of 1 /1
KÖNYV Pesti Mûsor 43 Könyv Kritika D. R. Hofstadter Gödel, Escher, Bach l l l l m Achilleusz és a Teknős beszélget. Arra jár a rák. Visszafelé. És ez nem vicc. Persze szellemes, nem is kevéssé, de ez csak porcu- kor az egyébként is izgal- mas édességen. Van Gödel, Escher és Bach. Gödel az a matematikus, aki többek közt a nemteljességi tétel megalkotója, Escher az a képzőművész, aki az egymásba kapcsolódó, soha véget nem érő, közismert lépcsős rajzot is jegyzi, Bach pedig Bach. Ez így kerek lehetne, de jött a fizikus-matematikus Douglas R. Hofstadter, és mondhatnánk: látott, tapasztalt, gondolkodott, kísérletezett s győzött. Megalkotta ugyanis ezt a furcsa, megfoghatatlanságában is logikus, különös szemléletmódú művet, melyért 1980-ban a Pulitzer-díjat is elnyerte. De nem ez a lényeg. Hanem hogy néha éppannyira abszurdnak tűnő feltevésekkel, mintha csak a zen buddhizmust akarnánk megmagyarázni, ami amúgy is a zen buddhizmus ellen való lenne, olyan logikai, mate- matikai és filozófiai következtetésekre jut, melyek nemcsak elgondolkodtatják az olvasót, de új és új világokat tárnak fel előtte. Ez a több mint 700 oldalas monstrum nem kény- szerít arra, hogy végigolvassuk, hanem elhúzza a mézesmadzagot, aztán ha nem ejtjük el a fonalat útközben, szépen magába szippant, és nem kér- dőjelezzük meg, inkább megpróbáljuk megfejteni mondjuk azt, hogyan lehet egyszerre igaz az az állítás, hogy „a teknős páncélja zöld” és az, hogy „a teknős páncélja nem zöld”. Szükségünk van mindehhez némi – nem is kevés – affinitásra mate- matikához, logikához, geometriához, utóbbinál nem csak az euklideszihez, s persze ami a legfon- tosabb: nyitottságra, gondolkodni akarásra és mér- hetetlen kíváncsiságra. Ez a könyv ugyanis képes összehozni olyan világokat, melyek első blikkre semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással, és teszi mindezt humoros játékossággal úgy, hogy közben az olvasót végig partnernek tekinti. Nem okoskodik, mint egy begyepesedett agyú akadémi- kus, nem emelkedik fölénk, mint egy fellengzős professzor, s nem próbál elbizonytalanítani sem, mint egy frusztrált gazdaságtantanár. Aztán hogy mi lesz a vége? A gondolkodásnak sosincs vége. Épp ez benne a szép. Hogy örökké tart. n SZEPESI KRISZTINA Typotex Kiadó 778 oldal, 5739 Ft Ligeti György különleges szereplője a hazai szocioló- giai tudományágnak, de talán írhatnánk azt is, az adaptált, alkalmazott tudo- mánynak. Tudományos kutatásai mellett ugyanis a felnőttoktatásban és az üzleti életben vitézkedő cé- gek szervezetfejlesztésében, máskor „csapatépítésben” vesz részt immár másfél évtize- de. Személyében olyan szerző összegezte most eddigi tapaszta- latait, aki mindig kissé formabon- tó, gondolatébresztő vagy akár gondolatprovokáló megközelítést tár olvasói, hallgatói elé. Műveit, előadásait nem lehet csöndes befogadóként akadálymentesen magunkévá tenni, mindig tesz róla, hogy üzenetei kizökkentsék az embert a megszokott kerékvá- gásból, elfogadott és megállapo- dott értékrendjéből. A vállalati tréningekkel foglalko- zó kötet már címével is kényel- metlenséget okoz (Úristen, megint tréning!), de a könyvet olvasva megnyugtató módon kiderül, hogy a vállalati elvonulá- sok, képzések, szervezetfejleszté- sek nem mindig alakulnak át rém- álommá. Egyúttal arra is fény derül, hogy ha mégis rémálommá alakul, az sem probléma, tudniil- lik az egyes kijelölt célokat akár így is vagy éppenséggel pont így tudja betölteni az esemény. A tréningeknek nem feltétlen cél- juk a játék és mese, az önfeledt szórakozás. A szerző legfonto- sabb üzenete, hogy a szervezet által megrendelt fejlesztés mindig legyen racionális, kézzel- fogható célhoz rendelve, legyen elvárt eredménye. Az önmagá- ban nem igényel tréninget, ha a vállalatnak – jó esetben – elszó- randó költségvetése marad év végén, és ebből el kell menni közösen berúgni. Ehhez nem kell tréner, minden máshoz viszont átgondolt munka, hosszas felké- szülés igényeltetik. Ligeti György ebben a saját blogjával szoros szimbiózisban létrejött könyvé- ben, sok-sok gyakorlati példával is ellátva, betekintést ad ebbe a sokunk számára ismeretlen, „sze- mélyzetis” világba. Bónuszként pedig bemutatja a többek között Hajós Andrással közösen kidolgo- zott és megtartott zenetréning- jük menetrendjét és működési mechanizmusát is. n IM M-Érték Kiadó 152 oldal, 2699 Ft Ligeti György Úristen, megint tréning! l l l l l

