of 18 /18
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume CHIVU I. MARIA RAMONA Adresă(e) București, România Telefon Mobil: +40 722 849844 E- mail [email protected] Naţionalitate Română Data naşterii 02.11.1978 Sex Feminin Perioada 01 octombrie 2009 prezent Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Predare curs și ore de seminar: bazele contabilității, contabilitate financiară, contabilitate și gestiune fiscală, consultanță și expertiză fiscală, contabilitate de gestiune, contabilitatea în comerțul exterior; Organizarea de sesiuni de comunicări științifice ale cadrelor didactice și ale studenților și masteranzilor; Îndrumare și supervizare lucrări de licență; Elaborare și publicare de cursuri universitare în calitate de unic autor și coautor; Publicare articole în reviste de specialitate; Participări la conferințe naționale și internaționale; Activități cu studenții și masteranzii: - gestionează baza de date a studenților și masteranzilor la nivelul facultății; - facilitează accesul studenților și masteranzilor la activitățile didactice în cadrul proiectelor de cercetare și în cadrul proiectelor de tip POSDRU, implementate de către Universitate (conf. Deciziei Rectorului nr.385 din 20.09.2010);

Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Embed Size (px)

Text of Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Page 1: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Curriculum vitae

Informaţii personale Nume / Prenume CHIVU I. MARIA RAMONA

Adresă(e) București, România Telefon Mobil: +40 722 849844 E-mail [email protected]

Naţionalitate Română

Data naşterii 02.11.1978

Sex Feminin

Perioada 01 octombrie 2009 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi

principale Activitate didactică:

Predare curs și ore de seminar: bazele contabilității, contabilitate financiară, contabilitate și gestiune fiscală, consultanță și expertiză fiscală, contabilitate de gestiune, contabilitatea în comerțul exterior;

Organizarea de sesiuni de comunicări științifice ale cadrelor didactice și ale studenților și masteranzilor;

Îndrumare și supervizare lucrări de licență; Elaborare și publicare de cursuri universitare în calitate de unic autor și

coautor; Publicare articole în reviste de specialitate; Participări la conferințe naționale și internaționale; Activități cu studenții și masteranzii: - gestionează baza de date a studenților și masteranzilor la nivelul facultății; - facilitează accesul studenților și masteranzilor la activitățile didactice în cadrul

proiectelor de cercetare și în cadrul proiectelor de tip POSDRU, implementate de către Universitate (conf. Deciziei Rectorului nr.385 din 20.09.2010);

Page 2: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

- asigură comunicarea între studenți și masteranzi și conducerea facultății, precum și cu cadrele didactice;

- monitorizează participarea studenților și masteranzilor la activitățile curriculare; - elaborează mijloace și instrumente și participă la evaluarea studenților și

masteranzilor la activități practice, seminarii și proiecte de cercetare științifică la nivelul facultății.

oferă consultanță și asistență pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, în cadrul unui Centru de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor dedicat studenților și masteranzilor interesați de antreprenoriat.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice București, Departamentul de Științe Economice

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar, activități didactice universitare

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Expert PR

Experienţa profesională

Perioada 20 octombrie 2004 - prezent Funcţia sau postul ocupat PR al Facultății de Management Financiar Contabil București/Științe

Economice București Activităţi şi responsabilităţi

principale monitorizarea si gestionarea tuturor activităților de informare/publicitate la

nivelul facultății; organizarea si monitorizarea tuturor evenimentelor de informare

derulate(conferințe, comunicate si anunțuri de presa,spot video-audio etc.), elaborarea de comunicate de presă, prezentări ale facultății, articole pentru

website, broșuri; comandă și realizează materiale promoționale pentru diverse evenimente; organizarea de workshop-uri și conferințe, împreună cu diverși parteneri; elaborarea de instrumente și modalități de monitorizare a imaginii facultății în

comunitate (chestionare, sondaje); elaborarea de planul de comunicare și marketing al facultății, monitorizând

implementarea acestuia. Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea Management Financiar Contabil

București/Departament PR Universitate Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Reprezentant al conducerii facultății în relația cu mass media și studenții

Perioada 10 martie 2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Consultant start-up-uri noi înființate în cadrul proiectelor POSDRU START UP 4 U și AFRO (Membru în echipa responsabilă de monitorizarea întreprinderilor înființate prin proiecte)

Activităţi şi responsabilităţi principale

- Oferă servicii de sprijin în dezvoltarea afacerilor, consultanţă şi asistenţă antreprenorială pentru 12 firme nou înființate din regiunea București-Ilfov;

- Întocmește Fişe de consultanță și Rapoarte de monitorizare a firmelor înființate; - Asigură serviciile de consultanţă şi asistenţă antreprenorială în vederea creării de

locuri de muncă în cadrul întreprinderilor înfiinţate.

Page 3: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

- Verifică existența sediilor sociale, a punctelor de lucru, existența locurilor de muncă înființate prin proiect;

- Are grijă ca bunurile achiziționate prin proiect sa nu fie înstrăinate. Numele şi adresa angajatorului Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și

Cultură”, Decizia nr. 190 din data de 10.03.2016 Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Monitorizare firme noi înființate pe o perioada de 3 ani/Sustenabilitate proiect

Perioada 1 noiembrie 2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Președintele Comisiei de Audit Intern al Calităţii Activităţi şi responsabilităţi

principale - Exercită misiuni de audit intern asupra tuturor activităților desfășurate de facultate

- Elaborează planuri de audit anuale. - Verifică existenţa şi utilizarea corectă a metodologiilor/procedurilor necesare

asigurării evaluării şi asigurării calităţii în cadrul facultății; - Întocmește documente /înregistrări care atestă aplicarea riguroasă a procedurilor

de asigurare a calităţii şi îndeplinirea cerinţelor/standardelor de calitate; - Întocmește documente care confirmă/infirmă implementarea corectă şi adecvată a

procedurilor de asigurarea calităţii, acordă calificative de conformitate/ nonconformitate şi identifică oportunităţi de îmbunătăţire a calităţii;

