L£¦ringsf£¦llesskaber i en specifik erhvervsp£¦dagogisk kontekst specifik erhvervsp£¦dagogik, som er

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L£¦ringsf£¦llesskaber i en specifik erhvervsp£¦dagogisk...

 • Læringsfællesskaber i en specifik

  erhvervspædagogisk kontekst Roy Sørensen: Empiri, Hvem er HG’s elever, Knud Illeris, Læringsfællesskaber, Reform 2015

  Tina Arnoldsen: Reformhistorik, Læringsteoretiske overvejelser, Etienne Wenger, Erhvervslivet som

  medspillende modspiller

  Navn(e) Roy Frank Egon Sørensen og Tina Nyegaard Arnoldsen

  Studienummer 70012521 og 70122519

  Vejleders navn Susanne Kaatman

  Uddannelsens navn Diplom i erhvervspædagogik (DEP)

  Modulnavn Afgangsprojektet

  Eksamenstermin Maj 2015

  Antal tegn med

  mellemrum

  76562

 • University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C

  Problemformulering:

  Hvordan introducerer vi en specifik erhvervspædagogik gennem læringsfællesskaber, der på en mere hensigtsmæssig måde bygger bro mellem teori og praksis, således at læring giver mere mening for vores elever?

  Valgmoduler

  Udfyld den øverste rubrik, hvis du har udarbejdet Afgangsprojektet individuelt. Hvis der afleveres i gruppe angives valgmodulsammensætningen for hvert af gruppens medlemmer

  Navn: Roy Sørensen og Tina Arnoldsen

  Ud over de obligatoriske moduler er der gennemført følgende valgmoduler:

  1. Deltager i de erhvervsrettede uddannelser 7533612214

  2.Pædagogisk Psykologi 7635306114

  3.

  Afgangsprojektets emne:

  Implementering af læringsgrupper på HG-uddannelsen med henblik på at bygge bedre bro mellem teori og praksis

 • Resume

  I vores opgave har vi forsøgt at give et bud på, hvordan man kan prøve at finde tilbage til en mere oprindelig erhvervspædagogik, som tager udgangspunkt i mesterlæretanken. Vi

  vil, inspireret af Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, prøve at etablere

  læringsfællesskaber i klasserummet. Samtidig vil vi gerne indlede et tættere samarbejde

  med erhvervslivet, så undervisningen bliver mere praksisorienteret. Dette i tråd med, at vi ønsker at bygge bro mellem teori og praksis, således, at læring giver mere mening for vores

  elever, idet den lægger sig op ad en overvejende praksisrelateret undervisning. Vi forsøger

  med dette tiltag at få vores elever til at være aktivt deltagende i fællesskaber, så de derigennem får synliggjort deres kompetencer og derved forhåbentligt oplever større

  motivation. Når deres kompetencer kommer i spil, tror vi ligeledes, at dette kunne føre til

  en bedre selvfølelse. Vi håber, at vores tiltag i forhold til læring i fællesskab kan blive

  identitetsskabende for vores elever.

 • Indhold

  Indledning ........................................................................................................................................................................... 1

  Problemformulering ............................................................................................................................................................ 3

  Metode ............................................................................................................................................................................... 3

  Empiri .................................................................................................................................................................................. 3

  Reformhistorik .................................................................................................................................................................... 7

  Hvem er HG’� elever? ........................................................................................................................................................ 12

  Læringsteoretiske overvejelser ......................................................................................................................................... 15

  Knud Illeris ........................................................................................................................................................................ 19

  Etienne Wenger ................................................................................................................................................................ 22

  Læringsfællesskaber ......................................................................................................................................................... 23

  Erhvervslivet som medspillende modspiller ...................................................................................................................... 25

  Reform 2015 ..................................................................................................................................................................... 27

  Perspektivering ................................................................................................................................................................. 29

  Konklusion ......................................................................................................................................................................... 30

