ...eac.ie ·~··c:oilueco?

-To jut zaJety tylko od samych dziewczyn, od ich osobowaki i charakteru, od tego, jak do tego podejdą. No i nie wolno przejmo­wać się:,Jdyby k1ai z .,tyczliwych" zruijomych powiedział, jut po wszystkim: • Wiesz. co? Gdybyś

50 tysięcy dzied

Iglesiasa (Al) Słynny biszpallsti piosentarz

Julio l&iesias przegnJ spra~ przed qdemwWalenc:ji,któryon:etl, tejesl oo ,pjocm biolosic:r.nym• 16-letniqo chłopca. Obcenie Jarier Sanche2., po matce Santa&, ma prawo do oamsta l&iesias, chyba :te s.d N~wytszy uchyli wyrok upadły w WaleOCiii.

,.NI,jstynnjejs:zy łf~SZP&D XX wie­tu•, jak 10 nazywa prasa, jest obun:o­ny;twierdzi,tenicje:stojccmcbłopca, :te spotkała JO nicsprawiedliwaić . Co roku otrtymuje SO tJ1. liJtó•, doma· ~ ai~by umai n;oostwo całej armiidzied!Aleqdwysz:edjzpn.cko­nania.te&dybypiOSCllbniwtej spra­lriemiałT~pdniczystcsumienie, pod· dałby ~ acnct~ym sprawdzia· DOm, t)"'nt:ZUCm ~csias ich odmó­wił. Matka chłopca, b. tanccrb portu­pl.sta, Marla Edlte Santa._ poznała pioaenkana w d)'lkotcoe w 1975 r. Od paru lat próbowata pobDt mu syna, t.d~pao wielkie podobieństwo do ojca, ale byłabrutalnic odpychana pru:zobstawę:idolaHJszpani.i .

Młody człowiek przywyka do •• wy, jakiej przysponył mu proces i oj­ciec. Spodr.iewr. sih obok alimentów, zaproszenia do posiadloicl papy w Stanacb lJednoczonycb. • taHe do myłli, te w przypadku poltt.J'ilneii de­cy7Ji 54du Nl,jwyU:zqo, b9dzie WIU% tnema leplnymi synami plosenkaru jqo prawowitym lpadkobicrą.

~t..k-- ­

inaczej spię:ła włosy, albo inaczej uszyła sukienkę:. na pewno zaszła­byś jeszcze cboć oczko wytej•. l'o otropnie psuje cały nastrój. -w-.-..Joot JU---­_...,,..._,_ .... -............... ---ktO.,. ..... ...........

jeillua wefade aGbl w koDu­.._ -Nie da się: ukryć, te start w wy­

borach bę:dzie wicią próbą dla nich obojga. Jeśli naprawd~ istnie­je prawdziwa milaść mię:d.zy chło­pakiem a dziewczyną, to nic oie jest w stanie jej zbulZ)'Ć, taden kontun., ani nic z nim związane­go. W~tm to doskonale z własne­lO dołwiadczenia - wspólnie z moim chłopakiem, Waldkiem zdecydowaliśmy o starcie. Powie-

Ma.łtrdcnnuu wiele lal przez męl.akobłetadecyd'Q,)etię przerat kos:mw l skłaU do prokuratary doaiesieałe o popełnłeala przestę­pltlra. Do1nMłJ III powalał. krtwtł ...tioDek w pljactim s:rale męC*ł się u4 to~ l ryDem btMc Dle tylko ręq,ałt łakfJe IDetalowr-ltołtle• l ło lU sbtecmłe, je daJuł dllop­CII •ocę. Poatępowule PfłYIG(o­nwoe jest w tob, kiedy kollleta odmawia w pewaym IDOattliCie .......,. .._._ ow.Je ...... Jb'adb pracę l ._t pozostał jedy­llJBI f;rwldelem rodzbay.- Co liilUD

z:robłt- •hri z płaczem do protu­rałOn-jdlł on p6jdde sl:edzlet,ja z dzieckiem poz.ostanę bel środków ........

Bywąj.jednak i sprawy, w któ­rych prokurator odnosi wrafcnic, te celem jaki stawia przed nim skatt4ca si~ oa męta kobieta nie jest ukaranie sprawcy, ale zupeł­nie coś inneao. Do nich motna za. lic:z;)t przypadek pani K. z woje­wództwa kieleckiego. Złotyła ona skargę: nam~ozn~e się: mo­ralne i fizyczne. Po paru dniach ze:znanie wycofała, sprawę: urno-

FoLD.Gacet

dzieliśmy sobie, te jeśli przejdt.ie­my przez~ trudn4 pró~, to ma­czy, te pasujemy do siebie i mote­my daJcj ~ przez tycie razem. Gdy czasem na dłW:ej m~ Jdzicś wyjech!ć i w Waldku poja· wia się: o utka zazd~ci i zwątpie­nia,~. te to pi'Uiciet d2.ię:ki niemu mogłam przet)t ty­Je wspaniałych chwil, poznać

świat i mowu wszystko jest O.K. • Jak to było z Twot. starte.? - Myślałam o tym długi czas,

ale brałowało mijakieaoł bodtca, impulsu. To właśnie Wałdek po­móal mi podjąć dtcy7Ję:. Chyba potem czasamiprzeklinał sam sie­bie, myśl~ jednak, te mimo wszystko nie :t.ałuje.

•Collltd:r:iazoa*ialewleptypa koakanadl b:lewCZJil. które ale ako6c:lyl;rDP.Jesza:el81at?

nono. Po miesiliCU owa pani zja­wiła się: mowu i zło:tyła nowe do­niesienie o przestępstwie. Proku· ratura wznowiła sprawę, poddano jej m~ badaniom psychiatrycz­nym, które wykazały u niego kom­pleks Otella. Schorzenie to rozwi­ja się przewatnie jako jeden z ob­jawów alkoholizmu i polega na odc:z;uwaniu przez cierpiąceao na nie człowieka nadmiernej, choro­bliwej zazdrości o partnera. Le· kan sądowy zło:tył wniosek o ob­serwację: psycbiatryCUUl w Mora­wicy,a wtedy napanią K. padł bla­dy strach. MJl!: bowiem. prawdo­podobnie za namową swojeao ad­wokata, zaniepokojony powa:ł:· nymjutzaawansowaniemsprawy złotył wniosek o rozwód. Jak si~ okazało był to strzał J d2.ieslątk.~, po niewat pani K. wcale tak napra­wd~ nie chodziło ani o ukaranie m~ta, ani tym bardziej o rozejście si~ z nim. Pragnę:ła jedynie, aby prokurator postraszył nadW:ywa­jącego swej przewagi faycznej mattonka, paniewat ona wyczer· pała jut wszelkie motliwe środki perswazji.Pani K. wydeptuje teraz

- Zdecyd~wanie jestem za, z prosteao powodu - czym wcześ... niej zacznie si~ poznawać, starto­wać w takich imprezach, tym le­piej. Na Zacbodziejest rzeczą zu­pełnie nonnaJil.\, te młode, pi~k­ne dziewczyny zaczyn.IJ4 myśleć o karierze odpowiednio wcześnie,

~~c7n:::e:J! dlaleJO wybór ,.Miss Nastolatek", tym bardziej, te pierwsze elimina· cje od~ się: w szkołach.

Z DOMINIKĄ t.AX studentq Wydziału Adminislracji i la.rz4· dzania WSP w Kielcach MISS ZIEMI KIELECKIEJ ·92 tozma· wiała ANET A CZABAN

(aon)

ściett.i do wszelkich motllwych władzprosz.ącozwolnieniemę:tai twierdząc, te przecie! ona wie najlepiej, jaki to z nieao dobry. człowiek.

Jtacownicy prokuratury roz­kła~~~~. Co zrobić w sytuacji, kiedy składajlica doniesienie o po­biciu kobieta stwierdza na koniec: .,Ja proszę, :teby sprawy nie pro­wadzić dalej. Jak nad m~:tem b~ dzie coś wisiało, to on siQ sam na pewno zmieni• albo .Jak go prze-. słuchacie w prokuraturze, to on siQ przestraszy i przestanie mnie bić•. Prokurator nie mo:tc od· m6wE wszez()Cia postępowania tadnej ofierze przestę:pstwa, na­wetjeślijest wewnętrznie przelr.o­nany,:tesprawa taniadynie zosta­nie doprowadzona do końca.

Wi~lw:ość przypadków konfiik· tbw małteńskich, nawet tycb z~­koczynami, kwalifikuje się: raczej do rozstrzygnięcia we własnym zakresie lub podczas wizyty w Po­radni Małtel'lskiej. Na porządku dziennym jest ciąJłc umarzanie i wznawianie tego rodz.Ąju spraw.

MAiłTA GóRSKA

NUMER 279

-(Al) POŁOMSKJ DZWONI Z UZIENK/f ArtyJd lubiq efa· trałłiQ.ganQe. swqo CZ/l3U sefUaQą

byłzłotyteduuaktora, WQ}d«iia Malqjkalo.. Jerzy PołomJid ma zaJ zoifUIIłlowalfY w łazience teltfon, co barrizlCJednak wskanqe na ~ godr. niż nn elatrawagantif, ni~ mwi sobl~ bowl~m prznywać ką­pieli, ani nicugo Innego, gdy chce udqć teltfonlczną pogawtdkło PLUCEŃSKJ- NA WIEKI WIE­

KÓW'AMANT. Zluuzyaktorlama· nt, Tadt!WZ Pludńskl, lori sir pow­tórni~ u SWQ}ą ... awanq toną, Jo­lantą Woll(}ko,lcJóra wialni~ wró­ciła z koncertów w Chicago, Ta· dewz Pludński znanyjut u swoj~ go romontycznego IUposobl~nia. prócz czt~r«ii mattonek formal­ffJ'Ch mial wiei~ ni<formal!fYch ton. (byljokiJCZil3z Kollnqlfdrwik). Z Jolanr.ą Wolt(}fco pobrali sit lł Ja­ta t~mu, mqjq dwóch qnów, ł lata t~mu sit rozwidli l.podzi~łlll" q­nami. OjeJ« ma bziko na punkd~ obu, urodziwych bardzo. chłopców, rozmowt na dowolny t~mat zawne koriay opowlddaml o qnaclr. W spóJ n~ dzitd. wsp6Jn~ lata, kosz lewiarów na lmfenlny Jolanty, sło­wem znowu sit zalrochat w swo.kJ ostatni(}, był C tonie.

BIELECKI SPADŁ Z KONIA. Fundaqa Anety KJrrlldd(} (była MWSWiaUJ) zorgatllzowala wSUJ· ręj MilosnQ Bi4 Hubmwa, ayli konne wyJe/g/ za lisem, na otwarcie sezonu polowa/l. fł'ynqjp::k Ieonia lrontowalo 100 tyl. zł, IQ/en gro­chówk/30 ty .r., były namloty i wo}l­kowe moni~rld.jak to IUI taki(} lm· prt%1~. WJród doborowych go.łd znalazłlit minist~r Jan K. Biel«<ci {były premi~r), ICJÓI)I ni~ mial .JU%łfcio dokonla:tn;ymzyznlego 1padal.

DZIEDZIC S17UCIŁA ... KLA­SĘ. Wojciech Pfeledd (wydawnic­two .Reportu•) zam6wil u l~ny Dzi~dzlc lcsiątkf wspomnfmlowq. ostatnit1 wszyst;)' znani plnJI wspomienla, to jut modne. Przysz­laautorluJpienfądzewzltla. al~nfc

ni~ pl.Jat a, bo dągl~ m lala sto po­wodów. JfYdawcubordzolitdener­wowal, w końcu powiNzlal: to ja pani pomogło Zwtódl sit do kilku dzlennHcarry (m.in. do Janu.ml At· lasa i Sławomira ZielińsJciego), U. by &pol Km/f!. po lrold~ńslcu, przy­gotowali zutaw pylań, któ~ miały ułatwić /~ni~ Dzfedztc pisanie ksiqtkl.l tak llf ltalo. Dzitkl t~mu udało j(} sit lcsiążlą nopilllĆ, jerl­nok pn~d oddanl~m rrkoplsu po3-tawl/a ono katąoi)ICZny warunek. teby 1(/awnlć o u torów pytań .• Boja lit po nich sukinsynach prz(}«ha· lam·- uzasadniła. Zamiast trak­towaćpytaniapomocniczoDzt~dzlc odwraca/ a )t. atalcujqc id! auto­rów. Np.:-A co pan mnieoto pyto, jaksampan byt ufubleri~m komu­nistów? Zrobiło sit niumacznl~, al~wydawcaprzyjąlwarunki, bozo dużo zainwestował w tt (tsiążkt. W i rodowisiw dzienni/umkim lko­m~ntowano to:ongiJ Wiel/w Dama strodladziJklasf.

CZY HAliNA f'R.iCKOWT.AK ZDECYDUJE SIĘ NA. PROCFS? Halina Frąckowiak udzi~Jila ,."... wiadu.,Superexpres90wi~ doktórt­go to wywiadu n</ gazety, Grzegorz Undenberg dal własny tytuł: .,Szpieg na utradzi~·. Piosenkarlca poczułasit obrażona, zwłaszcza, ż~ JO mqt. Józ(/Szanlawski (dzienni­karz l hlstozyk), by/ .ostatnim szpiegi~m PRL •, skau:Jnym w r. /985 na 8 lat wltzlenla w wspól· proCf z RWE. zrehabilitowanym w r. 1990. Ltnd~nbergniechdat,."_. drukowaćsproltowanla, witcFrąc­kowlak wystąpiła no drog( sądo­wą, dopiero wt~dy szQgazezy UJc:zql z nią penraktowot PropontQ~ jej 10 mln zł odszkodowania.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 5: ludu - Kielce

NUMER 279 S L O W O NA WEEKEND

Parafianie oferują 80 mln zlot~ ch za \\skazanie zl01!J.iei

Świętokradztwo Przed miesi4cem proboszcz

kałciota parafialnego w Sulilławi· cacb koło Klimootowa, ksi4dz J...e.. ooard Bandosz pierwszy raz od wielu lat nie odprawił porannej mszy. Ody tut po aodrinic szóstej

- dnwi ·- poczuł dziwny przcciu. Gdy podniósł wuot ispojrułnasłównyołtan­:tmamriał. Tam, sdzic zawsze roccbaniczna zastawa chroniła otoczony nadzwyt;z.ąinym tuttern wiemych obraz Matki Boskiej Bo­lesnej czerniała pusta nisza. Skra­dziono obraz, tt6ry w sulisławic­kim tokicleadorowano nieprzer­wanie od prawic 400 lat!

W 1610 roku z moskiewskiej wojny wrócił do rodzinnego ma­,Mlku w Ruszczy pod Saodomio­rzem waleczny W~an Ru­siec:ki. Z wyprawy z hetmanem t.ółkicwsti.m przywi6dł nie tylko boptełupy, ale tał1e branki. Jed­na z nich. o6rta popa Ogruli.na przywiozła do dalekiej Polstł iło­"9· Miniaturowy obraz pnedsta­wiiJIIcy Chrystusa i uboiC~lfCił nad cierpieniem Zbawiciela Mat· k~ lłctą Urodziwt brank~ wyda­no za takrystianina Macieja J'rac.. ta. Uwaac: nowej rodziny zwr6cił kult, jakim Dorota Ogrufina ota­c:z.al:a świę:ty obraz. Gdy okazało się: na domiar, a mostwian.b uwaf.a. U dzi~ tej ikonie unikn9fa cudemłmicrci, postanowiono ob­raz przenic.tć do miejscoweao kOliciota parafialnego. A gdy cały kĄi zalał ,.szwedzk:i potop" wie­rzono w całej ok.olicy,tewspoeób cudowny obraz nie tylko nic zos­tał skradziony, ale ocalił całę oko. 1ą przed rabunkami ParafWn.a tronika przepełniona jest opisami przedziwnych wydarzeń z tqo okresu. ()piektti4cy si~ wówczas

C UD C WN Y OBRA Z

M~TK I BO SY EJ SULISl • " ~' ' Fol D. Gacek

obrazem pleban Roszkowsti at- głównym ołtarzem. Wiadomości wiadczył, i1 wstawiennictwo Mat- o niezwykłych dziejach wizerun­ldBotcjocaliłookoliceKJimonto- ku z Sulisławic, kulcie oraz coraz wa,Miclca,Rzemicnia,Chorzelo- liczniejszych łaskach., jakie spły­wa pJZed grabieżami h!Vduków i wały na wicmych doprowadziły Koz.aków R.akoczcao. Po zwyci~ do oficjalnego u.z.nania cudow­twie nad nieprzyjaci6łmi Polskl nałciobrazu. Dekretwtejsprawie umieszczono obraz na stałe nad wydał w Bodzentynie 2 kwietnia

1659 roku biskup krakowtki. An­drzej Trubick:i.

Od tej pory do malcao kołciota w Solisławieach plelarzymowali wierni P4tnicy. W oplek~ Matce Botęj Bolesnej oddawali ~ cier· Jri4cy, chorzy, niedoł~tni, ubo-­dzy. Kopie obrazu znane i popu­larne są daleko poza crmicami cficc:c7ji sandomicn:tic;i.

A teraz obrazu nie ma._ - W pierwszej chwili przerazi­

łem si~ - przyzn&,je proboszcz Bandosz.. - Pótniej z.acqlcm li~ tarliwie modlit. l chocia! obrazu nie ma w t.ołciele, &ł~bot.o wio­JZ9, te jest, te wróci, te nic ltanie si~niczłego.

Xto m6at podni* ~k~ 011

ś~talt? Złodziei mUiiato byt lrilku. Do kałcioła weszli wiecz.o­rem albo ju1 po zmroku. Praoowi­cie-mu.siałotoz.Wcont,jmniej dwie,lrZy aodziny- f orlOwali ltl· re, !Oiidnc zamki. Poradzili JObie z 14 pneszk:04 Gdy jut byli w kościele, przenłeśli z truchty przed ołtan &łówny lawkf. Po takim prowizorycznym rusztowa­niuwdrapali~na wysokoM: sz.ei­ciu metrów, do cudowneao obra­m. Wyrwali wota, zabrali obraz razem z nalotonymi przed dwo­ma laty przez nuncjusza abp. ~ walceyka koronami.

Kto móał uknl6ć obraz o ~ cenionej wano6ci rcliaijoej. wy­mieniany we wszysilich Walo­pcb., nie do sprzedania przecict, nie do eksponowania w kolet­ejach prywatnych?

-To niem6a.tb)t kWiztej pa­rafli, ktat zaślepiony t4dZ4 mate­rialnego Z)'3tu -u wata bi4Lh Sta­nisław SuwaiL

- TutaJ Wdy czci ten obraz.. Teru rozlep si~ płaa.. Mówimy, 1e na pogrzebie umartwia si~ roz­pacza tylko jedna rodzina, teraz płacze z bólu cała okolica - usły­szałem na wiejskiej drodze.

-Do Sulisławicchodziła z piel­grzymką moja babcia, mama, ja. Chodziły moje dzieci. A teraz. nic ma obrazu. Jakictostraszne,jakie zdzicz.ałeczuy,tettotm6atzdo­być si~ na taki czyn! - dziwi si~ Maria Kutpa z Klimontowa. - W parafii ludzie zebrali osiemdzie-

Nahmość bez granic

STilONAS

li4t milion6w naarodJ. Za WIU· unie sprawo6w, za pomoc.. Ja bym dała dru&ie tyle, byleby obraz wro.u._

W odrótnicniu od widu in· nych miejtctultu rcliaijne&o, kał­ci6ł w Su liliawicachjest starannie zabezpieczony przed wta.man.iem. W oknacb.IOlidne knly, wiernym ud~na jesl chroniona je­sionowymi dmriami trueblL

Polic;ja z Tarnobrttp natych· miast prz)'II.Uila do działania. Bez powodzenia. S lad6w zbyt wielu %łoczyócy nie zOilawilL Pewne, te nie spieazyli a,. Byli w kościele prawdopodobnie do łwitu.

Ostatnie badania naukowe zre.. woluc;jonizowlly dolycb~ wiedzt o rutomej ikonie. Okazu­je ę, te przywieziony z moskiew­skiej wyprawy wojeonej obraz~ chodzi prawdopodobnie z połud­niowęj Polstil Datowany na 14.50 rok obraz ckoły no~eckicj móał być -jak obUJ.;M konser­watony - wieczkiem bursy uty­wanej przez w~wncao rycerza połsk.icso w XV wieku.

Dzieła z tJtgu ,.MiJericordia Domini• q obecnie niczwykle na Zacbodzie posrutiwane. Sulilła­wicld obrazjest miniaturowy. To łarwy do ukrycia prostok.tl o wy. miarach21 na22 centymetry. Czy motna. wykłuc:eyt , 1emala:złsię: w Pobce cbciwy antykwariusz: zle­cający nie ~ precedensu, spektałul1m4 kradziet?

W Sulisławicacb ludzie si~ modlą i pł8C24- Modle~ w inten­cji odnalezienia obrazu Matki Boskiej Bolesnej we WSZ)'Sttich kościotach diece7Ji. Ludzie q przekonani, te cudowny obraz z wiejstjej łwf4tyni WJÓCi 011 swoje miej3ce. Policyjna arupa operacyj­na nie ma jednak bdnych wia.do­moki. W Głównym ~e Celnym o kradziety usłyszano do­piero od dzłennl.kany . Sprawdz.i.. Iem na przejściach ara.nic:znyeb. W tadnym z posterunków cel­nych - na zachodzie, południu i wschodzie Polski - nie było na.i· mniejszej informacji o kn.dziety w SuJisławicach.

