Kundeavis nr 2 2014

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.proxll.no/wp-content/uploads/2014/06/Kundeavis-nr-2-2014.pdf

Text of Kundeavis nr 2 2014

 • FRA PROXLL AS

  Verdensnyhet fra Klauke Trdlst ndlys p Thon Hotell RosenkrantzNytt sorti ment p

  ladestasjoner for elbilProduktnyheter p

  Eliaden

  VELKOMMEN TIL VR STAND D03-22p Eliaden 2.-5.juni

  No.

  2

  201

  4

  K U N D E AV I SDesign:NorwegianProm

  otinGroup

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 2 2014

  2

  Trygghet for grnn teknologi og varige lsninger

  INNHOLD

  Leder 2

  VelkommentilProxllpEliaden 3

  Satserptrdlstndlys 4-5

  Produktnyheter 6-9

  Komplettsortimentforkabeltrekking 10

  VerdensnyhetKlaukeMicro 11

  LadestasjonerpThonHotellLinne 8

  Leder

  Vi trenger nytenkning i bransen

  Vi er i et marked hvor mange fortiden opplever utfordringer og svikt iresultatene. Prosjekter hos kunderutsettes og beslutninger blir liggen-de. En ond spiral somofte ender galt.Konkurransen oppleves tff og det erselvsagt ingen fasitsvar for hvordanman lykkes. Men jeg er sikker p enting;densomfortsetterbarebankestikkontakter fr alvorlige problemeri fremtiden. I dag etterspr kundenesammensatte lsninger hvor kunnskapogkompetanseeravgjrendeforlyk-kes.Detgjeldervrepenforomstill-inger,semuligheteneogsatseoffensivt.I Proxll har vi tatt utfordringenep al-vorognrmerossnenorganisasjonsomisstorgradsommuligertilpas-setdetvrekunderogsamarbeidspart-nerespretterleveresammensattelsningerbasert p grnn, brekraftigteknologi. Vi vet denne prosessen tartid,men vi er overbevist om at vi hardenndvendigekompetanseogentusi-asmensomskaltilforlykkes.

  N str Eliaden for dren og vi glederosstilvisevreforskjelligeprodukt-ogkompetanseomrder,somforeksempelnye ladestasjonerforelbiler, integrertebrann-ogsikkerhetslsningerforindus-triogoffentligebygg,miljvennligverk-tyforprofesjonellehndverkereogin-teraktive lsninger for adgangskontrollog sikkerhet. Vi stillermed vre bestefagfolk som er parat til bist degmedrdoginformasjon.

  Velkommen til Eliaden og Proxll pstand D03-22.

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 2 2014

  3

  Utgiver: ProxllASAnsvarligredaktr: GeirKvifteLayout: ProxllAS/SiljeVeddeTekstogid: NavigatorKomm.

  Velkommen til Proxll p Eliaden

  Se vre lsninger for en brekraftig fremtid

  ViglederosstilsedegpEliaden.Somvanligharvienrekkenyheterpplasssomvieroverbevistomvilvekkedin profesjonelleoppmerksomhet.Vresystem-ogproduktspesialistervilvrepplassforgidegetspennendeinnblikkivrenyheteroglsningerforgrnnteknologiinnen:

  Verkty,mednyheterfraPanasonic,Klauke,Greenlee,DiagerogJepson

  Nringsbygg og boligbyggmedvrenyheterinnenrykvarslere,ndlys,adgangskontroll,drtelefoni,kameraovervking,ladestasjonerforelbilogbomogbarrierelsninger.

  Ladestasjoner for elbiler,herkandulremeromvrenyheterinnen hurtiglading,frittstendeladestasjoner,veggmonterteladestasjoner, programvareforladestasjoner,tilbehrogtjenester.

  Vei og bane,snakkmedvrespesialisteromhvordanvrelsningerforveiogbanebidrartileneffektivtrafikkavviklingsomgirlaverebelastningpmiljetogsamfunnetogktsikkerhetfortrafikantene.

  Industri, skip og offshore,finnblikkivrelsningerforvarmeanlegg,lysoglysstyringforbymiljogkameraovervkingavindustriprosesser.

  Brukervennlige lsninger for et sikkert og komfortabelt hjem som omfatter,brann-ogrykvarsling,adgangskontrollogsikkerladingavelbiler.

