Komiks: Ján De La Salle

  • View
    119

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.lasalle.sk

Text of Komiks: Ján De La Salle

Pn Kolbert, o poviete na toto nov vno z oblasti Mary?

Naozaj si zasli si svoju dobr poves. Je zaujmav, ako vinohradnci doku docieli, aby umelo.

V roku 1659 Kr udovt XIV. dosahuje plnoletos. Vystpenia proti nemu slabn. Ale pochody ozbrojenho vojska zanechali v Champensku mnoh rany. V meste Reme organizuj bohat rodiny zdvorilostn nvtevy. Takto vyzer prijatie v rodine de La Salle: ( 1 )

Stark, povie mi zase nejak prbeh o svtch?

Janko, teraz nie. Cho sa radej hra.

Ludvik de La Salle a Nicolle Moet mali 11 det, ale preilo iba 7. Janko je z nich najstar. Ote n... Spievajte hlasnejie, je to tak krsne.

To je nuda! Ty sa stle hr len na svt omu.

Janko spieva v kostole tak oduevnene, e jeho otec ho prihlsi na hodiny hudby.

o to hr?! Nepouje, e je to falon?

Nebolo by rozumnejie zanecha tieto hodiny hudby? Janko, nechce sa alej ui?

Jankova rodina sa stle rozrast. Dnes sa mu narodil al braek.

Deti moje, akujme Bohu a radujme sa.

Nie, ocko, ak dovol.

Mamika, Jacek je pokrsten.

( 2 )

Jn sa u doma pri domcom uiteovi. Ke m 9 rokov, rodiia ho posielaj do koly.Lene ja by som chcel by kazom.

Dkladn, usilovn, sebaist... Tvoje hodnotenia s vborn. U sa, aby si potom po mne prevzal rad.

Od detstva sa tak rd modl. Mu mj, nepohnevajme si Pna Boha.

Najstar syn by nemal vstupova do kltora. Ale oakval som to.

Ke m Jn 11 rokov, stva sa kaplnom.

Toto je znak tvojej poslunosti k biskupovi a diecze.

Jna vyuovanie vemi bav a dosahuje dobr vsledky. Po 5 rokov a dostva vznamn hodnos kanonika - v katedrle v Remei. Kanonikom v 15 rokoch! Syn mj, akuj Bohu! ak a skvel budcnos.

( 3 )

Mlad Jn sa pripravuje na kazsk povolanie. M pred sebou ete 4 roky tdia v Remei. Ako 19-ron vstupuje do seminra v Pari.

Zamyslenia kaza Oliera mi pomhaj pri modlitbe. koda, e u nie je na tomto svete.

Prednky v kole mi dvaj vemi vea.

Naastie v seminri zachovvame jeho uenie.

Zdu sa nm najm neskr, pri naej kazskej prci.

Zatia o Jn tuduje v Pari, v rodiovskom dome zomiera jeho matka. O niekoko mesiacov aj jeho otec. Jn sa vracia sp do Remea.

Najviac utujem, e som nebol tu, ke zomierali.

( 4 )

Je to vemi vek zodpovednos. Ale ja verm, e Jn to zvldne.

Otec ho v testamente ustanovil za porunka bratov a sestier.

Dfam, e toho budem hodn..

Jn sa ukazuje ako vborn sprvca a ochranca rodiny.

Jn je najstar a teda je dediom celho majetku.Cez pst budeme jes skromnejie. Nech t obe oist nae srdcia.

Len jeden chod a bez zkusku? Vinohrad je dobrou investciou peaz. Kpim ten ksok zeme, ktor mi ponkate.

Jn Maillefer si a chce vzia.

Ote n, ktor si na nebesiach...

Jn bva pravidelne v katedrle, aby plnil svoje povinnosti kanonika. Stretva tam svojho priatea Mikula Rolanda.

Ak si mysl, e je to pre ma dobr partia...

( 5 )

Brat Roland ako sa dar kazom v dievenskej kole?

Brat de La Salle, potrebujem vau pomoc.

Avak Jn de La Salle sa neponha. Sklad najprv svoje skky z teolgie a 9. aprla 1678 (27 ron) prijma v katedrle v Remei kazsk vysviacku.