RYSZARD BISKUP

Kolor-y i życie (2) Żona miliardera

BrU: noLEitJ11p. ł1rladc:ą • Dkł6cadu~.,.rtma ~terwoweao; błona tóLTEGO- o cltorolde UW.. kqjtllia l UłNu lrawkueao; NIEBIESilEGO - o acboaeak.dl ~troby. O~worp.oimlicniC:POt4·

dany<:b kolorów mote byt~ chorób. Np. SZARY (t:ryli ujemna zlcle6). ~dzilłaniebakteriob6j­

ae. wstnymuje tycie tkanek i dlatqo jcao Dldmiu mo:t.ciP(JWOdowlt ~ ro~reu~ czynawet ~

'"""""" W"~Uzo6f cborób bierze •~ ~ tec:dowiet wytwana pewnqo rodza­ju autoacr~ która go niszczy. Brat akceptacii sameaosiebiestt,iea~ prey­CZJD4 po'fttllwania nieharmonijnych wibraąt encrsctycmych. ~­cycb procesy biocbemie:me orp­nizmu., co :r: tolei powoc:hQe J)OWitawa· oiozmiant.tant.OW)'cb.. Jatpowsz.ecbnie~NlCW

NATURZENIE GINIE. Skoro oddziaływuUe t.rw powo­

dqje powstawanie c:borób. to zwakza· nie k:b powinno odbywać~ równi et przyk:h udziale. Przywrócenie orp.ni­J:IIIO.t harmonii eoeractycmt(ł jest motlilftldzi~tlzastosowaoiu.TERA­PIT KOLORAMI'". Otmijc a, bo­wiem, te bardzo wczesoe Itiodia ~ roby llOWOlworowej poddane od­działywaniu tolonm c:::z:ERWQ.. NYM, umotliwt.J. uzystmie wynt.

nej popnwy stanu zdrowia bez utycia jrodtów cbemiczoy<:h. Dodattmto zalecany-. tym PfZ)'I*ftu kolor t.Ot.­TY l POMARAŃCZOWY - Wlłrą· muJ4 rozwój tcso lcboruDiL

Konystoy wpływ na prą serca, tnustti.W\ltob)'isystcmutrawlenne-10-wytuuje tolor t.ót. TY, -.zm~~~~­Jtc rqcnera(jję; usUodzooc;j ttankf.

Pny rcumat)'mlie., oeutaJ&iacb i toatll7,jacb - zbawienny rootc obuć lit kolor NIEBIESKI, łlaodqcJ b611 ~ciinienietnri.

AOlEI'OWY nalomiast stOil.\lc ·~ przy cborobecb psycbic::r:n)'Cb l cboroblcb. oczu :r: uWJ&i na działanie uspo~~.,::e.

Sto.ti4c metod~ lec:zcnla batwunl naletymieć na uwadze. te oiez.a'lo'IZ.e tonieczoejesl oos:r:cnie ubranlaohe­jloneso koloru. ()c:eyride., to TE.t POMAGA, ale ~o eneflle., które oul~nic~z~d:r:ialoej oktawy barw. Ola przykładu : w _tywcj• zieleni, która działa na nas ~jcstbarwacurwoaa, bp1p spra~ dobroezynn*' -Banry cneqetyC:r:oe., niewidzialne dla przociOIJieao człowieka .. JIC)Itr:r:e­pne przez zwier7.fla, małe dzieci l CleOby nauaone tatieao patnenia. Znaczy 10, te ..wciwio tatdy mof.e nauc:eyt lit postrzepnia .,aury".

,.MYC>łA"

21Jd*ienlb,pG.S.U.Drt~

.... f.:lly-·~~~

=-~=:·..,:::.:! Ue ................ ,...,ukl ...... ~WWerłl-tyłe ~~~re­ce,4LNk.,.......,.. ... _

~··~.,.., Gawr.iL Oaodz-I.IOADdru;j P. z Non Stop Tui~ załoazcnie. Kitka minut ---­przeddn:wibotełu,.CitJ"'. Trzydzic..

IOtiltuletnia kobieta JX*aQOWiła uj­nećdoalonu .Mercedesa'" Sobłeh­-Zasady P'&7 N~. W finnie Zuady ~la około trudl IO(Izin. Nic omieszkała w obecoołci tabówtaru podziel:~ lifiWYllli uwa­pminatematte,o,co~-No bo muszę; col powiedzict Sobłoela-.o­wi o tym bałap.nie! N"te Oł}'nkowue kiany ·- Okropne!

~ Do samocbodu. wr6c:iła zadowo­loca. otwiadczJta, te kupiła .merco­dea'"zajedync 156 tYL DM~ powie­dzilł Andru;jP. - Namojep)'tanica:r oicboisię:jctdzićztaqJ0(6wqtylto

•~ uśmiec::łtn9ła i otwof%)'ła Deieleret r.e Uot6wto~ uwartaki4- Zapytała oo.Jie:pl:zycbdealerów-.B)'daolz.czy.

z Osielsb pojecbali do bu.nowni • Tirany"' przy ul Boya-2de6skiqo. Wyszb Slmqd po 10 minutach. Ni­aqo nie załatwiła. Zadowo&ooa "Y·

sUadopieroz.Eiektromisu•,pWe,;. to .t.ooę: jedoeto z Jł(nm.ycb udzia... knre6• podejmoWillO M z wszelkimi nalelnymi bonorami

w .EJektromis{e'" przy u.l. Gnm· waldztk;jwiątówtirozdawalaupn-.o

l lewo. Pracownicy hurtowni nie mieU qtpUwoki, te była to Danuta Gaw­ronit. R.ozmo.a na temat odbioru jej ,.mercedesa.prubicpła. bardzo mi­łejatmolferzc.Pozolulołyttoustalo­nie ~r. eq po amoch6d przyjedzie ttolł z poma6stiej odlto-­ay.f.k:ttromisu•, r:qtctZOilawitJu­cqti .- Bydgosu:zyi upowatoijedoe-10 z .".a;nmltów buttcnmi. Zdccy­dow.la li~ a.a dfUJie.

Jacek J. l.aSZCZ)'I:ODY takim wyrót· llieniem U!ł)'IZIII teco dniajcsr.cze wiele miłych ruay. Ga-.ronitowa J'OZlOCZ)łapncdaim~)epiciptatnq

pagdy, obiec:ałaz;Wiię:pn:ydzialem

lłutbowcto ,.po~oocza•. w -deyaasie zadzwoniła do prezeM

.Eiettromisu" .. Pozoaniu, z tlórym uci~.OOic~acztOłwiet ban1m ~w.,_ pop .. kt. Nakoniec:tcjtitkupxlzłnnejwizy­

tyohiaclczyta,tez.abfllłojejok.20 mln zł, by w terminie odebr.t JaliJI>.

c:b6d..Zoltawiladotumml(jat lif wy­dawWo prKOWnitom .Eic:ttromlsu'" ­, ..... -) .

Gdynetom.DanutaOawnxW.jo­cbała tab6.q do Torunia, -. 8yd-

~ odbyto, te z:amiut fattwy zapłaty ZOilawiła :r:.am6wieoie na -·· o 17.20 bydpta IIU6wta ZlllzJ· Dllłałi\1-.ToruoiunaparkinJUprz.e:d

hotelem .Hetiol", idzie pani Danuta netocno um()ria sit. ze z:nt;omym. ttórcmumialapnctaz.lć~ Tab6wtaru. upnlliła na tp6tniooy obiad.Zaobiaduplaciła i poptOiila, abytlero-.calpOtojniedopijalka~ Cz.etałdoaodz-2l, at:iedyltrKiłjut ---­~ do bydpt.icao bot.elu.

Tam dowiedział li~ t.e prv.ownicy recepQi wicclz4 na temat tt,iemnic:D::i pani niewiele., ale na pe-.oo dobru poin(0!111011'atlybę:dzietab6wtan:a Sz.c:r:edna, ttóry na powról Danuty GawrooikczetaodJI)dzłnyS.

- To nlemoili-, te taka kobieta jesi:CI:Zilstk4 - ołem6tJu~ ax:zeQnianin. - Przoc:ict-.Szczec:inje

objecbal:emz~p6łmlasta iwi­działem,jatiema~

Tl,jemok::ra dama mikDę:b.. ICiiła oe6b riJOU pn:ez .ąstrd prą. Za naiwno6ć . Tyl1o bydptj tab6wtarz nic mado olej talu. - Sltlidłemcały dzie6pracy l ~plenlę:cb:ynaptii­'WV - •-wietd:dJ Andr:r:ej P. - <llciał­

b7miJ'Ito~jq cto6..Jeltmil­

~omutwa. l. T.ALA.ś.IA .~..-·

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 6: ludu - Kielce

STRONA6 SŁ O WO NA WEEKEN D NUMBR279

Francuska miłość po radomsku

Uczniowie markiza de Sade 17-letnia Hanna R. lubiła !tła­

dać nic zapowiedziane wizyty swej ciotce, mieszkance jedn~ l podradomskich wsi. Nlj~cicj jddriła tam w weekendy, kiedy w remizie orpniwwano z.abaw~. Napotadcówkiebodziłazciotecz­

~ liostf\. Tego lipcowego wieczora równie! poszły ruem..

O 22, choć grała muzyka, nie było jesz,cze biletów. Dziewc:z~t.a przez pól godziny taJ\czyły, p6:f:­niej organizatorzy lr:azali wszyst­kim opuścić saJ~ i ro~li spru:dai wejściówek. Przed remi-74 Hania i jej siostra napotkały miJomych. Jeden z nich miał bu­telk~ wina. Pili wspólnie i czelr:ali do północy, kicdyna ubawmotna bylo wejść za darmo.

W drzwiach rerni:zy Hani~ za­czepiło dwóch cbłOJ)aków - Da­ńusz i Dominik G. (ten sam ini­cjał, choć nie bracia). Pierwszy z nich, bardzo uprujmy, pocz~ wał ją papierosem i zaproponował spacer za budynek. .Marny wino -powiedział - nie zaszkodzi łyk­nąć•.

Ale dziewczyna odmówiła. wi~ Dańusz i Dominik utyli siły. Pomimo knylr:u, udało si~ im za­ciunąć Hani~ na zaplecze budyn­ku. w ąs.iedztwo szaletów. Da­ńus:z zasłaniał jej usta rę:ą. by

Jestem :r.dumloaa, jat motu o eoł la.lr:le&o pyt:K! To ale. u miejs­cu! Dziwię słę redakdl. a tołtakłe­&O robi! JaDle wycb:waalua do was l niepytamzczqoi;yMdJiealll.lr:arz MQjeZIU'Obkl q -cM PIJWII~ spn.". - powłetbW:I obunoaym glose.m pewna :awaa Utorb. &dr usHonłaa zapytat o jej ..lr:oodyc;k fillauo".•. DcMiab: tit•telmelll alei'OZIDawb,hO~

Tylkonielicmi p~ że~ spore konta, te :w-abił,M duto. Na przykład Oanid Olbrychski. Plotb &łosi, it ca.lety do ~lepid w-ab~,. cycbaktorów w Buropic. Sam przyz­naje. te za dzie6 zdjęciowy ~e Sldć tysięq marek, inni produc:em:i. płaą;odd'wócbdopięciutyJ.i~dola­rów. Jest na łyie bopty, te od ban­krudwa uratował Doroc~ Stalińsq

'"l.- spłaccj\C.KiWCl)'Slkiedłu.sł.(.;LDoro­~ przyja:tnim,y lli~ od lal Cenię ,M l dla1qo zaproponowałem pomoc. Był

uniemotliwić wezwanie pomocy. Wobec dalszego oporu zagroził pobiciem. Przewrócił Hani~ na ziemi~. ściągn4ł z niej ubranie i zgwałcił. Poniewat ciUie lr:rly­czała. wyj4ł n6t i zagroził, te ją za­bije.

Z kolei o . swoje• upomniał si~ asystujący przy gwałcie Dominik. l on równiet zmusił dziewczyn' do stosunku. Gdy było po wszyst­kim, Dariusz próbował pokazać fason. Oświadczył, te teraz: pora natańce,aHani9widzi w roli part­nerki

Jednak zamiast do remizy za­prowadził dziewczynę na drugą stron~ drogi - sekundował mu dlielnie Dominik. Mimo rozpacz­liwej obrony, udało im się wciąg­nąć Hani~ w zbote- tam Dariusz G. ponownie dokonał gwałtu. Do­minik tym razem tylko asystował, potem zostawił kolegę: i poszedł naz.abawę.

Ale Dariuszowi przybyli do kompanii Robert K., Marian t.. i Zbigniew A., wszyscy z Radomia. Ustalono czas: piętnaście minut dla Wdego. Po kolei zmuszali Hani9 do odbycia stosunku. Ko­niec końców odezwała si~ mło­dzieńcza rantuja i chłopcy zapragn~li formy bardziej wyrafi­nowanej. Jeden z nich określił to

r1ę1". Jest to .,dorabianie na boku'". l trudno si~ dzin, storo pensje w tca· trze nic zapewnili nicrzadko mini­mum so.;jalnego. O to, jli odna,iduj11. siebie w dzisic.iszej rzeaywistości, z czego tyj" zapytałam artystÓw ma­nycb, lubianycb mniej lub bardziej. Oto co powiedzieli:

• MuH Grechuta: Na swoją sy­tuację~ rmansową narzekać nie mog~. Do spokojnego przetycia starcza mi od pi~ciu do siedmiu recitali.ja.lr:ie d!Yę w miesiącu. Do tego dochodzi raz na rokjakaś pły­ta, czy kaseta. Jeteli chodzi o wy­sokość stawek o rozliczania reci­tali. na pewno nastąpiła znaczna poprawa w porównaniu z latami poprzednimi om moje bonora­ńurn składa się~ z procentu od iloś­ci sprzedanych biletów. (Za wys­l9P w Łomty M. Grechuta otrzy­mał pięt milionów zł, w Białym· stoku - jedenaście milionów -przyp. DM).

jako ,.miłCll6ć po francusku•. Gwałtu dokonali jednocześnie, w czterech. Poniewat dziewa;yna ciągle wyTyWała się~ i wzywała po­mocy, Dariusz G. pokaleczył ją notem, a polostali bili po twarzy i głowie. Trwało to około dwóch godzin. W mi~cz.asie :rjawił się~ młody człowiek, który próbo­wał wyperswadować gwałcicie­

lom ich zamiary, doszło nawet do bójki, ostatecznie wiemych ucz­niów markiza de Sade spłoszyli powracający do domu uczestnicy zabawy.

Hania ubrała si~ i poszła do ciotki Ponicwat domownicy spa­li, ona sama, nie wszczynając alar­mu, udała si9 na spoczynek. O gwałcie opowicd.l:i.ała dopiero matce, kiedy min{lło .lr:il.lr:a dni. Zwłokę~ wytłumaczyła wstydli­wością.

Oględziny lekarskie potwier­dziły wersj~ Hanny R. Dwóch sprawców cz~ciowo przyznało się do winy, dwóch innych nic, piątego dotąd nic schwytano. Gwałciciele rn.ąią od 18 do l l lal Niebawem sprawa przed Sądem Wojewódzkim w Radomiu.

(Personalia poszkodowanej zostały zmienione).

( .... ) W końcu przepracowałem w tea­tne ponad czterdzieści lal .. Nie mówię, te jest dobrze, ale i nie twierdzę, te jest źle. Mogłoby być lepiej.

