25
8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016 http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 1/25 LAPORAN JAGA BANGSAL 22 APRIL 2016 Dokter Konsulen : dr. Sumrd! "rns!skus S!mn#untk$ S%.A dr. D!n Bn&!n$ S%.A Kos J' : Ririn Sumantri, S. Ked. Ika Purwanti, S.Ked.

Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 1/25

LAPORAN JAGA BANGSAL

22 APRIL 2016

Dokter Konsulen :dr. Sum rd! "r ns!skus S!m n#unt k$ S%.A

dr. D! n B n&!n$ S%.A

Ko s J ' :Ririn Sumantri, S. Ked.

Ika Purwanti, S.Ked.

Page 2: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 2/25

JUMLAH PASIEN RUANGAN

Jumlah pa ien !an" al anak tan""al ## April #$%& 'aitu #% pa ien

Jumlah pa ien !aru 'an" dirawat 'aitu ( pa ien

Page 3: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 3/25

PASIEN %An. J.)Perempuan)* tahun

++ %% k"-+ %$ /m++)U 012( S3-+)U $S3404# S3++)-+ 042( S3

Statu "i5i !uruk

3ia"n6 i Ker7a GEA den"an dehidra i rin"an2 edan".

8! . 3' pneu e./ u p. +r6nk6pneum6nia

Gi5i !uruk

Page 4: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 4/25

HASIL LA+8RA-8RIUMHem6"l6!in %%,& ")dlLeuk6 it %%.9$$ )uL

-r6m!6 it %9:.$$$ )uL

Hemat6krit ($,*;

Eritr6 it (,<$ = %$&)uL

3i>> /6unt +)E)+t) S' )L)M $)$)$)() )%#)

Ke an leuk6 it n6rmal den"an hitun" 7eni hi>t t6 the le>t

Page 5: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 5/25

SARAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

Rontgen thorax APCek elektrolit

Page 6: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 6/25

-ERAPI

*!r + , r!n'*erusk n %em,er! n m k n n

B n- k m!num !r %ut!+

Komun!k s!$ !n orm s! d neduk s! kelu r'

/ed!k mentos Non med!k mentos

I?@3 RL :# // ha!i dalam ( 7amkemudian lan7utkan maintenan/e%$ $ //)#* 7am %* tpm makr6B

Ne!uli a i >ar!iCent (=% r p

In7. Ampi/ilin (=($$ m" i.C

In7. PD- (=% $ m"

In7. N6Cald6 % $ m" prn - (:, FDP8• 0in/ 'r %=#$ m"• 8ralit tiap +A+ /air %$$2#$$ m"

Page 7: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 7/25

PASIEN #An. A )Perempuan)& tahun

++ %(, k"-+ <$ /m++)U &9, ;-+)U 9:;++)-+ <&;

Statu "i5i !aik

3ia"n6 i Ker7a 8! . @e!ri h2( e./ u p ISK

Su p. 8MA tadium upurati>

Rhin6>arin"iti akut

Page 8: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 8/25

SARAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

Cek darah rutinDiff. CountCek elektrolit

Urinalisis

Page 9: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 9/25

-ERAPI

I?@3 3 NS %% $ //)#* 7am %& tpmmakr6B

In7. De>tria=6ne #=( $ m" i.C

In7. PD- #$$ m" i.C prn demam

In7. Ranitidin (=% m" i.C

In7. 8ndan etr6n ( m" i.C prn muntah

P8

Am!r6=6l 'r (=# /th

*!r + , r!n'

*erusk n %em,er! n m k n n

B n- k m!num !r %ut!+

Kom%res !r + n' t ,!l dem m

Komun!k s!$ !n orm s! d n

eduk s! kelu r'

/ed!k mentos Non med!k mentos

Page 10: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 10/25

PASIEN ( INTERESTING CASE B

Nama An. R-an""al Lahir $ 2$92#$$

Umur %% tahun

Jeni Kelamin Perempuan

Alamat Sun"ai Pan"kalanAnak ke # dari ( !er audara

Identita A'ah I!u Nama -n. M N'. 3@

Umur ($ tahun # tahun

Pendidikan SMA SMA

Peker7aan ira wa ta I!u rumah tan""a

Page 11: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 11/25

-an""al ma uk rumah akit ## April #$%&

Keluhan Utama 3emam

Page 12: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 12/25

RI A A- PEN AKI- SEKARANG

Pa ien datan" den"an keluhan demam e7ak 9 hari SMRS.3emam dira akan ti!a2ti!a tin""i epan7an" hari, di ertai n'erikepala dan n'eri pada per endian. Keluhan demam !erkuran" *hari lalu aat pa ien minum 6!at penurun pana , namun demammun/ul kem!ali. Pada ( hari pertama demam, pa ien 7u"amuntah2muntah e!an'ak #2( kali)hari. Na> u makan dan minum

!erkuran" e7ak hari lalu. Pa ien tidak +A+ e7ak * hari laludan perut tera a kem!un". @rekuen i +AK menurun, +AK

terakhir %& 7am SMRS. Keluhan !atuk dan pilek di an"kal, n'eriten""6r6kan B.

Page 13: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 13/25

R! - t %en- k!t d +ulu:Riwa'at keluhan 'an" ama di an"kal. Riwa'at aler"i di an"kal

R! - t %en- k!t kelu r' :Riwa'at keluhan 'an" ama di keluar"a di an"kal.