O niekoko dn neskr ho Mikul Roland vol ku svojej smrtenej posteli. Bute pokojn brat Roland. Kazi v kole bud existova.Zomieram. Zverujem Vm svoje koly. Inak by ostalo tisce mladch dievat nevzdelanch a chudobnch.

Jn Babtista odteraz si kazom na ven asy.

Sestra Frantika, tu je moje splnomocnenie.

Po 10. mesiacoch usilovania. Ako Vm mem za vetko poakova? ( 6 )Verm, e raz z Vs urobia biskupa.

Mlad Jn nepova Toto je pochvaly, Adrian Nyel. M pokrauje ist nvrh, ktor vo svojich tdich a Vs bude urite do roku 1679. zaujma.

V meste Rowen som otvoril koly pre chudobnch chlapcov. Aj tu v Remei chcem zaloi tak kolu.

Vemi Vs prosm, pomte mi. kola je dleit pre vetkch tch chudkov.

Treba kona opatrne. Viem na koho sa treba obrti.

kolu? Budete musie bojova s mestskou vldou, arcibiskupom a ktovie s km ete. Po otvoren prvej koly v Remei pn Neyl otvra druh a niekoko alch. Povaj, o Jn de La Salle je zapojen do tejto Ti hovorm. prce.

A Vy dvaja prestate sa bi!

S ako impanzy. Vedia sa len bi.

koly v Remei maj problm. Uitelia nie s dobre pripraven.

Vy ste tie ete mlad a bez sksenost. ( 7 )

Prosm, ujmite sa toho. Ja som zasadil strom a vy sa oho starajte. Jn si vetko potrebuje najprv premyslie.

Bolo by dobr, keby ste sa nauili zvaova svoje slov a gest. Vai iaci to vetko vidia.

Po prvkrt som obsluhovan ako achtic, to ma zneisuje.

V roku 1680 pozva Jn uiteov do domu prenajatho pecilne pre nich. Pozva ich k svojmu stolu, aby sa vytvorilo spoloenstvo bratov.

Ako sa to sprvaj! iadna vchova!

Neuili ste ma obsluhova neokresancou z predmestia. Mysl si, e mne s ich spsoby prjemn? Mal by som menej starost, keby som bval bez nich.

Ale npad Jna de La Salle je achetn. Pi sa mi.

( 8 )

Uitelia menia svoj spsob ivota. Ale ke sa Jnovi prbuzn dozvedaj, e Jn chce uiteov celkom presahova k sebe, vyvolva to pobrenie.

Verte mi dlho som rozmal, km som sa rozhodol. Myslm, e Boh to takto chce.

Pre tvojich srodencov to nie je vhodn spolonos.

Rodinn rada rozhodla takto: od dnenho da sa u nebude stara o svojich maloletch bratov. Zverme ich viac schopnm vychovvateom.

Tvoje rozhodnutie je nezmyseln. Uv, e sme jedna z najviac ctench rodn v Remei.

Budete bva s nami? To bude vek zmena oproti Vmu palcu.

Ke sa venujem jednmu iakovi, ostatn s nespokojn. o mm robi?

V jni 1682 sa Jn de La Salle ubytoval s ostatnmi uitemi pri Novej ulici. Zhromadite iakov, ktor Zavete zvyk s rovnako star. modli sa. Ke Bude sa Vm budete hovori s nimi ahie o Bohu s presvedenm, deti Vs bud pova. dorozumieva.Nezabudnite, e najprv im muste da vieru.

( 9 )

V tom ase Andrej Nyel otvoril alie 4 koly v severnej Sampani, ale po nejakom ase sa niektor uitelia znechutili.

Ui v triede, to no, ale i ako mnch nebudem! Odchdzam.

Poriadok je tu vemi prsny. Nikdy sa neodpova. Odchdzame odtiato.

Je Nestarajte sa potrebn, o budcnos. Vm sa aby boli koly Milujte biedu, to ahko zadarmo? Zarbame ona Vs rob viac povie, ke skutone mlo. slobodnmi. mte vek o urobme ke majetok. budeme star?

Maj pravdu.

Mj Boe, tvoje poiadavky nemaj hranc. To bude ak rozhodnutie.

Ako kanonik katedrly musel vybavi zleitos s arcibiskupom z Remea.