• CUsłw NietDeD.: Mogt: mówić jedynie ogólnikowo. Ogólnie więc nie narzekam na brak pieni~y.

~~~~=~. :z~~Y- ~:1 cbwilijestem.poszukiwanym'"ar­tystą i propozycji koncertów mam wiele. Ciągle pracuj~ twórczo. Ro­boty nie brakuje. Napisałem w tym roku muzyk~ do ,.Księgi Knysz.tofa Kolumba'" dJa teatru w Gdyni, nagrywam płytę: z nowymi utworami, która powinna ukazać si~ na rynku na przełomie roku. Trochę koncertuj~. Właśnie wró­ciłem z Chicago, gdzie grałem dJa swoich ranów (w tym roku obcbo­dz~jubileusz 30-lecia pracy twór­czej). Koncert był wspaniały,

Niemen oszczędza, Mikulski czeka

Z czego żyją artyści? towyjątet od rcauły, bo z zasady nic potyaam pieni~, aby nic tracić

zn~Jomycbj. Nie ws:zytt;;y, nawet ci na.jlcpci, są

tatzamotn.ijak.Oibryduki.Janusz GtJos. by zapewnE lObie ja.t:o Wi standard tyciowy, pRICUje po 13-14 J(Xlzinna~(próbywtcatrze,~

cia w filmie. WJSlWY w telcwilOii, od a.asudoczasutabaret).

-~niJz.czypsycbiq-.m6wiał­

tor. Ale inaczej tyć nic umiem. Ostatnio ałtorey, piOICDbrze, ...

t)'I}'CY, by dorobit, ubrali li; do pisa­nia bi\tek. Autobioaralla stala si~ modna. O JObie napisali: Olbrychski, Rodowicz (ootabene tooa biznesme­na ZJWlCłO w jrodowistu ja.t:o .Pcu· aeot1, Kora. Swoje satyrycmc teksty sprudl,je Knysztof Daubz.cwic:z i Jan Picuut. lnni reklamJ.ti4 towary. Beata Tysztiewic:z poleca w .Sukce­aic•odkuruc:zc., DariuszKordek za· <:bp(wtcl~i)doczytaniaksi_.uk: .fłartequio•, KwiatkOW3b, Kopi­czyński i Pietruzat retlamu.]\ .JK1Ue-

• StaDlsbw Mi.lr:ulski: Sytuacja w naszym środowisku niejest nąj­lepsza.. Myśl\' oczywiście o moim pokoleniu. l nie wiem kto nie na­rzeka na brak propozycji. Mam świadomość, te wielu moich zna· komitycb kolegów ledwo łączy koniec z końcem, :t.e siedzą w domu i czekaJą na telefon od rety­sera. Ja równiet czekam. Ale tele­fon milczy. Ows:zem, ldarząią się jakieś drobne zaproszenia, z regu­ły ,.na występ•.Nieo tojedna..lr: mi chodzi. Żyj\' przede wszystkim l cmerytury.Ja.ka onajest?No ... nie powiem, tebynie rozśmieszać. W katdym razie pozwala mi prze~. Tak, jestem z.adowolony. Narze­kanic niczego nie zmieni. W koń­cu wszyscy jakoś brniemy. Oczy­wiście, nie odszedłem od zawodu, wię:cztycb drobniutkich propozy­cji jakie od czasu do .czasu otrzy· muj~ - korzystam. Nic mógłbym zrezygnować z pewnego standar­du tycia, jaki miałem do tej pory.

przyszło mnóstwo ludzi. Teraz z lr:ilk:oma koncertami "ruszy'" po kraju. W roku przyszłym czeka mnie tournee po Australii, Kana­dzie, Europie, USA Zatem duto roboty. Honorariajakie otnymu­j~ są rótnc i czasami zależą od kondycji finansowej kontrahen­tów. Na pewno zarabiam więcej aniieli robotnik czy u~i.lr:. Ale tet sporo oszczędzam na ... jedze­niu. Jestem wegetarianinem. Nie kupuj~ wi~cdrogicb kiełbasi mię­sa. Mało jadam i rzadko, bo dwa razy dziennie: A moje menu skła­da się l warzyw, owoców, soi, o­rzecb6w,serk6w ... Namawiam na weget.arianiz:m. To duta oszczęd­ność . No i oszczędzam na wódce i papierosach, gdyf w ogóle nie piję i nie palę. Warto, by i inni si~ nad tym zastanowili. Zapewne ich .lr:ie­sz.ell~zi.ewówcza.spełnicjs:za.

Wypowiedzi zebrała: DANUI'A MYSTKOWSKA

"Ku.rier Porannr"

Gum w Kielcach

Młody, sz.czupły mętczyzna ubrany w pomarańczową !ufną szat\', ogolona głowa i wesoły uś­miech na twarzy. Mistn duchowy ruchu Hare Kryszna, czyli guru Śńla Krsna Ksetra Pnbhu spotkał si~ w czwartek z mieszkańcami Kielc. W Domu Środowisk Twór­czychmotnabyło równiet poslu· chat muzyki wedyjskiej, spróbo­wać wegetariańskich potraw, a na koniec wspólnie z mistnem zaś­picwać L zatańcz)t tradycyjną mantrę: ,.Hare Kryszna, hare Kry­szna. Kryszna ICJyszna, h~ harc, hare Rama hare Rama, Rama Ra­ma, hare bare'".

Korzystając z o~i udałem mistrzowi kilka pytań.

• CQ' strój MSZODy pnez ID.lstna lbhakt6w(acml6w)jest~­.hcy w racba Hue IUysr:u?

- Jest to strój tradycyjny, ale niekoniecznie obowiązujący. Ma równiet znaczenie praktyczne -nie ma w nimfadnego szycia. Jest to po prostujeden prostokątny ka· wałek materiału i jest to bardzo praktyczne. • Mistrz lr.oatrohde po­dobno w doskoaały spos6b swoje dało.Jalr.to~luczym.lr:on­

kretnle ta kontrola polep'!' - Kat­dy z nas maja.lr:ieś popędy, coś co go pcha. Kiedy zaangatujemy swojego ducha, działamy w świa· domości Ktyszny, wówczas żąda· nia tych zmysłów nie pokonują nas. Nie jest to nic ta.lr:iego mis­tycznego, po prostu uczymy si~ ja.lr: regulować nasze zmysły. Uni­kamy niedozwolonego seksu (nic mającego na celu prokreacji -przyp. dm), nic jemy mięsa, ani nie uprawiamy hazardu - to za­pewnia kontrolę ciała.

• Młstn nle jest w Polsce po raz pie~"WS~"J".Jabjestjegoopinlao u­seym ~u l o nu samych?

-Widziałem zmiany, jakie za. chodziły w Polsce od czasu, kiedy zlikwidowano ,.telaz:oą .lr:urtyn~·­Nie wszystkie te zmiany są pozy­tywne. Wi~jak:Polsk.astaczasi~ w .lr:ierun.lr:u zachodniego mateńa­lizm.u, dosyć szybko i gwałtownie. Mimo to widzę: tet duto otwarto4· ci, szczególnie w ludziach mło­dych. Dlatego lubi~ odwiedzać Polskę i spotykać się z waszą mło­dzietą.

• Jaki jest obecnie stu radilu Hare KrySllłll w Polsee'l' - Racłl Swiallomośd Krysomy ... się sto­sualr.owo dobru_ ale IIICłtę się a­lwłK. Mamy jufzałofloaeS ołrocl­lr:6w- w Wanzawie, Gtlynl, Krako­wie, Wrocławiu l famę w Bleszcr:a­dacb. Poa ł1JII.Jest wiele łudzi Uia­........................

• Da pru jest obecale Da iwie­de?

- Jest kilka tradycyjnych linii nauki ICJyszny. W naszym towa­rzystwie jest w tej chwili około 75 prawnie uznanych mistrzów duchowych.

• Co chclalby młsb:z pnclr:uat wszystkim naszym czytebtlkom, któn:yniemogiJ nczestnlc:~;Jt'! w dzi­siejszym spotlr.miu? - Chciałbym

im powiedzict, te świadomość K.ryszny jest dla każdego, te Kryszna pod!Ye nam wszystkim bardzo proste środki, dzi~.lr:i któ­rym motemy uczynić nasze tycie wznioslym.Niejesttocoś,comyś­my wynaletli. Motemy rozwinąć w nas miłość do Boga i w ten spo­sób rozwiązać wszystkie proble­my materialnego tycia. Harc Krysz.na!

• I>l:łękuje a rozmowę. Hare Kr,-sma!

RllZDIWitłl: DAiliUSZ MATEREK

Komu czeki? Oto osUtnb.jul: lista os6b, lr:t6re

wylosowały 12..ekl hotelowe Bonus­brealr.s:

DanutaBuras,ui.Bema6m 10, 25-373 Kielce; Ireneusz Wiejacz, ul. Jagiellońska 20a, 32-200 Mie­cbów; Edyta Gawron, os. J. Brot­ka 24/3,29-100 Włoszczowa; Ra­fał Wojdan, ul. Karczówlr:owska 12170, 25-019 Kielce; Botcna

Wojdan, ul. Karttówkowsk.a 12/ 70, 25-019 Kielce; Bartosz Woj­dan, ul. Karttówkowska 12170, 25-019 Kielce; Janina Mańko, ul. Zamenhofa6m7,25-555 Ki.elce; Wiesława Piotrowslr:a, os. Na Sto­ku 30122, 25-468 Kielce; Andrzej Nowak, ul. Lecha 12m 17,25-622 Kielce; Czesław Kudcls.lr:i, ul. Kra­kowska 6131,25-029 Kielce.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 7: ludu - Kielce

i"'"- ~-~~Jo&l M~::,i:l-Y'~~~-!!~-.-~~~·

NUMBR 179 SLOWO NA WEEKEND STRONA 7

Świat Anastazji P.

-Wyzna! Id, te posiadaolobo­ko z.akorunlooe marunie: ma wicią oc~ zerfn4ć ta.ą zdro. ądu~nastolematSl..tłb,pned samym jqo nosem. PI'ZJ' ~licz­niejszymr.c:braniu Sejmu, tobyJO dopiero ,.;co-wało - opowiada o }cdnym z posłów w IW)'ID parnię: t· niku Anuta7Ja P. Ksi4fia. której akcja toczy si9 w Sejmie i boba· terami której ą politycy z pierw­szych stron pzet pojawiła si9 w tym tygodniu w ts.iaamiach.

Liczba sprzedanych dotąd eg­zcmplany potwierdza, i! U~ka napisana przez knlkowskieso dzi.ennibrz.a, Jerzego Skoczylasa ~dzie hitem na polskim rynku wydawniczym porównywalnym

tylko z ,.Alfabetem Urbana• i ..Pnerw&ll4 dekadą• Gierta.

Ksiąfi9 ,.Erotyczne immunite­ty"' wydał Dom Wydawn.ic:zy, ,.Refleks"'. Pocqtkowo mówiło si9 o BGW,jednak prezes o6cyny Roman Górski stWierdził, i! jego wydawnictwo jest zbyt powatną firmą, by wydaWił tak.\ brukOWił literaturę~. Jednoczdnie prezes zostałwłaścicielem prawdowyda­nia pami~Anasta7ji. Z samej ksi4tti o wydawnictwie nie mot­na się dowiedzieć Dic:zego. Nic ma infoonacji o nakładzie. o drukar­ni, czy choćby projektanta okład­ki, na której widnieje szara kołdra, spod której wyjawia si9 gmach parlamentu. ~ liczy 150

Goście Adama Wolskiego

stron i składa si9 z dw6ch czę:ści: opisu BIJczęściej intymoycb kon­takl6w Anastuji P. oraz kiłkunu­tu czamo...białycb uticł (niein­tymnych) J PIZJ~ uwa-19 podpisami OstatnJe 1 nich to portret autorti AnastazJi P.

I tak wszystko wie Naprawd9nazywa si9 Marzena

Domoros. W czerwcu skończyła 25 laL Urodziła si~ koło Starogar­du Gda6sltiCJQ. Ukoó.czyła li· ceum, zdawała na Urtiwersytet Gda65ki, lecz nic d05lAI:a ~z po­wodu braku miejsc. W 1989 r. przeniosła si~ do Gdańsk&, gdzie pracowała w CenlNm Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodziety. W sierpniu 1990 r. pomagała w orga­nizowaniu Jarzysk ,.SOlid.arnoli­ci•. Współpracowala z Radiem Gdańskim i. Wieczorem Wybrze.. ta•. w czerwcu br. pojawiła si~ w Sejmiejako korespondentka fran­custicao tysodnib ,.Le Figaro". - Pami~t.am, jak przysZła po raz pierwszy. Wystędala na lekko za­gubioną. Była zawsze elcpncto ubrana, ufywała dobrych perfum. Umiała ;dednyw~ sobie ludzi, choć :r. kilkoma dziennikartami nietyła wna,jlepszychstosunkacb - opowiadajeden z dziennikany, stały bywalec sejmowych koryta­rzy.- Bylem z nią kilkarazy na ta­wie. na obied.tie. Nic poza tym. Reporterów biesąjących od phi­netu do pbinetu z notatnikami czy mq;netofonami dziwiło. it Anastazja, mimo i! nie biep, nie notuje. to i tak wszystko wie.

Z koócem lata Manena D. za­częlła coraz nadziej pokazywać się: w Sejmie. Zainteresowanie jej osob4 objawiło się doptc:ro pod­czas jcd.neao z posiedzc6. kiedy posłowie, zamiast słuchać Wf'$14-pieó swycb koleaów, wczytywali si~ w opis jej przysód zamieszczo­ny w tygodniku ,.NIE".

21istopadabr.Anaswja P.:r.os­tała aresztowana pod zanutem niepłacenia rachunków w botcłu ,.Sobies.ki". W cztery dni pótniej zwolniono .i4- W połowie listopa­da, dzi~kl wywiadom w prasie, ra-

Tęgie nazwiska Atwtrzeekr6...-.oc::zdalealejscadaobecal-.aswolmlwystanmlpłcieMamaWołstleao.DWlfłOiamue-­

IO tw6rq ~ w Hre:sle poAleleekł Zapa.6:sl. ki6Jy prr:y IW}' da taltBtacb IU'tJSł.1CDIJ'dl odkrył w sobie pe­wolaale pienika l ~·t BWSID4L

Adam Wolsti, tt6rystał sł9 przed· pod ocey podtybć. 54 ku temu niule li~onrwem W)'l~u,i~ a to pod motliwo6ci. Dtaa.eao na pr-zykład IZ)'idcm KnJowe AutQc Sztuki, a to Wlł}'dritsi~alrcstauneyjnydl,ocey-Pracownie i Galerie A W, ~ wikie, ~ do psl.tonomi~ rzocz,pf'l:)'ZI'IaĆtosprawicdllwieaal~ która zapewni obrazom~ opra-t:y, niebywałą. Zyskał mianowicie dla ~Takim miejscemjest hotel .,Swi~ swych u.mierzcń wybitnych W5P6ł· totrzyski• w Cedzynlc. NĄjlepszy bo-czesnych twó«:ów polskich, autorów teJ w gminie Górno, jat o nim mówi staDOwi4C)'Cb o obliczu i klasie naszej dyrektor Janusz .Kowalczyk, klóry na sztuki, postnepnycb pnc:z z.qn· propo~AdamaWolstiego,byal~ nl~krytyk~jakoiodywidualnoki nie restauracyj~ przystJOić obrawni, ~si~ltonfroot.IQizp~ odm:t.ł:pi"05lł-I,.'Wisz4'"-bywymi~ iwialow\. Ma Wolski roztq,le z:nQo- nEnlcttórych-StaniJiawMuuł,Jan lllOiłci, a to nawet oa puncie IZluki Staniftw t.a:wret malłlj4CJ urocf.C obzlije si~ n.tzwycuJ cenq zale\4- pęjutc tazimier:We, Andrui Mioa-

Wołski eksperymcntuje.Szuta no- jcw, Jeny Gnatowsll A w tiełcctim wycb miq,c ebpoz:yeyjnych. Wycbo- lokalu .Rio& Bwp:t"', na pryncypal-dz.izułoUnia, itkonweru:;tona\oap- nym deptaku. bardzodobn.ca.uje~ leria to jakby ~za mało. Nawet arafika Zbipicwa Lutomll:icF. To jelll to~ aloo d~ sit PfD' niejCiliZlub. wpotOCZJJymiCOSie l~ tiUm, d~ o poriom. elitarny. &O Iłowa łatwa, a prz«ie:t nk tylto Swoicb pa próiM.Qe tedy prqblibć wzbudza :zainterc!Owanie tomumcn-cSoludzi, tłórz,y"rw::uj rudtimiby- tów, ale td. zmjdujc nabywa)w. Lu-walcamipkrii,jellliwitcaiccbc:etó- tomsti, twórca z Krakowa, prof'CIOI' ra do Mahometa. .. Dzilil,j, twierdzi pomańskicj Wytsuj SzkOły Sztut Woliki, ttubl.ludz.iom wrta ob~ Plutyanydl, w tłón;i prowadzi pca-

cowaiC=dn.eworyW.Je:atautorem'łricloe utyt:Uiowaaym., widetrot razy uara­dzanym. Słowem- postE. Wobti obie­a~je,tewtymmiejscu~tatt.etw6r· r:r wzbuduJtr:r rome odaucia, tat EWini toottowersrioL A to wseyst.to, by tick:unie mieli motnolt tontUru u 1Zluk4, o ttón;j si~ mówi, u sztuq ~~tak:tcodwidza jdili nic aktywnołcl, to p~mnicj eourwołcl by z Di4 obe:o-nt.

Orafit6w Lucjana MiiDOWikiqo onz Krzysztofa St6rc:zewst.ieco z Kntowa, zawl6dł Adam Wolski do dworku w Obi~. Oczywikie, e~ tam sio~~ rKZęj powinna zrez)'JDOWit z upir&QI to­mcrcyjnych.AkltakiemiejtceJU:Oll.l-­zeum, po pie:t'WIZe DObilinVe tw6rq., a po wtóre lianOWi wmttowo dobry punkt, by mop sł9 I(ICłnilć dydat­tyaoaf'unlQaiZtUki. LuQan Mianow5-ti, wielkie nazwisko wsp6łc:zemcj pobt.ic;j&r&fllj,tot111Órcabardz.omoo­no~•tym,cowmuc:enowa­torskieł attualne.co~·.alczt·

diu i telewizyjnej ,.Panoramie•. ~P.stała~jedn.ąznł,j­bard2.icj znanych postaci naszego trlju.

Ja ubnna, oa &OIY ,.Pami~tnik Artastazji p,• skła­

da si~ z 12 rozdzlałów, połwi~ nych polskim pcłitykom. Anuta· ~nie ubywa łch nazwisk, cztsto utywa sformułowali: ,.trudno mi powiedziet, nie jestem pewna•._

,.Polotył dłoó. na swojej mp­tości. i powiedział: - wet tcao s. .. uderzył mnie w twan. Mocno. Głowa odstoczyła mi do tyłu.(-) Złapał mnie za ~k~ i pociun4l do sypialni (-) Pn..csWam sit bro­u• - tak zaczyna ~ pierwszy rozdział. - .Smien!zoq, pijany, podst.anały facet, który ~ na mnie wytywaJ. Wszystko mnie bolało - pisze Anastazja - Oczy­wiścienie byłam w ~ejszym stopniu podniecona, dlatcso czu· łam dotkliwy ból. ( ... ) Zrobłł to dwa razy memat ru po razie. ( ... ) W trakciestosuoku kazał mi pow­~. tcjestm.idobrz.e•.

Doświadczenia z posłem pi.u­tu.Mcym w Sejmie d* wdn4 funką9 nie naletały do najprzy· jemniejszych. Znacznic lepsze wratenianaA.nastazjiuobilidw~ posłowie z lewicy,jej ulubione&O klubu .• - ~liśmy si~ całować. Dobrze~ całuje, bardzo delitat­nie.S~anytkiem.,'ta.kjakby ssał cukierki anytowe. (_,) Rozba· wiło mnie, te jU: poszedl do ła· ricnki, to W1'Ócił z biodrami owi· ni~tymi~em. Przed ch~ uprawiał u tnn4 seks, • teraz wn­ca o~ rę~Cmikiem zateno­wanyfałtemnagołci.(_)Niebyło to impon~ pnetycic; WSZ)'JC­kotrwalotrótko•.

O swym kolejnym pannerze pi­SEC jako świetnym tocbantu .• -Która dziewczyna nie chciałaby sprawdzić. Sprawdziłam. Zpdza si~. WlótłujesUwictny.( ... )Zdj4f koszulk~ polo, patrzyłam na jego owłosioną pień, potem zd.ilłł jas­nopopielate spodnie i adidasy. Śmiesznie to wyaJ4d.al:o, ja ubra­na, a on goły, tylko w ciemnych skarpetkach. Ma ostJ)' m~ti za.

mowu,Mcy "" ~- Wiełtłe wz:itcic ~~MM miedzioryty Kn:yszto(a Sttl~, zwłalzc:Dzjc-coDIIj­DOW!IUIO cyklu ,.W'ICD ~; to nec:zy~l'ormlłnymbo­pctwml,warsztat.oWl~to crafiti ,.pte•, W)'pCiłrJiooe f:mUd:n4 prąauton, trcKi-., ~

pach, jest bardzo owłosiony, na klatee picnłowej siwy. W seksie jest bardzo dobry, kocbaliśmy si~ olemaJIOd<ino."

Pozostałym bohaterom Aaa. w;ja P. połwi~ :r.nacznie mniej miejsca. Przechadzki z Niesiołow­skim nazywa spacerami z eroto­manem. nic osz.czę:dD bberVów ani piwoszy, a takte- dziennika· rzy. O Ewie Spydlałstiej powiada -jedynyfacetz.kjami,zMoKu.ro­niu- Zbawca ludzkości i orninat. W swe intymne historie wplata ".tti polityczne, jednak &in4 one pod oapoRm siłnycb łótkowych ........

l dl! jak woda

,.Erotyczne unmunitety" id4 jak woda.- Ja tam w te historie za butłzo nie wie~- mówi jedna z bi~et- i na pewno tej bi4fti nie tupif. PrzeaJ.\dałam tylko. Widziałam ~ Anasta7,kl. Okrą&:­lutta, sexy, wy&J4da na sympa­tyczno.

- Zastanawiamy si~ ile w tym prawdy.Jaki byłby jednak sens na­piać nicprawdf, Myśl~ 1e takjat w kafdej plotce, jest trochę: praw­dy,taktujeslpodobnie-m6wi in­na sprzedawczyni. - Otrzymaliśmy ~ z hurtowni 250 cgzempla· rzy i do 18 spncdalitmy jut ponad 100.

