16
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 Sol·licitat el control Foto: David González Entrevista Mercè Rius, regidora del districte 1: “No serà un mandat de grans obres” 3 Esports Les noves cares de la Penya donen bon resultat a Vielha 14 Els promotors estan disposats a començar a construir al canal 12/13 En breu començaran també les obres del camp del Badalona i les escales mecàniques de Sant Crist La Diada Nacional tensa la relació entre el PP i l’oposició Es posa en marxa la policia de barri sota les crítiques de CiU 7 4 i editorial línia badalona Dijous, 15 de setembre de 2011 · Núm. 39 · www.liniabadalona.cat · 15.000 exemplars setmanals

Linia Badalona 39

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Linia Badalona 39

Citation preview

Page 1: Linia Badalona 39

[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

Sol·licitat el control

Foto: David G

onzález

EntrevistaMercè Rius, regidora deldistricte 1: “No serà unmandat de grans obres”

�3EsportsLes noves cares de la Penya donen bonresultat a Vielha �14

Els promotors estan disposatsa començar a construir al canal

�12/13 En breu començaran també les obres del camp del Badalona i les escales mecàniques de Sant Crist

La Diada Nacional tensa la relació entre el PP i l’oposició

Es posa en marxa lapolicia de barri sota les crítiques de CiU �7

�4 i editorial

líniabadalonaDijous, 15 de setembre de 2011 · Núm. 39 · www.liniabadalona.cat · 15.000 exemplars setmanals

Page 2: Linia Badalona 39

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Setembre

201115líniabadalona.cat

Page 3: Linia Badalona 39

3�En Portada líniabadalona.catSetembre

201115

Bàrbara SedóCentre

Mercè Rius, dins i fora del governCombina la feina de regidora de districte amb la tasca a l’oposició i assegura que no és

incompatible > Treballa amb el govern pels veïns del districte que va votar CiUFoto: Bàrbara Sedó

Oberta i propera. Li agrada es-coltar la gent i donar-los res-posta. Ja ho feia quan era alcapdavant de Medi Ambient icreu que per això la direcció deConvergència i Unió va pensaren ella per ocupar el càrrec deregidora del districte 1 i, alhora,convertir-se en l’única regidorade CiU enmig del monopoli ab-solut del PP. Creu que això éscompatible amb la seva tascadins el partit, dins l’oposició idins la resta de la ciutat. Témolta feina a fer i molta pressaper posar-s’hi. En uns minuts, téple a l’Ajuntament. Per això,anem per feina.

És l’única regidora de CiUen un equip de govern delPP. Com ho porta?És una posició que en determi-nats moments pot ser incò-moda, però entenc que CiU haestat el partit més votat al dis-tricte 1 i, per tant, la responsa-bilitat de defensar els veïnsd’aquests barris és nostra. Hemde treballar per tota la ciutat idefensar alhora els interessosdels ciutadans del districte 1,però això no vol dir que en de-terminats temes no puguem feroposició al PP. A mi una cosa noem condiciona l’altra.

Es pot fer oposició tenintun peu i mig al govern?Ara per ara el districte té pocacapacitat d’incidència en la polí-tica de govern. El que fem éstraslladar o defensar les deman-des dels ciutadans a les àrees,que són qui les gestionen. Pertant, nosaltres no som responsa-bles de les decisions. Al final, ladecisió l’acaben prenent lesàrees. És compatible defensarels interessos dels veïns, d’una

banda, i els del partit i fer opo-sició, de l’altra. Són dos coses in-dependents.

L’oferta del districte 1 delPP a CiU pot tenir una se-gona lectura: premi de con-solació, moneda de canvi omostra del pacte no escritentre CiU i PP?(Es pren el seu temps). Jo no hoveig així. El PP fa una oferta,però per mi és mantenir una tra-dició històrica. És la responsabi-litat de defensar el territori onhem tingut més representació.

Plantegem-ho d’una altramanera. Si el PP haguésaconseguit majoria abso-luta i no necessités suports,també els l’haurien ofert?(De nou, es pren el seu temps).No ho sé. En qualsevol cas, a mino em condiciona.

Serà el districte 1, on CiU vaobtenir la majoria de vots,“la nineta dels ulls” de Con-vergència i Unió?CiU ja porta temps fent feina pertot Badalona, però és evidentque, a part d’aquesta feina, entenim una d’específica al dis-tricte 1 per la responsabilitat queens han donat. Jo, com a mínim,sí que m’hauré de mirar més eldistricte 1. Però això no vol dirque en els propers 4 anys ensoblidem de la resta.

Centrats en el districte 1,quines seran les prioritatsde treball?Estar al servei dels veïns, enti-tats i associacions i comptaramb ells per definir quines hande ser aquestes prioritats. Enaquest sentit, el que volem éstornar a impulsar el conselld’entitats del districte i queaquest sigui el marc en el que esdiscuteixin les propostes. Hemde tenir clar, però, que estem enun moment de crisi i que els re-cursos aniran disminuint.

Quan va prendre possessiódel càrrec va prometre par-ticipació i, concretament,participació vinculant. S’a-conseguirà?El districte té pocs recursos. Elspressupostos els tenen les àrees.Partint d’aquesta base, pel quefa a l’acció de la regidoria, emcomprometo a defensar el que elgruix de les associacions consi-derin. L’acció de la regidoria esdirigirà cap allà on decideixinels veïns. Però que després lesàrees s’hi sumin o no, això ja ésuna altra cosa.

L’alcalde va prometre alsveïns que enfortiria la par-

ticipació i els va assegurarque tindrien veu i vot en eldebat de delimitació delsdistrictes. Serà així?Tot just estem començant a ca-minar. Des del districte ens hemcompromès a donar força alconsell d’entitats, hem recupe-rat el reglament que hi havia i apartir d’aquí hem de començar afuncionar. Hem de buscar lesprioritats de la gent i començara treballar. Ara ens hem deposar al dia. De cara a l’octubrehauríem de convocar el primerconsell d’entitats.

Una d’aquestes prioritats,segons els veïns, és la de-fensa de la Plaça PompeuFabra. Quina és la posturade la regidoria?Penso que la Plaça és un espaiimportant i central de la ciutat.Però crec també que hi podenhaver coses més costoses demantenir i que s’hagin de modi-ficar per ajustar-les a les possi-bilitats. Però això en cap cas voldir canviar-la per complet.

El Pont del Petroli, la Ram-bla, el Passeig Marítim, laPlaça Pompeu Fabra, elMetro... la legislatura ante-rior va impulsar granstransformacions al dis-tricte. El llistó està molt alt.Quina serà la gran transfor-mació d’aquesta legislaturaal districte 1?Durant aquesta legislaturatenim 3 assignatures pendents:el Corte Inglés i la reorganitza-ció de la zona de Coll i Pujol, ac-tuacions al barri de Dalt de laVila i, principalment, l’oberturad’El Carme. No ens enganyem.Aquest no serà un mandat degrans obres perquè no hi hauràpossibilitats.

I marxa, enfeinada, pensant enles qüestions que marquen l’a-genda de la ciutat. La immersiólingüística, l’inici del curs amb lapolèmica del castellà a les aules,les mobilitzacions contra les re-tallades... I, també, el proper pleen on, inevitablement, haurà defer oposició al Partit Popular.

