105

Ko je ko u borbi protiv korupcije

  • Upload
    hadieu

  • View
    244

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Ko je kou borbi protiv korupcije u BiH

Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH - ACCOUNTCentar za razvoj medija i analize

Infohouse

Sarajevo, 2013. godina

Naslov: Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Autori: Dalibor Tanić, Rea Jugo i Emina Bečić

Urednik: Dalibor Tanić

Izdavač: Centar za razvoj medija i analize / ACCOUNT

Godina: 2013.

Adresa izdavača: Dalmatinska 1, 71000 Sarajevo

Lektura: Branka Mrkić-Radević

Dizajn i DTP: Jasmin Leventa

Štampa: CPU Printing companyBačići b.b., 71000 Sarajevo

Ova publikacija je pripremljena uz pomoć američkog naroda putem Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne moraju nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.

SADRŽAJ

UVOD ............................................................................................................................................7

DRŽAVNE INSTITUCIJE .........................................................................................................9Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ...... 11Agencija za javne nabavke ............................................................................................ 12Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine ................................................... 13Ured za reviziju institucija BiH ..................................................................................... 14Glavna služba za reviziju Republike Srpske ............................................................ 15Ured za reviziju institucija Federacije BiH ............................................................... 16Ured za reviziju javne uprave i institucija u Distriktu Brčko ............................. 17

ČLANICE ANTIKORUPCIJSKE MREŽE ACCOUNT .................................................... 19ORGANIZACIJE ...................................................................................................................... 21

Centar za razvoj medija i analize ................................................................................ 21Udruženje Infohouse ...................................................................................................... 22Omladinski centar Vermont ......................................................................................... 22Udruženje građana Tender ........................................................................................... 24Centri civilnih inicijativa ................................................................................................ 25Centar za istraživačko novinarstvo ........................................................................... 29Vesta Tuzla .........................................................................................................................30Centar za odgovornu demokratiju Luna .................................................................. 31Udruženje uzbunjivača u BiH ...................................................................................... 32UG DON Prijedor .............................................................................................................. 33Unija za održivi povratak i integracije u BiH .........................................................34Centar za razvoj civilnog društva .............................................................................. 35Omladinski komunikativni centar ..............................................................................36Fondacija lokalne demokratije .................................................................................... 37Centar za održivi razvoj “Una” ................................................................................... 38Udruženje/udruga BH novinari ...................................................................................39Forum građana Tuzla .....................................................................................................40Inicijativa i civilna akcija - ICVA ...................................................................................41Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova Republike Srpske ..43Mreža pravde BiH.............................................................................................................44Udruženje za promociju kulture mira .......................................................................45UG “Justicia” ......................................................................................................................46Zaklada/Fondacija “Interprimus” Tuzla...................................................................46

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj ....................................... 47PRONI Centar za omladinski razvoj ..........................................................................48Omladinski savjet Bijeljina ............................................................................................49Centar za građansku suradnju ....................................................................................50Savjet mladih Srebrenice ..............................................................................................50Demokratski centar “Nove Nade” ............................................................................. 52Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Mostar ................................ 52Udruženje građana poljoprivrednika “Agrorazvoj” ............................................. 53Udruženje “Forum žena” Bratunac ........................................................................... 53Akcija civilnog društva ACD ........................................................................................54Savez dobrotvornih društava “Merhamet”............................................................. 55UHO “Ruhama” Zenica ..................................................................................................56Srpski omladinski savez “SOS” Brčko ...................................................................... 57Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine “Sove Krajine” ...................... 58Centar za informativnu dekontaminaciju ...............................................................59Udruženje žena “Duvanjke” Tomislavgrad .............................................................60Vijeće mladih općine Cazin ..........................................................................................60Nansen dijalog centar Sarajevo ................................................................................... 61Udruženje za zaštitu potrošača Brčko.....................................................................62Udruženje altruista “Ispočetka” ..................................................................................62NVO “Merhamet” Doboj ................................................................................................62Udruženje građana i raseljenih lica Ilijaš .................................................................63Unija za održivi povratak Roma .................................................................................63NVO BOSPO ......................................................................................................................64H.O.O. Omladinski centar Trebinje .............................................................................65Udruženje potrošača Kantona Sarajevo..................................................................66NUKLEUS Banja Luka.....................................................................................................66UG “Lovor” Mostar .........................................................................................................66Udruženje Djeca - Stubovi svijeta ............................................................................. 67Forum građana Zenice .................................................................................................. 67Udruženje logoraša iz Zenice ......................................................................................68Akcija građana Zenica ...................................................................................................69Savjet potrošača BPK Goražde ..................................................................................69UG NARKO-NE .................................................................................................................70UG “Ruka ruci” Bihać ......................................................................................................70Fondacija “Cure” ............................................................................................................... 71UG ToPeeR ......................................................................................................................... 72Centar za ljudska prava UNSA .................................................................................... 73UG “Stop mobbing” ........................................................................................................ 73

Fiskalni monitor u BiH .................................................................................................... 75Udruga C-centar .............................................................................................................. 75Udruženje mladih Cazin-Net ....................................................................................... 76NVO RAZRED ................................................................................................................... 77UG “Trka za život” Brčko .............................................................................................. 78Forum građana o sigurnosti u zajednici ................................................................. 78Klub mladih “Gorica” ...................................................................................................... 79Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla .....................................................................80Klub potrošača Tuzlanskog kantona ........................................................................80Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH ..................................................................... 81Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputacijom “AMPUTIRCI” 82Asocijacija za razvoj LEDA ........................................................................................... 82proMENTE .......................................................................................................................... 83Perpetuum Mobile ...........................................................................................................84Studentski parlament - AntiKor tim .........................................................................84Udruženje građana “Inicijator” ................................................................................... 85Savez studenata Ekonomskog fakulteta Distrikta Brčko..................................86

SINDIKATI................................................................................................................................. 87SSS Posavskog kantona ................................................................................................ 87Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske .. 87Sindikalna organizacija pravosuđa Županije Posavske .....................................88Nezavisni sindikat uposlenika EPHZHB...................................................................88

INSTITUCIJE ............................................................................................................................89Tužilaštvo Kantona Sarajevo .......................................................................................89Vlada Ze-do kantona ......................................................................................................89MUP Županije Zapadnohercegovačke .....................................................................89Ministarstvo rada i poduzetništva TK ......................................................................90Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ..............................90Uprava policije Unsko-sanskog kantona ..................................................................91SIPA ........................................................................................................................................91Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ............................... 92Općina Zenica ....................................................................................................................91Općina Gradačac ............................................................................................................. 92

MEDIJI .......................................................................................................................................93TV Hayat..............................................................................................................................93

PRIVREDNI SUBJEKTI .........................................................................................................94ENING d.o.o. Livno ..........................................................................................................94

POJEDINCI KOJI SU PUNOPRAVNI ČLANOVI ANTIKORUPCIJSKE MREŽE ACCOUNT ................................................................................................................95

NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE STRATEŠKI NASTOJE DA SE BORE PROTIV KORUPCIJE I NISU ČLANICE ANTIKORUPCIJSKE MREŽE ACCOUNT .......................................................................96

Udruženje KYODO ...........................................................................................................96Centar za zastupanje građanskih interesa ............................................................. 97Centar za humanu politiku Doboj .............................................................................98Transparency International BiH (TI BiH) .................................................................99Udruženje Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih prava

i demokratije ..............................................................................................................100Udruženje za zaštitu žiranata u BiH......................................................................... 101NVO Otvorena mreža, Sarajevo ............................................................................... 102Akcija građana Sarajevo .............................................................................................. 103

INDEX ...................................................................................................................................... 105

UVOD

Tim Antikorupcijske mreže ACCOUNT kreirao je publikaciju “Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH”. U publikaciju su uvrštene sve članice Mreže, relevantne institucije i nevladine organizacije koje svojim akti vnostima daju značajan do-prinos borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.Svi podaci o institucijama, organizacijama i pojedincima koji se nalaze u ovoj publikaciji su prikupljeni sa zvaničnih web prezentacija i dopunjeni informaci-jama koje su prikupljali članovi našeg tima.Najveći broj organizacija koje se mogu pronaći u ovoj publikaciji su članice Anti korupcijske mreže ACCOUNT. Jedan broj organizacija u svojim programi-ma suštinski nije predvidio aktivnosti koje se odnose na borbu protiv korupcije, ali se svojim punopravnim članstvom u Mreži obavezao da će dio aktivnosti posvetiti borbi protiv korupcije. Ostale članice Mreže koje se nalaze u ovoj pu-blikaciji odavno su svoju borbu protiv korupcije potvrdile kroz razne projekte, kampanje i druge inicijative. U publikaciju su također uvrštene organizacije koje nisu članice ACCOUNT-a, ali su istaknute u borbi protiv korupcije i po tome su prepoznatljive u čitavoj Bosni i Hercegovini. Publikacija “Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH” zamišljena je kao jedna vrsta alata za sve organizacije i institucije koje u budućnosti planiraju da se bore protiv korupcije. U njoj se mogu pronaći vrijedne informacije o organizacijama, projektima i aktivnostima u borbi protiv korupcije. Informacije u publikaciji koju sada imate priliku vidjeti prikupljane su zaključno sa 23. aprilom 2013. godine. Sve organizacije koje će se u budućnosti prijaviti u Mrežu bit će naknadno uvr-štene u elektronsku verziju. Također, sve organizacije koje nisu članice Mreže, a smatraju da su zaslužile mjesto u publikaciji, bit će na njihov zahtjev uvrštene u elektronsku formu publikacije koja se može naći na zvaničnoj web prezentaciji mreže ACCOUNT www.account.ba, kao i u narednim, dopunjenim, printanim izdanjima.

Tim ACCOUNT-a

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 7

DRŽAVNE INSTITUCIJE

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 9

10 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I

KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

Opći ciljevi Agencije

Prevencija utjecaja korupcije na razvoj demokratije i po-drivanje ekonomskog i privrednog razvoja Bosne i Her-cegovine, te svih ostalih oblika utjecaja na društvene vri-jednosti, kao i koordinacija borbe protiv korupcije.

Nadležnosti Agencije

Agencija je nadležna za prevenciju korupcije i koordina-ciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i pri-vatnog sektora kod: nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vla-

sti na svim nivoima; javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u

institucijama vlasti na svim nivoima; članova uprave, ovlaštenih i drugih lica u privrednim

društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pri-vatnim preduzećima; članova organa i drugih ovlaštenih osoba u političkim

partijama; ovlaštenih osoba u kulturnim i sportskim ustanovama,

fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

Projekti IPA program Evropske unije za BiH

Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije

Očekivani rezultati projekta

Identifi cirani indikatori rizika u svim oblastima kao i ko-rupcijske prakse u javnoj upravi i privatnom sektoru; Ojačani kapaciteti za izradu antikorupcijskih politika; Kreiran zajednički okvir za jačanje sistema integriteta u

javnom sektoru.

Partneri na projektu

PLANET, S.A.Greece, ConCept Ltd., CECL Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Kontakt Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcijeNikole Tesle bb, 71123 Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina email: [email protected]: 057 342 799web: www.apik.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 11

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

Opći ciljevi Agencije

Agencija je dužna da pronalazi i predlaže izmjene zako-na, vrši monitoring svih javnih nabavki i sprečava bilo koji vid zloupotreba i korupcije.

Nadležnosti Agencije

Agencija je odgovorna za adekvatnu primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH. Zadaci Agencije su, između ostalog: Predlaganje izmjena i dopuna ZJN-a i podzakonskih

akata; Praćenje primjene ZJN-a; Osmišljavanje priručnika i smjernica za javne nabavke; Objavljivanje standardne tenderske dokumentacije i

standardnih obrazaca; Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći ugovornim

orga nima i dobavljačima; Objavljivanje, prikupljanje i analiziranje informacija o

na bavkama dodijeljenim ugovorima o javnoj nabavci; Objavljivanje priručnika i informacija o programima

obuke; Podnošenje godišnjeg izvještaja Vijeću ministara BiH.

Kontakt Sjedište Agencije u Sarajevu Adresa: La Benevolencija 8/I, 71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina tel: 033 251 590 fax: 033 251 595 email: [email protected] web: www.javnenabavke.gov.ba

Filijala Agencije u Mostaru Adresa: Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar,Bosna i Hercegovina tel: 036 514 330 fax: 036 514 334

Filijala Agencije u Banjoj Luci Adresa: Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka,Bosna i Hercegovina tel: 051 227 340 fax: 051 227 347

12 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI

BOSNE I HERCEGOVINE

Opći cilj Ureda Ured rješava po žalbama u drugom stepenu koje ulože dobavljači koji imaju legitimni interes za konkretan ugo-vor o javnoj nabavci i koji smatraju da je u toku konkret-nog postupka dodjele ugovora prekršena jedna ili više odredbi ovog Zakona i/ili pratećih podzakonskih akata.

Nadležnosti Ureda

U slučaju kada URŽ odluči da je Zakon o javnim nabav-kama prekršen u slučaju postupka javne nabavke, URŽ može: Poništiti odluku ugovornog organa, u cijelosti ili

djelimično; Naložiti ugovornom organu da ispravi povredu; Naložiti okončanje postupka javne nabavke; Dodijeliti naknadu štete žalbeniku.

Kontakt Maršala Tita 11a71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina tel: 033 207 682 fax: 033 207 756email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 13

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH

Opći cilj Ureda Ured vrši fi nansijske revizije provjeravajući pri tome fi -nansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija, s ciljem procjene da li su fi nansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta.

Međunarodna saradnja i projekti Ureda za reviziju institucija BiH

Ured za reviziju od svog osnivanja, zajedno s dvije en-titetske revizione institucije, realizira program institucio-nalne saradnje sa Švedskim državnim uredom za reviziju, s kojim revizione institucije imaju potpisan Memorandum o saradnji. Projekat je realiziran kroz više faza, a zaključe-no je da se završi u decembru 2012. godine. Ured za reviziju ostvaruje i uspješnu bilateralnu sarad-

nju s drugim državnim revizijama, kroz zajedničke se-minare, uzajamne posjete, razmjenu iskustava, znanja i informacija. Poseban aspekat međunarodne saradnje Ureda za re-

viziju institucija BiH predstavlja saradnja sa Evropskim revizorskim sudom (ECA). Ured za reviziju BiH je član grupe zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pri-jem u Evropsku uniju u okviru grupe “liaison offi cera” pri Evropskom revizorskom sudu i aktivno učestvuje u svim aktivnostima navedene grupe. Pored saradnje s drugim državnim revizijama i profe-

sionalnim udruženjima, Ured za reviziju u kontinuitetu uspo stavlja i održava kontakte i s drugim međunarod-nim institucijama/organizacijama, poput Svjetske banke, USAID-a, SIGMA, GRECO, itd.

Kontakt Hamdije Čemerlića 2/XIII, 71000 Sarajevo tel/fax: 033 703 573, 033 703 565 email: [email protected], [email protected]

14 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU REPUBLIKE

SRPSKE

Opći cilj Službe Glavna služba svojim objektivnim, nezavisnim i pravo-vremenim revizorskim izvještajima o javnim računima utiče na povećanje ekonomičnosti, efi kasnosti i zakoni-tosti trošenja novca od strane institucija i podstiče razvoj zdravog fi nansijskog upravljanja.

Nadležnosti Službe

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srp-ske, u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Repu-blike Srpske, vrši godišnju reviziju javnih računa svih: ministarstava; sudova; drugih organa Vlade; organa općina; javnih fondova i drugih javnih institucija.

Funkcija glavnog revizora uključuje i reviziju preduzeća, kompanija i organizacija koje su djelimično ili potpuno u državnom vlasništvu ili se fi nansiraju iz budžeta. To po-drazumijeva reviziju računa oko 950 klijenata.

Međunarodna saradnja i projekti

Švedska državna kancelarija za reviziju sarađuje od 2000. godine sa tri vrhovne revizijske institucije (VRI) u Bosni i Hercegovini: Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Kancelarijom za reviziju institucija Bosne i Herce-govine i Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saradnja je bazirana na Memorandumu o razumijevanju i Projektnom dokumentu sa prilozima. Saradnja podra-zumijeva oblast javne revizije, a Švedska državna kance-larija pruža ekspertske usluge i podržava institucionalni pristup izgradnji kapaciteta za sve tri VRI.