Marzcna D. ~ ~ za

AnaJWjo - jeot pomW· wana listem pceym przez Pro-kuratufł Re~ • Gdailsku. Prokuratura podejrzewa .M o ~ konanie wielu OG':USlW i trad.zic.­ty, w tym o sfałszowanie swojeso dowodu osobisteao, wyłudzanie p;eni9(1zy i drobne tradziete bł­tuterii.Zarzucajcjsi~,tc wt.odxi., ~.c si~ za :ton~ Zbianiewa Bańka,. wyłudziła p~fli4dze- od slynneao dyrygenta i znanego fry­~era- poinformowała telcwbjna .Panorama•.

GRZEGORZ s.uóll

nłctoawent;ona!~ wyobratni4 i t&­--WołstJ upowiada tokiDe rcwd» je.. Nowe oazwilb, ...,_ tmePca cb­poz;Jąjne..Wkr6teebęldzie~ do willi attyat}'CZ:DfllwlapaMtu. Jci otWan:ie • u,iblitsQdl fJIPdniKb.

JFJIZY OANIEL

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 8: ludu - Kielce

STRONA 8 SLOWO NA WEEKEND NUMER 279

Krzyżówka z "Video Rondo" Agencja Taś - Taś d o n o s i z.. ........ ..-~ ............. --...... l.....,_-. ......

........... vw. ..... • . .~-..~ .... .,.".,.,...,bletlllł-

....... ._. .. .".....SIM.......,-IMb,li..W .. ).ł.

POlJOMO: l) metropolia fll6ltwl ~.P'rz;edwDm.·,li)~Diejelt, DMI BlłtJtiem. 6) alflmłiCI(iQJ, f) rudo 19) t&tlm w rqjoDalnym suqu łąstim, rotuamW)'IltZdl.JO)t.dMhfo,IJ)pne- 20}połnebaldobupniku,2I)bi.rmll'tstie

płJWipnez~l2)ftlltiDIDlllł· dmrnoADdalinu, ll)brutywłuiet~a~ mie,ll)ł1MipopmJ6ciupiły, l4)c:r.ama oieplami. pertaodtopuia,IS)pulllpnelll"leÓ.• Na~cubmy7dni. lble,l7)wprzytłowiukoj&rz,y~zob,· ~20)r~~łótko1Liblllt011ia,22)pl\l· notjablet.24)czasamibezbalzyszuudo­r:r.adostowy,lS)IlaCZ)'l'liedopi"ICICbowy­wania tyy.oycb ryb, 26) IIJIDkQonowan! doaosidel. 27) pryaka :r. towda, 21) pierwszyosródzoolo&icmr.

PIONOWO: l) postaWI &imnulyl:ml. 2)jcdooltbwl)'llen'lltyce:r.witr%4l,l) reymsb nimfa, 4) ztora I'IKlfttt.z wizenm­tlcm NIPQieooa, 5) bobakrta ~Cypoo­rii•,7)pucbmamr- wawX:stc:zaAdaml. l)wojU:oMniejltOi,l6)tołlii'II:Dełaajat

JAG ·~~1141ke ..... :

I'OlJOMO:briera,llieaet,~ lllepa, Rllnilia. ust~ r..t-. M.Oftt, w-..-...-. s.r-t.,,IPiiib, tltrl-lla,Nilpra.PIONOWO:k.U..I ... d!-..._..._ .............. ..... l)'tll,tllllb, ....... litl .. ~bRd, rtnlfJ,CIIIIu, ....... ea,~u,ruU. ~-151r,..d-·~..­

IM*k..SWWAUJI)(,J-~~ ll)'~--~16114, 21_..01lr..teeS~

BAJKA ~piwaibuttownię:teao

napoju w Małoszynie ozdabi1 praco­wicieod.malowanyDipłyciezestlej­ki, Ile u. to w dym pijany ... p.p. Smuń, Anysta utył sobie n1 popullt­nejbiJkowejpoallciiniebieskiludzik ma nos at fiołkowy od wódy. _ ... _ ............. ,

KOLEKCJONER Jeden budowlany intynier tak

sio prte,iltl społccznymi niepokojlffii, te zaromadził w swojej willi w Cedzy­nieCiłyarsenałniewybucbówiniewy­palów pracowicie pojciQiny pod Kielce z terenu sandomierstieao przyczbłb. WWol_ ... lual .. ,_

•lM,IHI..ołtzostułe:u,.rlJZIII­tem!'"

Dll rozmaitycb powod{)wnuzc wy­powiedzi ~ n)enz nie:r.&odne z rtb­c:zywistołci4- Cusemjest to tylko prze­mik:u:oie jWcbł faktów, 1 czasem mówienieoc::zymł,conietlllmłejSCL Motna tłltnlf słowem, a mobLI tet sposobem zacbowania. Prawdomów­Doić jest wielq u1et4. ajCidn&t ~o wybienmy tbmstwo- dllaqo?

Psycholoaowie podkrdll,l, rótno­rodnet~d,jatiecdowiet:rnote curpiĆ Z kłamstWL Ptzyqmniej W sferuftkQisytuac;jajeatdlanuzadowa­I~Sat)'lfatQarołnie,l(lykto'za­czyna nam wierzyć, zwluz.cza, gdy my samijut uwierzyliśmy, te mamy nc;i~. Jedni kłami4 dil potrzeb don:tnych, in· nibud~Ciłeflkeyjneltistorie,aby os~co'wprzynł(ljci.Kłamstwo mate przynosić zyski materialne, Ile czasamitctrezyanujc~zm6wienil prawdy u 'Wtlłp:lu n1 wtamy obraz, który motnl • teo apoiÓb popf'l'd. Cbodzip.ównic:oud:Lrottienieil.ICbo­Winietqe,coiml~jltądzimy,mytąo nu, 1 co moatobY zosut zbur:r.ooe ptU2 powiedzeme pralrdy. Za kłams­twem pmrie uws:r.e kryje ~ l~ te pnwdamo2ezuzkodzt. Oc:r.yricie q

- tctt&t.ietłllnltft,tt6re~u-

~(22..D-ao.t.)Dotn

Pf(lgnCIZYWPJ*;Y. Twot-ddnatć.•IU.· m~oru:IIZ)'Iklwaneoetalnlo

tłekty. zoetanc~ui'lor'lclfow-ne.Bifdllatjekleł~pl.-

~Spiol~okollc:znc*:l totwołlwleltciRanM.wlfciMmwnujjlj

jeklmł~kroklern.

WOClf« (t1J.- 11.1.) ZNczne oty-

wleiMI~P!Mclopopllu.Nildl d tytko nie P!Z)1dz»do 'J'K1WY n~~ .a. UIZCZIPI!-.e tuclll. Są IPfiW'f, k10rydl ładnlliiii!WZIIIIM. l)oczllwylospn::ynle-lilwtydldnllchurntllflY!emno'd.Bt-

dM to nllgf'OCilj za doln ""* ~ ~odiom. ..WIIcz:tiMa.bie..

1Mr'r(1U.-20.1L)Nielclln~P'ft)'

ZftiiOdclw,~lltMrw:IPOdlwo-)lllllor*ol,~-wkr<la,rMmlet-IM«< twoldllr*ncfl pomplnlt.llwmf. bow~OIICibiełydl,.a~zaz-

~l*tiWI mołltclofłtdo.._.,_ f'/. Prlyodrobltlll~wyfdMRl

ocneii~'"-NiiiiUiralallt-IMNł(21--20JY.)Dnl,ktofe-.z

}Gid -""6/IM:Ztlllliczł4 "._, Dn!rf l#" w6fldl) dwrv 10 tllląjefflimhllft. Wlen. h bhllatribllt!Wtl(kuubą. Wdt/uzwy lpoldb. Wltlokrotlllt rd:it podobłlit-­ttltU: llld:kit JIQJillwy. U1tawitw llldzl w Me 1fZtdWJ/mr~ k4t40rltld @~Ol)', /Jift-4Wy,ami-dy,llłq61y-t/ąl,llhq­tłalJ!.TakdllllllftJ.Sqllldzit,zktó/yMIIlf ~f14q,kl6qdlllifłiqt~Uf~MU Jłym.klprukrtJUuzw"utlbbtpCIL

W1Woi•_"łkłicł4łllami..all. Clllłu:OłłiDI..Jtt/tkl}-tei"X,fflołiot. N'~ptJU~qjq}ldwToblt..".f/bitd)I. Wdfl ~.roblelt.",._irdfii#IĆIIIIjdłll tbltlfwydlJJlk.NkW11111J1Wltrlz4,Uiit­łz/.szpoUQ'Wdl~ -- l'os:srulldu ~jGid•i~n.tiii(IIIIOę~ f'r4-lll(icuz"md~ lkwrti. $tbpuz nt.u~romJpłtfWII1dl}łlkfiUizkit ~rrliJdlldtW:rllll6w.

JOUNTA TQ'(MO~Jou.t

pned._;r;apowladaM-'t~l

tol.llrOwnowpr.cy)Miw~vl)ryWIII-

nym.PollarltalfJetytkovrnlłjf~Criewyko-

~Wyktkowoclobra~llnln---~cltlldanl.edoroznut·

-~ ... ..-. ~~~~J~~~-

TABELA WYNIKÓW

Nrpyt. TAK NIEWIEM NIE

L O 2. 2 3. 2 •. 2 s. o 6. 2 7. o 8. o 9. o

10. o 11. o 12. 2 13. 2 14. ·o 15. o

tnx:htcllrpllwo6ci.Wuy.ako'NIIwufe,. to, t.~~wkr(Daltza.. ~Niellczn.odpocz)onelt~ dodmkowe~~ lit. bo btdllaz INI/IUMf zablytnifcil wgrft ....,.olprKOWnlkOW.Bytii'IO!IIUMIIzujelu. ...:lltwojlttdow'fmanenii.Obyl

lłM{22.vt.-22.YI.)Nie~zbyt

Ho ro d c -a l

godnlyc:zekiMdtwpr.cyzawodowoll ~~-POCiatawle ~boje.Sytuą.nleJMIWI)riW- nlepewnyc:hł ... ~lnłorma-d:dl nglanl. ... pmc:łwnill:......., ..... cjl. Wkr$:e 1'10'1111 oiiOIIculo6c:f .. pracy Stare przpbftł lni!Mt: oblecoWd. c:~~CM- ~Mprndil ołiwii~M II:LwlfCwlljsyUqllczi"ICZijllllilbie. wierldi.Wpr.cy~dziiMćlnnym. WWdyat~łOclyt ... bfdllpo Nie tylko ty PGW•kl: WllYitko fili"'*'-two)III~Uwlerz.Wiwtun.llły. Przedatlfl4eal.t.nllll'llludd~

IIJ2MĘTA (21.Y. - 21.'A) .llllzal -

8ZYWZIK Postenmet Policji w Ksi4tu

Wielkim ozdabia wywies::r.b o trdci: UBóJ GOSPODARCZV.

Nltmr'ę!!?

OZNACZENIE Trwa co prawda jesz.cu: w

Sejmie antyaborcyjna dyskusja, ale katechetka z Barwinta w Kielcach jut pospieszyła z racjonalizAtorskim wnioskiem. Jedynacy mJJ~ oto u~nareli&i~tczamymiwsl.4· teczkam.inarokawach.Naznat.t.ero­dzice uprawiali dzieciobójstwo.

""·- OFERTA Podobno przed łaly mieszkańcy

Suchedniowa opcbn~li mieszbftcom Brina fiau'l iw. Jana Nepomucena.

Z.worekkaszy.Z}'!bli wtenspo!{lb przezwisko.bsilny"'. Terazrodl.tz Suchedniowa,lle~wKid­cacb poeta i pisarz ow tronibn Ry· szani.Miemitchcest.atuoustawio!l4 na Rejowie odkupit. Proponuje- pc>­dobno- at dziesioć worów Uszy.

ljestt•--•,..teaW-­.. 1 ..

ZAKAZ W trosce o moralną kondycj~

pracownik6wkamieniołomówwW"d­ni6wce zabroniono dzielnym skalni· kom zaa!~a do urądzonego w dawnym dyrekcyjnym baraku- ząjaz­

du. Gdzie bawit s.i~ do rana kieleckie pllyboye. c..-·--... -· "'-

Czy jesteś prawdomówny? cboR tajemnicę ClJ' ~ j.ąt prawdę;.NIIetyte:l:powiedziećo&l~ kopodświldomymcbaratterzeniettó­rycb tłamstw,s~ te! trudno p~ się: do prawdy nawet przed sob4-

Po tydl watępn}'cll rozwiDniich u­Prut.IID Pll'ist.a do psycbozabawy. TymraumleStskllduię Dietylkozpy· llil,aleiztwi.erdzc6.Pfoszoulłolunko­

wrł. Jiodo nich odpowildl,j": .tak", ,.nie" łub ,.nie wiem'"!

l. Czy jetdzisz czasem na~? 2. Czyunfasz, t.cuWIZI: ,.tłams­

twomattótkieoOII""? l Czy w obiwie prT.ed plotbmi wo-•

lisz llJimE nit powicdzict praWIJoT 4.Nic1Jylic:nieapóiDiam. S.Jdli tłamio,w W aby mieć z leiO

korzyk:i ~ 6. Po kłlmSCWie uwsze zos~ mi

30--2.4 - Z two_i.t prawdomów· ności4 nie jest nąjlepłej. Posłu&i· wanie się; kłamstwem weszło Ci w krew i wykorzystujesz je tall:te, gdy nie jest to potrzeboe. Masz dOI§ć nieufny stosuock do otocze­nia; wolisz oszukać nif być ostu· kanym. N&jczę:ściej kłamiesz

świadomie, prt)'Dłjmniej w tej sprawiestarasznieoszukiwttł sam siebie. Nie narzeŁąj oazakłamany świat, bo to te:ł: Twoje dzieło.

13-18- Poszedłeś oa kompro­mis z życiem. Zde,jesz sobie spra· wę;, te kłamstwa nie da sio unik­nąć, ale staraszsto owaniczttłje&a zakres. Gzosto kłamstwo słu.ty Ci do ratowania się; z opresji. Nie są­dzisz., aby prawdomównOI§ć była w ogóle nicmo:ł:liwa, ale wiesz, te nie jesteś doskonały. Kłamstwo

LEW (23.YIL- 21VIL) W MJbtłtllym okrMie doltonile sobie pendziu z mno-go6clcnow;dlapraw. NlePOI*iajwUo-ltflnlepodkre6llritali:blldmiWOicłlza..

WG- Uwmł,. rady kogoł, komu ldMty$

I'MtlenedeJinltł8łModc:IIK.Nic~

go, a jest Dld"Y r...u:u. SprObuj lit z nim dogad.t PRY kilwiei koniaku.

-l e JWIM, CM-• .. DJX.) w prKY za.

~""::t~"'! ===~~~ IMfzaal mate d zebrakniitC blduuy. A moDhebllhldltpoc:reUć?~ to,wyblerzalfwplener,odpocznlj.

wymJI)'IUmienil. 7. Nic llllludziiiiPrawdę;prawdo­

mównyd>. l. Czy tłlmiesz cusem dll ratowa­

nial)'tuac,jitowarzyskiej? 9.Cz:yqd.zisl.,tcczuemcalaprawda

ti('tomldnienlleiy't 10. Czy raczej taiłbyt prawd~ o ci~­

kiejcborobieprudbli!q~1 li.Czyos~dkiedyłZ)'Itimlfb.

rilłDcpruzukryclelub:WałSZOWJJlie IJtDiej~stanua.ccz:y1

12. KłlmllWO mot.e b)'Ć tooiccznc, Ile trzebi p UWIZC unikać.

llNi&dfnielam.itpranlllitad· nycb pnepil6w.

14.Czrunt.az, telap6wtiqto­nkcme lb}' tU ul~?

IS. Czy m6wilz czuami coł, w to

u.moiewienylz'/

PUNKTACJA jest Ci nicraz oa rękę;. ale potmfisz te:ł: szczerze bronE prawdy.

J1 l poalłd - Uwatasz siO za osobę; bardzo prawdomówną. Nie lubisz kłamstwa i starasz si~ wy­przeć go .ze swego :tycia. Starasz sio zawsze wypaść jak naJlepiej i dlatego mo:tesz, zazwycuj mimowolnie, przedstawiać sio w lepszym,wietlc. Ci, którzy wale%4 o prawdo ruijbardzicj są o.anfcni na nieświadome zafałszowanie obrazu siebie. Twoje wysokie mniemanie o sprawiedliwości i prawdomówności mo:tc wiele wnidć w skorumpowany świat, jeśli~dziepochlancautorefleqi.

PIOTR SZCZUIIEWICZ

WAGA(24JX.-21X.)PrzedlrJbl!okaz-jaudowodnienlł,DI,.ewyrnodc:lnku

JeetMwpr.cy~.JMIJI4wt-konyMuz. twofe akcje niepomiernie

~Otympn.a.t~Ch)'biJ )eetełtldowolonyzevnlantr)'buJ:yela.

MuliN jednak leplej mrgenizowae cza1l nt.myogllOWICJcodZilnnychpnyjetMOid .

• SKORfttOH (2U- :WO.) Nil nme-kłrj.Podstawowe~~lpry·

watn.u~alfCIIklempomytlnle. Są nneiłacy,ktl)rzyclzanlrolłZcą Tochy-bil oc:rtm• t.~Mdcz:y. Twoil prxowłtołel ~~Jut.wnledluglrnca-·wydać~altmlłewynl-ki.Zrwcznljpoprt'IIW~·,..,__

STRZEl.fC (23JU. - 21.XI.) w !dCY zawodowoiiii)'IU-=I.Itnx:htnlepewna,lle niiW)'Nklznlel~~,_".murotll-

nla.Poiii'OIIUI'Oboodociebllinllety,JM-~nlgdynlc.~otoc:zn.wtucł-C» blinłzo lit pnydL Pmbleg Młbllt· ll)'ChdnbtddlłrnllłdummiCll!ll'lletll r.lldql twoldl dlit.zycłl piMOw zawo. -

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 9: ludu - Kielce

NUMER 279 SLOWO NA WEEKEND STRONA 9

Filmy na niedziele proponuie

Jacek Gajewski "Vuned" "Wewnętmuo śwlętośt"

Tojeltoiecypo'!ryrijqt:dlonaaiUOjoay ~tona.bop!Jbimelmealllf0d2lwa pid""ilrta.klljclr.czecudona ll)'lleAtb

~----· WIUDcjedea!~blowytberol)'a-IIJtblluilla(nrjaticudliolllilifOitatnlooa-14dE. JeawlyDifiJmie!Wir6jaic:upoamia­D}dl~uip6łlyJodoi"w,miemQJ zJ)d.tillliorchidemi". "'--­ł6w ptycllolociczaJth llówn1ch poM:i do-cbodzljesz.cze~Citdrcmtwnłe­Dla,lllltt(lj(mmll$a.l~tlloer4ccia, pdnc~qo,mrotiqo spojr!e:nia iodcledlu.łllttyptdjcsłpoplfaal.jU.aaletJ, ~mot}'tempi.IWtoilaJłltf:e llk:lpodDewaaJ fllllł teF matomide poty.. ~~fillllll.M.aliiiOaJiipi'IWI! ..___.. .• w,.._~. kiJMda m. ill!f. Gnik: Tllil l*rb, ..... ~."..... ......... -~·Nir:t:N..-.N.c.­...

Potiltulatlcłll.JIIIII6wtrietnlmstiej

c!tunalizawodo.-Joficeramtl}'b6stido­c::bodr:ldopne~te1JPI4&au1ZOSllł wd:riqaftlltuJt. T&q~latworwe­ryfito.-EzwalJway,tepodtooiecaW'O­dowr;j brie!y prmzło mu pduJ!: słut~ wreprezeatacyjnejtompaniiaaanena. rzu lallut.onJda w AtłiDaton. Dołwiad­CZOOJ fi'oatolricc IPOłYb na lłutbie I'DłG­dqoretnlla,tl6ryatpaJiai~dowojoy,do Jtru:laninywWletnamie.Otaczawi~nad

nimoplet~

Tojeltt:upelnicinnyfilmCoppolillit .Cut Apobli..,-. Dramalytme Olbt· tenia,llllJW'OjcaDJobraz.,t&6ry1JDCiido proctutq!IJIIDOW'ejoWictaamieDQitalli~ IW)'%Willie.Smulo1,alcjatt.c:pi~ob­

"'-.C...flltt.•-..a....-..,..,-. __ "___, __ Allplcalhii-.J..-..O.II'J...._ ~wNICIGaiWU...Yw..

Uważajcie na wspóllokatorów A~M:YłdJ.tf 1iuuz. "_ IM:. zau­

watYI kJ/IuJ ID t t~mu, .fe mltuta ro­blq się: coraz nftbezpl~rlfę}su, a prawa ekonomii zmu.nqjq ludzi, by szukoli wspdlloluJtorów. To za· dztwiqjqa,jak niew/tle wledzq oni o OJObadt., któtymporwolqjq wkJ-o.. czyćdo rwolcłr mitnkalt i do rwo}~ go i;ycia~. Rt'Ziiltat~m tę} koruta· taQI była powltić .SWF Stela Same·, która ukaza/a Jię: w roku 1990 l szybko zdobyła wbie popu· lamoJć. Nie truba było długo a~ luJ~ by zalnttruowa/1 J/f niq filmowq. W l)'m roku odbyła się: prrmino ~orłi~ opan(j na powftid Lutza.

PrunlóJI Jq na tkrGn tvrop(jJici rdyJtr .._, SduoHu, absol· ~nt Sorbony, krytyk filmowy we ftonouklch pUmadr, asystnil Jmna Luc Godarda, produant filmowy, od roku 1978 prztbywqJq­Q' na Jta le w Stanach Z/tdnoao­nych . .Sublokatorka •taj~o trud pdnomttralowyfilm amtrykaltJkl, po m.in. Jlynn<j .Cmlt ba.rowęj~ z M. Rourlce f F. Dunaway. Uzdo/n/o-

ID' twórcuuobil zpowitid Luaa~ dtn z "4}/tpszych w OJtatnim olcrr­sie tlrrllltr p;rydt.ologlarry, odwołu·

jqc;y sit do tak świttrrydt. wzorów, jak,.Pmona•lkrgmana l.Dzltdt.o RoJtmary• Polaiuki~o.

ZaczynaJ/f niewinnie/ doić mo­notonnie, jakprzystało na Jolidny dramat p$J1chologiany. Młoda, przystojna 1 ~n~rglCllla kobina, miazkonka Nowqolorlcu. ma }Id doić swqjąo zakłamanąo nan~ aonlgo. Hjlnumgo wirc zt ~ go domu, alt nagła .ramotność w duiym, pusl)'m mluzlumiu. dopro­wadza jq nU!mal do d~prqjl p~ chlanej. Ogla.aa, że po~ sublokatorki, ale kandydatki. kt6-re się: z:glanqjq, nie Jpe/niqjq ki oa41wafr. Dopi~ro. gdy Jpodca równie młodq l trodlę: uwublonq dziewczynę: z prowintj( zdec;ydl4fe slfllaprzyjfdtjejdoswofrromiuz.­kania. Poai~tlcowo wszystko wygiq­da idy/lianie. Kobiety szybko ZD­

prryjaźniqjq się:, wymitniqjq rwf~ runia, używqjq !)'ch samych ubrafr l ptrfom, raum prowadzi~ gospo-

dantwo l rob/q zakupy. Opitlnui­CUJ subloluJtorlco zaspoktłja wszyJlicie potrzeby goJpodyni, ale ujawnia td swoją porywaojć. Po­woli próbuje td upodobnić Jif do prryjadólkl, lflrowla Jobie id~n­l)'anq ftyzurr, naJiad'4}e kJ J()'i ubieronia Slf. Gdy właJdddka mitniCDnia zamierza pogodzić Jił ze swoim nlliUaonym l wyjić za mą.t .rublokatorlca poc:nqe Jif za· grofona. .• Z filmu psychologia~~~ ro ro~i Jif trzymqjqc;y w coraz wlflc· nym nap/ę:r:iu drtszaowitc.

Pozoml~ nic Jlf nie dzl(je, rwykil ludzie w rwyklt:J k4mienit;y, jokidt wftle, ale stopniowo w l)'m budyn­ku, w u Idodach mlę:dzy ludźmi, po­jawia Jlq atmOł{ua aąoJ nlua· mowltąo, klft/a4Jt zlo.

Popisowo grąjq tu dwit .,.ko­nt~Wtzynie gł6wnych ról - Bl'iąd FOIUUI (cOrlco Petera l wnuaka Htn,Yąo, z110na nam z .Ojm d!rzntnep ll/"), a zwłanat~ Jm­lłi/u ltutllł UiP (.Ognisty pod­much "))Dko psychopatka.

T.WEUSZ WŁjCEK

Światowe życie Kalibabki (AQ Kalibabta, który przes.ie- tona An&elita, powiła mu syna. ·nieźle, bo reauJ.arnie w weekendy

