Click here to load reader

LABORATORIJSKE MATURITETNE VAJE ZA BIOLOGIJO · PDF filePtialin, amilaza v slini, začne z razgradnjo ogljikovih hidratov v posamezne ... podlago (substrat), s katero se poveže v

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LABORATORIJSKE MATURITETNE VAJE ZA BIOLOGIJO · PDF filePtialin, amilaza v slini, začne z...

GIMNAZIJAINSREDNJAKEMIJSKAOLARUE

JasminaHeric

Mentor:prof.BarbaraKajbaMori

LABORATORIJSKEMATURITETNEVAJEZABIOLOGIJO

olskoleto2009/2010

1. VAJAPREBAVAOGLJIKOVIHHIDRATOV

1. UVOD

Prebavapomenimehanskiinkeminiprocespretvorbezauitehranevmanjemolekule,kisevprebavilihlahkoabsorbirajo.Spomojoprebavesezauitahranaspremenivobliko,kiomogoaorganizmupridobitevenergijeinsestavinzakatabolineprocese.Loimo:znotrajcelinoprebavo,kipotekavprebavnivakuoliceliceinzunajcelinoprebavo,kipotekaizvencelice,zlastivsvetliniprebavil.Vprebavilihpotekaprebavanarazlinihodsekihnarazlinenaine:

Ustnavotlina zlezamislinavkami:Vustihsehranamehansko obdela s pomojo zob. Ob pogledu nahrano, vonjanje letealileobmiselnanjosevustnivotlinipospeiizloanjesline.Slinajepomembnazaveenje, okuanje in poiranje hrane, hkrati pavsebuje prebavne encime. Ptialin, amilaza v slini,zanezrazgradnjo ogljikovihhidratov vposameznemolekulesladkorjev.Zaradidelovanjaamilazedobikruh, e ga dlje asa zadrimo v ustih, sladkastokus; amilaze namre cepijo krob v kruhu vdisaharidmaltozo.

Poiralnik : Gladko miije v poiralniku potiskahranovelodec.Zaradikontrakcijecirkularnegainlongitudinalnegasloja gladkemiinine vsteni poiralnika pride dopulzirajoegagibanja,kigaimenujemoperistaltika.

elodec : elodne lastne leze proizvajajo klorovodikovo kislino (denaturirabeljakovine in unii tevilne klice v hrani), sluz (iti elodno steno predklorovodikovo kislino), pepsinogen (predstopnja pepsina encima, ki razkrajabeljakovine)inintrinzinifaktor(omogoaresorpcijovitaminaB12vteemrevesu).Kaasta,homogeniziranavsebinaelodca,kinastanepodvplivomelodnegasoka,seimenujehimus.

Tankorevo :Vtankemrevesupotekanadaljnaprebavahimusainresorpcijahranil,kiprekodverneveneprehajajovjetra.

o Dvanajsternik : Vdvanajsternikseizlivata ol in pankreatini sok.ol jerumena,idka tekoina, kivsebuje olnekisline oziromanjihove amide zglicinom in tavrinom, bilirubin, vodo in holesterol. Proizvaja se v jetrih,skladiisevolniku,prizauitjuhranepasesprostivdvanajsternikinsluipri prebavi maob. olne kisline namre emulgirajo maobo v manjemaobnekapljice,kisotakoboljdostopnezaprebavneencime.Pankreatinisok,kinastajavtrebunislinavki,nevtralizirakiselhimus.

1=Poiralnik,2=elodec,3=Dvanajstnik,4=Tankorevo,5=Sleporevo,6=Slepi,7=Debelorevo,8=Danka,9=Zadnjik

http://sl.wikipedia.org/wiki/Hranahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Trebu%C5%A1na_slinavkahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1%C4%8Dobahttp://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDol%C4%8Dnikhttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Holesterol&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Vodahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Bilirubinhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Tavrinhttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glicin&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amid&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDol%C4%8Dne_kislinehttp://sl.wikipedia.org/wiki/Teko%C4%8Dinahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pankreati%C4%8Dni_sok&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDol%C4%8Dhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Dvanajsternikhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Jetrahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Dverna_venahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Tanko_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Himus&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1%C4%8De_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1%C4%8De_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitamin_B12&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Intrinzi%C4%8Dni_faktor&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepsin&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepsinogen&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluz&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klica&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Beljakovinahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Klorovodikova_kislinahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDelod%C4%8Dne_lastne_%C5%BEleze&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelodechttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Peristaltika&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelodechttp://sl.wikipedia.org/wiki/Gladko_mi%C5%A1i%C4%8Djehttp://sl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEiralnikhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Maltozahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Disaharid&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0krob&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Sladkorhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljikovi_hidratihttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amilaza&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ptialin&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Encimhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Okushttp://sl.wikipedia.org/wiki/Slinahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Voh&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Zobhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Ustna_votlinahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Zadnjikhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Dankahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Debelo_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/wiki/Slepi%C4%8Dhttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slepo_%C4%8Drevo&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Tanko_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/wiki/Dvanajstnikhttp://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelodechttp://sl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEiralnikhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Svetlinahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prebavna_vakuola&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Katabolizemhttp://sl.wikipedia.org/wiki/Energijahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Absorpcijahttp://sl.wikipedia.org/wiki/Prebavila

o Tee in vitorevo:Tukajseresorbiraokoli90odstotkovolnihkislin,kiprekodvernedovodniceznovaprehajajovjetrainodtamvol.

