Click here to load reader

KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap szkolny 2015 ... · PDF fileNa podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka)wykonaj zadania: (3 p.) Konkursy w województwie

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap szkolny 2015 ... · PDF fileNa podstawie...

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 1 z 10

KONKURS Z HISTORII

Klucz odpowiedzi. Etap szkolny 2015/2016

Suma punktw do uzyskania: 50

1. Okrel fakt historyczny zobrazowany przez ponisz ilustracj (alegori), wybierajc jedn z poniszych propozycji. (1 p.)

a) proklamacja pastwa polskiego w 1815 r.

b) proklamacja pastwa polskiego w 1916 r.

c) proklamacja pastwa polskiego w 1918 r.

d) proklamacja pastwa polskiego w 1945 r.

2. Okrel fakt historyczny zobrazowany przez ponisz ilustracj (alegori), wybierajc jedn z poniszych propozycji (zadanie A). Uzasadnij swj wybr (zadanie B). (2 p.)

A. a) powstanie pastwa polskiego w 1815 r.

b) powstanie pastwa polskiego w 1916 r.

c) powstanie pastwa polskiego w 1918 r.

d) powstanie pastwa polskiego w 1945 r.

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 2 z 10

B.Podaj argumenty (przynajmniej 1) uzasadniajce wybr:

np. Rycina jest alegori "zmartwychwstania" Polski po rozbiorach (zaborcw symbolizuj: onierz

w pikelhaubacie i onierz w futrzanej czapce przygnieceni odwalonym kamieniem) w roku 1918,

podobizna Pisudskiego stanowi dodatkow informacj. (dopuszczalna inna poprawna

merytorycznie odpowied oddajca sens pytania)

3. Ponisze zdjcie oraz fragment ogoszenia prasowego dotycz przyjazdu Ignacego

Paderewskiego do Poznania. Na ich podstawie i wiedzy wasnej wykonaj polecenia: (2 p.)

A. Podaj nazw wydarzenia, ktre zostao zapocztkowane przez ten przyjazd. (1 p.)

Powstanie Wielkopolskie

B. Podaj rok, w ktrym przyjazd ten mia miejsce. (1 p.)

1918

4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka)wykonaj zadania:

(3 p.)

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 3 z 10

A. Obraz przedstawia: (1 p.)

a) walk Polakw w trzecim powstaniu lskim.

b) obron Lwowa przed Ukraicami.

c) bitw warszawsk.

d) zamach majowy.

B. Wydarzenie przedstawione na obrazie miao miejsce w: (1 p.)

a) 1926 r.

b) 1920 r.

c) 1921 r.

d) 1918 r.

C. Napisz, jakim terminem okrela si przedstawione na obrazie postaci. (1 p.)

Orlta Lwowskie

5. Na podstawie mapy oraz wiedzy wasnej odpowiedz na pytania (8 p.):

a) Podaj nazwy pastw oznaczone na mapie odpowiednimi literami: (2 p., 1 p. za przynajmniej 3

poprawne odpowiedzi, 2 p. za 4 poprawne odpowiedzi)

A. Hiszpania

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 4 z 10

B. Wochy

C. Niemcy

D. Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zwizek Radziecki lub ZSRR

b) Jakim wsplnym okreleniem mona nazwa ustrj (sposb rzdzenia), jaki panowa w drugiej

poowie lat trzydziestych w pastwach oznaczonych literami B, C, D? (1 p.)

pastwa totalitarne (dyktatorskie)

c) Wymie nazwy 7 pastw lub autonomicznych miast ssiadujcych z II Rzeczpospolit w latach

1922 1938 r. (3 p., 1 p. za podanie co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi, 2 p. za podanie 6

poprawnych odpowiedzi, 3 p. za podanie 7 poprawnych odpowiedzi.)

Niemcy

Czechosowacja

Rumunia

Zwizek Radziecki

otwa

Litwa

Wolne Miasto Gdask

d) Spord pastw ssiadujcych z II RP wymie dwa, z ktrymi Polska utrzymywaa najlepsze

stosunki dyplomatyczne przez cay okres midzywojenny. (2 p.)

Rumunia

otwa

6. Na podstawie zamieszczonych tekstw rdowych wykonaj polecenia. (5 p.)

Tekst I

Artyku 1.

Pastwo Polskie jest Rzeczpospolit.

Artyku 2.

Wadza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej naley do Narodu. Organami Narodu w zakresie

ustawodawstwa s Sejm i Senat, w zakresie wadzy wykonawczej Prezydent Rzeczypospolitej

cznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwoci niezawise Sdy.

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 5 z 10

Tekst II

Artyku 1.

(1) Pastwo Polskie jest wsplnym dobrem wszystkich obywateli.

(2) Wskrzeszone walk i ofiar najlepszych swoich synw ma by przekazywane w spadku

dziejowym z pokolenia w pokolenie.

(3) Kade pokolenie obowizane jest wysikiem wasnym wzmc si i powag Pastwa.

(4) Za spenienie tego obowizku odpowiada przed potomnoci swoim honorem i swoim imieniem.

Artyku 2.

(1) Na czele Pastwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.

(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialno wobec Boga i historii za losy Pastwa.