dział 9 la.t w w:i~eniu., zapytany W ubiegłym roku prasa donosiła, jetdzi do Św:inoujłcia, adzie ary­przez dziennik.arza. Andneja teKaJibabka lejeswojąnielelni4. wawkasynje. Razprzegrał40mili­Gassa, na co podrywał te wszystkie wówcz.asjcszcze narzeczcm4, oa- ooów, raz z.ał wygrał ISO milio­kobiety, pow:iedriał: na tnydzieś· wet groziła mu sprawa kama, ale nów, chyba w sumie wychodzi na cip&Jlcentymettówwspodniacb. widiE czymś dziewayn~ ulqo- rwoje, pon.iewat pokazuje się: Po wyjłciu z wi~zienia osiadł w dził. Teru otworzył kafejk~ naz. zawsze z trzema złotymi pierście­Oziwoowic koło Kamienia Pet- waJąnaczdć tony .CafeAn&elika• niami na rfkU i z wielkim złotym morskieao, adzic jqo 17-letnia i prowadzi partio&. Wiedzie musi~ medalionem na piersi.

Świętokrzyskie tajemnice

Podziemny Opatów J*-z.W.~"..U•O,.

lniellk ...... wrdsla, ••Jeae...-... ">11 ... ...__ ...

cWw.~ ...... alimiNr.m wknaa •• łwiat ...... kt6rt ,.. ..... ~ .... ~tt.lka.

Nieznana jest data ich poWitania. M6wisi9oXlllwiebl,kicdrtotrzeba byto &dzieś się; ubywiĆ prud ~uda­mi Tatarów. Z kolei potem, w CZISidl ~łwiclDołci(}patowa,wydft­tone w lessie komory Iłutyły do ~ cbowywanja towarów. Tu~ były one bezpiecule zarówno przed pożarami, mdrie:t.ami,jak i dociekli-. konkumi­~S1fWłrtłimal~wil­JO(nOk:i i tempcnlwJ powietrza poz­walałtetnadłu,lieprz.ecbowywlnie produktów.

Wlałdwie to u.ma ricmia zach~a dotopanilwniejCiłyeb • .-pod­ziemnych tom6r i kotyt&ny. Na1c:t4Cf do sbJ 0Sido1r)'Cb less Iwony bowiem ~strukturp,bc:złłldówwantwo-1Rilia. Jdli tyłto me dostanie się: do niqowodatopo~~ pionowe .kiany i atlepienia nie wyma. pJ,p. dod.alkowqo W"ZmOCnienia. Te włlltdwołci widć JOłym okiem nie ryt­towpod2iemiach,aletlt!ewliaD}'th wokół Opalowa leuowycb ••wozacb. mocno powcinanych w~

Polalacb.stOOc:zyłas~jcdnatdobta

toniunktun. miasta. Piwnice ~ jwied pUJtb.miwi('Cpollllcano tecł9-biej i dalej położone. W końcu r trucb tond)'IDACji tomów poz.ostała jedynie talll,jwyb:za.Prz.ęjłci.ldo~ tom6rzostaty pouwalanellbo:r.amu~ wane,anietrórewypełnily~~.~mutista.

Zapomniano o podziemDym Opatowie.

W-.Jd>"""'"""'"'J<d­n.at lllDOt)t dziwne l}'ttliQe. Wok6ł ryntucoru.~dom6wmiałołciany

~od f'uadamm.O•atpodach. PnyU"..W.Miatopod-­się: ........ eluniL IUedy jeszcze w dodalku z...,iednieso Saodomlena za. cąly napływK alarm\l}p wiełci ~ unezwntejszymi podriemia.miw 1971 r. do()p&lowa ł~eklptprol'.

StneleckiqozkrakowskiejAGHi~r­nik6w z BytOmia do pod,jęQa m:rotiej akcjiratuntowcjirabezpi~. Spcc;jaliłcicil.dob)'lijutpienmcdoł­wiadcz.enilprzyubezpieczaniuklcbów wJIIOiłatriuiKJodzku.

PodobDie jat W tam[J'Cb miiStlcb równie! i w OpalDWie post&DOwiooo ~nllocbydoniedzaoia.Opty-­mikilkzJii,teudi~IOzrob~u: WIZ)'Ilkimitru:mlltilomcłramipodzie­mnycbt()()'W%J'ltom6r.NiateCJ,pio. ni(.dzyltatt::Z}'łolylkona350m.KolejDe

SOjellwł .. ciwieJOWwe.chd:bratuje ołwietleniai~IPOfJzwłlllcicidem domu llld pfwnicami, blii'J cbc:iJlbJ. tcby za bidy metr tftdn1Dwy zapła­cić mu 12 mln d. Koso lefU ltlt na l&tiewydattj?

Na II:ZC'l#de motna podziwilt udos­tn~nionedozwiedwtia .-1914 r. i biq­qa: na tnecb po:Domlc:b locby. Scbet­dWny w nicb do &łf;botołci 14,.5 m, a pruchodzimy pru:z.48 tomór. MW1o oddało je w dz:iertawo P1TK, a po zab· marbcb podriemnej tJUy oprondri I'W pan Piotr Botet.

az..u.y JASn:Zt;BSll (W-----Regionalna witryna ·

Rocznik muzealny szesnasty

Ukazał si~ szesnasty tom ,.Rocznika Muzeum Narodoweao w Kielcach•, księ:ga opasła (460 stron), zawierljącaliczne teksty o bardzo zr61nicowanej tematyce. Na treść tomu - skła(1-.ią sio doniesienia z bac:lat.l arcbeologicz-

ć'~~~~k~~~:: wieczne w StaJym Koniecpolu), an::hitcktonicznych (ciu da.ls:zy penetracji kieleckie&O pałacu), opisy wybranych eksponatów (ko­bierzec polski z herbem Oriałyfl­skicb., piecz~e, przedmioty zdo­bione monetami i medala.mi, ma· tcriały do dziejów Kielc 1914 -1918), rozprawka o przemyśle ce­ramicznym w Bodzentynie w XIX w, a dopełnienie tomu stanowi4 opisy nowych nabytków oraz kro­nika muzealna..

Zapewne na szersze, nif tylko specjalistycznego odbiorcy, u.in­teresowanie licz~ mote szkic Krzysztofa Urbańskiego o spo--

Pr:lfkwąllk/Mpolnllllim!J« d:kwayq, .ttOra Ci ń( IIOdobG. sit z lct61'ąl"'mfflllrltutHpim1JO~~UJ#I_. ~.Jdfi~łmll~wllllłdt10V!IOWJ z lobq JI(JJitrf4/q 1/r, II'ÓWa4l MOtt# IUllfDWlJĆihJJ"j/ lttdlłlewlllltuttałw WtiQI!rftii'MMrfo8lbitftlml.•.u JIOifł1ll u/.U.hii#!J .w:zftlri" IIIJI(Idł ptUOIIlJZWilbiiiOIIIft-OIIII&,iJt:­łJ.UwaiJJH.JtMf/wtlblit:JfZI}alłOłt­Ulłl~.u,qy,.nlftfł.t•/Mif·

..llillllłt~W~UltJUt· ..,·-~ .. J-CAIIIu(AiuU :~tłlUIJi"),/Jit"ltiiii/UMit,kaH rąot~OR.DodlJI&UIOwidh~

łec:z.nołcl tydowstiej w la1acb t· wojny światowej. Czas ło był szezególny,i~jesttzehisto­rycy spierljąsi~,ja.kie postawy do­minowały p01ir6d mieszkańców miasta,jak zostali przyjęci strz.elcy Piłsudskieao wkraez.ający do Kielc z Piel"ftl.ą Kadrowlł. jakie były koleje na przykład legiono­wej rekrutacji, szczeeólnic wotre-. sie pótniejszym, w poc::ątkacb 1916r.

l jesz.cze jedno opracowanie aod.ne polecenia. Torucz autors­twa Grzegona KroguJca i Ryszar­da de Latou.ra cbarakteJyzująca ~~sif'wdzialemilitariów muzeum. kolekcj~ ortów wojsko­wych z Lat 1913- 1947. Opisjest swojeao rodz.l,ju moDografJ.4 przedsta~ rozwój polstieao Orła woj5koweao, a kolekcjonerzy zn8J<14 tu batd.zo wiele interesu_k· ceao, wzbogaconego ilustracjami. materiału.

(DAN)

mora rulołłt~JI•oU..,Iylfrudl~ ~blłl40o•.tt6fyllłsftuł«JJ..Io 41fhl~l.wc,sJf101tlfiiiCUtp.v Ulttł. • łt6ty111 watJn1,Jsq llbólrwiuy -olepmtlltO'łi!Głlłt)fd~fJIII. lfłitrt•lt.- z.a...o.to/"tf,~/

Ol•lłUI«:YYU.łtMr~· llf•llłldtXs-,ołutw"..itW-..v-• 1101l.!'r..pqo~klpowiDI/sM,.W. wrótbNIW.IZfldllłitllult-Nit.,_,.., Wf11111łk:/"o.lłlłJII1t/llkt.U1tlfl+ alls u "zDIW•: IlU .-pA:t. ,_ *'•łf.~Jif.itw(ł'MIIak a:~•lłlfF•it..",.:~•_,. t•-uqlfldł-lldluwwpobkiJJ._ ~/ (IIII/)

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 10: ludu - Kielce

STRONA 10 SŁOWO NA WEEKEND NUMER 279

Dekret

P .S.: Jak długo istnieje grupa? Jarek Pisatsld: O, to jut będzie

li lat! A zaczęło si~ zwycząjnie, jakzwyklebywa-poprostuwpiw· nicy. Graliśmy w Kielcach włll3ci· wie wszędzie, we wszystkich kłu· bach. •

P.S.:Ateraz ... J.P.: Teraz zakotwiczyliśmy się

w Młodzietowym Centrom KuJ. tury w Kielcach. Tak mamy próby. l 'dobrze nam się razem współpra· cuje. •

P .S.: Kto tworzy grupę? J.P .: Olek Ga!gowslti- ,.OLAF"

- gitara basowa i śpiew, Artur Ko­bus- ,.KAJTEK"- perkusja i ja.

P .S.: ·- czyli Jarek Pisan.ti -".JARP"- gitary i śpiew. Kto pisze teksty, a kto muzykę?

J.P.: Muzykę: tworzymy razem, teksty ja. Taki układ nam nsjbar· dziej odpowiada..

P.S.: Czy to nagranie, które przyniosleś do posłuchania, to po. czątek płyty długognijącej?

Wywodzący się z SeatUe one w większości z. archiwów zespół JOCkowy Nirvana został niezale:t.oej wytw6rni Sub Pop, uznany przez amerykańskich która sama przymierzała się do fanów i krytyków za grupę 1991 wydania tych nagrań, jednak roku. Drugi album grupy "Ne- prawnicy uz:oa.U. te prawo do ich vermind" naJety do ruijlepiej publikacji na mocy kontraktu sprzedawanych płyt na całym pasjada David Geffen Compa­świecie. Tylko w Ameryce raz~ ny. Pięć piosenek udostę:pnił

szedł się w liczbie 4 milionów więc Sub Pop: ,.Drive•. Stain", egzemplarzy. Po oszałamiają· ,.Downer"', ,.Big Long Now", cymsukcesietejpłytyprzesunię- ,.Mexican Seafood", po dwie to wydanie kolejnego aJbumu. wzięto ze składanek . Bceswax• Nie sprzyjają temu takfe ciągłe i ,,.Kill Rock Stars", a sześć na­koncertygrupyorazfakt,telider grań pochodzi z sesji dla brytyj· -Kurt Cobain w sierpniu został skiej rozgłośni radiowej BBC: ojcem. Szefowie DGC postano- ,.BennASon''."Sor OfAGunt", wili wydać kompilacyjny aJ bum ,.Punlr. Rock Polly'", .,Aneury· ,.Incesticide" (Kazirodztwo), syn", .,MoUy ·s Ups•, ,.Tum -złotony ze starych nagrań Nirva- Around". Okładkę płyty stanowi ny, lecz wcześniej nigdy dol4d fragment abstrakcyjnego maio­nie publikowanych. Pocbodzą widła Kurta Cobaina.

J.P.:Tat, na raziejednak ukate się: na początku przyszłego roku płyta kompaktowa zatytułowaąa ,.LUDZKIE CIENIE". CiuJejed· nak pracujemy nad nowym mate­riałem. W grudniu n~cimy te· ledyskdla programu L-LA- MI­DO oraz Tele~ Kablowej ,.MAXTEL".

P.S.: A plany koncertowe? J.P.: Wielkie. Dziś - bo to

piszesz na sobotę - gramy w Jas­trzębiu, a w poniedziałek u Ciebie w Maratonie. Na styczeń zapiano· waliśmy jui wspólnie z. fumą ST ARLING dJug.ą trasę: po Pols­ce. Cz.asami gra z. nami Włodek Kiniorski.

P.S.: Wane prywatne ja ... J.P.:JapracujęwMCK,opieku·

ję: się: młodymi zespołami, or-gan i· zuję koncerty, Kajtek - studiuje bibliotekoznawstwo na WSP i in· teresują go wyłącznie kobiety po. wyl:ej 30. O!afsprze~e najlepsze na świecie obuwie sportowe NJ. KE, ADIDAS, PUMA i inne. Ma tet ~ samą dziewczynę jut od tnecblat.

Wiesz teraz coś od DEKRETU dla Czytelników ...

- Paoic Pawle, r:xyto prawda, te nie lubi Pan Curti.u Stigera't Mariola G., Kielce.

Nieprawda- CuttiY bardzo lubi\\ przcdc::t:OIItakmakomic:iegnnaSilk· 110fonie.

- Czy 'lub AXLA na wideo byl prawdziwy? Ba:łb Taras, OstroWiec..

Chyba nie- cbociat co mote ma· CZ)'Ć !CO nami~tny po<:ałunek U styn. oą modelką amerykańsq Stephanie Seymour?

- Czy mott Pan skrob~ cotol· wiek o Der Leppant Paweł Oles:zet, Ostrowiec.

Ocz:ywiłcie. jut niedługo o Def Leppard.

Rockowe andrzejki Po wielu kłopotach nareszcie!

ANDRZEJKOWY MARA TON ROCKOWY z ok.a7ji setnego wy. dania radiowej audycji ,.Od sied· miuwzwyt•. Jut w oąjblitszy po· niedziałek- 30 listopada - w hali widowiskowej przy ulicy Wa· ligóry w Kielcach wystąpi kilka· n~cie zespołów: znanych, mniej znanych i prezentujących się na scenie po raz pierwszy.

Od 17 zobaczymy i usłyszymy THE DW ARFS, ANKH, DEVlL FUCKER, MAFIA, M!UTARY POLICE, Mr. HYD~ MROK, RUDERĄ STAX, STRAJK, CORRUPTJON, M. DUBEL TO. WICZ, JFZU NIE WIEM, a takt.e GWIAWY DEKR ET i RÓŻE EUROPY.

PrzypomirlaJ:n, te cały dochód z. koncertu przeznaczony będzie na szpitalik dziecięcy w Kielcach.

lnformu_K: ~e., te z powodu niedojścia do porozumienia w kwestłachfinansowych w M1rato­nie nie wystąpi grupa KRAMER Organizatorzy przep~ą za to publicznl:dć, a takte członków zespołu za wcześniejsze umiesz· czenie nazwy grupy na plakatach.

W trakcie koncertu losowany będzie kolorowy telewizor i dwa stereofoniczne radioroagnetofo­ny.Kupić tałte będziemotna ko­szulkę z napisem OD SIEDMIU WZWYŻ, wydawnictwa płytowe, a także 7jeść 80flłC4 tiełbask~. RADIO KIELCE, MWDZIEŻO­WE CENTRUM KULTURY, AGENCJA ARTYSTYCZNA .,KAMA• zapraszają 30 listopada o 17 do bali przy ulicy Waligóry.

CZYTELNIKU - KUPUJĄC BILET POMAGASZ SZPIT ALI­KOWI!

3 zdania o ... ... o płycie ,.Ludzkie cienie"­

Dekretu. Przyznam się:, te nie wierzyłem, te ten zespół mote na· grać inną piosenkę nit te, które słyszałem - głośne! Takie, teby ludzie się wysz.aleli., teby mągli pogować. Kiedy pewnego czwart­ku przyszedłem do studia Jarek Pismki., by opowiedzieć o lrilłu koncertach, nieśmiało zapytałem -co słychać w zespole? Mamyka· setę-usłyszałem.Nagraliśmyją

szybko, ale dobrze. Na kasecie jest 17 piosenek.

Katde nagranie opowiada o tym, jak widzą świat młodzi ludzie . • Bunkier'", ,.Dzieci Przemyśla'", ,.Po ulicy l", ,.Po u licy n •, .Dyreł~

torzy• to na pewno wielkie prze­boje. Na kasecie słychać, te każ.dy z muzyków dojrzał do tego co robi -a robią to naprawdęjut profesjo­nalnie .• Ludzkie cienie" - to dla mnie wiellri bit, który nie ustępuje dokonaniom innych twórców. Ja· rekPisarski-gitara,śpiew,teksty, Olek Gałgowslri - gitan!. basowa, ArtekKobus - perkwiaiśpiewl,ją· cy wtedy Piotrck S lanek wykonali doskonałą pracę i wnieśli duto świetoścido polskiej muzyki roku 1992.

Polecam .,Ludzkie cienie" gru. py Dekret Na koncercietetzagra· ją pewnie znakomicie.

Pn.epruramwszystkłclt faaów~Tamer,ta blędllepodanle wleku.,...

trstkl Ocz:rwijde nu • llb:U 54 ..... • llleJU: .,-dnakowuo 44 ..... ale na pewao nn. b:r się Dle obraziła!

Tego słucham, to polecam - ,.Strange weather" - Glenn

Frey. Kolejna piosenka, tego zna· kornitego autora, napisana chyba oa taką właśnie po~ roku.

-,.Mniej nit zero"- Lady Pant. To co, te minęło jut lO lat To przecie! znakomita piosenka.

- ,.Anotber day in paradise,. -

Pbil Collins. Zawsze doskonały autor, zawsze doskonałe. przebo­je.

Poza tym słucham ...

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 11: ludu - Kielce

.-·:"J,Ą·.·.·M··=·=~. "._· .• _. ·:~';..'. - ~ • .....,.." .e..~·A--r••

NUMBR 279

Przybądź do n~s święty Mikołaju

WRyScy uwielbiamy dostawać pn:zenty, nawet całkiem malut­kie. Jesttodowód,te~ttato nas pamit;ta... By je jednak Otny· mywać , naJciy je lakfe dawać. Wiele 016b lubi równici dawać podarli. Tak czy inaczej, to wspa­niała zabawa. Niedłuao nadana sit; tu temu wymarzona wprost okvja: mikołl,iki. a potem gwiazdka!

Niejednokrotnie jednak mamy wątpliwości : co w tym roku Jej (Mu) kupić? W kolone stonowa­nym czy bardziejjaskrawym? I czy bt;dzie zadowolona()')?

Nim przejdziemy do samego aspektu prezentu, warto przy­pomnicć,te:

- tywe upominki (pieski, kotki, rybki) dajemy tylko za. upnednią zgodą obdarowywaneao;

- prezent ds,jemy mniej wit;eej w takiej cenie ja.kiej wartałci re­wantuoczetujemy, a wit;enie ds,j­my zbyt dJ'Oiich podarków, które stawil,ią w nie~ej sytuacj~ lub robowi4zu.i4- Poza tym lepszy trocht; tańszy upominek ni! zbyt drog;;

- sami wolimy dostawać oso­biste podarki, to jest takie. które bt;~ naJetct tylko do nas. czyli nie: komplet prn.ków tylko apasz­kt;, bo nie kuchnia obchodzi mi­kołajki, a my.

Ostatnio za.niedbaJiłmy tet wlasnOfl:czne wykonywanie pre­zentów, które powinny być prze­cie! nąjbardziej cenionymi, ze wzg.lt;du na to, te były robione specjalnie z mPht o danej osobie. Samodzielnie zdzierpny pulo­wer, fl:kawiczki czy szalik, wyhaf­towane serwetki, błdt chustki sprawi4 na pewno Ołf'OOlll4. ra­do!ć.

Zawsze uwafałam, te mt;t­czytni ~o wiele powatoiejszy problem z obdarowywaniem swych kobicl l rzeczywiście! Pa­nowic,. nic kuplijcic Paniom kos-

mctyków,bojtatnietraficieztym właściwym odcieniem, kolorem. połyskiem, czy za.pacbem. Chyba, te znacie ...tMnic ten jeden jedy­ny, którego Ona utywa od lat, i macie pewność, te w tym roku nic postanowiła ao jednak zmienić. Poz.a tym kobiety wo!4 ubic~ sit; same ni! być ubieranymi (choć znam takie domy, gdzie mti odziewa tont; od stóp po kapelusz i Ona jest zadowolona!) dlateao .ciuszek" motc być równici pre­zentem chybionym. Co Wam po­zosts,je? - bitutcria, drobiazgi ty­pu etui, notesik, itp.? Znalazłam doskonałe wyjście. Mimo, :te nies­podzianki są wspaniałe, mam t.et inną świetną :zabaW{:! Zabieramy Ją na zakupy! Sprawdzamy uprzednio zawart~ portfela, by przypadkiem nic okazało sit; przy regulowaniu rachunku, te to Ona musi za swój prezent zapłacić. łn­fonnujemyjedna.togranicy ceno­wej, która nic powinna zostać przetroczona (nie sknerzmy) i pozwaJamy Pani samej wybic~. ()łl4dać i decydować o tym. co chciałaby mieć. Przy o~i mot­na :zaprosić .połowiet;• na kawę: do kafejki, w której dawno nie by­liście, czym zapewnicie sobie Jej ciepłe spojrzenie i ulcgłn4ć do sa­mej gwiazdki! A potem :mów pre­zent ..

Poszcf7Ąiąc grono On - Ona o kolcta.oki, kolegów, babcie,. dziadków, rodziców i dobre ciot­ki, zastanówmy się, co motna im wszystkim ofW'Dwłt. Chcąc tull,j pomóc w dokonaniu wyboru, przespacerowałam się po ticiec­kich sklepach (tylko wzdłut Sien­kiewicza) i ulotyłam ~ podar­ków, które sama mDliabym dostać lyb cht;lnic dać ludriom. których kocbam i lubię..

Cót wit;e motna dostać w na­szych sklepach? _ ................ , .. ".. -3-4 ...

---ot.IIOI,.. calldellcnbeMZ.a. Jlote WcaiD:I 300-400 ł)'l. .._.......,.5 ... _ .. _ .. 150

ł1l-llll te raHIOWIIIIJdl .. 600 "..l_ __ 200"..

~Mrec:Wz.....,.JOO

"..

el:llfkl tiokdkl tata z UCOlJ 95łi>L

·--35ł-7501>L

_.. ...... 350-750 ....

dalllst&e pWoyery 700-800 tys.

ko..,tet a aqory (IWder + •try) 1.8001>L

