16
línia gràcia Núm. 15 13 de març de 2012 · Any III · 15.000 exemplars · www.liniagracia.cat 12 | Esports El 2-1 al camp del Lleida no permet cap més error a l’Europa Femení | 09 Els dissabtes hi haurà talls de trànsit a Travessera de Gràcia redacció: [email protected] | anuncia’t: [email protected] | administració: [email protected] 08 | Comerç 08 | Concurs 03 | Participació ciutadana Els veïns de Gràcia poden dir la seva 07 | Festes La iniciativa neix amb la finalitat de promoure i fomentar el petit comerç de la zona barcelona Una web per comprar als establiments de tota la vida des de casa La samarreta de Gràcia busca dissenyadors 11 | Turó del Cargol L’AMPA demana al Síndic una solució a les goteres del centre escolar 44 tones de caramels a la Festa de St. Medir

LINIA GRACIA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diari Local

Citation preview

Page 1: LINIA GRACIA

líniagràciaNNúúmm.. 1155 1133 ddee mmaarrçç ddee 22001122 ·· AAnnyy IIIIII ·· 1155..000000 eexxeemmppllaarrss ·· wwwwww..lliinniiaaggrraacciiaa..ccaatt

12 | EsportsEl 2-1 al camp del Lleida no permet cap més errora l’Europa Femení

| 09

Els dissabtes hi haurà talls detrànsit a Travessera de Gràcia

redacció: [email protected] | anuncia’t: [email protected] | administració: [email protected]

08 | Comerç

08 | Concurs03 | Participació ciutadana

Els veïns de Gràcia poden dir la seva

07 | Festes

La iniciativa neix amb la finalitat de promoure i fomentar el petit comerç de la zona

barcelona

Una web per comprarals establiments detota la vida des de casa

La samarreta de Gràciabusca dissenyadors

11 | Turó del CargolL’AMPA demana al Síndic una solució a les goteresdel centre escolar

44 tones de caramelsa la Festa de St. Medir

Page 2: LINIA GRACIA

Per a publicitat: [email protected]| 02 13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Page 3: LINIA GRACIA

En Portada03 |13 març

2012 llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Els veïns i veïnes de Gràcia, aixícom els de la resta de districtesde la ciutat, podran comunicar al’Ajuntament quines creuen quesón les actuacions prioritàriesque necessita la ciutat.Amb aquesta finalitat s’ha ac-

ceptat el Document Base delPAM, el Programa d’ActuacióMunicipal, un document obertper tal d’incloure-hi les necessi-tats més urgents de la ciutat desd’ara i fins l’any 2015.

LÍNIES DE TREBALL CLARESTenint en compte l’entorn can-viant en el que vivim, Barcelonavol adaptar-se i per fer-ho creuconvenient treballar sobre dosobjectius clars per tal de donarrespostes adequades. Així creunecessari centrar-se tant en elprogrés econòmic com en el be-nestar i la qualitat de vida delsbarcelonins. Aquestes dues prio-ritats pel que fa a línies princi-pals de treball, han de permetregenerar confiança dels veïns ambles institucions.Amb els objectius sobre la tau-

la i el Document Base del PAMés moment per la proposta. Del8 de març al 3 de maig tots elsconsells de participació de la ciu-tat s’hauran de reunir per tal d’e-laborar un informe on s’hi inclo-guin les aportacions veïnals i lesaccions que creuen que s’hauriende dur a terme al llarg d’aquestsanys.

INICIATIVESEl Document Base proposa algu-nes de les iniciatives que podrienincloure’s, finalment, en el Pro-grama d’Actuació Municipal. Enaquest sentit, el Mapa Estratègic

defineix set grups d’objectius di-vidits en tres blocs de treball:En primer lloc, pel que fa als

beneficiaris d’aquest programa,s’han distribuït tres línies pertreballar: Persones i famílies,buscant la seguretat i la qualitatde vida; Entitats, associacions,agents esportius, socials i cultu-rals, permetent la cooperació icreació de xarxa entre aquests il’Ajuntament i en tercer lloc, elsAgents econòmics i de creixe-ment, apostant per la generaciód’oportunitats per a tothom.Un segon bloc està dedicat a

l’estructura i en concret a l’Hà-bitat urbà, és busca un nou mo-del de ciutat saludable que inte-gri plenament medi ambient, ur-banisme, infraestructures i TIC(Tecnologies de la Informació ila Comunicació) així com tambéaconseguir barris productius enuna ciutat hiperconnectada en-tre si.En últim lloc, l’Ajuntament-

proposa treballar sobre els re-cursos, i sobre el Pressupost,pretén passar d’una cultura de ladespesa a una del cost i la prio-rització de resultats. Amb els Re-cursos humans vol una institu-ció competitiva i motivada quetreballi per una ciutat que apos-ta per la Innovació i la col·labo-ració.

PRESSUPOSTTirar endavant les propostes veï-nals que s’integrin en el PAM, téun cost. L’escenari pressuposta-ri durant el període 2012-2015és de 1.607 milions d’euros queprovenen directament de l’Ajun-tament. A més, a aquesta xifras’hi ha d’afegir la inversió de lesempreses del grup BarcelonaServeis Municipals (B:SM), ambuna suma resultant de 1.909 mi-lions d’euros. Tenint en compte

les xifres, els objectius financerssón, entre d’altres, disposar d’unestalvi brut del 15 per cent. Aixòsignifica que de cada 100 eurosque s’obtinguin, se’n destinaran,com a mínin, 15 a l’estalvi. Unamesura que permetrà garantir lacapacitat d’inversió així comtambé estavilitzar el nivell d’en-deutament i de cara al futur, te-nir una càrrega financera assu-mible. Un segon objectiu és as-solir el dèficit zero a partir del2013, és a dir, equilibri entre in-gressos despeses (no financeres).I sobre els deutes, una tercerameta és mantenir una ràtio dedeute sobre els ingressos per sotadel 60%. Aquests tres objectiussignifiquen poder tenir més mar-ge de maniobra per poder pres-tar serveis. (+informació a les pàg. 11 i 14)

S’obre un procés participatiu a tots els barris de Gràcia

Llum verda al Document Base del Programa d’Actuació Municipal > La finalitat és un full de rutacoherent que permeti accelerar la sortida de la crisi i reforçar l’atenció ciutadana

Carla GarrigaGRÀCIA

La regidora de Gràcia Maite Fandos. Foto: Ajuntament

COM PARTICIPAR EN EL PAM?PER CORREURetornant la butlleta (amb franqueig en destí)on podeu expressar les vostres prioritats. Po-deu trobar la butlleta a les Oficines d’Atencióal Ciutadà, als autobusos i TRAM i als centrescívics, casals, mercats o biblioteques.