Mercè Rius ha participat als darrers plens extraordinaris de l’Ajuntament de Badalona, exercint d’oposició

“Volem tornar aimpulsar el consell

d’entitats i queaquest sigui el

marc en el qual es discuteixin les

propostes”

Page 4: Linia Badalona 39

Ciutat4� líniabadalona.cat Setembre

201115

Una xiulada anunciadaL’oposició, unida contra el PP > La Plaça de la Vila

es va omplir en defensa del català a l’escolaD. González / S. LlamasRedacció

Tot i la incertesa que hi havia en-torn la celebració de la Diada Na-cional de Catalunya a Badalona,una cosa estava clara: hi hauriaescridassada. I una cosa que nos'esperava ningú: els tres partitsde l'oposició de la mà, fent, persorpresa, una ofrena conjunta.Els tres líders locals van fer decla-racions molt dures contra XavierGarcia Albiol. Jordi Serra (PSC)va denunciar que no era la prime-ra vegada que Albiol havia de“sortir per cames” quan encarano porta cent dies de mandat.Carles Sagués (ICV-EUiA) la-mentava l’actitud partidista delPP “deixant de banda la institu-ció i la ciutat”. Ferran Falcó (CiU)va anar més enllà, i va deixar en-treveure una possible moció decensura segons l’actitud queadoptés el PP davant la sentènciadel Tribunal Superior de Justíciasobre el model d’immersió lin-güística: “Si aquesta línia verme-lla es traspassés, a aquest alcal-de li quedarien, al menys pelque fa a la nostra voluntat, benpoques hores al càrrec”.

Al dia següent, al ple extraor-dinari per aprovar una moció del’oposició en favor del català al’escola, molts periodistes espe-raven que arribés una moció decensura que en realitat no es di-visa en un horitzó proper. El voten contra del PP no va evitar queBadalona aprovés la propostaconjunta de PSC, CiU i ICV-EUiA. Albiol va justificar el seuvot per “raons ideològiques”. Vaafegir que aposta per un modeleducatiu que garanteixi que“quan els nens acabin l’escola ha-gin après perfectament el catalài el castellà, i amb un alt nivelld’anglès, sense cap segregació”.No hi va haver moció, però Fal-có havia deixat clar on estan elslímits que Albiol no ha de creuarsi vol garantir la governabilitat dela ciutat.

La moció aprovada al ple va es-

Fotos: Silvia Llamas

L’oposició (PSC, CiU i ICV-EUiA) va fer una ofrena floral conjunta

tar impulsada per la plataformad'entitats cíviques i educatives so-mescola.cat, que va convocaruna concentració el passat dillunsa les 7 de la tarda. Centenars depersones van omplir la Plaça dela Vila de gom a gom per defen-sar una escola que “representa unpaís cohesionat i amb igualtatd’oportunitats per a tothom” i perrebutjar totes les sentències que“qüestionen el català com a llen-gua vehicular de l’ensenyament alnostre país”. Diversos represen-tants polítics i socials de Badalo-na van ser-hi presents. Igual quedurant la celebració de l’11 de se-tembre a La Plana, dilluns a laPlaça de la Vila es van escoltarcrits que demanaven la dimissióde l’alcalde popular.

UN ALCALDE ASSETJATGarcia Albiol va estar en tot mo-ment assetjat pels independentis-tes i els mitjans de comunicaciódurant la celebració de la Diada.La supressió de la part institucio-nal i l'anterior conflicte amb laparaula “nacional” havien escal-fat els ànims i havien atret la mi-rada de la premsa. El PP feia laseva ofrena floral després de deuanys d'absència i ara, com a alcal-de, revivia les xiulades que anysenrere havia hagut de suportar almonument a Rafael Casanova aBarcelona. Albiol es va apartar aun racó de la plaça per atendre elsperiodistes, però desenes d'assis-tents el van continuar escridas-sant, rodejant-lo de banderes in-dependentistes.

El PP recupera competènciesper sancionar locals públicsAdministració > L’Ajuntamentde Badalona recuperarà, en elspropers dies, les competènciesd’inspecció i sanció dels establi-ments de pública concurrència,els espectacles públics i les acti-vitats recreatives sotmeses a lli-cència municipal. El govern delPP ha volgut tornar a tenir aquestpoder per “controlar i pressionara aquells que incompleixen lanormativa. L’Ajuntament ha defer un esforç especial per posarordre a la ciutat”, segons l’alcal-de, Xavier Garcia Albiol.

BSA aprova un pla de contenciósense acomiadar cap treballador

La concentració es va fer coincidir amb el Consell d’Administració de BSA

Foto: J.P.

Sanitat > El Consell d’Adminis-tració de Badalona Serveis Assis-tencials (BSA), organisme muni-cipal que gestiona l’Hospital Mu-nicipal i alguns ambulatoris de laciutat, ha aprovat un Pla de Re-organització d’acord amb les re-tallades exigides per la Generali-tat de Catalunya, que ronden el10%. “Hem pogut fer aquestsajustos econòmics sense enviar al’atur un sol metge ni una sola in-fermera de BSA”, va explicar l’al-calde Xavier Garcia Albiol. Elgovern municipal ha asseguratque aquest pla de contenció re-cull, en part, les demandes delssindicats i els treballadors del’empresa municipal. Segons haexplicat el regidor de Salut i Ser-veis Socials, David Gómez, s’hanretallat aquells serveis que no sónindispensables i que es poden re-

organitzar sense afectar el ni-vell del servei assistencial queofereixen els centres de BSA.

MÉS CONCENTRACIONS Coincidint amb la celebració delConsell d’Administració de BSA,la setmana passada, prop d’unasetantena de persones es mani-festaven contra les retallades sa-nitàries a les portes de l’HospitalMunicipal. Diverses assembleesde barris del moviment d’Indig-nats de Badalona i algunes Asso-ciacions de Veïns es queixaven,entre d’altres qüestions, de lareducció horària del servei d’ur-gències del CAP de Nova Lloreda.“Quan els veïns es queixen tenenraó”, assegurava Albiol al respec-te i afegia “estem intentant ofe-rir alternatives a les retallades delgovern català en l’àmbit sanitari”.

Centenars de badalonins van defensar dilluns el model d’escola catalana

L’aplicació de la Llei de regula-ció administrativa d’espectaclespúblics i activitats recreativespermetrà al govern municipallluitar de primera mà contra elsfenòmens que ocasionen molès-ties als veïns, com poden serl’incompliment dels horaris, l’a-forament o els nivells màxims desoroll, principalment, dels barsmusicals i discoteques de la ciu-tat.

Badalona havia renunciat itraspassat aquesta competènciaa la Generalitat l’any 2006.

Page 5: Linia Badalona 39

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniabadalona.catSetembre

201115

Page 6: Linia Badalona 39

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]� líniabadalona.cat Setembre

201115

Page 7: Linia Badalona 39

7�Ciutat líniabadalona.catSetembre

201115

30.053 alumnes comencen un nou cursLa plataforma “Badalona es mou” reclama millores als centres educatius de la ciutat

Política > CiU insta al governmunicipal a fer que la comissió dedescentralització, que ha de de-finir les competències dels dis-trictes, comenci a treballar elproper mes de gener i tanquiuna proposta a finals del 2014. Elpresident del grup municipal deCiU, Ferran Falcó, proposa queaquesta comissió estigui forma-da pels partits polítics, experts delsector privat i públic i represen-tants veïnals. Falcó afegeix que“aquestes compareixences hau-rien d’estar obertes al públic”per donar transcendència sociala tot aquest procés.