a:tacme łuterb 10-1-ClllłD

tlll'ł:ltkl K6nue eL l .a. ......... 18SOI>L(-ko-_ ..... ) _30-40".. -~310".. ·-' --200 .... tre.,.JWMn780-101 ł)'l. a._,erto._5ZiłJS, Jns a.dler 310-400 tys. Diw 600-700 łJS. ---­n-tt9(--

llłtar5)700Q'S.

c.kWa Saldał 410 łJS. --ot.l00-300 .... m.,. Laco.e .3f)l).-..oG ~ys.

dnle Boa.dołl od 1 00 f1J.

..aartl Bnaa 180 ł)'l.

......... 400 .... ioł;6wti tiUc 400 tys. bUeł .. ,.Metro" 150 1)-s. bllel'-.l.łu30tys. ~ DOtcsikl 10-120 .... etlll .. klacze, okulary 15-50 .... -106-300"..1WJioi.

Jdlluwette~~Y~M­

-too~"""<"-­.._ Pdstwa kDb po~w. Moloo--dhJojl zaaldt: coś ta61zep, w r61nlie ----AGNIFSUA SU7.EPANIAX

STRONA l t

Prawie nago, alemodnie

Moda zawsze była odbtciem tocqcej ~walki płci pit;kncj, cz.aem była bardzo kobieca, czasem kobiety zapotyczały elementy mę:stieao u­bioru. W tymJCZOnie obie le motliwołci wcboclz.ł w arę. Mamy CDS)',

kiedy to kobiety nic obawi1J41ię: rótnych stylów. Ostalnio stłl.~.iamy li~ w kierunku batdziej kobiece- ao wya.t.dLL, podtrailł,Kce&o li-nit; ciała. W tym scronic o- bowi4zu.i4 l)'lwctki kobiece, szczególnie jedna odnosi sukcesy na wybitaach - styl na księ.1nicz.kę:•. Ralph Lawen ubiera ~czki na

;zyl wojskowy, w Me- diolanłc Laura B_iqiotti rta· wia na delikatne linie. w Parytu ValcntinO preferu· jeks:ztałtklcpsydry,u Din~ tlasyc:r.ne a~ty. Nicktórzy projck- tanci ą pnekonant, te ko-bieta w 1adnym stro;u nic wyJ14da tak se-xy, jak w mpkim. N.;Jcpszc J4 ~e tekstylia, aJc noszo-. nc z kobiecym ~ kiem..Niepowi.nnił- my rozdzieW, co po-winno być dla ko- bict, a co dla tnt;:t-czyz:n- .mąjll takie samcciała,~f'\łi nóg... Za pośrednict-wem nowych stn> jów, w tym tem-

nie kobiety uwocl..q zupełnie jaw· nic. Potraf14 uda- wE, IDOM Da· śladować męt- czym. ciętk.o pracować, aJc mimo wszystko poz.os. t-.M bardzo zwodnicze i bar- dzo kobiece. Ko-biety powinny oceU swój czu i niezalct-ność, a gdy ~dzie taka po- t.rzc~uwi~ nawet IWQje&o szefa. N1"1batdziq sckJown.c u-biory zeszły z desek pro- jeklantów i pojawiły sięl w tym sezonie na pokazach mody. Zostały stworzone, by wzbu-dzić sensacjt;. JcśU masz se:a: appeal. to pora&o uk.azać,jeśli nic,. to tnc~ bę:~c wtym_se!-D~ic zostać _w domu. Dla p~kład!J Com­plice w MedJOian1c nadał b1tlitmczupcłmc nowy wygląd 1 funkqe. Lon· dyn idzie nacało§ć i wszyscywypowiadl,i41it;jasno '!'sprawach seksu.~ New Yorku wszyscy są podekscytowani naaoki4- Versace pncbua wszystkich i koncentruje sit; na podkreśleniu erosennych stref. Nago, aJc modnie i wesoło ... ZnakOtnity powód do plotek_,

JUSTYNA RADOMSKA

Perfumy, którym trudno się oprzeć PerfuQ' ~ ~ r~

-- •,..lab., ... łnntiUe idi jest __ J.._. __ ... __ _ def ... łwiede jest GUEitLAIN, • Jqoftlozollabnai:,.Prz,szfołt ... swojejprzes:dośd".

Od 1853 rob GaedałD był pro­duc:eatem perfam dJI. c:es:uzow~ Eagea.ll, a M 1880 rota stal dę pro­daceatca perfam. ~ u ...,........ ......... r....,,. J ... oasymboU ...._.włelkk:ll nazw, ~dl prawa caa.

l. SAMSARA -q to ,m.., o

bws>11ao•oJ ........ - .... aotrnfe,odeata!H;kllskWalb­mlq:irzewo...alctwe.,~ ..... ""' ___ .. polecaae ll.t. roąromłeldnyda, ......,., .......... _.'""""' spotojawłwlctletrzedep~ da;powstalywiWr.

Z. JARDINS DE BAGATEJ.,I,.,I! -q to ,mu.;, kwiaMwe. kobłeee, aowocze:sae; kil UWalbal ~: -----­jet ...... .........,.; .......... DC dla kobiet wolarda, ~dl sięsw.~;,owstal}" wJ,.983r.

3. NAHEMA - q to ,ma..,. kwłatowo-owocowe, orleatat.e, bardzo tnr.łe; kłllkładJtlbal q: rUt,ldaqat,ep~tycuednen;łlł

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 12: ludu - Kielce

ST R ONA 1 2 SLOWO Z REKLAMĄ NU M E R 2 7 9

Juventur

,.,._...ni S.A. 0/W ....

........ lll.Sir'llp1., 111.%7$-łJ, l?ł-)1,

IILI67261l,llu..n&JI,

_...__DUŻO_ l_ życzy

".IUV.NTUR" _..... .. _...._tej_~ ,...,..._..-..,....,.._, .. ,_ ł)'waydlws.llillk.....,_III"'J' ... ~ IJ/ 11 (o--) _ ..... , -~~~a.wlik:allld.•,

- ....u ...... ---~ _.,.._.._..~....._ ........ ..... _.... -~ .......... _.._,_....,. _.._..-vAK::lA'&.~ii.i~t ,.....,..( ........................... ..t7WJ'..,.~ r~-cA8'11U. .. .......,.,.I ......... ; . beAJ ....... ,_, ................ ...... _.....,.._..,..._ .. ....,, -~u-.......,-~ ................. ....,.... - ...... ~awyUel ................. . ..... au l d l..._,. .... H&LLW&Q aac1owo111 --____ .. __ __ .._.._ .. __ ,.., - ............... m.w•,,.,_-,

-~~-·---·· ........... .......,. - ~'--1...._ . ....... ~. -~.,._,~ . ..,..."..,... . ..-.w,...,_.._,.,~ ...,.......,__. .. ae~ Wrą.We ...,._.,. ........ ~--._~--u .......-. .-~ .......... .....,.~ ..._., Olll ...... ws.a.M.......,_a..olWełQdo..._._......-, aa­

_1_ blf. td. lll-łl-.ltl ... _ ....... ..-lde~O.W.~ - ·· ,._ar-cr_......lt - ta. .-.., t- u , .......... . ..... ll - lt: a .o .

., Klelo•ch qłaua l Jrtdarlllieepu.k:to•J Ulfi"ZNai ••· )tOjutWw: l) ,.star A- Z9"' r. )WOli. 19'71 Z) ....... A- Z9 wr ,. 1981 3) ,Jdc2 321" • .-4)-.JSBI• J• . 1986 5) ..... 512" • 1985 6) .. •JU .uz· .. 1985 '/) _.,..T - 522" • 1985

8) --·-· • 1984 0) . -GAZU" • 1984 Jl),.aJ.He/ t • ,. 19'79

11) ·""' 125" • 1985 u)·""' tu• • t985 13) .... w · .. t98ł . .., ........... ··-15) · ""' 125" • 1985 16) ,..U. IZJ"' ,. 19M • ." . .......... . 1985

arwewa.l16l . W1 .2982 . 2983 . 2584 .2581 .2565 .1499 .. 14'71 .2168 ,. Z6il4 . 2618 ,. Uli ,. UI6

·"" ,. U19 . 26U

ut. 85 JWOC. . 91 ...... .. Upree. ,. 11pi'K. . 85 ...... . 91 ......

· " )ti"'C. .85 ...... . 85 ...... . 85 ...... . 81 ...... . 81 ...... . 85 ...... . 85 ...... . 85 ...... ,. 85,nc. ,. 81p.-.e.

GLAZUR~ TERAKOTA

KL.E..IE FUGI

I'OlB:k SKLEP

KIELCE, OKRZEI 56 DUŻVWYBORI

DUŻV WYBOR TANIO KOŃSKIE, ul. FABRYCZNA 5, tel . 76-36

MAKROTEX

-obuwie....-i gwnolllce w pałnrm -n,metiCie fprocL S1Dmi~ GnldzUtdr,) cenr fabryczne - odzlei l obuwie robocze ' -....,,l'lljlłDpr

cenr fablyczne.

......., -~ z producenllnl i impallennli tanlej odzieir nlbocaj. "'Q

UVVACJlA l

6lwl8clc:ą ...... w ......... t. Otwlenaia l prondzeab rachuak6w buakowydt" :do­

łJdldla ....... "" .......................... podml .. , ..

2. l'n3'lmonala lokal ..........,. .. od osób lhyCDI)'dl Ipn...,.dl

3. Kredytowaala Ol6b lbyczaycb i pnnmydt.

Srazc61owełllf.....:;le aa..-!wladczonydlll!lho&­...,- .. OldDole 11[8" llelcadl. al. llodzeolymb 32140.

~-~z__,.do....._l ---......... ·---... ..,.. .. ______ ... -.-...<!·-·--......... ___ l_W __ Melionqj-

__..u,..IIMd (......-w~wllllliiiZ4.XL9Z r.) wymaa: ... aGie6l.XB.9Zr.*..,.._lięaiM%fQ}Ił olaaldaydLP ______ I_

U:OMW ,..-..Ie f:'! ....U. fRJCQWI.

PRZEDUiBIORSIWO OliSWOI PKS, uL ZAGNMSKA 84 A wKII!LCACH

_".,.._,_, .. , -~7polrzol~ych-~-opow. 1.10mkw. ~il,."..,..dt -MPRZYCHODNIEiubOABINETYIEICAIISIQG __ _ ---..... - pokoje~z .abę lumodzlelne, opowłetzcbnl tlililowileJ Cll170 m kw.-~ ............. ___ lip.

PonMiło }elll muz umoc::Mc(. • w.,... Mn tt1e jełrdzJg 116MIOCNiłnM m. n-.z .,.,_" ~-~napnechowenlew~C81Jfdolbtoblelrdewl)m w Mil ",_ r;aly ol!:rW zimcMy w~J8U)'Ch pcu WciJ ~w D)mlnaciL

ftUI WJW. ll. l •. lll,­.. u .......... -• 66.486.-.-

·"·-·-·­,. t .nz ..... -.. 6.47J.IM,­,. 6.47J.IIt,­• 9.686.251,­.. 9.lel.lll,­,.1 .183.111,-

.131.-.­,. 73'7:111,­,. 533 .... -.553.-.­,. J53.111,­,. JD.MI,­,. 737.111,-

TRANS-AGROS Sp. z o.o • Warszawa_ui.S1rierczewskieJo61, tel. l B-59-67, 18-53- 14, fa.xi8-S:z...m, ł..IJt817043 ~

SwWic:nar ulql pruWOH~J'qjH • kn.l•l za pu]q. S~aiWUe.t się w pnewnadl towv.S. spoj;Jwaydl, • Q'-. IU"flf.oaek,

olej6w-JMAI•rtk. koaoeatrat6w łiTDYdl•ru ałU.,oll wtua)'Bll tu.k-ba te.D.erud.

• Stawiamy do Pllństwa ~i nasz fachowy i solidny personel oraz nowoczesn.y Sj)e(ijallzowany tabor (mJn. chłodnie, C)'3temy do pruwom płynnych artytulów spotywczych, tanł-kontenel)', pod­wozia kontenerowe., naczepy plmdel:owe).

• Pruwieziemy Wu:z: towar samochodem, koleją i swtiem. • Stałym kl ientom umotliwiamy be:r.pl:arny przejazd naszym środ­

kiem transportu wru z noclepmi., co pozwoli pru:ślcdzit drog~ i cus przew01.1..1 i motc b)t foriilll nagrody dla Waszego pracownika.

• Dokonamy odpru,. celnych (ostatecmYcb. czasowych, przekaz& wycb i naskład celny) w imporcie na przc:jlciach granicznych w świecku l Olszynie, a w Slubicac:h zarówno w imporcie jak i eksporcie .

• Zorganizujemy kontrol~ fitosanitarną towaru. • W)'ltawimy dokument T-1. • Udzielimy infomw;ji o warunłacb t~ w Polsce i na

łwi.oci.e..

• Nasze stawki za fracht Sil konkurencyjne- w przypadku zlecenia n&m wi~kszej ilolci p~wudzielamy korzystnych r11batów.

P'nt:tul: ~się JJ ...-... J99Z rob • pU:. 8.31w Kidcadii"'X)' al. Dotewej 6. I IP'oja>..,o•toa-14-t!l'nrobw-8-tlwWrolziolo_

• Słutymy poradą lak1e przed zawarciem tontraktu - odcbjąc aestic: transpono ..... partnerowi od~ecie mu et$ swoicb pieniodzy.

..., __ iowej6.

li .,nc. t:ellf WJWolawaej aaldJ .,a.cat u U.&e NBP 0 / 0 Kielce 29114- M411,_13 • . Na_..,...,._,.u<!_, ......

Reklam .Słowa Ludu•, tel 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

NASZA DEWIZA- ZAWSZE STARANNIE, SOLIDNIE i TERMINOWO.

Kał•7 klie•t J~•t ••• ••• •11.1•-*•l~jn:y. z..tn••i•r Uwilrt~rtw- wrulf'•uaJt ,,. .. IIJJH.

Redakcja nie odpowiada za t.re3ć zamieszczonych ogłoszcó..

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 13: ludu - Kielce

NUMER 279 SLOWO Z REKLAMĄ STRONA 13

OGŁOSZEN I A DROBNE

S PRZEOAZ KCMS. wll:leo. ~SERWIS.

magnetowidy, co, tunery aa&ellłame en. tenyutelltarne.~fnCifUt.Ft.­dom, ul. Struga 29, tel 285-30. 8858IR Deiirka

SPRZEDAM .lleła 126p" w barcUo dotlrymlłlril(1819).Kieloe,ul Trau­

_.._ BO

MIESZKANE ~ 40 m kw.) ~ - cenlnJm. R8dom, 282-85. 861QIR

SPRZED.MI.polonea"(19i2) 1:.._ nl6dem.IIW'CIIdeM2000"(hak~ CI:Yioraz•lnlk.2001Y.~ tel. 87. 8813/R

SPRZEOAM ~. Plonld, tel. 125-220. 8877/R

DZIAŁKĘ ..t~ piM ~ dam~lel. 171-174. 181&

.VOU<SWAGENAJettt 1.8" ~ 91 , taJW). GCrniiWw SłMz:loowalóch 63 Kielce. 26180/g

SPRZmAM garat blumk. Kałela-ntJw78. 28110/g

8PRZB>AM .trat~WU. pało 1.100"' •· lulrt*ln.Oellą&I".Kielce,31~1/g

SPRZED.MI .126p" (1992). Kielce, 31-70-83. 26300/g

Sf'RZE[)ĄMtelewlzorkolorowy.t..

lloi28".Klelci,SQ8...52,31~g

Sf'RZEDAM .126p" 1990. Kielce, 28-358. 28155/g

SPRZEOAM telewlmr. Oferty 25867 .SL" Kieloe. ~7/g

DOMEKchwnluy,~Kielce. 437-37. 258&4/g

Sf'RZEDI.M.~2400" 1879, :u.ooo.OOO. IOIIIc:e. 28-t~ntg

SPRZEDAMiielkł~lol­-'ugl....,_,.,~-~ ~ ~ pomnlkOw. KJeloe, 31-21-16,31-1~1.31-n-n.

25678/g

Sf'RZEI>AM .!lata 126p" odbiOr l: ~,tel. ~73.81o.:.l~

SóERNCEdolaetrlkll.~. plćtnQ, pepier 6c:lemydo cyldln6lintf(, wodny. T•ca do cifda. ~ .'NEW."!Oek:e,WI'Oble-'llego~g

.TARPANA"dleeel(1989).~ W:e81a,tltl.1 1-14-14. 28188/g

.lRABANTA~(87(1rUdden). Klelce,31-o4-10. 28187/g

SPRlEDAM -aywnklk l: lobłlm-cjit81--60-83po 18. 24563/g

..JETTĘ" IBn IIP'DidMI-.zamlflnlt. Klek:e,31-69-ea. 28189/g

SPRZEDAM dom 1: ~ l ~\lilio­nem hlandlcMym. 2 g.~FNe, telefon, gu. woda.Klelce,11-17...elilllecZOrem. ,...,,.

SPRZEDAM ~ &ll'iCiWWIIIł (0,74) 74atyWhledllane!Górza.Mie­dziane,Q(nt42. 25e05/g

SPRZEOAM .BMW 520" 1982, baki dobowe • .oenowe l leslonowe. Klełoe. 31-51-92. 25608/g

SPRZEOAM .ladrt 1500 S" (1881) do remootu.Kiełce, ul.uno-95.26192/g

KUPNO Kl.lf'li;~.l<lelce,1 12J~

IOJPIĘprzadpłałf. BieWny,tel .. 43 . 26021/g

KUPIĘpnedpl.,tel.511~1 od 17 do21 . 20022/g

KUPIĘ~2010",.3070"po wyplldlw lub re CZfłel. Kielce, 81-67-79. 25328fg

SPRZEOAM .tuka" billiZaka w do­blymltanle.Klelce,1 1-18-28~g

P RACA STOL.ARL\,: zatrudnlf. Końlkle, teł.

71-69. 25884/g

SKLEP w Klek:Kh ITICitlł\1106t łutu re~wspOipra~dlapoe:zenenlll cb:lalelnotcł,tel.81-93--48po17.

25n01o

LOKALE

ROZNE tłJTA&IclaKroeno-IUtownla.,Aił­

pro•,Kiełce,~. Bodlentyńalca32,godL 8-18. 251411111

BERUN3-8JOI.10-13.XU. orazWie­del'l17- 2(lXIl po akupy ~­teczne ITO Kleloa, ul. WojewOdzka 2, tel. 28-234. 2581 1/g

WYSó(A n&filfUda Ul Mkazanle rnle;lea pobytu .I)Ołonea <*1'0" KEY 4905,kolorbordotMłnla,teL23-20Bua­

ko. """'

US LUGI MĄLOWNłE, tapetowir,nle. Klełoe,

31-18-18. 260431g

TAPETOWANE, mek~Wanle. Kielce, 22-361. 25971/g

~teklłOw.rozmóW,o& eiUga~~~ PerfectStalt.Kielce, Tarvo-1811219, 1el.32-t7-94. 258831g

REMONTY miMzbfl, bU, ~

~-=;~:;a~ WESEl.A,bankiety.~J:~

oo.tuoll.....nochody, kamanl, ,.,. .-td,II'IUJ:y1(.L Agencja Per1ect Staff. Kielce, TafV1M111 18/f21 8. 258881111

mANSPORT: .robur' lutgon, .nysa· IDwl». tel 538-13, 61o-68t pof44atk

MALONANE, ~. ~. 538-04. 25282.1111

DOMOFONY, -.KERS" Kielce, 434-Ttł. 250261111

ZAIJJ20.E:vet11cale-~ Kielce, 31-27-47,28-789. 248201111

DOMOFONY. alarmy .Dannar". Kleł-ce,81()--483.269-58. 242831111

.TEMDA" ~. Sienkiewicza 30, tl!il . 444-63,apc)lkł,pcndo;opn-.~ ry~,lokalowlł,apfldtd.25!564/g

MALOWANE. t~p~ttowan~e, 453-11. 2535</g

08RABWłE .... : ctv-now. cf'lo. drików, wyktMtzln. Kielca. ul. Allko­aZO'Mk.l32, tal. ~73. 2448/k

NII'AAWA ~pralek ..con.­tyanycłl. Tel. 458-44, 32~-40.

""""• AU T O -lv1 OT O

ZGUBY UNEW.01Aalf~Piect4t­

kfotre6cl:lnlpełcłorkontroii~J Andnej~00712. 25908fg

SAAAOZJóNO ~ docłiOdOw l rozchociOwnal'lllZMako~ ....... 22803/g

~Martal8Ublla~ cjoLOSclegiennego. 26112/g

NAUKA

IJ! E DYCY N A

MEDYC"fNĄ - -Pnylfciii;Kielce, ui.Buczb20126m34, tal543-n. 28t941g

\'ATRY'.'Oh A.~.E

Alnkcyjne zabawki, cena promocyjna, ---TROGGE -W-170.

ttl.3lo4-350. I61Sh

lllejs/do~Gospodetld~ wlllcwldM:II--.._ uf. Ż-.ldego t1

poszukuje wykona...:ów odlewów teliwnych balustrad balkonowteh. Blitszych informacji udziela dział techniczny, te/. 293-73 w godz. 8-14.

-~­..sa--" .~ JDitZ -.&,1-.Naoleu __ .. _ "r!Mo_ .. __ _

,.. Watek.-Pneltle&łe-•linM .a.ę.Ao.e~a--.~ _'""'_ ...... __ ,.U.I.&kyjay. Jestea tak przest­.......,, je ale -n .... Piszę .. kartce - zablende ..ue. Poje­dulltal:ałai u ko.llarlat. Sta.­... dolzbyW-4.a,tbm Jtuy,dołwladczolly lebtt. ~ DOC ze ..._ sledz:lal. Raao pcnrle­d:zial mi, 1e to była ddłrb...

DeliriurntmnenJczyti Jl'll,jac:zenie alkoboiowe lub inaczej biała IOf1l2b. tocborobliwyiWIWI!}'Wu,polep,jtc)' na Wrurzeniacb Piadgmojci oru brakupoc:zuciaczasu i miejK:a. Ch­retteryzuje li~ silnym l~kiem, znacz. nym pobudzeniem psyelloruchowym z towarzyEu:nicm omamów wzroto­wydl, W()CIIowyCh, .tuchowycb. Główoaprzyceynadeliriumtopnew·

letly alłobołimt. Jestem na oddm.le XVIazpita.IAwAbramowic:acb. To od­dna~ dla alłobolitów, ttón;y próbu~ ~do oorma1ncgo tycia. NiektO­n;y to ,..rec:yclywi:i". Już próbowali tnetwiet i znowu wpadali w ,.tiu". Widu z nich przetyło jut tilb. ruy delirium. - Delirium to jedna z PIY­tboz alkobołowycl! ~uj~ w tlulciej lub czwartej fazie choroby • m6wion:Synatordr Jeny Wie~ ski - altobolizm renwija si~ bowiem stopniowo. Psyt:bozy, padaab. to z regulyobjawyfuył:ryty!:mejic:hr&­

nicmej.Objawyte~ .. kiltadni poodstawieniu altobołu,czaumijed­

nat W)'StarCZy nawet k:i1b. JOdzin bez kjeliszb.Zac:zyna ~od piciatowa-­

n;ystiqo. Altobol sprawia pnyje:m­oaie, ma si~ na nieao ochotę. Kiedy jutjednał RUkamy okuji do picia czy pijemywsa.rootoclki,nataca,tojest to jut faza ostnepwcza. Jetdi w tym momencie nic u.pali si~ zielone twialełło łatwo mot.emy węjić w f~ ~ Tac:baratteryzqjesi~a:n:r: ~si~cm po alkohol. Z. a:yna,j"lię:problenzywrocb;inie_w

pracy, DzjdJ zaczyna·~ od tlina. Al­kobolikpnestl,je db&: o siebie; o swój ~.Faza trytycma z reguły kot'!· <:Z'f się. utnł4, kontroli. Teru alko.bol zaczyna docydoK o całym tyciu. S14,djuttyltokrokdodclirti-Alctet niemareguły-dod.IJedrWieiplszew· sti - nigdy nie wiadomo kiedy i koso spotka delirium. S,. allr:oholicy pijący po lat kiltadziesi,.tbeztcgqtypu zabu· ntft,dlaniettórycbwystarczylr:rót.ki olr:res .ctau". Jedno jest pewne. Jdli ktaljutrumiahnl,jac:zeniajesrwię:lr:·

