Click here to load reader

LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR MEDARBETARNAS his.diva- 1107266/FULLTEXT02.pdf · PDF file En komparativ fallstudie Examensrapport inlämnad av Clara Berggren Quintana och Isabella Consoli

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR MEDARBETARNAS his.diva- 1107266/FULLTEXT02.pdf · PDF...

 • LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO En komparativ fallstudie LEADERSHIP IMPORTANCE FOR EMPLOYEE SICKNESS ABSENCE A comparative case study

  Examensarbete inom huvudområdet Management

  Grundnivå 15 Högskolepoäng

  Vårtermin År 2017

  Clara Berggren Quintana

  Isabella Consoli

  Handledare: Rune Wigblad

  Examinator: Nomie Eriksson

 • Ledarskapets betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro

  En komparativ fallstudie

  Examensrapport inlämnad av Clara Berggren Quintana och Isabella Consoli till Högskolan i

  Skövde, för Högskoleexamen vid Institutionen för handel och företagande.

  2017-05-19

  Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt

  identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan

  examen.

  Signerat: _______________________________________________

  Clara Berggren Quintana

  Signerat: ______________________________________________

  Isabella Consoli

 • Förord

  Denna termin av uppsatsskrivande har varit en lärorik och berikande resa. Vi vill rikta ett tack till vår

  handledare Rune Wigblad för den vägledning han givit oss på vägen mot målet. Dessutom vill vi tacka

  vår examinator Nomie Eriksson som bidragit med bra kommentarer och synpunkter under arbetets

  gång.

  Vi vill även rikta ett stort tack till Volvo Construction Equipment Operations Eskilstuna för att vi fått

  chansen att samarbeta med dem. Speciellt tack till Stefan Hentschel som varit vår handledare från

  Volvo CE OpESK och till de chefer och medarbetare som deltagit i studiens undersökning.

  Avslutningsvis vill vi tacka alla som på något sätt varit involverade och givit oss stöd och återkoppling

  på uppsatsen.

 • Sammanfattning

  Bakgrund: Sjukfrånvaro har länge varit ett centralt och politiskt samhällsproblem i Sverige. En

  orsakande faktor för medarbetarnas ohälsa är stress och psykiska påfrestningar, vilket bland annat kan

  påverkas av ledarskap. Det finns olika ledarstilar som chefer kan tillämpa, vilka har olika påverkan på

  medarbetarnas hälsa. Dessa är transformativ och transaktionell ledarstil samt demokratisk eller

  relationsorienterad ledarstil och auktoritär eller uppgiftsorienterad ledarstil. Fördelaktigt för de

  anställdas hälsa är ledarskap som tillämpar Kaizen som arbetsmetod vilket förklaras som att

  verksamheten kontinuerligt ska förändras till det bättre. Således visar tidigare forskning att ledarskapet

  kan ha betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa på arbetsplatsen.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar

  med hög respektive låg sjukfrånvaro. För att besvara syftet utgår studien från teorier om ledarstilar och

  arbetsmetoden Kaizen.

  Metod: För att besvara studiens syfte har både chefers och medarbetares perspektiv på problemet

  tagits tillvara på i undersökningen genom en kvalitativ och kvantitativ studie med en iterativ

  växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats. En komparativ metod har genomförts då två

  jämförbara avdelningar, med hög respektive låg sjukfrånvaro, har studerats.

  Slutsats: Studiens resultat är att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas

  samt i vilken grad chefer arbetar enligt Kaizen. Chefer som har olika ledarskap har även medarbetare

  med olika sjukfrånvaro, således kan chefers ledarskap ha betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro.

  Nyckelord: Sjukfrånvaro, psykosocial hälsa, ledarskap, ledarstilar, Kaizen, transformativ,

  transaktionell, demokratisk eller relationsorienterad, auktoritär eller uppgiftsorienterad.

 • Abstract

  Background: Sickness absence have long been a central and political societal problem in Sweden.

  One factor that has caused employee’s ill health is job strain and psychic stress which may be

  influenced by leadership. There are different leadership styles that managers can apply which have

  different effects on employee health. These are transformative and transactional leadership styles as

  well as democratic or relationship-oriented leadership styles and authoritarian or task-oriented

  leadership styles. Advantageously for employee health is leaders who apply Kaizen as a working

  method. Kaizen can be described as continuous improvements. Thus, leadership is significant for

  employees' psychosocial health in the workplace.

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the difference between managers'

  leadership in departments with high and low sick leave. To answer the purpose, the study is based on

  theories of leadership styles and the Kaizen method.

  Method: To answer the purpose of this study, both managers and employees have given their

  perspective to the problem. They have participated in the survey through a qualitative and quantitative

  study with an iterative interaction between deductive and inductive approach. The study has been

  carried out using a comparative method by studying two comparable departments with reported high

  or low sickness absence.

  Conclusion: The result of this study is that the leadership differs according to the leadership styles

  applied and to what extent managers work according to Kaizen. Managers with different leadership

  also have employees with different sickness absence. Thus, manager’s leadership can be important for

  employees' sickness absence.

  Keywords: Kaizen, leadership, leadership style, sickness absence, ill health, transformational,

  transactional, democratic or relationship-oriented, authoritarian or task oriented.

 • Innehållsförteckning

  1. Inledning .............................................................................................................................................. 1

  1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 1

  1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................................... 1

  1.3 Problemformulering ...................................................................................................................... 2

  1.4 Syfte .............................................................................................................................................. 2

  2. Teoretisk referensram .......................................................................................................................... 3

  2.1 Sjukfrånvaro .................................................................................................................................. 3

  2.2 Ledarskap ...................................................................................................................................... 3

  2.2.1 Ledarstilar ............................................................................................................................... 4

  2.2.2 Kaizen ..................................................................................................................................... 5

  2.2.2.1 Förbättringsarbete ............................................................................................................ 5

  2.2.2.2 Kvalitetscirklar ................................................................................................................ 6

  2.2.2.3 Förslagsverksamhet ......................................................................................................... 6

  2.3 Analysmodell................................................................................................................................. 6

  3. Metod .................................................................................................................................................. 8

  3.1 Ansats ............................................................................................................................................ 8

  3.2 Val av undersökningsmetod .......................................................................................................... 8

  3.3 Fallföretag ..................................................................................................................................... 9

  3.4 Urval ............................................................................................................................................ 10

  3.4.1 Val av respondenter .............................................................................................................. 10

  3.5 Intervju ........................................................................................................................................ 11

  3.6 Enkät ............................................................................................................................................ 11

  3.7 Dataanalys ..............

Search related