of 25/25
Kolektivna delovna razmerja Doc. dr. Andraž Rangus

Kolektivna delovna razmerja - mlcljubljana.e-ucenje.com · tajne, neposredne strošek delodajalca. Položaj člana sveta delavcev Pravica do odsotnosti min 3 ure/mesec za posvetovanje

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kolektivna delovna razmerja - mlcljubljana.e-ucenje.com · tajne, neposredne strošek delodajalca....

 • Kolektivna delovna razmerjaDoc. dr. Andraž Rangus

 • Udeleženci

  Skupina delavcev ter delodajalec oz. skupina delodajalcev

  Sindikat Svet delavcev

  Delodajaska združenja Delodajalec

 • Socialni dialog

  TRIPARTITNI BIPARTITNI

  Delavci Delodajalci

  DržavaDelavci Delodajalci

  Kolektivno sporazumevanje

  Kolektivni sporazum

 • Kolektivno dogovarjanje

  Kolektivna pogajanja

  Sindikati & delodajalci

  Kolektivna pogodba

  Prisotnost na vseh ravnehdržavni, panožni, poklicni,

  podjetniški ipd.

  ZKolP, ZRSin, ZStk

  Sodelovanje delavcev pri upravljanju

  • Svet delavcev & delodajalec

  • Participativni dogovor

  • na ravni družbe

  • ZSDU

 • Sindikat

  Prave (zakonske) definicije niSyndikos (gr.) – skrbnik skupne zadeve

  Prostovoljno združenje delavcev

  Uveljavljanje ekonomskih in socialnih pravic (plače, delovni pogoji, delovni čas, pravice pri in iz dela)

  Neodvisnost (finančna in ekonomska)

  Trajnost delovanja

 • Vrste sindikatov

  4 osnovne vrste sindikatov (Brana Marković, 1972):

  1. Strokovni sindikat – skupina kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev določenih strok in poklicev (v različnih panogah).

  2. Panožni ali proizvodni sindikat – povezuje vse delavce v eni industrijski veji, ne glede na stroko, kvalifikacijo ali poklic.

  3. Splošni ali generalni sindikat – povezuje vse delavce, ne glede na kvalifikacije, vendar najpogosteje kvalificirane ali polkvelificirane, ne glede na stroko poklic ali vrsto zaposlitve.

  4. Profesionalni sindikat – povezuje umske delavce (bele ovratnike) v zasebnem in javnem sektorju. Za te sindikate je značilna cehovska zaprtost.

 • Reprezentativni sindikati

  POGOJI:

  so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic in obveznosti,

  neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih 6mesecev;

  so neodvisni od državnih organov in delodajalcev,

  se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov,

  število članov v skladu z zakonom.

  nacionalni: min 10% delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti, poklica ⇒ velja tudi na ravni panoge, dejavnosti, poklica

  (samostojni) panožni, poklicni, lokalni: min 15% ⇒ tudi na ravni podjetja

  potrdi minister z odločbo (razen na ravni podjetja)

 • Kolektivne pogodbe

  CILJI ZAKONA

  • Celovita ureditev sistema kolektivnega dogovarjanja

  • Dosledna vzpostavitev načela prostovoljnosti

  • Uskladitev z mednarodnimi dokumenti

 • Vsebina kolektivnih pogodb

  OBLIGACIJSKI DEL

  Pravice in obveznosti strank

  Klavzula o socialnem miru

  Lahko tudi način mirnega reševanja kolektivnih sporov

  NORMATIVNI DEL

  pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem DR in v zvezi s prenehanjem PoZ,

  Delovni pogoji plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki

  in povračila v zvezi z delom, varnost in zdravje pri delu ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz

  razmerij med delavci in delodajalcu

  Pogoji za delovanje sindikata

  Omejitev pogodbene svobode

  Ugodnejše določbe za delavca, razen kjer je

  določeno drugače (ZDR-1 & drugi zakoni)

 • Sklenitev in prenehanje KP

  SKLENITEV

  • pisni predlog (ene od strank z opredlitvijo vsebine)

  • pisna oblika KPpogajalska skupina

  možnost naknadnega pristopa (soglasje ali brez soglasja)

  • veljavnost: 15 dan po objavi (dogovorno lahko krajši rok)

  PRENEHANJE

  • potek časa (določen čas; ni mogoče prej odpovedati)

  • sporazum

  • odpoved

  • odpovedni rok (če ni določen ⇒6 mesecev)

  • obveznost uporabe KP do sklenitve nove ⇒max 1 leto

 • Veljavnost KP

  TEMELJNO NAČELO VELJAVNOSTI KP

  za stranki KP oz. njune člane

  izstop člana iz združenja (KP obvezuje še 1 leto)

  SPLOŠNA VELJAVNOST

  Veljavnost za vse delavce pri delodajalcu(cih) za katere velja KP sklene en ali več reprezentativnih sindikatov Načelo “in favorem“ ob hkratnem obstoju več KP iste vrste na isti ravni

  RAZŠIRJENA VELJAVNOST

  Za vse delodajalce in delavce v panogi

  Pristojnost ministrice oz. ministra

  Na predlog ene od strank

  POGOJI: stranki KP - reprezentativni sindikati in združenja delodajalcev, ki zaposlujejo več kot ½ delavcev za katere že velja KP dejavnosti

 • Reševanje kolektivnih sporov

  •Mirni načini (pogajanja, posredovanje, arbitraža)• interesni spor ⇒ posredovanje, arbitraža• spor o pravicah ⇒ pogajanje, posredovanje, arbitraža

  • Sodni spori (delovna sodišča) ⇒ kolektivni delovni spori

 • Stavka

  •Organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela:

  1. pri delodajalcu

  2. v dejavnosti

  3. kot splošna stavka Stavka delodajalcev!

