Click here to load reader

Llmba slI llteratura ro mana - cdn4. romana - Clasa 10 - Manual... · PDF fileLlmba slI ro, mana llteratura Eugen Simion (coordonotor) Florino Rogolski Dions Horlescu Doniel Cristeo.Enoche

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Llmba slI llteratura ro mana - cdn4. romana - Clasa 10 - Manual... · PDF fileLlmba slI...

 • LlmbaI

  sl,

  romanallteratura

  Eugen Simion(coordonotor)

  Florino Rogolski

  Dions HorlescuDoniel Cristeo.Enoche

  ,/onlilr

 • Capitolul IFORIYIBALENARATITJNtrForme incipiente ale prozei fiterae

  o LegendaistoricaIonNeculce,OsuAdamvinb.,..... ............8

  Proza scrutilo Basmul cult

  Ion Creangi,Povealui&aryHb ............ 13Ptoducerea masajelor orale gi [email protected] ............18o Nuvela

  Costache Negruzzi, Nexn&u LSugeanul . . . . .. . . . . . . . . . 20MihaiEminescu,SfufralDionis ......25

  [email protected] Monologul .. . ... .. .32IoanSlavici,Iuloaacttnuw ...........33

  nxpdmaea scdsd" Tiprui de texte (D . . . . . . . . . . . . . 38, MirceaEliade,I-alighci ........ ......40

  Expdmarca scrisd" Tiprui de texte (tr) . . . . . . . . . . . . . .47o Povestbea

  Mihail Sadoveanu, Huu-Analei (Ftottua dinfre plopi) . . . . . 48Expdnarcas6isi.Tipuridetexte(tr) .;...... .....54

  VasileVoiculescv,Pa*atlAmin .......56Niveluri de constituirc amesajului. Nivelul fonetic,ortograficgidrpunctualie .......62

  Romanul. Ronanultraditional

  NicolaeFitimon,Ciocoiivthi$toi ... .........64Niveluri de constihire a mesajului Nivelul morfosintactic (D . . . 69o Romanul realist

  LiviuRebreanu, Pffineaqfuanalilor ...........71Niveluri de constituire a masajului Nivelul morfosintactic (tr) . . 80o Romanul simbolic

  MihailSadoveanu,Bal$d ............82EVALUARESEMESTRIALA ....... ....91o Romanul modemist

  Camil Petrescu, Wtima noqb & &agotu,tofiianoqte thdzfui .. .........92

  Nivehri de constituirc a mesajului Nivelul lexico-semantic CI . . 99'o Rommul clasicizantG. Ciilinescu, FnigmaOtiliei ... ... .... 100

  Niveluri de constituire a mesajului Nivelul lexico-semantic (tr) 106o Romanul realist modem

  Marinheda, Monnqii ......107o Romanul subiectiv

  NicolaeBreban,fuautaegips ........113Nivelrri de con$inrfue amesajului Nivelrl lexiesemattic @) . . 117COMPUNERE DE SINIEZA, @: Evolulia prozeilnculturaromfui .....119

  Capitolul altr-leaPOEZI,ALirica de la 1848

  VasileAlecsandri,Iiteailianei ........124Liricarommtic{

  MihaiEminescu,Floaealbasfr .......126Povesteaadrului .....130O'mem\"' """""132

  Niveluri de mn$ihfue a masajului Nivelul lexicasmmlic (IV) . . 1 35

  Prelunghi ale romantismului si ale clasicismuluiGeorge Cogbuc, Deo&al cdfre poporOctavian G o ga, Dimineab

  Lirica simbolistiiGeorgeBacovia,Rar.. ......143

  Yals&bffind .......145

  t37140

  184

  185

  Capitolul alItr-leaCR.rIICALIERARACritica de directie

  Titu Maiorescu, Corcdiile d-luin Cragiale . . . . 190Critica esteticd si imperativul moral

  E.Lovinescu, Cwiaamea&qitic .....192Receptaea mesajelor orale gi scdse. Receptarcadiverselortipuridemesaje .......195

  Oilica enrdit-impresionistdG.Cilinescu, Awicileoptinituhti . . .. .197

  Niveluri ale rcceptirii. Nivelul fonetic, sfiognficg de punctralie; nivelul morfosintactic . . . . 2mCOIOUNERB DE ShIIEZA (Itr): Evolutia cliticii litreE . . . 203