- Asigură instruirea membrilor echipei asupra activităţilor care trebuie desfăşurate pe timpul misiunii de audit;

- Colectează dovezile obiective prin interviuri, examinarea de documente şi observarea activităţilor din zona auditată şi consemnează rezultatele care semnalează neconformităţi;

- Asigură accesul echipei de audit la informaţii (instrucţiuni, metodologii, proceduri, rapoarte ale sistemului de management al calităţii etc);

- Verifică conformitatea, modul de utilizare a documentelor sistemului de management al calităţii şi circulaţia corectă şi controlată a acestora;

- Elaborează Rapoarte de audit; - Aduce la cunoştinţa conducerii entităţii auditate măsurile corective, care stabileşte

măsuri pentru eliminarea neconformităţilor. Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice București Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Învăţământ universitar

Perioada 01 Iunie 2016 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Membru al Centrului de Cercetări Aplicate în Economie Activităţi şi responsabilităţi

principale - Monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică;

- Organizează si monitorizează evenimentele științifice organizate în facultate (conferințe, workshop-uri, comunicate si anunțuri de presa);

- Asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare din facultate, în vederea creşterii performanţelor Universităţii pe plan naţional si internaţional;

Page 4: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

- analizează şi evaluează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din facultate şi propune măsuri de îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile strategice şi operaţionale; - încurajează performanţa în activitatea ştiinţifică; - mobilizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor/masteranzilor din facultate şi avizează propunerile de cercetare științifică anuală; - oferă sprijin revistelor ştiinţifice existente în facultate, în vederea cotării lor viitoare de către organismele internaţionale de evaluare scientometrică; - orientează activitatea de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu strategia facultății, precum şi cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică; - sprijină activitatea de cercetare ştiinţifică pe baza Strategiei de cercetare ştiinţifică a Universităţii şi a planurilor de cercetare ştiinţifică elaborate la nivelul facultăţilor/ departamentelor şi centrului de cercetare; - stimulează publicarea articolelor ştiinţifice în reviste cotate pe plan naţional şi internaţional.

- Oferă servicii de sprijin pentru întocmirea Rapoartelor de cercetare științifică, Planului anual al activității de cercetare, Strategia de Cercetare Științifică a Facultății de Științe Economice București;

Actualizarea şi urmărirea realizării planurilor strategice şi anuale. Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Activitate universitară - Cercetare Științifică

Perioada 15 septembrie 2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Membru al Comisiei de Echivalări a facultății Activităţi şi responsabilităţi

principale - Echivalări situații școlare în scopul reînscrierii sau transferării din alte unități de învățământ.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice București Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Învăţământ universitar

Perioada Aprilie 2016

Funcţia sau postul ocupat Membru juriu în cadrul proiectului Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun” – ”Târgul Municipal al Firmelor de Exercițiu”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Jurizare firme de exercițiu

Numele şi adresa angajatorului Consiliu General al Municipiului București, Primăria Municipiului București, Centru de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiecte și programe educaționale

Perioada 01 mai 2015 – 31 decembrie 2015

Funcţia sau postul ocupat Expert dezvoltare plan de afaceri Activităţi şi responsabilităţi

principale - Asigură consultanţă pentru elaborarea/dezvoltarea de idei şi planuri de afaceri

pentru potenţiali antreprenori asistaţi;

Page 5: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

- Oferă servicii de sprijin în demararea afacerilor, consultanţă şi asistenţă antreprenorială;

- Participă la întocmirea Fişei de consultanță, în consens cu nevoile identificate la nivelul grupului țintă;

- Ajută la întocmirea Planului de elaborare/dezvoltare de idei şi planurilor de afaceri pentru potenţiali antreprenori;

- Asigură serviciile de consultanţă şi asistenţă antreprenorială în vederea creării de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor înfiinţate.

Numele şi adresa angajatorului AFRO - Antreprenoriat, FoRmare și Ocupare în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

POSDRU/176/3.1/S/150788/

Perioada 13 Februarie 2015 – 12 decembrie 2015

Funcţia sau postul ocupat Expert PR Activităţi şi responsabilităţi

principale - Monitorizarea si gestionarea tuturor activităților de informare/publicitate;

- Organizează si monitorizează toate evenimentele de informare derulate (conferințe, comunicate si anunțuri de presa, spot video-audio etc.);

- Menține relația cu furnizorii subcontractați pentru activități de informare si publicitate;

- Elaborează materiale promoționale si obține acordul de vizibilitate din partea Organismului Intermediar POSDRU;

- Elaborarea planului de comunicare si publicitate al proiectului si a rapoartelor aferente Activității de promovare și publicitate;

- Se ocupă de elaborarea materialelor promotionale si obtinerea acordului de vizibilitate din partea Organismului Intermediar POSDRU;

- Elaborează planul de comunicare şi publicitate al proiectului şi al rapoartelor aferente;

- Asigură respectarea tuturor cerinţelor prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală POSDRU 2007-2013, pentru toate acţiunile derulate în cadrul proiectului;

- Menține relatia cu furnizorii subcontractati pentru activitati de informare si publicitate; - Monitorizează şi gestionează toate activitățile de informare/publicitate,

evenimentele de informare prevăzute în Cererea de Finanţare (conferințe, comunicate şi anunţuri de presă, spot video-audio etc.);

- Elaborează planul de comunicare si publicitate al proiectului si a rapoartelor aferente;

- Elaborează comunicatele de presă prevăzute în planul de promovare al proiectului şi urmăreşte apariţia acestora în mass-media;

- Participă la organizarea conferinţelor de lansare, cele 2 conferinţe intermediare și conferinţa de finalizare a proiectului, precum şi a altor evenimente prevăzute în planul de promovare al proiectului;