Ciljevi Projekta Ciljevi Projekta su da Glavna služba za reviziju javnog se-ktora Republike Srpske treba biti: Samoodrživa i odgovorna; Proizvoditi revizorske izvještaje visokog kvaliteta i u ro-

kovima predviđenim zakonskim okvirom i međunarodno priznatim standardima revizije.Saradnja je okončana 2008. godine.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 15

Kontakt Glavna služba za reviziju javnog sektora RSVuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka, RS, BiHtel: 051 247 408fax: 051 247 497email: Glavni revizor: [email protected] Kancelarija: [email protected]: http://www.gsr-rs.org

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA FEDERACIJE BiH

Opći cilj Ureda Ured za reviziju je defi nirao svoje strateške ciljeve teme-ljem postavljene vizije i misije.

Vizija

Pomoć ovlaštenim organima i osobama u FBiH da ekono-mično, efi kasno i uspješno troše javni novac. Preventivno i rano otkrivanje pogrešaka, odstupanja i osta lih nepravilnosti u obavljanju djelatnosti, davanje su-gestija za poboljšanja odgovornim osobama koje uprav-ljaju javnim novcem. Osposobiti Ured da radi reviziju u realnom vremenu.

Misija

Promovirati međunarodne INTOSAI standarde u radu re-vizijske prakse javnog sektora. Dati podršku i poticati primjenu međunarodnih standar-da u fi nansijskom rukovođenju transparentnosti rada i izvještavanju ovlaštenih organa i javnosti.Poticanje promjene svijesti u obavljanju javnih poslova i pru žanja javnih usluga. Izgradnja moderne revizijske insti tucije koja će na načelima LIMSKE deklaracije, INTO-SAI standarda i etičkog rada revizora biti sposobna oba-viti navedenu misiju.

Međunarodna saradnja

Ured za reviziju institucija Federacije BiH usko sarađuje sa: Svjetskom bankom; Švedskim nacionalnim revizionim uredom; Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizionih

institucija.

Kontakt Ured za reviziju institucija u Federaciji BiHAdresa: Ložionička 3, 71000 Sarajevotel: 033 723 550fax: 033 716 400

16 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

URED ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I

INSTITUCIJA U DISTRIKTU BRČKO

Opći ciljevi Ureda

Ured za reviziju je defi nirao svoje strateške ciljeve na osno vu postavljene vizije i misije.

Prevashodni ciljevi Ureda

Prevashodni ciljevi Ureda za reviziju su: Osigurati transparentnost javne potrošnje prezentira-

njem revizijskih izvještaja; Povećati odgovornost u trošenju javnog novca provo-

đenjem revizije fi nansijskih sistema, izvještaja, transakci-ja, pregleda ili ispitivanja određenog aspekta poslovanja, programa ili aktivnosti sa aspekta ekonomičnosti, učin-kovitosti i efektivnosti (revizija učinkovitosti); Povećati kvalitet i pouzdanost fi nansijskih procesa pu-

tem preporuka organima koji utiču na upravljanje budže-tom; Osigurati zakonitost u radu budžetskih i drugih korisni-

ka koji koriste javni novac; Omogućiti zakonodavnim i izvršnim vlastima Distrikta

Brčko informacije kroz dostavljanje revizijskih izvještaja; Kroz sveobuhvatnost fi nansijskih revizija i revizija učin-

kovitosti povećati povjerenje domaće i strane javnosti u institucije izvršne i zakonodavne vlasti u Distriktu.

Međunarodna saradnja

Ured sarađuje sa: Švedskim nacionalnim revizionim uredom (SNAO) Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizionih in-

stitucija (INTOSAI)

Kontakt Adresa:Bulevar mira bb, Zgrada Delta II Brčkotel: 049 218 220fax: 049 218 438web: www.revizori-bdbih.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 17

ČLANICE ANTIKORUPCIJSKE

MREŽEACCOUNT

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 19

20 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Organizacije

CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE

Ko smo mi Centar za razvoj medija i analize radi na pružanju aktiv-nog, profesionalnog, odgovornog i kvalitetnog doprinosa slobodi govora i omogućavanju pristupa istinitim infor-macijama, objektivnim analizama i realnim preporukama donosiocima odluka i široj zajednici.

Naša misija Pružanje aktivnog, profesionalnog, odgovornog i kvali-tetnog doprinosa slobodi govora i omogućavanje pristu-pa istinitim informacijama, objektivnim analizama i real-nim preporukama donosiocima odluka i široj zajednici; Promoviranje pozitivnog i demokratskog međuetnič-

kog i općedruštvenog dijaloga, reintegracije društva i uklju čenja BiH u euroatlantske integracije; Promocija nezavisnog, objektivnog, i na najvišim profe-

sionalnim standardima utemeljenog analitičkog i istraži-vačkog novinarstva; Razvoj medija i promocija slobode izražavanja.

Antikorupcijski projekti

Pored realizacije projekta Prvog neprofi tnog medija u BiH - online magazina Žurnal (zurnal.info), koji traje od 5.6.2009. godine, Centar za razvoj medija i analize tre-nutno realizira projekte: Anti-Corruption Civic Organizations’ Unifi ed Network

(ACCOUNT); Stop rasipništvu u javnoj potrošnji; Projekat borbe protiv korupcije u ekonomiji, javnim in-

stitucijama i administraciji.

Prethodni projekti

Istraživačko novinarstvo protiv korupcije u obrazovanju; Promoviranje transparentnosti i odgovornosti; Promoviranje transparentnosti i odgovornosti državnih

institucija i izabranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini; Zajedno protiv korupcije.

Kontakt Adresa: Udruženje “Centar za razvoj medija i analize”, ul. Antuna Hangija 7, 71000 Sarajevo tel/fax: 033 263 545, 263 546web: www.account.ba, www.zurnal.infoemail: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 21

UDRUŽENJE INFOHOUSE

Ko smo mi Udruženje građana Infohouse je neprofi tna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije informacijski obrazovanog društva i ljudskih prava.

Vizija “Informacija je kisik demokratije.”

Misija Kroz obuku, neformalno obrazovanje, istraživanje, savje-tovanje, odnose s javnošću i medijima, protok informa-cija - promovirati vrijednost INFORMACIJE KAO KISIKA demokratije u civilnom sektoru.

Antikorupcijski projekti

Infohouse je glavni partner na projektu Centra za razvoj medija i analize ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladi-nih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednič-ki i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Skenderija 15, 71000 Sarajevo, BiH tel/fax: 033 209 304 033 200 538 email: [email protected] web: www.infohouse.ba

OMLADINSKI CENTAR VERMONT

Ko smo mi Omladinski centar “Vermont” Brčko je nezavisno, nevla-di no i neprofi tabilno udruženje građana koje svojom dje-latnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja mla dih na socijalnom, ekonomskom, humanitarnom, kulturnom, sportskom, tehnološkom, kao i drugim poljima, zasnivajući se na demokratskim i vanstranačkim princi pi ma. Aktivno radimo sa omladinom od 11. aprila 1993. godine.

22 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Ciljevi Omladinskog centra

Ciljevi centra su: Afi rmacija mladih ljudi i njihovo angažiranje u društvu; Zaštita i promocija prava djece i mladih; Saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i

organizacijama; Ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti; Uključivanje mladih u proces donošenja odluka; te Konstruktivno osmišljavanje slobodnog vremena mladih.

Antikorupcijski projekti

Projekat “Stop korupciji”

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta “Borba protiv korupcije” se odnosi na demokratsku stabilizaciju, pomirenje i daljnji razvoj u Bo-sni i Hercegovini putem podsticanja građanskog obrazo-vanja o suzbijanju korupcije u Distriktu Brčko, BiH.

Specifi čni cilj projekta

Podizati svijest građana Distrikta Brčko o pitanjima ko-rupcije u Distriktu Brčko; Izraditi preporuke za suzbijanje korupcije u zdravstvu i

obrazovanju i uspostaviti adekvatne mehanizme za sma-njenje korupcije; Trenirani lideri u minimalno 24 mjesne zajednice o borbi

protiv korupcije; Trenirani predstavnici zdravstvene zaštite, edukacije o

borbi protiv korupcije.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Omladinski centar “Vermont” je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Episkopa Nikolaja Velimirovića br. 9,76100 Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina tel: 049 218 524fax: 049 218 524email: [email protected]: http://www.vermontbrcko.com

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 23

UDRUŽENJE GRAĐANA TENDER

Ko smo mi Udruženje građana “Tender” kao nevladina organizacija registrirano je 2007. godine. Do tada je djelovalo kao “grupacija ponuđača roba i uslu ga” koja se zalagala za transparentno i efi kasno pro-vođenje javnih nabavki putem jasnih i poštenih “pravila igre” koja će osiguravati jednak tretman i nediskriminaci-ju učesnicima.

Osnovne aktivnosti

Praćenje, evidentiranje i analiziranje problema u prak-tičnoj primjeni ZJN-a; Predlaganje izmjena i dopuna odredbi ZJN-a, koje spu-

tavaju još transparentnije i efi kasnije učešće, kao i jednak tretman i nediskriminaciju ponuđača pri učešću u javnim nabavkama; Osposobljavanje članova Udruženja i pomoć njihovim

preduzećima za što uspješnije učešće u konkretnim jav-nim nabavkama; Ostvarivanje neposredne saradnje, naročito sa kon-

trolnim organima, u cilju sprečavanja nezakonitih radnji u ugovornim organima koje se provode na koruptivnim osnovama i na štetu javnih sredstava; Redovno upoznavanje javnosti sa rezultatima do kojih

Udruženje dolazi u svojim aktivnostima po pitanju praće-nja, analiziranja i provođenja ZJN-a i sl.

Antikorupcijski projekti

Projekat “MONITORING I ANALIZA PROVOĐENJA JAV-NIH NABAVKI U BiH” koji fi nansira Ambasada Kraljevine Holandije realizira se od novembra 2011. do maja 2013.Krajnji cilj je unaprijediti transparentnost, efi kasnost i od-govornost u trošenju javnih sredstava kroz javne nabav-ke u BiH. Projekat “USPOSTAVLJANJE PRVE WATCH DOG FUNK-

CIJE NEVLADINOG SEKTORA U CILJU SMANJENJA KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA U ZDRAVSTVE NIM USTANOVAMA” iz Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II), Centra civilnih inicijativa, čiji je donator USAID, proveden je u periodu juli 2009. - sep-tembar 2010. Opći cilj projekta je bio da doprinese od-govornosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava putem javnih nabavki, sa fokusom na sektor zdravstva.

24 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Projekat “JAČANJE PRVE ‘WATCH DOG’ FUNKCIJE O KORUPCIJI U JAVNIM NABAVKAMA” fi nansira Evropska komisija i sufi nansira CCI u okviru CAPP II programa; pro-veden je u periodu januar 2011. - avgust 2012. godine. Opći cilj projekta je doprinijeti jačoj antikorupcijskoj ak-tivnosti i povećanju transparentnosti i odgovornosti svih odgovornih u procesu javnih nabavki.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Udruženje građana Tender je punopravni član Antikorup-cijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Vladike Platona 3/kancelarija 1578000 Banja Luka BiHtel: 051 230 000fax 051 230 001web: www.tender.ba

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA

Ko smo mi Centri civilnih inicijativa su nevladina, neprofi tna i nestra-načka organizacija koja promovira i podstiče učešće gra-đana u demokratskim dešavanjima i jača kapacitete kako pojedinaca tako i organizacija na rješavanju problema u zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Misija i vizija Vizija društva koja će postati raison d’etre CCI-a, glasila je: građani Bosne i Hercegovine razumiju i učestvuju u razvoju demokratskih procesa i građanskog društva, dok je u svojoj misiji CCI zacrtao da promovira i podstiče ak-tivno učešće građana u društvenim procesima i da jača kapacitete organizacija i pojedinaca kako bi uspješnije rješavali probleme u zajednicama širom Bosne i Herce-govine.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 25

Antikorupcijski projekti koje je podržao CCI

Uspostavljanje prve watch dog funkcije nevladinog sekto ra u cilju smanjenja korupcije u javnim nabavkama u zdravstvenim ustanovama Nosilac projekta: Udruženje građana “Tender”, Banja Luka (1) Istraživački projekat o kvalitetu života bh. građana

Nosilac projekta: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Sarajevo Zajedno protiv korupcije

Nosilac projekta: Udruženje građana RS “Stop mobbing”, Trebinje Okrugli sto na temu “Normativna i institucionalna osno-

va u novom Zakonu o javnim nabavkama za uspješnu borbu protiv korupcije u BiH”Nosilac projekta: Udruženje građana “Tender”, Banja Luka (2) Prevencija korupcije u visokom obrazovanju kroz una-

pređenje transparentnosti na univerzitetima u BiHNosilac projekta: Transparency International BiH MITOlovac

Nosilac projekta: Udruženje Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije, Tuzla Stop korupciji

Nosilac projekta: Vermont Brčko Jačanje prve Watch dog funkcije koja se odnosi na ko-

rupciju u javnim nabavkamaNosilac projekta: Udruženje građana “Tender”, Banja Luka (3) Univerzitet bez korupcije

Nosilac projekta: Helsinški odbor za ljudska prava u RS, Bijeljina Zdravo zdravstvo, korupcija stop

Nosilac projekta: Udruženje građana RS “Stop mobbing”, Trebinje Institucionalna zaštita jemaca od prevara i korupcije

Nosilac projekta: Udruženje za zaštitu žiranata BiH Poštovanje zakona=Transplantacija organa

Nosilac projekta: NVO Otvorena mreža, Sarajevo

26 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Zakonska zaštita uzbunjivača (zviždača)Nosilac projekta: Centar za odgovornu demokratiju “Luna”, Rudo Šapni MitoLovcu! Zaštitimo Uzbunjivače!

Nosilac projekta: Udruženje “Radio Kameleon – Otvore-na Mreža Ljudskih prava i demokratije”, Tuzla Podrška usvajanju i primjeni planova integriteta na uni-

verzitetima u BiHNosilac projekta: Transparency International BiH Zajedno protiv korupcije (lokalna kampanja u Opštoj

bolnici “Sveti vračevi” u Bijeljini)Nosilac projekta: Helsinški odbor Republike Srpske

Kampanje i aktivnosti na smanjenju korupcije u BiH koje je CCI sam provodio

Serijal emisije “Nema više zeko rek’o” o različitim pro-blemima i apsurdima u bh. društvu, između ostaloga i o korupciji u oblastima zdravstva, zapošljavanja, obrazova-nja itd. CCI je od kraja 2010. godine angažiran u implementaciji

Strategije za borbu protiv korupcije u sektorima zdravstva i obrazovanja. U saradnji sa zdravstvenim ustanovama CCI je proveo informativnu kampanju o antikorupciji u zdrav-stvu u cilju podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije i ohrabrivanju građana da se bore protiv korupcije. U cilju jačanja svijesti građana BiH o dugoročnoj štetnosti korupcije i važnosti ostvarivanja zakonom zagarantiranih prava pacijenata, CCI je inicirao donošenje pravnih aka-ta u okviru zdravstvenih ustanova koji na sistemski način tretiraju prevenciju i borbu protiv korupcije. U saradnji sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima zdravstva kam-panja CCI-a je rezultirala usvajanjem Pravilnika o preven-ciji i borbi protiv korupcije u 45 zdravstvenih ustanova u svim dijelovima BiH, uključujući sve najveće bh. klinike i bolnice. Pravilnici su dali konkretne efekte i zabilježeni su slučajevi procesuiranja prijavljenih zdravstvenih radnika u Brčkom, Tuzli i Zenici. Od početka 2013. CCI je pokrenuo višegodišnji program zagovaranja inkorporacije planova integriteta i drugih antikoruptivnih preventivnih mjera u sektoru javnog zdravstva.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 27

U saradnji sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima obrazovanja CCI je pokrenuo kampanju edukacije uče-nika i prosvjetnih radnika iz oblasti etike i borbe protiv korupcije. Edukacije za pedagoške radnike iz više od 25 najvećih obrazovnih centara održane su u svim dijelovi-ma BiH (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar, Bi-jeljina, Doboj, Prijedor, Široki Brijeg, Trebinje, Tešanj itd.) Na navedenim skupovima učestvovalo je više od 1.500 nastavnika/profesora i pedagoga iz više od 300 osnov-nih i srednjih škola. Prosvjetnim radnicima je podijeljeno više od 3.000 različitih edukativnih materijala iz oblasti etike i borbe protiv korupcije u pisanom i elektronskom obliku. Više od 1.500 educiranih prosvjetnih radnika će stečena znanja u narednom periodu prenositi na pre-ko 30.000 učenika na časovima Odjeljenske zajednice i kroz nastavni predmet Demokratija i ljudska prava. Kam-panja CCI-a će u konačnici rezultirati povećanjem svijesti učeničke populacije o postojanju i štetnosti korupcije u BiH, što predstavlja način za prevenciju ovih negativnih pojava.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Centri civilnih inicijativa su punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Zmaja od Bosne 40, 71000 Sarajevotel: 033 715 986fax: 033 715 985email: [email protected]: http://www.cci.ba/

28 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO

Ko smo mi Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite infor-macije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će gra-đanima pomoći da bolje razumiju događaje.