(3) Jego obowizkiem naczelnym jest troska o dobro Pastwa, gotowo obronn i stanowisko

wrd narodw wiata.

(4) W Jego osobie skupia si jednolita i niepodzielna wadza pastwowa.

A. Na podstawie tekstw rdowych oraz wasnej wiedzy napisz, z jakich dokumentw pochodz

powysze fragmenty. Podaj daty ich uchwalenia (miesic, rok). (2 p., po 1 p. za podanie nazwy i

daty uchwalenia danej konstytucji)

Tekst I: konstytucja marcowa Tekst II: konstytucja kwietniowa

Data uchwalenia: marzec 1921 Data uchwalenia: kwiecien 1935

B. Rozstrzygnij na podstawie tekstw rdowych oraz wasnej wiedzy, czy podane infromacje s

prawdziwe czy faszywe. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli sowo prawda lub fasz. (3 p.)

Zdanie Prawda/fasz

Zarwno tekst A jak i B wprowadziy w Polsce ustrj republiki. prawda

W tekcie A przyznano prezydentowi o wiele wiksze kompetencje, ni w

tekcie B.

fasz

Tekst A wprowadza demokraktyczn form pastwa, ktr w tekcie B

zastpowano form rzdw autorytarnych.

prawda

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 6 z 10

7. Uzupenij tabel wpisujc w odpowiednie rubryki waciwe postaci, wybrane spord podanych,

a nastpnie wska kolejno chronologiczn sprawowania przez nie urzdu prezydenta. Osob

najwczeniej sprawujc urzd prezydenta oznacz 1, kolejne 2 i 3. (4 p., po 1 p. za

przyporzdkowanie postaci, 1 p. za prawidow kolejno sprawowania urzdu)

Stanisaw Wojciechowski, Jzef Pisudski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Mocicki, Gabriel

Narutowicz, Roman Dmowski

Informacje Posta Kolejno

chronologiczna

sprawowania

urzdu prezydenta

Sprawowa urzd prezydenta przez dwie kadencje. Ignacy Mocicki 3

Zosta zastrzelony podczas otwierania wystawy w

gmachu Towarzystwa Zachty Sztuk Piknych.

Gabriel Narutowicz 1

Zrezygnowa z godnoci prezydenta w trakcie

przewrotu majowego.

Stanisaw Wojciechowski 2

8. Na podstawie danych z tabeli i wiedzy wasnej odpowiedz na pytania. (3 p.)

Dane dotyczce wartoci pienidza ukazane w markach polskich na koniec roku

Rok Warto nominalna obiegu

pienidza w mln

Kurs dolara USA w markach

polskich

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1024

5316

49 361

229 538

793 437

125 317 955

9

110

590

2922

17 800

6 375 000

A. Nazwij zjawisko ekonomiczne ukazane w tabeli. (1 p.)

inflacja (hiperinflacja)

B. Odpowiedz, czy dane te dotycz tzw. okresu Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego, zakrelajc

waciw odpowied. (1 p.)

TAK NIE

C. Podaj imi i nazwisko polskiego ekonomisty i premiera, autora reform, ktre wyeliminoway

ukazane w tabeli zjawisko. (1 p.)

Wadysaw Grabski

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 7 z 10

9. Rozpoznaj na podstawie ilustracji postaci dwch wybitnych polskich politykw i twrcw

niepodlegego pastwa polskiego i odpowiedz na pytania. (4 p.)

A. B.

a) posta na ilustracji A to: (1 p.)

Jzef Pisudski.

b) w okresie walk o granice Polski by zwolennikiem idei federacji/inkorporacji (podkrel waciw

odpowied). (1 p.)

c) posta na ilustracji B to: (1 p.)

Roman Dmowski

d) w okresie walk o granice Polski by zwolennikiem idei federacji/inkorporacji (podkrel waciw

odpowied). (1 p.)

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 8 z 10

10. Na podstawie mapy przedstawiajcej fragment terytorium II Rzeczypospolitej i wiedzy

wasnej wykonaj polecenia.(2 p.)

A. Podaj nazw okrgu przemysowego ukazanego na mapie. (1 p.)

Centralny Okrg Przemysowy.

B. Podaj imi i nazwisko ekonomisty i ministra skarbu, ktry by inicjatorem budowy tego okrgu.

(1 p.)

Eugeniusz Kwiatkowski

11. Napisz imiona i nazwiska osb, ktrych dotycz podane opisy.(4 p.)

A. W latach 1932-1939 polski minister spraw zagranicznych w rzdach sanacyjnych. (1 p.)

Jzef Beck

B. Przywdca PSL Piast, premier polskiego rzdu przed zamachem majowym, pniej dziaacz

opozycyjny. (1 p.)

Wincenty Witos

Konkursy w wojewdztwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

Strona 9 z 10

C. Sta na czele utworzonego w listopadzie 1918 r. Tymczasoweg Rzdu Ludowego Republiki

Polskiej. (1 p.)

Ignacy Daszyski.

D. Polski dziaacz narodowy na terenie Grnego lska i Wielkopolski zwizany z Naczeln Rad

Ludow w Poznaniu. (1 p.)

Wojciech Korfanty

12. Przy podanych data