Kesaksian Yusuf Roni

 • View
  258

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Kesaksian Yusuf Roni

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  1/22

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  2/22

  kakek yang ibaa dan kharismanya sangat besar

  ditengah-tengah keluarga kami dan dalam masyarakat

  Islam Palembang2 $ejak ke!ilpun saya sudah !enderung

  mempelajari agama Islam dan melaksanakan syariat-

  syariat agama dengan baik sampai saya deasa tetap

  konsisten.

  $ebab rotanlah bagian saya ketika ke!il apabila saya

  malas dalam melaksanakan ibadat. +emikian kerasnya

  keluarga saya mendidik saya dalam agama Islam

  sehingga saya bertumbuh menjadi penganut yangfanatik dalam agama Islam2....

  $etelah keluarga kami pindah ke 3andung maka saya

  dimasukkan ke

  Pesantren YPI (Yayasan Pesantren Islam) ln.

  'uhammad 04 3andung yang dipimpin oleh 3apak K.".

  5dung Abdurahman.

  $aya aktif dalam organisasi muda Islam yaitu sebagai*

  (0) Ketua 5mum $&P'I($erikat Pelajar 'uslimin

  Indonesia) !abang 3andung.

  (6) Ketua I $&P'I ,ilayah aa-3arat....

  (7) Ketua 8embaga +a#ah $&P'I Pusat ....

  (9) Ketua $eksi Pendidikan P$II (Partai $yarikat Islam

  indonesia :abang 3andung.

  (;) Ketua $eksi Pemuda P$II Kabupaten 3andung....

  (4) Ketua seksi +aah dan Pers Pemuda 'uslimin

  Indonesia ,Ilayah aa 3arat.

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  3/22

  () $alah satu anggotak pimpinan +P"+(+ean Pimpinan "arian +aerah) KAPPI.

  $aya aktif dengan gigih memperjoangkan ideologi islam

  dalam kesempatan apapun termasuk membendung

  perkembangan agama Kristen di aa 3arat.

  amun saya tidak pernah mendapat kepuasan rohani

  dan hidup saya selalu gelisah karena rohani saya tidak mendapat ketenangan bahkan diliputi tanda tanya

  tentang %Kepastian Keselamatan%.

  +alam situasi inilah saya terpikat dengan Yesus Kristus

  yang memberikan keselamatan yang pasti sehingga

  sekarang saya mendapat %+amai $ejahtera% dari uhan

  dan sekarang ada ketenangan rohani sejak saya terima

   Yesus sebagai uru $elamat.....

  'engapa saya tertarik pada Kristen?

  $aya merasa perlu menjelaskan sebab-sebab saya

  tertarik kepada Kristen. Apa sebabnya Kristen itu

  demikian menarik dan apa daya tariknya sehingga

  saya rela melepaskan agama Islam yang saya anut

  sejak dari turun temurun dan pindah ke agama Kristen.....

  "al ini bukanlah karena daya tarik materi atau

  bujukan-bujukan pendeta atau orang-orang Kristen

  sebagaimana sering diduga oleh sementara orang atau

  pihak orang luar baha orang-orang pindah ke agama

  Kristen disebabkan bujukan-bujukan materi. +alam

  kesempatan ini saya ingin menjelaskan baha

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  4/22

  pandangan-pandangan seperti ini sungguh sangat

  keliru2.....

   Yang benar ialah karena %Panggilan dari uhan Yesus% se!ara pribadi pada tiap-tiap orang yang

  dikehendakiya. $edangkan saya se!ara pribadi sangat

  terpikat dengan %Kepastian Keselamatan% yang diberikan

  oleh Yesus Kristus dalam ajaran-ajaranya yang

  tertera di dalam Al Kitab.

  $e!ara terperin!i saya uraikan sebagai berikut*

  A. Pertobatan dari +osa*

  (A) $oal +osa*

  +osa yang menyerang dan melekat pada manusia tanpa

  terke!uali tiada satu manusiapun yang terluput dari

  dosa. +an dosa dari dahulu sampai sekarang tetap

  sama... Apa itu dosa sehingga memberatkan manusia?...

  (0) Asalnya +osa.

  $ejak Adam dan "aa jatuh dalam bujukan Iblis maka

  manusia telah hilang segala kemulian Allah yang ada

  padanya. Adam dan "aa jatuh di dalam dosa karena

  melanggar perintah Allah.

  %Adapun ular ialah yang paling !erdik dari segala

  binatang di darat yang dijadikan oleh uhan A8lah.

  5lar itu berkta kepada perempuan itu*%entulah Allah

  berfirman* $emua pohon dalam taman ini jangan kamu

  makan buah nya bukan?...%

  %lalu sahut perempuan itu kepada ular itu*

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  5/22

  %3uah phon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan

  tetapi tentang buah pohon yang ada ditengah-tengah

  taman Allah berfirman* angan kamu makan ataupun

  raba buah itu nanti kamu mati% %etapi ular itu

  berkata kepada perempuan itu* %$ekali-kali kamu tidak

  akan mati tetapi A8lah mengetahui baha pada aktu

  kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan

  menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang

   jahat.%

  %Perempuan itu melihat baha buah pohon itu baikuntuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon

  itu menarik hati karena memberi pengertian.