PER TELÈFONTrucant al número gratuït: 900 226 226

ON-LINEAl web bcn.cat/pambcn o bé a les xarxes socials@pambcn i facebook, web mòbil i iPad

Consells de Barri i òrgans participatius delsdistrictes així com a entitats col·laboradores

Page 4: LINIA GRACIA

| 04 13 març2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt Opinió

Xavi Madurell, 20 anysEstudiant

A priori no hi estic massa d’a-cord perquè no vull que Barce-lona aculli un tipus de turismecom el de Las Vegas, no crec quela imatge de la ciutat se’n bene-ficiï gaire.

Sergi Hernández, 39 anys Arquitecte

S’ha d’impulsar l’economia i laproducció local i una cosa tantartificial com aquesta aquí por-tarà problemes vinculats a laprostitució, màfies de drogues,...que es quedin a Las Vegas!

Andreu Pérez, 77 anys Jubilat

Penso que estaria bé que mun-téssin l’Eurovegas perquè aixíla joventut tindria un lloc on dis-frutar. Amb la meva edat ja noli treuria gaire partit a aques-tes coses.

Manuel Riscos, 58 anysEnfermer

A mi em sembla una iniciativamolt bona per fomentar l’ocu-pació ja que actualement hi hamolta gent espanyola a l’aturque podria trobar feina fent decambrer o de crupier.

Noelia González, 19 anysEstudiant

Em sembla molt malament per-què estem retallant els serveispúblics i a sobre donem més be-nefici als propietaris i als capi-talistes. També penso que crea-rà molts problemes socials.

Què li semblaria tenir a prop l’Eurovegas?

Editorial

Ciutadans

Cartes dels lectors

Quan en una ciutats’hi fa pinya

ovint, la visió que tenen del dia a dia de la nostra ciutat és, a ullsdels càrrecs polítics, esbiaixada. Ni més real ni menys, simplementés diferent.Ara l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat el Document Base

que servirà, en uns quants mesos, per definir el Programa d’ActuacióMunicipal i, per tant, traçar les principals línies de treball. Aquestpla s’estudiarà i redactarà a partir de les propostes veïnals que rebiel consistori.Es d’agrair que en moments complicats, on la grandesa

econòmica s’ha hagut de deixar de banda, i els polítics han de fermans i mànigues per sortir-se’n, es contempli l’opinió dels ciu-tadans a l’hora de prendre decisions que els afectin.En definitiva es una acció de gorvern, sí; però d’un govern per-

sonal i proper, d’un Ajuntament que vol retornar la confiança queha rebut dels barcelonins. D’un consistori que es preocupa pel quèpreocupa.No sempre es té el valor de preguntar què cal a una ciutat per por

a les demandes. Per tan, com a barcelonins hem d’aprofitar l’ocasióper dir què volem i com ho volem; almenys perquè es tingui encompte. Si entre els polítics i els ciutadans fem pinya, tot serà méssenzill.

S

llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Línia Gràcia agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza delsseus continguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nomi cognoms, número de DNI i teléfon de contacte. Línia Gràcia es reserva eldret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correuelectrònic a l'adreça [email protected]

Dipòsit legal: B-33.380-2005

L’ACUDIT

Una mare dóna a llum a duesnenes bessones i els hi posade nom Catalunya i Espa-nya...La noticia corre com la pól-

vora a tot l'estat espanyol i ar-riba al Palau de la Sarsuela.Se n'assabenta i pensa: Aixòno m'ho vull perdre! Dit i fet,programa una visita privadaa Barcelona i visita la Mater-nitat per conèixer aquestabona dona i les seves filles.Un cop arribat a la Materni-tat entra a l'habitació de lapartera ijust en aquell moment estàalletant a una de les nenes.- Bon dia, diu el rei- Bon dia, exclama sorpresala mare.- Vostè és la mare de Catalu-nya i Espanya, oi?, li demanael Rei.- Sí, li contesta la dona.- I aquesta quina és? pregun-ta el rei referint-se a la queesta xuclant del seu pit.- Aquesta és Espanya, contes-ta la mare.- Molt maca la nena... I Cata-lunya on és? li demana elmonarca.- Catalunya està dormint, xiu-xiueja la mare.En Juan Carlos li prega lla-

vors:- I no podria despertar-la, sius plau? Així veuria a les duesnenes despertes.I la mare li diu:

- Perdoni Majestat... és que siCatalunya es desperta, Espa-nya deixarà de mamar.

Pepe ÁlvarezGràcia

Safata d’entrada

QUAN ES BARREGEN ELS SENTIMENTS

M’estimo la meva feina i això m’està portant ara molts pro-blemes; quan vaig sortir de la reunió amb el Regidor d’Edu-cació i Universitats Gerard Ardanuy, una família de l’escolaem va preguntar què em passava, semblava amoïnada. La res-posta no és gens fàcil. Efectivament, estic amoïnada i trista, i preocupada i indig-

nada, sento impotència, se’m barregen records dels anys quefa que treballo i de totes les experiències que he tingut; pen-so amb la meva lluita constant per fer entendre la transcen-dència del meu ofici, els que em coneixeu ho sabeu prou bé.L’Ajuntament de Barcelona, aquesta ciutat que tant m’esti-mo, m’ha traït, ha abandonat la responsabilitat que fins aratenia clara, la d’educar als ciutadans més petits. Sota el parai-gües de la situació econòmica, amb només dos mesures “cor-rectores del pressupost” (fàcils: més infants per grup, menysmans per atendre’ls), s’ha carregat la feina de quasi 40 anysde tradició educativa de les bressols municipals. Ha tocat demort els projectes educatius d’unes escoles que han estat mi-rall a Catalunya, a l’Estat espanyol i, fins i tot, a Europa; ambl’experiència de molts professionals de l’educació que han sa-but anar construint una cultura de la infància amb un granrespecte a les criatures que han passat pels nostres centres.Ara farà 23 anys que un dia, animada pel meu pare, em vaigpresentar a unes oposicions per entrar a treballar a les esco-les bressols de Barcelona; acabada de sortir dels estudis, vaigtenir l’oportunitat de començar a fer-ho i, des d’aleshores, nohe parat d’aprendre de la meva feina; m’he nodrit de tots elcompanys i companyes que he tingut (direccions, mestres,cuineres i feineres); he aprés de totes les famílies amb qui hetractat i, sobretot, he crescut personalment i professional juntamb totes les criatures que he mirat d’educar, que malgratsón molts, tinc al cap les seves cares o els seus noms o les ocur-rències o les reflexions o trapelleries. Per tots ells i elles, us vull demanar que ens ajudeu a parar

aquest atac a les escoles, que feu sentir la seva veu, que llui-teu amb nosaltres per una ciutat que s’estimi als més petits.No estic lluitant pel meu lloc de feina ni per les meves condi-cions laborals, que no es veuen ara compromeses, estic cri-dant perquè m’estimo la meva feina i vull seguir creixent alseu costat.

