Click here to load reader

Lokalna żywność

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jakie znaczenie ma kupowanie lokalnej żywności dla globalnej gospodarki?

Text of Lokalna żywność

 • Publikacja powstaa w ramach projektu realizowanego przy wsparciu nansowym Unii Europejskiej. Projekt jest wsp nansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Za tre publikacji odpowiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, pogldy w niej wyraone niekoniecznie odzwierciedlaj o cjalne stanowisko Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Myl globalnie, kupuj lokalnieCzsto mylimy, e nie mamy wpywu na to, wktrym kierunku pjdzie wiat. Wkocu

  w Polsce jest prawie 40 milionw ludzi, a na wiecie 7 miliardw, wic ostatecznie nie ma wikszego znaczenia, co zrobimy, bo i tak jestemy tylko kropl w morzu. By moe wskali globalnej nie ma znaczenia, czy akurat ty segregujesz mieci, ale problem si zaczyna, gdy kady ztych 40 milionw czy 7 miliardw pomyli wten sam sposb. Potencja podej-mowanych regularnie maych decyzji wskali kraju jest bowiem bardzo duy. Wtym tekcie skupimy si na wyborach konsumenckich.

  Wystarczy pomyle o gazecie, ktra kosztuje 2 zote, co w wypadku wikszoci mieszkacw Polski jest nieodczuwalnym wydatkiem. Jednak kupujc t gazet codziennie wskali roku wydamy 600 z, awcigu 20 lat 12 tysicy zotych. Jeli za kadego dnia t gazet bdzie kupowa 300 tysicy ludzi, wskali roku wydaj oni 190 milionw zotych, co ju jest robic wraenie sum. Kupujc pewne rzeczy lub ich nie kupujc, zawsze dajemy przykad pozytywny bd negatywny innym ludziom, co zwiksza wpyw naszych decyzji na wiat. Pewnym rmom pomagamy trwa i rozw a si, za odrzucajc dany produkt, np. ze wzgldu na niskie pace osb, ktre go wyprodukoway, moemy przyczyni si do zmiany polityki rmy. Celem konsumpcji jest zaspokojenie potrzeb, anie posiadanie pewnych produktw, za zaspokajajc potrzeby moemy opowiedzie si za okrelon wizj wiata. To jest wanie wiadoma konsumpcja.

  Skupimy si na jej okrelonym aspekcie, czyli na konsumpcji lokalnej ywnoci. Zastano- wimy si, jakie ma znaczenie to, skd pochodz kupowane przez nas produkty spoywcze.

  OD ROLNICTWA PRZEMYSOWEGO DO EKOLOGICZNEGO

  Korporacje agrochemiczne d do monopolizacji rynku. Wwyniku tego, drobni rolnicy trac prac, a my tracimy moliwo kontroli nad procesem produkcji spoywanej przez nas ywnoci. Stajemy si te coraz bardziej zaleni od midzynarodowych koncernw spoywczych, ktre mog dyktowa warunki pracy, ceny ikryteria jakoci produktw.

  Najgorzej pod tym wzgldem wyglda sytuacja wUSA, gdzie cztery korporacje kontroluj a 80% rynku misa, pszenicy, kukurydzy czy soi, wytwarzajc co roku 1,3 miliardw ton odpadw zwierzcych ispryskujc ywno 500 milionami ton pestycydw. Leczenie chorb spowodowanych przez ywno zanieczyszczon pestycydami w tym kraju kosztuje ponad 100 miliardw dolarw. Midzy innymi na skutek niesprzyjajcych warunkw handlowych, jakie proponuj korporacje, rocznie wUSA traci prac 17 tysicy rolnikw, czyli rednio jedna osoba co p godziny.

