KLASIFIKACIJA DELATNOSTI - 4 strana 1.1.5 sektor d proizvodnja i snabdevanje elektri¤’nom energijom,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KLASIFIKACIJA DELATNOSTI - 4 strana 1.1.5 sektor d proizvodnja i snabdevanje...

 • KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

 • 2

 • 3

  S A D R Ž A J

  Strana 1. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA 5 1.1. KLASIFIKACIJA DELATNOSTI 8 1.1.1 Sektor A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO 9 1.1.1.1 Podsektor AA Poljoprivreda 9

  1.1.1.2 Podsektor AB Šumarstvo 13

  1.1.1.3 Podsektor AV Vodoprivreda 13

  1.1.2 Sektor B RIBARSTVO 14

  1.1.3 Sektor V VAĐENJE RUDA I KAMENA 15

  1.1.3.1 Podsektor VA Vađenje energetskih sirovina 15

  1.1.3.2 Podsektor VB Vađenje ostalih sirovina i materijala, osim energetskih 16 1.1.4 Sektor G PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19

  1.1.4.1 Podsektor GA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana 19

  1.1.4.2 Podsektor GB Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 25

  1.1.4.3 Podsektor GV Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože 31

  1.1.4.4 Podsektor GG Prerada drveta i proizvodi od drveta 33

  1.1.4.5 Podsektor GD Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, izdavačka delatnost i štampanje 34

  1.1.4.6 Podsektor GĐ Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva 37

  1.1.4.7 Podsektor GE Proizvodnja hemikalija, hemijskih proizvoda i veštačkih i sintetičkih vlakana 38

  1.1.4.8 Podsektor GŽ Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plastičnih masa 43

  1.1.4.9 Podsektor GZ Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 45

  1.1.4.10 Podsektor GI Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 49 1.1.4.11 Podsektor GJ Proizvodnja mašina i uređaja, na drugom mestu nepomenuta 56

  1.1.4.12 Podsektor GK Proizvodnja električnih i optičkih uređaja 62

  1.1.4.13 Podsektor GL Proizvodnja saobraćajnih sredstava 68 1.1.4.14 Podsektor GLJ Prerađivačka industrija, na drugom mestu nepomenuta 72

 • 4

  Strana 1.1.5 Sektor D PROIZVODNJA I SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I VODOM 76 1.1.6 Sektor Đ GRAĐEVINARSTVO 77 1.1.7 Sektor E TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, OPRAVKA

  MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKALA I PREDMETA ZA LIČNU

  UPOTREBU I DOMA]INSTVO 80 1.1.8 Sektor Ž HOTELI I RESTORANI 90 1.1.9 Sektor Z SAOBRA]AJ, SKLADIŠTENJE I VEZE 92 1.1.10 Sektor I FINANSIJSKO POSREDOVANJE 96 1.1.11 Sektor J AKTIVNOSTI U VEZI S NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE AKTIVNOSTI 99 1.1.12 Sektor K DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 107 1.1.13 Sektor L OBRAZOVANJE 110 1.1.14 Sektor LJ ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD 112 1.1.15 Sektor M OSTALE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE USLUŽNE AKTIVNOSTI 114 1.1.16 Sektor N PRIVATNA DOMA]INSTVA SA ZAPOSLENIM LICIMA 120 1.1.17 Sektor NJ EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TELA 120 2. LISTA SKRA]ENIH NAZIVA KATEGORIJA KLASIFIKACIJE DELATNOSTI 122 3. VEZA JEDINSTVENE KLASIFIKACIJE DELATNOSTI (JKD) SA KLASIFIKACIJOM DELATNOSTI (KD) 152 4. UREDBA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA RAZVRSTAVANJA PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI 197 5. PRAVILNIK O METODO LOGIJI ZA RAZVRSTAVANJE JEDINICA

  RAZVRSTAVANJA PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I METO-

  DOLOGIJI ZA VOĐENJE REGISTRA JEDINICA RAZVRSTAVANJA 201

 • 5

  1. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU

  JEDINICA RAZVRSTAVANJA 380.

  Na osnovu člana 96. tačka 21 Ustava Savezne Republike Jugoslavije, izdajem

  U K A Z

  O PROGLAŠENJU ZAKONA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA

  RAZVRSTAVANJA

  Proglašava se Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja koji je donela Savezna skupština na sednici Veća republika od 16. maja 1996. godine i na sednici Veća građana od 19. juna 1996. godine.