Fina MayolMestra d’educació infantil

Gràcia

Page 5: LINIA GRACIA

Per a publicitat: [email protected] |13 març

2012 llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Page 6: LINIA GRACIA

Per a publicitat: [email protected]| 06 13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Page 7: LINIA GRACIA

07 |

Gràcia13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Oci | Nits clàssiquesFins el dia 16 podeu participar en el XIV Cicle Nits Clàssiques a Gràcia,

escoltant grans peces musicals. La última interpretació serà el mateix dia16 a les 21h, a la Biblioteca Jaume Fuster, a càrrec de l’Orquestra de

Cambra Vila de Gràcia, dirigida per Francesc Rodríguez Franquet.

26 colles i 44 tones de caramelsMés de vint colles van participar a la desfilada deSant Medir > Van repartir-se tonelades de dolços

Els Lluïsos de Gràcia tambéobriran en horari de matí

GRÀCIA> Fa més de 150 anysque dinamitzen, culturalmentparlant, Gràcia. L’entitat histò-rica dels Lluïsos de Gràcia, esplanteja per primera vegada alllarg de tots aquests anys de vida,ampliar l’horari d’activitats i ser-veis i començar a obrir les sevesportes també en horari de matí.

Aquesta decisió per part de la

directiva dels Lluïsos, dóna res-posta a la voluntat de poder ofe-rir als socis i al barri en general,una carta de serveis i activitatsmés extensa que l’actual, aixícom també mostrar una claraintenció de reinventar-se per po-der afrontar amb les defenses su-ficients, la crisi econòmica ac-tual.

Catifa de colors feta per embol-calls de caramels de diferentsgustos. Així és com desperta Grà-cia després de Sant Medir. Unadata ben senyalada a l’agenda dequalsevol gracienc.

Enguany van ser un total de 44les tonelades de caramels quevan repartir les 26 colles partici-pants a la cercavila arreu del Dis-tricte, les mateixes que en l’edi-ció passada.

Qui tampoc es va voler perdrel’esmentada i festiva cita van serl’alcalde de Barcelona, XavierTrias i la regidora de Gràcia,Maite Fandos, juntament amb elregidor de Sarrià-Sant Gervasi,Joan Puigdollers i l’alcaldessa deSant Cugat del Vallès, Mercè Co-

nesa. Tots van assistir a la missade matí que va tenir lloc a l’ermi-ta de Sant Medir, el patró de lajornada festiva.

LA DIADA26 són les colles que han parti-cipat enguany a la desfilada. LaColla la Humorística de Sant Me-dir, per commemorar els seusprimers cent anys de vida al Dis-tricte, va ser l’encarregada deportar la bandera de la Federa-ció de Colles de Sant Medir, laque encapçala tota la passejada.

La jornada s’iniciava amb la jahabitual passejada matinera quefinalitza a la seu del districte, ala plaça de la Vila, on hi havia lesautoritats del Districte i la ciutat.

Un cap de setmana de disbau-xa conjunta però també en petitcomitè: nombrosos han estat elsdinars i sopars veïnals.

LA CERCAVILAEl punt de trobada era clar. Desde la confluència entre els carrersNil i Fabra amb Gran de Gràciales més de vint colles van iniciarla gran desfilada.

La cercavila que il·lusiona alsmés petits, tot omplint bosses decaramels i als més grans, que re-corden quan ells les omplien.

PROJECTE LLEPOLIAÉs una productora jove però, se-gons afirmen “amb ganes de fercoses i fer-les bé”. El projecteLlepolia té l’objectiu de crear undocument audiovisual on es re-lati, amb imatges d’avui i d’ahir,la història i llegenda de Sant Me-dir.

Al llarg del passat cap de set-mana els impulsors del projectevan aprofitar per rodar el queserà el fil conductor del film.

Carla GarrigaGRÀCIA

Gràcia ha acollit la JornadaCastellera de Sant Medir 2012

TRADICIONS> Tot i que sembliuna costum cent per cent de Grà-cia, la festivitat de Sant Medirtambé té lloc a Sant Cugat i aSants.

Les colles castelleres de les tresviles es troben cada any, als vol-tants de Sant Medir, per tal decelebrar l’anomenada JornadaCastellera de Sant Medir. En-guany els Castellers de la Vila deGràcia van actuar juntamentamb les colles de Sants i Sant Cu-gat, enguany al districte gracientja que la trobada es va alternant.

ELS RESULTATSEls de Sants van aconseguirplantar un pilar de 5 de dol; un3 de 7; també el 4 de 7 amb agu-

lla; el 4 de 7 i un vano de 5.Per la seva banda els Castellers

de Sant Cugat van pujar un pi-lar de 4 de dol; un 5 de 7; el 3 de7; també un 4 de 7 i finalment, elpilar de 5. Els de casa, els Caste-llers de la Vila de Gràcia, van ai-xecar el 4 de dol; el 5 de 7; un 2de 7; un 4 de 7 amb el pilar i, perconcloure la jornada, un vano de5.

El 2 de 7 que van plantar els deGràcia va ser la torre d’aquest es-til més matinera de la història dela colla, un indicatiu de quin ésel primer objectiu d’aquesta tem-porada: descarregar el 2 de 8amb folre, que va quedar carre-gat en tres ocasions la tempora-da anterior.

Page 8: LINIA GRACIA

Gràcia| 08

13 març2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Exposicions | Dones que han fet històriaFins el 23 de març es pot visitar a la seu del Districte l’exposi-ció Itineraris de vida: dones compromeses a Catalunya, so-

bre les dones que van viure la Guerra Civil i les dècades poste-riors compromeses amb Catalunya.

Més pressupost per l’esportL’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, dirigidaper Maite Fandos, millorarà notablement els serveis

S’han fet públics tant els pressu-postos municipals com els refe-rents a l’Àrea de Qualitat deVida, Igualtat i Esports (AQVIE)d’aquest any.Maite Fandos, regidora del

Districte alhora que dirigeix l’es-mentada Àrea d’Esports ha pre-sidit la Comissió Permanent delConsell Municipal de BenestarSocial, l’acte en el que s’ha comu-nicat la partida pressupostàriaals membres que formen aquestòrgan consultiu i participatiuamb la finalitat clara de poderpotenciar la coordinació entre lainstitució i les entitats.

