Click here to load reader

Lokalni energetski plan Prijestonice (1).pdf · PDF file2.1.4. Nafta i naftni derivati ... TNG tečni naftni gas TS trafostanica HE hidroelektrana mHE mala hidroelektrana ED elektrodistribucija

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Lokalni energetski plan Prijestonice (1).pdf · PDF file2.1.4. Nafta i naftni derivati...

 • Lokalni energetski plan Prijestonice Cetinje

  April 2013.

  Projekat je finansiran od strane Globalnog fonda za zatitu ivotne sredine, a implementiran od

  strane Kancelarije UNDP Crna Gora.

 • KANCELARIJA UNDP CRNA GORA

  Prema Ugovorima br.

  LOKALNI ENERGETSKI PLAN

  PRIJESTONICE CETINJE

  Autorski tim:

  Prof. dr Ilija Vujoevid, koordinator tima

  Dr Zoran Miljanid

  Radna grupa:

  Dr Igor Kovaevid

  Mr Lucija Rakoevid

  Jovo Stojanovid, rukovodilac grupe

  Luka Jovidevid

  Miodrag Kastratovid

  Aleksandar Dajkovid

  Rajko Radusinovid

 • April 2013.

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN

  PRIJESTONICA CETINJE

  3

  SADRAJ

  Spisak slika ................................................................................................................................. 6

  Spisak tabela .............................................................................................................................. 8

  Skradenice .................................................................................................................................. 9

  1. Uvod .................................................................................................................................... 10

  1.1. Svrha izrade lokalnog energetskog plana ............................................................................... 10

  1.2. Ciljevi, mjere i mapa puta ....................................................................................................... 10

  1.3. Zakonodavni okvir ................................................................................................................... 11

  1.4. Osnovne informacije o geografskim i socio-ekonomskim karakteristikama Prijestonice ...... 14

  1.4.1. Geografska pozicija i klimatske karakteristike Prijestonice .......................................... 14

  1.4.2. Demografija i naselja .................................................................................................... 17

  1.4.3. Ekonomski indikatori .................................................................................................... 18

  2. Snabdijevanje energijom, proizvodnja i distribucija energije ................................................. 22

  2.1. Snabdijevanje energijom ......................................................................................................... 23

  2.1.1. Ugalj .............................................................................................................................. 23

  2.1.2. Drvo............................................................................................................................... 23

  2.1.3. Elektrina energija ........................................................................................................ 24

  2.1.4. Nafta i naftni derivati .................................................................................................... 27

  2.2. Proizvodnja energije na teritoriji lokalne samouprave ........................................................... 28

  2.2.1. Proizvodnja elektrine energije .................................................................................... 28

  2.2.2. Sistemi za daljinsko grijanje .......................................................................................... 30

  2.2.3. Drugi vidovi proizvodnje energije ................................................................................. 30

  3. Analiza potronje energije u lokalnoj samoupravi ................................................................. 31

  3.1. Koridenje energije po tipu energenta .................................................................................... 31

  3.1.1. Koridenje elektrine energije ...................................................................................... 31

  3.1.2. Koridenje uglja i drvne biomase za dobijanje korisne toplote .................................... 35

  3.1.3. Koridenje nafte i naftnih derivata u saobradaju .......................................................... 35

  3.2. Koridenje energije po sektorima ........................................................................................... 37

  3.2.1. Koridenje energije u domadinstvima ........................................................................... 38

  3.2.2. Koridenje energije u sektoru usluga ............................................................................ 43

  3.2.2.1. Sektor E: Snabdijevanje vodom i otklanjanje otpada ..................................... 43

  3.2.2.2. Sektor D: Snabdijevanje elektrinom energijom............................................. 47

  3.2.2.3. Sektor P: Obrazovanje ..................................................................................... 47

  3.2.2.4. Sektor Q: Zdravstvena i socijalna zatita ......................................................... 49

  3.2.2.5. Sektor R: Umjetnost, zabava i rekreacija ....................................................... 53

  3.2.2.6. Sektor O: Dravna i lokalna uprava ................................................................. 57

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN

  PRIJESTONICA CETINJE

  4

  3.2.2.7. Sektor J: Informisanje i komunikacije ............................................................. 58

  3.2.2.8. Sektor S: Ostale uslune djelatnosti ............................................................... 58

  3.2.2.9. Sektor G: Trgovina na veliko i malo ................................................................. 58

  3.2.2.10. Sektor I: Usluge smjetaja i ishrane .............................................................. 59

  3.2.2.11. Sektor K: Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja .............................. 59

  3.2.3. Postojeda energetska potronja u industriji ................................................................. 59

  3.2.3.1. Sektor C: Preraivaka industrija .................................................................... 60

  3.2.4. Potronja energije u saobradaju ................................................................................... 61

  4. Analiza emisija ..................................................................................................................... 62

  5. Gruba procjena planirane potronje energije ........................................................................ 64

  6. Analiza energetskih potencijala lokalne samouprave ............................................................ 67

  6.1. Analiza mogudnosti proizvodnje energije na teritoriji optine ............................................... 67

  6.2. Analiza mogudnosti koridenja mjera energetske efikasnosti ................................................ 67

  6.2.1. Domadinstva ................................................................................................................. 67

  6.2.2. Usluge ........................................................................................................................... 70

  6.2.2.1. Privredne djelatnosti ....................................................................................... 70

  6.2.2.2. Javne usluge .................................................................................................... 72

  6.2.2.2.1 Lokalna uprava ................................................................................. 72

  6.2.2.2.2 Obrazovne i zdravstvene institucije ................................................. 74

  6.2.3. Industrija ....................................................................................................................... 76

  6.2.4. Saobradaj ...................................................................................................................... 77

  6.3. Analiza potencijala i mogudnost povedanja koridenja obnovljivih izvora energije ............... 78

  6.3.1. Solarna energija ............................................................................................................ 78

  6.3.2. Energija vjetra ............................................................................................................... 82

  6.3.3. Hidroenergetski potencijal ........................................................................................... 83

  6.3.4. Biomasa......................................................................................................................... 83

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN

  PRIJESTONICA CETINJE

  5

 • LOKALNI ENERGETSKI PLAN

  PRIJESTONICA CETINJE

  6

  Spisak slika

  Slika 1.1 Geografska pozicija Prijestonice sa kartom mjesnih zajednica i katastarskih optina ....................................... 15

  Slika 1.2 Glavne saobradajnice na teritoriji Prijestonice ................................................................................................... 16

  Slika 1.3 Tipoloke zone Prijestonice i raspodjela vegetacije sa vrstama zemljita.......................................................... 16

  Slika 1.4 Broj stanovnika Prijestonice po popisima u periodu 1948. 2011. g. ............................................................... 18

  Slika 1.5 Indeks razvijenosti optina u Crnoj Gori............................................................................................................. 19

  Slika 1.6 Struktura prihoda po djelatnostima u Prijestonici 2010. g. ............................................................................... 20

Search related