CiU vol iniciar ladescentralitzaciódels districtes

Seguretat > Xavier Garcia Al-biol va prometre durant la cam-panya electoral que si arribava aser alcalde de Badalona implan-taria la policia de barri. Tres me-sos després d’arribar al càrrec, Al-biol ha complert la seva paraulai la ciutat ja compta amb 24agents que patrullen a peu pelscarrers de la ciutat. Però les crí-tiques al nou model policial nos’han fet esperar. I és que el pre-sident del grup municipal deCiU, Ferran Falcó, considera queper aconseguir una policia debarri realment efectiva caldriaampliar la plantilla d’agents. Pera Falcó, el model que proposa Al-biol “és ridícul i un engany alsciutadans”. Segons el líder con-vergent la majoria de zones deBadalona tindran només dosagents per a una població de, coma mínim, 10.000 persones.

Falcó reclama al govern quefaci públiques les previsionsd’ampliació de plantilla per alspropers anys.

Falcó critica elmodel de policiade barri d’Albiol

Més de 30.000 alumnes d’educa-ció infantil, primària i secundà-ria han començat un nou curs aBadalona. Un curs escolar mar-cat per les retallades del governcatalà i les, si més no, polèmiquespropostes educatives que el nougovern del PP vol aplicar a la ciu-tat. I encara que sembli que elsmés petits no són conscients deles decisions polítiques, moltsd’ells s’hauran adonat que algu-

Foto: Silvia Llamas

La plataforma va participar a la manifestació en defensa del català a l'escola

na cosa passa. Les classes en au-les prefabricades, els canvis d’ho-raris o les “sospitoses” samarre-tes grogues que porten molts pa-res, segurament, fan pensar amolts alumnes que alguna cosaestà passant.

La plataforma “Badalona esmou”, impulsora de la campanyade les samarretes grogues a laciutat, va fer, la setmana passa-da, una valoració d’aquest inici decurs. La principal queixa de l’en-titat és la situació en què es tro-ben alguns centres de la ciutat,com l’escola Ventos Mir o l’insti-tut Ventura Gassol que, segonsdiuen, necessiten urgentment

una rehabilitació. Des de la pla-taforma educativa demanen tam-bé la construcció del nou edificidel Lola Anglada, així com delscentres de Montigalà i Bufalà II.

Però no tot són males notícies.El curs comença amb nous grupsde P3 a les escoles Rafael Casano-va, Antoni Botey, Arrels-Esperan-ça i el Col·legi Santíssima Trini-tat. A secundària, s’ha ampliat l’o-ferta en un grup de primer d’ESOals instituts Badalona VII i JúliaMinguell. Per altra banda, avuidijous es reuneix l’ajuntamentamb pares i professors per co-mençar a definir la fòrmula peraccedir gratis als llibres de text.

Silvia Llamas Redacció

Page 8: Linia Badalona 39

Ciutadans

Safata d’entradaEDITORIAL

Dipòsit legal: B.43222-2010

[email protected]

Publicitat: 666 65 63 [email protected]ó: 93 593 93 [email protected]

liniabadalona.cat

Línia Badalona agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. Línia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreça liniaba-

[email protected]

Cartes dels lectors

Premi Diputació de Barcelona

Tasis-Torrent de Comunicació Local 2010

8� Opiniólíniabadalona.cat

Sol·licitat el control

- grup comunicació21

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), David González (Línia Badalona), Jordi Sugra ñes(Línia Barcelona), Raimon Sastre (Línia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de

redacció: Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Montse López. Redac-

ció: Silvia Llamas, Araceli Galván, Bernat López i Bàrbara Sedó.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agències): Marcelo Villanueva. Coordinador comercial: Àlex Subirats Xarxa com-

ercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i Manuel Sánchez-Vil-lanueva. Màrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturació: Teresa Anguela.

Setembre

201115

Una idea bastant estesa: Garcia Albiol és el responsable de la dege-neració que va patir la celebració de la Diada Nacional de Catalunyaa Badalona. I una idea amb menys adeptes, en part, perquè hi ha quineda i guarda la roba: que tota la culpa no és de l'alcalde de Bada-lona. La commemoració de l'11 de setembre a Badalona ha estat pro-tagonitzada pels insults contra Garcia Albiol i tota la polèmica en-torn la seva decisió de suspendre l'ofrena institucional. El Partit Po-pular va ser escridassat des del mateix moment que l'alcalde va po-sar un peu a la Plaça de la Plana. “Nazi” o “botifler” van ser nomésalguns dels insults que es van poder escoltar. Mentre Albiol es feiala foto de rigor, sota el clam popular, un veí l'increpava, convidant-lo a abandonar la palestra i acusant-lo de fer mala sang. Després, men-tre Albiol atenia les desenes de periodistes que s'havien desplaçat finsa Badalona (perquè la sang crida les hienes), un grup de ciutadansl'envoltaven per continuar escridassant-lo. Un d'ells deia enfadat:“Tota la gent hauria d'estar aquí!” I és que el centre d’atenció era Al-biol, envoltat de càmeres i estelades en un racó de la plaça, però l'o-frena floral continuava sobre la catifa vermella. Entitats de Badalo-na lliuraven els seus rams sota l'atenta mirada d'un grapat d'assis-tents que no volien saber res d'allò que passava al voltant de l'alcal-de. Allà, al centre de La Plana, es respirava el veritable esperit de l'11de setembre: solemne, respectuós, sentit i contingut. Imaginin queningú hagués dit ni piu a Albiol, i que els mitjans de comunicació nohaguessin pogut captar cap suculenta imatge per desfigurar, una al-tra vegada, el nom de Badalona. No hi hauria notícia, no hi hauriaAlbiol; tot i que tampoc hi hauria PSC, CiU i ICV-EUiA, el quals, totsde la mà contra el popular, han tornat a posar sobre la taula el temade la governabilitat de la ciutat.

L'aldarull contra Xavier Garcia Albiol no ha estat només una pro-testa contra les modificacions introduïdes pel PP a la Diada. Tam-poc ha estat només l’exteriorització d’un sentiment de repressió ques’ha mantingut viu durant segles, i que potser darrerament s’ha acar-nissat massa. Ha estat, a més, la manifestació d’un odi contra Xa-vier Garcia Albiol per part d’un sector de la ciutadania. El Garcia Al-biol del “polvorí”, dels gitanos romanesos i la pressió policial, peròun Garcia Albiol que mai s’ha mostrat especialment extremista ambel fet nacional, ni en la guerra contra el català. La batalla d'Albiol (ocontra Albiol) és una altra, i no es lliura l'11 de setembre.

Diumenge, un badaloní amb més de 2.600 amistats deia al seu fa-cebook:“Saturat de veure l'orgull de molts de ser catalans. I si enllocde cremar-lo de cop avui el gestionem amb més fermesa durant els364 dies restants?” Nosaltres vam clicar el botonet de “m'agrada”,i no vam ser els únics.

Cada dia és 11 de setembre DAVANT LA TRAMPA DEL PP, SENY

Que ningú no ens enganyi; la interlocutòria que vol eliminar la immersió lingüística, a banda de qües-tionar la independència judicial, impulsa una operació política orquestrada. Recordem que Aznar i laFAES estaven i estan obsessionats amb el perill de balcanització d’Espanya. I en el fons ho volen perenfrontar-nos i presentar-se com a salvadors messiànics.