  PR br. 189 Predsednik 19. juna 1996. godine Savezne Republike Jugoslavije Beograd Zoran Lilić, s. r.

  ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU

  JEDINICA RAZVRSTAVANJA1

  Član 1.

  Ovim zakonom se utvrđuje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i Registar jedinica razvrstavanja (u daljem tekstu: Registar) kao uređena automatizovana evidencija jedinica razvrstavanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

  Član 2.

  Klasifikacija se primenjuje:

  1. u donošenju i praćenju mera ekonomske i socijalne politike;

  2. u statistici i evidenciji;

  3. u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema delatnostima i izvršavanju međunarodnih obaveza;

  4. u naučnoistraživačkom i analitičkom radu;

  5. za upis delatnosti u sudski ili poseban registar.

  Član 3.

  Klasifikacija sadrži šifre, nazive i opise delatnosti.

  Klasifikacija iz stava 1. ovog člana sastavni je deo ovog zakona.

  Na osnovu klasifikacije iz stava 1. ovog zakona, izrađuje se lista skraćenih naziva delatnosti radi elektronske obrade i publikovanja podataka.

  1 "Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99.

 • 6

  Član 4.

  Prema Klasifikaciji se razvrstavaju po delatnostima: preduzeća i drugi oblici organizovanja, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, političke, sindikalne i druge organizacije i lica koja u vidu zanimanja u svoje ime trajno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinica razvrstavanja).

  Razvrstavanje po delatnostima vrši se po propisanoj metodologiji.

  Član 5.

  Jedinica razvrstavanja raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju Klasifikacije (sektor, podsektor, oblast, grana, grupa i podgrupa) prema delatnosti koju obavlja.

  Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju Klasifikacije iz stava 1. ovog člana prema delatnosti koju pretežno obavlja (pretežna delatnost).

  Pretežnom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se delatnost u kojoj je ostvarena najveća dobit uvećana za iznos bruto zarade, odnosno delatnost iz akta o osnivanju.

  Član 6.

  Podatke potrebne za razvrstavanje po delatnostima i za vođenje Registra, jedinica razvrstavanja dostavlja sudu koji vodi sudski registar ili organu koji vodi poseban registar sa prijavom za registraciju.

  Sud ili drugi organ koji vodi poseban registar, dužan je da organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima dostavi prijave za razvrstavanje primljene u toku meseca najdocnije do 5. u sledećem mesecu.

  Podatke za koje ne postoji obaveza prijavljivanja sudu ili drugom organu jedinica razvrstavanja dostavlja organu u republici koji vrši razvrstavanje po delatnostima.

  Podaci o jedinici razvrstavanja dostavljaju se nadležnom saveznom organu, odnosno organizaciji koja vodi registar.

  Član 7.

  Jedinica razvrstavanja obaveštava se o kategoriji delatnosti i o promenama u razvrstavanju.

  Član 8.

  Podaci o jedinici razvrstavanja upisuju se u registar koji vodi nadležni savezni organ, odnosno organizacija.

  Registar sadrži naziv, identifikacioni broj, adresu, šifru i naziv delatnosti i druga identifikaciona obeležja jedinica razvrstavanja i podatke o promenama.

  Registar se vodi po propisanoj metodologiji primenom elektronske obrade podataka.

  Član 9.

  Odredbe tač. 1. i 3. člana 2. ovog zakona primenjuju se od 01. janaura 2001. godine.

  Član 10.

  Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 6/76).

 • 7

  Odluka o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 i 47/90) prestaje da važi 31. decembra 2000. godine.

  Član 11.

  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

 • 8

  1.1. KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

 • 9

  KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

  Ob-last Grana Grupa Podgrupa N a z i v i o p i s d e l a t n o s t i

  1 2 3 4 5

  Sektor A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO Podsektor AA POLJOPRIVREDA 01 Poljoprivreda, lov i odgovarajuće uslužne aktivnosti 011 Gajenje useva i zasada, povrtarstvo i hortikultura 0111 01110 Gajenje žita i drugih useva i zasada Ova delatnost obuhvata: - gajenje žitarica: tvrda i meka pšenica, raž, suražica, krupnik, proso, heljda,