Vaa Excelencia, u nemem naalej plni povinnosti kanonika. Vzdvam sa svojho platu, chcem plne i ako moji uitelia.

Jn pe list druhmu kazovi s prosbou o radu.

Je to ialenstvo otec Jn de La Salle, ale ak na tom trvte...

Ete ostvalo to najaie: rodinn majetok, ktor prinleal Jnovi. ( 10 )

Zima v roku 1683 1684 je obzl ak. Vade vldne zima, hlad, epidmia.

Vetko rozdaj.

Mm vetko rozda???

( 11 )

A tak Jn de La Salle rozdal svoj majetok chudobnm. Na iados svojho duchovnho vodcu si ponechal len ron prjem 200 liwrow: posledn minimum.

V jni 1686 Poda ma terajie regule staia. V budcnosti ich doplnme. Vynra sa otzka, o ns bude natrvalo spja.

Mj Boe, teraz som pred Tebou plne slobodn. Urob si so mnou o sa Ti pi.

U teraz ijeme ako mnsi, treba si to jasne poveda.

Meme hne zloi ven sub chudoby, istoty a poslunosti.

No nie tak rchlo. Urobme zatia sub poslunosti na 1 rok. To je najdleitejie.utujem, ale nemem Vm pomc. Vaa farnos me uivi iba jednho uitea. A mnsi musia by aspo dvaja, aby si navzjom pomhali.

Mohli by ste aspo vykoli jednho mldenca z naej dediny tak, aby sa nestal mnchom?

Zakrtko Jn de La Salle a vea uiteov sklad sub. Zhromadenie bratov kresanskch kl nadobda konkrtnu formu. Volaj ich aj na dedinu.

To je vborn npad !

( 12 )

Pre budcich dedinskch uiteov zaklad Jn de La Salle pedagogick kolu, prv svojho druhu. alou novinkou je tzv. nov novicit, ktor pripravuje mladch na nstup do novicitu. Koncom roku 1686 je u 30 bratov.Pridali k tomu pelernu ampanskch sedliakov, trojuholnkov klobk s vojenskm strihom a hrub obuv. Medzi obanmi v Remei to vyvolva veselos.

Najlacnejia je tto hrub tkanina a konopn zapnacie pendlky na zapnanie reverendy.

On sa zblznil! Odteraz sa budem tvri, e ho nepoznm.

Chceme len skromn odev, ale aby ns chrnil proti chladu.

HA! HA! HA!

To s ozajstn blzni.

Videl si mj drah, Tvoj prbuzn Jn de La Salle hr nejak trpne divadlo.

Pozrite na tie kostmi! Ak chceli by vtipn, tak sa im to podarilo.al, o zruinoval svoje zdravie. Mal by ihne opusti zhromadenie. Ak nie, pripoj sa k iestim bratom na cintorne.

Ale Jn de La Salle a jeho bratia hadali hrdinsk ivot. Umtvovali svoje telo pstami, nedostatkom spnku, biovanm...

( 13 )

Medzi obyvatemi Remea nenachdzaj pochopenie.

No tak vyjdite a urobme Vm to ist.V uite zbil mjho syna, iadam odkodnenie.Ako vidte, nie som schopn Vs riadi. Okrem toho, v naom spolku by nemal by iaden kaz a ja som kazom. Prosm zvote si na moje miesto Brata L heureuxa.

Mj Boe, priatelia ma nenvidia, udia ns vyhaj, ale som astn, e trpm pre Teba.

Prichdza as, ke si bratia obnovia ron suby a vyber novho vedceho. Bratia sa daj presvedi, avak nie predstavite arcibiskupa, ktor op dva na miesto vedceho de La Salle. kolm v Remei, ktor s pod ochranou brata L Heureuxa sa dobre dar.

Farr zo Saint Suplice naliehal, aby sme prili. Vaka nemu zaneme nae prce. Zastavme

sa teda v Pari?

Vo februri 1688

( 14 )

Jn de La Salle a jeho dvaja bratia boli v Pari prijat farrom Saint - Suplicom, ktor im zveruje kolu pri ulici Princesse. Aj tu bolo potrebn vea urobi pre vyuovanie a disciplnu. Bratia zmenili organizciu a vchovn metdy.

Pa