Šta istražujemo U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obu-hvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdrav-stvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsifi -ciranje lijekova i dokumenata, fi nansijske prevare i druge.

Antikorupcijski projekti

S obzirom da je korupcija jedan od fokusa Centra za istra-živačko novinarstvo, ova organizacija je do sada radila na više projekata/istraživačkih priča sa ovom temom. Između ostalih projekata/istraživačkih priča izdvojit ćemo: Korupcija u policiji – između istine i predrasuda Uobičajena praksa: kupovina ispita i upisa na fakultet Do ugovora uz pomoć prijatelja Građani smatraju da nema pomaka u borbi protiv ko-

rupcije.Ovi projekti/istraživačke priče su dio mnogo većih proje-kata koji su u svom fokusu imali borbu protiv korupcije.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Centar za istraživačko novinarstvo je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Dolina 11, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel: 033 560 040email: [email protected]: www.cin.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 29

VESTA TUZLA

Ko smo mi Udruženje Vesta je nevladina, neprofi tna i nestranačka organizacija koja putem vlastitog i partnerskih medija i mreže bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija, kroz programe građanskog obrazovanja podstiče aktiv-no sudjelovanje građana te pokreće i vodi procese druš-tvenih promjena, koji za cilj imaju jednakopravnost svih grupa i socioekonomsko osnaživanje društva.

Vizija Naša vizija podrazumijeva društvo aktivnih građana koji koriste Vestu za detekciju, iniciranje i reagiranje na po-trebne društvene promjene. U takvom svjetlu, Vesta je prepoznata kao lider nacional-ne mreže nevladinih organizacija i društveno odgovornih medija, kojem se građani Bosne i Hercegovine sa povje-renjem obraćaju.

Antikorupcijski projekti

Predstavljanje antikorupcijskih mjera na univerzitetima u Bosni i HercegoviniS ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za borbu protiv korupcije na univerzitetima u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle u partner-stvu sa Omladinskim komunikacionim centarom OKC iz Banje Luke realizira projekat Uvođenje antikorupcionih mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.Projekat se realizirao na Univerzitetu u Tuzli i Univerzite-tu u Banjoj Luci tokom 2011. i 2012. godine.

Cilj projekta Projekat je studentima univerziteta u Tuzli i Banjoj Luci trebao osigurati efi kasan sistem za otkrivanje korupcije i sistemsko suočavanje sa problemom te osigurati da ova dva univerziteta do kraja 2012. imaju razrađen program mjera za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Vesta je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCO-UNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

30 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Kontakt Adresa: PC Korzo, Đorđa Mihajlovića 4, 75000 Tuzla,Bosna i Hercegovina email: [email protected]: http://www.vesta.ba/fax: 035 277 455 tel: 035 363 601 (Administracija i Vesta Radio) 035 363 690 (Program Offi ce) 035 363 691 (Management)

CENTAR ZA ODGOVORNU DEMOKRATIJU LUNA

Ko smo mi Centar za odgovornu demokratiju je organizacija civilnog društva koja na području Bosne i Hercegovine aktivno djeluje 15 godina. Od prvobitne faze, kada smo se bavili pitanjima mladih na lokaliziranom terenu, kroz projekte i predani rad smo evoluirali u organizaciju koja aktivno učestvuje u svim važnim pitanjima za društvo u cjelini i respektabilnog sugovornika u demokratskom dijalogu između NVO-a i institucija u BiH.

Misija Naša misija je odgovorna demokratija i ona nije dekla-rativna. Kroz aktivnosti koje smo uspješno implementirali od prvog dana postojanja, u ovoj, petnaestoj po redu go-dini, iza sebe imamo rezultate i vidljive promjene kojima smo doprinijeli. Centar za odgovornu demokratiju je u protekloj godini

odlučio svoj fokus usmjeriti na pitanja borbe protiv ko-rupcije, kao jednog od gorućih problema u našoj državi. U strategiji Centra za odgovornu demokratiju 2012-

2015. godine ćemo insitirati na legislativi koja će na pr-vom mjestu prevenirati korupciju, ali i pozivati i educirati sve učesnike javnog diskursa da nam se u ovim nastoja-njima priključe na najefi kasniji mogući način.

Druge antikorupcijske aktivnosti

COD Luna je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 31

Kontakt CENTAR ZA ODGOVORNU DEMOKRATIJU LUNAUred 1: Trg Slobode 1, 73260 Rudo, RS, Bosna i Hercegovinatel/fax: 058 712 262 mob: 066 912 060email: [email protected]; [email protected] 2: Nikole Pašića 1, I. Sarajevotel/fax: 057 340 101 mob: 065 40 22 11email: [email protected]; [email protected]: www.codluna.ba

UDRUŽENJE UZBUNJIVAČA U BiH

Ko smo mi Udruženje uzbunjivača u BiH je organizacija civilnog druš-tva, prva takva organizacija u Bosni i Hercegovini. Udru-ženje uzbunjivača okuplja osobe koje su u svojim radnim sredinama primijetile i dokumentirano prijavile korupciju nadležnim organima, a potom doživjele odmazdu poslo-davca. Od osnivanja, početkom 2012. godine, do danas Uzbu njivači su aktivno učestvovali u izradi nacrta Zako-na o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju na državnom i enti tetskim nivoima. Udruženje okuplja nekoliko desetina osoba iz svih profesionalnih segmenata, različitih statusa, dobi i iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Predsjednica Udruženja je Višnja Marilović, koja je 2011. prijavila prone-vjeru oko 3 miliona KM u JP Centar Skenderija i nakon toga doživjela odmazdu, koja nije dobila svoj sudski epilog.

Misija Zalaganje za adekvatnu legislativu koja će zaštititi lica koja prijavljuju korupciju u BiH.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Udruženje Uzbunjivača je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Udruženje Uzbunjivača u BiHAvde Smailovića 19, 71000 Sarajevomob: 061 564 888email: [email protected]: www.uzbunjivaci.ba

32 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 33

UG DON PRIJEDOR

Ko smo mi “DON” je Udruženje građana koje u svojim aktivnosti-ma usmjerenim ka pojedincu, grupama građana i insti-tucijama u saradnji sa drugim organizacijama, koristeći metode općeg i stručnog osposobljavanja, organizira i uključuje građane u društvene tokove i ekonomski razvoj zajednica.

Vizija Prosvijećen čovjek u centru stabilne socijalno pravne dr-žave BiH.

Antikorupcijske aktivnosti

UG “Don” Prijedor je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Udruženje građana “DON”,Miloša Obrenovića 18a; 79101 Prijedortel/fax: 052 232 155; 052 231 155email: [email protected]: http://www.donprijedor.com/

34 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK I INTEGRACIJE

U BiH

Ko smo mi Unija za održivi povratak i integracije u BiH je multietnič-ka nevladina organizacija sa specijalnim konsultativnim statusom pri Ekonomskom i socijalnom savjetu Ujedinje-nih nacija (ECOSOC) koja je svoje aktivnosti usmjerila na najugroženiju kategoriju stanovništva u BiH: povratnike, izbjeglice i raseljena lica.Unija (bivši Savez udruženja izbjeglica i raseljenih lica u BiH) godinama ukazuje na nenamjensko trošenje javnih sredstava za potrebe održivog povratak na svim nivoima u BiH. Ukazali smo na problem raspodjele sredstava Ko-misije za izbjeglice i raseljene osobe BiH koja su utrošena u nenamjenske svrhe, kao što su obnova vjerskih objeka-ta i putne infrastrukture u nepovratničkim naseljima. Poznato je da smo među prvim nevladinim organizacija-ma u BiH koja je zajedno sa svojom mrežom od 114 NVO uka zivala na nenamjensko trošenje novca za održivi po-vratak.Unija je poduzela niz aktivnosti informiranjem javosti pu-tem medija, upoznavanja državnih istražnih organa (Dr-žavna agencija za istrage i zaštitu), Parlamentarne skup-štine BiH, te je pokušala započeti borbu protiv trošenja ionako oskudnog povratničkog novca.

Misija Unije Misija Unije je potpuna depolitizacija povratka i stvaranje uvjeta za održivi povratak izbjeglica i raseljenih lica i nji-hovu integraciju u društvenu zajednicu.Unija je u svom dvadesetogodišnjem djelovanju ispunila svoju misiju.

Antikorupcijske aktivnosti

Unija za održivi povratak i integracije u BiH je punoprav-na članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Mihrivode 29, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel: 033 239 604, 033 239 605fax: 033 273 581email: [email protected] web: www.uzopibih.com.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 35

CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ko smo mi Centar za razvoj civilnog društva je nevladina, neprofi t-na, nestranačka građanska organizacija koja će uticati na razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukaci-je, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši napori su usmjereni na razvoj civilnog društva, lo-kalne samouprave, pomoći građanima i razvijanje kulture nenasilja, afi rmaciju i primjenu svih metoda kreativnog rješavanja sukoba.

Naši ciljevi Promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina; Pomoć građanima u širenju modela ponašanja, toleran-

ciji i demokratizaciji društva; Podrška u borbi protiv zloupotreba, korupcije i suzbija-

nje kriminala, narkomanije i drugih pitanja; Pružanje pravne pomoći i savjeta pojedincima ili orga-

nizacijama čija su ljudska prava povrijeđena; Podsticaj i podrška razvoju lokalne samouprave na

prin cipima evropskih vrijednosti; Pomoć u promociji znanja o izbornim pravilima, izbor-

nim sistemima, kao i ukupnom značaju izbora; Pomoć i podrška mirnog rješavanja sporova – medija-

cija; Promocija zaštite prirode i čovjekove okoline; Javna saopćenja i stavovi putem sredstava informiranja; Apeli i zakonske inicijative upućene organima vlasti i

zakonodavnim organima.

Učešće u antikorupcijskim projektima/mrežama

Centar za razvoj civilnog društva je uključen u proces pra ćenja Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014) i antikorupcionih reformi u Bosni i Hercegovini. Centar za razvoj civilnog društva je i punopravni član An-tikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Nemanjina 60/1, 74000 Doboj, BiH tel: 035 720 135mob: 061 644 622 email: [email protected] web: http://www.crcd-bih.com/

36 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENTAR

Ko smo mi Omladinski komunikativni centar (OKC) je nevladina i ne-profi tna organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci, osnova-na s ciljem promoviranja vrijednosti civilnog društva koja djeluje na lokalnom i regionalnom nivou. Edukativnim, volonterskim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosimo pobolj-šanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

Ciljevi OKC-a: Kroz aktivnosti izgradnje mira i razvoja demokratije ra-diti na pomirenju i izgradnji građanskog društva; Podrška razvoju i izgradnji kapaciteta nevladinih orga-

nizacija putem treninga i seminara; Promovirati pitanja mladih i aktivnosti nevladinog sek-

tora na našem radiju “Balkan”; Razvoj programa za povećanje učešća mladih u proce-

sima donošenja odluka u školi i zajednici; Promovirati i razvijati volonterizam i mobilnost mladih

kroz volonterske i partnerske programe; Razvoj programa neformalne edukacije i pružanja psi-

hosocijalne podrške u zajednici.

Antikorupcijski projekti

Predstavljanje antikorupcijskih mjera na univerzitetima u Bosni i HercegoviniS ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za borbu protiv korupcije na univerzitetima u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle u partner-stvu sa Omladinskim komunikacionim centrom OKC iz Banje Luke, realizira projekat Uvođenje antikorupcionih mjera na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.Projekat se realizirao na Univerzitetu u Tuzli i Univerzite-tu u Banjoj Luci tokom 2011. i 2012. godine.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Omladinski komunikacioni centar je i punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 37

Kontakt Adresa:Lazarička br. 278000 Banja LukaBosna i Hercegovinatel/fax: 051 921 592; 921 596email: [email protected]: www.okcbl.org

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Ko smo mi Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina or-ganizacija koja ima 14 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.

Ciljevi organizacije

Svrha Fondacije lokalne demokratije je da doprinese ra zvoju civilnog društva, podržavajući razvoj ideja koje pro moviraju ljudska prava i razvoj nevladinog sektora uključenog u demokratizaciju društva, kao i očuvanje pri-rodne, kulturne, historijske i duhovne vrijednosti Bosne i Hercegovine.

Antikorupcijske aktivnosti

Fondacija lokalne demokratije je punopravna članica Anti korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Radićeva 1171000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel/fax: 033 237 240, 236 899email: [email protected] [email protected] [email protected]

38 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ “UNA”

Ko smo mi Udruženje Centar za održivi razvoj “Una” je osnovala gru-pa građana iz Martin Broda i Kulen Vakufa u decembru 2006. godine. Osnivači su djelovali u saradnji sa raznim organizacijama, pretežno iz Italije, u organiziranju ekspe-rimentalnih aktivnosti “odgovornog turizma”, ljetnih rad-nih kampova za mlade volontere i revitalizacije ruralne sredine.

Koncept održivog razvoja

Koncept održivog razvoja temelji se na tri područja: Ravnomjernom ekonomskom rastu; Zaštiti i očuvanju okoliša; Poštivanju i unapređenju socijalnih i ljudskih prava.

Iako su na početku isticana prva dva aspekta koncepta, razvojem ideje sve se veća pažnja posvećivala i jačanju socijalnog aspekta koncepta.

Antikorupcijske aktivnosti

Centar za održivi razvoj “Una” je punopravna članica Anti korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:101 Bojne brigade 20, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]: www.cor-una.org

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 39

UDRUŽENJE/UDRUGA BH NOVINARI

Ko smo mi Udruženje/udruga BH novinari je nepolitička, neprofi tna organizacija čiji su članovi novinari, slobodni novinari, studenti novinarstva i drugi medijski uposlenici čija je osnovna profesija novinarstvo.

Ciljevi Udruženja BHN

Osnovni ciljevi: Zaštititi i poboljšati slobode, prava i odgovornosti no-

vinara kao i zaštititi ugled i dostojanstvo novinarske pro-fesije; Poboljšati pravo javnosti da bude informirana o deša-

vanjima u društvu, kao i pravo svake osobe na slobodu mišljenja, izražavanja i pristup medijima.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje/udruga BH novinari je punopravni član Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Kralja Tvrtka 5/5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel/fax: 033 223 818; 033 443 072email: [email protected];web: www.bhnovinari.ba

40 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

FORUM GRAĐANA TUZLA

Ko smo mi Forum građana Tuzle je vanstranačko udruženje u kojem se građani okupljaju po slobodnoj volji i individualnom izboru. Pripadnost bilo kojoj političkoj, nacionalnoj, vjer-skoj, socijalnoj, starosnoj ili spolnoj grupi nije prepreka za djelovanje u Forumu. FGT je otvoren prema svim gra-đanima kojima je stalo do očuvanja i razvoja tradicional-nih demokratskih, urbanih, kulturnih i etičkih vrijednosti Tuzle i BiH kao multinacionalne i multireligijske građan-ske sredine.

Ciljevi organizacije Forum građana Tuzla

Razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života u Tuzli i BiH; Razvijanje osjećanja ljubavi prema gradu i zaštita Tuzle

i njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića; Puna afi rmacija načela humanosti i pravednosti u soci-

jalnoj politici našega grada; Očuvanje, zaštita i unapređenje čovjekove okoline u na-

šem gradu; Razvoj, afi rmacija i očuvanje svih kadrovskih potencija-

la u našem gradu; Afi rmacija položaja i statusa mladih u BiH; Stvaranje uvjeta za održivi povratak i integraciju po-

vratnika; Pokretanje i podrška procesu uspostavljanja, zajednič-

kog života, povjerenja i tolerancije među građanima Bo-sne i Hercegovine; Puna ravnopravnost građana, u skladu sa međunarod-

no pravnim aktima; Stvaranje uvjeta za evropske standarde kvalitetnog ži-

vota i rada; Razvijanje multinacionalnih i multireligijskih odnosa u

skladu sa savremenim demokratskim standardima; Povezivanje i saradnja sa sličnim udruženjima i organi-

zacijama u zemlji i svijetu; Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u

saglasnosti sa ciljevima Udruženja.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 41

Antikorupcijske aktivnosti

Forum građana Tuzle je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Ulica hadži Bakir-bega Tuzlića br. 1 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina tel/fax: 035 258 075 035 258 076 035 258 079email: [email protected] web: www.forumtz.com

INICIJATIVA I CIVILNA AKCIJA - ICVA

Ko smo mi Inicijativa i civilna akcija - ICVA se zalaže za izgradnju demokratskog građanskog društva kroz podršku nevla-dinim organizacijama i građanskim grupama u njihovom jačanju i aktivnom učešću u razvoju zemlje na lokalnom, entitetskom i državnom nivou, kroz razmjenu informacija i saradnju sa nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama i vladinim institucijama.