LA CRISI PREOCUPAUna de les prioritats de l’Ajunta-ment de Barcelona és la lluitacontra la crisi, no només econò-mica, sinó també contra l’impac-te que aquesta té en l’àmbit so-cial, per aquest motiu, l’AQVIEha augmentat considerablementel seu pressupost d’enguany.L’objectiu d’aquest augment ésfer de Barcelona un referent enqualitat de vida, on totes les per-sones visquin dignament i on pu-guin desenvolupar-se personal,econòmica i socialment, en con-dicions d’equitat i llibertat.En aquest sentit, el pressupost

del 2012 es tradueix en augmentsde les partides pressupostàriesdels serveis que impacten direc-tament a la ciutadania a travésdels valors socials de l’assistèn-cia, l’eficiència, la innovació, lajustícia social i la implicació dela ciutadania.Entre els serveis que més

veuen augmentat el seu pressu-

post per aquest any, destaquenl’augment del més del 12% delServei d’Atenció Domiciliària quepermetrà augmentar un 20% leshores d’atenció, el 41% d’aug-ment del pressupost de Teleas-sistència, o la creació d’un fonsde fins a dos milions d’euros perfer front a les emergències socialsque es produeixen al llarg del’any.També destaca l’increment, en

un 69%, del pressupost destinata menjadors socials.Aquest pressupost anirà desti-

nat a la creació i ampliació denous equipaments; així es crea-ran 400 noves places de menja-dors socials; es construiran setnous habitatges d’inclusió perarribar als 50; es passarà de1.021 a 1.206 habitatges amb ser-

veis per a la gent gran, la creaciód’un centre d’allotjament tempo-ral familiar i el disseny d’un equi-pament per adolescents.

CONSELL DE BENESTAREs tracta d’un òrgan consultiu iparticipatiu que té com a objec-tiu principal promoure una cul-tura de benestar social a la ciu-tat, validar les línies d'actuacióen política social i fomentar laconcertació entre els agents im-plicats.Per aconseguir aquestes fites,

s’actua des d'una visió de la po-lítica i del benestar social àmpliai integradora, analitzant la reali-tat social des de la seva especifi-citat, però sense perdre de vistala visió i l'acció globals per trans-formar-la.

Consell Municipal de Benestar del mes de desembre. Foto: Ajuntament

Carla GarrigaGRÀCIA

Tu hi pintes molt, el concursde disseny de la samarretaCONCURS> L’estiu gracienc jabusca quina samarreta posar-sei per això ja està en marxa el tra-dicional concurs de disseny.GràciaNet i Batakada Ra-

dioactiva han engegat el concursSamarreta de GràciaNET:aquest any tu hi pintes molt!,amb el qual pretenen trobar qui-

na és la samarreta que millortransmeti la identitat graciencai els ideals de la nostra Vila.El disseny premiat s’endurà

200 euros i 5 samarretes estam-pades a més de gaudir de la sa-tisfacció de veure la seva sama-rreta com a icona de l’estiu gra-cienc 2012 i de la Festa Major.

Comprar als establiments detota la vida però per internetCOMERÇ I INTERNET> Tres Bo ésun nou portal d’internet cent percent de barri.La gracienca Clara Garcés, la

seva impulsora, va quedar-se al’atur ara fa un any. Una amantde la gastronomia que va decidirimpulsar allò que a altres mer-cats de la ciutat ja estava en plefuncionament, la compra on-line. Més d’una vegada se’ns plan-

teja la idea que seria molt senzillpoder comprar per internet elproducte de proximitat i fresc, elde tota la vida. Ara, gràcies aaquest espai web, els graciencspoden fer la compra de sempreperò sense moure’s de casa.Fins al moment, són un total

de tretze els comerços que par-ticipen d’aquesta iniciativa queté com a finalitat principal donar

un impuls al petit comerç.

DES DE CASA I COM AL MERCATTres Bo, a diferència de les granssuperfícies que ofereixen aquestservei de compra on-line, permetfer la compra tal i com es realit-zaria presencialment al comerç.No se selecciona només el pro-ducte sinó que el client por ex-plicar com vol que li preparin de-penent del que hagi de cuinar.

AMPLIACIÓ DE NEGOCI“Poc a poc la gent es va acostu-mant a aquest nou funciona-ment”, explica Garcés al LíniaGràcia. A la pregunta si té la in-tenció d’ampliar el negoci a al-tres districtes comenta que araper ara “la idea es veure quina ésla acollida que té el Tres Boaqui”.

Page 9: LINIA GRACIA

09 |

Barris13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Travessera de Gràcia. Foto: Arxiu

La Travessera de Gràcia quedatancada al trànsit els dissabtes

Ensenyament | Els instituts obren les seves portesEls Instituts d’Educació Secundària d’arreu del Districte de Gràcia obren

les seves portes perquè els futurs nous alumnes puguin conèixer lesinstal·lacions així com el projecte educatiu de centre abans de decidir on

continuar la seva educació.

La finalitat és afavorir l’activitatcomercial a la zona i facilitar elpas dels vianants. Per aconse-guir-ho, la Travessera de Gràciaes tancarà al trànsit els dissab-tes, en el tram comprès entreGrande Gràcia i Torrent de l'O-lla, per tal d'afavorir l'activitatcomercial d'aquesta zona i faci-litar el pas dels vianants.

En concret la via es tallarà altrànsit tots els dissabtes entre lescinc de la tarda i les nou del ves-pre. Ara per ara el tall no s’efec-tuarà en horari de matí per no in-terferir en l'activitat dels dosmercats que estan a banda i ban-da d'aquest tram (Llibertat i Aba-ceria).

Va ser durant la campanya deNadal quan es va posar entre in-terrogants aquesta proposta. Elbon funcionament i acollida queva rebre han fet que la regidora

del Districte, Maite Fandos, l’am-pliï a tots els dissabtes i tambédiumenges d’obertura comercial.

En aquesta línia, Fandos ja vaafirmar abans de les festes nada-lenques que "la decisió formapart del compromís del governmunicipal de donar suport al co-merç com a element bàsic quegenera llocs de treball i com afont de riquesa econòmica"."Amb aquesta iniciativa", va afe-gir, "volem donar suport al teixitassociatiu comercial de barri”.

Carla GarrigaGRÀCIA

Els graciencses mostrenmolt solidarisSOLIDARITAT> El districte deGràcia va participar activamenten la recollida d’aliments orga-nitzada per les diferents associa-cions de Minyons i Escoltes de laciutat de Barcelona.

En total, durant la jornada a laque hi van participar més de1800 infants i joves de 30 agru-paments escoltes diferents, vanrecaptar-se 15.000 quilogramsde menjar.

Sota el nom Desmarca’t: somservei, fem recapte?, la finalitatde la jornada era clara: obtenirel màxim d’aliments possiblesper a la Fundació Banc dels Ali-ments.

Amb aquest projecte MEG hadesenvolupat una acció pedagò-gica d’aprenentatge i servei, re-alitzant un treball amb tots elsinfants i joves que participen enels agrupaments de la Demarca-ció del Barcelonès, per tal de sen-sibilitzar internament i externa-ment vers la situació de pobresaque pateix molta gent, fomentarla solidaritat, reflexionar sobreel consumisme actual i generarun treball d’incidència en l’en-torn i transformació social alho-ra que es crea xarxa amb altresentitats de l’entorn fent-les par-tíceps.

