of 4 /4
1/2014 Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze możliwy przełom na skalę orbity Clarke’a? Wydaje się, że najbliższa rewolucyjna zmiana na skalę światową dotyczyć będzie odnawialnych źródeł energii, które są coraz częściej rozważaną alternatywą dla dalszego rozwoju ludzkości... Linde PARTNER LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP Linde PARTNER URSA POLSKA ZMIANA NA ŚWIATOWĄ SKALĘ TEMAT NUMERU PROJEKT H2INTRADRIVE W FABRYCE BMW LIFESTYLE BUDAPESZT LINDE KONCENTRUJE SIĘ NA WYDAJNOŚCI ELEKTRYCZNY GOKART LINDE E2

LP 1 2014 szablon print - linde-mh.pl

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LP 1 2014 szablon print - linde-mh.pl

LP_1_2014_szablon_print.indd1/2014
Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze moliwy przeom na skal orbity Clarke’a? Wydaje si, e najblisza rewolucyjna zmiana na skal wiatow dotyczy bdzie odnawialnych róde energii, które s coraz czciej rozwaan alternatyw dla dalszego rozwoju ludzkoci...
Linde PARTNER
PROJEKT H2INTRADRIVE W FABRYCE BMW
LIFESTYLE
BUDAPESZT
ELEKTRYCZNY GOKART LINDE E2
Leszczyska Fabryka Pomp z lotu ptaka Hale produkcyjne o powierzchni 26 tysicy m2
ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ I CIGE DOSKONALENIE
LFP - krajowy lider w produkcji pomp i systemów pompowych Od pocztku swojej historii, czyli od 146 lat
Leszczyska Fabryka Pomp produkuje pompy
i urzdzenia pompowe. Oczywicie cay czas ak-
tywnie rozwijamy nasz asortyment – obecnie na-
sza oferta obejmuje pompy ciepownicze, pompy
do zaopatrzenia w wod, pompy do odprowa-
dzania brudnej wody i cieków, a take szeroki
do naszych klientów. Poprzez konsekwentn
polityk, fachowe doradztwo, szkolenia oraz
aktywne dziaania rynkowe budujemy siln, no-
woczesn, polsk mark.
Czoowy producent komponentów z eliwa i brzu LFP jest jednym z najnowoczeniejszych produ-
centów komponentów z eliwa i brzu na wie-
cie. Specjalizujemy si w  produkcji odlewów
cienkociennych o  zmiennym przekroju i  zo-
onej konstrukcji w  krótkich i  rednich seriach.
Odlewy wykonujemy na podstawie rysunków 2D
lub 3D, wzorów czy te omodelowania dostar-
czonego przez klienta. Dbamy o wysok jako
naszych wyrobów, terminowo realizowanych
wania si do wymaga klientów. Stosujemy naj-
nowoczeniejsze technologie wytwarzania, kon-
jest dostarczanie naszym partnerom jak najwik-
szej wartoci dodanej, dlatego dc do penej
obsugi potrzeb naszych klientów, oferujemy od-
lewy jak najbardziej przetworzone - najczciej
s to komponenty gotowe do montau u klienta.
Nasi klienci to fi rmy globalne oczekujce produkcji
na najwyszym poziomie, prowadzce swoj dzia-
alno na wszystkich kontynentach. Ponad 75%
wyrobów eksportujemy do Anglii, Danii, Finlandii,
Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Rosji, Szwecji,
Woch, Wgier, jak równie do USA, Chin i Tajwanu.
Wspópraca z  takim klientem opiera si na
wzajemnym partnerstwie i  rozpoczyna si ju
na etapie tworzenia przez naszych partnerów
koncepcji nowoprojektowanego wyrobu, do
kowane przez LFP czci. Wykorzystujc nasz
szerok wiedz z  zakresu technologii wytwa-
rzania, pomagamy klientom w  projektowaniu
Zdefi niowane przez nas haso „Zawsze i lepiej” wyznacza kieru- nek naszego rozwoju. Now jako LFP chcemy budowa w oparciu o sprawdzone wartoci.
wachlarz pomp przemysowych, kompletne
widualne potrzeby klienta oraz od niedawna
armatur i napdy. Nasze dziaania rynkowe
opieramy na sieci ponad 300 partnerów handlo-
wych i  40 autoryzowanych punktów serwiso-
wych zlokalizowanych na terenie caego kraju,
wspieran przez wasn sie handlowców i  in-
ynierów sprzeday docierajcych bezporednio Leszczyska Fabryka Pomp sp. z o.o.
nowych produktów, doradzamy w  wyborze
najbardziej optymalnych rozwiza przeprowa-
dzajc zaawansowane symulacje komputerowe
Ansys. Na podstawie opracowanej koncepcji
wykonujemy prototypy, a  po ich przebada-
niu, ponownej analizie i  kocowej akceptacji
przechodzimy do projektowania i  wykonania
oprzyrzdowania odlewniczego, obróbczego,
dostarczamy naszym klientom co wicej ni
tylko produkt czy usug – dostarczamy war-
toci, które w sposób kompleksowy pozwalaj
rozwizywa ich problemy i spenia ich indy-
widualne wymagania.