Pensen que intentar dividir Catalunya en dues comunitats és la millor estratègia perquè el PP creixielectoralment en els feus socialistes metropolitans amb la intenció de superar el PSC. El disseny de laFAES, fins i tot s’ha dit que la Fundació d’Aznar finançava Ciutadans, estava dirigit a obtenir també l’al-caldia de Badalona, com a cavall de Troia a Catalunya, estimulant una mena de lerrouxisme de novaplanta. L’operació de divisió és la manera de neutralitzar la diferència entre el vot socialista i el popu-lar en les generals, clau per arribar a La Moncloa. L’operació de divisió la tenen ben assajada en d’al-tres territoris com el País Basc i el País Valencià, no ho oblidem.

No cal dir que és pervers i irresponsable. Però siguem intel·ligents i no caiguem en el parany, en latrampa. Es busca deliberadament amb ànsia, enfrontar l’espanyolisme i l’independentisme. En aquestescenari pervers per la unitat del nostre poble, volen que el socialisme federal quedi fora de combat.És el que busquen. CiU haurà de pensar i actuar amb el cap, i adonar-se, com va dir Antoni Puigvert aLa Vanguardia, que no té prou força electoral a l’àrea metropolitana. Compte amb els experiments.

No s’entén que la direcció nacional de Convergència i Unió hagi pogut prioritzar els tacticismes. S’e-nyora en el panorama una generació de polítics amb visió de país, estratègica. No s’entenen els pactesmés o menys formals amb el PP, a la Diputació, a Barcelona, a Badalona. Es veia a venir que amb elcampament base instal·lat a Badalona -Juliana dixit- l’operació de divisió de Catalunya continuaria. Araamb el tema de la immersió que podria ser el tema de campanya el PP de Catalunya a les eleccions ge-nerals. Altres experiments en la mateixa línia foren la qüestió de les banderes amb el campionat mun-dial de futbol de la selecció espanyola.

El PSC ha de filar molt prim. És complex, i va en funció dels marges reals, però calen pactes, diàlegi entesa en temes fonamentals entre el PSC i CiU. Fins i tot en temes de pressupost. Ara és fonamen-tal pensar primer en Catalunya que en un mateix. L’equilibri i la prudència s’imposa. A Badalona, laDiada convulsa que hem viscut posa de manifest que necessitem unitat, pau i seny.

No sé si la tempesta de la immersió amainarà, però per si de cas, no és moment de pensar només inomés en eleccions, també cal pensar en estratègia de país, en convivència, en unitat civil del nostrepoble. Cal alçada moral i intel·lectual, generositat, per construir el millor país de convivència per anosaltres i els nostres fills. Si fem política de sentit, els partits de tradició democràtica i catalanistahem de dialogar i acordar, unir-nos. Cometrem un greu error si caiem en el parany de la divisió i l’en-frontament per ànsies de vol curt, alguns lluny d’aquí, i també a prop, es fregaran les mans. La unitatdel nostre poble és el primer.

Josep XuriguéPolitòleg

Marc Irizar, 20 anysTintorer

Crec que a ningú li agrada queBadalona surti als informatiusper un tema com aquest, i més enuna dia com la Diada Nacional.Els ciutadans han reaccionat per-què estan indignats.

Rosa Corchado, 54 anysMestra

Els ciutadans de Badalona noméss’han dedicat a manifestar el seumalestar davant la decisió del’alcalde. Crec que això és unsímptoma de la unió que generaun dia com la Diada.

Sara Farran, 20 anysMestra

Jo opino que els qui realmenthan desvirtuat l’esperit de laDiada han estat els membresdel govern municipal. A Badalo-na, que jo recordi, això no s’ha-via vist mai.

Sergi Vera, 19 anysEstudiant Cicle Formatiu

Jo entenc que desvirtuar la Dia-da és negar-se a treure la bande-ra espanyola de l’Ajuntament,cosa que és una tradició a Cata-lunya. La xiulada és una conse-qüència d’aquesta decisió.

Alfonso Monzón, 55 anysInformàtic

És normal que la gent hagi reac-cionat així. En cap Ajuntament hasucceït una cosa així en un diacom avui. Espero que els gover-nants es replantegin si han esco-llit l’opció correcta.

La xiulada contra Albiol va desvirtuar la Diada?

Page 9: Linia Badalona 39

Opinió 9�líniabadalona.cat

La lupa

David GonzálezDirector Línia Badalona

Això abans no passava

L’agulló Bafarades per Toni Benages i Gallard

Setembre

201115

per Lluís Vilàs

De Reagan a CachuliVa fer la primera pesseta participant entertúlies del cor. Tot i els seus anys de cor-responsal a Nova York, avui aquesta fei-na li dóna per a viure. Cada dia apaga eldespertador, es dutxa i esmorza. Es pujaal seu Volvo, i cap als estudis de televisió.Diu “bon dia” a tothom, seu a la cadira, es-perant la maquilladora, i mirant-se almirall pensa en massa coses. Coses que nosón gratificants; sensacions de fracàs i tra-ïció. S’aixeca de la butaca de maquillatgeper prendre posició a una taula rodejadade gent curiosa. Un exconcursant de reali-ties obsessionat amb aprofitar aquestaoportunitat. No té cap problema per insul-tar o plorar; el regidor mana. L’exdonad’un futbolista, nascuda a un barri perifè-ric i sense cap control de les seves emo-cions. Està allà per donar intensitat alqualsevol tema amb qualsevol arma: in-sults, plors, demagògia barata... I sis més;un grup de vuit persones sortides d’unapel·lícula d’Almodovar. La tertúlia co-mença amb una pregunta sobre la darre-ra crònica negra: “La dona va col·laboraramb el seu marit en l’assassinat de la sevamare?” Tots comencen a jutjar-la. Ell ca-lla i espera el seu torn amb una posat de

dignitat. Llavors, sense aixecar la veu, faun discurs exaltant la presumpció d’inno-cència. I al final, pensa que encara està enforma. Intervé encara un parell de vega-des més, i el programa s’acaba. Torna amaquillatge. Diu “adéu”. Puja al seu Vol-vo, i cap a casa. Llegeix unes pàgines d’unllibre. Veu una pel·lícula a mitges. I tor-na al llit.

Al dia següent, als estudis, li diuen quehi ha becaris nous. Sap que, com passacada any, vindran a preguntar-li sobre els

seus anys de corresponsal, sobre l’entre-vista amb Calvo Sotelo. Ell farà cara d’in-diferència, orgullós en el seu fur intern. Escreua amb un dels becaris, però aquest,com si res, només li dóna una llista de te-mes per a la tertúlia. I acaba el programai el becari encara no li ha dit res. Torna acasa, com cada dia. Pensa que ningú li haparlat d’ell a aquell becari, que el becari en-cara no sap qui és ell.

Divendres, i aquell noi de vint-i-dos anysencara no li ha dit res. Pensa que és un jovetímid i fa l’esforç d’interessar-se pels seusestudis. El becari contesta “molt bé” sen-se gaire entusiasme. Ell insisteix, però nohi ha gaire receptivitat per part de l'estu-diant. Li pregunta què vol fer quan acabila carrera. El becari somriu i diu que volser corresponsal. I llavors, finalment, li diuque ell havia fet de corresponsal a NovaYork i que va presenciar la investidura deRonald Reagan. Aquell noi jove riu, i li pre-gunta que, si això es veritat, què fa enaquest programa merdós. Llavors, abansd’indignar-se, la vella glòria s’imagina ellmateix sense el seu Volvo, sense l’àtic alcentre i sense l’amant de vint-i-cinc anys.Abandona la conversa i fa mitja volta.

BSA ha hagut de patir les escridassades delveïns pel tancament de les urgències del’ambulatori de Lloreda, però els ciutadanshaurien de saber que això es cosa de la Ge-neralitat. L’empresa municipal ha fet ma-labarismes per no acomiadar ningú.