- Menţine o bună relaţie cu mass-media; - Verifică săptămânal website-ul proiectului şi se asigură de faptul că acesta

transmite informaţii reale, actuale şi atractive referitoare la proiect şi activităţile sale;

Page 6: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

- Asigură fluxul de informații despre mediul de afaceri, diverse iniţiative antreprenoriale, exemple de bune practici astfel încât membrii grupului ţintă să fie informaţi;

- Informează managerul de proiect asupra oricăror disfuncţionalităţi sesizate în activitatea de promovare a proiectului;

- Raportează lunar, managerului de proiect activitatea desfăşurată şi face propuneri privind eficientizarea activităţii de promovare a proiectului şi disemninare a informaţiilor privind activităţile implementate;

- Se documentează continuu asupra aspectelor ce ţin de o promovare profesionistă a proiectului;

- Realizează statistici referitoare la activitatea de promovare a proiectului la cererea managerului de proiect;

- Participă la sedinţele de lucru ale echipei de management; - Arhivează documentele referitoare la activitatea de informare şi promovare a

proiectului, astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi verificabile; - Pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului, contribuie la mentinerea și dezvoltarea

structurilor dezvoltate prin proiect și a activităţilor de promovare a acestora; - Contribuie şi răspunde nemijlocit de realizarea rezultatelor şi indicatorilor prevăzuţi

în Cererea de finanţare referitor la activitatea de Informare şi publicitate; - Veghează la buna desfăşurare a tuturor activităţilor de informare şi publicitate din

ambele regiuni de implementare; în situaţii de apariţie a unor probleme, se va ocupa de remedierea situaţiilor negative;

- Informează managerul de proiect şi/sau asistentul managerului de proiect în situaţia în care apar disfunctionalități în activitățile de achiziții ale proiectului;

- Respectă cerinţele specificate în Contractul individual de munca; - Desfaşoară orice alta activitate pentru implementarea proiectului în conditiile

specificate în Contractul de Finanţare. Numele şi adresa angajatorului START UP 4 U Tipul activităţii sau sectorul de

activitate ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

Perioada 1 Ianuarie 2015 – 30 septembrie 2015

Funcţia sau postul ocupat Auditor șef al Comisiei de audit intern al calităţii Activităţi şi responsabilităţi

principale - Exercită misiuni de audit intern asupra tuturor activităților desfășurate de facultate;

- Elaborează planuri de audit anuale; - Verifică existenţa şi utilizarea corectă a metodologiilor/procedurilor necesare

asigurării evaluării şi asigurării calităţii în cadrul facultății; - Întocmește documente /înregistrări care atestă aplicarea riguroasă a procedurilor

de asigurare a calităţii şi îndeplinirea cerinţelor/standardelor de calitate; - Întocmește documente care confirmă/infirmă implementarea corectă şi adecvată a

procedurilor de asigurarea calităţii, acordă calificative de conformitate/ nonconformitate şi identifică oportunităţi de îmbunătăţire a calităţii;

- Asigură instruirea membrilor echipei asupra activităţilor care trebuie desfăşurate pe timpul misiunii de audit;

Page 7: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

- Colectează dovezile obiective prin interviuri, examinarea de documente şi observarea activităţilor din zona auditată şi consemnează rezultatele care semnalează neconformităţi;

- Asigură accesul echipei de audit la informaţii (instrucţiuni, metodologii, proceduri, rapoarte ale sistemului de management al calităţii etc);

- Verifică conformitatea, modul de utilizare a documentelor sistemului de management al calităţii şi circulaţia corectă şi controlată a acestora;

- Elaborează Rapoarte de audit; - Aduce la cunoştinţa conducerii entităţii auditate măsurile corective, care stabileşte

măsuri pentru eliminarea neconformităţilor Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea Management Financiar Contabil Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Învăţământ universitar

Perioada Martie 2008 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Membru in Societatea Naţională pentru Ştiinţă şi Cultură Spiru Haret (SNSC) a Fundației Romania de Mâine

Activităţi şi responsabilităţi principale

- participarea la proiectele iniţiate de către SNSC; - participarea la o serie de conferinţe, simpozioane şi workshops realizate de

către SNSC Numele şi adresa angajatorului Fundația Romania de MAINE, Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti Tipul activităţii sau sectorul de

activitate Activitate de cercetare : participarea la diferite contracte de cercetare, redactarea şi susţinerea de lucrări ştiinţifice.

Perioada 1 octombrie 2006 - 1 octombrie 2009

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular Activităţi şi responsabilităţi

principale Activitate didactică:

Ore de seminar Publicare articole în reviste de specialitate: bazele contabilității, contabilitate

financiară, contabilitate și gestiune fiscală, consultanță și expertiză fiscală, contabilitate de gestiune, contabilitatea în comerțul exterior;

Organizarea de sesiuni de comunicări științifice ale cadrelor didactice și ale studenților și masteranzilor;

Participări la conferințe naționale și internaționale Activități cu studenții și masteranzii: - gestionează baza de date a studenților și masteranzilor la nivelul facultății; - facilitează accesul studenților și masteranzilor la activitățile didactice în cadrul

proiectelor de cercetare și în cadrul proiectelor de tip POSDRU, implementate de către Universitate;

- asigură comunicarea între studenți și masteranzi și conducerea facultății precum și cu cadrele didactice;

- monitorizează participarea studenților și masteranzilor la activitățile curriculare; - elaborează mijloace și instrumente și participă la evaluarea studenților și

masteranzilor la activități practice, seminarii și proiecte de cercetare științifică la nivelul facultății.