  Capitohl al lV-leaDRAMA'TTJRGTAComedia de moravuri si de caracte,te

  Ion LucaCaragiale, O noapte finhmowd ... .....206Drama istoricd rommtictr

  Barbu $tefanescu Delavrancea, $us & wue . . . .209Nivehui ale receptftii Nivelul lexico-sematicsicelstilistico-texfial(D..... ...........213

  Pmabola istoricd moderniMarin Sorescu, Ateiabape ... . .. . .. .2L5

  Niveluri ale rcceptirii Nivelul stili$icotextual (ID;nivelulnonverbalgipaxave6al ...........219COMPUNmE DE SINTMA GD: Evolu{ia &amanrgiei

  EVALUARESEMESTRIALA ..........224

 • ;g*i.t!-rti_i..,t$iry.! Forme incipienteale prozei literare

  . kgenda istoicdIon Neculce, O samdde cavinte...

  Proza scufia. Basmul cult

  Ion Creangi, Povestea lui HarapAlb

  . NuvelaCostache Negruzzi, Alexandru lfuuyeaaul- Mihai Eminescu, SdmanilAonisIoan Slavici, Moara c1t norocMircea Eliade, l^a fudnci

  liAA*C

  . PovestireaMihail Sadoveanu, Hanu-futat$ei

  (FintAna dinte plopi)Vasile Voiculescu, Pe*aru| Amin

  tffiT&-ffii RomanulRomanul tradifional

  Nicolae Filimon, Ciocoii vechi gi aoi

  Romanul realistLMu Rebrean u, Pddwea spiaatralilor

  Romanul simbolicIvlihail Sadoveanu, Bathgul

  Romanul modernistCamil Pekes c:u, Wtima noaptede drryoste,lnfria noaptc de dzboi

  o RomanulclasicizantG. Cdlinescu, Eniglna Otiliei

  o Romanul realist modernMarin Preda, Moromelii

  o RomanulsubiectivNicolae Breban, hsenn ae giry

 • Fomte incioiente ale nrozei literare

  .: ::

  i: -+- +;i :.

  $;'ffi ,1. ,,'!: r_ ,."

  ii::l i= ij',=1.-, ' ;,. ."1. : j. .-.:*t: ,F -F .q4,"*.i; "+ ;: fo=A ffi #. I

  :' '

  I\ecutce

  * i..rli::

  s**F.. ieri -ffi #&+e. ,-;* ar ai-: i& 1#;Wr.nffe- El* ff:B#* S:t&it1+.:-": tt';i _+:!:;ft :al. t .:*l : "-.- i;t. :;..Ii:r :";i ':&? ,." "j

  &.rt

  ffitl: rf1l}:is;F'.t:tEiir.{ii!

  ffiffi:.,1:iin|i1,

  ii:tiir!

  (fragmente)

  refugiindu-se,in, M1qfeqial,k,ltqhi,cul Constantin Cantacuzino. Reintors

  in Moldova, intra tn viala publica,indeplinind func{ii importante, pre-cum cele de postelnic, spatar, caima-

  can (locliitor de domn), mare hatman

  5i mare vomic. Existenta sa a fostplina de elemente dramatice gi deschimbari nea$teptate ale so{ii: de lasitualia de caimacan va ajunge pri-beag, dupi incheierea domniei luiDimitrie Cantemir, triind in Rusiavreme de noul ani, pAna in 1720. Afost mare spitar, sfetnic apropiat gihatman al lui Dimitrie Cantemir.