 • Publikacja powstaa w ramach projektu realizowanego przy wsparciu nansowym Unii Europejskiej. Projekt jest wsp nansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Za tre publikacji odpowiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, pogldy w niej wyraone niekoniecznie odzwierciedlaj o cjalne stanowisko Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Po II wojnie wiatowej postp techniczny imoliwoci rozwoju ludzkoci stay si gwnymi wytycznymi we wszelkich dziedzinach produkcji, take rolnej. Rolnictwo przemysowe, wktrym uprawia si warzywa iowoce oraz hoduje si zwierzta na wielk skal, wyparo drobne gospodarstwa. Ale takie rolnictwo wie si zwyjaawianiem gleby, duym zuyciem paliwa i nawozw sztucznych, zanikiem dzikiej przyrody, zanieczyszczeniem gleby i roz-przestrzenianiem si chorb rolin izwierzt. Wsplna Polityka Rolna Unii Europejskiej, dziki systemowi dotacji, doprowadzia do wzrostu produkcji rolnej, a czasem nawet do nadproduk-cji. Niestety, dziao si to kosztem rodowiska naturalnego i jakoci ywnoci. Dlatego te, coraz wicej jest inicjatyw, ktre powracaj do idei rolnictwa bliszego naturze.

  CO TO ZNACZY, E YWNO JEST LOKALNA?

  Kryterium jest bardzo proste: ywno lokalna, to taka, ktra bya uprawiana iprzetwo-rzona lub wyprodukowana wtwojej okolicy. Nie ma o cjalnej de nicji ani ustalonej odlegoci, ktra okrela obszar okoliczny. WUSA, zwolennicy Diety 100 Mil (ang. 100 Miles Diet; 100 mil to okoo 160 km) kupuj tylko produkty wytworzone isprzedawane wodlegoci 160 km od ich miejsca zamieszkania. Jest to dystans, ktry pozwala dotrze nawet zcentrum miasta do gospodarstwa rolnego lub rynku znaturalnymi produktami. USA to bardzo rozlegy kraj, a160 km to spora odlego. WWielkiej Brytanii za lokalne uznaje si produkty wytworzone wpromieniu 30 mil, czyli niecaych 50 km od miejsca zamieszkania kupujcego.

  A w twojej okolicy jak daleko trzeba jecha do najbliszej giedy owocowo-warzywnej lub do ekologicznego gospodarstwa rolnego?

  Znaczenie ma nie tylko to, jak daleko jedziemy po zakupy, ale rwnie to, jak czsto jedzimy. Wane jest, eby przy okazji wizyty w gospodarstwie lub na rynku zrobi zakupy na cay tydzie lub dwa, albo dla duej grupy znajomych (wicej na ten temat wkolejnych paragrafach). Wten sposb mona unikn zbdnych emisji CO2, powstaych wwyniku spa-lania paliwa wsamochodzie.

  Locavore osoba wiadomie wybierajca ywno wyprodukowan lokalnie, ktra nie musi by dowoona zodlegych miejscowoci.

 • Publikacja powstaa w ramach projektu realizowanego przy wsparciu nansowym Unii Europejskiej. Projekt jest wsp nansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Za tre publikacji odpowiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, pogldy w niej wyraone niekoniecznie odzwierciedlaj o cjalne stanowisko Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  CO TO S YWNOCIOKILOMETRY?

  Zlokalnoci nieodcznie jest zwizane pojecie ywnociokilometrw (ang. foodmiles), ktre wyraaj, jak odlego musi przeby dany produkt, zanim tra na nasz talerz. Wraz ztym, jak wydua si acuch dostawcw, rosn te ywnociokilometry. Nawet produkty, ktre mog by lub s uprawiane wdanym regionie, s czasem sprowadzane zodlegych miejsc lub przebywaj dug drog zanim tra na sklepow pk. Jest to moliwe midzy innymi dziki niskim cenom benzyny, jednak paliwa zczasem bdzie coraz mniej, ze wzgldu na wyczerpywanie si zasobw ropy naftowej. Oznacza to drastyczny wzrost cen ywnoci wmomencie, kiedy powrt do produkcji lokalnej okae si bardzo trudny.