  8alu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan

  diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama

  dengan dia dan suaminya memakannya% %'aka itulah

  dosa manusia yang pertama dan akibatnya besar lagi

  hebat dan hukumannya segera datang. $ebab Adam dan"aa telah memperoleh sifat-sifat yang su!i dari Allah

  maka dosa itu datangnya dari luar mereka.

  Asalnya dari Iblis dengan perantaraan ular.

  +engan Adam dan "aa jatuh ke dalam dosa maka

  segala sifat-sifat yang su!i dari Allah itu telah hilang

  karena itu mereka mendapatkan dirinya telanjang

  setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah

  larangan tersebut.

  (6) +osa ,arisan

  $emua orang telah lahir di dalam dosa maksudnya

  manusia itu !enderung atau mempunyai tabiat-tabiat

  dosa atau karakter dosa inilah maksud dosa arisan.

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  6/22

  +ulu saya menyangka baha dosa arisan itu adalah

  dosa turunan dengan pengertian@ dosa bapak kita

  kitalah yang menanggungnya atau dosa kita anak

  kitalah yang menanggungnya. 3ukan ini maksudnya dosa

  arisan2 'aksud dosa arisan ialah ke!enderungan

  manusia berbuat dosa atau pengaruh dosa itu telah

  mempengaruhi hidup manusia turun temurun tabiat-

  tabiat dosa melekat pada manusai antara lain@

  menentang kepada Allah berontak kepada segala

  perintah-perintahya itulah sifat-sifat manusia.

  3uktinya dosa bohong sejak ke!il tidak ada yang mengajari bohong namun manusia sudah pandai

  berbohong. $iapakah manusia yang tidak pernah

  berbohong?

  Itulah pengaruh dosa yang melekat pada manusia sejak

  Adam dan "aa jatuh ke dalam dosa dan pengaruh itu

  terus diarisi oleh manusia turun temurun. +an manusia

  tidak bisa keluar dari dosa ini dengan segala ikhtiar dan usahanya sendiri.

  :ontohnya* orang yang jatuh ke dalam lumpur makin

  dia berusaha sendiri makin orang itu masuk lumpur

  lebih dalam itulah sebabnya manusia yang berusaha

  sendiri terke!uali ada orang lain yang menolongnya di

  luar lumpur itu barulah dia dapat keluar dari dalam

  lumpur itu. rang yang dapat menolong kita keluar dari lumpur dosa ialah satu-satunya Yesus Kristus2

  %$ebab semua orang telah berdosa2

  %Idak ada yang benar seorangpun tidak.%

  %$esungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh*

  yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa2%

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  7/22

  (7) "akekat dosa*

  +sa harus ditanggung oleh manusia-manusia harus

  menanggung segala kesalahaan-kesalahannya.

  %$ungguh semua jia Aku punya2 3aik jia ayah maupun

   jia anak Aku punya2 +an orang yang berbuat dosa itu

  yang harus mati2% Karena itu manusia berusaha akan

  menghapus dosanya dengan berbagai !ara namun sia-

  sia sebab pasti manusia itu jatuh lagi jatuh lagi dan

  tidak luput dari dosanya.

  "akekat dosa terletak di dalam hati manusia bila

  hatinya busuk dia lebih berdosa dari apa yang bisa

  dilihat oleh manusia se!ar lahiriah. +an saya

  sependapat juga dengan pengajaran Ki Agen

  $uryomentaram baha segala sesuatu kebaikan atau

  kejahatan terletak pada hati manusia2

  "anya Yesus Kristus yang dapat menyu!ikan manusia dari segala dosanya2. %+an darah Yesus Anakya itu

  menyu!ikan kita dari pada segala dosa% %etapi supaya

  kamu tahu baha di dunia ini Anak 'anusia berkuasa

  mengampuni dosa%

  $ebab itu manusia hidupnya tidak ada damai disana-

  sini terjadi keka!auan karena dosa. 'anusia

  berkeinginan berbuat baik namun tidak pernah terlaksana disebabkan dorongan haa nafsu lebih

  menguasainya. Keinginan daging lebih menguasai

  manusia daripada keinginan Roh Kebenaran.

  %Karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan

  Roh adalah hidup dan damai sejahtera.% $ebab

  perbuatan dosa itulah keinginan daging nafsu manusia

  yang melekat pada tabiat manusia. Keinginan daging

 • 8/16/2019 Kesaksian Yusuf Roni

  8/22

  kata-kata Yunaninya $arB maksudnya keinginan haa

  nafsu manusia yang tidak dapat dilepaskan oleh manusia

  itu2 %Perbuatan daging telah nyata yaitu* per!abulan

  ke!emaran haa nafsu penyembahan berhala sihir

  perseturuan perselisihan irihati amarah kepentingan

  diri sendiri