Ciljevi Jačanje kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija za aktivno učešće u razvoju zemlje na lokalnom, entitet-skom i državnom nivou; Podrška koordinaciji unutar NVO sektora kroz razmje-

nu informacija i promoviranje smjernica za najviši kvalitet rada, transparentnost i odgovornost NVO sektora; Podrška razvoju mreža nevladinih organizacija radi što

bolje razmjene informacija, partnerstva i efektnijeg zago-varanja stavova nevladinih organizacija prema vlastima i međunarodnoj zajednici; Uspostavljanje aktivnog dijaloga između domaćih i me-

đunarodnih NVO-a, vlasti BiH i međunarodnih organiza-cija po pitanju razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine;

42 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Olakšavanje uspostavljanja partnerstva između NVO sektora, privatnog sektora i vlasti BiH u određenim obla-stima razvoja; Zastupanje za i uime nevladinog sektora prema ostalim

sektorima i organizacijama.

Antikorupcijski projekti

Istraživanje “Identifi kacija konkretnih slučajeva korupcije i kršenja ljudskih prava u oblastima obrazovanja, socijal-ne i zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine u BiH” – januar 2004.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Inicijativa i civilna akcija - ICVA je punopravni član Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Inicijativa i civilna akcija – ICVARadićeva 171000 Sarajevotel: 033 210 201fax: 033 668 297email: [email protected]: www.icva-bh.org

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 43

UDRUŽENJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA

UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Ko smo mi Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova RS je jedinstvena, interesna, samostalna, vanstranačka, apo-litična društvena organizacija.

Neki od ciljeva Udruženja

Naučno i empirijsko istraživanje sigurnosnih, sociološ-kih i kriminoloških pojava iz svih oblasti društvenog ži-vota; Naučno i empirijsko istraživanje izvora oblika i rizika

ugrožavanja sigurnosti moderne države i civilnog druš-tva, uključujući istraživanje pojava terorizma, trgovine ljudima, organiziranog kriminala, trgovine drogama, i drugim oblicima kriminaliteta; Naučno i empirijsko istraživanje sociopatoloških poja-

va kao što su alkoholizam, narkomanija, i njihov uticaj na kriminalitet; Razvoj, unapređenje i širenje znanja o civilnom društvu,

zaštiti, sigurnosti, odbrani, policiji, vojsci, službama si gu-rnosti, obrazovanju, obuci i osposobljavanju pripadni ka službi sigurnosti; Povezivanje rezultata naučnih istraživanja sa praktič-

nom djelatnošću, te doprinos ukupnom povezivanju te-orije i prakse iz oblasti sigurnosti, kriminalistike i krimi-nologije; Organiziranje manifestacija naučnog, kulturnog, sport-

skog, humanitarnog i zabavnog karaktera; Organizacija i realizacija programa dodatnog usavrša-

vanja i specijalističke obuke diplomiranih pravnika unu-trašnjih poslova.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Srpska 63, 78000 Banja Luka tel: 051 309 470

44 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

MREŽA PRAVDE BiH

Ko smo mi Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je novouspostavljena neformalna mreža 64 nevladine organizacije, koja djeluje u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava u cilju podrške efi kasnosti, neovisnosti i odgovornosti pravo-sudnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i kvalitetnog informiranja, obrazovanja i zastupanja interesa građana u sektoru pravde.

Ciljevi Mreža pravde nastoji ostvariti sljedeće pojedinačne ciljeve: Podržati razvoj nezavisnog, efi kasnog, odgovornog i

zakonitog djelovanja pravosuđa u BiH; Doprinijeti harmonizaciji zakonske regulative unutar

BiH i harmonizaciji sa evropskim i međunarodnim kon-vencijama, te podržati direktnu primjenu međunarodnih konvencija radi boljeg ostvarivanja ljudskih prava i prav-ne sigurnosti građana; Omogućiti jači uticaj građana na proces donošenja od-

luka i implementaciju postojećih propisa; Unaprijediti položaj i kapacitete organizacija civilnog

društva koja djeluju u sektoru pravde; Podržati razvoj svijesti i znanja građana o načinima pri-

stupa pravdi; Stvoriti partnerski resursni centar/forum kao podršku

vladavini zakona, pravnoj sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom.

Antikorupcijske aktivnosti

Mreža pravde BiH je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Mreža pravde u Bosni i HercegoviniSaša Madacki Centar za ljudska pravaZmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo tel: 033 668 251fax: 033 668 251email: [email protected]: www.mrezapravde.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 45

UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE MIRA

Ko smo mi Udruženje za promociju kulture mira je nestranačka, ne-profi tna organizacija koja je osnovana u septembru 2012. godine. Udruženje je osnovalo sedam mladih ljudi različi-tih obrazovnih profi la, uglavnom studenata postdiplom-skih studija na Univerzitetu u Sarajevu, sa jedinstvenim stavom da su svjetski mir, pravda i sigurnost nedjeljivi.

Neki od ciljeva Udruženja

Pomoć pri promociji kulture mira u Bosni i Hercegovini; Zalaganje za izgradnju stabilnog, sigurnog i na nenasi-

lju zasnovanog društva u BiH; Zalaganje za dijalog i izgradnju povjerenja među poje-

dincima i grupama; Promicanje mira kroz obrazovni sistem; Zalaganje za zaštitu ljudskih prava, s posebnim nagla-

skom na prava manjina i siromašnih osoba kao i brigu o ugroženim kategorijama društva; Rad na promociji vjerskih sloboda i međuetničke

tolerancije.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje za promociju kulture mira je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Čekaluša 57, 71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovinaemail: [email protected] facebook page: http://www.facebook.com/upkm.sa?ref=hl

46 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UG “JUSTICIA”

Ko smo mi UG “Justicia” osnovano je s ciljem promicanja interesa građana u pogledu unapređenja demokratije i zaštite ljud-skih prava, kao i pružanja pravne i svake druge pomoći pojedincima u cilju ostvarivanja njihovih prava.

Antikorupcijske aktivnosti

Istraživanje nepotizma i političke korupcije, odnosno ne-zakonitog zapošljavanja u institucijama, ustanovama, jav-nim preduzećima itd., na području Tuzlanskog kantona, i njegovo prezentiranje javnosti.

Druge antikorupcijske aktivnosti

UG “Justicia”je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:UG “JUSTICIA” SrebrenikZlatnih ljiljana bb, 75350 Srebrenik, Bosna i Hercegovinatel: 062 974 505email: [email protected]

ZAKLADA/FONDACIJA “INTERPRIMUS” TUZLA

Ko smo mi Naš zadatak jeste ispraviti greške, urgirati, intervenirati i, naravno, izvršiti pritisak na domaće nositelje osiguranja, koji otvaraju put do bržeg donošenja rješenja, mnogo-brojnih mirovina/penzija koje naši penzioneri/umirovlje-nici sa zebnjom iščekuju.

Cilj Cilj Zaklade jeste pomoć građanima Bosne i Hercegovine u ostvarivanju ljudskih, građanskih i materijalnih prava u zemljama regije.

Antikorupcijske aktivnosti

Zaklada/Fondacija “Interprimus” je punopravni član Anti korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Zaklada/Fondacija “Interprimus”Rudarska 61, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovinatel: 035 311 340, 035 311 341email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 47

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U

REPUBLICI SRPSKOJ

Ko smo mi Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je nepolitičko, nezavisno, nevladino i neprofi tabilno udru-ženje građana koje je od svog osnivanja posvećeno pro-mociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Repu-blici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu.Organizacija je, također, svoje aktivnosti usmjerila na edu kaciju građana, posebno mladih, o temeljnim vrije-dnostima na kojima su zasnovana ljudska prava, kao i oblast tranzicione pravde.

Ciljevi Glavni ciljevi Helsinškog odbora u RS-u su: Sistematsko praćenje stanja ljudskih prava u RS, BiH i

regiji; Uspostavljanje baze podataka o kršenju ljudskih prava; Predlaganje konkretnih mjera za poboljšanje stanja

ljudskih prava; Pružanje stručne i konkretne pomoći za žrtve kršenja

ljudskih prava; Uspostava saradnje sa svim zainteresiranim stranama

koje nastoje da poboljšaju stanja ljudskih prava.

Antikorupcijski projekti

Znanje bez korupcijeS ciljem jačanja kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i smanjenju korupcije na visokoškolskim ustanovama, Helsinški odbor za ljudska prava u Repu-blici Srpskoj realizira projekat pod nazivom “Univerzitet bez korupcije”, koji je podržan od strane Centra civilnih inicijativa (CCI).

Zajedno protiv korupcijeHelsinški odbor za ljudska prava je počeo realizaciju pro-jekta “Zajedno protiv korupcije”, čiji je cilj da doprinese povećanju transparentnosti, efi kasnosti i kvaliteta medi-cinskih usluga u Opštoj bolnici “Sveti Vračevi” u Bijelji-ni, kako bi se utvrdila sistemska rješenja u svrhu zaštite prava pacijenata i smanjila percepcija da je korupcija u zdravstvu društveno prihvatljiva.

48 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Druge antikorupcijske aktivnosti

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: ul. Račanska 31 76300 Bijeljina,Bosna i HercegovinaP.O. Box 126tel: 055 419 274fax: 055 210 851email: [email protected]: http://www.helcommrs.org/

PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ

Ko smo mi PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stva-raju različitosti unutar društva. Radi za pojedince i grupe u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organi-zacije sa posebnim fokusom na mlade ljude. Sarađuje sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima vlasti unutar same države, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže one ideje, ciljeve i vrijednosti za koje se zalaže i sama orga-nizacija.

Misija PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, nepro-fi tna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osno-vana 1998. koja radi na razvoju demokratskog društva kroz: Zaštitu i promociju ljudskih prava; Omladinski rad u zajednici; Društveno obrazovanje; Izgradnju mira; Međusektorsku saradnju i podršku omladinskim inici-

jativama; Promociju EU integracija.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 49

Antikorupcijske aktivnosti

PRONI Centar za omladinski razvoj je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Mehmedagića 24, 76100 Distrikt Brčko, BiHemail: [email protected] tel: 049 217 695 fax: 049 217 695 web: http://www.pronibrcko.ba

OMLADINSKI SAVJET BIJELJINA

Ko smo mi Omladinski savjet Bijeljina je asocijacija omladinskih or-ganizacija Bijeljine, čiji su položaj i uloga defi nirani Zako-nom o omladinskom organiziranju. Kao krovna omladinska organizacija u svom članstvu okuplja lokalne omladinske organizacije, sa ciljem pred-stavljanja i zastupanja njihovih interesa pred institucija-ma Republike, općinskim institucijama, pri međunarod-noj saradnji i dr.

Vizija Naša vizija je da OSBN bude dobro organizirana asocija-cija omladinskih organizacija sa lokalnom, regionalnom i republičkom prepoznatljivošću i uticajem, koja će sa kvali-tetno razvijenom strukturom i snažnim članicama biti rav-nopravan partner vladinim institucijama kao i općinskim institucijama u rješavanju problema i potreba mladih.

Antikorupcijske aktivnosti

Omladinski savjet Bijeljina je punopravni član Antikorup-cijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Omladinski savjet BijeljinaPatrijarha Pavla br. 1, 76300 Bijeljina, BiH/RStel/fax: 055 203 381email: [email protected] https://sites.google.com/site/osbijeljina

50 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU

Ko smo mi CGS je prva nevladina organizacija osnovana u jugoza-padnoj Bosni i Hercegovini koja je počela raditi na poti-canju poštivanja ljudskih, građanskih i manjinskih prava, te promicanju međuetničke saradnje i podupiranju de-mokratskih procesa u BiH.

Cilj organizacije Centar za građansku suradnju je nevladina, neprofi tna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice.

Antikorupcijske aktivnosti

Centar za građansku suradnju je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Centar za građansku suradnjuGabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova)80101 Livno, Bosna i Hercegovinatel: 034 202 770fax: 034 202 770email: [email protected]: www.cgs-livno.net

SAVJET MLADIH SREBRENICE

Ko smo mi Savjet mladih Srebrenice je osnovan 2003. godine, kao NVO i krovna asocijacija omladinskih organizacija i grupa koje djeluju na području naše općine i broji 15 članica.Savjet svojim radom i djelovanjem razvija omladinski ak-tivizam i doprinosi unapređenju položaja mladih u druš-tvu. Rad Savjeta ima jako uporište u omladinskoj politici i politikama mira i nenasilja. Kroz omladinski aktivizam djelujemo na području edukacija, istraživanja, umjetno-sti, kulture i sporta, kreirajući snažne platforme za zdra-vu lokalnu zajednicu. Svim srcem vjerujemo u otvorenu i uspješnu saradnju sa organizacijama i individuama koje rade za pozitivne društvene promjene u BiH i svijetu.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 51

Vizija Perspektivno i tolerantno društvo koje poštuje osnovne ljudske vrijednosti i podstiče aktivnu i pokretačku ulogu mladih u društvu. Omladinski centar vidimo kao mjesto od institucionalnog značaja za omladinsko organiziranje, a Savjet kao partnera relevantnim institucijama i svim dr-žavnim sektorima odgovornim za rad za/sa mladima.

Antikorupcijski projekti

Organizacije civilnog društva općine Srebrenica: Savjet mladih Srebrenice kao nosilac Inicijative, Udruženje “Pri-jatelji Srebrenice” i NVO “Sjaj” Potočari, pokrenule su u saradnji sa Misijom OSCE BiH Inicijativu za nadgledanje rada općinskih organa upravljanja, čiji fokus je nadgle-danje poštivanja i primjene Etičkog kodeksa od strane SO Srebrenica. Jedan od segmenata praćenja je bila i zabrana mita i korupcije, odnosno da li odbornici iznose optužbe za mito/korupciju, da li su prozvani zbog mita/korupcije i da li postoje podnijete prijave.

Druge antikorupcijske aktivnosti

Savjet mladih Srebrenice je punopravni član Antikorup-cijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Savjet mladih SrebreniceOmladinski centar SrebrenicaMaršala Tita 1, 75430 Srebrenicatel: 056 441 011fax: 056 911 405email: [email protected], [email protected] web: www.ossrebrenice.ba

52 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

DEMOKRATSKI CENTAR “NOVE NADE”

Ko smo mi Demokratski centar “Nove Nade” kao nevladina, nepro-fi tna i vanstranačka organizacija počeo je sa radom u no-vembru 1997. godine.DC je počeo sa radom sa ciljem podrške demokratskim promjenama, da bi se smanjila izolacija ovog dijela BiH, dala podrška mladima, razvoju NVO-a, informiranju i po-vezivanju sa drugim dijelovima BiH.

Ciljevi organizacije

Razvoj demokratskog društva; Jačanje civilnog društva.

Antikorupcijski projekti

Projekat: Antikorupcija, (ankete, radioemisije, javne tribi-ne, distribucija materijala o korupciji...)

Druge antikorupcijske aktivnosti

DC Nove Nade je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Demokratski centar Nove Nade, 502. Viteške brigade 11, 77000 Bihać tel: 037 221 403 fax: 037 221 403

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO

“PROSVJETA” MOSTAR

Ko smo mi Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Mostar

Antikorupcijske aktivnosti

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Mostar je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt AdresaMaršala Tita 178, 88000 Mostartel: 036 552 905mob: 063 433 970

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 53

UDRUŽENJE GRAĐANA POLJOPRIVREDNIKA

“AGRORAZVOJ”

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje građana poljoprivrednika “Agrorazvoj” je pu-nopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Udruženje građana poljoprivrednika “Agrorazvoj”Ulaz B, 1. sprat, 75000 Tuzlatel: 035 619 206 mob: 061 956 555email: [email protected]

UDRUŽENJE “FORUM ŽENA” BRATUNAC

Ko smo mi Udruženje “Forum žena” Bratunac je dobrovoljno, demo-kratsko, nevladino, udruženje žena koje djeluje na po-dručju općine Bratunac istočne BiH (RS), sa ciljem da očuva, defi nira i pomaže u rješavanju problema i potreba žena i porodice u društvu, a naročito u oblasti politika: pravnih, socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih, kao i u oblasti javnog života.