  Litteraturliste .................................................................................................................................................................... 32

  Bilagsliste .......................................................................................................................................................................... 35

  Bilag 1 ............................................................................................................................................................................... 36

  Bilag 2 ............................................................................................................................................................................... 40

  Bilag 3 ............................................................................................................................................................................... 42

 • 1

  Indledning

  Erhvervsskolernes store udfordring i dag er hovedsageligt at inkorporere det praksisnære med det faglige i den erhvervsrettede undervisning. Udgangspunktet for erhvervsuddannelserne er, at de rent praktisk fungerer som vekseluddannelser mellem teori og praksis og bygger på denne måde bro mellem skole og arbejdsmarked. Således, har denne opdeling en positiv effekt i forhold til at få unge med en erhvervsuddannelse inkluderet på arbejdsmarkedet. Imidlertid er HG-uddannelsen anderledes opdelt, idet teorien foregår i skolen, og praksisdelen bliver forlagt til praktikvirksomhederne. Størstedelen af fagene på den merkantile retning lægger derfor op til en skolastisk undervisningstilgang, hvor læring formidles gennem teoretisk funderet undervisning. Denne skolastiske tilgang betyder for eleverne, at de skal være i stand til at tilegne sig en teori, før de reelt kan bruge den i praksis. Udfordringen er dog her, at en stor del af HG’s elever er bogligt svage og derfor ikke i tilstrækkelig grad mestrer at reflektere og perspektivere i forhold til den ofte abstrakte tilgang til teori. Dette medfører desværre, at mange af vores elever mister motivationen, idet læring ikke giver tilstrækkelig mening for dem. De kan ikke i undervisningssituationen se den umiddelbare kobling til deres fremtidige arbejde. Dette kan skabe en negativ selvfølelse, da mange elever har svært ved at identificere sig med uddannelsen.

  Flere teoretikere italesætter vigtigheden af at kunne overføre teoretisk indhold til handling i praksis. Vibe Aarkrog, lektor i erhvervspædagogik, argumenterer således i bogen ”Fra Teori til Praksis” om konsekvenserne af den skolastiske tilgang på erhvervsuddannelserne. Hun påpeger, at ”eleverne ofte har vanskeligt ved at se, at der er sammenhæng mellem skole og praktik herunder at anvende det, de lærer i skolen, i praktikken…. ” 1 Ligeledes pointerer Knud Illeris, professor i læring, i bogen ”Kompetence”, at det er essentielt med et tæt samarbejde mellem skole og praktiksted i erhvervsuddannelserne: ”I de erhvervsrettede uddannelsesforløb, der omfatter en vekselvirkning mellem skole- og praktikforløb, er der mulighed for en direkte kompetenceudvikling, hvis der for deltagerne kan skabes en oplevet sammenhæng mellem de to dele af forløbet.” 2

  Grunden til, at det for mange af erhvervsskolens elever er yderst vanskeligt at skabe transfer og overføre viden fra skolebænk til virksomhed er, ifølge Aarkrog, at erhvervsuddannelserne mangler redskaber i undervisningen for at skabe praksisnærhed: ”Siden erhvervsuddannelsesreformen i 1991 har der været fokus på at skabe

  1 Aarkrog, 2012, s. 15 2 Illeris, 2012, s. 125

 • 2

  sammenhæng mellem teori og praksis f.eks. gennem tværfaglighed, erhvervsfaglig toning af de almene fag og praksisrelatering. Alligevel mangler der et vigtigt element i undervisningsplanerne i erhvervsuddannelserne, som kunne medvirke til, at eleverne i større udstrækning kommer til at anvende det, de lærer.” 3

  Det, Aarkrog her efterspørger, er, efter vores opfattelse, en specifik erhvervspædagogik, hvilket vi er meget enige i, og dette vil vi efterfølgende komme nærmere ind på.

  Vi vil med vores opgave forsøge at komme med et bud på,