Page 8: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

din 01 octombrie 2008, la nivelul facultăți a fost înființat un Centru de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor dedicat studenților și masteranzilor interesați de antreprenoriat, în cadrul căruia ofer consultanță și asistență pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea Management Financiar Contabil, Catedra Contabilitate

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar

Perioada 01 Octombrie 2004 – 30 Septembrie 2006

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular Activităţi şi responsabilităţi

principale Activitate didactică: Ore de seminar Publicare articole în reviste de specialitate Participări la conferințe naționale și internaționale

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea Management Financiar Contabil, Departamentul Contabilitate și Finanțe

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar

Educaţie şi formare

Perioada August 2014 – septembrie 2015

Calificarea / diploma obţinută Atestat de studii postdoctorale Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Contabilitatea în fața relației de interdependență dintre firmă și mediul ambiant în România. Contribuția sa la managementul mediului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Academia Română Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926

Perioada Octombrie 2007 – septembrie 2012 Calificarea / diploma obţinută Doctor în contabilitate

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale

dobândite

Diversitate și omogenizare în contabilitatea fiscală. Divergențe și convergențe

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Academia de Studii Economice, Școala Doctorală, Științe Economice - Contabilitate

Perioada Octombrie 2013 – prezent

Calificarea / diploma obţinută Consultant fiscal Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Activități de consultanță și expertiză fiscală, Cursuri anuale de formare profesională.

Page 9: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Camera Consultanților Fiscali

Perioada Martie 2016

Calificarea / diploma obţinută Nivelul B2, Formare continuă Certificat de evaluare a competentelor lingvistice in Limba Engleza (B2)– Certificat nr.

3008/04.03.2016 Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Reading, Listening, Speaking and Writing in English

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret, Centrul de limbi străine

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Nivelul 2, Formare continuă

Perioada 08 iunie 2012 – 17.06. 2012

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, Curs Manager pentru sisteme de management al calității

Calificarea / diploma obţinută Managementul calității Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Proiect ”European Quality in Higher Education”, Universitatea Spiru Haret POSDRU 62249

Perioada Noiembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Curs Competențe antreprenoriale Calificarea / diploma obţinută Proiect ”Profeminantrep – promovarea egalității de șanse în antreprenoriat”,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

POSDRU/97/6.3/S/64240 Universitatea Spiru Haret

Perioada 17 octombrie 2011 – 24 februarie 2012

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul de instruire în tehnologia IFR -ID Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Instruire cu privire la Modul concret de desfășurare a activităților la IFR-ID ; Instruire cu privire la Calitatea învățământului IFR-ID;

Instruire cu privire la Ghidul de norme etice privind utilizarea tehnologiilor bazate pe internet ; Instruire cu privire la Strategia și programul de perfecționare în tehnologia IFR-ID a personalului didactic;

Analiza și preluarea Procedurilor realizate de Departamentul de Management al Calității cu privire la procesul educațional IFR-ID.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Departamentul de învățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță/Universitatea Spiru Haret

Page 10: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Perioada 11 octombrie – 15 octombrie 2010

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii e-Learning Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Instruire șablon curs; Modificare/adăugare/ștergere secțiuni de curs, configurare unități de învățare;

Modificare/adăugare/ștergere materiale de curs și inserare materiale multimedia în diferite secțiuni ale Cursului;

Export/import seturi de întrebări, creare/modificare/ștergere seturi de întrebări utilizând platforma e-learning Blackboard;

Creare/modificare/ștergere/configurare teste; Prezentare formă alternativă de examinare – tema (assignment); Verificare originalitate lucrări (detectare plagiat utilizând instrumentul „Seif Assign”) Prezentare secțiune „Grade Center” (evaluare lucrări/calcul medii

ponderate/descărcare note); Prezentare modalități de comunicare utilizând platforma e-learning (Blackboard e-

mail, forum și clasa virtuală);

Arhivare/restaurare și export/import curs. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Departamentul IT / Universitatea Spiru Haret

Perioada Octombrie 2004 – februarie 2006

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Masterat - Contabilitate armonizată Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret/Facultatea de Management Financiar Contabil

Perioada Octombrie 2000 – iunie 2004

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în economie Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret/Facultatea Management Financiar Contabil/Specializarea Management Financiar Contabil

Perioada Martie – Iunie 1999 Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de calificare CONTABIL autorizat de MMPS 336280

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

IMI CMAEI conf. 179/1990, 360/1990,794/1992

Perioada 04 august – 15 august 1997

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de formare Operare PC – WORD 7.0 Sistemul de educație permanentă și conversie profesională Conform Art.135 din Legea Învățământului /Aviz Ministrul Învățământului Nr. 2030/32164/1996

Page 11: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

România New Systems S.A. Centrul de inițiere și perfecționare în informatică și management

Perioada 1995

Calificarea / diploma obţinută Adeverință DACTILOGRAFIE – SECRETARIAT Nr. 1136/04.05.1995 Ciclul complet de lecții teoretice și practice la disciplina Dactilografie - Secretariat;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

S.C.C.A. Prestarea (Str. Pictor Tonitza nr. 11, Sector 3, București)

Perioada Septembrie 1993 – iunie 1998 Calificarea / diploma obţinută Diplomă Bacalaureat - Profil real

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul teoretic Dimitrie Bolintineanu

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleza B1 Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză

B2 Spaniolă B2 Spaniolă B2 Spaniolă B2 Spaniolă B2 Spaniolă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitatea de comunicare interpersonală;

- Capacitatea de a asculta; - Capacitatea de muncă în program prelungit, în condiţii de stres; - Capacitatea de lucru în echipă; - Abilitatea de negociere a situaţiilor conflictuale; - Capacitatea de a gestiona situaţiile de criză.

Page 12: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- Capacitatea de organizare a activităţii profesionale în mod eficient pe termen scurt, mediu şi lung; - Capacitatea de concentrare şi de sintetizare rapidă a problemelor importante oferind prioritate în rezolvarea acestora; - Capacitatea de adaptare în funcţie de interesele instituţiei şi de elementele subiective nou apărute; - Capacitatea de argumentare a propriilor puncte de vedere; - Capacitatea de a-i mobiliza pe ceilalţi membrii ai echipei în vederea rezolvării operative a unei probleme urgente;

- Capacitatea de a încărca cu sarcini personalul din subordine în funcţie de pregătirea profesională şi de capacitatea fizică şi psihică a fiecăruia;

- Abilități specifice predării, transmiterii de cunoștințe; - Abilități de organizator (seminarii, conferințe).

