Click here to load reader

Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011- · PDF file 2018-08-20 · solarno grejanje Geotermalna BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES: Opštinske zgrade oprema i

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011- · PDF file 2018-08-20 ·...

 • OPŠTINA SOKOBANJA

  Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011-2021

  Nacrt

  Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011-2021, omogućava početak primene aktivnosti koje su članovi tima za izradu ovog plana prepoznali kao ključne u postizanju ciljeva i specifičnih ciljeva određenih u zajedničkom radu sa zainteresovanim stranama. Ovaj plan pruža informacije o mogućoj proizvodnji i potrošnji energije na teritoriji opštine na osnovu prethodno dostupnih podataka i namenski prikupljenih podataka. U planu su takođe predstavljeni i mogući pravci za razmišljanje o održivosti trenutne prakse, uočena je nedovoljna pokrivenost nekim podacima i predloženo je dodatno prikupljanje nekih podataka. Uporedni podaci o načinima na koje se slične energetske usluge obavljaju u drugim gradovima i državama su deo ovog plana sa namerom da nam pruže orijentaciju u našem putu ka ostvarenju vizije. Sprovođenje predloženih aktivnosti treba da dovede do ispunjenja vizije o izgledu energetskog sektora i energetskih usluga koje se pružaju građanima i gostima Sokobanje pre svega. Pitanje grejanja domaćinstava, zdravstvenih i turističkih objekata kao i obrazovnih ustanova je jedno od najbitnijih pitanja u energetskom sektoru u čijim rešavanju lokalna samouprava želi da učestvuje. Negativne ekološke i ekonomske posledice sadašnje prakse prete da ugroze razvoj turističkih potencijala opštine i utiču na skraćenje turističke sezone. Opština ima potencijale koji se mogu iskoristiti za rešavanje ovog pitanja na zadovoljavajui način.Potrebno je angažovati sve raspoložive resurse kako bi se obezbedile opcije za održivo grejanje.Okvir za praćenje i vrednovanje rezultata postignutih u sprovođenju ovog plana je od ključne važnosti budući da ovaj plan označava tek početak sistematskog uobličavanja načina pružanja energetskih usluga u Sokobanji.

 • Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011-2021

  Page 1

  1. SADRŽAJ

  1. SADRŽAJ 1

  2. UVOD 4

  2.1. Opština i energetika 4

  2.2. O MSP IPA 2007 projektu 5

  3. METODOLOŠKI PRISTUP 6

  3.1. Plan održivog razvoja energetskog sektora - SEAP 6

  3.2. Prikupljanje podataka 7

  3.3. Sinteza dodatnih podataka 8

  4. PROFIL ENERGETSKOG SEKTORA U OPŠTINI SOKOBANJA 9

  4.1. Važniji nalazi i rezultati 9

  4.2. Opština Sokobanja- osnovni podaci 13

  4.3. Opštinske zgrade oprema i postrojenja 18 4.3.1. Opštinske zgrade i škole i neke tercijerne zgrade 18 4.3.2. Vodosnabdevanje i prerada otpadnih voda 21 4.3.3. Javna rasveta 23

 • Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011-2021

  Page 2

  4.4. Druge zgrade i postrojenja 26 4.4.1. Poslovne zgrade 26 4.4.2. Stambene zgrade 27

  4.5. Drumski transport 33 4.5.1. Vozni park opštine 33 4.5.2. Individualni prevoz 34 4.5.3. Javni prevoz 38

  4.6. DALJINSKO GREJANJE 38

  4.7. Swot analiza 39

  5. AKCIONI PLAN 41

  6. OKVIR ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA I VREDNOVANJE POSTIGNUTIH REZULTATA- MONITORING I EVALUACIJA 49

  7. PRILOZI 50

  7.1. Lista učesnika u procesu izrade plana 50

  7.2. Lista opštinskih planova i relevantnih dokumenata 50 SPISAK SLIKA

  Slika 1 Struktura potrošnje finalne energije po sektorima u MWh ........................................................................................................................................................... 11 Slika 2 Struktura potrošnje finalne energije po gorivima u Mwh .............................................................................................................................................................. 12 Slika 3 Karakteristični udeli pojedinih procesa u potrošnji energije u vodosnabdevanju u USA .............................................................................................................. 22 Slika 4 Tipovi izvora- udeo u ukupnoj snazi ............................................................................................................................................................................................... 24 Slika 5 Tipovi izvora- udeo u ukupnom broju ............................................................................................................................................................................................ 25 Slika 6 Kako se građani Sokobanje greju (u %) .......................................................................................................................................................................................... 27 Slika 7 Zadovoljstvo postojećim načinom grejanja (u %) .......................................................................................................................................................................... 28 Slika 8 Grejanje prostorija u domaćinstvu (u %) ........................................................................................................................................................................................ 29 Slika 9 Prosečna mesečna količina utrošene električne energije u kWh .................................................................................................................................................. 30

 • Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011-2021

  Page 3

  Slika 10 Potrošnja energije za grejanje u izabranim zemljama ................................................................................................................................................................ 33 Slika 11 Posedovanje motornih vozila (u %) .............................................................................................................................................................................................. 35 Slika 12 Korišćenje bickla u Sokobanji (u %) .............................................................................................................................................................................................. 36 Slika 13 Motivacija za povećano korišćenje bicikla (u %) .......................................................................................................................................................................... 37 SPISAK TABELA Tabela 1 Prikaz podataka o potrošnji energije ............................................................................................................................................................................................ 6 Tabela 2 Prikaz podataka o centralizovanoj proizvodnji energije ............................................................................................................................................................... 7 Tabela 3 Finalna potrošnja energije u izabranim sektorima u opštini Sokobanja na osnovu raspoloživih podataka u MWh .................................................................... 9 Tabela 4 Opština Sokobanja- lokalna samouprava .................................................................................................................................................................................... 13 Tabela 5 Opština Sokobanja- opšti podaci ................................................................................................................................................................................................ 13 Tabela 6 Raspoloživo zemljište po tipu ..................................................................................................................................................................................................... 13 Tabela 7 Geografski i klimatski podaci ...................................................................................................................................................................................................... 13 Tabela 8 Javne ustanove ............................................................................................................................................................................................................................ 14 Tabela 9 Broj javnih zgrada čije troškove pokriva budžet ......................................................................................................................................................................... 15 Tabela 10 Opština Sokobanja- podaci o budžetu ...................................................................................................................................................................................... 16 Tabela 11 Budžetske subvencije javnim preduzećima vezane za enrgeiju ............................................................................................................................................... 16 Tabela 12 Energetska infrastruktura ......................................................................................................................................................................................................... 16 Tabela 13 Lista glavnih strateških dokumenata ........................................................................................................................................................................................ 17 Tabela 14 Potrošnja energije za grejanje u nekim zgradama u opštini Sokobanja ................................................................................................................................... 18 Tabela 15 Indikatori za praćenje- javne zgrade ......................................................................................................................

Search related