LFP to cige inwestycje w przyszo Otaczajca nas rzeczywisto nieustannie si
zmienia, zmieniaj si te wymagania i potrze-
by rynku. Chcc nada za tym szybkim tem-
pem, a nawet wyprzedza te, zmiany w  latach
2005–2010 zainwestowalimy w  rozwój fi rmy
ponad 200 milionów zotych. W  tym czasie
w LFP wprowadzono wiele innowacyjnych tech-
nologii z dziedziny odlewnictwa, obróbki, anty-
korozyjnego zabezpieczania powierzchni metod
równie unowoczeniono procesy zapewniania
no te model zarzdzania i fi lozofi prowadze-
nia fi rmy. Bya to jedna z najwikszych inwesty-
cji w przemyle w Wielkopolsce. W  jej wyniku
moce produkcyjne w zakresie wytwarzania od-
lewów wzrosy czterokrotnie i  obecnie wyno-
sz 20 000 ton rocznie, a  w  zakresie obróbki
wzrosy a siedmiokrotnie osigajc poziom
15 000 ton rocznie. W  zakresie katoforezy
LindePartner 1/2014 LindePartner 1/2014
nie - warto w tym miejscu zaznaczy, e jako jed-
ni z nielicznych na wiecie zabezpieczamy w tej
technologii powierzchni naszych odlewów far-
b z certyfi katem do wody pitnej.
Wspomniana inwestycja obja jednak swo-
im zakresem nie tylko sfer technologiczno-
-produkcyjn, ale take cay system organizacji
i zarzdzania. Wspólnie z naszymi pracownikami
opracowalimy równie now fi lozofi dziaania
LFP. Jej gównym przesaniem jest zobowiza-
nie do cigego rozwoju. Ilustruje je umieszczo-
ny w  logo LFP symbol zmieniajcego si rombu
biznesu (opisany szerzej przez M.Hammera
i J.Champy’ego), obrazujcy spójny i nieustannie
doskonalony system 4 podstawowych aspektów
organizacji zarzdzanej procesowo: procesów,
toci i pogldów pracowników.
piej” wyznacza kierunek naszego rozwoju. Now
jako LFP chcemy budowa w oparciu o spraw-
dzone wartoci. Zawsze podstaw naszych dzia-
a jest odpowiedzialno. Jest ona wyjciow
wszelkich naszych celów oraz decyzji. To na jej
podstawie - podchodzc elastycznie do potrzeb
sytuacji i stosujc innowacyjne rozwizania - bu-
dujemy partnerskie relacje zarówno z  naszymi
klientami, jak i pracownikami, dostawcami oraz
spoecznoci lokaln, by z kadym dniem jesz-
cze lepiej realizowa wyzwania, jakie stawia
przed nami przyszo.
LFP to jeden z najwikszych pracodawców w regionie LFP posiada wasn doskonale wykwalifi kowan
kadr z wieloletnim dowiadczeniem. Jednocze-
nie nie zaprzestalimy ksztacenia nowych pra-
cowników. Mamy wasne klasy w szkole zasad-
niczej i jestemy równie jedn z pierwszych fi rm
w regionie, która obja patronat nad Technikum
Mechanicznym w Zespole Szkó Ochrony rodo-
wiska w Lesznie. Wspópracujemy te z wyszy-
mi uczelniami w Lesznie, Poznaniu i Wrocawiu.
Obecnie co czwarty pracownik naszej fi rmy po-
siada wysze wyksztacenie.
zasady kultury pracy opartej na czterech war-
tociach: odpowiedzialnoci, innowacyjnoci,
naszej kadry w sposób cigy inwestujemy w za-
soby ludzkie i  rodowisko pracy, które powinno
by dla pracowników ródem bezpieczestwa,
satysfakcji i szerokich moliwoci rozwoju.