Competenţe şi aptitudini tehnice Posed abilităţi în lucrul cu computerul (nivel utilizator şi programator), cu diferite tipuri de echipamente:

- Nivel utilizator: Windows OS, Microsoft Office, Acrobat Reader; - Utilizare editor de texte Microsoft Word; - Calcul tabelar şi prezentări grafice în Microsoft Excel; - Prezentarea conţinuturilor cu ajutorul Microsoft Power Point; - Conceperea şi prezentarea proiectelor cu ajutorul pachetului Microsoft Office; - Utilizarea platformei E-Learning Blackboard; - Utilizarea programului computerizat de examinare ExamView.

Permis(e) de conducere Categoria B Anexe Carte Identitate, Acte de studii, Decizii, Diplome si Certificate de absolvire – copii

conform cu originalul, Lista de lucrări

Page 13: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

LISTĂ DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Monografii/cărţi/manuale: Chivu Maria Ramona (coautor), Provocări actuale în contabilitatea firmei, Probleme economice fundamentale nr.

4, Editura Fundația Romania de Mâine, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-163-644-3; Ramona Maria Chivu, Contabilitate financiară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013, ISBN 978-

606-20-0155-1; Ramona Maria Chivu, Bazele contabilității, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-

20-0154-4. Lăcrămioara Rodica Haiduc, Carmen Mitea-Popia, Ramona Maria Chivu, Managementul documentelor financiar-

contabile, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, 272 pagini, ISBN 973-725-455-4; Lucian Dorel Ilincuţă, Ramona Maria Chivu, Liana Gădău, Contabilitate financiară. Aplicaţii practice şi teste grilă

pentru autoevaluare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2008, 321 pagini, ISBN 978-973-163-271-1; 2. Articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS sau altele de prestigiu din ţară şi/sau stăinătate: Chivu Maria Ramona, Sustainable development, a solution to the ecological crisis, Hyperion International Journal

of Econophysics & New Economy . 2015, Vol. 8 Issue 1, p227-232. 6p. http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20693508&AN=109284131&h=tne5bR7A%2b0gEj4DqpWxnBp%2fErSB0YvQDSZlQjn0uQDaRGD4ywx7KyCecLpmmp0xUQ0CEAWpU5IbSVD%2fzWvxS3A%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20693508%26AN%3d109284131

Chivu Maria Ramona, The road to competitive advantage must be paved with a respectful attitude towards the environment, Ovidius University Annals, Series Economic Sciences . 2015, Vol. 15 Issue 1, p486-491. 6p. http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=109000952&h=erz48ONxfbUINuKe%2f7Poe6nE6bPYfVnyyOJ6hycrw0Kc9JtlOk4UJI%2f0J%2fWuYsONUAKeUvxmCDbaDdNFC5btdA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109000952

Chivu Maria Ramona, Environmental costs from the perspective of environment accounting, Journal of Business Management and Applied Economics, 20 mai 2015,

http://jbmae.scientificpapers.org/environmental-costs-from-the-perspective-of-environmental-accounting/ http://jbmae.scientificpapers.org/wp-content/files/2122_Chivu-Environmental_Costs_from_the_Perspective_of_Environmental_Accounting.pdf

Chivu Maria Ramona, Economy and environment. Points of view and actions, SEA – Practical Application of Science, Sibiu, June 5th – 6th, 2015.

http://sea.bxb.ro/Article/SEA_8_10.pdf jurnal indexat BDI http://econpapers.repec.org/article/cmjseapas/ https://ideas.repec.org/s/cmj/seapas.html)

Chivu Maria Ramona, Social and Environmental Responsibility of the Organization in the Context of Sustainable Development, Scientific Papers (www.scientificpapers.org) Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol. V, Issue 3, June 2015,

http://www.scientificpapers.org/knowledge-management/social-and-environmental-responsibility-of-the-organization-in-the-context-of-sustainable-development/

Chivu Maria Ramona, Environmental costs from the perspective of environment accounting, Journal of Business Management and Applied Economics, 20 mai 2015, http://jbmae.scientificpapers.org/

Page 14: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Ionescu Cicilia, Chivu Maria Ramona, Chivu Marin, Management Strategies and Environmental Accounting in Economic Entities. A Contribution to Sustainable Development, Journal of Development, Environment and people, 2014; http://jedep.spiruharet.ro/RePEc/sph/rjedep/Rev8_2_CiciliaIonescu.pdf

Elena Adelina Stoienescu, Chivu Marin, Chivu Maria Ramona, Positive Analysis about Financial Performance and Environmental Strategies of Banks. Romania’s Situation, ISSN (2247-7756), 2012, EconLit, SOCIONET, BIELEFELD, MPRA, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, EBSCO Publishing, RePEc, DOAJ, Urlich’s Web and others Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Volume II, Issue 4, August 2012. http://www.scientificpapers.org/ http://www.scientificpapers.org/wp-

content/files/1309_Stoienescu_Chivu_Positive_analisis_about_financial_performance_and_environmental_strategies_of_banks_.pdf

http://journaldatabase.org/articles/positive_analysis_about_financial.html http://econpapers.repec.org/article/sppjkmeit/1309.htm

Chivu Marin, Chivu Maria Ramona, Elena Adelina Stoienescu, Economic Growth Sustaining under Environmental Sustainability and Human Development. A Global Challenge, ISSN (2247-7756), 2012, EconLit, SOCIONET, BIELEFELD, MPRA, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, EBSCO Publishing, RePEc, DOAJ, Urlich’s Web and others Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Volume II, Issue 5, October 2012. http://www.scientificpapers.org/ http://www.scientificpapers.org/wp-content/files/1310_Chivu_Stoienescu_ECONOMIC_GROWTH_SUSTAINING_UNDER_ENVIRONMENTAL_SUSTAINABILITY_AND_HUMAN_DEVELOPMENT_.pdf