Page 14: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 14/25

R! - t Anten t l

I!u pa ien men"aku rutin memerik akan kehamilan ke pu ke ma

etiap !ulan. Riwa'at k6n um i 6!at, alk6h6l, r6k6k, 7amu

di an"kal. Riwa'at 7atuh aat hamil 2B

Kes!m%ul n : R! - t nten t l , !k

Page 15: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 15/25

R! - t Pers l!n n d n Per!n t l

Pa ien lahir /ukup !ulan (: min""uB, lahir den"an

per alinan n6rmal di!antu 6leh !idan. Menurut i!u pa ien,

aat lahir pa ien lan" un" menan"i , lahir tampak ke!iruan

di an"kal. +erat !adan lahir ($$$ "ram. Pa ien mendapatuntikan di paha kanan dan kirin'a etelah lahir

Kes!m%ul n : R! - t %ers l!n n d n %er!n t l , !k

Page 16: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 16/25

R! - t Imun!s s!

I!u pa ien men"aku rutin mem!awa anakn'a ke p6 'andu untuk imuni a i dan

imuni a i anakn'a len"kap hin""a u ia aat ini, han'a !elum mendapatkan imuni a i

/ampak.

Kes!m%ul n : R! - t !mun!s s! , !k

R! - t Pem,er! n / k n n

Saat lahir hin""a u ia & !ulan pa ien di!erikan makanan ASI 'an" di!erikan etiap

pa ien hau . Pa ien mulai di!eri !u!ur SUN aat u ia pa ien & !ulan den"an >rekuen i

pem!erian makanan #2(= ehari, kemudian dilan7utkan den"an pem!erian makanan

keluar"a. Saat ini pa ien makan makanan keluar"a den"an >rekuen i (= ehari.

Kes!m%ul n : R! - t %em,er! n m k n n , !k se& r ku nt!t s d n ku l!t s

Page 17: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 17/25

PEMERIKSAAN @ISIK

Statu Gi5i

++ #9 k" -+ %( /m

++)U 9 ;

-+)U %#<;

++)-+ <(;Ke an Gi5i !aik

-anda Cital

Ke an umum -ampaklemah

Ke adaran DM

HR %$* kali)menit,re"ular, i i /ukup, kuat an"kat,

e ualRR (% kali)menit, re"uler,

a!d6min6t6rakal-3 %#$):$ mmH"

Suhu (:,# 6D per ak ila

Page 18: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 18/25

PEMERIKSAAN @ISIKKepala N6rm6/ephali, hemat6m 2B, n'eri tekan 2B

Mata DA 2)2B, SI 2)2B, mata /ekun" )2 B, edema palpe!ra

2)2B, pupil i 6k6r (mm)(mm, RDL ) B, RD-L ) B

-elin"a N- tra"u 2)2B, KG+ 2)2B

Hidun" Sekret 2B, deCia i eptum 2B

-en""6r6kan @arin" hiperemi B, -%)-%, lidah ti>6d 2BMulut +i!ir kerin" B, !i!ir pu/at 2B

Leher Pem!e aran KG+ 2B, pem!e aran kelen7ar tir6id2B

Page 19: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 19/25

PEMERIKSAAN @ISIK

-h6ra=

In pek i Stati dan dinami imetri , retrak i u!/6 tal 2B

Perku i S6n6r di kedua lapan" paru. +ata 7antun" dalam !ata n6rmal

Palpa i N'eri tekan 2B, de>6rmita 2B

Au kulta i

Paru Suara napa da ar Ce ikular ) B, trid6r 2)2B Rh 2)2B,krepita i 2)2B, h 2)2B

D6r S% S#, re"ular, murmur 2B, "all6p 2B

Page 20: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 20/25

PEMERIKSAAN @ISIK

A!d6men In pek i 3atar, di ten i 2B, ma a 2B, 7e7a 2B

Au kulta i +U B n6rmal

Perku i -impani di eluruh lapan" a!d6men, pekak hepar B

P alpa i Supel, de>an mu kular 2B, n'eri tekan 2B, hepardan lien tidak tera!a, ma a 2B, tur"6r kulit !aik

Ek tremita Akral han"at, DR- 4# dtk, edema 2B, ian6 i 2B

Rumpleed te t 2B

Page 21: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 21/25

HASIL LA+8RA-8RIUMHem6"l6!in %(,( ")dlLeuk6 it 9.($$ )uL

-r6m!6 it % <.$$$ )uL

Hemat6krit ( ,*;

Eritr6 it *,<% = %$&)uL +)E)+t)S")L)M $)$)$)9()##)

idal 8 %)%$$B, H %)#$$B

Page 22: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 22/25

3IAGN8SIS8! . @e!ri hari ke29 e./ u p. Ciral in>e/ti6n dd !a/terialin>e/ti6n u p. t'ph6id >eCer.@arin"iti akut

Page 23: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 23/25

SARAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

Uji Tubex

Page 24: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 24/25

-ERAPI

Medikament6 aI?@3 3 NS %&*$ //)#* 7am %& tpmmakr6B

In7. De>tria=6n #=9$$ m" i.C

In7. PD- ($$ m" prn demamIn7. Ranitidin (=# m" i.C

In7. 8ndan etr6n * m" prn muntah

N6n medikament6 a•

-irah !arin"• Lan7utkan pem!erian makanan• +an'ak minum air putih• K6mpre han"at !ila demam•

K6munika i In>6rma iEduka i

Page 25: Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

8/16/2019 Laporan Jaga Bangsal 22 April 2016

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-jaga-bangsal-22-april-2016 25/25

* RI/A KASI