.ue prawdopodobieństwo, te ponow· nie go spoto,;,.. Pan W.cct delirium pru:tyt dwukrotnie. Pierwsze wta:~nle na ulicy, drugie w domu.- Nic piłem Pf7.CZ kilka dni -opowiada- zacqt za. padlt:rmierzcb.Batemsi~coru:bar­

dziej.l.ac:z.4łem JfOmadzić wo1r:ół sie­bicnotciłomy.Zuzyłemsi~w~m­niejc;ym pomie.v.czeoiu. Nqie za.. cą:ły przychodzX te stWOf)'. To byty smoki. wo;te. Czułem je i widziałem wyn::f:nic.Otaczałymnieicbcialyza­

bić.M6wiły,tel7fZYSZhmoja&odzina. Broniłem li~ cał4 noc. Nad ranem, De­dy\lllłysWcmatosqsiada.stwmJmi· tnęo~J. Wtedyjut wiedziałem, te to by· ło kolejne delirium. Pan Wac:elr: pił 2S lat. .EsPentJ"llliAł QJ:JWan)' 7 razy.

AGA! PRZEDSIĘBIORST MA.:E • Me .. le -••::r•ó-k~t -••zeJ nr-::r

.au;-----­cami. Mówił, te pił z powodu niepo-wodzeó tydowycb. Kicdył miał do­bru p~ warmat. ~ wszystkO. om opróa. PtUP~tJd:a lal 1 delireł. ma r6wnid: ~ alt& boJow\. Kiedy rozmawiamy ato- mu drtf. PosodajCit lab, te mate mieć kolejny atak. Ale tu, oa ,.SU:ali.Uttle" jest IPOto#nY, bo wie, te mu IIOIDOM­Pan Wacet)ut nicr.bce pit, Uwata.te zmamoft:tydc. Pan.J.Sjelt młody i prz;ylłOjny. JCit tct opuowany i o IWOich pm:tyciadl opowiada l: tlut4 doz\bumotu-~ delirąl mia­łem wu po wojsku. Na ~ przyjoć do Abramowic pn:;)'Wi6zl mnie tole­p.Zpaebicsu auku niewide ~ tam. Opowiadał mi potcn sanitańuct. Wlmem pod llół bo byt nalot..Ściaay falowały jak przy bombardowaniu. Polemnaato~załotyłemtru:skl, bo m)i;!Mem, te to bd:m. Musiałem wy­pciatłmicsmic. Obudziłem si~ prq· ~ydołótlr:.a,W)'IDCCZOoy,przea.

traszoay.T~czaa~acbodzi:r.mim czlowietdojd:ziedosiebiepodelin:e_ Pan hcet • łW'Ojej ,.brier:ze- aJko.. bolib. z.ali(2)'ł jut chyba WIZ:}'Itko. Miał.tiłtumiecięcmc,.ciQi",Dłclł:ro­

niłoddc:naturatu.ByltettrymioM. l7

mi~mkratkamime~ od pkia. Altobol tupowWo si~od bry­pd ~do pracy. Pld .,..,..,.,.."....,., __ ..... oiejleczyłsi~Dwalataabstyncncji i

tolejoy,.ciu"'-p"wietn;y~. Znowu dclirta. - 8)'tem na dworcu, miałemp6ilitn,alcW!t}'dziłemlli~~

tak oa oaacb wseyattk;b - wspomina panJacek.-Nqieucqtemsi~araz.. nic bit., ten Jęt. byt okropny. ZobeczJ· łcm jat:id; czerwone łwi.alło. Upad· łem.l.Dalulmoictetdl)'bljakilalto­

bolit, bo domytlił ·~ co nobić, tiedy zobaa;}1p611itra.Wlałmi~do

prdla. T~ mi przeszło. Potem preywiózl mnie tu, na ,.Sz.esnutt('. W nocy mltw miałem lęti lWem ai~ c:iemnaid. Kiedy qułojwiallo, trzy. czalem, te hot lUli pn;y moim 16iku. Deliriumzaczynasi~rótnie.Pietwl:ze objawy'topoczucicl~ku,nieustanne­

JO zacroteuia. Wyt:tęp'" paltowne poty,drtenic;kołataniela'CI.. Tooz­na.ta,tcCOLłmote~~dmć. S. alkoholicy, którzy dostoilale włedq, te Dlljaczenic roz:pocmie lię: w tuta­nakic godzin po odmwieniu OlUl­niej dawti alkobolu. Zanim więc ten czas nadejdzie musq coł wypit. W tymltanic.,abyulobyt buteląwódki ulolni q do~. Delirium jest do pru:tycia. Mote trwaf dzięń., ale motc i tydzjd\. Dłqo6ć ~i pncbiq ualct.niony jest od C!Fincj kondyqi altoholita.. Jdli orpnizm niejestjC~ZCZCkompletnicwynim:zo­

oyrotowania~k~Moitj

wi~ l procent ~acz.e6. ko6cz:y ·~ jmien:l.\. ~c polep napoda­niu leków uspotl,j.lli~ llntenqw. nym nawadnianiu. Pocenie li~ pod­czasdeliriumjestopomnciltr&t}'wo­dy powodlł,i4 zaburzenia delr:1rołity­c:mc. Wya.~l(i4 rótneco typu balucy­naąe. Pó:iniej przycbodzi&ł~ki 100.

Alkobołik ma v.czefde jdli wyjdzie~ ddirki bez powikład. WRYKY q teł wobec:dcliriumrównijalr:lwobcc:al· kobolizm.u. To eboroba wyW.kowo dcmokratycma. Dol)'CZ)' i der wyt. szycb,iludziprostych.

MAGDALENA GOROZTIZA "Dd<ulkLalo<ls>l"

DU' E:

Oj'nfl}emy w cl4dd rprzedaty OrdZ l -~~bud; - .(otm l knuła •- l C.., loftiiJąJM-_,... ••-na :amt!wlmi•IUI}wff/cnJ! w Radomiu -rąci;, /rfiW fłliJnJw. -llfll;, k~ Na łJaole IIIZPI.ATNIE wybór rrrdJ/1 blu",wych a w tym: - •t--au ._",.,_ --nk•ie •re.Jebld-1 rw..le w ...

_.... Hhlir. VMMART, ... _ ... ZleooWdlep la(.._ UntU Sbrkwep),lel. 41t-13. z ...... ~JIIłwlelll,.....,.~l'l)'l

Skład relclam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za t:rdć :umieszc:zooycb ogłosze6 .

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 14: ludu - Kielce

STRONA 14

IM>~-'\

813~ PROGRAMI

7 .lS Pro&ram dnia 7.3CI Wieści 1M W IIDUdze cienia 1.00 EkOreebo ł.IS Ąynek'- AlfO 1.35 WIZ)'IIło o działce 9.00 Waadornołci 9.10 Ziarno - Prosram Re­

dakcji.KalOii~ 9.35 S-10-15 - Pf'OII'&JD dla

dzieci i młodziety 10.50 Jozyt~n~-dladziec:I(SO) 11.00 Rokcndrolcr (DOW'Oiki

knJoweao rynku muzycz:­neao)

ll.Jł Sobotnie Rndez vous ll.M Transmi!ja obrad Senatu 13.10 Wa.lt Disney paedstawia

,.Super BIJoo" 14.10 Teau Wspomnie6: Uao

Beui - • T• w hłacu Sptawiedtiwoici'"

W Teatrze Wspomnień spek· ta.t.1 uealizowany w roku 1970. Autorem • Tl\du w Palacu Spra­wiedliW'Oiicj- był włoKi poela, prozaik i dramat\111, Uao BeUi, z zawodu i wykształcenia prawnit. Pracował jako ~ w Parmie l Rzymie, a swoje obserwacjo z .sali qdow~ cb~tnie wykorzystywał we własnycb sztubcb. Akcja ,. Tf11dU ••• • toczy si~ w latacb pioć· dziesi4tycb i demaskuje niewy­dolno6ć i ll:orupc;K 6wczesoeao włoskieao aparatu sprawiedliwał­ci.Literaprawajesttutylkoprzyk­rywq do Wattriania przez aparat państwowy l prawników wtu­nycb, ciemnycli interesów. Boba­tel'llllń muD ~pracownicy qdu, którzy zosu.A poddani przeW­cbaniu, płyt wśród llicb mt,iduje ~ człowiell: odpowicd2ialny za

~=~=~!=i podęjm~ problemy winy i ka-ry, hriadomoki zła i odpowie­dzialnaki za zło. Re:t.yaerował i w roli głównej W)'StVił Gaeaw u ... łHbek, • oboli: nie&a Zia:llłn __ H_Bon_t<.-

.. -~­Helll)'k MKWka i inni. 16.10 Sobotnie reodcz vous 16.30 Teatr Telewil;ji: • W tyciu

jak w teatne" (8)-. TeJe­Wjada - ciu dalszy" sccnoarafia: i ret. 8aJbara Bo<yo-llomi..,U

17.10 Teleexpn:ss 17.20 .Domek na prerii"- serial

prod.USA 1&.15 Wjecznje zielone - teJe..

turni~ muzyczny 1ł.JO Pepz lł.OO Małe W"Ladomoki OD 19.10 Wieczorynka 19.30 WwtornoAci 28.00 Polskie zoo 28.35 p'r:t~ - fllm fab .

Amerykański film sensacyjny z roku 1984, oparty na powieści fhn1 PałterMBL All:c;ja rozpywa ~w czasie II wojny łwiatowej. W latach trzydZiestych król Anglii Edward vti abdykował po mał· tcóstwie z J>&Oi.ł Simpson (co bylo ~głośniejszym JbndaJem tam­tych czuów) i osiadł we F ran ej~ a nast~pnie przenl6sl si~ ze swoH :l:or14 do Portuplil. W roku 1940 hitlerowcy podęjm\4k pró~ por­wania Edwarda vti z Lizbony, by nakło~ ao do wsp6łpracy poli­tycznej. o tej akcji opowiada film uealizowaoy w konweocji sena· cyjneao Dna wo;ermeao. obfitQ.k· cqow przyJOdy, naałezwroł)' ak­cji i dynamicme sceny. Retyserowal Ołft n--, w rolach pównych-a.Nrt w .... Ted Gin, a.n.n l'mDI, lłent ...... i inni. l1.3S Wllodomołci

INFORMATOR SŁOWA

21.A5 Portret - .Res Pubłica• D.JI Sportowa sobota 23.55 .T~na broó"- film sens.

prod. USA, ret. l. Stwp, wyk..: G. Dunne., K. Allen

1.40 BaJtic Sona Festiva1 -Karsbam92

3.05 lakoliczenie pfOJJ1lDlu

PROGRAMil 7.30 Kaliber · 92 - wojskowy

-filmowy 1.10 Parmrama 1.15 lnica Sezamł:owa - pro-

gram dla dzieci 9.15 Ona- m.a.pzyn. dla kobiet ,25 Powitanie 9.30 Tacy sami- program w .Jł.­

zyku misowym 9.50 Magazyn przechodnia

10.10 Wspólnota w ll:ulturze: Połska macierz szkolna na obczyfnie

10.30 Artysta i jeao świat -,.Eugeniusz Delaaoix" (l) -filmdok.prod.an&.

11.00 Seans filmowy - program E. Banas:zkiewicz

tt.JO Truskawkowe studio -prosram dla młodziety

11.00 Twoje przeboje 12.30 Auto- m.a.pzyn. 13.00 Sport - Koszykówka za.

wodowaNDA 13.40 Misz-Masz - Pro&ram

AJicjiRtslicb-Modli6st:iej 14.20 Róbtacochceta- rockowe

spotkania czyli muzyczna jazda bez trzymaD ki- pro­gram J. Owsiaka

14.40 Zwierz~ta świata - ,.Na ście:tkacb :tycia" (l)- se­rialdok.prod.ana.

lS.JO Letarz.domowy

15.50 -dnia 1S.55 _Rydz-śmi&łY - szkic do portretuostatnieao"-film dok. M. Sieóilieao

16.15 Losowanie Jier liczbo­wych Totalizatora Spor­<owego

16.30 Panorama 16.48 .,Pcłna chata" (22)- serial

prod.USA 17.10 Wielka Gra- teleturniej 18.00 Progn.m lokalny 1&.30 Halo dzieci: ,.Opowieści

kapitana Misia" 18.3S Akademia filmu polskie­

lO: .,Czarne skrzydła" Polski film z roku 1963 o nies­

podziewanie aktualnym ~ przesłaniu i problematyce. Jest to ekranizacja powieści Jallasz:a h· tleu-~ z lat dwu­dziestych, w których toczy si~ ak· cja Di4tki i filmu. W Za&ł'rbiu 1>\browskim na widć o maJ4cycb nasl4P~ zwolnieniach aómicy or· pniz.l.JAstn,ik.Niewieleprzejmu· je ~ tym wsp6łwtałciciel kopal­ni, Francuz, którego nie obchodzi lossómików, aintercsu,Maojedy­nie maksymalne zyski. Sytuacj~ stara si~ załqodzE pewien poseł, ale Francuz niejest skłonny do us­tępstw i zleca podj~e prac na zaa· rotonym potarem przodku. Nas­tępuje eksplozja J&ZU. kopalnia SUje w płomieniach, &iną ludzie ... Refyserowali Ewa l Cmła• Pet.el· ICJ. w rolach J16wnycb - Kazi­aden ()plill6:1kl, CUib.w WoHej­ko, Zddslaw Iarcr.ewskl, Beata 1'}aklewlcz, Stulsław NhrUbkl, T...__WoJd«hS&<­aioaiinni. 28.15 Wielki Sport: Auto-moto

-tłub

l 1.00 Panorama 11 .lS Słowo na niedziel~ 11.30 Kabaret .Potem• Z1.0ł ,.U 2 ZOO TV Tou.r'" -

koncc:rtlive(~z Dublina)

14.00 Panorama 1.10 Otolice jazzu, Jaxzvision

.Brazylijscy rycerze i dama" 1.10 Zał.o6czenie programu

TnEWIZJA OlAliLOWA 17.00 10 minut TKK- maga­

zyn informacyjny 17.1 O Gdzie na weekend? - program Dofoty Nawratek 17.20 Nasz go6ć

17.40 Przegląd kułturalny pod red. Gratyny- 18.00 Kon­cort tyczeń TKK 18.30 Muzycz­nyaezam -StanłałBwSo,lka IJa­nuszJanlna twańałd 19.30 1 O mi­nut TKK (powtOrzenie)

RADIO KIELCE 5.00 Takly i minuty 6.00,

16.00, 22.00 BBC, 6.15 Ak1uel­no6cł dnia w opr. B. V.Wicklej 16.05 Aktualnotełdnia w opr. M. Orklaza 8. 1 O Program reklamo­wy 8.30 Klucz do aamego siebie -aud.Z.Heńka8.40Muzykalna­

trumentalna 9.00 Wladomołcl l radło klerowc:ów 9.10 Samara­do6ć-aud.B. Nowłcldego 10.00 Magazyn Informacyjny 10.10, 12.05 Kul1er ogłoszeniowy

10.30 ""_ wldcłwo - -aud. W. Brzezlńskłef 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Wla­domo6cl 11.1 O SpraYM. na dzl$ 12.30 Na przypłecku- aud. Cz. Kusaala 13.10 RozmaltoAcll mu­zyka w opr. A. Samborskiego 14.00 Tygodniowy przegląd wy­darzeń 14.15 Ploaenkl z tekstem - aud. B. Nowlcklego 15.10 z ploeen~ przez: lata 17.00 Kon­c:ert 1yez:ań 18.30 Ty 1 natura­aud. D. Słoń 19.05 Radio sport pod rodakcjo /1.. Kowalczyka 19.15 Andrzejkowy compacto­wy zawrót głowy- aud. P. &M­rza 20.00 Prz:eglltd wydarzeń kułturalnydl 20.10 l 23.00 And­rzejkowy compactowy zawrót głowy.

RADIO ,.JEDH()$ć" 6.00 Pnabodzankl muzycz:ne

6 .45 Rozwat.anla na d:zł$ 7.00 Powitanie 7.15 Transmlaja mszy 6wlęłej z koOclola ŚW. Trćjcy 8.00 Blok muz:yczno-łnłonna­cyjny-prowadz:ika. Tomasz.To­bolsłd 9.1 o Usta przabołOW Ra­dia .Jedno6ć. -prow. Młchał Ja ... worakl 10.10 Pned Ustopadowq nocą-aud. llterackalechaSulł­mierałdego l Anety Pawłowsklej 10.30Barwnyawtat kuftury l mu­zyki - aud. Sławomira Słodula­klego 11 .15 .Wspomnienie oka. kardynale Władysławie Rubłnle - aud. Ewy Józefcz:ytc 11.30 WspOinamodlltwa-AnlołPańsld (432-51) 12.05 Mojefascynacje 6wltłYmł - aud. Ewy JOzek:zyk 12.30 zakończenie programu 6.30, 9.30, 12.30 Bloki reklamowa

limi!D~ SQ)~

PROGRAMI 6.55 Proa,rundnia 7.00 Podwodna odyaeja ekipy

kapitana Coustcau- serial dok..prod.fr.

7 AS Roloictwo na świecie 8.00 PrzystanD codziennołci 8.1S Notowania 8.40 Polsk.ie zoo (powt.) 9.00 ,.Zamek Eureki" - serial

prod. USA 9.15 Teleranet 9.50 ,.DziecizulicyOecrassi"­

serial prod. kanad. t0.1S J~ll: an&iełsll:i dla dzieci 10.15 ,.Japonia" (S)- serial dok.

prod. ana. 11.15 ,.Morze"-magazyn. 11..45 ,. Tydzie6"- mq. rolniczy 11.30 Tele~ny koncert ty-

ae6 tJ.OO Scena młode80 widza:

,.BĄjti" Jeana de La Fon­taiDe &, ret. A. Minki~> wicz., wyk.: l. Kwiattowsł:a, B. Wnesi6ska, J. Katnas

13.40 Z kamer-t oriród zwierqt łl.SS W starym ll:inic: ,.Profesor

w kaban:ae" - kom. prod. USA

Ameryka6sk.a komedia z roku 1932. Bobaterem jest tu dobro­duszny nauczyciel, który decydu· je si~ przystąp~ do w~drownej tnlpy teatralnej. Po wielu perype­tiach rozpoczyoa wyst~py na Bro­adwayu." Tytułową roi~ w tym d:f:wipowymfiłmiearalłynn.yko­mit okresu niemetO kina, ...... IeUaa. W latach dwudziestych stworzył postać prostego człowie­ka o kamiennej twuzy,ll:tóry sku· tocznie potrafi zmagać si~ z prze.. ciwnościami losu i ni&dy si~ nie pod~e. N~wi~lszejeao fllmy to .,Geaerar. ,.Marynaa na dnie morza•, ,.Małtetlstwa na złoić" . W tamtych latach Keatoo ucbo­dziłza&f6wneao rywala Cbaplina. Niestety, nade;kie ery flłmu dt~owea:o zmusiło ao do zmiaoy stylu gry, umiej~tnoki po-3ługiwania ~dialogiem i wielki aktor nie wytrzymał tej próby, choć starał ~ -jak w ,.Profesorze w ll:abareci.e" - dotrz)'JDIĆ kroku nowym czasom w kinie. Retyse­rował.ł'..lłnri~(pótniej autorfilmów z Flipem i Flapem), a partnerami Keatona" m.in. Jt.­.,. __ Selou,......_

T-1S.31 Sto pyt.a6 do prof. Zbla·

niewaReligi 1ł..IS Country Ameryka (1) 17.10 Teleexpress 17.28 ,.Dynastia" - serial prod.

USA 1&..l:O 7 dniświat 18.SO Objazdowa Telewi7ja Pi-

<actaUCHO(J) 19.00 Wieczorynka 19..38 Wiadomości lt.IO ,.Panny i wdowy- (4)- ~e-

riai1VP 11.05 PropamJ.Gruzy 21.50 Sportowa niedziela n.J5 Wokół wielkiej sceoy -

magazyn operowy P. Nt­dzyń.skiego

13.40 Wieczór konesera: ,.Sza­tony Piotruś" - dramat psych.-obycz. prod. rr.

W roku 1965 teo film byl wyda­rzeniem. Zrealizował ao jeden z wJwybitniejszycb twórców .no­wej ra1i", Jeu-Lac GMaR. ll:tóro­JO .Do utraty tcbu" niedawno wi­dzielilmy w telewi2;ii. Bohaterem .Szalooqo Piotrusia• jest młody paryski mieszczanin. wiod4cy ja­łowe tycie u boku z.amotnej tony i i dzieci Wreszcie ma do8ć takiej egzystencji. porzuca rodrin~ i u­ciekanapołudnieFnmcji.Naszla­

ku swojej ~wki spotyka pi~k­ną dziewczynt;. li::t6ra wplątana w afe~ z pngsterami, pragnie zer­włł ze łwiatem przesl;pczym. O­boje u~ si~ w dalszą podr6t_. Fabuła ma tu charakter przypo­wieści obrazujlacej przemiany o­by~ w ówczesnej Fnmcj~ przed mdchodz.ltcą młodzie1ową rcwol!4 kootestacyj04- W rolach głównych -Jeu-Paa.l HełmoHo ·--0.50 Zako6czenie programu

PROGRAMil 7.30 PrzeJI4d tygodnia - dla

niesłyszących

8.00 .Mała ll:si~czka· - se­rial anim. prod. japo{lsll:iej

8.lS Film dla nie:słysqcycb : .Panny i wdowy" - serial 1VP

9.28 Słowo na niedziel~ - dla nłesłyJZ4cycb

'.lS Powitanie 9.30 Program toll:alny

NUMER 279

10.30 Bo&uslaw K.aczy{l.W za­prasza dzieci: ,.Don Ki­chot"- balet do muzyki L Minkusa, w wyk. Ameri­can Ballet Tbeatre z No­wego Jorku

11.00 .Rodzinny bumerang-(28)-serialprod.austral.­ang.

1l.4S Krakowskie legendy -Skała K.mity

13.00 Podtóte w czasie i przes.. trzeni: ,.Droai i bezdrota sowiecll:ieao komunizmu" (2) - serial dok. prod. austriacko-niem.

13.50 Weekeod 14.10 Zwierzę:ta wokół nas -

Podąj ła~ - program A. Kocbanowski.eao

14.40 Pnec:ie1 to mamy - ,.Lot tnmi.ela" M. Rimstiego­Konakowa

IS.OO Wydarzenia [)'godnia IS.JO Godzina z Hanną Barberą 16.30 Panorama 1UO ,.Cudowne lata• - serial

prod.USA 17.10 ... ..,..... rzeay po

imieniu"- R. KJynicki 17.30 GaJeria Dwójki: G. Ko­

walski (netbi.arz) 17.50 ,.Ja si~ mu~ palić"- Jan

Mali li: 18.05 ,.5cytowie"- film G. ICJó.

lik.iewicza 18.30 Halo dzieci: .Opowieści

kapitana Misia" 11.35 ,.Camelot" (2-ost.) -

musical prod. USA, ret. J. ...... R., wy., HMru, V. Redgrave

28.10 Telekonferencja Dwójki z Januszem Rewińskim

21.00 Panorama ll.JS KołoJortuny 21.05 Prosram .,.,.,.,....,, 13.00 ,.Gra" - musical dla jed-

neao aktora - program rozrywkowy

14.00 Panorama 0.10 Uderzeniesztuki-kreacje

do kamery

~KABLOWA 16.00 .Dulscy" - ret. J. Ryb­

kowskl17 25Spos0bna Imaga­.NaJałynnlejsze modelki l pro­jektanci• 17.55 Nadesłany re­porta.1:: .śniegowe boje• 1825 Sportowy relaks- .Prfdkość•

RADIO KIELCE 6.00 Takty l minuty 7.00

