lantzen - lantzen...ak Cho Oyu aukeratu zuen, urte batetik bestera espedizio gehien jasotzen duen erral-doietako

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of lantzen - lantzen...ak Cho Oyu aukeratu zuen, urte batetik bestera espedizio gehien jasotzen duen...

 • w w w . a r e a t z a . n e t

  MugikortasunForoa herritarrenbizitza kalitateahobetzeko

  (4. orr.)

  Aprobado el Planpara la Igualdadde Hombres y Mujeres

  (10. orr.)

  Mikel Dez,Areatzakomendizale gazteaCho Oyu-n

  (6, 7. orr.)

  lantzenfebrero 2006ko otsaila N. 7. Zk.

  Himalayako kronikakHimalayako kronikak

  AREATZA-Lantzen-07 6/2/06 13:42 Pgina 1

 • 2

  Servicios Zerbitzuak

  Udaletxea 94-673.90.10

  Parketxea 94-673.92.79

  Gorbeialde Elkartea 94-631.55.25

  Arratiako Udalen Mankomunitatea 94-673.60.88

  KZgunea 94-673.97.45

  S.O.S Deiak 112

  Osakidetza 94-410.00.00

  Galdakaoko ospitalea 94-400.70.00

  Botika 94-673.93.22

  Autobusak

  Bizkaibus 902-22.22.65

  La Unin 94-427.11.11

  Telefonoak Botikak (guardiazkoak)

  Bizkaibus

  Zeanuri- Lemoa- Galdakaoko ospitalea- BilboLanegunetan/ Laborables:(lehenengoa/ inicio) 05,00etan(ordu erdiro/ cada media hora) 05,15etatik 06,45etara(orduro/ cada hora) 06,45etatik 21,45etaraZapatuetan/ Sbados:(lehenengoa/ inicio) 05,00etan(orduro/ cada hora) 05,45etatik 21,45etaraJaiegunetan/ Festivos(orduro/ cada hora) 07,45etatik 21,45etara

  Bilbo- Galdakaoko ospitalea- ZeanuriEgunero/ Diario (orduro/ cada hora) 06,15etatik 21,15etara

  Ubide- Otxandio- Lemoa- Bilbo*(Ubidetik irteerak/ Salidas desde Ubide)Lanegunetan eta zapatuetan/ Laborables y sbados(bi orduro/ cada dos horas) 06,50etatik 20,50etaraJaiegunetan/ Festivos(bi orduro/ cada dos horas) 08,50etatik 20,50etara*(Otxandiotik irteerak/ Salidas desde Otxandio)Lanegunetan eta zapatuetan/ Laborables y sbados(orduro/ cada hora) 07,00etatik 21,00etaraJaiegunetan/ Festivos(bi orduro/ cada dos horas) 09,00etatik 21,00etara

  Bilbo- Lemoa- Otxandio- UbideEgunero/ Diario 06,45etatik 20,45etara*Otxandiora/ a Otxandio (orduro/ cada hora)*Ubidera/ a Ubide (bi orduro/ cada dos horas)

  Zeanuri- Lemoa- Bilbo (autopistatik/ por autopista)Lanegunetan/ Laborables (orduro/ cada hora) 07,15etatik 21,15etaraZapatu eta jaiegunetan/ Sbados y festivos (ez dabil/ no circula)

  Bilbo- Lemoa- Zeanuri (autopistatik/por autopista)Lanegunetan/ Laborables (orduro/ cada hora) 06,45etatik 20,45etaraZapatu eta jaiegunetan/ Sbados y festivos (ez dabil/ no circula)

  Autobus ordutegiak Horarios de autobs

  1-4 febrero / 20-25 marzoVARGAS CORTA, FCO. JAVIERBarrio Arraibi, n 11, LEMOA. Tlfno: 94.631.30.18

  6-11 febrero / 15-20 mayoIBARROLA MERINO, ESTHERArregia s/n, ZEANURI. Tlfno: 94.673.93.95

  23-28 enero / 20-25 marzoGOIKOETXEA BASTERRETXEA, PILARUgarana, n 33, DIMA. Tlfno: 94.673.70.54