Ciljevi Promoviramo i podstičemo kod žena i djevojaka važ-nost uključivanja u ženski aktivizam i politiku te im omo-gućavamo sticanja novih znanja i vještina; Podižemo svijest o važnosti podjednakog učešća žena

i muškaraca kod donošenja odluka u: porodici, lokalnoj zajednici i politici; Razvijamo zajednicu kroz obrazovanje mladih o femini-

stičkim stavovima i principima; Sarađujemo sa srodnim ženskim organizacijama i mre-

žama lokalno i regionalno; Sarađujemo sa lokalnim i entitetskim vladama kako bi

se povećao nivo demokratije i kvalitetnijeg života u za-jednici.

54 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje “Forum žena” Bratunac je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Ulica Kosovska bb 75420 Bratunac, Bosna i Hercegovinatel: 056 411 143 056 411 168mob: 065 813 850email: offi [email protected]: http://www.forumzena.org/

AKCIJA CIVILNOG DRUŠTVA ACD

Ko smo mi Udruženja “Akcija civilnog društva” osnovano je krajem 2012. godine u Sarajevu s ciljem da kroz praćenje rada organa jedinica lokalne samouprave i drugih institucija vlasti na svim nivoima postigne njihovu veću odgovor-nost i kvalitetnije upravljanje javnim poslovima.

Ciljevi organizacije

Izgradnja modernog bosanskohercegovačkog društva kroz vladavinu prava; Izgradnja i razvoj civilnog društva kroz razvoj i jačanje

lokalne zajednice; Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva; Podizanje nivoa svijesti građana o značaju, mjestu i

nji hovoj ulozi i ulozi organizacija civilnog društva prili-kom donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave i uključivanje građana u aktivno učešće u radu lokalne zajednice.

Bitniji ciljevi su: Podizanje nivoa odgovornosti u radu organa uprave i

institucija vlasti na svim nivoima; Uspostava stalne i aktivne dvosmjerne komunikacije

izme đu građana i organa uprave u cilju rješavanja pro-blema;

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 55

Podrška i pomoć provođenju aktivnosti na suzbijanju korupcije, kriminala i diskriminacije u javnim ustanovama i institucijama vlasti u BiH, s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti u njihovom radu; Saradnja sa drugim udruženjima civilnog društva koja

se bave istim ciljevima, u cilju obostranog razvoja.

Antikorupcijske aktivnosti

Akcija civilnog društva je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Ćemaluša 7, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovinamob: 062 922 696 email: [email protected]: www.akcijacivilnogdrustva.ba

SAVEZ DOBROTVORNIH DRUŠTAVA

“MERHAMET”

Ko smo mi Savez dobrotvornih društava “Merhamet” predstavlja savremeno organizirano dobrotvorno društvo koje bo-gatom, cjelovitom sadržinom i strukturom svoje djelat-nosti obuhvata mnoge esencijalne komponente života Bošnjaka.

Neki od ciljeva SDD “Merhamet”

Pružanje socijalne pomoći ugroženom stanovništvu; Stipendiranje darovitih učenika i studenata lošeg imo-

vinskog stanja; Podsticanje zbrinjavanja napuštene djece, osnivanje

pogodnih domova za smještaj i odgajanje djece bez ro-ditelja; Razvijanje smisla za kvalitetniji život u pogledu zdravlja

i socijalnog ponašanja.

Antikorupcijske aktivnosti

Savez dobrotvornih društava “Merhamet” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

56 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Kontakt Savez dobrotvornih društava “Merhamet” u Bosni i HercegoviniUl. Kralja Tvrtka br. 2171000 Sarajevotel/fax: 033 445 710email: [email protected]

Savez dobrotvornih društava “Merhamet” Kiseljak Josipa bana Jelačića 71250 Kiseljak mob: 066 868 798email: [email protected]

UHO “RUHAMA” ZENICA

Ko smo mi Udruženje Humanitarna nevladina organizacija (UHO/NVO) “Ruhama” je jedina organizacija/ustanova za zdrav-stvenu i palijativnu njegu na području Ze-do kantona.

Antikorupcijske aktivnosti

UHO “RUHAMA” Zenica je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt AdresaZije Dizdarevića 30, 72000 Zenicatel: 032 246 665 email: [email protected] web: http://www.ruhama-bih.org/

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 57

SRPSKI OMLADINSKI SAVEZ “S.O.S.” BRČKO

Ko smo mi “S.O.S.” Brčko je nezavisno, nevladino i neprofi tabilno udruženje građana koje svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja mladih na socijalnom, ekonomskom, humanitarnom, kulturnom, sportskom, tehnološkom, kao i drugim poljima, zasnivajući se na de-mokratskim i vanstranačkim principima.

Ciljevi Ciljevi našeg centra su: Afi rmacija mladih ljudi i njihovo angažiranje u društvu; Zaštita i promocija prava djece i mladih; Saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i

organizacijama; Ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti i uklju-

čivanje mladih u proces donošenja odluka, te konstruk-tivno osmišljanje slobodnog vremena mladih.

Antikorupcijske aktivnosti

“S.O.S.” Brčko je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT.ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Episkopa Nikolaja Velimirovića br. 9 Distrikt Brčko, BiH 76100 fax: 049 218 524mob: 065 621 617 email: [email protected]

58 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UDRUŽENJE BORACA ORGANIZATORI OTPORA

KRAJINE “SOVE KRAJINE”

Ko smo mi Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine “Sove Kra-jine” osnovano je 22.12.2010. godine kao nevladino, ne-stranačko udruženje prema principu mreže na regional-nom i kantonalnom nivou Krajine, kao jedinstvena cjelina osnovnih općinskih organizacija koji u njoj djeluju.Misija Udruženja je organiziranje otpora protiv svih zala u društvu, izgradnja demokratskog građanskog društva utemeljenog na slobodama i građanskim pravima. Služi u predstavljanju zajedničkih interesa i vršenja određenih društvenih poslova.

Ciljevi Jačanje Udruženja stručnim kadrom; Djelovanje na svim područjima kod ostvarivanja osnov-

nih i dodatnih ljudskih prava na kategoriju boraca organi-zatora otpora po konvencijama i zakonskim normama; Pružanje savjetodavne pomoći svim pripadnicima bo-

račke populacije organizatora otpora; Uključenje u federalne saveze i mreže na nivou BiH; Medijska prezentacija rada Udruženja; Izrada i distribucija promotivnih materijala; Izrada pisanih projekata, projektnih predloga, radi rje-

šavanja socijalnih i statusnih pitanja nadležnim organima radi njihovog rješavanja; Uspostaviti mrežu (savez) svih boračkih organizacija

koji djeluju u USK i regiji Krajine; Primjene standarda i sistema osiguranja kvaliteta neri-

ješenih pitanja boračke populacije. U tom smislu izradit ćemo strateški plan za naredni period koji će biti vodilja za daljnji razvoj i napredak.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine ”Sove Kraji-ne” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Ostrožac na Uni bb, 77228 Cazin, Bosna i Hercegovinatel: 037 531 154email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 59

CENTAR ZA INFORMATIVNU

DEKONTAMINACIJU

Ko smo mi Centar za informativnu dekontaminaciju (CID) je nepro-fi tna nevladina organizacija koja djeluje u sferi medija: naši medijski proizvodi su: časopisi, TV emisije i online sadržaji (web portal BUKA www.6yka.com).

Misija Dekontaminacija informativnog prostora u Bosni i Her-cegovini.

Antikorupcijske aktivnosti

Centar za informativnu dekontaminaciju kroz svoj medij-ski proizvod BUKA a koji se sastoji od web portala, TV emisija te štampanog magazina pokušava da nudi alter-nativne komentare i tumačenja trenutne političke situa-cije u zemlji. BUKA koristi svoje medijske platforme kao učinkovite i efektivne alate za borbu protiv korupcije, s posebnim naglaskom na pitanja u vezi sa korupcijom u lokalnim zajednicama.

Ostale antikorupcijske aktivnosti

Centar za informativnu dekontaminaciju je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Aleja Sv. Save 2478000 Banja Luka, RSBosna i Hercegovinatel: 051 222 210fax: 051 222 210email: [email protected] [email protected]

60 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UDRUŽENJE ŽENA “DUVANJKE”

TOMISLAVGRAD

Ko smo mi Udruženje žena “Duvanjke” postoji već 12 godina i bavi se podrškom razvoja ženskog preduzetništva.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje žena “Duvanjke” je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Bana Kulina, 80240 TomislavgradBosna i Hercegovinaemail: [email protected]

VIJEĆE MLADIH OPĆINE CAZIN

Ko smo mi Vijeće mladih općine Cazina je krovna organizacija četi-ri omladinska udruženja koja djeluju na prostoru općine Cazin, a čiji je jedan od osnovnih zadataka da jača su-djelovanje mladih u društvenom životu, kao i da poveća informiranost mladih, ne samo o njihovim pravima i oba-vezama nego i mogućnostima koje im se nude u radu sa mladima i omladinskom radu.

Ciljevi Jačanje uključenja mladih u društveni život zajednice; Saradnja između članica Vijeća mladih i organa lokalne

uprave; Promocija rada s mladima i omladinskog rada; Popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa mladi-

ma i pristupu mladima; Poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u općini Cazin; Organizacija konferencija, stručnih seminara, savjeto-

vanja, predavanja i sl.; Izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz

oblasti rada sa mladima i omladinskog rada; Organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i prijedlo-

ga za unapređenje položaja mladih; Saradnja Vijeća mladih s drugim općinskih vijećima

mla dih, kao i s vijećima mladih na višim nivoima.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 61

Antikorupcijske aktivnosti

Vijeće mladih općine Cazin je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Ulica Cazinskih brigada bb,77220 Cazin, Bosna i Hercegovinatel: 037 512 120email: [email protected]

NANSEN DIJALOG CENTAR SARAJEVO

Ko smo mi Nansen dijalog centar Sarajevo je neprofi tna, nevladina organizacija, koja promoviranjem dijaloga između razli-čitih grupa - etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i interesnih - nastoji razvijati demokratske prakse, te do-prinositi prevenciji i rješavanju sukoba mirnim putem u Bosni i Hercegovini.

Ciljna grupa Projekti koje NDC Sarajevo radi usmjereni su na grupe koje često imaju presudan uticaj na situaciju u lokalnoj zajednici u pogledu procesa demokratizacije, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i pomirenja. To su: Lokalne vlasti (općinski radnici, gradonačelnici, službe-

nici); Nastavno osoblje; Političke stranke; Povratnici i izbjeglice; Mladi.

Antikorupcijske aktivnosti

Nansen dijalog centar Sarajevo je punopravni član Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Hakije Kulenovića br. 10, 71000 Sarajevo, BiHtel: 033 556 846fax: 033 556 845email: [email protected] web: http://www.nansen-dialogue.net/

62 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA BRČKO

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje za zaštitu potrošača Brčko je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Marka Marulića 17,76100 Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

UDRUŽENJE ALTRUISTA “ISPOČETKA”

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje altruista “Ispočetka” je punopravni član Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt

Adresa: Emerika Bluma 15, 71000 Sarajevotel: 061 745 889email: [email protected]

NVO “MERHAMET” DOBOJ

Ko smo mi NVO “Merhamet” je neprofi tna vanstranačka organizaci-ja koja je počela sa radom 5.10.1992. godine i djeluje kao Osnovni odbor Regionalnog odbora Banja Luka.

Misija Jačanje civilnog društva i stvaranje uvjeta za bolji život svih građana lokalne zajednice bez obzira na njihovu na-cionalnu i drugu opredijeljenost. Misiju ostvarujemo javnim zagovaranjem, edukacijom, pružanjem medicinske pomoći, realizacijom programa humanitarne pomoći i drugih usluga njegujući i jačajući partnerske odnose sa drugim NVO-ima i vladinim insti-tucijama.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 63

Antikorupcijske aktivnosti

NVO “Merhamet” Doboj je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Kralja Aleksandra 17, 74000 Dobojtel: 053 226 886email: [email protected]

UDRUŽENJE GRAĐANA I RASELJENIH LICA

ILIJAŠ

Antikorupcijske aktivnosti

UGRL za povratak Ilijaš je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Podlugovi bb, 71360 Ilijaš, Bosna i Hercegovinamob: 061 234 039

UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK ROMA

Antikorupcijske aktivnosti

Unija za održivi povratak Roma je punopravni član Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Ivana Franje Jukića 2, 71000 Sarajevoemail: [email protected]

64 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

NVO BOSPO

Ko smo mi BOSPO je neovisna, multietnička nevladina organizaci-ja. Osnovana je 1995. godine od strane Danskog savjeta za izbjeglice (DRC). Od tada BOSPO pruža edukativnu, psihosocijalnu, ekonomsku i pravno-informativnu pomoć građanima u BiH i šire. Neke od aktivnosti BOSPO-a uključivale su razvoj i pro-mociju priručnika i koncepta javnog zagovaranja, izda-vanje novina i publikacija, osiguravanje obuke i podrške nevladinim organizacijama i grupama u zajednici. BOSPO je također inicirao program mikrokreditiranja za žene poduzetnice niskih primanja, osiguranje psihosoci-jalne i edukativne podrške za raseljene žene i djecu, i vo-dio 13 informativno-pravnih centara na području BiH.

Ciljevi Ciljevi BOSPO-a: Osnažiti neformalne građanske grupe, vladin i nevladin

sektor osiguravajući obuku i podršku u cilju pokretanja demokratskih promjena; Pružiti podršku marginaliziranim grupama i zajednica-

ma aktivnim uključivanjem u razvojne inicijative; Pokrenuti i podržati procese koji vode ka unapređenju

kvaliteta života građana, koristeći i razvijajući vlastite po-tencijale.

Antikorupcijske aktivnosti

BOSPO je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCO-UNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt BOSPO Mehmedalije Maka Dizdara 12 (Stupine B 12) Ulaz B, 1. sprat, 75000 Tuzla tel/fax: 035 247 600, 247 601 email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 65

H.O.O. OMLADINSKI CENTAR TREBINJE

Ko smo mi Omladinski centar Trebinje sa sjedištem u Trebinju je hu-manitarna, omladinska, nezavisna, nevladina, neprofi tna organizacija koja na teritoriji općine Trebinje i šire svo-jom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položa-ja mladih u socijalnom, humanitarnom, kulturnom, obra-zovnom i drugim poljima djelatnosti, a sve to na javnom, vanpolitičkom i vanstranačkom principu.

Ciljevi Programski ciljevi centra su: Edukacija građana iz različitih oblasti; Obrazovanje i zapošljavanje ljudi; Razvoj grada i regije; Saradnja sa općinskim i državnim organima u iznalaže-

nju rješenja za probleme mladih; Očuvanje vjere i tradicije; Poštivanje i njegovanje ljudskih prava; Promocija, prezentacija i usvajanje zakona i mehaniza-

ma Evropske unije; Repatrijacija izbjeglih i raseljenih lica te stvaranje što

boljih uvjeta za njihov povratak u lokalnu zajednicu; Evropska integracija Bosne i Hercegovine; Bolja medijska informiranost građana; Prevencija spolno prenosivih bolesti i bolesti ovisnosti; Saradnja sa drugim organizacijama, povezivanje i par-

tnerstvo; Razvoj kulturnog i sportskog života; Razvoj ekološke svijesti građana; Ostale aktivnosti.