Kritika Ligeti György D. R. Hofstadter Úristen, megint ... · KÖNYV Pesti Mûsor 43 Könyv — Kritika — D. R. Hofstadter Gödel, Escher, Bach Achilleusz és a Teknős beszélget

Embed Size (px)

Text of Kritika Ligeti György D. R. Hofstadter Úristen, megint ... · KÖNYV Pesti Mûsor 43 Könyv —...

Page 1: Kritika Ligeti György D. R. Hofstadter Úristen, megint ... · KÖNYV Pesti Mûsor 43 Könyv — Kritika — D. R. Hofstadter Gödel, Escher, Bach Achilleusz és a Teknős beszélget

KÖNYV Pesti Mûsor 43

Könyv

— Kritika —D. R. HofstadterGödel, Escher, Bach���������

Achilleusz és a Teknős beszélget. Arra jár a rák. Visszafelé. És ez nem vicc. Persze szellemes, nem is kevéssé, de ez csak porcu-kor az egyébként is izgal-mas édességen. Van Gödel, Escher és Bach. Gödel az a matematikus, aki többek közt a nemteljességi tétel megalkotója, Escher az a

képzőművész, aki az egymásba kapcsolódó, soha véget nem érő, közismert lépcsős rajzot is jegyzi, Bach pedig Bach. Ez így kerek lehetne, de jött a fizikus-matematikus Douglas R. Hofstadter, és mondhatnánk: látott, tapasztalt, gondolkodott, kísérletezett s győzött. Megalkotta ugyanis ezt a furcsa, megfoghatatlanságában is logikus, különös szemléletmódú művet, melyért 1980-ban a Pulitzer-díjat is elnyerte. De nem ez a lényeg. Hanem hogy néha éppannyira abszurdnak tűnő feltevésekkel, mintha csak a zen buddhizmust akarnánk megmagyarázni, ami amúgy is a zen buddhizmus ellen való lenne, olyan logikai, mate-matikai és filozófiai következtetésekre jut, melyek nemcsak elgondolkodtatják az olvasót, de új és új világokat tárnak fel előtte. Ez a több mint 700 oldalas monstrum nem kény-szerít arra, hogy végigolvassuk, hanem elhúzza a mézesmadzagot, aztán ha nem ejtjük el a fonalat útközben, szépen magába szippant, és nem kér-dőjelezzük meg, inkább megpróbáljuk megfejteni mondjuk azt, hogyan lehet egyszerre igaz az az állítás, hogy „a teknős páncélja zöld” és az, hogy „a teknős páncélja nem zöld”. Szükségünk van mindehhez némi – nem is kevés – affinitásra mate-matikához, logikához, geometriához, utóbbinál nem csak az euklideszihez, s persze ami a legfon-tosabb: nyitottságra, gondolkodni akarásra és mér-hetetlen kíváncsiságra. Ez a könyv ugyanis képes összehozni olyan világokat, melyek első blikkre semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással, és teszi mindezt humoros játékossággal úgy, hogy közben az olvasót végig partnernek tekinti. Nem okoskodik, mint egy begyepesedett agyú akadémi-kus, nem emelkedik fölénk, mint egy fellengzős pro fesszor, s nem próbál elbizonytalanítani sem, mint egy frusztrált gazdaságtantanár. Aztán hogy mi lesz a vége? A gondolkodásnak sosincs vége. Épp ez benne a szép. Hogy örökké tart. n