  Proxllnskeristrregradfremstsomspesialisterputvikling,implementeringogdriftavgrnnteknologi.Detteskaperbedrelnnsomhetmedforenkledelsningerogprodukterformervarigdriftinnenbygg,anlegg,industrioginfrastruktur.DettevilvrespesialisterdemonstrerefordegpEliaden.

  Registrer deg med kode D03-22 p

  www.eliaden.no

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 2 2014

  4

  Trygghet for grnn teknologi og varige lsninger

  SATSER P TRDLST NDLYSThonHotellRosenkrantzOsloerunderrehabiliteringogvilstferdigilpetavsommeren2014.Hotelleterfullstendigribbet for inventarogdet tekniskean-leggerisinhelhetdemontert.Detsomsto igjen da var et rbygg som skullebyggesoppigjenfragrunnenmedmod-ernetekniskelsningerogutrykk.

  Selvomutstyretfortrdlstndlysernoemerkostbarti innkjpennetvan-ligtrdbasertsystem,harvivurdertdetdithenatvitotaltsettviloppnbetyde-ligebesparelservedtrdlstsystempgrunnavlangtmindrekomplisertinstal-lasjonavkabling.Itilleggharprosjektetenrelativtkorttidsrammemedstorar-beidsmengde,slikatvivaravhengigaven lsning somspareross forarbeids- kraft, slik atdet totalt frigirbetydeligeressurser til andre oppdrag, sier pros-jektlederSindreFjellvikhosEl-effektAS.

  Iallehotelletsnietasjerharmanvalgt satse p trdlst ndlyssystem. DeterinstallatrenEl-effektASsomharfttoppdragetmedrehabiliterehotelletselektriskesysteminkludertnyttndlys- anlegg.Etterenbefaringidesemberogpflgendetilbudsrunde,blemansam-menmed installatrogutbygger rasktenigomatdensikresteogmestkono-miskelsningenplangsiktvillevresatsepettrdlstndlyssystemfrem-for et tradisjonelt kablet sentralisertsystem.

  Samarbeidet med Proxll:

  Vi har samarbeidet med Proxll heltfra startfasen av prosjektet, ogs i an-budsfasen.Detblegjortenforprosjek-teringfordanneetprisgrunnlagsomvi kunne g innmed, der vi fikk bdeettrdlstogetkabletalternativ.Somtidligerenevnt,vurdertevidetslikatvikunnevremerkonkurransedyktigepprisvedvelgedettrdlsesystemet.

  Prosjektet er n i monteringsfasenhvor det stort sett bare er levering avvarer, litt bistand rundt regelverk ogsistetilpasningerfraProxllsomgjenstr.Jegregnerogsmedatvivilsamarbei-detettiigangkjrings-ogtestfasenforfanleggetoppst.

  Samarbeidet har fungert veldig godti alle ledd, vi frden faglige stttenvitrenger,varerkommersombestiltogtilriktigtid,ogProxllharvrtveldigflinketilpassepatvi frutstyrmed langleveringstid bestilt i god tid utdyperFjellvik.

  Fremtiden med trdlst ndlys

  Nkjrervidettesometprvepros-jekt, s det er vanskelig konkluderefr prosjektet er gjennomfrt, men forutsatt at alt gr som det skal og resultatet er tilfredsstillende, ser jegstore muligheter for bruke mertrdlstndlysutstyrifremtiden.

  Sammenlignet med desentralisertsystem med bus-kommunikasjon (alternativet til trdlst system) er investeringskostnadene spass lave atjegvilvurderedettepanleggheltnedi 30-40 armaturer, da kostnadene fortlperiveiforinstallasjonavkabletbusforovervkning,avslutterprosjektlederSindreFjellvikhosEl-effektAS.

  Et trdlst system er veldig tidsbe-sparende i installasjonsfasen, manslipper kabling uten gi slipp p sikkerheten.Vrelsningerergjennom-testet fraprodusentenog leveresmedkurs- og installasjonsveiledning, alt itrd med gjeldende bestemmelser ogretningslinjer for ndlys. Det har vrtendelskepsistiltrdlsesystemer,sommeddeflestenye lsninger somkom-mer pmarkedet. Imidlertid er denneinngrodde skepsisen i ferdmed snu,noe som skyldes den generelle utbre-

  delsenavannentrdls teknologi, sierKeyAccountManagerKnutS.JohansenhosProxll.