LFP dba o rodowisko i wysok jako ycia w regionie Zgodnie z nasz fi lozofi biznesu jestemy wia-
domi odpowiedzialnoci za codzienne ycie ludzi,
na których wpyw wywieraj zarówno nasze pro-
dukty, jak równie podejmowane przez nas dzia-
ania. W LFP stosowane s najwysze wiatowe
standardy w zakresie jakoci, ochrony rodowi-
ska naturalnego oraz rodowiska pracy potwier-
dzone otrzymanymi w  2011 r. i  odnowionymi
w 2013 roku certyfi katami ISO 9001, ISO14001
oraz OHSAS18001. Wczamy si równie aktyw-
nie w wiele inicjatyw podejmowanych dla dobra
mieszkaców miasta Leszna i caego regionu
LFP to najnowoczeniejsze rozwizania produkcyjne i logistyczne Modzi, dobrze wyszkoleni pracownicy, pracujc
w  halach produkcyjnych o powierzchni 26 000
metrów kwadratowych, obsuguj najnowocze-
jakich dostarczaj wiatowi liderzy przemysu
maszynowego i obrabiarkowego.
Zaawansowane technologicznie zamówienia
klientów reprezentujcych najnowoczeniejsze
sze wiatowe rozwizania zapewniajce najwy-
sz jako, wydajno oraz elastyczno dostaw.
Logistyka jest zatem jednym z  kluczowych
procesów, które decyduj o  zadowoleniu na-
szych partnerów. Aby przemieci kilkadziesit
tysicy ton materiaów, komponentów i wyro-
bów gotowych, trzeba dysponowa najwyszej
jakoci urzdzeniami transportu wewntrznego
dowych, których gównym dostawc dla LFP jest
fi rma Linde Material Handling Polska.
LindePartner 1/2014LindePartner 1/2014
1514
HISTORIA WSPÓPRACY Leszczyskiej Fabryki Pomp Sp. z o. o. i Linde Material Handling Polska Leszczyska Fabryka Pomp sp. z o.o. realizuje szereg proce-
sów produkcyjnych, które w  duym stopniu s wspierane
logistyk wewntrzn. Strumienie przepywu komponen-
tówi materiaów do produkcji, pófabrykatów czy wyrobów
gotowych, to w gównej mierze elementy metalowe o spo-
rym tonau. Zatem bez wózków widowych przemieszczanie
mas towarowych jest wrcz niemoliwe. Fabryka w  latach
90-tych eksploatowaa wózki rónych producentów. Jednak
ich trwao, niezawodno i  ergonomiczno bya niewy-
starczajca. Na pocztku lat 2000-nych, Zarzd spóki podj
decyzj o sukcesywnej wymianie transportu wewntrznego
na wózki bardziej nowoczesne w  tym takie, które speni
szczególne wymagania potrzeb odlewni eliwa. W roku 2003
kupiono tytuem próby pierwsze wózki Linde typu H25 serii
350 i  T16 serii 360, które skierowano do pracy w odlewni
eliwa, gdzie warunki eksploatacji s cikie. Urzdzenia te
spisay si dobrze co stao si podstaw do podjcia decyzji
o  corocznych sukcesywnych zakupach kilku nowych wóz-
ków Linde. W  roku 2006 zakupiono sze nowych wózków,
w tym po raz pierwszy wózek typu H50D serii 353 z obrotni-
c w wersji tzw. odlewniczej do transportu ciekego metalu
w kadziach. Jest to wózek specjalnie przygotowany do pracy-
na stanowiskach metalurgicznych, speniajcy normy i prze-
pisy BHP oraz ochrony przeciwpoarowej. Wymiana wózków
spalinowych czoowych i  elektrycznych unoszcych trwaa
do 2010 r. Teraz przyszed czas na odnowienie fl oty wózków
Linde oraz wymian elektrycznych wózków magazynowych
wysokiego skadowania. W  ramach kontraktu pod koniec
2013 roku, Leszczyska Fabryka Pomp sp. z o.o. zakupia kil-
kadziesit wózków, w tym kolejny wózek w wersji odlewni-
czej typu H35D EV0 3A serii 393, oraz cztery wózki typu R14
serii 1152. W  ten sposób fi rma ujednolicia tabor transportu
wewntrznego, eksploatujc wózki jednego producenta.
To daje ewidentne korzyci ekonomiczne: jednolity system
obsugi serwisowej, niskie koszty eksploatacji i zuycia paliwa.
Nowoczesna i trwaa konstrukcja wózków ma wpyw na bar-
dzo dobre warunki pracy jego operatora. Wród wszystkich
korzystnych cech wózków Linde, czynnikiem przemawia-
jcym za ich szerokim zastosowaniem w LFP jest ich praca
na bazie hydrostatu. To unikalne rozwizanie czyni z wózka
Linde narzdzie pracy bdce marzeniem kadego operatora.
W roku 2006 zakupiono sze nowych wózków, w tym po raz pierw- szy wózek typu H50D serii 353 z obrotnic w wersji tzw. odlewniczej do transportu ciekego metalu w  kadziach. Jest to wózek specjalnie przygotowany do pracy na stanowiskach metalurgicznych, speniajcy normy i przepisy BHP oraz ochrony przeciwpoarowej.
LindePartner 1/2014LindePartner 1/2014