Page 10: LINIA GRACIA

Per a publicitat: [email protected]| 10 13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Page 11: LINIA GRACIA

11 |

Barris13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

La reurbanització de la Travessera de Dalt en el tramentre Lesseps i Escorial també podria ser una realitat

Un ConsellPlenari ambincidentsBARRIS> Un grup de manifes-tants van intentar aturar l’últimConsell Plenari. La presidenta,Elsa Blasco, la regidora del dis-tricte, Maite Fandos, i els porta-veus dels grups municipals ambrepresentació al districte - CiU,PSC, ICV-EuiA, PP i UpB- lamen-ten els incidents que van prota-gonitzar aquest grup de manifes-tants en el decurs de la celebra-ció del Consell Plenari ordinaridel passat mes de febrer.

Tots els grups polítics han la-mentat que s’hagi intentat aturarel treball del Consell Plenari, lamàxima representació democrà-tica del Districte, i han recordatque la democràcia garanteix a to-thom que pugui defensar els seusplantejaments ciutadans, d’acordi de discrepància, a l’audiènciapública del districte.

CONSELLS DE BARRIPel que fa als Consells de Barri,el proper, el de Vallcarca-Peni-tents, serà el dia 14 a les set de latarda a la Biblioteca de Vallcar-ca.

La Sedeta | ExposicióFins el 31 de març el fotògraf Juan Diaz, ens acosta la duresa de les condicions de

vida de molts infants treballadors del Perú. Nens i nenes que sobrevieuen en elsabocadors, que treballen en la producció de maons i d'altres que surten a pescar

cada matí són els veritables protagonistes d'aquesta exposició.

L’Eix de Vallcarca, un delspossibles projectes del PAM

Les goteresacaben ambla paciènciaEDUCACIÓ> L’Associació de Pa-res i Mares (AMPA) i la direccióde l’escola pública Turó del Car-gol han reclamat al consorci d’e-ducació que solucioni el proble-ma de goteres que el centre pa-teix des de que va inaugurar, arafa 14 anys.

Segons ha explicat a EFE laportaveu de l’AMPA, Marta Ruíz“el menjador de l’escola està si-tuat sota el pati i els dies de plu-ja els infants han de menjar ro-dejats de galledes i a la cuina hiapareixen bassals”. A més a més.comenta que degut a la humitatque hi ha a l’escola, apareixen aalguns trams de la paret micro-orgnismes que poden desenvo-lupar hipersensibilitat i al·lèrgiestant als alumnes com al profes-sorat.

Ruiz explica que després d’ha-ver rebut la negativa del Consor-ci d’Educació comunicant lamanca de pressupost per tal derealitzar les obres adequades,l’AMPA i l’escola s’han dirigit alSíndic de Greuges per buscar-hiuna solució.

Són 1.909 milions d’euros els quedisposa l’Ajuntament de la ciu-tat per tal de tirar endavant lesaccions més urgents que sorgei-xin del PAM (Projecte d’AccióMunicipal), un programa de par-ticipació ciutadana en el qual espregunta als barcelonins sobreels punts febles de la ciutat.

L’EIX DE VALLCARCAMalgrat l’única dada concretaque s’ha donat al llarg de la pre-sentació del PAM sigui la xifrareferent als pressupostos, correnrumors que l’Eix de Vallcarca si-gui també un dels projectes ambintenció de continuar.

En aquest cas concret, la urba-nització de l’eix de Vallcarca vainiciar-se ara fa dos mandats

amb la redacció del reconegutprojecte Blau@Ictinea que hacrescut com l’espuma fins con-vertir-se en una reforma del lito-ral des de Montjuïc i fins al Llo-bregat.

També sembla bastant clar que

una partida d’aquests gairebé dosmil milions vagi destinada a laurbanització del tram de la Ron-da del Mig, ja anomenada Tra-vessera de Dalt, entre el carrerde l’Escorial i la moderna plaçaLesseps.

Travessera de Dalt entre Escorial i Lesseps. Foto: Arxiu

Carla GarrigaVALLCARCA

Page 12: LINIA GRACIA

Esports| 12

13 març2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

L’equip ja no té cap marge d’error si vol mantenir lacategoria >La permanència està encara a set punts

Campus de tecnificació per ajugadors i portersCAMPUS> Al ja tradicional i con-solidat Campus d’Estiu del CEEuropa, se li suma enguany unanova proposta del club, un cam-pus específic de tecnificació. ElCamp de l’Àliga es convertirà del25 de juny al 13 de juliol en unespai on millorar la tècnica indi-vidual tant per a jugadors decamp com per a porters.

El campus es dividirà en trestorns. El primer anirà des del 25al 29 de juny, el segon del 2 al 6de juliol, i el tercer del 9 al 13 dejuliol.

A més de les correccions i mi-llores que facilitaran els entrena-dors, en el preu s’inclou tambéuna assegurança, l’equipaciód’entrenament, esmorzar diari iun regal individual al finalitzar elCampus.

El coordinador del Futbol Basegracienc, Jordi Vela, dirigiràaquest nou projecte juntamentamb el coordinador en categoriesd'alevins a infantils, Fredi Mar-tín. La participació està oberta ajugadors a partir dels 8 anys quevulguin millorar el seu estil.

L’equip femení perd a falta dedos minuts d’acabar el partit

El Juvenil A triomfaa casa contra elGavà, el favoritLLIGA> El juvenil A va aconse-guir dissabte proclamar-se ven-cedor per 2 gols a 1 en el partitque va disputar contra el gran fa-vorit, el Gavà, una fita que l’acos-ta cap a l’ascens.

Al minut 23 de la primera partJosep Maria obria el marcadoren una jugada d’atac per la ban-da. A la mitja hora, Torres va ferun segon intent rematant sol alsegon pal però no va trobar en-cert. Ho va intentar també Car-los amb una gran ocasió per l’Eu-ropa que es va presentar al mi-nut 35 després d’una gran juga-da col·lectiva.

Després del descans el Gavà vasortir amb força i va aconseguirel gol esperat al minut 58. L’e-quip blaugrana va tenir una se-gona bona opció al minut 62amb un cara a cara de Masuetque va sortir desviat.

El premi als graciencs desprésde tants intents va arriabar al mi-nut 76, quan De la Iglesia es vaavançar i va rematar de cap su-perant al porter i marcant el se-gon gol.

A falta de dos minuts per acabarel partit, un gol del Lleida va dei-xar ahir a l’Europa en una situa-ció pràcticament irreversible, so-bretot després de les victòriesdels equips que comparteixen lazona baixa de la taula. El resul-tat final va ser un 2 a 1 a favor del’equip local que deixa a l’equipfemení de l’Europa sense marged’error si volen mantenir la ca-tegoria.

