Click here to load reader

Lịch Sử Thánh Ca - hoi fileLịch Sử Thánh Ca L ... Những đời sống dâng hiến cho Chúa cả cuộc đời. Họ đã có những tài năng, danh vọng ở đời,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lịch Sử Thánh Ca - hoi fileLịch Sử Thánh Ca L ... Những đời sống...

 • Lịch Sử Thánh Ca

  LỜI TỰA

  Mỗi khi hát những bài thánh ca tôn vinh Chúa, tôi thƣờng tự hỏi tại sao những

  lời và nhạc của các bài hát này trở nên bất hủ? Tại sao những bài thánh ca đã trải

  qua hàng thế kỷ mà những con dân Chúa vẫn gửi gắm tâm hồn vào từng lời thơ,

  từng nốt nhạc của những giai điệu mà mỗi khi chúng ta hát dƣờng nhƣ bay cao lên

  tận thiên đàng ?

  Những thắc mắc suy tƣ của tôi đƣợc giải toả khi tôi đọc đƣợc lịch sử của

  những bài thánh ca này. Những bài thơ, những dòng nhạc đƣợc viết ra từ những

  tâm hồn cao cả. Những đời sống dâng hiến cho Chúa cả cuộc đời. Họ đã có những

  tài năng, danh vọng ở đời, nhƣng họ không dùng vào mục đích tìm kiếm sự giàu có

  hay mƣu cầu hạnh phúc cá nhân. Họ đã quả quyết nói nhƣ Phao Lô “Tôi cũng coi

  hết thảy mọi sự nhƣ là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê Xu Christ là quý hơn

  hết, Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” Phi líp 3 : 8. Có

  những bài thánh ca đƣợc viết bằng nƣớc mắt của những nỗi đau thƣơng mất mát

  lớn nhất trong cuộc đời, không có bất cứ trƣờng hợp nào khác trên đời so sánh

  đƣợc. Thế nhƣng trong cơn tuyệt vọng sầu khổ, chính họ – tác giả của những bài

  thánh ca – vẫn viết lên những vần thơ tuyệt tác thể hiện niềm tin tuyệt đối vào

  Thiên Chúa. Đó là những bài thánh ca đã làm rơi luỵ hàng triệu ngƣời trên thế giới

  và làm nhiều ngƣời dâng cuộc đời cho Chúa.v.v...

  Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sau khi đọc qua lịch sử những bài thánh ca này

  tâm hồn của chúng ta đƣợc nâng cao, đƣợc an ủi mỗi khi chúng ta hát ca ngợi

  Chúa. Halêlugia. ----------Người sưu tầm----------

  Thánh ca 2: NGUYỆN TỤNG MỸ CHÚA LINH NĂNG

  “Praise ye the Lord, The almighty”

  “Nguyện tụng mỹ Chúa linh năng. Vua vinh diệu tạo vạn vật chúng dân! Nầy

  hồn hỡi, khá ca khen Ngài, là nguồn lực lƣợng, sông cứu ân! Tôn vinh danh Chúa,

  đồng tâm mãi trổi khúc kim cầm, cùng ngợi Ba ngôi nhân ái chí thâm.” Lời của bài

  Thánh ca này nói lên một tâm hồn nhận biết quyền năng cao cả của Đấng toàn

  năng và rất nhân ái. Tác giả của Thánh ca đã họchỏi đƣợc những kinh nghiệm che

  chở gìn giữ của Ba ngôi Đức Chúa Trời dành cho những nhà lảnh đạo công cuộc

  cải chánh. Martin Luther là ngƣời lãnh đạo tinh thần cuộc cải chánh tại Đức, sau

  đó Johh Calvin lãnh đạo tại Pháp, họ bị Giáo hội Thiên Chúa La Mã bắt bớ nên

  những ngƣời thuộc phái Calvin phải trốn sang Đức, mang theo niềm tin chân chính

 • và ao ƣớc đƣợc hát tôn vinh Chúa trong giờ thờ phƣợng. Lúc đó các thanh niên

  Đức chịu ảnh hƣởng của phong trào du học, một số du học sinh về nƣớc mang theo

  cuốn Geneval Psalter và cuốn giáo lý Calvin. Ngay sau đó các Hội thánh thuộc

  giáo phái Calvin phát triển rất mau.

  Khi lửa phục hƣng làm nóng lại các trái tim đã nguội lạnh vì chiến tranh, ảnh

  hƣởng nầy lan tràn rất mạnh giữa các Hội thánh cải chánh. Tuy nhiên một số ngƣời

  theo phái Calvin không đồng ý cho toàn thể Hội chúng có dịp hát tôn vinh. Vào lúc

  đó, nơi đó đã xuất hiện thi sĩ Neander, ngƣời sáng tác bản Thánh ca bất hủ:

  “Nguyện tụng mỹ Chúa linh năng”. Sơ lƣợc về tiểu sử của tác giả chúng ta đƣợc

  biết nhƣ sau:

  Neander sinh tại Premen năm 1650 trong một gia đình đã nhiều đời hầu việc

  Chúa. Năm 16 tuổi, Neander gia nhập hội mỹ thuật ở Premen và bắt đầu sống cuộc

  đời liều lĩnh phóng đảng cho đến năm 20 tuổi.

  Một hôm, ông cùng một ngƣời bạn vào nhà thờ để nghe giảng, những lời nói

  mãnh liệt của diễn giả hôm ấy đã đốt cháy cái vỏ hoài nghi, nhạo báng mà ông vẫn

  khoác cho mình bấy lâu. Sau giờ nhóm, ông ở lại và xƣng nhận đức tin với Mục sƣ

  Under Eyck. Ông trở nên một ngƣời mới và trao phó đời mình cho Chúa Giê Xu.