  Im wicej ywnociokilomtrw, tym wicej CO2 watmosferze, konserwantw wywnoci, haasu iwypadkw na drogach. Im ich mniej, tym wiesze jedzenie iwiksza moliwo sprawdzenia, skd pochodzi dany produkt iwjakich warunkach zosta wytworzony. Kupujc lokalne, sezonowe produkty masz szans wesprze lokalne gospodarstwa rolne, ktre produkuj ywno ztrosk otwoje zdrowie irodowisko naturalne. Wane jest jednak, eby robi zakupy uzaufanych producentw lub dostawcw, bo lokalne pochodzenie to jeszcze nie wszystko.

  CZY LICZY SI TYLKO LOKALNO PRODUKTU?

  Sezonowo iwieo

  Warto wspomnie, e due znaczenie dla naszej zdrowej diety iprzyszoci wiata ma te kupowanie produktw sezonowych, czyli takich, ktre naturalnie rosn wdanym czasie. Trus-kawki s bardziej charakterystyczne dla lipca ni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wczerw-cu moemy mie nadziej, e wyrosy po prostu na polu, nie za wszklarni, ktrej ogrzanie pochania duo energii. Jeli chcesz dowiedzie si, jakie produkty s naturalnie dostpne w danym sezonie, skorzystaj zinternetowego kalendarza sezonowoci: http://produkty-tradycyjne.pl/kalendarz.

  Im wieszy jest dany produkt, tym wicej ma wartoci odywczych itym tym mniej konser-wantw. wiee warzywa iowoce nie musz by te przesadnie opakowywane.

  Akceptowanie naturalnych niedoskonaoci

  Czsto kupujc warzywa i owoce kierujemy si przede wszystkim ich estetycznym wygldem. Niestety, wyrazisty kolor czy byszczca skrka nie zawsze oznaczaj wiksz warto odywcz czy zdrowotn produktu dla naszego organizmu. Wrcz przeciwnie pikny wygld moe oznacza, e przy produkcji byy wykorzystywane rodki ochrony rolin ina-wozy sztuczne. Owoce iwarzywa, eby przetrwa dug podr, czasem s zbierane jeszcze

 • Publikacja powstaa w ramach projektu realizowanego przy wsparciu nansowym Unii Europejskiej. Projekt jest wsp nansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Za tre publikacji odpowiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, pogldy w niej wyraone niekoniecznie odzwierciedlaj o cjalne stanowisko Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  zielone. Dojrzewaj dopiero na statkach, wciarwkach ipocigach, dziki wykorzystaniu rodkw chemicznych. Tak wic, zpunktu widzenia naszego zdrowia, bardziej istotne s wa-runki hodowli ni pikny wygld produktw.

  Opakowanie

  Jeli kupujemy owoce iwarzywa na giedzie lub wgospodarstwie, moemy zapakowa je do przyniesionych przez nas toreb, workw czy siatek foliowych, ktre wykorzystamy znowu wprzyszoci. Ale produkty, ktre s transportowane zodlegych miejsc, s czsto szczelnie pakowane. Styropianowe tacki, folia czy siatki, czsto tra aj do mietnika ju kilka minut po naszym powrocie z zakupw. Dobrze jest unika zbdnych opakowa, zwaszcza tych, ktre bd rozkada si przez setki lat, ipamita ozabraniu na zakupy wasnych torbach wielokrotnego uytku.

  Warunki produkcji

  Warto pyta oto, wjakich warunkach byy hodowane warzywa iowoce, ktre kupujemy. Moe si bowiem okaza, e wyprodukowanie polskiego pomidora zim, kiedy musi on rosn wogrzewanej wglem szklarni, wie si z wiksz produkcj CO

  2, ni przywiezienie takiego owocu zHiszpanii, gdzie rs pod goym niebem. Wielka Brytania zkolei zwraca si raczej ku importowi pomidorw zIslandii, ni zHiszpanii. WIslandii pomidory rosn wszklarniach, ale te s ogrzewane naturaln ibardzo tani energi geotermaln. Dziki temu, towarzyszce ich produkcji emisje CO2 s znikome. Zwaszcza, jeli pomidor przypynie zIslandii statkiem (lub z innych miejsc przyjedzie pocigiem), anie zostanie

Search related