  27-28 febrero / 1-4 marzo BADIOLA URIARTE, MIREN NEKANEHerriko Plaza, 7, ARTEA. Tlfno: 94.631.73.11

  13-18 febrero / 13-18 marzo ZAMALLOA ASUA, M ARANTZAAskatasun Kalea, 15, AREATZA. Tlfno: 94.673.93.22

  AREATZA-Lantzen-07 6/2/06 13:42 Pgina 2

 • 3

  Berdintasunaren alde

  Emakumeek eta gizonek gizartean betidanik izan duten paperanabarmen ari da aldatzen azkenaldi honetan. Dena dela, lanmerkatuari, parte-hartze sozio-politikoari, etxeko lanei, emaku-meen aurkako indarkeriari, pobreziari eta abarri buruzko datuekerakusten dutenaren arabera, oraindik ere hierarkizazioa dagogizonen eta emakumeen arteko harremanetan eta posizio so-zialean. Hierarkizazio horrek gizartean etakulturan nagusi diren sexuaren araberako jo-kabide estereotipo eta ereduetan dauka ja-torria, eta horiengatik, hain zuzen ere, ema-kumeek etxeko esparruko erantzukizuna du-te eta gizonek, esparru publikokoa, betiere,oso desberdina den balorazio eta aintzates-pen ekonomiko eta sozialean oinarrituta.Gainera, emakume askok era guztietako dis-kriminazioa jasaten dute; izan ere, sexuaga-tiko diskriminazioarekin batera, beste jatorribatzuetako diskriminazioa ere jasaten dute, hala nola, arrazak,jatorri etnikoak, hizkuntzak, adinak, minusbaliotasunak, ondare-ak, orientazio sexualak eta beste hainbat alderdik eragindakoa.

  Une honetan, erronka hauxe da: lege-testuek formalki aitor-tutako berdintasunerako eskubidearen aplikazio praktiko etaeraginkorra bermatzea.

  Gizartean, emakumeek eta gizonek berdintasunean oinarritutakoparte-hartzea izan behar dute esparru publikoan eta etxeko espa-rruan; emakumeen eta gizonen artean, eta erreprodukzioaren etaprodukzioaren artean, harreman ez-hierarkizatua izan behar da; la-nak ez du balio desberdina izan behar emakumeek ala gizonek egi-ten duten kontuan hartuta; eta pertsona eta kolektibo guztien au-kerak hobeto erabiliko dira. Gaur egun, hori da planteatutako gi-zarte eredua, feministen teoria eta taldeek eta emakumeen eta gi-zonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorraren alde lan egitenduten erakundeek aldarrikatzen dutenaren arabera. Udalbatzak,kide guztien adostasunaz, Areatzako Ekintza Positiborako Planaonartu du, bai eta gure herria Berdinsarean (Berdintasunaren alde-ko Euskadiko Udalen Sarea) sartzea ere. Guztiok gaude inplikatutaberdintasuna lortzeko bidean. Udalak, talde politikoek, elkarteeketa herritarrek, oro har, argi izan behar dugu emakumeen eta gi-zonen arteko berdintasuna gure ekintza agendaren parte dela. Te-oria badakigu dagoeneko, orain praktikara igaro behar gara.

  Por la igualdad

  El papel que tradicionalmente han desempeado mujeres yhombres en la sociedad est experimentando una importantetransformacin. Sin embargo, los datos sobre el mercado la-boral, la participacin sociopoltica, la realizacin del trabajodomstico, la violencia contra las mujeres, la pobreza, etc., si-guen mostrando la existencia de una jerarquizacin en las re-

  laciones y la posicin social de los hombresy las mujeres que tiene su origen en los es-tereotipos y patrones socioculturales deconducta en funcin de sexo que asignana las mujeres la responsabilidad del mbitode lo domstico y a los hombres la del m-bito pblico, sobre la base de una muy de-sigual valoracin y reconocimiento econ-mico y social. Adems, hay un importantenmero de mujeres que sufren una mlti-ple discriminacin, ya que, junto a la discri-

  minacin por razn de sexo, padecen otras discriminacionesderivadas de factores de raza, origen tnico, lengua, edad, dis-capacidad, patrimonio, orientacin sexual, etc.

