Ko™enov© ist­rny odpadn­ch vod - pece.zf.jcu. Vypout›n­ odpadn­ch vod do vod povrchov½ch

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ko™enov© ist­rny odpadn­ch vod - pece.zf.jcu. Vypout›n­ odpadn­ch...

 • Koenov istrny odpadnch vod

 • Voda

  v R je pouvan vody erpna z podzemnch zdroj (cca 450 mil. m3 p.v.)

  doba nvratu je 300-4600 let pokles

  hladiny podzemn vody, snen mohutnosti ek, vysychn rybnk a mol mizen ady rostlin a

  ivoich na vod zvislch

 • Prvn prava ochrany vod zkon . 254/2001 Sb., o vodch a o zmn nkterch zkon (vodn zkon)

  ochrana povrchovch a podzemnch vod

  zachovn a zlepen jakosti povrchovch a podzemnch vod

  ochrana istoty vod

  odpadn vody = vody pouit v obytnch, prmyslovch, zemdlskch, zdravotnickch a jinch stavbch, zazench nebo dopravnch prostedcch majc po pouit zmnnou jakost

  povolen vodoprvnm adem (vodn dlo)

 • Vypoutn odpadnch vod

  do vod povrchovch nebo podzemnch - na zklad povolen

  pm vypoutn do vod podzemnch je zakzno

  vypoutn odpadnch vod do vod podzemnch upravuje nazen vldy . 416/2010 Sb., o ukazatelch a hodnotch ppustnho zneitn odpadnch vod a nleitostech povolen k vypoutn odpadnch vod do vod podzemnch

  vypoutn do povrchovch vod upravuje nazen vldy . 61/2003 Sb., o ukazatelch a hodnotch ppustnho zneitn povrchovch vod a odpadnch vod, nleitostech povolen k vypoutn odpadnch vod do vod povrchovch a do kanalizac a o citlivch oblastech

 • Uml mokady jsou vyuvny cca 50 let

  Koenov istrna je tedy umle vytvoen mokad

  Prvn K v R byla uvedena do provozu 5/1989 v Petrov u Jlovho (Praha)

  Dnes je v R okolo 200 velkch K, ve svt je jich vce ne 5000

  Nejvt K v Dnsku-Stockholm 13000 m2, 6000 EO; u ns v Kolodjch-Praha 4500 m2, 900 EO

  K se vtinou pouv na doitn splakovch vod

  Po roce 1992, kdy byla v R peloena smrnice Navrhovn a provoz koenovch istren v EU, se zaaly istrny stavt mnohem vc.

  Historie

 • Povolen KOV vodn dla uren pro itn odpadnch vod do kapacity 50 ekvivalentnch obyvatel - posta k jejich proveden ohlen vodoprvnmu adu

  v ostatnch ppadech - stavebn povolen podle vodnho zkona, ppadn podle stavebnho zkona

  vyaduj vodoprvn zen a povolen k nakldn s vodami

  samotnmu povolen jet mus pedchzet zemn zen, kdy jsou-li splnny podmnky podle stavebnho zkona, postauje zemn souhlas, v opanm ppad zemn rozhodnut

 • Koenov istrny odpadnch vod koenov istiky, vegetan istrny, KOV

  samoistic procesy

  prtok odpadn vody koenovm filtrem

  ped koenovm itnm mus bt odpadn voda zbavena mechanickch neistot

  me dojt i k vlastnmu anaerobnmu peditn, kter me bt realizovno ve vcekomorovm septiku nebo u obecnch istren v sedimentanch ndrch

  po peditn protk voda pes filtran materil oszen mokadn vegetac, tj. pes vlastn koenov filtr

  cca 10 dn

  mon vyut pro jednotliv RD, ale i na jednotn i oddln kanalizan sti

 • istc procesy v mokadnm prosted

  fyzikln sedimentace, filtrace

  fyzikln-chemick adsorpce

  chemick sren slouenin, rozklad mn stabilnch ltek, oxidace, redukce

  biologick mikroorganismy zajiuj rozklad duskatch organickch ltek, nitrifikaci, denitrifikaci, rozklad celulzy (ANAER), tuk, krob, cukr, organickch a anorganickch slouenin fosforu.

 • Schma istcho procesu

  Pjem/nik N/O do atmosfry

  Odbr rostlinami (biomasa)

  Adsorpce v pd (mechanicky porzn prosted itnch odpadnch vod)

  Odbourvn mikroorganismy

  Akumulace sediment v porznm prosted

  Odtok ist vody

 • 1. ptok odpadn vody

  2. rozvodn st vyplnn hrubm kamenivem

  3. nepropustn barira

  4. filtran loe

  5. mokadn vegetace

  6. sbrn dren (odtok)

  7. povrch filtranho loe

  8. drenn hadice

  9. kontroln achta

  Schma koenov istrny

 • KOV je ze zkona ostatn istrensk zazen je teba mt

  povolen od pslunho adu.