SZEPESI KRISZTINATypotex Kiadó778 oldal, 5739 Ft

Ligeti György különleges sze rep lője a hazai szocioló-giai tudományágnak, de ta lán írhat nánk azt is, az adap tált, al kal ma zott tudo-má ny nak. Tu do má nyos ku ta tá sai mellett ugyan is a fel nőtt ok ta tás ban és az üz le ti életben vitézkedő cé -gek szervezetfejleszté sé ben, máskor „csapatépí tés ben”

vesz részt immár másfél évtize-de. Személyében olyan szer ző összegezte most eddigi ta pasz ta-la tait, aki mindig kissé for ma bon-tó, gondolatébresztő vagy akár gondolatprovokáló megközelítést tár olvasói, hallga tói elé. Műveit, előadásait nem lehet csöndes befogadóként aka dály men te sen ma gun ké vá ten ni, mindig tesz róla, hogy üze ne tei kizökkentsék az embert a meg szo kott kerékvá-gásból, elfo ga dott és meg ál la po-dott érték rend jé ből. A vállalati tréningekkel foglal ko-zó kötet már címével is kényel-met l en sé get okoz (Úris ten, megint tréning!), de a könyvet olvas va megnyugtató módon ki de rül, hogy a vállalati elvonulá-sok, képzések, szervezetfejleszté-sek nem mindig alakulnak át rém-

álom má. Egyúttal arra is fény derül, hogy ha mégis rémálommá alakul, az sem probléma, tudniil-lik az egyes kijelölt célokat akár így is vagy éppenséggel pont így tudja betölteni az ese mény. A tréningeknek nem fel tét len cél-juk a játék és mese, az ön fe ledt szórakozás. A szerző legfonto-sabb üzenete, hogy a szervezet által megrendelt fej lesz tés mindig legyen racioná lis, kézzel-fogható célhoz rendel ve, legyen elvárt eredménye. Az ön ma gá-ban nem igényel tré nin get, ha a vállalatnak – jó esetben – elszó-randó költségvetése ma rad év végén, és ebből el kell men ni közösen berúgni. Ehhez nem kell tréner, minden máshoz viszont átgondolt munka, hosszas fel ké-szü lés igényeltetik. Lige ti György eb ben a saját blogjával szo ros szimbiózisban létrejött köny vé-ben, sok-sok gyakorla ti pél dá val is ellátva, betekintést ad ebbe a so kunk számára ismeretlen, „sze-mélyzetis” világ ba. Bónuszként pedig bemutatja a töb bek között Hajós Andrással közösen ki dol go -zott és megtartott zenetréning-jük me net rend jét és működési mechanizmusát is. n IM

M-Érték Kiadó152 oldal, 2699 Ft

Ligeti György

Úristen, megint tréning!���������

könyv-magazin.07.indd 43könyv-magazin.07.indd 43 2011.07.22. 17:52:382011.07.22. 17:52:38