Antikorupcijske aktivnosti

H.O.O. Omladinski centar Trebinje je punopravni član An-tikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt H.O.O. Omladinski centar TrebinjeKralja Petra I Oslobodioca 28, 89101 Trebinje, RS, BiHtel: 059 273 340fax: 059 273 341email: [email protected]; [email protected]://www.omladinskicentar.org

66 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UDRUŽENJE POTROŠAČA KANTONA

SARAJEVO

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje potrošača Kantona Sarajevo je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Nerkeza Smajlagića 5, 71000 Sarajevomob: 061 905 035email: [email protected]

NUKLEUS BANJA LUKA

Antikorupcijske aktivnosti

NUKLEUS je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Živojina Mišića 51, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovinamob: 065 614 346

UG “LOVOR” MOSTAR

Antikorupcijske aktivnosti

UG “Lovor” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Kralja Tomislava 8 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 67

UDRUŽENJE DJECA - STUBOVI SVIJETA

Ko smo mi Već nekoliko godina radimo sa osnovcima i srednjoškol-cima u Sarajevu i Tuzli po pitanju prevencije korupcije. Program realiziramo kroz tribine u školama.

Vizija Odgoj djeteta je najkompleksniji i najvažniji zadatak čo-vječanstva, sve ostalo je nadgradnja.

Antikorupcijski projekti

Udruženje Djeca - Stubovi svijeta već nekoliko godina radi sa osnovcima i srednjoškolcima u Sarajevu i Tuzli po pitanju prevencije korupcije. Ovaj program se realizira kroz organiziranje tribina u školama.

Ostale antikorupcijske aktivnosti

Udruženje Djeca - Stubovi svijeta je punopravni član An-tikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Braće Begića 38, 71000 Sarajevo, BiHemail: [email protected]

FORUM GRAĐANA ZENICE

Ko smo mi Forum građana Zenice je nevladina, nestranačka, multi-nacionalna, neprofi tna organizacija dobrovoljno udruže-nih građana Zenice, koja svoju djelatnost i programsku orijentaciju temelji na implementaciji odredbi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i zakona koji reguliraju pi-tanja lokalne samouprave u FBiH i državi BiH.

Cilj Udruženja Cilj Udruženja je da svojom ukupnom aktivnošću gra-đanima Zenice osigura što neposredniji uticaj na orga-ne vlasti u općini, kantonu i šire, da ostvare uticaj kod formulacija i donošenja zakona i drugih akata kojima se reguliraju oblasti od interesa za građane, te da postupci kod donošenja i sadržaji spomenutih akata budu dostu-pni javnosti. Navedeni postupci trebaju osigurati što veći stepen participacije građana u vlasti, lokalnoj i mjesnoj samoupravi.

68 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Antikorupcijske aktivnosti

Forum građana Zenice je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Bulevar Kulina Bana 28 D72000 Zenica tel: 032 241 735 fax: 032 241 735email: [email protected]

UDRUŽENJE LOGORAŠA IZ ZENICE

Ko smo mi Udruženje koje će kroz implementaciju i realizaciju razli-čitih programskih aktivnosti poboljšati status svojih čla-nova u svim segmentima života i rada.

Misija Okupljanje preživjelih logoraša te institucionalno rješava-nje statusnih pitanja.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje logoraša iz Zenice je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Trg BiH 672000 Zenica, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 69

AKCIJA GRAĐANA ZENICA

Ko smo mi Akcija građana (AG) promovira i prakticira kritičku mi-sao, te motivira i uključuje građanstvo u u procese i od-luke koje direktno utiču na njihove živote. Vjerujemo da kroz kritičku misao građani insistiraju na odgovornosti u radu javne uprave i političkih elita.Registrirani smo kao nezavisno, nestranačko, nevladino i neprofi tno udruženje. Naše članice i članovi su građani koji su shvatili da je krajnje vrijeme da se nesposobne i korumpirane političke strukture koje nas godinama vode u socijalnu, ekonomsku i privrednu propast, konačno po-zovu na odgovornost.

Ciljevi Naši osnovni ciljevi su: Vraćena moć građanima; Probuđena građanska svijest i aktivizam; Izgrađeno aktivno i odgovorno javno mnijenje; Uspostavljena vlast odgovorna prema građanstvu.

Antikorupcijske aktivnosti

Akcija građana je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt email: [email protected]

SAVJET POTROŠAČA BPK GORAŽDE

Antikorupcijske aktivnosti

Savjet potrošača BPK Goražde je punopravni član Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Seada Sofovića-Sofe 973000 Goražde, Bosna i Hercegovinatel: 038 220 240email: [email protected]

70 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UG NARKO-NE

Ko smo mi Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE radi na problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja ovi-sničkog ponašanja i unapređenja zdravlja mladih u bh. društvu.

Misija Težište djelovanja usmjereno je na uzroke ovisnosti te na jačanje zaštitnih faktora zdravog razvoja djece i mla-dih. UG NARKO-NE educira i podržava srednjoškolce i studente iz cijele BiH kako bi putem volonterskog anga-žmana smanjili rizik od nastanka ovisnosti te promovirali zdrav način života u svojim zajednicama. Kroz programe neformalnog obrazovanja educiramo i stručne suradnike iz partnerskih vladinih i nevladinih organizacija koji podr-žavaju i prate rad volontera.

Antikorupcijske aktivnosti

UG NARKO NE je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt UG NARKO-NEJosipa Vancaša 21/2 (sjedište: Zagrebačka 18)71000 Sarajevotel: 033 215 088 033 223 333fax: 033 223 285 email: [email protected], [email protected]: www.narkone.org

UG “RUKA RUCI” BIHAĆ

Antikorupcijske aktivnosti

UG “Ruka ruci” Bihać je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Dr. Ivana Ljubijankića 56, 77000 Bihaćemail: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 71

FONDACIJA “CURE”

Ko smo mi Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička or-ganizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova za-lažući se za pozitivne društvene promjene putem obra-zovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizirajući afi rmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postale po-kretačice društvenih promjena u BiH i svijetu.

Vizija Fondacija CURE teži da ravnopravnost spolova u BiH i svijetu bude priznata i zastupljena u svakom društvenom segmentu (kako privatnom, tako i javnom), da pozitivne društvene promjene budu ostvarene zajedničkim napo-rima i suradnjom svih pojedinaca i organizacija koje rade na osiguravanju prakticiranja ljudskih prava, da se žene aktiviraju u razvoju društva kroz pozicije u procesima od-lučivanja, kao i putem kreativnog izražavanja.

Antikorupcijske aktivnosti

Fondacija “Cure” je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Fondacija CURE71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel/fax: 033 264 420email: [email protected]

72 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UG ToPeeR

Ko smo mi UG ToPeeR je osnovano 2002. godine i svoje aktivnosti usmjerava na rad u zajednici.

Misija Misija organizacije je djelovanje u afi rmaciji i stvaranju uređene zajednice čiji članovi imaju jednake mogućnosti za društvenu uključenost, ekonomsku pravednost i eko-lošku odgovornost.

Antikorupcijske aktivnosti

Naša organizacija je imala i ima ambiciju da postane respektabilan partner domaćih institucija i međunarod-nih organizacija u BiH kada su u pitanju antikorupcijske aktivnosti i kampanje, pa smo pokrenuli inicijativu i bili jedan od osnivača formiranja “Veselih ambasadora” - or-ganizacije koja bi okupljala mlade kako bi promovirali alternativni pristup antikorupcijskoj borbi koji uključuje preventivne aktivnosti, edukacije o temi korupcije, po-moć građanima u razumijevanju fenomena korupcije, uz govor jezikom razumljivim običnim građanima.

Ostale antikorupcijske aktivnosti

UG ToPeeR je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Vidovdanska 4374000 DobojRepublika Srpska, BiHtel: 053 205 370fax: 053 205 372email: [email protected], [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 73

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA UNSA

Ko smo mi Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu je orga-nizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu osnovana sa osnovnom idejom da se Univerzitet kvalitetno i stručno organizira za ostvarivanje međunarodno priznatih ljud-skih prava.

Misija Misija Centra je da doprinosi ostvarivanju međunarodno priznatih ljudskih prava, što se osigurava putem informi-ranja i osiguravanja potrebne dokumentacije, podučava-nja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja, te izdavanja odgovarajućih publikacija.

Antikorupcijske aktivnosti

Centar za ljudska prava UNSA je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Centar za ljudska pravaUniverzitet u SarajevuZmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel/fax: 033 668 251email: [email protected]

UG “STOP MOBBING”

Ko smo mi UG “Stop mobbing” je nevladino, neprofi tno, nestranačko udruženje građana, koje se kroz partnerstvo sa vlastima, institucijama, neprofi tnim sektorom putem promocije i edukacije zalaže za razumijevanje i poštivanje ljudskih pra va, navedenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Evropskoj deklaraciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, drugim međunarodnim dekla-racijama i konvencijama, te Ustavu Bosne i Hercegovine. Naši napori usmjereni su prema izgradnji civilnog društva, unapređenju kvaliteta života i položaja radnika, pomoći u jačanju svijesti građana, posebno ugrožene grupe - radni-ka. Govorimo o mobbingu kao novoj civilizacijskoj bolesti, afi rmaciji i primjeni kreativnog razrješenja konfl ikta pu-tem seminara, okruglih stolova, drugih javnih događaja.

74 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Neki od ciljeva UG “Stop mobbing”

Ciljevi Udruženja su:- Naučno i stručno djelovanje na otkrivanju i pružanju po-moći žrtvama mobbinga;- Povezivanje organizacije s medijima i upoznavanje sa problemom mobbinga. Mediji su moćan instrument ko-munikacije nevladinih organizacija s javnošću. Ova sa-radnja pomaže da se privuku potencijalni saradnici, vo-lonteri i potencijalni izvori sredstava;- Uključivanje javnost i lobiranje kod relevantnih faktora u društvu za podršku i rad na ovom društvenom pitanju;- Preko ovog Udruženja vršila bi se: promocija Zakona o radu i zaštita radnika, te provodili psihosocijalni pro-grami;- Pomoć u jačanju svijesti građana, posebno ugrožene grupe – radnika, o mobbingu kao novoj civilizacijskoj bo-lesti;- Promocija Zakona o ravnopravnosti spolova i njegove primjene u praksi; - Poboljšanje položaja građana na radu i u drugim aktiv-nostima;- Smanjenje svih oblika nasilja prema ženama.

Antikorupcijski projekti

Korupcija u zdravstvu - “Zajedno protiv korupcije”; Korupcija i mobbing, staro ime za nove probleme.

Druge antikorupcijske aktivnosti

UG “Stop mobbing” je punopravna članica Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Udruženje građana Republike Srpske - “Stop mobbing” Dušanova 18, 89101 Trebinje, Bosna i Hercegovinatel: 065 822 719email: [email protected] web: http://www.stop-mobbing.org

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 75

FISKALNI MONITOR U BiH

Ko smo mi Fiskalni monitor u BiH je servis koji prati prihode i ras-hode općina u BiH i građanima omogućava jednostavan prikaz tokova novca u jedinicama lokalne samouprave.

Cilj Ciljevi inicijative su objediniti javne podatke kroz jedin-stvenu platformu, informirati širu javnost o izvršenju bu džeta na lokalnom nivou i ojačati građansku svijest o značaju transparentnog budžetiranja.

Antikorupcijske aktivnosti

Fiskalni monitor BiH je punopravna članica Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Projekat “Fiskalni monitor u BiH”Sarajevska škola za nauku i tehnologijuBistrik 7, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina tel: 033 563 030 email: zkarkin@fi skalnimonitor.ba, ndervish@fi skalnimonitor.ba web: www.fi skalnimonitor.ba

UDRUGA C-CENTAR

Ko smo mi Udruga C-Centar je neprofi tna i nestranačka grupa osno-vana s ciljem podizanja svijesti u javnosti o važnosti me-dija, civilnog društva i ljudskih prava, kulture, zaštite oko-liša i zdravlja, a djelujemo autonomno i neovisno o bilo kojoj instituciji.

Ciljevi/Misija C-Centar promovira kulturu nenasilja i društvenu promje-nu povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam. Svrha osnivanja i djelovanja je promicanje i podupiranje vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljud-skih prava, snošljivosti te prihvatanja razlika i različitosti u kulturama.

76 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Antikorupcijske aktivnosti

Udruga C-centar je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Ruđera Boškovića bb (Akademija)88300 ČapljinaBosna i Hercegovina tel: 063 694 413 email: [email protected]: http://ccentar.org/

UDRUŽENJE MLADIH CAZIN-NET

Ko smo mi Udruženje mladih Cazin-Net

Misija Afi rmacija mladih kroz edukativne, kulturne, kreativne aktivnosti, izgradnja demokratskih vrijednosti...

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje mladih Cazin-Net je punopravna članica Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Cazinskih brigada bb72260 Cazinemail: [email protected] [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 77

NVO RAZRED

Ko smo mi RAZRED je neprofi tna, nevladina organizacija, koja kroz programe ekonomskog osnaživanja, edukacije, radnog osposobljavanja, informiranja i podizanja svijesti jav-nosti, razvija i unapređuje uvjete života u lokalnoj za-jednici, ostvarujući partnerstvo sa vladinim i profi tnim sektorom.

Važniji ciljevi Uključivanje svih struktura društva u javni i kulturni život; Osposobljavanje članova zajednice za uspješno pre-

poznavanje problema u zajednici, te načina za njihovo otklanjanje; Djelovanje na polju edukacije, podizanja kvaliteta na-

stavnog procesa, pomoć mladima u izboru budućeg za-nimanja, neformalna edukacija, te sloboda izražavanja; Rad na sticanju radnog iskustva kroz projekte simula-

cije poslovnog okruženja, stvaranja omladinskih predu-zeća, mentorske programe, te organizaciju konkretnih poslovnih aktivnosti; Rad na polju zapošljavanja, stvaranja pozitivnih radnih

navika, pronalaženju rješenja za sprečavanje rada nacrno i smanjenje korupcije.

Antikorupcijske aktivnosti

NVO RAZRED je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Trg Pravde 1876100 Brčko Bosna i Hercegovinatel: 049 234 842 fax: 049 234 842email: [email protected]

78 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UG “TRKA ZA ŽIVOT” BRČKO

Ko smo mi “Trka za život” je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofi tabilno udruženje građana koje radi na principu humanitarne fondacije koja prvenstveno radi na skuplja-nju sredstava za teško bolesna lica sa posebnim fokusom na djecu i omladinu kojima je potrebno liječenje u zemlji i inostranstvu.

Antikorupcijske aktivnosti

UG “Trka za život” Brčko je punopravna članica Anti-korupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Trg Pravde 1876100 Brčko, Bosna i Hercegovinamob: 066 631 691email: [email protected]

FORUM GRAĐANA O SIGURNOSTI U ZAJEDNICI

Ko smo mi Udruženje građana “Forum građana o sigurnosti u zaje-dnici” je dobrovoljno, multietničko, samostalno, nepoliti-čko, nestranačko, neprofi tno, društveno i edukativno udru ženje, koje na teritoriji Distrikta Brčko svojom djelat-nošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja građana u Distriktu i BiH na polju sigurnosti građana.

Misija Misija “Foruma građana” je unapređenje sigurnosti za-jednice.

Antikorupcijske aktivnosti

Forum građana o sigurnosti u zajednici je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Matije Gubca br. 1 76100 Brčko, BiH tel: 049 218 524 email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 79

KLUB MLADIH “GORICA”

Ko smo mi Klub mladih “Gorica” je organizacija koja radi na po-boljšanju stanja omladinske populacije i učvršćivanju znanja iz savremenih tokova života koje će koristiti druš-tvu, nama samima te budućim generacijama.

Ciljevi Edukativno usavršavanje; Približavanje Evropskoj uniji; Osposobljavanje velikog broja studenata, omladine,

učenika i ostalih stanovnika za samostalan rad na evrop-skim, federalnim, kantonalnim i općinskim projektima; Kontakt i saradnja sa omladinskim i drugim udru že-

njima iz EU-a; Podsticaj volonterizma; Samostalan rad; Socijalno zbrinjavanje; Alternativa za mlade ljude – borba protiv asocijalizacije

i poroka.

Antikorupcijske aktivnosti

Klub mladih “Gorica” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Gorica 99, 72000 ZenicaBosna i Hercegovinaemail: [email protected]

80 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

MEĐUNARODNI FORUM BOSNA, R.C. TUZLA

Ko smo mi Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla je organizacija koja okuplja pojedince i ustanove iz Bosne i Hercegovine i svijeta opredijeljene za gradnju bosanskohercegovačke budućnosti kao skladnog i jedinstvenog društva, uteme-ljenog na dijalogu, povjerenju i poštovanju, te najboljim iskustvima u zaštiti ljudskih prava, vladavine zakona i po-stojanog demokratskog poretka.

Vizija Članovi Foruma zastupaju mišljenje o održivosti bosan-skohercegovačke cjelovitosti i smatraju da razvoj te ze-mlje pretpostavlja izgradnju nove intelektualne zajednice utemeljene na dijalogu, povjerenju i poštovanju ljudskog dostojanstva.