  0 sami de cuuinteoe sunt auzite din om tn offirdin oameni uechi gi bitr*nfr,

  +l in ,,Letopise!" nu sunt ssFise..,

  Itr. $tefan-vod5 cel Bun, cdnd s-au apucat s[ faci manlstirea Putna, au tras cuarcul $tefan-vodi dintr-un v0rvu de munte ce este l6ng[ manistire. $i unde auagiunsu sigeata, acolo au facut prestolul in oltariu. $i este mult locu de unde au traspanl in manistire. Pus-au 9i pe trii boierenagi de au ffas, pre vltavul de copii gi predoi copii din casa. Deci unde au cidzut slgeata vltavului de copii au flcut poarta, iarunde au cddzat sageata unui copil din casi au f[cu1 clopotrrita. Iar un copil din casldzicu s[ fie intrecut pe $tefan-voda Si sa-i fie cadzut sAgeata intr-un delugel ce s[cheami Sion, ce este l0nga manastire. $i este simnu un stAlpu de piatra. $i dzic s[-ifie tiiat capul acolo. Dar intru adevar nu sf, gtie, numai oamenii aqe povestescu.Fost-au gi bisericuti de lemnu intru acel deluSel gi s-au rasipit, fiind de lemnu. $i ageau fost facut manastirea de frumoasa, tot cu aur poleita, zugrixala mai mult de aurdec0t zugrivala, gi pre dinl[untru gi pre denafari, gi acoperitl cu plumbu. $i dzicucalugarii si fie fost facut 9i sfesnicile cele mari gi cele mici qi policandru $i hora totprisne de argint, qi pe urma sa li fie luat un domnu qi sa fie facut alteli de spije, carele-am apucat gi noi. Iar strdcdndu-sl un clopot mare la manastire 9i facAnd calugariiclopotul a doa oari, au pus aceste toate ce scriu mai sus in clopot, ca sa fie mai mare.

  YII. $tefan-vodi cel Bun, vrdnd sa marg[ la biserica intru o duminicldimineata, la liturghie, in t6rgu in Vasluiu, gi iesind in palimari la cu4ile domnestice era fhcute de ddnsul, au audzit un glas mare de om strigAnd sa aducar boii la plug.

  $i mir6ndu-sf, ce om este acela s[ are duminica, Si indata au trimis in toate partile,

 • Fomrc inciuiente ale orozei litenre

  ca sa-l gasasca pre acel om, sa-l aducl la ddnsul. $i l-au aflat pre om in sus, pre apaVasluiului, cale de pafru ceasud, arand la o movil[ ce sa cheama acum Movila luiPurcel. C[ pe acel om lnca il chema Purcel. $i ducOndu-l pre acel om la $tefan-vodl,l-au intrebat $tefan-voda: el au strigat a$e tare, gi pentru ce arl duminica? El au dzisca au sfrigat el sa aduc[ boii la plug, gi ara duminica, cA esrc om sarac, $i intr-alte dzilen-au vrut frate-slu sa-i de plugul, gi acum duminica i-au dat. Deci $tefan-voda au luatplugul fratelui celui bogat gi l-au dat fratelui celui sAracu, si fle a lui.

  Abordarea textului in clasl,"i Cititi in intregime legenda a III-a, care cuprinde doui par{i distincte legate

  de istoricul manastirii Puhra, 9i interpretati semnificatiile celei de-a douapar1i, referitoare la pastrarea arcului vestit $i a paharului din care a baut

  $tefan cel Mare.': Povestiti continutul legendei a V-a despre aprodul Purice, str[mogul fami-

  liei domnitoare a Movilegtilor, pun0ndu-l in antitezi cu fapta regretabilaatribuiti lui $tefan din legenda a III-a.

  :, Cititi gi comentali poemul Copilul din cash, care face parte din volumul deLegende istoice al lui Dimitrie Bolintineanu, punAnd accent pe sensurileurmitoarelor versuri:

  ,,... Un bAffin ii zice: "

  :l Justificati de ce cronicarul infaligeaza - in ipostaze contrastante - perso-nalitdli bine cunoscute ale istoriei nalionale, dintre care se reliefeaza

  $tefan cel Mare gi Vasile Lupu.

  ffiwpwrs Se Xm&wrptre&etre$tefan cel Mare - in oglinzile paralele ale legendelor istorice

  Legenda a Itr-a din O sami de cuvinte... este legati de ridicarea constructieimanastirii Pufira, in 1466, lacaqul sfAnt devenit cel mai drag lui $tefan cel Mare,acela in care gi-a exprimat dorinta testamenta"ra de a fi ingropat. Conform obiceiurilor sffavechi practicate la inlltarea unor edificii sacre, ctitorul participa la unritual initiatic, cel al tragerii cu arcul. Domnitorul a tras primul gi, unde s-a opritsAgeata lui, s-a fixat locul binecuv6ntat al altarului bisericii. $tefan, datoritavirnrflor fizice inniscute, dar $i exercate in nenumirate razboaie, era recunoscut inepoca sa ca un arca$ neintrecut. Cronicarul a gi recunoscut admirativ cd ,, este multlocu de unde au tras pani in mdndstfue". Dupa voievod $i-au mai incercat destoini-cia intOi vaaful copiilor din casa domnului, apoi doi dintre

Search related