EL PARTITCap dels dos equips va saber aga-far el domini del joc en el partitque es va disputar diumenge aLleida. A la primera jugada delpartit, una centrada per bandadreta de l’atac local va acabaramb la pilota rebotada a les mans

de Lorena; l’àrbitre no va dubtari va xiular penal, que Bel vatransformar per avançar les llei-detanes. La sortida al camp deles joves Ana i Núria va revolu-cionar l’atac gracienc, i va arri-bar l’empat al minut 78, quanNúria amb un fort xut des de lafrontal va batre Mònica; poc des-

prés, la mateixa Núria va tenir elgol del triomf però el seu xut elva poder refusar la portera local.El Lleida va forçar un córner alminut 88 i el llançament, al se-gon pal, va acabar amb un cop decap d’Andrea Porta que va donarels tres punts al Lleida i va dei-xar tocat a l’Europa.

Lorena, jugadora de l’Europa. Foto: CE Europa

RedaccióFUTBOL

Celebració | 10 anys torcidencsLa penya més jove del club, la Torcida Escapulada, es tro-

ba immersa en els actes de celebració dels seus 10 anys.Divendres passat, prop de 40 escapulats es van donar citaen un sopar que va tenir lloc a l’hotel Catalonia Diagonal.

Page 13: LINIA GRACIA

13 |

Ciutatllíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Amb motiu de l’inici del procésde preinscripció i matrícula peral curs escolar 2012-13, que tin-drà lloc entre el 19 i 30 d’aquestmes, l’Ajuntament de Barcelonaofereix aquest any, com a nove-tat, el lloc web d’educació:www.bcn.cat/educacio on les fa-mílies poden consultar i trobaràmplia informació sobre aquestprocés, l’oferta formativa i lescaracterístiques dels centres iserveis educatius. A través del’enllaç Guia 2012-13. Centres iServeis Educatius i de l’apartatNotícies, el web www.bcn.cat/edu-cacio informarà puntualment so-bre tot el procés.

L’APROFITAMENT DE LA XARXAEl regidor d’Educació i Univer-sitats de l’Ajuntament de Barce-lona, Gerard Ardanuy, ha indi-cat que l’equip de govern muni-cipal, liderat per l’alcalde de Bar-celona, Xavier Trias, aprofita lesoportunitats que ofereix inter-net “per posar a disposició de lesfamílies una nova eina on infor-

mar-se i, d’aquesta manera, po-der escollir el centre docent quemillor s’ajusti a les seves neces-sitats i preferències”. El regidorArdanuy ha afegit que, per pri-mera vegada i de manera àm-plia, “tothom qui vulgui trobarinformació actualitzada sobre elprocés de preinscripció per alproper curs, l’oferta formativa iels serveis educatius de la ciutates podrà adreçar també al llocweb”.

EN PAPER I ONLINEL’enllaç Guia 2012-13. Centresi Serveis Educatius, situat a l’a-partat “Destaquem” del webwww.bcn.cat/educacio, informa-rà sobre els passos a seguir persol·licitar una plaça escolar i, en-tre d’altres coses, oferirà la pos-sibilitat de fer cerca de centresper districtes, per tipus d’ofertaformativa o cerca avançada perdistrictes, oferta formativa, titu-laritat i serveis que ofereixen elscentres. Mentrestant, l’apartatNotícies informarà sobre el pro-cés i actualitzarà la informacióque es pugui anar produint.

D’altra banda, des del dilluns27 de febrer, l’Ajuntament de

Barcelona posa a disposició detotes les famílies interessadesexemplars en paper de la Guiade centres i serveis educatius deBarcelona 2012-13, també ela-borada en col·laboració amb elConsorci d’Educació de Barce-lona.

L’estat de preinscripció i matrícula es podrà consultar en xarxa

El web www. bcn.cat/educacio informa també sobre l'oferta formativa i els centres educatius de la ciutat

Foto: Vicente Zambrano

RedaccióEDUCACIÓ

Educació | Període de preinscripció i matrículaEl període de presentació de sol·licituds per al segon cicle d’educació infan-til, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria es

preveu que es desenvolupi entre el 19 i el 30 de març . En els propers dieses publicarà la resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Uncopdemà és una festa solidà-ria organitzada per la Fundacióreal dreams i el Tibidabo amb elsuport de l’Ajuntament de Bar-celona. Enguany se celebra la ter-cera edició, que ha estat apadri-nada per Pep Guardiola.

VOLUNTAT DE DIFUSIÓLa festa neix amb l’objectiu desensibilitzar i donar a conèixer atotes les famílies de Barcelonales tasques que realitzen les ONGd’aquí pels nens i nenes del món.Hi participen 5 Entitats No Lu-cratives que treballen dia a diaper què tots els nens i nenes d’a-rreu del món puguin tenir lesmateixes oportunitats: Save the

Children, Fundació Comtal,Fundación Pequeño Deseo, Fun-dación Alda i Fundació Catala-na Síndrome de Down.

DIVERSIÓ I SOLIDARITATPretenem que la III Edició de laFesta Uncopdemà sigui un diamolt divertit, familiar i solidari.Comptarem amb la presència dePep Callau, personatge molt re-conegut pels nens, que animaràals assistents i incentivarà la par-ticipació dels més petits als ta-llers de sensibilització organit-zats per les diferents Entitats NoLucratives. A més, hi haurà 3grups de percussió per ballar aritme de batucada: Festimbal,Foc Senglar i Batukats de l’Ala,a la Plaça de la Talaia.

Amb la compra dels guants so-lidaris, els nens entren gratis i els

adults obtenen un 50% de des-compte a l’entrada del Tibidabo. A la jornada de celebració d’Un-copdemà hi asssitirà Joan Puig-dollers, president del Parc d’A-traccions Tibidabo i David Levy,president de la Fundació realdreams.

APORTACIONSPodeu fer el vostre petit donatiuen favor de les ONG participantsal lloc web: www.elmeugradeso-rra.org/uncopdema

Amb el suport del Tibidabo,l’entrada al Parc d’Atraccions tin-drà importants descomptes.Comprant uns guants solidaris(6 €), els nens (menors de 12anys) entraran al parc de formagratuïta i els adults obtindràn un50% de descompte en el preu del’entrada al parc. L’objectiu és

que els més petits s’ho passind’allò més bé i alhora donin “Un-copdemà” pels nens i nenes delmón. Els fons obtinguts amb laventa dels guants solidaris esdestinaran a totes les Entitats NoLucratives que participen a lafesta Uncopdemà.