Debelorevo:Vdebelemrevesuseabsorbira8090%vode,kijeprisotnavhrani.Sestavinehrane,kijihnisomoglirazgraditineprebavnienciminemikroorganizmi,kisenahajajovdebelemrevesu,seizloijonespremenjene.Taknesestavinepravimo,dasoneprebavljive.Vdebelemrevesusestolicashranjuje,karomogoaperistaltika,kipotekavobratnosmer.Kopridestolicavdanko,sesproidefekacijskirefleks.

Namenvaje:

SpoznavanjeprocesaprebaveSpoznavanjeprebavekrobaKvalitativnereakcijezadokazovanjeogljikovihhidratov

Cilji:

ZnatikvalitativnodokazatiprisotnostkrobainsladkorjaRazumetivlogoprebavnihencimov

2. POSTOPEK

Material:

dializnevreke ae epruvete zamaki kapalke vrvica karje kuhalnik alkoholniflomaster jodovica krobovica Benediktovaraztopina raztopinaglukoze vodnakopel slina+voda

Metodedela:

Testizadokazogljikovihhidratov:a)krobnitestT(ugotavljanjekrobazjodovico)b)SladkornitestST(ugotavljanjesladkorjazBenediktovoraztopino)

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dankahttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stolica&action=edithttp://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Crevesna_flora&action=edithttp://sl.wikipedia.org/wiki/Debelo_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/wiki/Vito_%C4%8Drevohttp://sl.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1%C4%8De_%C4%8Drevo

3. REZULTATI

1. Testizaogljikovehidrate(polisaharideinmonosaharide)

a) krobnitestT(zjodovico)

Slika1:Prikazobarvanjakrobnegatesta

b) SladkornitestST(zBenediktovoraztopino)

Slika2:PrikazobarvanjasladkornegatestaTabela1:Prisotnostkrobainsladkorjavsnoveh.Testnaraztopina T STSlina krobovica + Glukoza +Diastaza Voda

2. Dializniposkusi:

Tabela2:Prisotnostkrobainsladkorjavsnovehezdveuri.

ezdveuriA Dializna

vreka(1)Epruveta(2) T1 ST1 T2 ST1

B krobovica jodovica + C Jodoviva krobovica + Glukoza Voda + +D krobovica

diastazaVoda +(!) (!)

krobovicaslina

Voda (!)

RezultatiinDsobilidruganiodnaihpriakovanjzaradiprevelikeaezvodokijezelozmanjalakoncentracijoglukoze.

Slika3:Skicaprimeradializnegaposkusa

4. DISKUSIJA

1. Kaknisorezultatikrobnegainsladkornegatesta?Imelismopodaneraztopinenakaterihsmoopravilisladkorniinkrobnitest.Predsamimirezultatismopostavilidoloenehipotezeinsicer,dabodoraztopine,kivsebujejokrobpotemneleindabodoraztopine,kivsebujejosladkorpokonanemtestuspremenilebarvo,kipajeodvisnaodkoncentracijesladkorjavraztopini.Intakosejevprvemprimeru,kosoraztopineprilevstikzjodovico,leraztopinakrobaobarvalatemnejeoz.jepotemnela,karpajepopolnomarazumljivo,sajsmoopravljalikrobnitestnaraztopinikroba.Ostaleraztopinepagaoitnonevsebujejoalipavsajnevtakovelikimeri,dabisetopokazalo.Vdrugemprimerujesvojobarvo,vskladussladkornimtestomspremenilaglukoza.Obarvalasejenajtemneje,izesarlahkosklepamo,dajevnjejkoncentracijasladkorjavelika.Raztopinakrobasejevprimerjavizglukozoibkejeobarvali.Topanamdavedeti,dajekoncentracijasladkorjavnjejnizka.2.Kajlahkonapodlagiposkusasklepaovelikostikrobavprimerjavizdelcijodovice?Kerjevobehprimerihprelaskozidializnovrekolejodovicalahkosklepamo,dasodelcijodovicevprimerjavizdelcikrobaznatnomanji,sajlajeprehajajo

3. Kateradvaprebavnaprocesastaprikazanasposkusom?Potekalajeresorpcijahranilnihsnoviskozistenetankegarevesainencimskarazgradnjakroba,sajdiastazadelujenakrobkotencim,daseslednjirazgradiinnastanesladkor,karsejepokazalossladkornimtestomdializnevrekepoposkusu.

4. VemstasipodobnainvemstasirazlinaposkusainD?PoskusainDstasipodobnamedsebojsajsejevobehprimerihkrobraztopilvsladkor,etudismouporabljalirazlinesnoviencime.(VnaemprimerunismozaznalisladkorjavST2zaradipremajhnekoncentracijevprimerjavizvodovai.)

5. Kajtirezultatipovedooprebavikroba?

Encimamilazavslinirazgradimolekulekrobavdisaharidemaltoze,kisodovoljmajhni,dadefundirajoskozidializnocevkovvodo.TosmodokazalizBenediktovoraztopino,kismojododalivsebiniepruveteinnatosegrevali;rezultatjebilodelnoobarvanje.Iztega,dabarvapritemposkusunibilatakomona,lahkosklepamo,daencimipotrebujejonekajasazarazgradnjoogljikovihhidratov,kisotejeprebavljiviSposkusismodokazalidasemorajomolekulerazgraditinamanjedelcedalahkovstopijovceliceindapritaknirazgradnjipotrebujemoencime.

6. Zakajdajejovbolninicambolnikom,kijihhranijoumetnosk

Search related