  Izprtje (lock-out)

 • Sklep o začetku stavke

  • SPREJEM• organ sindikata ali večina delavcev pri delodajalcu

  • VSEBINA• zahteve delavcev, čas začetka, kraj, oblikovanje organa, ki zastopa

  interese delavcev in vodi stavko (stavkovni odbor)

 • Napoved stavke

  • Stavkovni odbor mora napovedati stavko najpozneje 5 dni pred dnevom, določenim za njen začetek.

  • Stavkovni odbor pošlje sklep o začetku stavke delodajalcu oziroma pristojnemu organu zbornice ali združenja delodajalcev.

  • Čas za sporazumno rešitev nastalega spora.

 • Organizacija in vodenje stavke

  • na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavki;

  • prepoved preprečevanja dela delavcem, ki ne sodelujejo v stavki;

  • prenehanje stavke s sporazumom ali sklep o prenehanju.

 • Posebnosti:

  pri delodajalcih, ki opravljajo dela posebnega družbenega pomena, določena z zakonom („če to zahteva javna korist“) – javni sektor

  v državnih organihzagotoviti se mora:

  • minimum delovnega procesa• izpolnjevanje mednarodnih obveznosti

  v obrambi in notranjih zadevah v skladu s posebnimi zakoni

 • Pravne posledice

  • Upoštevaje zakonske pogoje, organiziranje in udeležba v stavki:• ne pomeni kršitve delovne obveznosti• ni podlaga za disciplinski ali odškodninski postopek• ni razlog za prenehanje delovnega razmerja

  • Pravica do nadomestila plače le, če je določena s KP

  • Prepoved zaposlovanja novih delavcev med stavko

 • Sodelovanje delavcev pri upravljanjuZSDU ⇒ izbirna pravica delavcev!

  Veljavnost: gospodarske družbe; s.p. z najmanj 50 zaposlenimi; zadruge; zavodi; gospodarske javne službe; banke; zavarovalnice

  Načini & oblike:individualno (pr. do pobude & odgovora na pobudo,obveščenost, izražanje

  mnenja, pojasnitev; 88. člen)kolektivno (obveščanje, posvetovanje, soodločanje, zadržanje odločitve; členi

  89. - 98.)zbor delavcev, svet delavcev & delavski zaupnik, predstavniki delavcev v

  organih upravljanja

 • Kolektivna pravica do soupravljanja

  Se izvaja preko:

  Zbora delavcev

  Sveta delavcev ali delavskega zaupnika

  Predstavnikov delavcev v organih družb (nadzorni svet, uprava, delavski direktor)

 • Zbor delavcev

  Skliče svet delavcev

  Vsi zaposleni, razen vodilnega osebja

  Lahko obravnava vsa vprašanje iz pristojnosti sveta delavcev, ne more pa odločati

  Min. enkrat na leto, praviloma izven delovnega časa ⇒možen drugačen dogovor

 • Svet delavcev

  Svet delavcev ⇒ več kot 20 zaposlenih; min 3 člani (⇑ zaposlenih ⇒ ⇑ število članov sveta delavcev)

  Delavski zaupnik ⇒manj kot 20 zaposlenih

  Volitve pravica voliti: 6 mes. zaposlen (aktivna volilna pravica) pravici biti voljen: 12 mes. zaposlen (pasivna volilna pravica) poslovodstvo & prokuristi & družinski člani kandidatov ⇒ nimajo volilne pravice predlaganje kandidatov: delavci & reprezentativni sindikatimandat 4 leta, možna ponovna izvolitev tajne, neposredne strošek delodajalca

 • Položaj člana sveta delavcev

  Pravica do odsotnostimin 3 ure/mesec za posvetovanje z zaposlenimimin 40 ur/leto za izobraževanje za opravljanje funkcije

  Opravljanje funkcije ⇒možnost profesionalizacijesodelovanje na sejah, sestankih ipd. v delovnem časupolovični delovni čas (50 - 300 zaposlenih)polni delovni čas ⇒ več kot 300 zaposlenih

  Posebno varstvoprepoved diskriminacije (67. člen)odpoved s soglasjem sveta delavcev ali s sodbo sodišča

 • Pristojnosti sveta delavcev

  Obveščanje (89. & 90. člen)

  • sprotno: položaj družbe in gospodarstva, razvojni cilji ipd.

  • predhodno: sprememba tehnologije, zmanjšanje gospodarske dejavnosti ipd.

  Posvetovanje (91. - 94. člen)

  • statusna & kadrovska vprašanja, vprašanja VZD

  • posredovanje informacij (30 dni) in skupno posvetovanje (15 dni)

  Soodločanje (95. - 96. člen)

  • merila za ocenjevanje delovne uspešnosti, kriteriji za napredovanje...

  • potrebno soglasje sveta delavcev!

  Zadržanje odločitve (98. člen)

  • kršenje dolžnosti obveščanja & posvetovanja

 • Predstavniki delavcev v organih družb

  Dvotirni sistem

  Nadzorni svet: min 1/3 - max 1/2 delavskih predstavnikov ⇒statut; imenuje in odpokliče svet delavcev

  Uprava: delavski direktor, če več kot 500 zaposlenih; predlaga svet delavcev, imenuje nadzorni svet

  Enotirni sistem

  Upravni odbor: min eden oziroma min eden na vsake 3 dopolnjene člane ⇒ statut; imenuje in odpokliče svet delavcev

  Izvršni direktor: izmed članov UO & če več kot 500 zaposlenih; predlaga svet delavcev, imenuje upravni odbor