18M: UNCOPDEMÀA les 11h s’obrirà el Camí del Celdel Tibidabo. D’11.30 a 12.30h.es donarà la benvinguda a la Fes-ta Uncopdemà i entretenimentcentral amb pallassos a la plaça

de la Talaia. A les 12.30h tindràlloc l’actuació de percussió. A launa del migdia es realitzarà unafoto Aérea a la plaça de la Talaia,amb els guants Uncopdemà. A les 13.10h començarà la rua pelparc a ritme de batucada. A cà-rrec de: Festimbal, Foc Senglari Batukats de l’Ala. Durant totala jornada, hi haurà diversos ta-llers de sensibilització que orga-nitzen les ONG a la plaça de laTalaia i una Gimcana familiar onels pares i mares podran partici-par amb els seus fills. .

Pep Guardiola apadrina la 3aFesta Solidària UncopdemàEl 18 de març, la plaça de la Talaia del Tibidabo serà

l’escenari de tallers, actuacions amb finalitats solidàries

RedaccióCIUTAT

-Oficines d’Atenció Ciutadanade l’Ajuntament de Barcelona(OAC plaça Sant Miquel, 3;OAC de Ciutat Vella, c/Rama-lleres, 17; OAC Eixample,c/Aragó, 328; OAC Sants-Montjuïc, c/Creu Coberta, 104;OAC les Corts a la plaça Comas,18; OAC de Sarrià-Sant Gerva-si, c/Anglí, 31; OAC de Gràciaa la plaça de la Vila de Gràcia,2; OAC d’Horta-Guinardó al c/Lepant, 387; OAC de Nou Ba-rris a la plaça Major de Nou Ba-rris,1; OAC Sant Andreu a laplaça d’Orfila,1 i l’OAC de SantMartí a la plaça Valentí Almi-rall,1).-Oficina d’Atenció i Registre delConsorci d’Educació de Barce-lona (plaça d’Urquinaona, 6).

Foto: Pepe Navarro

ON RECOLLIR LES GUIES?

13 març2012

Page 14: LINIA GRACIA

Ciutat| 14

13 març2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Participació | La butlleta del PAMD’acord amb el document Bases per a la formulació del Programa d’Actuació Municipal, ala butlleta participativa hi figuren cinc temes clau de Govern: Persones i famílies, Entitats,Associacions i Agents esportius socials i culturals, Agents econòmics i centres de Coneixe-

ment, Hàbitat urbà El Coneixement, la Tecnologia, la Innovació i la Col·laboració.

L’Ajuntament de Barcelona hainiciat el pla de participació mésimportant del mandat: el procés(PAM) 2012-2015, el documentque marca les prioritats i objec-tius a aconseguir al llarg delspropers anys. Aquest procés par-ticipatiu s’inicia a partir del do-cument Bases per formulaciódel Programa d’Actuació Muni-cipal que el Govern ha elaboratcom a punt de partida. Es trac-ta d’un document obert i flexi-ble que ara, a partir de les apor-tacions de ciutadans,entitats i partits polítics, ha deser un compromís compartit peraccelerar la sortida de la crisi ireforçar l’atenció a les persones,amb una gestió planificada, efi-cient i possible.

FINS EL 3 DE MAIGDurant el procés participatiu esrecolliran les aportacions delsciutadans, entitats i partits po-lítics. Es faran més de 200 reu-nions per arribar a tothom. L’ad-ministració aposta per les xar-

xes socials i la participació ciu-tadana a través del lloc webwww.bcn.cat/pambcn i per mit-jà de facebook: fb.com/bcn.cat

LA PARTICIPACIÓ EN PAPERS’han repartit 130.000 butlleteson els ciutadans decideixen l’or-dre de les prioritats i on els ciu-tadans marquen les seves prio-ritats. Les cinc propostes d’ac-tuació responen a a l’àmbit in-dividual i/o familiar, en relacióamb entitats i associacions, te-mes d’ordenació urbana, as-sumptes de caire econòmic ovinculats a la innovació i la tec-nologia. De cada àmbit, els ciu-tadans podran assenyalar qui-nes són les seves 3 prioritats.

El Govern municipal priorit-zarà la seva actuació a partir dela tria que facin els ciutadans. Ala butlleta, també s’hi podran ferpropostes personals. El procésparticipatiu s’acompanya d’unacampanya de comunicació quebusca incentivar la participació,explicar de forma comprensiva,fàcil i senzilla què és el PAM idonar a conèixer els diferentscanals de participació.

El disseny de la campanya s’ha

fet a partir dels criteris d’auste-ritat i eficiència marcats pel Go-vern municipal en l’inici delmandat. El conjunt del procésde participació del PAM i lacampanya de publicitat i comu-nicació vinculada a aquest pro-cés té un pressupost de 385.000euros (fa quatre anys es van gas-tar 1,5 milions en el desenvolu-pament). Això suposa que ara esfarà una despesa quatre copsmenor. Amb menys recursos,l’objectiu és arribar a tothom, iaquells que ho desitgin puguinfer les seves propostes al Progra-ma d’Actuació Municipal. L’úsde les xarxes socials facilitaràaquest objectiu.

RESPOSTESL’Ajuntament de Barcelona voldonar una resposta clara al con-text econòmic actual. El Governmunicipal fixa dues grans prio-ritats: el progrés econòmic i elbenestar i qualitat de vida de lespersones. El Programa d’Actua-ció Municipal serà un esforç perprioritzar i optimitzar els recur-sos disponibles: cal fer front ales necessitats actuals de formasostenible.

Programa d’Actuació Ciutadana,el futur en mans dels barcelonins L’Ajuntament impulsa un procés qualitatiu, amb més de

200 reunions amb veïns i entitats

RedaccióPARTICIPACIÓ CIUTADANA

La tinent d’alcalde de Qualitat deVida, Igualtat i Esports, MaiteFandos, ha anunciat l’increment,en un 35%, del pressupost desti-nat al programa Àpats en Com-panyia, amb el qual es preveuque durant el 2012 puguin obrir-se tres nous menjadors a la ciu-tat per oferir aquest servei diürn,destinat a persones més grans de65 anys que requereixen suportper a cobrir les necessitats d’unaalimentació adequada, a més defacilitar-los un espai de relació,creant vincles d’amistat i de con-nexió amb el seu entorn.

Maite Fandos ha recordat que“aquesta iniciativa té un impac-te molt positiu entre la gent gran,no només per l’aspecte del reforç

en la seva alimentació, sinó so-bretot perquè els permet teniruna relació amb el seu entorn,que fa que millori molt la sevaqualitat de vida i es minimitzi elrisc d’aïllament d’aquest col·lec-tiu, especialment vulnerable”.

MÉS INVERSIÓEl pressupost destinat a aquestservei s’incrementarà fins a arri-bar als 1,54 milions d’euros.L’any 2011, aquest servei va te-nir un cost d’1,13 milions d’eu-ros. La dotació econòmica per-metrà obrir tres nous menjadorsen equipaments ja existents deBarcelona. Amb aquesta amplia-ció, Barcelona incrementarà en97 places aquest servei per aco-llir tota la demanda del progra-ma. Així, de 746 places existentsa l’actualitat, es passarà a 843places, repartides pels equipa-

ments de tots els districtes de laciutat.

