Click here to load reader

Kako Napraviti Likovnu Analizu

 • View
  286

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

Text of Kako Napraviti Likovnu Analizu

 • Kako napraviti likovnu analizu?

  Nastavnici najee prakticiraju analizu kao element vrednovanja u nastavi. Uvoenjem dravne mature, analiza postaje obavezan nain vrednovanja znanja. U primjeru koji slijedi moe se pratiti analiza napravljena prema kriterijima postavljenima u probnoj dravnoj maturi za likovnu umjetnost. Stoga, postavljen zadatak i strukturu analize treba promatrati u kontekstu slinih primjera u probnoj maturi za likovnu umjetnost.

  Umjetniko djelo Jan van Eyck: Arnolfini i njegova ena, ulje na dasci 82.2 60 cm, 1434, Nacionalna Galerija, London

 • Zadatak za uenike

  Analizirajte sliku Jan van Eycka Arnolfini i njegova ena tako da: grafiki prikaete

  na posvijetljenoj reprodukciji

  u analizi cjeline djela objasnite

  paljivo odaberete, oznaite

  i objasnite detalje koji ukazuju na

  u sintezi / zakljuku uinite sljedee

  kompoziciju, prikaz prostora, temu smjestite djelo u odgovarajue razdoblje

  os simetrije, primjenu boja, teksturu objasnite karakteristike razdoblja

  raspored boja unutar formata, raspored boja

  privid volumena putem stupnjevanja skale boja (modelacije)

  imenujete autora djela

  privid kubnog prostora i

  kompoziciju cjeline

  privid kubnog prostora odredite anr djela

  prostorne planove. tematski raspored autora i vrijeme nastanka djela odredite temu djela

  Analiza

  Slika prikazuje brani par Arnolfini u enterijeru. Pripada anru portreta uz elemente enterijera. Prikaz je naznaen unutar planova koji definiraju privid prostora i tematske naznake:

  Planovi prate prikaz dubinskog prostora i temu. U prvom planu prikazane su lape i pas, u 2. planu paralelno i simetrino su rasporeeni glavni akteri radnje Arnolfini i njegova ena, u 3 planu svijenjak, u 4. planu komoda(?) i lape, te ogledalo sa zidom u 5. planu. Lijevo i desno uz sam rub polja prikazani su dijagonalno postavljeni elementi koji povezuju 2, 3, i 4 plan.

 • Prostor

  Prostor je definiran prostornim planovima, prikazom unutarnjih stranica sobe koje definiraju 5 stranica geometrijskog tijela, dok je esta stranica naznaena prikazom u ogledalu. Zbog prikazanih 6 stranica (zidovi i podovi) javlja se privid kubinog prostora. Na slici su naznaeni elementi armature koji ukazuju na konstrukciju elemenata unutar polja, ali ne i linearnu perspektivu obzirom na to da nema konvergencije linija prema definiranom oitu. Armatura se temelji na rasporedu vertikala, horizontala i dijagonala koje se poklapaju s prikazima stranica sobe (prozor, strop, pod) i namjetaja (krevet, ormari, komoda).

  Moe se zakljuiti da privid trodimenzionalnog prostora postoji, ali nije postignut sredstvima linearne perspektive, ve konstrukcijom geometrijskih tijela ije linije konvergiraju prema razliitim tokama oko sredinje osi.

 • Pozicija promatraa slike je vezana uz sredinju os i poklapa se s prikazom ogledala, pa su stoga neki prikazani objekti sagledivi odozgo, to ukazuje na visoko oite. Privid prostornih odnosa postie se takoer rasporedom objekata, te prividom trodimenzionalnog volumena u tri tona, koji moemo nazvati modelacijom.

  Kompozicija

  Format djela je vertikalno postavljen pravokutnik. Raspored unutar formata ukazuje na simetrinu raspodjelu lijeve i desne strane.

 • Os prolazi kroz svijenjak, ogledalo, psa, dok su neki dijelovi pomaknuti od vertikalne osi kao spojene ruke para, ili tijelo psa. Os naznauje podjelu unutar koloristike skale. Na desnoj polovici formata dominiraju tonovi smee, tj. boje iz tercijalnog niza. U lijevoj polovici formata dominantna je boja primarnog niza crvena, uz manju pojavu plave i sekundarnog niza zelena. Zastupljena je i akromatska skala (npr. pokrivala za glave suprunika). Dominantni kontrasti su: svjetlo-tamni (desna polovica formata) i komplementarni (lijeva polovica formata), te toplo-hladni (lijeva polovica i detalji s voem na desnoj polovici formata). Uoava se i kontrast akromatsko-kromatsko ravnomjerno rasporeeno na desnoj i lijevoj polovici formata u gornjem dijelu. Privid ulaska svjetla je na desnoj strani, a najosvjetljeniji su neki dijelovi koji su i znaenjski zanimljivi prozor, glave, ruke, svijenjak:

  Prijevod slike u crno-bijelu skalu naznauje osvijetljene dijelove, te izjednaavanje tonaliteta (zeleno-plavo-crveno) na lijevoj strani slike. Zanimljiv je raspored crvene boje koja zatvara prividni trokut inei tople dijelove skale boja dominantnima u desnoj polovici kompozicije.

  Detalj Detalj se moe promatrati na razini znaenja i naina oblikovanja. Prikazane su tri vrste detalja zastupljenih unutar djela:

 • A tematski; povezani su s temom, evociraju elemente svakodnevnog, ali esto nose simboliko znaenje poput prisutnosti bojeg svevideeg oka - svijea, vjernosti pas, obilja voe, papue posveenost tla (prostorije); B tekstura; ukazuje na razliite materijale, od uzorka drva, tkanine, metala do istonjakih tepiha C modelacija (ve spomenuto) to ukazuje na privid 3D, te tako definira prostorne odnose.

  Najzanimljiviji detalj je prikaz konveksnog ogledala u pozadini koji definira scenografiju prizora zatvarajui 6 granicu geometrijskog tijela prostorije, te dodajui nove, skrivene likove u sam prizor. Pokraj prikaza ogledala nalazi se natpis goticom kojom Jan van Eyck potpisuje i datira sliku u 1434.g.

  Zakljuak Slika pripada razdoblju izmeu internacionalne gotike i renenesanse na sjeveru. Renesansni elementi i elementi internacionalne gotike su podjednako rasporeeni. Na renesansu ukazuje vrijeme nastanka, odabir teme (svjetovni portret u enterijeru), nain prikazivanja (privid 3D prostora unutar 2D plohe slike), te tehnika ulja na dasci (to nije obraeno u ovoj analizi). Na internacionalni stil gotike ukazuju ikonografski elementi kroz tematske detalje i idealizacija bez naturalistikih elemenata u portretu, visoka pozicija promatraa, te neprimjenjivanje zajednikog oita.

  Tekst preuzet sa stranice:

  http://luevaloacije.wikispaces.com/Likovna+analiza#x-Kako napraviti likovnu analizu?-Zadatak za uenike

Search related