Antikorupcijske aktivnosti

Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Hasana Kikića 2075000 Tuzla, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

KLUB POTROŠAČA TUZLANSKOG KANTONA

Ko smo mi Klub potrošača TK-a bavi se zaštitom prava i interesa potrošača, edukacijom i savjetovanjem potrošača, pru-žanjem pomoći i zaštitom potrošača, zagovaranjem po-boljšanja zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača ili ima veze sa pravima potrošača.

Misija organizacije

Zaštita prava i interesa potrošača.

Antikorupcijske aktivnosti

Klub potrošača Tuzlanskog kantona je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 81

Kontakt Adresa:Ul. Klosterska br. 3, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovinatel/fax: 035 257 261mob: 061 568 426; 061 830 583email: [email protected]: www.uptz.ba

ASOCIJACIJA MLADIH DISTRIKTA BRČKO BiH

Ko smo mi Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH je volonterska, vanstranačka, multietnička, vanpolitička, nezavisna i sa-mostalna, a sa omladinom radimo od 2002. godine.U svom djelovanju ostvaruje saradnju i sa drugim vladi-nim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a sve u skladu sa zakonskim propisima i svojim ciljevima i zadacima.U svom radu Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH je imala uspješnu saradnju sa lokalnim vlastima i međuna-rodnim organizacijama koje djeluju na području Distrikta i BiH.

Ciljevi organizacije

Ciljevi Asocijacije mladih Distrikta Brčko su pružanje po-moći i saradnja sa mladima na području cijele BiH, afi r-macija mladih i njihovo angažiranje u društvu, edukacija omladine, ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vla-sti i uključivanje mladih u proces donošenja odluka.

Antikorupcijske aktivnosti

Asocijacija mladih Distrikta Brčko je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt email: [email protected]: 062 979 979

82 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

UDRUŽENJE OSOBA SA TJELESNIM

NEDOSTATKOM - AMPUTACIJOM “AMPUTIRCI”

Ko smo mi Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputa-cijom “AMPUTIRCI” je organizacija koja radi na vođenju evidencije, pomoći i ostvarivanju prava osoba sa ampu-tacijom. Udruženje u svom članstvu ima sve kategorije amputira-nih: ratne vojne invalide - amputirce, civilne žrtve rata i sve neratne civilne invalide sa amputacijama.

Ciljevi organizacije

Sveobuhvatna pomoć osobama sa tjelesnim nedostat-kom - amputacijom.

Antikorupcijske aktivnosti

Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - amputa-cijom “AMPUTIRCI” je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:505. v. brigade, bb77245 Bužim, Bosna i Hercegovinatel: 037 420 065email: [email protected]

ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ LEDA

Ko smo mi Asocijacija za razvoj LEDA je nevladino, nestranačko i neprofi tno udruženje osnovano u aprilu 2007. kao rezul-tat inicijative strane nevladine organizacije PEP Interna-tional s ciljem nastavka realizacije projekata koji se ogle-daju kroz pomoć i podršku razvijanja i jačanja kapaciteta domaćih organizacija i institucija.

Misija Uspostavljanje što povoljnijeg socijalnog i ekonomskog ambijenta podsticanjem aktivnog učešća i interakcije stanovništva, općina i institucija te iniciranjem projekata od zajedničkog interesa.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 83

Antikorupcijske aktivnosti

Asocijacija za razvoj LEDA je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Ćire Truhelke 10, 72000 Zenica, BiH email: [email protected]: 032 203 010 032 203 011

proMENTE

Ko smo mi proMENTE je organizacija koja pruža rješenja iz oblasti socijalnih istraživanja za fi rme i neprofi tne organizacije. proMENTE djeluje na međunarodnom nivou i smješten je u Sarajevu. Organizacija je registrirana kao udruženje građana u oktobru 2002. godine.

Misija Pomoć pojedincima i organizacijama da postignu svoj puni potencijal - kroz pružanje usluga istraživanja i eva-luacija te treninga i savjeta koji se temelje na dokazima.

Antikorupcijske aktivnosti

proMENTE je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Kranjčevića 35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel: 033 556 865 033 556 866 email: [email protected]

84 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

PERPETUUM MOBILE

Ko smo mi Perpetuum mobile - Centar za razvoj mladih i zajedni-ce Banja Luka je nevladina organizacija koja borbom za aktivnu omladinu i građanstvo te širenjem pozitivnih ži-votnih vrijednosti doprinosi kreiranju tolerantnog i pra-vednog društva, kroz liderstvo, inovaciju, istraživanja, politiku i praksu.

Misija Društvo slobodnih i aktivnih.

Antikorupcijske aktivnosti

Perpetuum Mobile je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Petra Kočića 3,78000 Banja Luka,Republika Srpska - BiHtel/fax: 051 303 310email: [email protected] web: www.pm.rs.ba

STUDENTSKI PARLAMENT - ANTIKOR TIM

Ko smo mi Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci.Tim Studentskog parlamenta 2009. godine je započeo kampanju/projekta “AntiKor”.

Cilj Primarni cilj AntiKor kampanje/projekta jeste podizanje svijesti kod studenata, kao i kod nastavnog osoblja Uni-verziteta u Banjoj Luci o štetnosti korupcije. Također, jedan od ciljeva je borba protiv eventualnog po-stojanja korupcije na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Antikorupcijske aktivnosti

“AntiKor” kampanja

Ostale antikorupcijske aktivnosti

Studentski parlament - AntiKor tim je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 85

Kontakt Adresa: Živojina Mišića 10A, 78000 Banja Lukatel/fax: 065 928 113email: [email protected]: www.antikortim.org

UDRUŽENJE GRAĐANA “INICIJATOR”

Ko smo mi Inicijator je mlada organizacija sačinjena od grupe entu-zijasta, profesionalno ostvarenih u različitim oblastima, koji se svojim znanjem, iskustvom i zajedničkim radom suočavaju sa aktuelnim problemima današnjice.

Misija Naša misija je promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije te pronalaženje rješenja za efi kasniji i transparentniji rad institucija. To postižemo zalaganjem za unapređenje zakonskih regulativa kao i implementa-cijom istih. Trudimo se uspostaviti balans između potre-ba građana i rada državnih organa vlasti. Sve navedene aktivnosti su prožete jakom edukacijskom kampanjom u svrhu podizanja građanske svijesti.

Antikorupcijske aktivnosti

UG Inicijator je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Udruženje građana "Inicijator"Ferhadija 27, 71000 Sarajevoemail: [email protected] [email protected]: www.inicijator.org

86 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA

DISTRIKTA BRČKO

Ko smo mi Savez studenata Ekonomskog fakulteta Distrikta Brčko

Antikorupcijske aktivnosti

Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko je puno-pravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt email: [email protected]: 065 692 772

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 87

Sindikati

SSS POSAVSKOG KANTONA

Antikorupcijske aktivnosti

SSS Posavskog kantona je punopravni član Antikorupcij-ske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Treća ulica, 72260 Orašje, Bosna i Hercegovina tel: 031 714 112email: [email protected]

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG

OBRAZOVANJA I ODGOJA ŽUPANIJE

POSAVSKE

Antikorupcijske aktivnosti

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Žu-panije Posavske je punopravni član Antikorupcijske mre-že ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Franjevačka 2176247 Donja MahalaBosna i Hercegovinaemail: [email protected]

88 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

SINDIKALNA ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

ŽUPANIJE POSAVSKE

Antikorupcijske aktivnosti

Sindikalna organizacija pravosuđa Županije Posavske je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Titova 9176290 Odžak, Bosna i Hercegovina email: [email protected]

NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA EPHZHB

Antikorupcijske aktivnosti

Nezavisni sindikat uposlenika EPHZHB je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Ulica Mile Budaka 106 A88000 Mostar, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected] [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 89

Institucije

TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

Antikorupcijske aktivnosti

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je punopravni član Antiko-rupcijske mreže ACCOUNT. CCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, po-jedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Radićeva 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatel: 033 276 834web: http://kt-sarajevo.pravosudje.ba/email: [email protected]

VLADA ZE-DO KANTONA

Antikorupcijske aktivnosti

Vlada Ze-do kantona je punopravna članica Antikorup-cijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Kučukovići 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovinatel: 032 244 906 032 245 601email: [email protected] web: http://www.zdk.ba/

MUP ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Antikorupcijske aktivnosti

MUP Županije Zapadnohercegovačke je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Kralja Zvonimira 1,88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected] web: http://www.mupzzh.ba/

90 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

MINISTARSTVO RADA I PODUZETNIŠTVA TK

Antikorupcijske aktivnosti

Ministarstvo rada i poduzetništva TK je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Slatina 275000 Tuzla, Bosna i Hercegovinatel: 035 369 351email: [email protected]: http://vladatk.kim.ba/

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Antikorupcijske aktivnosti

MUP USK je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:502. Viteške brigade 277000 Bihać, Bosna i HercegovinaTel: 037 224 224email: [email protected] web: www.mupusk.gov.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 91

UPRAVA POLICIJE UNSKO-SANSKOG

KANTONA

Antikorupcijske aktivnosti

Uprava policije USK je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na borbi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:502. Viteške brigade 277000 Bihać, Bosna i Hercegovinatel: 037 226 000email: [email protected]

SIPA

Ko smo mi SIPA je defi nirana kao upravna organizacija Ministar-stva sigurnosti BiH sa operativnom samostalnošću, čije su nadležnosti sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, fi zička i tehnička zaštita šti ćenih ličnosti i objekata, zaštita ugroženih svjedoka i svje doka pod prijetnjom i drugi poslovi iz njenog djelo-kruga koji su određeni zakonom o njenom osnivanju.

Antikorupcijske aktivnosti

SIPA je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Nikole Tesle bb, 71123 Istočno Sarajevo Tel: 057 326 100 fax: 057 326 105email: [email protected] web: http://www.sipa.gov.ba/

92 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE

ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE

Antikorupcijske aktivnosti

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Trg Republike Srpske 1,78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovinatel: 051 339 486fax: 051 339 652email: [email protected]: http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministar-stva/mzsz/Pages/Default.aspx

OPĆINA ZENICA

Antikorupcijske aktivnosti

Općina Zenica je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Trg BiH 6, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovinatel: 032 401 940, 032 248 930email: [email protected] web: www.zenica.ba

OPĆINA GRADAČAC

Antikorupcijske aktivnosti

Općina Gradačac je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt H.K. Gradaščevića 76250 Gradačactel: 035 369 760email: sefi [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 93

Mediji

TV HAYAT

Antikorupcijske aktivnosti

TV Hayat je punopravna članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa: Jošanička 55, 71320 VogošćaBosna i Hercegovina tel: 033 580 900email: [email protected] web: www.hayat.ba

94 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Privredni subjekti

ENING D.O.O. LIVNO

Antikorupcijske aktivnosti

ENING d.o.o. Livno je punopravni član Antikorupcijske mreže ACCOUNT. ACCOUNT je mreža nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca koji žele zajednički i sistematski raditi na bor-bi protiv korupcije u BiH.

Kontakt Adresa:Vukovarska 32, 88101 Livno, Bosna i Hercegovina email: [email protected]

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 95

Pojedinci koji su punopravni članovi Antikorupcijske mreže ACCOUNT

Nikola Vučić Adresa: Zrinskih Frankopana 3688000 Mostar, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

Marko Vrljić Adresa: Zrinskih Frankopana 2188000 Mostar, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

Nermin Kadribašić Adresa:Crkvice L1/272000 Zenica, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

Senaid Turkić email: [email protected]

Zlatko Mitić Adresa:Ismeta Mujezinovića 2471000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinaemail: [email protected]

Slobodan Rapaić email: [email protected]

96 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Nevladine organizacije koje strateški nastoje da se bore protiv korupcije i nisu članice Antikorupcijske mreže ACCOUNT

UDRUŽENJE KYODO

Ko smo mi Udruženje KYODO je nevladina, neprofi tabilna organiza-cija koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a koju je ustanovila grupa pravnika, politikologa, ekono-mista i profesora različitih profi la, čiji je predmet intere-siranja zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, i u okvi-ru toga naročito zaštita prava djece, potrošača, prava u radu, zaštita rodnih prava i generalno doprinos demokra-tizaciji bh. društva.

Ciljevi Promocija i zaštita ljudskih prava; Zaštita i unapređenje životne sredine, te razvijanje eko-

loške svijesti, poštivanja i praktičnog provođenja općih deklaracija iz oblasti ekologije i održivog razvoja; Promocija, istraživanje i edukacija u oblasti odgovor-

nog i održivog turizma; Demokratizacija i izgradnja civilnog društva, razvoja

općih mehanizama demokratskog procesa; Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa, poboljšanje so-

cioekonomskog okruženja; Organiziranje medijskih kampanja, naučnih i stručnih

predavanja, okruglih stolova i seminara, kurseva, izložbi i koncerata, te prezentacija i promocija putem interneta i ostalih javnih medija; Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima ili drugim or-

ganima ili organizacijama u zemlji i inostranstvu (izvod iz Statuta).

Antikorupcijski projekti

Borba protiv korupcije u obrazovanju Opći cilj projekta: Stvaranje sistema koji će smanjiti ko-

rupciju na fakultetima

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 97

Pravna antikorupcijska mrežaCilj ovoga projekta je izvršiti detaljnu pravnu analizu po-stojećih zakona koji predstavljaju ključne karike zakono-davnog okvira za borbu protiv korupcije i ocijeniti nji-hovu usklađenost sa Konvencijom UN-a protiv korupcije (UNCAC). Kroz projekat će se zagovarati puna imple-mentacija članaka 5, 8, 9, 10, 13, 20 i 33 Konvencije UN-a protiv korupcije.

Kontakt Adresa:NGO KYODOBorak 23, 71000 Sarajevotel/fax: 033 200 057email: [email protected]

CENTAR ZA ZASTUPANJE GRAĐANSKIH

INTERESA

Ko smo mi CPI je nevladina, neprofi tna organizacija koja prikuplja-njem, analizom i objavljivanjem podataka od interesa za građane, te njihovom promocijom, aktivno podržava iz-gradnju civilnog društva.

Misija Fondacija CPI nastoji omogućiti da javni i verifi cirani po daci važni za građane BiH budu lako dostupni u kon-tekstu i na način kojeg može razumjeti građanin koji se profesionalno ne bavi javnom administracijom i javnim fi nansijama.

Projekti On-line brojač potrošnje Rječnik javne potrošnje Open budget Survey (OBS) BalkanMythBusters Kako se troši novac poreskih obveznika u BiH? (www.

budzeti.ba) Gdje je lova? Analize

Kontakt Adresa: Ćemaluša 7/I, Sarajevo, BiHtel: 033 259 595fax: 033 259 597email: [email protected]: http://cpibih.appspot.com/

98 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

CENTAR ZA HUMANU POLITIKU DOBOJ

Ko smo mi Centar za humanu politiku je nevladina, nestranačka i neprofi tna organizacija. Osnovni zadatak centra je uti-caj na javnu politiku u cilju njene humanizacije i pove-ćane odgovornosti za vršenje vlasti. Osnovne aktivno-sti centra su istraživanja, analize, monitoring i pomoć ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama.

Dekriminalizacija Centar aktivno učestvuje u procesu dekriminalizacije vlasti i društva. Dekriminalizacija vlasti i društva u Bo-sni i Hercegovini je prioritet, projekat i najšira društvena aktivnost kojom treba zaustaviti trend sveopće krimi-nalizacije i osigurati institucionalne i druge pretpostav-ke za eliminiranje ili smanjenje izuzetno visokog nivoa ugroženosti osnovnih društvenih vrijednosti. U oblasti dekriminalizacije centar je ostvario saradnju

sa drugim nevladinim organizacijama i više puta upo-zoravao na činjenicu da Bosna i Hercegovina, ni poslije izvršene reforme, nema efi kasno pravosuđe i druge in-stitucije za uspješnu borbu protiv visokog nivoa krimi-nala i korupcije u vlasti i društvu.

Kontakt Adresa:Pijeskovi c2/68,74000 Doboj, Bosna i Hercegovina tel: 053 241 909 fax: 053 241 909 email: [email protected] web: http://www.chpngo.org

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 99

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH (TI BiH)

Vizija Bosna i Hercegovina sa razinom korupcije približnom ze-mljama Evropske unije, reformskim liderom u Jugoistoč-noj Evropi, suzbijenog siromaštva, na naprednoj stepe-nici održivog ekonomskog razvoja, privlačnoj za strana ulaganja.

