Kręgi kulturowe #Wow #Wow

Embed Size (px)

Text of Kręgi kulturowe #Wow #Wow

 • 7/23/2019 Krgi kulturowe #Wow #Wow

  1/5

  Zad. Scharakteryzujdwa dowolne krgikulturowe

  ukasz Kominek

 • 7/23/2019 Krgi kulturowe #Wow #Wow

  2/5

  Europejski krg kulturowy

  Europejski krg kulturowy:

  . !harakteryzuje si nawizujc "ardzo kulturowo do warto#ci $ntycznych czyli $ntyku%Staro&ytna 'recja i !esarstwo (zymskie) i warto#ci chrze#cija*skich opartych g+,wnie na-i"lii.

  . /ominuje demokracja0 pe+na ochrona i promocja praw cz+owieka0 rozwinita gospodarka1chocia& czsto uwzgldniajca siln ochron praw pracowniczych0 to&samo#2 krgueuropejskiego stara si wzmacnia2 3sp,lnota Europejska. 3ikszo#2 z kraj,w nale&cych doEuropejskiego krgu kulturowego1 nale&y r,wnie& do 4nii Europejskiej1 do 5rganizacji6arod,w Zjednoczonych1 6$75 i (ady Europejskiej.

  8. Europejski krg kulturowy tworzony jest przez kraje zachodnio i #rodkowo europejskie.9udno#2 wikszo#ci tych kraj,w pos+uguje si jzykami z rodziny indoeuropejskiej. 3przewa&ajcej wikszo#ci narody te s wyznania chrze#cija*skiego. Kultura w Europierozwija+a si niezale&nie od sie"ie w poszczeg,lnych rejonach kontynentu1 jednak wstaro&ytno#ci najwy&szy poziom %wcznie z zastosowaniem pisma) osign+a ona w rejonieorza ;r,dziemnego.

 • 7/23/2019 Krgi kulturowe #Wow #Wow

  3/5

  3schodnios+owia*ski krg kulturowy

  Wschodniosowiaski krg kulturowy %nazywany rwnie rosyjskim):

  . 6ale& do niego: (osja1 -ia+oru#1 4kraina i Zakaukazie.

  . /ominuje ustr,j autorytarny0 jzyk rosyjski i prawos+awie jako religia0 wielezagadnie* z &ycia codziennego o"ywateli i &ycia gospodarczego pa*stwarozstrzyganych jest przez silna w+adz pa*stwow %w+a#nie autorytarn).

  8. -liska jest religia w+adzy pa*stwowej

 • 7/23/2019 Krgi kulturowe #Wow #Wow

  4/5

  Krg kulturowy

  Krg kulturowy< wsp,lnota ludzi majcych wsp,lny system warto#ci ipos+ugujca si takim samym lu" podo"nym jzykiem.

  Krg kulturowy Europejski i 3chodnios+owia*ski1 nale& rodzinyindoeuropejskiej1 kt,ra zarazem jest najwiksz grup0 rodzin .

  3 o"r"ie krgu kulturowego Europejskiego jak wspomnia+em1 dominujereligia ch. katolicka a w o"r"ie 3chodnios+owia*skim1 religia ch.

  =rawos+awna.

 • 7/23/2019 Krgi kulturowe #Wow #Wow

  5/5

  9inki1 >r,d+a:

  . =odrcznik ?5"licza 'eogra@iiA 3yd. B rok.

  . Zero 3ikipedii

  8. $tlas 'eogra@iczny i in@ormacje znalezione na:

  https:CCpl.wikipedia.orgCwikiCEuropa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Europahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Europa