Badalona Serveis AssistencialsPer parar el cop amb eficàcia

OposicióHauran de mesurar les conseqüències

Mitjans de comunicació generalistesManca de rigor

�Sobresou. Aquest mes, els regidors de Badalona celebrarantres plens, dos d’ells extraordinaris. El primer d’aquests, per

exemple, va durar 20 minuts, i la majoria d'assistents no va obrir laboca. Tenint en compte que, a més del seu sou i possibles afegits, co-bren per assistir a cada ple municipal, la nòmina de setembre d’al-guns dels polítics de Badalona solucionaria fins a finals d’any l’eco-nomia familiar de molts ciutadans.

�Ous a preu d'or. L'alcalde de Badalona denunciava dimartsa Ràdio Ciutat de Badalona l'elevat preu que estava pagant l'a-

juntament per alguns serveis i productes. Va posar un exemple moltgràfic: “la dotzena d'ous s'està pagant a dos euros amb vint cèntims”.

�Vist i no vist. El ram de flors del Partit Popular va quedarràpidament tapat per una bandera independentista durant la

celebració de la Diada Nacional de Catalunya. A la tarda, algú la varetirar, i l’emblema del PP va tornar a lluir sota el monòlit de la Pla-ça de la Plana. Una imatge gens habitual a la ciutat.

�Avís per als navegants. Ferran Falcó era assetjat dimartsun altre cop per Pilar Rahola al programa de Josep Cuní, ara

a 8tv. Rahola tornava a llençar hipòtesis sobre tot allò que va pro-piciar l'accés a l'alcaldia a Garcia Albiol, i Cuní donava per tancadala conversa citant un bolero: “Lo que pudo haber sido y no fue”. Ra-hola exclamava: “Però a Badalona encara pot ser!”, i Falcó senten-ciava: “Tu creus? Vés a preguntar al PSC...”. "Els socialistes em di-uen que et pregunti a tu!", deia Rahola, i el peix es mossegava la cua.

Semàfor groc perquè haurem d’estar aler-ta. Amb les darreres accions conjuntes queestan duent a terme els partit a l’oposició,la governabilitat de la ciutat torna a estaren dubte. Serà una aliança anecdòtica otindrà continuïtat?

En la seva desbocada carrera per treure untitular, van deformar la informació sobrela Diada Nacional. Molts ciutadans pen-saven que a Badalona no hi hauria cap actecommemoratiu, i que el passat dilluns hihavia una moció de censura contra Albiol.

Semàfors

PART DE LA CULPA ÉS NOSTRALa política és un joc; tothom ho sap.Però sembla que cada cop hi ha menyspreocupació per amagar-ho, cada cop elstripijocs són més evidents. La publicaciódels milionaris patrimonis de diputats iparlamentaris, per exemple. Més que unacte de transparència, sembla una poca-soltada indecent en temps de crisi. Éscom el Sálvame del nostrat Jorge JavierVázquez, on tothom és partícip d’unafarsa descoberta. Però què passa quanalgú qui desconeix les regles entra a lapartida? Que surt escaldat, com els vapassar a personatges com Tamara, PacoPorras o el Pozí durant els temps glorio-sos de Crónicas Marcianas. El altres,però, cada tarda, a les vuit, passen percaixa, i tornen a la seva vida normal, ales seves misèries quotidianes. Aquestacapacitat de desconnexió no té cabuda ala política. El seu joc és tan absorbidor,tan seductor i eròtic, que la partidaacaba convertint-se en l’única realitat,potser perquè no té horaris. En aquestencegament, els polítics obliden que lamajoria de mortals no juguem al seu jocni ens regim per les seves normes.

A aquest absurd, però, hem contribuïtels periodistes. Perdut l’esperit deWoodward i Bernstein, ens hem conver-tit en una espècie de borinots hipòcrites,llepaires que, en molts casos, han somiatamb formar part de la partida i fer-seamb una part del suculent pastís. Ladesligitmació del periodisme que s’haanat cuinant a foc lent durant les darre-res dues dècades ens ha convertit enmassa ocasions en simples altaveus delspolítics. I a això hem arribat de vegadesenganyats, però de vegades havent-nosdeixat enganyar. Sé que la crisi no afa-voreix els heroismes romàntics, però desd’aquestes pàgines intentarem ser ho-nestos amb els ciutadans, que són (som)els peons de la partida. En tot cas, a totsaquells que ens llegeixen, aquí els deixoun motiu més per indignar-se.

Page 10: Linia Badalona 39

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]� líniabadalona.cat Setembre

201115

Page 11: Linia Badalona 39

Setembre

201115

11�

líniabadalona.cat

Casagemes Més mobilitzacions contra les retallades a la sanitatUGT i CCOO al Barcelonès Nord criden a la mobilització als veïns de Badalona, Sant Adrià de

Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Els Centres d’Atenció Primària d’aquests municipis hanhagut de reduir l’horari d’atenció 1’5 hores diàries i han perdut els serveis d’urgències noc-

turns. A Badalona, la mobilització serà el dia 15 a les portes del CAP Doctor Robert.

Amagat entre una densa vegeta-ció, al parc de Ca l’Arnús s’hi tro-ba un petit tresor del patrimonihistòric de la ciutat. Una estaciómeteorològica datada de 1883que la ciutat ha sabut integrar ique pretén també donar-li un ús.Es tracta d’un projecte educatiu,del que ja se n’han fet amb èxitalgunes proves pilot, i queaquesta setmana es presenta aun prestigiós congrés organitzatper la European MeteorologicalSociety. A Berlín es reuneixenuns sis-cents investigadors enciències atmosfèriques d’arreudel món. En aquest marc, dosprofessors de física aplicada dela Universitat Politècnica de Ca-talunya, Jordi Manzon i MarcelCosta, exposaran el projecte que

El projecte educatiu de l’Aula de Meteorologia de Badalona es presentaal punt de trobada més important del món en ciències atmosfèriques

L’Ajuntament de Badalona va restaurar la Torre del Rellotge l’any 2009

Bàrbara SedóCasagemes

l’Ajuntament de Badalona i laUPC volen impulsar en aquestaTorre del Rellotge. La ponència“El projecte educacional de l’au-la de meteorologia de Badalona:de la restauració d’un històricpatrimoni científic a la divulga-ció i l’educació en ciències at-mosfèriques” ha de donar a co-nèixer a la comunitat educativainternacional les pretensionsd’aquest projecte. “És un projec-te orientat als estudis de primà-ria, secundària, batxillerat i ci-cles formatius, on la Torre hijuga un paper molt important”,explica la regidora de Medi Am-bient i Sostenibilitat, Sònia Egea.La participació de Badalona enaquest congrés hauria d’esdeve-nir la darrera empenta que ne-cessita el projecte i, així, “poderenllestir els tallers, dels que jan’hem fet proves pilot, i plante-

jar-nos aprofitar una ubicaciópràcticament enllestida que enspermetria fer-los”. Són les inten-cions de l’Àrea de Medi Am-bient i Mobilitat però, com tot,caldrà veure “si a nivell de pres-

Centre i Pep Ventura > Nit deprevenció del botellón la de di-vendres 9 a dissabte 10. La Guàr-dia Urbana de Badalona va acon-seguir dissoldre concentracionsde joves a dos ‘punts calents’ dela ciutat on acostumen a citar-seper veure alcohol a la via públi-ca. La primera d’elles, a la plat-ja de la Barca Maria, on un milerde joves practicaven el més cone-gut com botellón. La presènciapolicial va aconseguir dispersarels joves i el dispositiu de netejaque acompanyava les unitats vahaver de recollir les deixallesque van deixar al passeig marítimi la Rambla. L’actuació es va sal-dar amb dues incidències: unabaralla davant d’un local d’ocinocturn al Polígon de Can Ribó il’atenció sanitària a un menorque es trobava inconscient a cau-sa de la ingestió d’alcohol.