  El reto en estos momentos est en garantizar la aplicacinprctica y efectiva del derecho a la igualdad reconocido for-malmente en los textos legales.

  Una sociedad en la que mujeres y hombres tengan una partici-pacin igualitaria en los mbitos pblico y domstico, en la quese articule una relacin no jerarquizada entre mujeres y hom-bres, y entre la reproduccin y la produccin, en la que el valordel trabajo no dependa de si es realizado por mujeres u hom-bres, y en la que se haga un mejor uso de las potencialidades detodas las personas y colectivos, es, hoy por hoy, el modelo plan-teado como deseable desde la teora por colectivos feministas einstituciones que trabajan por la igualdad real y efectiva de mu-jeres y hombres. El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,acaba de aprobar el Plan de Accin Positiva de Areatza y nues-tra integracin en la Red vasca de Municipios por la Igualdad-Berdinsarea. Todos y todas estamos implicados en el camino ha-cia la igualdad. Ayuntamiento, grupos polticos, asociaciones yvecindario en general, debemos ser conscientes que la igualdadde mujeres y hombres forma parte de nuestra agenda de actua-cin. La teora ya la sabemos, pasemos a la prctica.

  www.areatza.netHerritarren buzoi irekia Buzn abierto a los ciudadanos

  areatzalantzen@hotmail.com

  Argitaratzailea/ Edita:

  Areatzako Udala

  Gudarien plaza, 7 48143 Areatza

  Tfnoa.: 94-673.90.10. Faxa: 94-631.71.65

  e-mail: areatzalantzen@hotmail.com

  Erredakzioa/ Redaccin:

  MBN Comunicacin

  Egilea/ Realizacin:

  MBN Comunicacin

  Inprimategia/ Impresin:

  Grficas Arratia

  Ale kopurua/ Tirada:

  600 ale/ejemplares

  E d i t o r i a l a

  AREATZA-Lantzen-07 6/2/06 13:42 Pgina 3

 • Foro honen zeregina Area-tzako Mugikortasun Iraunko-rraren Planaren informazio,kontsulta eta laguntza organoez-erabakitzailea izatea da.Halaber, herritarren artean ez-tabaida eta partaidetza bultza-tu nahi da, mugikortasuna be-re osotasunean aztertukoduen hausnarketa eraginez,mugikortasun iraunkor,integratzaile eta seguru batenalde lan egiteko asmoz. Mugi-kortasunari dagokionez, ados-tutako ekintzen jarraipeneanherritar guztien parte-hartzeasustatu nahi da.

  Udalerri mailan GarapenIraunkorraren printzipioak fin-katzeko eta herritarren bizi ka-litatea hobetzeko baliabide es-trategikoa da Tokiko Agenda21a, prozesu honetan herrita-rren parte-hartzea ezinbeste-koa delarik. Mugikortasun

  4

  Tokiko Agenda 21eko proze-sua jarraituz Areatzako Mugi-kortasun Foroa sortu berri da.Foro honen helburu garran-tzitsuena Udal Administrazioaeta Areatzako eragile sozialeta ekonomikoak batuko di-tuen gunea sortzea da, he-rrian jasangarriagoak direnmugikortasun modu berrienalde lan egiteko.

  Herri Administrazio eta eragile sozial etaekonomikoek elkarrekin lan egin behar dute emaitzaklortzeko. Jasangarriagoak diren mugikortasun moduberriak gauzatzea denon erronka izan behar da.

  Estudio de impacto acstico de Areatza

  Areatza contar prximamente con un Estudio de Evaluacindel Impacto Sonoro del municipio, que consiste principalmen-te en la elaboracin de mapas de ruido, que sirven para cono-cer el ambiente sonoro de un entorno y sus causas. Est pre-vista su realizacin durante los meses de enero y febrero y elobjetivo es facilitar la adopcin de medidas para minimizar losposibles impactos tanto en la actualidad como en el futuro.

  Los focos de ruido msimportantes en Areatza lo constituye la carretera N-240 y la calle Askatasu-na, aunque el estudio pre-v estudiar tambin el rui-do de origen industrial, re-sidencial y de ocio. Se rea-lizarn ms de 150 medi-ciones y distintas simula-ciones, para calcular y pre-ver impactos en n