Chivu Maria Ramona, Consecințele costului istoric și valorii juste pe plan fiscal, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Zilele Academice Arădene”, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, Revista Studia Universitatis, seria Ştiinţe economice, anul 2012, CNCSIS B+, ISSN 1584-2339, Arad,

3. Studii publicate în volume unor manifestări ştiinţifice din ţară şi/sau străinătate: a. ISI-Proceedings indexate în bazele de date Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S),

respectiv Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) ale Thomsonreuters: Ioan E. Nistor, Brînduşa Covaci, Ramona Maria Chivu, Marin Chivu, Flows in mutual funds, manager changes

and performance, Conference: 3rd International Conference on Management, Marketing and Finances Location: Univ Houston, Dowtown, Houston, TX Date: APR 30-MAY 02, 2009, Sponsor(s): WSEAS; Norwegian Univ Sci & Technol, Source: PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, MARKETING AND FINANCES, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering Pages: 172-176 Published: 2009, Publisher: WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU 17-23, 15773 ZOGRAPHOU, ATHENS, GREECE, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-073-4, Thomson Reuters, ISI Proceeding

(ISI Conference Proceedings Index Citation - http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-

z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529 Marin Chivu, Ramona Maria Chivu, Mihai Covaci, Brînduşa Covaci, 4, Sustainable Development based on

Strategic Management, Conference: 5th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development/2nd International Conference on Landscape Architecture Location: Vouliagmeni, GREECE, Source: ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS, DEVELOPMENT AND LANDSCAPE ARCHITECTURE Book Series: Energy and Environmental Engineering Series Pages: 345-349, Published: 2009, Date: SEP 28-30, 2009, Publisher: WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU 17-23, 15773 ZOGRAPHOU, ATHENS, GREECE ISBN: 978-960-474-125-0, ISSN: 1790-5095, Thomson Reuters, ISI Proceeding (ISI Conference Proceedings Index Citation -

Page 15: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529 http://www.wseas.us/e-library/conferences/2009/vouliagmeni/EELA/EELA-55.pdf

Ramona Maria Chivu, Marius Vorniceanu, Brînduşa Covaci, Adelina Blăjanu, Marin Chivu, Fiscal Policies in the Context of Sustainable Development Era, Conference: 5th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development/2nd International Conference on Landscape Architecture, Location: Vouliagmeni, GREECE, Date: SEP 28-30, 2009, Source: ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS, DEVELOPMENT AND LANDSCAPE ARCHITECTURE, Book Series: Energy and Environmental Engineering Series, Pages: 322-327, Published: 2009, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU 17-23, 15773 ZOGRAPHOU, ATHENS, GREECE, ISBN: 978-960-474-125-0, ISSN: 1790-5095, Thomson Reuters, ISI Proceeding

(ISI Conference Proceedings Index Citation - http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529

Marius Vorniceanu, Ramona Maria Chivu, Adelina Blăjanu, Marin Chivu, Brînduşa Covaci, Decentralization of the Fiscal Policies for Suistainable Development Desiteratum, Conference: 5th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development/2nd International Conference on Landscape Architecture, Location: Vouliagmeni, GREECE, Date: SEP 28-30, 2009, Source: ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS, DEVELOPMENT AND LANDSCAPE ARCHITECTURE, Book Series: Energy and Environmental Engineering Series, Pages: 328-333, Published: 2009, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU 17-23, 15773 ZOGRAPHOU, ATHENS, GREECE, ISBN: 978-960-474-125-0, ISSN: 1790-5095, Thomson Reuters, ISI Proceeding;

(ISI Conference Proceedings Index Citation - http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529

Marin Chivu, Adelina Blăjanu, Ramona Maria Chivu, Brînduşa Covaci, Microfinance credits indicators – Management decision support, Conference American Conference on Applied Mathematics, Location Harvard University, Cambridge, USA, MA, Date JAN 27-29, 2010, SOURCE: Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics: Recent Advances in Applied Mathematics, Book Series: Mathematics and Computer in Science Engineering Series, Pages 104 – 109, Published: 2009, Publisher: WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU, ISBN: 978-960-474-150-2, ISSN: 1790-2769, Thomson Reuters, ISI Proceeding (ISI Conference Proceedings Index Citation -

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529 http://www.wseas.us/books/2010/Harvard/MATH.pdf http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22Ramona%20Chivu%22&querydisp=Name%3A%22Ramona%20Chivu%22&termshow=matchboolean&coll=DL&dl=ACM&CFID=16450025&CFTOKEN=58942667

Brînduşa Covaci, Ramona Maria Chivu, Doiniţa Aldea Romanescu, Marin Chivu, Double-entry accounting: the numerical statement and universalization, Conference: American Conference on Applied Mathematics, Location: Harvard Univ, Cambridge, MA, Date: JAN 27-29, 2010, Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS: RECENT ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, Pages: 110-115, Published: 2009, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU 17-23, 15773 ZOGRAPHOU, ATHENS, GREECE, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-150-2, Thomson Reuters, ISI Proceeding (ISI Conference Proceedings Index Citation -

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1864005 http://www.wseas.us/books/2010/Harvard/MATH.pdf http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Harvard/MATH/MATH-012.pdf

Page 16: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22Ramona%20Chivu%22&querydisp=Name%3A%22Ramona%20Chivu%22&termshow=matchboolean&coll=DL&dl=ACM&CFID=16450025&CFTOKEN=58942667

Ramona Maria Chivu, Laura Cornelia Brojba, Marin Chivu, Dumitru Nica, Brînduşa Covaci, Model of company’s intangible assets with implications in transnational activity, Conference: American Conference on Applied Mathematics, Location: Harvard Univ, Cambridge, MA, Date: JAN 27-29, 2010, Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS: RECENT ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, Pages: 293-298, Published: 2009, Publisher: WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, AG LOANNOU THEOLOGOU 17-23, 15773 ZOGRAPHOU, ATHENS, GREECE, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-150-2, Thomson Reuters, ISI Proceeding (ISI Conference Proceedings Index Citation -