La segona operació preventiva,a Pep Ventura, aixecava, enaquest cas, actes policials contra7 joves per ingerir alcohol a la viapública.

Operació policialcontra els jovesdel botellón

Foto: Bàrbara Sedó

supost ho podem tirar enda-vant”, matisa la regidora. Demoment, aquesta setmana elprojecte es presenta a Berlínamb l’esperança que pugui pren-dre forma, aviat, a la ciutat.

El potencial educatiu de la Torredel Rellotge, model a Berlín

Page 12: Linia Badalona 39

Setembre

201115líniabadalona.cat

12�

Sant Mori de Llefià > La pre-sidenta de l’Associació de Co-merciants de Sant Mori de Llefià,Marta Serra, no dóna crèdit alque ha escoltat durant els darrersdies al barri. I és que algun co-merciant l’acusa d’haver-se “que-dat amb diners de subvencionsque eren per a l’entitat”. Serranega que ni la junta ni ella s’ha-gin quedat amb els comptes del’entitat i afegeix que l’Ajunta-

Acusada de quedar-se amb lessubvencions dels comerciants

VII Trobada de la MurtraLa Fundació Internacional Olof Palme organitza el proper dissabte 17de setembre una nova edició d’aquestes jornades, enguany sota el títol“Transformacions polítiques i econòmiques al món àrab”, on experts iprotagonistes analitzaran les realcions entre Orient i Occident.

Albiol visita l’espai dedicat a recerca ubicat a Can Ruti

L’alcalde de Badalona, XavierGarcia Albiol, ha destacat la feinadesenvolupada pels professionalsde l’Institut d’ Investigació Sani-tària (IGTP) i de la Unitat Poliva-lent d’Investigació Clínica (UPIC).Albiol ha afegit que la seva tasca“esdevé decisiva per avançar en elconeixement d’algunes malalties,el seu diagnòstic, evolució i trac-tament”. L’alcalde ha estat acom-panyat durant aquesta visita pelgerent territorial de l’Institut Ca-talà de la Salut (ICS) a la zona Me-tropolitana Nord, Pere Soley; peldirector de l’IGTP, Miquel ÀngelGasull, pel regidor de Serveis So-cials i Salut de l’Ajuntament deBadalona, David Gómez; i perdiversos responsables de l’ICS i delServei Català de Salut.

L’Hospital Germans Trias i Pujol espera poder posaren marxa el Centre de Medicina Comparativa en breu

Araceli GalvánCanyet

L’IGTP és un centre on elsprofessionals de tot el CampusCan Ruti desenvolupen les sevesinvestigacions. L’ajuntament ja

va aprovar al mes de juliol la mo-dificació urbanística que perme-trà instal·lar el Centre de Medi-cina Comparativa a la zona.

Xavier Garcia Albiol ha rebut les explicacions de responsables i investigadors

Foto: Ajuntament de Badalona

ment tampoc les ha bloquejat. Amés, Serra ha explicat que “ambel canvi de govern s’ha paralitzattot i no s’ha pogut tramitar capsubvenció”. Segons la presiden-ta de l’associació de comerciants,la regidora de comerç, Rosa Ber-tran, els ha convocat per reunir-se. Serra adverteix que davant dequalsevol nova acusació no dub-tarà en interposar una denúnciaals jutjats.

Celebració dels 50 anys de l’AEde Bufalà amb una pedaladaBufalà > L’Agrupació excursio-nista de Bufalà fa enguany 50anys. I per celebrar-ho ha orga-nitzat, per aquest dissabte 17 desetembre, una pedalada a travésdel Parc Natural de la SerraladaMarina. La sortida serà des delPoliesportiu de Bufalà a les 9 delmatí. El recorregut és d’uns 20quilòmetres i d’una durada de 3hores. La inscripció és gratuïta ioberta a tothom.

Sant Crist · Montigalà Festival d’Agarimos a la plaça del CentenariAquest divendres arrenca el festival de l’Associació Cultural Gallega

Agarimos a la plaça del Centenari, al Parc del Turó d’en Caritg. Durant totel cap de setmana el barri de Sistrells s’omplirà d’actuacions de dansa i mú-

sica gallega i de la seva gastronomia, on no hi faltarà el pop amb patates.

Volen les escales mecàniques

Els veïns de Sant Crist porten mésde 20 anys reclamant escales me-càniques a determinats carrersdel barri. La seva reinvindiaciósembla ser que està cada cop mésa prop de convertir-se en una re-alitat. Estebán López, membre dela junta de l’Associació de Veïns deSant Crist de Can Cabanyes, ha ex-plicat que des del govern els han in-format que “s'estan estudiant pro-jectes per ubicar les primeres esca-les mecàniques al carrer Cuba”.Precisament aquest dilluns, l’alcal-de de Badalona, Xavier Garcia Al-biol, ha declarat a Ràdio Ciutat deBadalona que “abans que acabi lalegislatura, Sant Crist tindrà esca-les mecàniques en alguns delsseus carrers”. La ubicació d’esca-les mecàniques a alguns vials estàcondicionada per la reurbanització

Els veïns confien en la promesa electoral del governlocal > Les primeres s’instal·larien al carrer Cuba

El carrer Cuba podria ser el primer on s’instalaran les escales mecàniques

Araceli GalvánSant Crist

prèvia de determinats carrers idels laterals de l'autopista. Peraquest motiu des de l’Associació deVeïns de Sant Crist de Can Caba-nyes han fet arribar una carta a Xa-vier Garcia Albiol, per poder-se re-unir amb ell i amb el regidor deldistricte Daniel Gracia i parlardels problemes del barri.

ENQUESTA VIA INTERNETL'entitat veïnal ha publicat a la xar-xa social Facebook una enquestaper saber on posarien els veïns lesescales mecàniques. De moment lameitat dels enquestats volen esca-les al carrer Cuba i l’altra meitat alcarrer Fortuny, que connecta ambLloreda.

Foto: Araceli Galván

El camp de futbol del Badalonaes farà durant aquest mandatMontigalà > L’alcalde de Bada-lona, Xavier Garcia Albiol, endeclaracions a Ràdio Ciutat deBadalona, ha estat contundent “elBadalona tindrà camp de futbolaquesta legislatura”. Albiol haexplicat que ja s’ha reunit amb elpresident del club escapulat, Fe-lipe Martínez, i que en les prope-res setmanes s’arribarà a unacord per tirar endavant l’estadi.Martínez ha explicat que GarciaAlbiol va mostrar una bona dis-posició a tirar endavant amb el

camp. Amb el projecte definitiui la parcel·lació del terreny aca-bades, “ara calen els diners quel’Intitut Metropolità del Sòl ha depagar pels terrenys cedits a l’avin-guda Navarra”, explica Martí-nez. Si la licitació de les obres esrealitza en el termini habitual de3 mesos, “a principis de l’any vi-nent podrien començar les obresdel nou estadi del Badalona”,declara el president del club es-capulat. El camp tindrà capacitatper a més de 4.000 persones.

Foto: A.G.