  Có 2 biến cố khác đã ảnh hƣởng nhiều trên đời sống thuộc linh của Ông. Biến

  cố thứ nhất phát sinh trong một cuộc đi săn, khi ông ở trong một vùng đồi núi cây

  cối rậm rạp và có nhiều đá. Hiểu rõ sinh mạng mình đang lâm nguy, Ông đã cầu

  xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và ông dâng đời mình cho Ngài. Biến cố thứ hai xảy ra

  ở Frankfurt, khi ông làm quen với Jakob Spener, ngƣời sáng lập Tân phái, chủ

  trƣơng Thánh hóa đời sống tin kính của tín đồ. Phái nầy có vẻ cực đoan nhƣng rất

  ích lợi cho những lúc nguội lạnh nhƣ vậy.

  Năm 1674, Neander đƣợc cử làm Hiệu trƣởng Trƣờng Sƣ phạm tại Pusseldorf

  là nơi Ông bị chính quyền làm khó dễ vì chủ trƣơng cực đoan trong tôn giáo. Sau

  đó, Ông bị cách chức. Ông bị xúc phạm nặng nề nhƣng không hề chống trả. Học

  sinh đã tìm đến an ủi Ông. Ít lâu sau, ông đƣợc phục chức nhƣng chỉ là một chức

  vụ nhỏ.

  Năm 1679, Ông đƣợc gọi về Premen làm phụ tá cho Mục sƣ Theodore Under

  EYCR tại Hội thánh Martin là nơi ông tin Chúa. Ông rất vui mừng trở lại đó, sau

  đó ông mắc bệnh lao rồi qua đời.

  Thánh ca của Neander đƣợc cô CatheriSne Winkworth dịch sang tiếng Anh.

  Cô là một phụ nữ ngƣời Anh, sinh năm 1827 có một biệt tài vô song về phiên dịch

  Thánh ca Cơ Đốc. Cô đã phiên dịch nhiều Thánh ca, trong đó có bài “Nguyện tụng

 • mỹ Chúa linh năng”.

  Thánh ca 8: NGỢI KHEN DANH GIÊ-XU RẤT OAI QUYỀN

  “All hall the power of Jesus' name”

  “Ngợi danh Giê Xu rất oai quyền thay Các thiên thần sấp trƣớc Ngài; cung

  hiến vƣơng miện tôn Christ lên ngai, tung hô danh Chúa quyền oai! Cung hiến

  vƣơng miện tôn Christ lên ngai, thành kính tôn Chúa muôn loài.”

  Những lời nhạc hùng tráng nhƣ một khúc quân hành này đã đƣợc viết lên bởi

  Edward Perronet một ngƣời đã từ bỏ mọi điều danh lợi của trần thế để bƣớc đi theo

  tiếng gọi của Chúa Cứu thế Giê Xu và trở nên một tôi tớ khiêm nhu hầu việc Chúa.

  Edward Perronet là một ngƣời giàu có, ông tin Chúa năm 21 tuổi lúc đó là năm

  1746. Sau đó ông đƣợc Hội thánh tấn phong Mục sƣ. Trong các bài thơ của ông,

  chỉ có bài này nổi tiếng nhất, sáng tác năm 1779. Ngƣời ta gọi là bài thánh ca khải

  hoàn thuộc linh. Bài thơ nguyên gồm 8 lời, sau có sửa đổi nhỏ nhƣ chúng ta hát

  ngày nay.

  Tại Ấn Độ có một Mục sƣ đƣợc Đức Thánh Linh cảm động đi giảng Tin Lành

  tại nơi chƣa khai hóa. Bạn bè ngăn cản nhƣng ông nhất quyết ra đi. Đang khi ông

  đi vào nơi sâu thẳm của miền núi, bỗng ông thấy nhiều thổ dân núp trong bụi cây,

  tay cầm lao chuẩn bị phóng vào ông. Cái chết dƣờng nhƣ không tránh khỏi, ông

  bèn dừng bƣớc lấy đàn ra, nhắm mắt lại, vừa đàn vừa hát bài Thánh ca này. Lạ

  lùng thay, khi ông hát xong, đám thổ dân bƣớc ra khóc to. Thế là ông hầu việc

  Chúa giữa họ từ hôm ấy, họ rất yêu mến ông.

  Thánh ca 11: NGỢI KHEN CỨU CHÚA

  “I will sing redeemer”

  “ Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay. Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay! Từ

  nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra, Ngài đau đớn ở Gô Gô Tha. Ngợi khen Chúa, Đấng

  chuộc chính tôi nay, hồng huyết lƣu ra chuộc tôi đây; tại cây gỗ dấu hiệu Chúa tha

  tôi, nợ xƣa trả thảnh thơi trọn đời.”

  Tâm sự của tác giả thật sâu nhiệm với Chúa khi ông mô tả bằng những lời thơ

  từ nơi sâu thẳm của tâm hồn bừng lên niềm hạnh phúc. Tôi sẽ hát về Đấng Cứu

  Chuộc tôi. Lòng nhân từ của Chúa cao hơn các từng trời. Thân hèn mọn này trầm

  luân trong tội lỗi mà Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự, cứu tôi thoát khỏi sự chết đời

  đời. Ôi ! dòng huyết vô tội có năng quyền cứu rỗi linh hồn tội nhân. Tâm hồn tôi

  mừng vui, hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát xƣớng cho Đ