Wladomo6cl7 .05 Niedzielny po­ranek muzyczny w opr. J. Wosla 8.00, 22.00 BBC 8.30 Magazyn kułturalny w opf'. M. Karpińskiej 9.30 Muzyb ITłłodziemoN8 9.40 Studencki kwadrans w opr. M. Nowaka 1 0.00, 16.00 Koncert tyczeń 11 .00 Tygodniowy prze­glądwydarzeń 11.10"JerzyZeł­nlko aoble,akloratwle l polttyce• -a ud. M. 8łełecklel11 .30 .457-os· Jeste6my 14.00 Magazyn In­formacyjny 14.1 O Dziecięce ra­dio - aud. M. Janlszewałdej 14.30 .Nietypowe apotlumle z A. Roaenfeldem- cz. 2, druga stro­na biografii- przyśniłem się sam aoble• - aud. M. Karpll'lsklej 15.00 Pneboje z myszką 15.30 Radlovrłvz:eł .Pirania• - aud. A. Kaczmarka l S. Upca 17.00 Mija tydzień - jutro nowy 17.1 O Mu­zyczne popłudnle w opr. J. Wo­al& - 3 Cecytlańskie Dni Muzyki SakralneJ w Radomiu 19.00Wia­domo6cł 19.05 Radio aport 19.30 Z muzycznego archiwum: ~lzestrady-U. Sipll"'aka­aud. M. Janlaz:ewaklej 20.30 Po­etyckie spotkanie z M. Hilar -aud. M. Podwyaocłdej 21.00 Mu­zyka na świąteczny wiecz:Or - w opr. J. Wosla 23.00 Muzyczne klimaty. _ ... __ _ Giabtołd. :raiaay w proaruadL.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 15: ludu - Kielce

NUMER 27 1f

~ Ml:n!oniWI ... ---......

>-"· a.lf. .... ·./lłanttr·a.8. riiMtwontWUM:UI.Imllt.,II.U·.l6ołr

!MII'IIM"·J.II,"'""*~ ... ........ ~·I.ISA,Lii,a.lł.ll, ...

~-IJSĄ,Lli,a.lll,ll.4S.8.U. ..... _ ............... &.,~.lł,a.n•~t.JI,_,_,....

·Uio\LI417_.,,W .... flą&W·ULI..lU, .. I$Jt ...,." . .AII__.·W..Ltt. .. •-u.JIII'I .. ......"' .IJIA.I.U, .. IUI,• __ ......., __

~ ............. Ol ..... .......... ~~l,ll

IDIULI/.0... ....... -a.-.--.

~ ..... c-.....-~·~--............. ~ ... .... -.:..~ ........... ..... ,......, ... lr-.lolljl!S, ... ~IIł .... ...,._._.JJm,.,...,..,...._....., .. "'""" ... ~· -,......~_"".....,,.....",.,łnł ..... ,.,,_o.....,.~,.. ... _ ........ ~~-JM.~-,.,,.....r....JU.alta, ....... ....... ........,_,JrCII._ ...... .,-D ... ,...... ..... 1-U ................ ....

1UruU·O.....-IIU-4łi,11.Wdoodi· .. Ml.ll ,_.MJ.JH,IGW-If.M,a.-Oioo--...1

~---·· ........ .,... .... .,., ........... ~ ~ ........ ... ..__,.-~-- .. -111. .....

IWUPGIIOC1.114151AILliiiiCI,ftWID"·Il ,......łl_o.:,.. . ... ,t-:t,...,., ..... ~ • ... l .. ll,oholot ............... Tił.ll .....

IIMUf'OIIOCI.IIilłiU.·WUnY~·· ........................ ~ . .....w.tlł. )1.5'-..

I'OQCIJO'IIIJillol.lftWa ............. .. M-ł'l - .... Jol.dll, ................. .. JJ..tl, w ....,ł .... • .. T-UłiJ...Jt

IIDINf'OIIOCI..WI::'&liUIIJm•lll*"D4· ..,...., .......... 11-J .......... . ...... ,

.., . ................ lll.lll-llł.

.DIO'IIł'· ....... ......-v.r.ro. ............ ",.,_Tci.61J.

I'IUIO!I"I.UA.tiiLl-.-n:tr-..,.. ..... ~--lł-a.hll•llł.~JI ..............

I"DDIIa'WSÓIIII: ...... •(IL""'*-"'fM-_ ,."_..._!)I.)f, ................ ,.,..l, •. a..,. w.i·III-H"I."-....... ·liMit,_.. .... ~O. ........................................... ,...

IIU.QI'OCIUIOWI:-~L&IIIl ICIIRNUII'ai·TD.l1·"""·467.&

.tlSnO!Ir·!JJ.UIOli'OCOIZIIOWO-~ c.tiAIIOIOWt· I•UI-If.ll,łl-JJ..U

lalQPOiiiUIOft~CM.GIIOICI'Il .,ca..-.... .......,,~_.......,... .... ,.,.._.....,lllllio.tot-.u,-u.rn..Jlll tiW01I'OIZIIOft~~ ...., .... ......., . ........,.......,_ ....

.... Mtoi.II ..... IIolrlllltioi,llltfl .... ,....,_.,.

I!IIIOCDI(I(iO'łkii!WI .......... , .. "'·'"' ... ..:W.-InSD."

.... Jiilll)(llfi'IIIIILCIQ- .............. ...,, ...... ..,...,lVDIMII.._,...._ ................ ...alti~­.................... ....,...Ojria_.. ........................... ,.,, Clllll:lALPL.P,II1'1A.'ftÓI'J15:.,.._.. ... "..,_

-~.--.w..._ ....... ~~o-""'-"·-""""",._~..,.....,... ~Oir~·~ ..... w... l*ilpl .... ~ . ....,_ . ......... . _

.. ==~mtU"fblt......-o ............ JJ._.__...,.... ... ,.." . ...... . ..... 12-lt -.IUIUia.-.....:uw~. _ ........... ~~----­C&UaiJIA,II'II!ICI'-ol. .... ,_........,._

O......, ......... otfla,......._ ..... · ·-U-IJ, • ..alclo•poll.li·IS.

IUIU(tu.IWUISTI'A·ol.~ll·.,_,.,. ,.Lolll·.lli ... I..,..._.,,T~I~•• ....,_...,........_z._..,,........ r.,............,._ ........ ...,. ... n.

lll!UIIl'II!IIIIUalll'lllaLOCI·PIIIlmD­GWICrllf'IIJWn·~ ......... .,...,.,.Otllit • ..,_..--~1l41<1 .-.--......... ........-. ..-...m...-.. ....... Oli ............ _ . ........ IOł. • ..,..r .... _

M!Dl*ftiiiLiaW-MrOIIIusrcmtJ'II •IID.tiC'II·oi.-I'Miol·...._ ...... ~ • .s-.............. ~~~~-.,.,.,.c.,. ....... .. ta.IJ

OSI'ROWIEC IJI«)o!DI ... .Dimloc"·...,-·14.\,Lłl,l-11 IW.G*N"•DII ·.,....~.IIIijt. flll:WIIIISIOII'tDIO-~-·

-t""-~ auatii~ I IIZDI.U 'IIIIU­IIIOIILIQil.OS!WJ'IIa ·.,._......,_, .... ....,_..,..,.,... ____ ...,. __

,_n_..._ • .._u.n Anm!Wfli!U, ·IIlNioN,Iil. ....

STARACHOWICE M'nllMtt...,.... ................ )ł.

SKAiłŻYSKO 1110 ....... . ....,__ MlliiUiaO&A~WMD·...., .. .._,. • ........... """"",.,..._.....,.,_,, '-'Uibmwl,.,..~-ol.--ł·..,..

-~-----~...._ ...... . !l JĘDRZEJÓW

IINOo._..., • ..(WIM".w,Lif,J.II, .... llr·IJSA.LIS.t. IL

Wllllllll.I'I:D'PIOIISIIC·!ILT.w...ll-"!lll OHSI·.__.IIWqo ..... ...._,..t,....... _.....,.,.,.......,.,,._,l\'lll.l!J ... .......................... .,...., .... _,.,.. ....... ..,._._...c.,. .. ...................... "-

Sl.OWO SPORTOWE

S p o r t S p o r t

STRONAI S

S p o r t ", __ -,u_,

JW<1•- Eont7 .J-ieńwwJłlf'NOłiaie.J....._w

........... -71 ... ""'"""' *"ale-.;-.-­~-btepdl.al ... jęlo-~-

'0- w ......... ąotkula pil­lwlldep hdoono UEFA ...... ........._ __ aJoc!oa-bobbRoolowl

KRÓTKO MMr,t 1'1 (H~ Bruoll< w 73 --­fłW-----pH· --............... U..,....I,ZO,I) .

t.Wo1411i--..,.dl ~-r..n,, --~Połkł,....,....&

Doolo '"'-JeU<j- .....

łooej,- .. -­"""""l~•Wuk<l,].

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Page 16: ludu - Kielce

STRONA 16

Zabudowa dworca

W nowym radomskim dworcu PKP~trobotybudowlane. Kon· ccnlnljtsi~zarazprzywejkiudosa­li biletowej. ~llCY się tu p~­cownicy powicdzidi, it szyt4A Roi~ dla .Toto-LotU• i sklepu.

SLOWO R A DOMSKIE

Parkowanie rozstrzygnięte Na-.~ ,..p radni uchwallil aowe ołlial3' "' polkowanie w słleDe ograolaonego pos­

tojn. Nie mieli zastnete6 do sugestii wiceprezydenta Kazimierza Wlazło, by~ administro­wał zaklod bucli2towy gminy.

Projekt uchwały w sprawie us­talenia strefy ograniezooego pos­toju w centrum Radomia przed­stawił wiceprezydent Kazimierz Wlazło. Projekt ten nic narusza granic strefy, wprowadza jedynie nowe opłaty. Nic zmieniona po­została zasada, te pła tny postój obowi4zuje w dni robocze mi~ godz. 8 a 16. Novum w projekcie jest to, te opłata obowiązywałaby od momentu zapartowania. Za pasrój do jednej aodziny właści· ciele samochodów płaciliby 3 tys. zł, za katdą nast9pną, ro~tą, aodz.inę:- S tys. zł. W myśl nowej uchwały mies:zkai.lcy strefy, par­kujący swoje pojazdy w jej grani­cach kupowaliby miesięczny abo­namcntzaJO tys. zł. Przewidziano taktc tzw. abonament pracowni­czy 50 tyS. zł miesięcznie dla osób dojeidu,iących do pracy w strefie i abonament 300 tys. zł dla tych,

k.tórzywstreficprowadz.ądziałal­ność gospodan::z.ą. Wiceprezy­dent wyjaśnił, te przedmiotem dySkuąji jest nadal sposób doku­mentowania czasu postoju. On osobiście byłby za wprowadze­niem pewnego ~u biletów, z wydrukowanym ,.kalendarzem•. Pomysł z zegaremjest o tyle niesz· cz~liwy, te nic motna obciątać dodali.ową opłatą koaał, kto zatn;yma si~ w Radomiu przejaz­dem. Administrowanie strefą motna by powierz)t jednemu z zakładów budtetowych, do czasu przekształcenia MPX., którego cześć przejęlaby ten obowiązek.

Zastrzetcniaradnych wzbudzi· ły dwie kwestie. Piotr Tusińslti miał Wo\tpłiwoścl, czy ,.motna ka· ~ swoistego rodz.Ąju mandatem człowieka tylko za to, te mieszka wstrefic•.ZbignicwZatorskizto­lei postulował, by pierwsze 10 mi-

nut postoju było beZpłatne, arxu­mcntując, te często w cil&gu dnia zostawia si9 samochód za]edwie na pa~ minut K. Wlazło stwier­dził, te nic bęldzie w stanic spraw· nic wykonać uchwały Rady, jeśli parkowanic nie ~dzic płatne od pierwszej minuty. Dodał, te mias­tonastrcłicniezamicrzazan.biE, a chce tylko, by dochody trówno­watyły wydatki. Na zarzut, te płatny abonament dla mieszkań­ców strefy jest tarą replikowano, it właścicie le samochodów z tere­nu strefy mogą parkować na pod· wórbch, a nlljczpciej mąią &ara· te.

OstateCznie ~dni zdecydowali w glosowaniu, te abonament dla zmotoryzowanych mieszkańców strefy jest bezpłatny. Zgodzili si~ jednak, by korzystąjący ze strefy płacili od momentu zaparkowa­nia. (alb)

N UMBR 279

DlaPolaków na Litwie

Muzcum Okręgowe p()(lję:ło si~ gromadzenia darów, kt()rc przesła­

ne ZOSWlo\ Pota.tom mi~llcym na Litwie. [)ecy7J~ podjęto po roz­mowach przcdstawidcli muzcum z Ueal)'kle. ~ prezesem Fundacji Kul tury Polski na Utwic. W dziale oświatowym Muzcum Otrę:gowcco w Rynku, codziennie, od &odz. 8 do 15 przyjmowane są paczki z lct::arstwami, odz.ic!4, obu­wiem, biąttami. Orpnizatorzy PI'OIZJł o zwrócenie ~lncj uwagi na to by leki nle były pn.ctcr­minowanc. Zqromadzonc paczki zosł.aoo\ prz.cwiczfonc specjalnym samochodem do Wilna. (lUd)

PKP, mimo podwyiek cen bile­tów, nic mote dorobić si~ na prze­wozach towarów i pasaU:rów. Motc dcficytzlitwldujcstl\iącsi~czyns:zo­wnikicm? (woj) Nowy bank w Radomiu Zapłata,

czy odsiadka Jeśli arzywnapn;ypisanl. podsąd­

nemu w Kolcsium ds. Wykroczcil przekracza 500 1ya. zl mo:fna j" za­mi~ na amrzt. który jednak nic motc b~ dłutszy nit 3 miesi4CC. Od l lipca, &dY zwicrzcb.nikicm tole­&iumjcstl4d. trafiaJą tamjutwnios­ki o zamianę: wpłaty na .odsiadkę:•. Odyjcdnatzblitas.ię:czasosadzenia w areszcie, rodzinadelikwentaczym p~ wpłaca okreśłOII.\ sumę: by go nic zamykano. DłiCZC&O nic od razu po rozprawie w kolegium? Prawdopodobnie jest to jeden ze sposobów odłotcnia spłaty na pót­niej. (...r)

Komunikat policji

14 listopada br .• o godz. 22.30, w Bartodzicjaclt,kicrowcanicuslalo­neso pojazdu potr'tcił wtodzimie­ru.D.anastę:pnicoddaliłsię:zmiejs-­ca wypadku. W wyniku odniesio­nych obrateó pieszy znwł.

Pofu<ja poszukuje świadk6w wy­padku. Proszeni Sil oni o tontakt osobisty lub tcltfonicmy z Wydzia.. łem Ruchu Droaowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy ul. l l UstopW 39/45, teł. 45-lł-46lub 45-24-36. (eu)

Z ukosa

Powtórka z przecięcia We wtorek (2-ł bm.) Zup61

Szk61 Przemyiłu Spożywal:go, po ITJZ pierwn;y od poaJitków Lłtnie-­nia, wprowadził sit do włtunego budynku. Obecna na uroczysro.id pani kumtor podkrdlala kliko­krotnie z:a.Jiugi byl~o wojewody, tłłlludzqc. że to dzitkl niemu ZSPS zyskała siedzibf. Dyrektor nkoty, z kolei dziękował byłemu WO)A'o­dzie l pani kumtor.

l ni leJ nie docenił roll, ja lai w m­It'} hl.rtorii odegroty PJP i Znau­nie Prywatnego Handlu l Usług. .A _przedd gdyby nit' one ... XJo wie, czy nukono by nowego mit'}scu dla ..gastronomlko ·1 Być może uczni(}­wleZSPSdodziśgniddzifibysitna Tnzugutta ...

Wszystko jednak dobre, co się dobru koriczy. Uroczystość była miła. Ksiądz proboszcz budynek poświtdł. Uczniowie przygotowali program artystyany. No samym wsttpit' j~dnak kurotor Dzierto­nowsko wespół z dr. Rt')czakiem dwukrotnie przedtli wstaę.

Slcqd tald zo.po/1 Ot6ż na tt'n podniosły moment spóźnili sit niuo koledzy z .Dami7V", Powt6r­k( zaamnżowono spet;jolnie dla komef)'. Tokwlęcto,copaństwozo.. boczyde na swoich ekmnadJ, nie btdzi~ of)'ginałeml

C6i. magia telew4ji dotarła td nadMiu:znq.

Reklamuj się w "Slowie Luda"

w listopadzie br. otwarto w Ra­domiu oddział SBR "SCb•.

W u b. rotu pov.-stał w Warszawic Spółdzielczy Bant Rozwoju _samo­pomoc: Chłopska". Ma w nim udzia­ły S8 spółdzielni z terenu wojewódz­twa radomskiego - wszystkie OS, spółdzielnie pracy powstałe z byłego WZOS orazjedna o rodowodzie O&· rodniczym.Ka:tdazcspółdzielnipo­s.iada w tym banku S udziałów war­toici 50 mln złotych. Radom- to pi11· ta jednostka terenowa tego banku.

- Naszymi klientami są przede wszystkim udziałowcy, ale tct inne firmy spółdzlclczc l prywatne, 1 na­wet indywidualni rolnicy. MIU11 oni woddzialcjut40 kont lokatowych i kredytowych. Oddziałprowadzi roz­liczenia w złotówkach. W centrali są jednak czynione starania o urucho­mienie obaługi dewizowej - powie­dział Basusław Lipiec, dyrektor od­dziolu.

UI'OCZ)'5tc otwardc banku nastt-piło 26 bm. (woj)

Telefonowali do nas - Chdałnn tłotyć sw6} podp/4 po­

piuąjący ldtt rt:fumdum w sprawie lwralnołdaborc;Jf, rymcuunn okazu­je sit, ż~ w Radomiu nikt rtft:ret~dum sięnl~zqjmlł)e.

Udyszo./nn~.i~Unia/Hm(}­krat)la1fa ma zakaz tlł}mowanla slf tą sprawą. Nic dziwilego-jak sit.,._ brało talaykt umizgów wab« ZCitN, to ltakiztJiuuje3t do wytlumacz~nia. Odnosąwrażelllt'. UnltnJa chttfO!Ch

- czytqj:odwtdnydr- by wskleylwll­zowol9'm mfdd~ ...,_.kazać dvt lafc­ldq odwogf. A tymczasem kordyna/ Machan/d bez.rlafpowa11fa wyglaszo w Krakowie mOWf o .ff,[erendum w sprawie zabijania~ co jut wft'rtlt· 19'm pruktamanf~m. Ni«hSqmg/(}­SI4/t'. niechfundommtaifid zwyd(:ią, a "'' stotystlfimy. Brdziony midi ILfttJWt najakq .robie ZJUI!dyliśtr{)'.

(im</

Jeszcze pned świętami

Więcej miejsc w domu dla bezdomnych Niech zyje wosk l w połowie Ustopada roąoc:zęto

ftiDOilt W doJDD Dodeao~ przy ulSio-Je•U•Je4ruteao łypll plac»wb w wojeriirtwte.

Jat mówi Alidud lldllk, dy­rektor Miejskicao Ośrodka Porno­cy Społecznej, przez półtora roku jejdziałalności wszysli.iemicjsca :u,j~tc sę non stop. Rotacja lokato­rów jest du!a. Maksymalny okres przebywania tu wynosi bowiem 6 miesi~. W tej chwili, mimo re­montu, w domu dla bezdomnych micszta 17 osób.

Placówta jest przebudowywa­na. Wymienione zostaną okna., pomieszezenia ~ocieplone. A

dzięki wstawieniu nowycb ścia­nek działowych przybędzie osiem dodatkowych miejsc - wyłącznic dla kobiet Mics:zkanki domu h9-d4 moały korzy~ z oddiiclncgo wejścia i oddzielnych natrysków.

Prace powinny zostać zato6-czone przed świ~tami Botego Na­rodzenia. Planujc si~ równie! wy­posatenicplaoówk.i w nowe sp~ ty: łótka, szafy,piece akumulacyj-ne.

.Andf'Z(jld, moi drodzy, są oka$i tanią l optymlstyaq. Tonią, bo co też kosztąje wosk i wodo. Optyml.r­tyczną -gdyż z cudacznych Jcntal­t6w wicruptych w mis~ lub mled· nicy można sobl~ wr6zyć co serce l potrzeba podpowie. Pewnemu oby­watelowlukaz4/ sit wzeszły m roku woskoK)' czołg. a on tłłl/udzit do znudzenia, Żt' to:ryłwetko somodur du .dnqut'Ct'nto•. Spluwa K)'jaśnl­laslęwmorcu, lciedyzo.branogo na ćwlc::zenla rt!Zt'f'WY. Żona p/okala, a on wct~le. Byt bezrobotny, wi{csa­ma tylko korzyJć,joko, Żt'-ormlozo.-

Inwestycja fmansowana jest z budtctu miejskiego. Koszt prac i zakupów powinien Zlliilknąć si~ kwotą 200 mln zł.

(eu) pewnita mu zqjęde i w/kl.

Innemu zn6w wyn~dł woskoK)' pUJSZek. Nie wlt'dzlal bit'dtry co ten ptaszek znaczy, póld nie pojechał do Wor.rZQM:)' na ,.Kolo fortuey·. Dotarł do finału, zgadł prawie wn;ystlcie litery, została jedna ni#!Wiadoma. l on na tęj niewiado­mt') .rlt po/otył, bo zo.mltut ,.pta­.uanria" powit'dział .pttuianria•. Przegrał .poloneza·, rodzina mu dokucza, człowiek myili o 31Jm(}­bQJstwie.

Pewien poseł ulał w miednicy woskowq ksiqżk{. Przez oo ły rok myślał, te to książko czekowa, za. łożył konto w banku, łlcr;ył na eks­traspadek lub skllrb w piwnicy, te--

razoluJzo.loslt. UjakoJAntut~a P. napisa/a pami(tnlk l w tym pa­mltlniku tego posła uwzglttfnlla. Wynedl na lubleżnika i satyra, wiem od znajomych, t~ legorrx:zn~ andrzęjld zbojkotlł)e Natomltut panu Wacławowi P. nic .Jit nit' uł#:­wa. Co kopni~ wosku, to wosk zni· Ieo. Zo.rtąje tylko wodo. Życzliwi twierdzą, że to kam bosko za ak­tywną przynależność Wacława P. do był t'} partii. W tym roku zo.tem, pan Wacław -użyje wody .łwltconęl, iebyzo.Jęfekt był murowany, zapro­slluitdza . .Z"czymy powodzenia!

(imoJ Fot. W. M«ttolc

http://sbc.wbp.kielce.pl/