En aquest solar, a l’avinguda dels Vents, es farà el nou estadi del Badalona

Canyet · Llefià · Bufalà

Page 13: Linia Badalona 39

13�

15líniabadalona.cat

Gorg · RavalSetembre

2011

Raval > El nou local d’assaig queutilitzen els Castellers de Badalo-na ha ajudat a la colla a aconse-guir més membres. Des del pas-sat mes de maig, quan van fer eltrasllat, una vintena de personess’han adherit a la colla de Caste-llers. Segons ha explicat el cap decolla, Sergi Sánchez, “el nou localens ha permès promocionar-nosi donar-nos a conèixer”. De fet,aquest era un dels objectius delsCastellers de Badalona abans del’estiu: fer créixer la colla.

El nou local, al carrer Font i Es-colà, és més gran i té més llumque el que feien servir abans, a lafàbrica de la Mobba. Segons elcap de colla, aquest local els per-met millorar la tècnica ja que dis-posen de grans espais. Tot i ha-ver-se posat de nou a treballardesprés de l’estiu (el passat di-umenge van actuar a la Plana du-rant la Diada i el proper cap desetmana ho faran a Tiana), enca-ra tenen espais per adequar i,així, poder acabar d’instal·lar-se al nou local d’assaig.

20 castellers mésgràcies al noulocal del Raval

L’Ateneu de Sant Roc també comença el cursL’Ateneu ha començat aquesta setmana la seva activitat després de les va-

cances amb dos cursos a càrrec de la periodista Ana María Vidal, especialistaen tècniques de comunicació i perspectives de gènere. A Badalona, ha impar-tit els tallers “L’autoritat de les dones” i “L’autoritat natural dels educadors”.

Foto: Montse López

Després de la Rambla del Gorg, els veïns encara esperen el canal d’aigua

Els promotors volen començar aconstruir pisos al voltant del canal

Sembla un projecte d’aquells queno s’acaben mai. El canal d’aiguaque s’ha de crear al barri del Gorghavia d’estar subjecte als promo-tors privats que comencessin aconstruir pisos al voltant. Però lacrisi del sector de la construcció vaaturar un projecte que, de fet, jaestava aturat des de feia anys. Ara,sembla que comença a veure unamica de llum. Almenys així ho haafirmat l’alcalde de Badalona, Xa-vier Garcia Albiol. En declara-cions a Ràdio Ciutat de Badalona,l’alcalde ha assegurat que ja ha tin-gut converses amb promotors,propietaris de terrenys al Gorg,“expressant la seva voluntat de co-

Albiol vol dignificar la façana marítima > Els veïns del Gorg i el FrontMarítim veuen el canal com una oportunitat per millorar els barris

Montse LópezGorg

mençar a construir”. D’aquestamanera, diu Albiol, “dignifica-rem la façana marítima”. L’alcal-de ha explicat que, amb l’inici dela construcció de pisos, es genera-ran llocs de feina, es començarà areordenar aquesta zona de Bada-

lona i podrà cobrar impostos alsconstructors perquè “l’Ajunta-ment necessita diners”.

ELS VEÏNS L’ESPERENLes Associacions de Veïns delGorg i del Front Marítim sempre

s’han manifestat a favor de lacreació del canal. Ho veuen comuna oportunitat de millora per ala zona. Des del Gorg, la presi-denta de l’entitat veïnal, TeresaVinuesa, ha explicat a Línia Ba-dalona que, si finalment es fa elcanal, “seria fantàstic” ja queaconseguirien tenir “un barriamb cara i ulls”. Des del FrontMarítim, Enca Marés asseguraque el canal és “la base fonamen-tal per dignificar la zona”. Maréscreu que el canal també ha de serla connexió que servirà per tirarendavant el Port de Badalona.

Tot i això, les representants deles dues entitats veïnals assegu-ren no tenir cap notícia del go-vern local sobre el desenvolupa-ment de la zona. Cap de les duess’ha pogut reunir encara amb elseu regidor de Districte.

Page 14: Linia Badalona 39

14�

Esportslíniabadalona.cat

Cultura

15 Setembre

2011

Bernat López Redacció

Foto: FIATC Joventut

Àlex Barrera va firmar una gran actuació contra el Cajasol

El FIACT Mutua Joventut tanca laconcentració amb un balanç positiu

La Penya posa punt i final a l'sta-ge de pretemporada de Benascexhibint un bon nivell de joc ipreparació. El conjunt dirigit perSalva Maldonado va finalitzar elTorneig Vielha Terra ACB ambuna victòria davant del Cajasol iuna derrota contra el CAI Sara-gossa. La bona direcció de jocdels nous bases verd-i-negres i lacapacitat anotadora del pivotnord-americà Latavious Williamsvan ser el més destacat d'un Jo-ventut en ple rodatge.

El duel contra el Cajasol de Se-villa va tenir un clar protagonis-ta per part del FIATC Joventut.Es tracta de l'aler del CB Prat Àlex

El conjunt verd-i-negre es proclama campió del Torneig Vielha TerraACB > Bones actuacions de les noves incorporacions de la plantilla

Barrera, que amb un 5 de 6 en tri-ples va desequilibrar l'enfronta-ment. A banda dels bons percen-tatges des de la línia del 6,75, labona feina de Jordi Trias i Wi-lliams sota l'anella va ser clau permantenir l'avantatge en el mar-cador.

El desgast físic dels badalo-nins es va fer evident en el segoncomprimís del Torneig de Vielha.I és que els homes de Salva Mal-donado no van ser capaços d'atu-rar l'encert anotador dels juga-dors exteriors aragonesos. El pi-vot català Albert Fontet va realit-zar tota una exhibició de joc iamb 22 punts anotats es va con-vertir en el botxí de la Penya. Pelque fa al FIATC Joventut caldestacar la gran actuació de La-tavious Williams. El jugador pro-cedent dels Tulsa 66ers va ano-

tar 26 punts exhibint una gransuperioritat física i un bon llan-çament de mitja distància. Tot ique encara es troba en ple perío-de d'adaptació al bàsquet euro-peu, sembla que Williams estàcridat a ser un dels referents de

El Badalonacontinua invicteal CentenariFutbol > El Badalona i l'Estadidel Centenari continuen el seuidil·li des que Manolo Márquez esva posar al capdavant de la ban-queta escapulada. A la darrerajornada el conjunt badaloní vaobtenir una treballada victòriaper dos gols a zero davant elManacor. Els gols de Manga,just començada la segona meitat,i de Pugui, de penal a les acaba-lles del matx, van servir perquèels tres punts es quedessin a Ba-dalona. La nota negativa del par-tit la va protagonitzar el conjuntbalear, exhibint un joc molt dural límit del reglament. I és que,l'àrbitre aragonès Víctor MateoMontañés va haver d'amonestarfins a nou jugadors visitants. Pelque fa als locals, les internadesper la banda d'Álex García i el jocde combinació al mig del campentre Marc Serramitja i Mangavan ser la clau per endur-se la vic-tòria. La propera setmana els deManolo Márquez s’enfronten alcuer, el Llagostera.

El Club Tennis Taula Badalona inicia la temporadaEl Club Tennis Taula Badalona ja prepara el seu retorn a la Segon Divisió del tennis

taula nacional. Amb unes aspiracions clares de permanència el club badaloní ha tancatla incorporació de l'exjugador del Ripollet Àngel Carrión. El Sosmatic Badalona

donarà el tret de sortida a la temporada contra el CTT Vilafranca el proper 24 de setembre.

l'equip per intentar aconseguir elbitllet per la Copa del Rei i elPlayoff.