  DettrdlsesystemetstyresfraenPC,hvormankanforhndsdefinerebrukeresomskalmottaforskjelligetyperdrifts-meldingerfraanlegget.PC`enkanvreinstallert idriftsrom,ellerderhvordetmttevremestpraktiskforbrukerne.Via PC-systemet kanmanmotta even-tuelle feilmeldinger som har oppsttt.somf.eksbatteriersommskiftesellerandre driftsmeldinger. Varslene kom-meropppplantegningeneoverbygget

  THONHOTELLROSENKRANTZOSLO

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 2 2014

  5

  hengersammenmedatettrdlstnd-lyssystem ogs kan installeres sukses-sivt og i trd med budsjettene gjernefordeltoverento-tiltrersperiode.Viserogsflereogflereinstallatrersomvelger g for trdlse systemer, ogtilbakemeldingene gr p at det er enmeget enkel plug and play-installas-jon.Nrvinogstilbyr10rsgaran-ti,inkludertbatteri,vildetgjredennetypen lsninger langt mer attraktive,avslutterKnutS.Johansen.

  Et trdlst ndlyssystem sparer oss bde for tid og penger p sikt SindreFjellvik,

  prosjektleder El-effekt AS

  Lite bilde verst: Knut S. Johansen i Proxll viser administrasjonslsningen for det trdlse ndlyssystemet.Lite bilde nederst: Teamet fra El-effekt AS i arbeid. Prosjektleder Sindre Fjelvik og elektromontrene Jonas Muhle og Torstein Krogstad (f.v).

  ogvilindikerehvorianleggetfeilenbe-finnersegutenatmandatrengerleteetterriktigndlys.

  IforbindelsemedinstallasjonenpThonHotellRosenkrantzOslo,installeresdettoetasjeromgangen,detteavhensyntillogistikkosv.pbyggeplassen.DetermarkeringsogledelysmedLED,totalt215ndlys,somskalinstalleres.

  Trdlstndlyseretviktigsatsnings- omrde for Proxll, og det er srlig frarestaureringsprosjekt vi i den sistetid-enharfttmangehenvendelser.Dette

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 2 2014

  6

  Trygghet for grnn teknologi og varige lsninger

  Produktnytt

  Vandalsikkert adgangspanel

  NyvandalsikretversjonavvrtkjenteThangramadgangspan-el.Tilgjengeligiflereforskjelligeversjonermedtrykknapperellerkodetastatur.Kanbenyttessammenmedalleandrepro-dukter iProxllsdrtelefonsortiment.Utfrt irustfritt stlogmed sikkerhetsskruer som hindrer hrverk. Du har valgetmellom audio og video og alle kanmonteres p vegg ellerfellesinn.

  Adgangspanel med GSM-oppkall

  Denne nye utgaven avTargha vandalsikret ad-gangspanel gjr oppkalltilmobiltelefon viaGSM-nettet slik at man kansvare og eventuelt pnedren.Denkanringeoppflere telefoner, dersomdetikkesvares,frasammeringeknapp. Tilgjengeligmed vanlige trykknapperellerkodetatstaur.

  Nytt svarapparat med 7 skjerm

  Futuroeretnytt svarapparatmedstor7LCDfargeskjerm.Detharhands-freefunksjonogbetjenesviatouch-knapper.Slanktogelegantdesign,sombdekanmontererpveggogfellesinn.Appara-tetharpolyfoniskeringetoner.

  Drtelefon-app for iOs og Android

  Detteeretenkeltsett medaltmantrengertiletdrtelefonsystemmedoppkallviaWiFitilenegenapp.Derkanmanseogsnakkemeddesomringerp,ogeventueltpnedrenmedmobilellernettbrett.Deterogsmuligaktiviserekamerafraap-penforsehvasomforegrutenfor.Enkelinstallasjonmedappmednorsksprkoglisenserforinntiltresamtidigeploggedeenheter.

 • PROXLL KUNDEAVIS NO 2 2014

  7

  FireLED brannpostskilt m/ledelys

  Dette produktet utfrer de