El servei va donar un total de145.430 àpats durant tot l’anypassat. La previsió per a 2012 ésque se’n puguin servir 175.000.El programa té estipulat un preupúblic que varia en funció de larenda de l’usuari, i que va dels0,50 cèntims per àpat, als 3,90euros. Hi poden accedir tambépersones de 60 anys amb disca-pacitat reconeguda de més del33%, o en situació de risc i ne-cessitat social diagnosticada pelsprofessionals dels equips d’aten-ció primària.

El servei consisteix en unaoferta d’àpats que se serveixen adiferents centres de la ciutat, tantpúblics com concertats, destinata aquelles persones grans queviuen soles o en risc d’aïllamentsocial, o a aquelles que viuen en

habitatges sense condicions percuinar. L’objectiu del servei,però, va més enllà que dotar-losd’una bona alimentació. La acti-vitat del dinar es complementaamb un treball que afavoreixi larecuperació i el manteniment del’autonomia personal i social dela persona gran, i prevenir els ris-cos que suposa per a aquesta po-blació vulnerable mantenir-se enun espai de relació amb d’altrespersones durant unes hores aldia.

L’accés als Àpats en Compan-yia es fa a través dels centres deserveis socials. De fet, són elsprofessionals referents d’atencióqui estableixen el temps de pres-tació i el preu públic que se li co-brarà a l’usuari.

El servei d’Àpats en Compan-yia s’ofereix de dilluns a diven-dres no festius durant 11 mesosl’any, excepte en alguns menja-dors, com els del districte de Ciu-tat Vella, que es presta els 365dies de l’any.

Àpats en companyia: s’obrirantres nous menjadors socials

El servei millora l’alimentació i la relació social de la gentgran que viu sola o en risc d’aïllament social

RedaccióCIUTAT

Foto: Lluís Clua

Page 15: LINIA GRACIA

15 |

Cultura13 març

2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt

Vols veure-ho en vídeo? | Periodisme 3.0www.bcndc.com és un contenidor cultural que vol ser un aparador dels ar-

tistes de la comarca. Si estas interessat en ser part d’aquest mostrador cultu-ral i donar a conèixer el teu art només cal que enviis un correu electrònic a

l’adreça de bcn dc: [email protected] o entra al web: www.bcndc.com

om va sorgir el nom delvostre grup? És alguna mena decodi personal?Són unes paraules que venen delidioma tibetà. Buscavem un nomamb rerefons o que, d'algunamanera, fossin descriptives delcamí que volem portar amb elgrup i el que seguim. Lam Rimvol dir: "camí gradual cap a lail·luminació".

Quan fa que us coneixeu?Doncs ens coneixem des de queerem adolescents. Vam comen-çar a finals dels 90 com un grupde garatge. D'això ja en fa moltsanys, però tenim la mateixa il·lu-sió.

I com començeu a sonar?Va ser un procès de molt detemps i de molta feina. Els pri-mers concerts els vam fer per es-cenaris de Madrid, a sales peti-tes.

Una feinada, no?Si… molta feina! Però recompen-sada! Vam enviar la nostra ma-queta a Radio3 i la van comen-çar a punxar i la nostra músicaes va escoltar. Després d'això ens

va sortir la oportunitat de parti-cipar al FestiMad de l'any 98!

El Festimad?És un concurs de nous grups aMadrid! Ens van sel·leccionar iel vam guanyar. Era un escenaripetit però amb molt de renom.

I després?Va venir Dover! Ens van oferirser els seus teloners i vam tocara un dels seus concerts! Va seruna experiència al·lucinant!

M'ho imagino! Després ens van proposar parti-cipar a un disc recopilatori de laseva pròpia dicogràfica "LoliJackson Records" a un disc quees deia The Power of Dolores i vaser una petita etapa d'un granconcert, grabar a l'estudi i conèi-xer a altres grups i bandes en lamateixa situació.

Com és la vostra música?El nostre estil és una base de PopRock barrejada i fusionada ambun munt d'estils molt diferents.

Un poti-poti!Encara que barrejem molts es-tils i unes cançons són molt di-ferents de les altres totes tenenuna cohesió, un lligam. És neces-sari tenir un estil marcat. Un es-til conjunt que deixa clar quesom nosaltres.

I les vostres cançons sonen a latele també.Si. Vam tenir la sort de que a tra-vés de Myspace ens va conèixerel productor de la sèrie de Tele-cinco La Pecera de Eva.

I del disc… què me'n dieu?Ha col·laborat molta gent. A partd'enginyers i diversos estudis ensva ajudar la Orquestra de A Co-ruña. Més de 120 músics tocantles nostres cançons i donant-liun aire humà als nostres temes.Nosaltres estem acostumats ausar samplers i elements electrò-nics que sonen enllaunats, mésfreds. La col·laboració de la or-questra va canviar l'essència deldisc.

Mare meva!No té res a veure, quan escoltesel disc tocat per una orquestrasimfònica. Quan escoltes el so deles cordes, el color que li dona…és una passada! Vam quedarmolt contents amb el resultat.Ara no podrem fer res amb sam-plers.

I voleu traspassar fronteres?Aquesta és la intenció. Però maise sap! Si ens van trucar de la Pe-cera de Eva potser algun dia enstrobem que ens truquen d'Ana-tomia de Grey o de qualsevol al-tra sèrie americana com Houseo fins i tot pel·lícules.

Lam RimMarc Gómezwww.bcndc.com

Un so molt internacional.”Volem que la nostra música soni fora d’Espanya”

Són la BSO de la sèrie de televisió La Pecera de Eva. Foto: E.M.

Música Pop en anglès

C

Lam Rim és un grup de músicade pop rock alternativa deMadrid, Espanya, fundat en1997. El grup està format perJoâo Mirat (compositor, veu ,piano, guitarres, programació iarranjaments), Noël Raig (gui-tarres i cors) i Fernando F. Krog-mann (bateria). En els seus di-rectes compten, a més a més,amb Alex Mirat.

El seu primer disc d'estudi,Elevin Pieces of Something, vasortir com a descàrrega gratuïtades de la seva pàgina web ofi-cial en 2008 i quatre de lescançons van formar part de labanda sonora de la peixerad'Eva, sèrie de televisió deTelecinco, a partir de 2010. Elseu segon disc, Lost in Sani, vasortir al març 2011.

LOST IN SANE

Page 16: LINIA GRACIA

| 16 13 març2012llíínniiaaggrrààcciiaa..ccaatt Propera edició LÍNIA GRÀCIA: 10 d’abril