 • Vysvtlivky: 1 - tkomorov septik 2 - rozdlovac objekt 3 - uml mokad oszen vhodnmi bainnmi rostlinami 4 - kontroln odtokov achta 5 - doiovac okrasn rybnek 6 - odpaovac zavlaovan plocha s porostem strom a ke 7 - kompost nebo plocha na odvodovn kal rostlinami

 • Samotn itn

  septik oddlen tuhch kal od kapalnch - sedimentan ndr (pro nejmen zdroje zneitn)

  trbinov ndr (pro vt zdroje splakovch vod)

  lapk psku (vody z jednotn kanalizace)

  lapk tuk, norn stny (vody se zvenou koncentrac tuk nebo ropnch produkt)

  domovn anaerobn filtr, lokln septik, eslo

  Peditn

 • mlk

  ndr

  Konfigurace

 • Plocha

  A = Qd (ln Co ln C) / KBSK A = plocha koenovho pole (m2)

  Qd = prmrn denn prtok (m3.d-1)

  Co = koncentrace BSK5 na ptoku (mg.l-1)

  C = koncentrace BSK5 na odtoku (mg.l-1)

  KBSK = reakn konstanta (m.d-1)

  - 1 lovk (100l) na 1 m2 a den

  - plocha na 1 EO 3-5 m2

  - min. plocha je 4 m2

 • Hloubka 80-120 cm

  Hladina vody: 5 cm komi

  Sklon dna doporuuje se rovn, kvli plevelm

  dle Evropskho doporuen 1%

 • Pprava a vsadba rostlin

  1. trsy chrastice zblochan, orobinec

  2. oddenkov zky - rkos

  3. stonkov zky - rkos

  4. semene rkos, chrastice

  cca 4 ks na m2

  dnes pevld vsadba semen

  pi zaklesl hladin 15-20 cm

  nepihnojovat!!!!

 • Rostliny do KOV

  vlhkomiln rostliny dok rozloit organick ltky na CO2 a H2O

  z blkovin ve feklich zskvaj N

  bakterie v pd ni choroboplodn zrodky

  rostliny pivdj O2 do koenov zny aerobn prosted vy bakteriln populace v oblasti koen

  odbr ivin (N 2-2,5 g.m-2.d-1, P 0,4-0,7 g.m-1.d-1)

 • Druhy rostlin vhodn pro KOV

  rkos obecn

  zblochan vodn

  chrastice rkosovit

  skpinec jezern

  orobinec irolist

  kamynk pmosk

  orobinec zkolist

  zevar vzpmen

  stina rozkladit

  kosatec lut

  ostice

  pukvorec obecn

 • Hodnoty produkce suiny a akumulace ivin v porostech rkosin

  Druh suina g/m

  N P K Ca Mg

  rkos obecn 2960 2,8 0,28 1,7 0,29 0,17

  orobinec zkol. 4000 1,8 0,38 1,97 0,73 0,18

  orobinec irol. 3600 1,9 0,32 1,5 0,52 0,18

  zevar vzpm. 1880 2,55 0,48 4,1 1,23 0,29

  pukvorec ob. 1250 3,1 0,47 3,7 0,85 0,48

  skpinec jez. 4200 1,7 0,41 2 0,23 0,15

  zblochan vodn 2960 1,8 0,3 2,3 0,19 0,13

  kamynk pm. 870 1,9 0,35 2,7 0,63 0,6

 • Filtran pole (loe) voda se mus rychle zasknout do pdy, ale nesm rychle protci

  dostaten propustnost

  umonn rstu vegetace

  zrnitost materilu 5-10 mm nebo 3-6 mm

  hloubka loe na prorstn koen vegetace (0,6 m)

  rozvody splakov vody perforovan kameninov nebo PE potrub zasypan kamenivem

 • innost KOV

  splakov vody, ze skldek pevnho odpadu

  Fe, Mn, P 76,3-91,8%

  BSK5 65,7%

  amoniak 70,8%

  odpadn vody z papru a paproviny

  BSK5 90%

  amoniak 92%

  NL 60%

  Zaolejovan vody a vody s ltkami ropnho pvodu

  94%

 • Vhody KOV schopnost istit vechny druhy bnch odpadnch vod (pevn z domcnost),

  celoron provoz,

  minimln drba,

  dlouh ivotnost,

  k provozu nen pevn poteba elektrick energie,

  odolnost vi povodnm i nrazovm vodm,

  vyuit pirozench proces itn odpadnch vod,

  nzk provozn nklady,

  estetick loha,

  monost vyuit v jednotlivch rodinnch domech i na obecn rovni,

  ekologick etrnost.

 • Nevhody KOV

  vt nronost na plochu (cca 5 m2 na ekvivalentnho obyvatele),

  pokles isticho efektu mimo vegetan obdob,

  nevhodnost pro prmyslov odpadn vody a odpadn vody z nemocnic a jinch nebezpench provoz,

  men monost zen isticho procesu,

  nemonost plinho pouvn desinfeknch prostedk,

  nevhodnost pro itn koncentrovanch odpadnch vod.

 • www.oasisdesign.net

  Toby Hemenway: Gaias Garden A Guide to Home-Scale Permaculture.

  www.Ekozahrady.com

  Jan Vymazal: itn odpadnch vod v koenovch istrnch

  Jan lek: Prodn zpsoby

  itn odpadnch vod

  http://www.oasisdesign.net/http://www.ekozahrady.com/