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/conf_proceedings_citation_index?parentKey=432529 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1864035 http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Harvard/MATH/MATH-042.pdf http://www.wseas.us/books/2010/Harvard/MATH.pdf http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22Ramona%20Chivu%22&querydisp=Name%3A%22Ramona%20Chivu%22&termshow=matchboolean&coll=DL&dl=ACM&CFID=16450025&CFTOKEN=58942667

Chivu Maria Ramona, Bio-economy: transition from the economic paradigm to the new global economy, The 6th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, ISI Proceeding, (EMAB Conference), September 23rd-24th, 2013, Estoril, Cascais, Portugal;

Participări la acţiuni ştiinţifice pe plan national și internaţional:

Chivu Maria Ramona, Chivu Marin, Evaluarea și controlul rezultatelor și acțiunilor de mediu ale companiei, MAMIS 2016;

Chivu Maria Ramona, Chivu Marin, Rolul contabilității în managementul de mediu al firmei. Evaluarea mediului și tratamentul contabil al costurilor de mediu, MAMIS 2016;

Chivu Maria Ramona, Sustainable development, a solution to the ecological crisis, ENEC International Conference 2015, May 29;

http://www.enec.ro/ Chivu Maria Ramona, The road to competitive advantage must be paved with a respectful attitude towards the

environment, CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ, PROBLEME ACTUALE ALE ECONOMIEI GLOBALE, ediția a XII-a, Constanţa, ROMÂNIA, 18 - 20 iunie 2015, http://stec.univ-ovidius.ro/conferinte-detalii/conferinta-internationala-probleme-actuale-ale-economiei-globale-editia-a-xii-a

Chivu Maria Ramona, Accounting placed face to face with environmental issues, Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune (MAMIS), 26 mai 2015,

http://mamis.spiruharet.ro/prima-pagina/conferinta-mamis/ Chivu Maria Ramona, Competitive advantages of the practices of the environmental management in the context of

corporate social responsibility, Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune (MAMIS), 26 mai 2015,

http://mamis.spiruharet.ro/prima-pagina/conferinta-mamis/ Chivu Maria Ramona, Subsidies awarded european environmental projects, The Annual National with International

Participation Conference in Economics, Informatics and Communications Field, EIC 2015, 28th-29th May 2015, http://cceaspiruharet.weebly.com/

Chivu Maria Ramona, Analiza relatiei dintre contabilitate si fiscalitate. Dependente si independente, CONFERANCE MANAGEMENT, ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – MAMIS 2014, Orizont 2020: o economie inteligentă pentru viitorul orașelor inteligente;

Chivu Maria Ramona, Studiu privind influența cheltuielilor cu amortizarea asupra impozitului pe profit, Criza economiei sau economia de criză – oportunități și provocări ale pieței românești, Conferință economică națională (CEN 2013);

Page 17: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

Chivu Maria Ramona, Particularități privind aplicarea principiilor contabile în relația contabilitate-fiscalitate. Simetrii și asimetrii, Criza economiei sau economia de criză – oportunități și provocări ale pieței românești, Conferință economică națională (CEN 2013);

Chivu Maria Ramona, Strategic implications of the environmental management in context of corporate social responsibility, Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune (MAMIS), 26 mai 2015;

Chivu Maria Ramona, Particularități privind recunoașterea și evaluarea veniturilor și cheltuielilor în contabilitate – partea I, Echilibre și dezechilibre ale pieței românești în perioada actuală, Editura Universitară, ISSN 2285-584X; ISSN-L 2285-584X, Conferință economică națională (CEN 2012), 2012, pp.130-143;

Chivu Maria Ramona, Particularități privind recunoașterea și evaluarea veniturilor și cheltuielilor în contabilitate – partea II, Echilibre și dezechilibre ale pieței românești în perioada actuală, Editura Universitară, ISSN 2285-584X; ISSN-L 2285-584X, Conferință economică națională (CEN 2012), 2012, pp.152-163;

Ramona Maria Chivu, Elena Adelina Blăjanu, Dragoş Lucian Popescu, Marin Chivu, Trends in environmental tax reform in European Union, Conference: 5TH WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances/2nd WSEAS International Conference on Sociology, Psychology, Philosofhy/2TH WSEAS International Conference on Environmental, Medicine and Health Sciences, Recent Researches in Sociology, Financing, Environment & Health Sciences, Location: Playa Meloneras, Gran Canaria, Canary Islands, Spain, Date: March 24-26, 2011, Published in Recent Researches in Sociology, Financing, Environment &Health Sciences Book, pg. 339-344, ISBN 978-960-474-287-5.

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Meloneras/SOMMEM/SOMMEM-54.pdf Chivu Maria Ramona, Blajanu Elena Adelina, Chivu Marin, Popescu Dragos Gabriel, Brojba Laura Cornelia,

Romanescu Doinita, Financial Performance between Accounting Outcome and Fiscal Outcome, Conference: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Engineering Education/ Proceedings of the 2nd International Conference on Education and Educational Technologies, Location: Corfu Island, Greece, Date: July 14-16, 2011, Published in Recent Researches in Educational Tehnologies Book, pg. 278-284, ISBN: 978-1-61804-021-3.