El Joventut ja és a Badalona,on prepara el proper partit amis-tós de pretemporada que l'en-frontarà al Menorca Bàsquet.

La fotografia a través de la música d’una badaloninaLa badalonina Silvia Bermejo ha rebut el segon premi del concurs de fotografia del FestivalInternacional de Música de Tecla Espanyola que es fa a Almería. En total s’han presentatmés de 400 fotografies, provinents d’arreu del món, per mostrar la “força de la dona en lesarts musicals”. La fotografia de la badalonina portava per títol “Matí d’estiu silenciós”.

Foto: Ass. Malabaristes

Al Malabad 2010 s’hi van inscriure 380 persones

Un torneig de ‘volei-maça’,la novetat del Malabad 2011

El proper dia 30 arriba a Badalo-na la quarta edició del festivalMalabad, que organitza l’Associa-ció de Malabaristes de Badalonaa Canyadó. Tres dies dedicats alcirc amb actuacions d’artistesprovinents d’arreu del món i departicipants que volen iniciar-seen les malabars. Aquest any elMalabad arriba amb una novetat,el torneig de “volei-maça”, unadisciplina destacada en aquestmón, que tindrà lloc dissabte 1d’octubre abans de la ja tradicio-nal gala de circ al Poliesportiu deCasagemes on hi haurà l’actuacióde sis artistes de diferents disci-plines. L’Associació badaloninan’ha hagut d’escollir sis de mésd’una seixantena que s’hi hanpresentat. I és que el Malabads’ha convertit en un referent a ni-

El festival de circ és el segon més important de l’estat

Montse LópezCanyadó

Miquel Abras porta “Temps dezel” al Círcol en format acústic Música > Aquest dissabte, el te-atre del Círcol Catòlic acull el con-cert de Miquel Abras en formatacústic. L’artista de la Bisbal del’Empordà presentarà el seu ter-cer disc “Temps de zel” en laque serà la seva quarta actuacióa Badalona. Després d’actuar alcicle de concerts Musica’t al cos-tat de Joan Masdéu, ara té l’opor-tunitat de tornar al Círcol, peròsol. Fa uns mesos Miquel Abras

va portar la seva gira acústica ala Sargantana, un concert que ellmateix diu que “el públic va ferque fós únic”. El cantant assegu-ra en el seu bloc que sempreque ha tocat a Badalona, “la res-posta ha estat positiva, és peraixò que aquesta vegada que hitorno sol, vull tocar al Círcol”.

El concert de Miquel Abrastindrà lloc el dissabte a les 22h.Les entrades valen 10 euros.

El Megacine, primer de l’estaten millorar el 3D de les salesCinema > Els cinemes del Mà-gic Badalona han estat els pri-mers de l’estat espanyol en incor-porar una nova tecnologia quepermet millorar la qualitat de lespel·lícules en tres dimensions. Lanova tècnica, una lent que espot traslladar d’una sala a una al-tra de manera senzilla, permetràque l’espectador no percebi tan-ta foscor com fins ara al veureflms en 3D. El nou sistema, im-

pulsat pel Grup Servicolor, faque les ulleres que s’hagin d’uti-litzar no siguin de colors, sinó devidre tradicional. El Megacine haestat el primer cinema en incor-porar aquest sistema, seguit del’Hospitalet de Llobregat. Demoment, aquest estiu s’han pro-jectat algunes pel·lícules ambaquest sistema com la darrera deHarry Potter, “Capitán América”o “Destino Final”.

vell europeu, ja que es tracta delsegon festival de circ més impor-tant de l’estat espanyol. Segonsha explicat a Línia BadalonaVíctor Rojo, membre de l’Asso-ciació de Malabaristes, es tractad’un festival cada vegada mésconsolidat ja que l’any passatvan inscriure’s 380 persones quevenien de fora de la ciutat. Mol-tes d’elles vénen d’Alemanya,

Itàlia o França i aprofiten perpassar 3 dies a Badalona gràciesa l’acord amb l’escola Artur Mar-torell, un espai que fan servir perdormir. Els organitzadors prepa-ren l’edició d’enguany des delmes de febrer ja que reben mol-tes propostes d’artistes que hi vo-len participar. Els malabars ar-ribaran a Badalona del 30 de se-tembre al 2 d’octubre.

Page 15: Linia Badalona 39

15 Setembre

2011

15�

L’Agenda

PE

NJA

’T-E

LA

CA

SA�

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 112 AMBULÀNCIES Creu Roja 93 464 06 09 · La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCIÓ CIUTADANAInformació 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculació escolar 93 483 29 97 Gestió Tributària 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipòsit municipal 93 46009 00 CENTRES CÍVICS I CULTURALSCentre Cívic La Colina 93 383 36 61 Centre Cívic La Morera 93 395 4457 Centre Cívic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cívic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cívic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cívic CanCanyadó 93 464 18 57 Centre Cívic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefià "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Música 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromocióOcupació 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municació SA 93 497 40 00 Reactivació Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat públic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitaciód'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

TELÈFONS D’INTERÈSEXPOSICIONS

“Recursos propis”Fins el 30 d’octubreUna mirada sobre la transfor-mació de les pràctiques artísti-ques. La mostra recull projectesde deu autors del segle passatque reflexionen sobre els can-vis personals i en la societat.Espai Betúlia

“Taller d’Art la Finestra”Del 15 al 30 de setembreEl Centre Cultural de Canyadóofereix la mostra col·lectivadels alumnes del Taller d’Art laFinestra que van realitzar elcurs passat. Can Canyadó

Col·lectiu LlefiàARTDel 16 al 30 de setembreEls nou components d’aquestgrup d’artistes mostren les se-ves creacions pictòriques, ambla cultura com a fil conductor iels diferents punts de vista perentendre un quadre.Centre Cívic Dalt la Vila

ACTIVITATS

Antonio Ocaña al Sarau15 de setembre: 23hEl Sarau, a Can Ribó, continua

amb els monòlegs el mes de se-tembre. Aquest dijous és eltorn d’Antonio Ocaña que, abanda del Paramount Comedy,ha participat en programes deCanal Sur.

Concert poètic17 de setembre: 21hL’Església de Santa Maria cele-bra la Festivitat de la Mare deDéu dels Dolors. Dissabte s’or-ganitza un concert amb poemesde Joan Maragall i música endirecte.Església de Santa Maria

Xavi Lozano a Santa Maria18 de setembre: 18hDiumenge és el torn del polifa-cètic Xavi Lozano. El pati de larectoria acull la música curiosacreada per l’artista badaloní.L’entrada és lliure.Església de Santa Maria

Treballar a l’estranger19 de setembre: 18.30h

Un taller on s’explicaran elsaspectes més importants a l’ho-ra de buscar feina a l’estranger.Badiu Jove

Quedem a Sant Jeroni17 de setembre: 10.30hComencen les activitats del“Quedem”. Dissabte es farà unavisita al Monestir amb les expli-cacions del Museu de Badalona.Sant Jeroni de la Murtra

Diada d’Aspanin 17 de setembre: 18hMúsica, màgia i tallers a la Dia-da d’Aspanin, dissabte a laRambla, davant de Roca i Pi. La Rambla

“Boualam de ifni”21 de setembre: 19.30hPablo Ignacio de Dalmases, pe-riodista, presentarà el llibred’Antolín Hernández sobre Ifni,la regió del sudoest del Marroc.Espai Betúlia

Page 16: Linia Badalona 39

15 Setembre

2011 Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]� líniabadalona.cat