Principi u radu TI locira i analizira odgovornost učesnika na svim nivo-ima za korupciju i daje naglasak na prevenciju i reformu sistema, ne izdvajajući pojedine slučajeve; TI smatra da je pokret protiv korupcije globalan i da

na dilazi društvene, političke, ekonomske i kulturne siste-me; Uže, TI proučava principe sudjelovanja, decentralizaci-

je, različitosti, odgovornosti i transparentnosti; TI u političkom smislu nije stranački opredijeljen; i TI priznaje da postoje jaki praktični, kao i etički razlozi

za obuzdavanje korupcije.

Pravci djelovanja Implementacija i provođenje istraživanja i studijaProvođenje istraživanja i studija o pojavama korupcije u BiH, s ciljem pružanja relevantnih indikatora o nivou ko-rupcije namijenjenih državnim institucijama, građanima kao i TI BiH radi defi niranja neophodnih reformi i aktiv-nosti u borbi protiv korupcije. Pružanje pravne pomoći

Imajući u vidu nivo korupcije i siromaštva u BiH, pružanje pravne pomoći daje mogućnost građanima koji su žrtve korupcije da ispune i zaštite svoja prava koja su ugrožena kao posljedica korupcije. Zagovaranje promjena i reformi

Zagovaranje promjena i antikorupcijskih reformi zasno-vano na istraživanju i studijama, kao i na uspješnim pri-mjerima. Izgradnja koalicija i partnerstava

Izgradnja koalicija i partnerstava sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama kroz uključenje različitih aktera u proces antikorupcijskih reformi, s ciljem prona-laženja kvalitetnih rješenja, te omogućavanja efi kasnije implementacije reformi.

100 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Specifi čnosti organizacije

TI je međunarodni pokret koji je posvećen ISKLJUČIVO borbi za suzbijanje korupcije. TI BiH je ogranak TI u Bosni i Hercegovini koji za cilj ima

borbu protiv korupcije u BiH, zaštitu od korupcije kroz mobiliziranje lokalne i globalne zajednice, te unapređi-vanje i jačanje međunarodnog i nacionalnog sistema in-tegriteta.

Kontakt Sjedište:Gajeva 2, 78000 Banja Lukatel: 051 216 928, 051 224 520, 051 224 521tel/fax: 051 216 369email: [email protected]:Franje Račkog 2, 71000 Sarajevotel/fax: 033 220 049email: [email protected]

UDRUŽENJE RADIO KAMELEON - OTVORENA

MREŽA LJUDSKIH PRAVA I DEMOKRATIJE

Ko smo mi Udruženje Radio Kameleon - Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije

Antikorupcijski projekti

Mitolovac Ovo je projekat čija je glavna ideja da se većim prisu-stvom teme i antikoruptivnih strategija i taktika u javnoj sferi podstakne (sve)opća javnost u Bosni i Hercegovini na percipiranje korupcije kao društvenog zla te da se svi mi, kao građani koji najčešće pasivno konzumiramo info-rma cije o korupciji, i više i praktično angažiramo u borbi pro tiv korupcije, čime doprinosimo da bh. društvo uisti-nu postane demokratsko i bliže Europskoj zajednici. Šapni Mitolovcu! Zaštitimo Uzbunjivače!

Kontakt Adresa: Udruženje Radio Kameleon – za demokratiju i ljudska pravaUl. Dr. Milana Jovanovića br. 6, Tuzla, BiHtel: 035 302 500email: [email protected], [email protected]: www.mitolovac.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 101

Centar civilnih inicijativa (CCI) fi nansijski je podržao projekte dva udruženja čije aktivnosti nisu direktno bile usmjerene na borbu protiv korupcije ali se, u širem kontekstu, svakako mogu dovesti u vezu sa borbom protiv korupcije.Prvi projekat je “Institucionalna zaštita jemaca od prevare i korupcije”, Udruženja za zaštitu žiranata u BiH, i drugi, “Poštovanje zakona=Transplantacija organa”, NVO Otvorena mreža, Sarajevo.

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIRANATA U BiH

Ko smo mi Udruženje za zaštitu žiranata bavi se problematikom pra-va i interesa žiranata. Nudi neophodnu pomoć u prevazi-laženju problema i zajedničkim snagama radi na omasov-ljavanju organizacije i konkretnim akcijama za rješavanje problema u zakonskim i drugim aktima države Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Zaštita prava i interesa žiranata u svim oblicima jemstva a naročito kod naplate dospjelih potraživanja po osnovu kredita; zastupanje zakonitih interesa žiranata i zastupanje interesa svojih članova; ukazivanje na pojave zloupotrebe ugovornih obaveza kod ugovora o kreditu a naročito glav-nih dužnika ili davalaca kredita prema žirantima; podstica-nje formiranja kase uzajamne pomoći i drugih vidova uza-jamnog pomaganja članova Udruženja; organiziranje i pru-žanje materijalne pomoći članovima Udruženja i članovima njihovih porodica za slučaj dovođenja u tešku materijalnu situaciju usljed obaveze ispunjenja ugovornih obaveza po osnovu jemstva, kao i drugim teškim životnim situacijama.

Antikorupcijski projekti

Institucionalna zaštita jemaca od prevare i korupcije

Kontakt Adresa:Udruženje za zaštitu žiranata u Bosni i HercegoviniKralja Aleksandra I Karađorđevića bb76230 Šamac, BiHtel/fax: 054 611 005email: [email protected], [email protected] web: www.ziranti.org Kancelarija Udruženja u SarajevuZmaja od Bosne 55/2 (Zgrada Općine Novo Sarajevo)tel: 062 271 979 Kancelarija Udruženja u Mostarutel: 062 490 698

102 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

NVO OTVORENA MREŽA, SARAJEVO

Ko smo mi “OTVORENA MREŽA” je nevladina organizacija sa sjedi-štem u Sarajevu koja je nastala kao udruženje građana u oktobru 2009. godine i djeluje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Kao nevladina organizacija, “OTVORENA MREŽA” je nastala u specifi čnim uvjetima kao direktan produkt autorskog djela Almira Čehajića Batka, odnosno emisije i jutarnjeg showa “Udri muški”.

Ciljevi Primarni, osiguravanje podrške i pomoći urgentnim slu-čajevima oboljelih i potrebitih građana Bosne i Hercego-vine u liječenju od kojih su odustale odgovorne državne i društvene strukture; Medijski rad na prezentiranju fokusiran na “običnog i

malog” čovjeka, kao i puno i aktivno učešće u procesi-ma donošenja odluka o pitanjima koja se tiču njihovog sva kodnevnog života, i u totalitetu svih problema koji su realitet bh. duštva; Medijski rad na unapređenju komunikacije na svim ni-

voima (između ljudi, na relaciji građani - vlast, nevladin sektor - vlast, građani - nevladin sektor); Realiziranje emisija u okviru projekta “Udri muški” kroz

koje će se direktno u medijskom smislu promovirati i ostvarivati svi ciljevi “OTVORENA MREŽA”; Jačanje kapaciteta građanskog društva preko projeka-

ta koje će “OTVORENA MREŽA” realizirati; Promocija i podrška procesima donošenja odluka i jav-

nih politika u oblasti zdravstva i drugim oblastima; Medijski rad na širenju humanosti i ljubavi kod građana; Priprema i izdavanje štampanih materijala, pamfl eta,

brošura, knjiga i drugih štampanih materijala za ostvari-vanje ciljeva NVO “OTVORENA MREŽA”; Poduzimanje drugih aktivnosti potrebnih za ostvariva-

nje ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Antikorupcijski projekti

Poštovanje zakona=Transplantacija organa

Kontakt Adresa:Hamdije Čemerlića 21 Sarajevo 71000 BIH tel: 033 664 403 033 664 403 web: http://www.otvorenamreza.ba

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 103

AKCIJA GRAĐANA SARAJEVO

Ko smo mi Akcija građana (AG) je udruženje koje ima za cilj da okupi (na mikro i makro nivou) odgovorne građane i da sinhro-nizira njihovo djelovanje. Akcija građana Sarajevo nastala je 2008. godine nakon “sarajevskih protesta”. Grupa ljudi je bila uključena u organizaciju protesta i odlučila da na volonterskoj osnovi formalizira svoje djelovanje kroz ne-vladinu organizaciju.

Ciljevi Edukacije (građanska prava i obaveze, oblici aktivizma i alati); Osnivanje klubova; Promocija aktivizma; Izgradnja aktivističkih mreža; Približavanje rezultata rada organizacija civilnog druš-

tva; Promocija i afi rmacija kritičke misli i građanskog novi-

narstva; Korištenje online alata i platformi s ciljem sistematizaci-

je činjenica za zagovaranje.

Kontakt email: [email protected]

INDEX

Agencija za javne nabavke ...................................... 12Agencija za prevenciju korupcije i

koordinaciju borbe protiv korupcije ................ 11Akcija civilnog društva ACD ..................................54Akcija građana Sarajevo ........................................ 103Akcija građana Zenica ..............................................69Asocijacija mladih Distrikta Brčko BiH ................81Asocijacija za razvoj LEDA ..................................... 82Centar za građansku suradnju ..............................50Centar za humanu politiku Doboj ........................98Centar za informativnu dekontaminaciju ..........59Centar za istraživačko novinarstvo .....................29Centar za ljudska prava UNSA .............................. 73Centar za odgovornu demokratiju Luna ............ 31Centar za održivi razvoj “Una” ..............................38Centar za razvoj civilnog društva ........................ 35Centar za razvoj medija i analize .......................... 21Centar za zastupanje građanskih interesa ....... 97Centri civilnih inicijativa ........................................... 25Demokratski centar “Nove Nade” ........................ 52ENING d.o.o. Livno .....................................................94Fiskalni monitor u BiH .............................................. 75Fondacija “Cure”.......................................................... 71Fondacija lokalne demokratije .............................. 37Forum građana o sigurnosti u zajednici ............ 78Forum građana Tuzla ............................................... 40Forum građana Zenice ............................................. 67Glavna služba za reviziju Republike Srpske ...... 15Helsinški odbor za ljudska prava u

Republici Srpskoj ..................................................47H.O.O. Omladinski centar Trebinje .......................65Inicijativa i civilna akcija - ICVA .............................41Klub mladih “Gorica” ................................................ 79Klub potrošača Tuzlanskog kantona ..................80Međunarodni forum Bosna, R.C. Tuzla ...............80Ministarstvo rada i poduzetništva TK .................90Ministarstvo unutrašnjih poslova

Unsko-sanskog kantona .....................................90Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Republike Srpske ..................................................92Mreža pravde BiH .......................................................44MUP Županije Zapadnohercegovačke ...............89

Nansen dijalog centar Sarajevo .............................61Nezavisni sindikat uposlenika EPHZHB .............88NUKLEUS Banja Luka ...............................................66NVO BOSPO.................................................................64NVO “Merhamet” Doboj ..........................................62NVO Otvorena mreža, Sarajevo .......................... 102NVO RAZRED .............................................................. 77Omladinski centar Vermont ................................... 22Omladinski komunikativni centar.........................36Omladinski savjet Bijeljina ......................................49Općina Gradačac ........................................................92Općina Zenica ..............................................................91Perpetuum Mobile .....................................................84proMENTE .....................................................................83PRONI Centar za omladinski razvoj ....................48Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja

i odgoja Županije Posavske .............................. 87Savez dobrotvornih društava “Merhamet” ....... 55Savez studenata Ekonomskog fakulteta

Distrikta Brčko .......................................................86Savjet mladih Srebrenice.........................................50Savjet potrošača BPK Goražde ............................69Sindikalna organizacija pravosuđa

Županije Posavske ................................................88SIPA ..................................................................................91Srpski omladinski savez “SOS” Brčko ................ 57Srpsko prosvjetno i kulturno društvo

“Prosvjeta” Mostar ................................................ 52SSS Posavskog kantona........................................... 87Studentski parlament - AntiKor tim ....................84Transparency International BiH (TI BiH) ...........99Tužilaštvo Kantona Sarajevo ..................................89TV Hayat ........................................................................93Udruga C-centar ......................................................... 75Udruženje altruista “Ispočetka” ............................62Udruženje boraca Organizatori otpora Krajine

“Sove Krajine” .........................................................58Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih

poslova Republike Srpske ..................................43Udruženje Djeca - Stubovi svijeta ........................ 67Udruženje “Forum žena” Bratunac ...................... 53Udruženje građana “Inicijator” ..............................85

Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH | 105

Udruženje građana i raseljenih lica Ilijaš.............63Udruženje građana poljoprivrednika

“Agrorazvoj” .............................................................53Udruženje građana Tender ......................................24Udruženje Infohouse ..................................................22Udruženje KYODO ......................................................96Udruženje logoraša iz Zenice .................................68Udruženje mladih Cazin-Net ...................................76Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom -

amputacijom “AMPUTIRCI” ................................82Udruženje potrošača Kantona Sarajevo .............66Udruženje Radio Kameleon - Otvorena mreža

ljudskih prava i demokratije ............................ 100Udruženje/udruga BH novinari ..............................39Udruženje uzbunjivača u BiH ..................................32Udruženje za promociju kulture mira ..................45Udruženje za zaštitu potrošača Brčko ................62Udruženje za zaštitu žiranata u BiH .................... 101Udruženje žena “Duvanjke” Tomislavgrad ........ 60UG DON Prijedor .........................................................33UG “Justicia” ................................................................ 46

UG “Lovor” Mostar ....................................................66UG NARKO-NE .............................................................70UG “Ruka ruci” Bihać .................................................70UG “Trka za život” Brčko ..........................................78UG “Stop mobbing” ...................................................73UG ToPeeR .....................................................................72UHO “Ruhama” Zenica ..............................................56Unija za održivi povratak i integracije u BiH .....34Unija za održivi povratak Roma ............................63Uprava policije Unsko-sanskog kantona .............91Ured za razmatranje žalbi

Bosne i Hercegovine ..............................................13Ured za reviziju institucija BiH.................................14Ured za reviziju institucija Federacije BiH ..........16Ured za reviziju javne uprave i institucija

u Distriktu Brčko ......................................................17Vesta Tuzla .................................................................... 30Vijeće mladih općine Cazin .................................... 60Vlada Ze-do kantona .................................................89Zaklada/Fondacija “Interprimus” Tuzla ............. 46

106 | Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH

Dalmatinska 1, 71000 Sarajevo, BiHTel/Fax: +387 33 263 546

[email protected]

Skenderija 15, 71000 Sarajevo, BiHTel/Fax: +387 33 200 538, 209 304

[email protected]. infohouse.ba

M A N I F E S TACCOUNT-a

Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH

Korupcija je najvažniji društveni problem u Bosni i Hercegovini koji direktno udara na temelje društva.

Početak svake borbe protiv korupcije počinje rušenjem mita da je korupcija pitanje “naše kulture i tradicije”.

ACCOUNT je nadnacionalna i nepolitična mreža udruženja, javnih institucija, medija, međunarodnih organizacija i pojedinaca zainteresiranih da se zaustavi korupcija u Bosni i Hercegovini.

Misija ACCOUNT-a je reforma sistema koji generiše korupciju, poavećanje nivoa odgovornosti, promjene moralnih i etičkih stavova i aktivno učešće svih segmenata društva (vlade, građanskog društva, privatnog biznisa i stranih predstavnika).

Cilj ACCOUNT-a je izgradnja društva gdje je korupcija “visokorizičan” i “niskoprofi tan” poduhvat.

ACCOUNT se zalaže za socijalnu pravdu i društvo bez ugnjetavanja i neimaštine.

Borba protiv korupcije obuhvata edukaciju, prevenciju i represiju. ACCOUNT u svojim antikorupcijskim aktivnostima želi biti edukativan i djelovati preventivno. Represija je u nadležnosti policije, tužilaštava i sudova.

ACCOUNT insistira na slobodi govora, transparentnosti i slobodnom pristupu informacijama.

Aktivnosti ACCOUNT-a usmjerene su na prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, privredi, obrazovanju, pravosuđu i zdravstvu. Aktivnosti će se organizirati u pet sektorskih grupa a članice će se uključivati prema vlastitom opredjeljenju i u skladu s ciljevima njihovih organizacija.

Strategije borbe protiv korupcije bit će usmjerene kako na onog koji mito daje tako i na onog koji mito prima. Više odgovornosti, manje korupcije.