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Corfu/EDUC/EDUC-48.pdf Chivu Maria Ramona, Adelina Blăjanu, Laura Brojba, Understanding assessment of risk and uncertainty

conditions. Risk analysis tools, International Conference of Alma Mater University, Sibiu, Four Edition 2010, Accountancy

Chivu Maria Ramona, Adelina Blăjanu, Assessing the conditions of risk and uncertainty. Tools of risk analysis, The 3rd International Conference on „Further Challenges for a Competitive Management” organized by European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration and Faculty of Financial Management Accounting, Craiova (Romania), October 23-24, 2009, ISBN 978-973-671-242-5

Chivu Maria Ramona, Adelina Blăjanu, Financial performance between accounting and fiscality, The 3rd International Conference on „Further Challenges for a Competitive Management” organized by European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration and Faculty of Financial Management Accounting, Craiova (Romania), October 23-24, 2009, ISBN 978-973-671-242-5

Chivu Maria Ramona, Adelina Blăjanu, Laura Brojba, Understanding assessment of risk and uncertainty conditions. Risk analysis tools, International Conference of Alma Mater University, Sibiu, Four Edition 2010, Accountancy

Chivu Maria Ramona, Methods of conciliation between the Accountancy and tax allowances for

depreciation an assets, International Conference of Sibiu Alma Mater University , Third Edition 2009 , Challenges for Scince and Research in the Crisis Era, S 4. Accountancy , ISSN 1844 - 5381.

Chivu Maria Ramona, Report berween Accountancy and fiscality, International Conference of Sibiu Alma Mater University, Third Edition 2009 , Challenges for Scince and Research in the Crisis Era, S 4. Accountancy, ISSN 1844 - 5381.

Chivu Maria Ramona, Blăjanu Adelina, Chivu Marin, Neacsu Onita, Considerations on crossing account management for the predominant fiscal management to the management performance, The Annual Scientific Conference of the Academic Staff with International attendance, The role of the University in the analysis of current economic crisis, Bucharest Spiru Haret University, S 4 Accounting, informatics and managerial politics and options in the context of current European and national reglementations ISSN: 978-973-163-460-9, 2009;

http://ideas.repec.org/p/ris/sphedp/2009_097.html

Page 18: Lect. univ. dr. CHIVU MARIA RAMONA

Pagina / - Curriculum vitae al

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010

http://econpapers.repec.org/paper/rissphedp/2009_5f097.htm Chivu Maria Ramona, Blăjanu Adelina, Neacsu Onita, Chivu Marin, Fiscal impact on cash-flow company,

The Annual Scientific Conference of the Academic Staff with International attendance, The role of the University in the analysis of current economic crisis, Bucharest Spiru Haret University, S 4 Accounting, informatics and managerial politics and options in the context of current European and national reglementations ISSN: 978-973-163-460-9, 2009;

http://ideas.repec.org/p/ris/sphedp/2009_098.html http://econpapers.repec.org/paper/rissphedp/2009_5f098.htm

Chivu Marin, Chivu Maria Ramona, The efficiency of staff activity, Neacsu Onita, The Annual Scientific Conference of the Academic Staff with International attendance, The role of the Universitz in the analzsis of current economic crisis, Bucharest Spiru Haret University, S 4 Accounting, informatics and managerial politics and options in the context of current European and national reglementations ISSN: 978-973-163-460-9, 2009;

http://ideas.repec.org/p/ris/sphedp/2009_056.html http://econpapers.repec.org/paper/rissphedp/2009_5f056.htm

Neacsu Onita, Chivu Marin, Chivu Maria Ramona, Efficient Organization Of Business Personnel, The Annual Scientific Conference of the Academic Staff with International attendance, The role of the Universitz in the analzsis of current economic crisis, Bucharest Spiru Haret University, S 4 Accounting, informatics and managerial politics and options in the context of current European and national reglementations ISSN: 978-973-163-460-9, 2009;

http://ideas.repec.org/p/ris/sphedp/2009_056.html Marin Chivu, Chivu Maria Ramona, The dimensions of modern management, The 3 rd International

Conference on „Further Challenges for a Competitive Management” organized by European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration and Faculty of Financial Management Accounting to be held in Craiova (Romania) in 23-24 Octomber, 2009 ISBN 978-973-671-242-5;

Chivu Maria Ramona, Marin Chivu, The role of risk management in an organization, The 3 rd International Conference on „Further Challenges for a Competitive Management” organized by European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration and Faculty of Financial Management Accounting to be held in Craiova (Romania) in 23-24 Octomber, 2009, ISBN 978-973-671-242-5;

Chivu Maria Ramona, Marin Chivu, Perfectionarea sistemului informational fiscal din Romania, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „STRATEGII XXI”, Secţiunea „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, Universitatea naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2008, ISSN 1844 - 3095

Chivu Maria Ramona, Marin Chivu, Modalitati de securizare si protectie a sistemelor informatice, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „STRATEGII XXI”, Secţiunea „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, Universitatea naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2008; ISSN 1844 – 3095;

Chivu Maria Ramona, Treasury flow analysis, The annual International Scientific Conference of Pedagogic Staff and Scientific Researchers, Education and Academic Research Structures of the Knowledge-Based Society , Second Edition 2008, Alma Mater University of Sibiu, ISSN 1844 - 5381.

Chivu Maria Ramona, Calculul impozitului pe profit conform normelor contabile naţionale în domeniu, Lucrările celei de-a XVI-a Sesiuni Științifice a Facultății de Economie, realizată în colaborare cu Institutul de Economie Națională al Academiei Române – Economia cunoașterii și globalizarea, Secţiunea Tehnologia informţiei şi problematica financiar-contabilă în contextul globalizării, Iaşi 2006, Anuar Tomul XVI, ISBN (10) 973-37-1175-6, ISBN (13) 978-973-37-1175-9;

Chivu Maria Ramona, Lucian Dorel Ilincuță, Regimul financiar-contabil al operaţiunilor de leasing, Lucrările celei de-a XVI-a Sesiuni Științifice a Facultății de Economie, realizată în colaborare cu Institutul de Economie Națională al Academiei Române – Economia cunoașterii și globalizarea, Secţiunea Tehnologia informţiei şi problematica financiar-contabilă în contextul globalizării, Iaşi 2006, Anuar Tomul XVI, ISBN (10) 973-37-1175-6, ISBN (13) 978-973-37-1175-9;

Data: Semnătura: