Kakanjske novine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novine Opcine Kakanj

Citation preview

 • Informativni list opine Kakanj Godina X, Broj 238 01.06.2014. www.kakanjske.com Cijena 1 KM

  KAKANJSKENOVINE

  S ciljem smanjenja emisije praine u TE Kakanj

  Potpisan ugovor vrijedan 6, 6 miliona Eura za rekonstrukciju elektrofiltera

  Juniori Odbojkake akademije Kakanj prvaci FBIH

  ZA SANACIJU OTEENIH STAMBENIH OBJEKATA I PUTEVA, TE SANACIJU KLIZITA NA PODRUJU

  KAKNJA POTREBNO VIE OD 15 MILIONA KM

  Po prvim preliminarnim procjenama, za sanaciju nas-talih oteenja puteva na podruju opine Kakanj potrebna su novana sredstva u iznosu 3.500.000 KM.Uzimajui u obzir dosadanja iskustva u pogledu visine utroenih sredstava za sanaciju klizita (npr. klizite Laze 1 hektar zemljita, izrada drenaa i zi-dova sa izradom projektne dokumentacije 100.000,00 KM), moe se govoriti o potrebnim sredstvima za san-aciju klizita izazvanih prirodnom nesreom u iznosu od 9.000.000 KM. Za sanaciju potpuno poruenih st-ambenih objekata, za popravke djelimino oteenih

  kua, te za popravke poplavljenih kua potrebno je obezbijediti 2.700.000 KM.Sve navedeno rjeavat e se shodno mogunostima Budeta Opine Kakanj, a prioritet e se staviti na apliciranje prema viim nivoima vlasti i fondovima meunarodne pomoi obzirom na injenicu da ka-kanjska lokalna zajednica objektivno gledano ne moe sama sanirati strahovite posljedice prirodne nesree.(Izvod iz Informacije o borbi protiv prirodne nesree i preliminarni presjek stan-

  ja nastalih teta na podruju Kaknja)

 • 2 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  KAKANJSKE NOVINEInformativni list opine Kakanj

  www.kakanjske.com

  Kakanjske novine su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju

  tampanih medija na podruju opine Kakanj, kao i iroj promociji opine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan opine Kakanj, dobile opinsko priznanje Plaketa sa diplomom

  Izdava:Kakanjske novine doo KakanjDirektor:Fikret KadriGlavni i odgovorni urednik:Faris Sikiri

  Redakcija:Eldin OmeragiAzerin SalihbegoviEmerin AhmetaeviAmina KuloviIlma TopaloviAmila DurmiMaja HodiSaradnici:Ivica PekiAdib ZekiMaid GoralijaAlmir ImamoviSanela SmajiAbdurahman ZukanEmina DediNaa KovaeviAhmed KovaMirsad MujagiHamid HadiEdis kuljAlma Kahvedi

  List izlazi svakih 15 dana.Adresa redakcije:ehida br. 5KakanjTelefon/fax:032 554-878E-mail:[email protected]:Redakcija

  Grafika obrada i DTP:Labirint d.o.o. Zenicatampa:Labirint d.o.o. Zenica([email protected])

  Rukopisi, fotografije i diskovi se ne vraaju.List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rjeenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu miljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine Kakanjske novine su proizvod na koji se ne plaa porez na promet proizvoda.

  iro raun:134-020-0000083244 kod IK banke Zenica

  UVODNIK

  Svi smo ogoreni, plaemo, pitamo se zato ba nama?! Ako bolje razmislimo, moda nam je trebala upravo jedna ovakva lekcija. Sila Bogu nije mila. Svi smo nekad negdje uli tu izreku. Razgrabili smo se na sve strane. Sve nam je malo i konstantno hoemo jo. Imamo sve i treba nam jo. Imamo jo i treba nam jo. Nezasiti smo. Materijal-isti smo. Gladni smo. Pohlepni smo. Oholi smo. Bezobrazni smo. Grabeljivi smo. To je istina o nama, o lju-dima.Prirodna nesrea, poplava, Boja opomena, kazna, nazovite ju kako hoete, ako nita drugo dala nam je mogunost i priliku da se popravimo, da se izvinimo prirodi, sebi samima i da konano postanemo ljudi. Unitila je sve ali nas je ujedinila. Nikad ne znamo zato je dobro neko zlo. Poplava je moda potopila kue, garae, staje, ceste, ali je istovremeno preplavila ljudska srca ljubavlju, hrabrou i nadasve ljudskou. U onih prvih nekoliko kritinih i zastraujuih dana nismo se pitali kako se zovemo, u koga vjerujemo, kome se klanjamo, kojeg politiara simpatiemo, nismo se pitali nita osim kome treba pomo i kako je dostaviti?Probudili smo se. Osvijestili smo se. Opet smo ljudi! Valjda smo shvatili kako smo mali poput mrava, tihi i nemoni pred Bojom rijei i Njegovim djelom. Neki od nas izgubi-li su sve u jednom jedinom trenutku. I koga sada kriviti? Politiare? Druge ljude? Sebe?Kau da se dobro dobrim vraa. Nama se vratilo onako kako smo i zasluili.Humanost nema konkurencijuDa smo ipak samo ljudi, ranjivi i nerijetko pokvareni, iako u tekoj situaciji, pokazali smo i ovaj put. Naalost! Da ostanemo samo na lokalnoj zajednici i u naoj opini rei emo da smo se pokazali u najboljem i u najgorem svjetlu. Nai sugraani su poka-zali takvu humanost, takvu odanost gradu, svojim Kakanjcima, svojim ljudima, svojim komijama, rodbini, poznanicima, da jed-nostavno morate to istai i biti ponosni to ivimo u gradu u kojem ivimo. Pomagali su i ljudima iz Kaknja i ljudima iz Maglaja, lino ili posredstvom humanitarnih organizacija i odjednom svi zajedno postali smo ljudi, ogoljeni, drutveno korisni, humani, ponos-ni, portvovani... Svaka nam ast. Svaka ast svakom pojedincu koji je na bilo koji nain pomogao bilo kome kome je pomo tre-bala.Naalost, moramo spomenuti i onaj tamni-ji dio prie. Poslije svega, dobri ljudi i dalje pomau, meutim nije mali broj onih koji pomo zloupotrebljavaju te iskoritavaju poplavu da se malo obogate. Takoer treba spomenuti i svakodnevna prepu-cavanja naih sugraana na drutvenim

  mreama koji se bave humani-tarnim aktivnostima. Naime, poela se voditi rasprava o tome preko koje organizacije je najbolje uruiti pomo. Na sve to moemo samo rei da hu-manost nema i ne smije imati konkurenciju. Zar je bitno preko koga?Opet jedna reenica koja poinje onom tunom rijeju. Naalost!

  Naalost, takoer nerijetko moemo proitati opet na nezaobilaznim drutvenim mreama i raspravljanja o tome kome je vie potrebna pomo? ta rei na to? Zar smo opet i pored ove opomene i ka-zne ostali na nivou povrnih, plitkih i zlih lju-di? Zar je na nama da sudimo i odluujemo kada smo se i sami uvjerili da smo samo mali nemoni mravi pred Boijom voljom? Ipak, kada sve oduzmemo i saberemo, uvijek ima bar jedan bolji ovjek u odnosu na one druge. Ipak smo odjednom postali jedna ve-lika a opet mala kakanjska porodica koja je zasluila i opravdala onu reenicu: Kakanj je grad dobrih ljudi.Ako nije bilo na facebooku, nije se desiloSmijeno iz cijele prie o poplavama je ona injenica da smo zalutali u nestvarnom, vir-tulenom svijetu i tamo ve odavno ivimo. Ko god je uradio bilo ta da bi pomogao drugome objavio je to i na fejzbuku. Ne znam da li je to smijeno ili opet samo alosno. Procijenite sami?Kad smo kod virtuelnosti, trebamo poh-valiti elektronske medije, sve kakanjske portale koji su iz minuta u minut izvjetavali graane o situacijama u svim mjestima na opini Kakanj. Moemo biti ponosni i na Civilnu zatitu,k ao i na opinske vlasti to su maksimalno i bez posustajanja djelovali te blagovremeno pomagali najugroenijima. Njihov trud u Kaknju je zasita bio vidljiv i uinkovit. Ne moemo zavriti ovu priu a ne spomenuti i sve privredne subjekte koji su inili uda i bili svojim Kakanjcima na raspolaganju u najteim danima. Na naelnik, g-din Nermin Mandra svakako je svojim djelovanjem uinio da budemo ponosni na na grad, na nae ljude. Znam, neko ve misli da je ovo neki politiki gov-or, ali pouzdano znam da su nai Kakanjci ili bar velika veina ponosna to je izabrala ba ovog ovjeka da bude na elu grada dobrih ljudi.Kada sve sumiramo, moemo samo rei jed-nu pametnu reenicu: Slona braa kuu grade. I mi emo ponovo sagraditi ondje gdje je srueno, pomoi gdje treba, poh-valiti to zasluuje pohvalu... Na poetku rekoh da je sve ovo bila lekcija. Nadam se da e nam to biti pouka. Svima nama. Valjda neemo zaboraviti. Ne bismo trebali...

  KAKANJ JE GRAD DOBRIH LJUDI

  Pie Ilma Topalovi

 • broj 238, 01.06.2014. 3

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNO

  U etvrtak 29. maja 2014. godine odrana je dvadeseta sjednica Opinskog vijea (OV) Kakanj. I ova sjednica poela je usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice, zatim komen-tarima na dostavljene odgovore na vijenika pitanja, a onda i vijenikim pitanjima i inicijati-vama. Na ranije predloeni dnevni ove sjednice dodano je novih est taaka, tako da je novi dnevni red sa ukupno 15 taaka, jednoglasno usvojen.Informacija o elementarnim nepogo-dama na podruju opine KakanjOva prva taka dnevnog reda je uzela i najvie vremena na dvadesetoj sjednici. Uvodna pojanjenja dao je Nurudin Hrusto, ef Slube civilne zatite. Izmeu ostalog, naglasio je da e za sanaciju oteenih i unitenih puteva, prema procjenama, biti potrebno izdvojiti 3.500.000 KM, dok e za sanaciju klizita trebati izdvojiti 9.000.000 KM. Za sanaciju oteenih kua, pre-ma procjenama, bit e potrebno 3.500.000 KM. Na osnovu dostavljenih podataka sa terena na podruju nae opine srueno je deset objeka-ta, od ega pet kua (dvije su bile nastanjene), dvije vikend-kue i tri pomona objekta (tale). Oteenih objekata je 54, od ega 43 kue (osam sa veim stepenom oteenja), est tala, te pet pomonih objekata. Usljed obilnih pada-vina na podruju opine Kakanj dolo je do po-jave veeg broja klizita koja prijete stambenim i pomonim objektima i infrastrukturi. Prema izvjetaju koji je dostavljen na vijenike klupe radi se o ukupnom broju klizita od 81, koja posredno ili neposredno ugroavaju ivote lju-di i materijalna dobra. Prioritetno od ovog broja za saniranje je 19 klizita, mada se sva klizita mogu tretirati kao prioritetna. Pored evidenti-ranih klizita postoji jo na stotine klizita koja ne ugroavaju ljude i materijalna dobra, a koja e se obii i evidentirati u narednom periodu.Prisutnima se obratio i opinski naelnik Ner-min Mandra. Izmeu ostalog je rekao da prob-lem klizita teko moemo rijeiti sami, pa se i Opina Kakanj osvre na najave sa dravnog nivoa koje se odnose na donatorske konfer-encije i druge fondove za pomo ugroenom stanovnitvu. Uputio je estitke svim orga-nizacijama i graanima koji su uestvovali u pruanju pomoi ugroenom stanovnitvu.Druga i trea taka dnevnog reda koje su se odnosile na izmjenu i dopunu Budeta opine Kakanj jednoglasno su usvojene. Do prijedloga

  izmjene i dopune budeta dolo je nakon to su firme Tvornica cementa Kakanj (100.000,00 KM) i DSM Trade Kakanj (10.000,00 KM) izvrili uplatu novca na raun opine Kakanj kao vid pomoi podujima pogoenim elementarnim nepogodama na naoj opini.Sredstva od koncesionih naknada proslijeena za sanaciju i proirenje puteva Bjelavii Riica i puta u MZ Bijele VodeNa dnevnom redu naao se i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroka sredstava od koncesionih naknada za 2014. godinu koji je jednoglasno usvojen. U ovom programu redni broj 2 koji glasi Sanacija i proirenje puta Bjelavii Riica se mijenja i glasi: Sanacija puteva, odrona i klizita iza-zvanih prirodnom nepogodom. Mjenja se i redni broj pet iz ovog programa koji je gla-sio Izgradna igralita u Kuiima, MZ Bijele Vode i sada glasi: Sanacija puteva, odrona i klizita izazvanih prirodnom nepogodom u MZ Bijele Vode. Ukoliko se iz transfera viih nivoa vlasti, donatorskih ili drugih izvora obezbijede neophodna sredstva koja su ovom odlukom predviena za sanaciju puteva, odrona i klizita, ova odluka se stavlja van snage.Jednoglasno je usvojen i Prijedlog oduke o izmjenama i dopunama Programa utroka namjernskih sredstava za zatitu okoline opine Kakanj az 2014. godinu. Obzirom da je usljed nastale prirodne nesree dolo do de-gradacije obala i korita rijeka i nanosa materi-jala, potrebno je poduzeti potrebne mjere na zatiti, ouvanju i poboljanju kvaliteta vode, sanirati nanose materijala, degradaciju obale, ime e se smanjiti nastajanje i taloenje ot-pada u koritima rijeka i omoguiti zatita rijeka i obala, tako da je dolo do odreenih promjena i u ovom programu, pa e se ranije planirana sredstva usmjeriti u ove svrhe.Informacija o stanju i problematici de-ponije ljake i pepela Turbii i deponije uglja TE Kakanj u atiima sa aspekta uticaja na ivotnu okolinuDugo je trajala i rasprava o estoj taki dnevnog reda: Informacija o stanju i problematici de-ponije ljake i pepela Turbii i deponije uglja TE Kakanj u atiima sa aspekta uticaja na ivotnu okolinu. Prisutnima se obratio Hasan auevi- direktor Termoelektrane Kakanj, a potom i Draen Filipovi u ime Neformalne grupe graana Eko-atii. Tokom rasprave uli

  su se stavovi da bi Informacija trebala sadravati i segment o uticaju deponija ljake, pepela i uglja na zdravlje stanovnitva, te uticaju na zemljite i zrak. Zakljuak je da e u Kaknju traj-no postojati uticaji koji su nepovoljni za kvalitet ivota i oni se ne mogu otkloniti i pored trajnog rada na smanjenju okolinskih uticaja. Potrebno je izgraditi trajnu strategiju djelovanja u cilju kompenzacije nepovoljnih uticaja na okolinu i kvalitet ivljenja, odnosno sanacije zagaivanja. Preko zvaninih institucija (Kanton, Federacija) mogue je djelovanje i prema meunarodnoj zajednici, jer zatita okoline, danas postaje je-dine podruje gdje meunarodna zajednica pomae zemlje u tranziciji. Potrebno je istak-nuti i injenicu da i pored toga to industrija Kaknja po svom karakteru ima nepovoljne uti-caje na okolinu ak i kada zadovoljava zakonske norme u pogledu emisije u atmosferu, ona je osnov razvoja opine. Segment redovnog nad-zora i kontrole treba pojaati u smislu decidnog provoenja odredaba datih u okolinskim doz-volama i dinamici njihove realizacije jer jedino tim putem mogu se ostvariti planirana ulag-anja, te monitoringom utvrditi da li ista imaju oekivane rezultate na poboljavanju kvalitete ivotne okoline u Kaknju i ire. Na kraju je Vijee ovu informaciju primilo k znanju sa 24 glasa za, jednim protiv i 2 suzdrana.Jednoglasno su usvojeni prijedlozi odluke o da-vanju saglasnosti za utvrivanje namjene mik-rolokaliteta za naselja Varda i Bare, kao i prijed-log odluke o davanju saglasnosti firmi Prevent Bh d.o.o. Visoko.Vijenici su jednoglasno usvojili i izvjetaje o radu javnih ustanova Centar za socijalni rad Kakanj i JU za kulturu i obrazovanje, sa finansi-jskim izvjetajima za 2013. godinu.Izvjetaj o zdravstvenom stanju stanovnitva opine Kakanj i Izvjetaj o epidemijama u 2013. godinu jednoglasno su prihvaeni, ba kao i Informacija o stanju kulture i sporta na podruju nae opine. Vijee je sa 18 glasova za, est protiv i jednim suzdranim u Nadzorni odbor JP Vodokom d.o.o. Kakanj na period od tri mjeseca imenovalo: Samira Selimovia predsjednik, i lanove: Sejfudin Mehi i Zoran Jozinovi. Na kraju je potrebnu veinu dobio i Almir Imamovi, kao lan Opinske izorne komisije Kakanj, ime je dvadeseta sjednica koja je poela u devet sati, zavrena u 13 sati i 5 minuta. Pripremio Edis kulj

  Odrana 20. sjednica Opinskog vijea Kakanj

  teta od poplava i klizita procijenjena na preko 15 miliona KM

  Prema informacijama iz Slube civilne zatite, za sanaciju oteenih i unitenih puteva, prema procjenama, e biti potrebno izdvojiti 3.500.000 KM, dok e za sanaciju klizita trebati izdvojiti 9.000.000 KM Za

  sanaciju oteenih kua, prema procjenama, bit e potrebno 3.500.000 KM

 • 4 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Prva taka dnevnog reda dvade-sete sjednice OV-a Kakanj bila je In-formacija o borbi protiv prirodne nesree i preliminarni presjek stanja nastalih teta na podruju Kaknja. Ovom prilikom objavljujemo neke dijelove navedenog veoma obim-nog dokumenta, a inae, kompletna Informacija se moe preuzeti sa web stranice Opine Kakanj: www.kakanj.com.ba.Preliminarna analiza teta nastalih usljed prirodne nesreeNa podruju opine Kakanj analizira-no je trenutno stanje evidentiranih teta na osnovu dostavljenih podata-ka sa terena.Ukupna brojka sruenih objekata

  iznosi 10, od ega 5 kua (dvije su bile nastanjene), dvije vikend-kue i 3 pomona objekta (tale).Oteenih objekata je 54, od ega 43 kue (8 sa veim stepenom oteenja), tala 6, te 5 pomonih objekata.Usljed obilnih padavina na podruju opine Kakanj dolo je do pojave veeg broja klizita koja prijete stambenim i pomonim objektima i infrastrukturi, a koji su kao takvi identifikovani od strane strunih timova formiranih od strane Opinskog taba civilne zatite:KRALJEVA SUTJESKA: Aktivna su 4 klizita sa obje stane rijeke Trstionice koja ugroavaju naselje.RATANJ: Aktivirano jedno klizite iznad sela koje prijeti naselju.NABILJ: Pojavilo se jedno veliko klizite u naseljenom mjestu koje prijeti kompletnom selu.KAPAROVII: Aktiviralo se jedno klizite iznad sela koje ugroava cijelo naselje.BREANI: Pojavilo se jedno klizite ispod Breanskog brda u blizini kua

  koje prijeti i ugroava iste.SLAPNA GORA: Pojavilo se jedno klizite koje nije direktno prijetnja stam-benim objektima.BASTAII: Aktivirala se dva klizita iznad nas-elja, prijete vjerskom objektu (mekteb) i jed-nom pomonom objektu (tala).LIPNICA: Aktivirala se dva klizita zbog kojih je ugroena putna komuni-kacija.SEOCE: Pojavilo se jedno manje klizite koje ugroava putnu komunikaciju.BUKOVICA: Jedno manje klizite pri-jeti vikend-kui.DEMIRI-BUKOVLJE: Aktiviralo se jed-no klizite koje ugroava put prema Jukama, a trenutno nisu ugroeni st-ambeni objekti.PODGORA (Poprena gora): Jedno manje klizite koje trenutno nije prijet-nja za stambene objekte.BIER: Jedno klizite iznad stam-benih objekata koje ugroava iste.POTOCI: Zabiljeeno jedno klizite koje ugroava stambene objekte, jedna kua je iseljena zbog opasnosti od ruenja, a klizite ugroava i put u istom naselju.IVNICA: Aktiviralo se jedno klizite u blizini vikend naselja koje ugroava stambene objekte, a zbog klizita tre-nutno je put u prekidu za pomenuto naselje.GRADINA-IVNICA: Aktiviralo se jed-no vee klizite (6 hektara) koje prijeti jednom stambenom objektu, putnoj komunikaciji za Tre i Ponijere, te zapreenju rijeke Zgoe i stvaranju akumulacije vode.IVNICA-Krevine: Jedno klizite koje prijeti stambenim objektima i putu.VUKANOVII-ZLOKUE: Jedno ve-liko klizite koje prijeti putu za Hen-dek-Otes.BAII-TRE: Zabiljeena pojava jednog velikog klizita koje ugroava neposredno tri stambena objekta i jedno manje klizite to dovodi do ugroavanja stambenih objekata gdje su iseljene dvije kue u istom naselju.

  DRIJEN: Pojavilo se jedno klizite koje ugroava kue i put u istom naselju.SEMETI: Pojavila se tri klizita, jed-no iznad sela koje ugroava itavo naselje, jedno manje klizite koje ugroava jedan stambeni objekat i jo jedno manje koje za sada ne ugroava nita.HALINOVII: Jedno klizite direktno ugroava jedan stambeni objekat.ZAGRAE: Jedno klizite koje prijeti stambenim objektima, dvije kue su iseljene.TURALII: Jedno sukcesivno klizite usljed kojeg su sruene dvije tale, a ugroena su i dva stambena objekta.BAII (Brnjic): Jedno klizite di-rektno ugroen jedan stambeni ob-jekat koji je iseljen.HODII: Jedno klizite, ugroen je-dan stambeni objekat.KREVAC: Jedno klizite koje ugroava put.PODBORJE: Dva klizita koje ugroava naselje, a neposredno su ugroena dva stambena objekta.STARPOSLE: Zabiljeena pojava tri klizita, od kojih dva ugroavaju jed-nu kuu.KONDILO: Jedno klizite usljed ko-jeg su uruene dvije vikendice.KUII: Jedno klizite iznad naselja koje trenutno ne ugroava stambene objekte.BIJELE VODE: Jedno klizite nije direktno prijetnja stambenim objek-tima.BRNJ: Pojavilo 12 klizita od kojih est ugroava naselje.POPE: Jedno klizite koje nije direktno prijetnja.MRAMOR: Jedno klizite koje

  Izdvojeno iz dnevnog reda 20. sjednice Opinskog vijea Kakanj

  Informacija o borbi protiv prirodne nesree i preliminarni presjek stanja nastalih teta na podruju Kaknja

  Dio Doboja, Povezica, te drugih naselja uz rijeku Bosnu bio pod vodom

  Sebinju dostavljena pomo helikopterom

 • broj 238, 01.06.2014. 5

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTIugroava dva stambena objekta.KUBURE: Jedno klizite koje nije di-rektno prijetnja stambenim objek-tima.TIII: Jedno klizite nije direktno prijetnja.DESETNIK: Tri manja klizita u blizini stambenih objekata i tri odrona, trenutno niko nije direktno ugroen.HRASNICA: Jedno klizite iznad kua, neposredno ugroava stam-bene objekte.KUJAVE: Dva klizita od kojih tre-nutno nisu ugroeni stambeni ob-jekti.MODRINJE: Jedno veliko klizite koje ugroava jedan stambeni objekat i putnu komunikaciju.SOPOTNICA: Jedno klizite koje ugroava tri kue koje su privremeno iseljene.LUANI: Jedno klizite koje ugroava putnu komunikaciju i trenutno je odsjeena.SUBOTINJE: Na putnoj komunikaciji tri odrona, put je trenutno odsjeen.CRNA: Dva klizita iznad kua, ali tre-nutno ne ugroavaju kue.GORNJA PAPRATNICA: Tri odrona na putu.BISTRIK: Jedno klizite ispod stam-benog objekta, kua trenutno nije ugroena.SLIJEVNICE: Jedno klizite od kojeg trenutno nita nije ugroeno.Radi se o ukupnom broju klizita od 81 koja posredno ili neposredno ugroavaju ivote ljudi i materijalna dobra. Prioritetno od ovog broja za saniranje je 19 klizita, mada se sva sa ovog spiska tretiraju kao prioritet. O ovim klizitima u narednim danima bit e sainjen opsean Registar klizita od strane timova koji su radili na terenu.Pored ovih evidentiranih klizita na podruju opine Kakanj ima jo na sto-tine drugih klizita koje ne ugroavaju ljude i materijalna dobra, a koja e se obii i evidentirati u narednom perio-du.Uzimajui u obzir dosadanja iskustva u pogledu visine utroenih sredstava za sanaciju klizita (npr. klizite Laze 1 hektar zemljita, izrada drenaa i zidova sa izra-dom projektne dokumentacije 100.000,00 KM), moe se govoriti o potrebnim sredstvima za sanaciju u iznosu od 9.000.000,00 KM.

  ANGAIRANA MEHANIZACIJASa ciljem zatite od poplava i vodenih bujica, Opinski tab civilne zatite

  Kakanj je, u toku noi 14/15. maj 2014. godine, angairao mehanizac-iju preduzea RMU Kakanj, Trgoped d.o.o. Kakanj, JP Vodokom d.o.o. Ka-kanj, Kakanj- Promet i drugih sub-jekata sa ciljem dopremanja materi-jala za punjenje vrea za nadolazeu poplavu i krupnog materijala za izra-du nasipa.Razmjere prirodne nesree su bile ogromne tako da je 15. maja 2014. godine dolo do plavljenja objekata u naseljima Doboj, Povezice, Malje, Breani, Vehabi, Zgoa, te u drugim naseljima.Angairana je Profesionalna vatro-gasna jedinica Kakanj iji su pripad-nici vrili evakuaciju stanovnitva iz ugroenih objekata.Organizira se odbrana poplavama ugroenih dijelova naselja Doboj i Povezice, te drugih naselja.Kroz sistem obavjetavanja i uzbun-jivanja graani su pozivani da se ukljue u akciju. Veliki broj graana se odazvao na apel, te je uestvovao u punjenju vrea pijeskom i postavljaju odbrambenih nasipa.Za vrijeme stanja prirodne nesree angairana je mehanizacija pravnih lica, samostalnih prevoznika i fizikih lica na podruju opine Kakanj i to:

  - JP EP BiH ZD Rudnik mrkog uglja Ka-kanj,- Hidrogradnja d.d. Sarajevo-Kameno-lom Greben,- Trgoped d.o.o. Kakanj,- Deela d.o.o. Kakanj,- Sab-trade d.o.o. Kakanj,- Zanat d.o.o. Kakanj,- Samostalni prevoznik Velispahi Devad,- Samostalni prevoznik Beirhodi Muamer,- Samostalni prevoznik Begi Sejad,- Samostalni prevoznik Muija Edin,- Samostalni prevoznik Muija Nihad,

  - Samostalni prevoznik Sabljakovi Mirzet,- Samostalni prevoznik Imamovi Dino,- Samostalni prevoznik Imamovi Ismet,- Zadruga prevoznika Kakanj-Prom-et,- Mai Mahir,- Selim Piljug.

  AKCIJA SVI LOPATE U RUKE OISTIMO KAKANJ ZA JEDAN

  DANZabiljeeno je masovno uee graana u akciji Svi lopate u ruke

  - oistimo Kakanj za jedan dan koju je organizirao Opinski tab civilne zatite Kakanj.Cilj je bio oistiti smee, mulj i nanose na svim podrujima Kaknja gdje je dolo do povlaenja vode i prestanka opasnosti od razorne vodene bujice.Organizirana su ienja sela, ulica, mjesnih zajednica, sokaka, igralita...Mjetani naselja koja nisu pogoena razornim bujicama sa lopatama su se zaputili do susjednog sela, naselja ili ulice i tamo su istili, te time pokazali solidarnost.Osim akcija ienja Kaknja, grupe volontera iz Kaknja su putovale u dru-ge ugroene gradove i tamo pomag-ale stanovnitvu.

  AKTIVNOSTI NA SANACIJI PO-SLJEDICA U BUDUEM PERIODUShodno obimu i intenzitetu prirodne nesree, predstoje nam ozbiljne ak-tivnosti na: zbrinjavanju porodica koje su os-

  tale bez domova; sagledavanju stanja klizita i

  mogunosti za sanaciju i zatitu objekata u zonama klizita koji se mogu sauvati i popraviti kako bi bili uslovni za stanovanje.

  popravci putne infrastrukture pre-ma prioritetima i mogunostima;

  sveobuhvatnom sagledavanju ko-rita rijeka i potoka i na njihovom ureenju; jaanju i opremanju struktura koje se nalaze u sistemu zatite i spaavanja.

  Sve navedeno rjeavat e se shodno mogunostima Budeta Opine Ka-kanj, a prioritet e se staviti na aplici-ranje prema viim nivoima vlasti i fondovima meunarodne pomoi obzirom na injenicu da kakanjska lokalna zajednica objektivno gleda-no ne moe sama sanirati strahovite posljedice prirodne nesree.

  Jedna od mnogobrojnih akcija koju su realizirali vrijedni Kakanjci: Postavljanje propusnih cijevi na

  lokalnoj cesti Podbjelavii-ivalji

 • 6 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Naselja Povezice i Doboj koja se nalaze u neposrednoj blizini ko-rita rijeke Bosne tokom poplava pretrpila su najvee tete. Poje-dine kue su se sruile, a neke su bile poplavaljene do samog krova. Jedan od od onih koji je pretrpio veliku materijalnu tetu je i Senad Bajramovi iz naselja Povezice koga su zadesile dvije nepogode.- Prije nekoliko dana kada se desila poplava, voda je ula u moju kuu. Loa instalacija je prouzrokovala zapaljenje cijele unutranjosti kue. Jedva smo se ja i moje dvije bolesne sestre za deset minuta izvukli iz kue. Nismo uspjeli nita spasiti. Trenutno smo kod roaka i kod njega ivimo. Nadam se da e se nai neka orga-

  Bajramovii trae pomo

  Poplava i poar unitili sprat kue

  nizacija koja e pomoi meni i mojoj porodici, kae Bajramovi.U Opini Kakanj jo se zbrajaju tete na cijeloj teritoriji, a u ovakvim okolnostima ima i nezadovoljnih jer svaki pojedinac moe smatrati da je njegov problem najvei i na-jprioritetniji. tab CZ Kakanj sagle-

  dava cjelokupno stanje u opini i odreuje prioritete.- Upoznati smo sa pojedinanim sluajevima koji su pretrpjeli brojne potekoe. Mi se nadamo da emo i sa viih nivoa vlasti dobiti sredstva za pomo najugroenijim, jer sama Opina Kakanj nije u mogunosti is-platiti sve nastale tete, rekao nam je ef taba Civilne zatite Kakanj Nurudin Hrusto.

  Svi koji su u mogunosti da po-mognu porodicu Bajramovi to mogu uini preko Sparkasse ban-ke na broj iro rauna 199-511-605567550-80, a tekui broj rauna je 21-8086637-567550 na ime Ne-zira Bajramovi. Kontakt telefon 060/33 11 722. (Az.S.)

  Senad Bajramovi moli za pomo

  Mjetani naseljenog mjesta Drijen imaju dugogodinji problem zbog nepostojanja kanalizacione mree. Od izgradnje puta su imali problema oko odvodnje voda koje dolaze s vi-sine i slijevaju se niz njihove posjede i stambene objekte. Upozoravali su Savjet MZ Dubovo Brdo, upozora-vali su javna preduzea i opinske vlasti. Njihov problem se nije rijeio. Kulminacija je nastala obilnim pada-vinama prije nekoliko dana kada se aktiviralo klizite koje je ugrozilo vie stambenih objekata. Dvije porodice su evakuisane zbog straha da se nji-hovi domovi ne urue.

  Popucale su mi ploe i sastavi u kui u koju smo uselili prije pet mjeseci- ka-zala je Mirsada Ajdinovi.Problem izgradnje kanalizacione mree lei i u njihovoj organizova-nosti i solidarnosti, govore nai sa-govornici. Mjetani ne dozvoljavaju da kanalizaciona mrea prolazi kroz njihove posjede, jer smatraju da e to donijeti dodatnu tetu njihovim domovima. Sve se radi na svoju ruku, na vlastitu odgovornost.Komije ne daju da se kroz njihova imanja sprovede kanalizaciona mrea. Mi prokopamo kanalizaciju a onda je

  Nepostojanje kanalizacione mree uzrokovalo kl iz ite u Dri jenu

  neko zatrpa. I tako stalno. Obraali smo se svim strukturama vlasti ali jo rjeenje nismo dobili govori Adem Ajdinovi, mjetanin Drijena. Da li je glavni problem mjetana naseljenog mjesta Drijen nesloga oko izgrad-nje kanalizacione mree ili je moda strah od prokopavanja kanala oko njihovih domova, pokazat e vri-jeme. Ono to je sigurno je da ovaj problem uzrokuje oteenja na nji-hovim domovima, da ive u strahu iz dana u dan zbog mogunosti akti-viranja novog klizita i bojazni da se desi ono najgore. Ja se u ovu kuu ne smijem vratiti, strah nas je a najgore je ivjeti u strahu zavrava gospoa Mirsada. E.Ahmetaevi

  Aktivirano klizite

  Kanalizaciona mrea ne postoji

  Adem Ajdinovi: Nesloga mjetana ili neto drugo

 • broj 238, 01.06.2014. 7

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Tvornica cementa Kakanj donira 500.000 KM za pomo ugroenim od poplava i obnovuUprava Tvornice cementa Kakanj-HeidelbergCement Group donijela je odluku o donaciji 500.000,00 KM za pomo ugroenom stanovnitvu BiH i obnovu podruja devastiranih usli-jed nezapamenih poplava koje su

  sredinom maja pogodile BiH.Velika nevolja neprocjenjivih razmjera pogodila je stanovnike BiH. Tvornica cementa Kakanj, koja ve decenijama djeluje kao drutveno odgovorna kom-panija, uvijek nastoji osigurati pomo onima kojima je najpotrebnija. Ovo je vrijeme za solidarnost i humanost. Ovo je poruka svim unesreenima da nisu sami, a ujedno je i poziv da mnogi dobri ljudi i kolektivi spremno pomognu lju-dima u nevolji i prue im nadu za bolju budunost. Uz elju da graani BiH, Sr-bije i Hrvatske to prije prevaziu prob-leme, mi emo i nadalje paljivo pratiti razvoj situacije i nastaviti konkretno po-magati onima kojima je to najpotrebni-je, rekao je Branimir Muida, direktor Tvornice cementa Kakanj i generalni menader HeidelbergCement-a za BiH i Hrvatsku. Tvornica cementa Ka-kanj e sredstva donirati u koordinaciji sa nadlenim slubama i institucijama u BiH, a sukladno potrebama i prior-itetima. Dio sredstava izdvojen je u novcu za finansiranje trenutnih potre-ba graana pogoenih nesreom i odmah e biti doniran, dok e se dio sredstava donirati i realizirati u materi-jalu za obnovu, cementu i betonu, im se utvrde prioriteti i konkretni projekti sanacije i obnove. Press TC Kakanj

  Kolektiv za primjer

  Nakon svesrdnog, kontinuiranog i velikodunog pruanja pomoi Opinskom tabu civilne zatite i graanima Kaknja koji su se nali u tekoj situaciji zbog poplava i klizita,nakon to su tokom borbe sa popla-vama i klizitima sve svoje resurse stavili na raspolaganje, te time na usluzi bili tabu CZ-a, organizaci-jama koje su prikupljale pomo i ugroenim graanima, kakanjska firma DSM TRADE odluila se na jo jedan humani gest.U svrhu saniranja posljedica popla-va, klizita i vodenih bujica donirala je 10.000 KM, ime je iskazala svoju

  drutvenu odgovornost, solidar-nost sa graanima, respekt prema kakanjskoj lokalnoj zajednice, te vi-sok nivo senzibiliteta prema ljudima i njihovim traginim sudbinama. Opinski tab civilne zatite zah-valjuje vlasniku ove firme Mevludinu Delibaiu i svim uposlenicima firme DSM TRADE na pokazanoj solidar-nosti, te kontinuiranom ueu u ak-ciji pomaganja graanima. Press Opine Kakanj

  Firma DSM TRADE donirala 10.000 KM u svrhu sanacije posljedica poplava i klizita

  Cijenei ozbiljnost situacije koja je nastala elementarnom nepogo-

  dom, razornim poplavama i aktivi-ranjem klizita u brojnim mjesnim zajednicama opine Kakanj, sindi-kat RMU Kakanj je organizao akciju pomoi u kojoj je uestvovalo oko trideset volontera. Akcija je obu-hvatala brojne aktivnosti koje su sprovedene u Tru i Kraljevoj Su-tjesci, odnosno naseljenim podru-jima Skenderovii, Hendek, Vrtaa ,Pavlovii i Ratanj.

  Klizite na Hendeku

  U Pavloviima smo radili kanale i na odvodu voda. U Ratnju smo

  raiavali puteve. U Sutjesci smo pomagali stanovnitvu. U Hendeku smo radili na drenai voda, kao i u Vrtai. Jedna grupa radi na drenai puta u Tru a druga grupa na odvodnjavanju puta- rekao je predsjednik Sin-dikata RMU Kakanj Nezir BegiIstiu kako su zadovoljni po-

  duzetim aktivnostima, ali kako ipak

  ostaje gorak okus i ne-zadovoljstvo ukupnim odzivom graana Kaknja u ukljuivanje u cijelu ak-ciju.

  Nekako mi je ovo jako gorko i bljutavo. Svi kriti-kujemo iz svojih kua, ali kada treba uzeti lopatu u svoje ruke, ast izuzecima, tu je lo odziv rekao je Begi. E.A.

  lanovi Sindikata RMU Kakanj u radnoj akciji

  U Akciji uestvovalo oko trideset volontera

  Nezir Begi: Graani su se vie trebali ukljuiti u akciju

 • 8 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Predsjedavajui Predsjednitva BiH Bakir Izetbegovi u subo-tu 17. maja posjetio je opine Visoko, Kakanj, Zenica i Mag-laj, odnosno najugroenija podruja zahvaena poplavama u ovom dijelu BiH. U okviru svoje posjete u Kaknju, Izetbegovi je posjetio podruja ugroena el-ementarnom nepogodom du podruja korita rijeke Bosne u MZ Povezice, kao i najugroenija podruja u Kraljevoj Sutjesci.Izetbegovia su u doekali opinski naelnik Nermin Mandra s kojim

  je razgovarao o stanju nastalom nakon elementarne nepogode u Kaknju, a u Kraljevoj Sutjesci gvard-

  Bakir Izetbegovi obiao Povezice i Kraljevu Sutjeskuijan fra Zoran Jakovi koji ga je upoznao o trenutnom stanju u ovoj upi.

  Pored predsjedavajueg Predsjednitva BiH Bakira Izetbegovia, u delegaciji su bili i poslanik u Predstavnikom domu Parlamentarne skuptine BiH efik Daferovi, poslanik u Domu naroda PSBiH Halid Genjac, zastupnik u Parlamentu

  FBiH Mirsad Zaimovi, te zastupnici u Skuptini ZDK Almedin Aliefendi i Demal Beirhodi. E.A.

  Bakir Izetbegovi u razgovoru sa gvardijanom fra Zoranom Jakoviem

  Kakanjske Rome u naselju Var-da, u ponedjeljak 19. maja, po-sjetio je Dervo Sejdi monitor za romska pitanja pri OSCE-u. Sejdi ovih dana obilazi romska naselja u BiH kako bi se upo-znao sa stanjem nakon elemen-tarne nepogode.Moj cilj ovdje je da posjetim ka-kanjske Rome kako bih vidio u kakvom su stanju nakon ovih elementarnih nepogoda. Kako ujem, jo niko iz civilne zatite u Kaknju nije doao da ih obie, rekao je SejdiDomain gospodinu Sejdiu je bio Mujo Fafuli ispred NVO Centar za

  podrku Roma Romalen Kakanj. Fafuli je rekao kako je u naselju Varda dolo do aktiviranja klizita koje je unitilo nekoliko kua, ali da iz taba

  civilne zatite Kakanj jo nisu us-pjeli izai na teren kako bi eviden-tiratli nastale tete.U naselju Varda je stradalo oko desetak kua uzrokovanih klizitem. Mi Romi smo strpljiv narod i jasno nam je da Civilna zatita ima mnogo posla, ali trebaju doi da izvide situaciju i dadnu podrku ovom narodu kazao je Fafuli.Mjetani se nadaju kako e iz Slube civilne zatite uskoro pos-

  jetiti i njih kako bi evidentirali nas-tale tete i bar im na taj nain izrazili podrku u rjeavanju njihovih prob-lema. E.A.

  Dervo Sejdi posjetio Rome u naselju Varda

  Sejdi tokom obilaska ugroenog podruja na Vardi

  Delegacija Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, predvoena predsjednikom Miloradom

  Novkoviem, direktorom Sekretarijata Admirom Suljagiem i predstavnic-ima USAID-a su u srijedu 21. maja tekue godine boravili u Kaknju. Vi-

  soku delegaciju je ugostio predsjed-nik Opinskog suda u Kaknju Perica Krito. Delegacija je obila prostorije Suda koje su poplavljene, tanije po-drumske prostorije i prostorije u ko-jima je smjetena arhiva.Podrumski prostori su bili poplav-ljeni gdje je visina vode bila do 40 cm. Zahvaljujui brzoj pomoi naelnika, vatrogasaca i civilne zatite, sprijeena je vea materijalna teta istakao je Krito.Formirana je komisija koja e izvriti procjenu tete kako bi se izvrila san-acija. Naknadno e se ustanoviti o kakvoj teti se radi, a iz Opinskog

  suda se nadaju i konkretnoj pomoi.Najvie je nastradala arhiva Suda. Obeana nam je pomo za police arhiva Suda i drugu opremu koja nam bude trebala, a sve u skladu sa njihovim mogunostima kazao je Krito. E.A.

  Delegacija Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH posjetila Sud u Kaknju

  Krito: Nadamo se pomoi

  Arhiva je sauvana

 • broj 238, 01.06.2014. 9

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  U etvrtak 29. maja ove godine, u koordiniranoj akciji Merham-eta i JU Dom zdravlja Kakanj or-ganizovana je humanitarna ak-cija u vidu pruanja medicinske pomoi stanovnicima poplavama

  ugroenog podruja Konjevi Polja. Ovo je, inae, druga zaredom pos-jeta stanovnicima ovoga mjesta. Vidno obradovani ovom posjetom mjetani su se okupili u velikom broju. Ovom prilikom obavljeno je 46 medicinskih pregleda te su pacijenti opskrbljeni sa potrebnim lijekovima. Lijekove je obezbijedila JU Dom zdravlja Kakanj na elu sa direktorom dr. Mirsadom Tursu-mom, dok je kakanjski Merhamet na elu sa predsjednikom Sakibom ef. Osmanbegoviem obezbijedio lopate, izme i sanitarni materijal. Takoer, predstavnici Merhameta su uruili i znaajnu donaciju ispred organizacije Crvenog kria Kakanj. Medicinska ekipa u sastavu: dr. Ikra ehaji i medicinska sestra Elvira Kubat su neumorno radile veliki dio dana kako bi svi mjetani koji su se odazvali bili temeljito pregledani i uslueni. Veliku pomo u orga-nizaciji ove posjete, pored direktora dr. Mirsada, pruio je i pomonik di-rektora, mr. Nevzet Kovaevi, koji je zajedno sa ef. Sakibom iskoristio pri-liku i tokom ove posjete razgovarao sa mjetanima o njihovim problemi-ma, te pomogao i medicinskoj ekipi u njenom radu. Tokom razgovora sa njima upoznali su se tekim ivotom ovih napaenih ljudi. Veina njih

  je nezaposlena, nemaju novca da pokrenu nove poslove, a sada, na-kon ovih poplava stanje je uveliko jo tee, jer mnoge kue su poplav-ljene a oranice je voda razorila. Ipak, sve bi im bilo lake podnijeti da ih ima vie, naroito mlaih. I sami smo se uvjerili u njihove tvrdnje jer su veina mjetana, koji su doli na pregled, starije dobi. Mjetani su se najiskrenije zahvalili na ovoj posjeti i izrazili elju da ih obavezno pos-jete u skorije vrijeme. Na preglede je doao i znaajan broj djece a predstavnici Merhameta su ih obra-dovali lijepim rijeima i slatkiima. Nakon posjete Konjevi Polju eki-pa se uputila u Memorijalni cen-tar Potoari gdje su prouili fatihu svim stradalim muslimanima, a na-

  kon toga se uputili prema Kaknju sa eljom da se nikad vie ne ponovi ovakvo neto nikome na svijetu.Hvala svima koji su na bilo koji nain pomogli ovu humanitarnu akciju, jer nema tih para kojima bi se platila zahvalnost i radost ovih ljudi ovom posjetom. Naa Kovaevi

  Aktivnosti Medlisa islamske zajednice Kakanj i MDD

  Merhamet OO Kakanj

  Kakanjci u humanitarnoj akcijiU organizaciji Medlisa islamske zajednice Kakanj i MDD Merhamet OO Kakanj, 28. maja ove godine upueno je etrdeset volontera iz Kaknja prema Bosanskom amcu. Ovu koordiniranu akciju uveliko je pomogla saradnja sa glavnim imamom u Bosanskom amcu, uz iju pomo je ova akcija uspjeno izvedena. Volonteri su sa sobom ponijeli 800 litara vode za pie,

  rukavice, izme, lopate i maske. Hranu za nae vrijedne volontere, kao i prijevoz, obezbijedio je ADS Market, koji je inae poznat po ovakvim i slinim humanitarnim akcijama.Mjetani amca su velikoduno prihvatili pomo naih volontera koji su neumorno pomagali na saniranju posljedica velikih popla-va u naoj dravi. Nai volonteri su posebno ponosni to su, izmeu ostalog, uestvovali u ienju Merhametove kue-muzeja naeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovia u Bosanskom amcu.Iskrene pohvale kako za organiza-tore ove humanitarne akcije tako i za nae vrijedne volontere i ovo je lijep primjer svima nama kako u nevolji pomoi ljudima

  Naa Kovaevi

  Zajednika humanitarna akcija JU Dom zdravlja Kakanj i MDD Merhamet OO Kakanj

  Humanitarna posjeta mjetanima Konjevi Polja

  Doktorica Ikra ehaji i medicinska sestra Elvira Kubat, u toku pregleda mjetana Konjevi Polja

  Predsjednik kakanjskog Merhameta, Sakib ef., djecu Konjevi Polja i ovaj put

  je obradovao slatkiima

  Detalj sa akcije iz Bosanskog amca

 • 10 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  U nedjelju 25.05.2014. godine, ispred Family centra Ekran u Zenici, organizo-van je 1. frizerski miting humanosti na kojemu su frizeri iz cijele BiH, ali i Repub-like Hrvatske, u humanitarne svrhe, iali

  sve zainteresovane. Cilj akcije je bio da se pomogne graanima na najugroenijim podrujima Bosne i Hercegovine, odnos-no, onim podrujima koja su pogoena poplavom i klizitima. Ovaj miting privu-kao je veliki broj uesnika, pa su se na njemu pojavili predstavnici preko 30 friz-erskih salona, sa preko 70 frizera. Pored domaih i inozemnih frizera, na ovom mitingu pojavio se i predsjednik Saveza frizera BIH Elvir Bajri, koji je takoer uzeo makaze i dao svoj doprinos ovoj akciji. Svi koji su doli ispred Family cen-tra Ekran imali su priliku da se oiaju,

  urede nokte ili naprave frizuru za onoliko novca koliko su eljeli doni-rati u humanitarnu kutiju. Na samoj akciji prikupljeno je 3.979 KM, od ko-jih su organizatori kupili pakete sa os-

  novnim ivotnim potreptinama te e te pakete podijeliti osobama u najugroenijim podrujima.Kreatori ove ideje, te i sami or-ganizatori bili su Ahmed Kari te Sabina Kari, koji su u svojim izja-vama jasno podcrtali da su veoma zahvalni na odazvu kako kolega, tako i ljudi koji su se iali taj dan. Za na list Ahmed Kari, inae vlasnik frizerskog salona Hardy iz Kaknja, je rekao:

  Doli smo na ideju da organizujemo ovaj dogaaj sa kolegama iz struke i kako ste mogli vidjeti, na isti se odazvao veliki broj sugraana iz Kaknja, Sarajeva i drugih bh. gradova, a imali smo i oko stotinu frizera iz cijele BiH, ali i Hrvatske gdje smo svi imali isti cilj, a to je pomoi unesreenima u poplavama.Sva prikupljena sredstva bit e dostav-ljena ljudima u ugroenim podrujima od poplavama, ali emo se vie bazirati na bebe i njihove potrebe. Zaista, hvala svim frizerima koji se odazvali u velikom broju i to smo pokazali da makaze mogu puno

  Odran Prvi frizerski miting humanosti, odziv na akciju bio nevjerovatan

  toga da naprave, izjavila je frizerka Sa-bina Kari.Samom mitingu svoj veliki doprinos dali su i nai sugraani iz Kaknja koji su se odazvali kako materijalno i tehniki, tako i to su se zaputili za Zenicu i humani-tarno platili ianje. Akciji su se odazvali i neki privredni subjekti iz nae opine. Na ovom mitingu, iz Kaknja nastupili su predstavnici Moulain Blue na elu sa Al-mom Kozlo, te frizerski salon Verde na elu sa Nerminom Begovac. Izmeu os-talih fizikih lica, i privrednih subjekata veliki doprinos ovoj akciji dao je i ADS Market koji je materijalno tehniki po-mogao ovu akciju. Eldin Omeragi

  Detalj sa mitinga

  Organizatori sa zavrnim ekom ove manifestacije

 • broj 238, 01.06.2014. 11

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Tokom rekonstrukcije na postojei elektrofilter bie nadograen vreasti filter. Kombinacija elektro-filtera i vreastog filtera je tzv. hi-bridni filter koji e poveati efikas-nost i smanjiti emisiju praine sa sadanjih prosjenih 200 mg/Nm3 na 20 mg/Nm3 to je u skladu sa

  standardima EU.Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH govorio je o znaaju projekta za lo-kalnu zajednicu i naglasio vanost ulaganja ne samo u nove kapitalne projekte ve i postojee kapac-itete.- U protekle tri godine u revitalizaci-ju i unapreenje rada postojeih ob-jekata uloili smo oko 560 miliona KM. Zahvaljujui kontinuiranom ul-aganju u elektroenergetske objekte, na elektroenergetski sistem je sta-bilan i u vanrednim okolnosti nismo imali veih problema u snabdijevan-ju kupaca elektrinom energijom. Dio kupaca smo iz preventivnih ra-zloga morali da iskljuimo sa mree, tako da je mali procenat kupaca bio bez elektrine energije. Ovu priliku koristim da se zahvalim uposlen-icima elektrodistribucija i cijele JP

  EPBiH na potpunom angamanu u ovim okolnostima, rekao je gener-alni direktor JP EPBiH.Govorei o znaaju projekta rekon-strukcije elektrofiltera za lokalnu zajednicu, dr. Grabovica je istakao drutvenu odgovornost JP EPBiH, kojoj cilj nije samo ostvarivanje

  profita ve i zatita sredine i razvoj zajed-nice.- Rekonstrukcija ele-ktrofiltera vrie se uporedo sa kapital-nim remontom Bloka 7 koji je u pogonu od 1988. godine, istakao je Hasan auevi, direktor TE Kakanj.

  - Prioritetni ciljevi rekonstrukcije su poveanje efikasnosti elektrofiltera, to e rezultirati smanjenjem emisije praine i zamjena dotrajalih venti-latora dimnih plinova. Rekonstruk-cijom e se stvorit preduslovi za implementaciju projekta odsumpo-ravanja, kazao je direktor auevi.Oko 70 procenata Ugovora realizovae domae kompanije koje e na rekonstrukciji raditi un-utar Konzorcija Hamon GmbH.Claus Brinkmann, predstavnik Konzorcija govorio je o tehnologi-ji koja e biti koritena prilikom rekonstrukcije elektrofiltera i is-takao da se radi o opremi visokog kvaliteta. Rok za zavretak radova je tri mjeseca.Potpisivanju Ugovora prisustvova-li su i predstavnici kantonalne i opinske vlasti Opine Kakanj. (www.elektroprivreda.ba)

  Generalna Skuptina dioniara TCK - Aktivnosti prema planuRedovna Generalna skuptina dioniara Tvornice cementa Kakanj zasjedala je 27.05.2014. godine u Kaknju. Ovom pri-likom usvojen je Godinji izvjetaj o po-slovanju za 2013. godinu sa Izvjetajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Tokom 2013. godine Tvor-nica cementa Kakanj na trite je pla-sirala 476.000 tona cementa, to je za 12 procenata bolje u odnosu na pre-thodnu godinu. Veina cementa u protekloj godini ugraena je u najvee

  bosanskohercegovake objekte u BiH, kao to su dva najvea mosta na Koridoru 5C, rekao je Branimir Muida, direktor Tvor-nice cementa Kakanj i generalni direktor HeidelbergCementa za BiH i Hrvatsku.Moram posebno istaknuti i znaajan us-pjeh nae kerke kompanije, TBG BH, koja je tokom 2013. godine ostvarila rekordne rezultate u historiji svog postojanja. Naime, u etiri betonare u BiH proizvedeno je i ugraeno oko 204.000 metara kubnih transportnog betona koji je najveim dije-lom ugraen u najvee i najzahtjevnije infrastrukturne projekte u BiH. Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj je ovom prilikom takoer potvrdio i pozdravio od-luku o donaciji 500.000,00 KM za pomo ugroenima od poplava i obnovu koju Tvornica cementa realizira u novcu i ma-terijalu (cement i beton). Svoj dodatni konkretni doprinos oporavku BiH Tvor-nica cementa Kakanj e realizirati kroz na-javljeni ciklus investiranja od minimalno 20 miliona KM usmjerenih u proizvodnju.Ponosan sam to radim u HeidelbergCe-ment grupaciji. Ovo pokazuje da kompani-ja nije samo uspjena jer ima dobra postro-jenja i dobro obuene ljude, nego takoer humane ljude koji su uvijek spremni pomoi onima kojima je pomo najvie potrebna, zakljuio je Muida. Press TC Kakanj

  TE Kakanj:

  6, 6 miliona Eura za rekonstrukciju elektrofiltera s ciljem smanjenja

  emisije praineU TE Kakanj, 19. maja 2014. godine, potpisan je Ugovor o rekonstrukciji elektrofiltera Bloka 7 snage 230 MW Ugovor su potpisali dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Senad Sarajli, izvrni direktor za proizvodnju, i predstavnici Konzorcija Hamon GmbH - Claus Brinkmann i Dario

  koro Vrijednost investicije JP EPBiH je 6,6 miliona Eura

  Detalj sa potpisivanja Ugovora

  Tokom 2013. godine Tvornica cementa Kakanj na trite je plasirala 476.000 tona cementa, to je za

  12 procenata bolje u odnosu na prethodnu godinu

 • 12 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Sveanim postrojavanjem dobro-voljaca iz perioda 1992. godine, simbolinom predajom raporta, polaganjem cvijea na spomen-obiljeja u Gradskom spomen-parku u Kaknju i spomen-obiljeja u Brezi i Misoi, te sveanim rukom za do-brovoljce, obiljeen je 23. maj - Dan kakanjskih dobrovoljaca Misoa 92.Okupljanje dobrovoljaca zapoelo je u 8.30 sati u Gradskom spomen-parku. Nakon intoniranja himne BiH, uslijedila je simbolina predaja ra-porta izmeu ratnih komandanata, Elvedinu ehagiu raport je predao Senad Jaarspahi.

  Uslijedila su i obraanja prisutni-ma. Govorili su ratni komandanti Elvedin ehagi, Demal Hadi i Munir Karahodi, te opinski naelnik Nermin Mandra. Nakon

  obraanja, poloeno je cvijee na Spomen-obiljeje ehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilakog rata 1992-1995. i Spomen-obiljeje palim bor-cima Narodnooslobodilakog antifaistikog rata 1941-1945. godina.

  Cvijee su poloili opinski naelnik Nermin Mandra, predstavnici Opinskog vijea, Organizacija po-rodica ehida i poginulih boraca opine Kakanj, Organizacija ratnih vojnih invalida Kakanj 92, Savez udruenja borakih organizacija opine Kakanj, uenici O Ham-dija Kreevljakovi Kakanj, te pred-stavnici drugih organizacija i graani Kaknja.Delegacije iz Kaknja potom su pos-jetile spomen-obiljeja u Brezi i Misoi gdje je poloeno cvijee.

  U znak potovanja prema herojst-vu kakanjskih dobrovoljaca poka-zanom u vrijeme odbrane ilijakog naselja Misoa, u Kaknju se 23. maj, dan kada su 1992. godine dobrovolj-ci iz Kaknja otili u Misou, obiljeava kao Dan kakanjskih dobrovoljaca Misoa 92.

  Armijski general rahmetli Rasim Deli u jednoj izjavi za Kakanjski glas iz 1996. godine osvrnuo se na ulogu Kaknja u odbrani BiH. Rekao je:Jedna od prvih jedinica koje smo mi poetkom agresije na nau zemlju naoruali bila je upravo kakanjska dobrovoljaka jedinica. Prvi zadatak joj je, ve u maju 1992. godine, bila odbrana Misoe.

  I zaista je bilo tako. U misokoj kot-lini u kojoj je zarobljen prvi tenk na terenima Srednje Bosne hrabro su se borili kakanjski dobrovoljci. Bili su to borci koji su imali hrabrosti i smjelos-ti da se sa Luila iznad Misoe spuste tih ratnih dana u pakleni kanjon u kojem je odjekivala stravina jeka mitraljeza sa okolnih obronaka. Tih dana Misou je doslovno oralo oko 3.700 granata dnevno.

  Obiljeavanje Dana kakanjskih do-brovoljaca nastavljeno je promo-cijom Monografije Treeg korpusa Armije R BiH. Press Opne Kakanj

  Iz ponude izdvajamo sve za vrt boje i lakovi maine i alati vodomaterijal centralno grijanje keramika i sanitarija graevinski materijali

  Trgoped d.o.o. Kakanjtel: 00387 61 772100,fax:00387 32 559045

  www.trgosped.com.bae-mail: [email protected]

  Novo: Graevinski materijaliPopust na gotovinsko plaanje 3%Besplatan prijevoz kupljene robe

  Ako elite uspjeno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera

  Obiljeen Dan kakanjskih dobrovoljaca Misoa 92

  Simbolino postrojavanje preivjelih kakanjskih dobrovoljaca

 • broj 238, 01.06.2014. 13

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  Na veoma lijep i dostojanstven nain u Kaknju je, u petak 23. maja 2014. godine, u okviru Programa obiljeavanja 23. maja - Dana kakan-jskih dobrovoljaca Misoa 92, pred-stavljena Mono-grafija Treeg kor-pusa Armije R BiH.Sveano predstav-ljanje zapoelo je odavanjem poasti ehidima i poginulim borcima Armije R BiH. Potom je uslijedilo obraanje opinskog naelnika Nermina Mandre koji je naglasio znaaj izrade monografija, formi-ranja muzejskih postavki i drugih poduhvata kojima se uva sjeanje na period odbrane od agresije. Visokim oficirima Armije R BiH koji su predstavljali Monografiju naelnik je zaelio dobrodolicu, te zahvalio to su nas u najteim vremenima vodili putem istine, pravde, slobode i humanosti.Zahvaljujemo to su uinili sve kako bismo se mi i generacije koje dolaze ponosili Armijom R BiH i njenim Treim korpusom. Oni e u naim srcima biti uvijek nai kom-andanti, a Trei korpus e uvijek biti dio naih zaviajnih vrijednosti koje emo uvati i njegovati, rekao je, izmeu ostalog, opinski naelnik Nermin Mandra.Nosilac aktivnosti na izradi Mono-grafije bio je Savez ratnih vojnih invalida ZDK, pa se prisutnima ob-ratio lan Predsjednitva Saveza Osman Silajdi iz Kaknja koji je zahvalio pojedincima i instituci-jama, izmeu ostalih i Opini Ka-kanj, koji su pomogli izdavanje Monografije.Nakon obraanja, predstavljanje je

  poelo onako kako poinje Mono-grafija Treeg korpusa, rijeima armijskog generala Rasima Delia. Ove rijei sa prve strane Mono-grafije itao je Mirza Bajramovi, profesionalni glumac iz Kaknja.Ja sam uvijek traei onu zadnju rezervu koju je trebalo upotrijebiti negdje na ratitu BiH, znao da u je nai u 3. korpusu. Vi ste, istovre-meno gradei borbenu tradiciju, uspjeli odgojiti odgovornost pre-ma kulturi, obiajima, tradiciji i vjeri vlastitog naroda, zabiljeene su na prvoj stranici Monografije rijei generala Delia izgovorene u Zenici 1. decembra 1996. godine.Monografiju Treeg korpusa Armi-je R BiH predstavili su:- ratni komandant Treeg korpu-sa Armije R BiH brigadni general Sakib Mahmuljin,- brigadir Haso Ribo koji je do kraja rata obavljao dunost pomonika naelnika taba za operativno-nastavne posloveTreeg korpusa Armije R BiH,- prof.dr. Demal Najetovi, po inu brigadir, koji je tokom odbrane od agresije obavljao niz dunosti, od komandanta odreda, naelnika taba korpusa, zamjenika koman-danta korpusa i druge dunosti,- brigadir Remzija iljak koj je u

  ratnom periodu obavljao brojne dunosti od kojih izdvajamo dunost naelnika taba 306. brdske bri-gade i naelnika taba Operativne grupe Bosanska krajina.O ulozi Kaknja u periodu O d b r a m b e n o -o s l o b o d i l a k o g rata 1992-1995. govorio je Elvedin

  ehagi, ratni komandant Treeg manevarskog bataljona Kakanj.Predstavljanje je zavrilo onako kako zavrava i Monografija. Sa posljednje stranice Monografije, profesionalni glumac iz Kaknja Mirza Bajramovi je proitao poru-ku koju je 12. septembra 1995. godine oslobodiocima Vozue, u centru ovog tek osloboenog zavidovikog naselja, uputio prvi predsjednik nezavisne i suverene BiH Alija Izetbegovi.U poruci, predsjednik Izetbegovi je rekao:Dragi vojnici,estitam vam na pobjedi, jo je-danput. Zahvaljujem vam se u ime naeg naroda za sve to ste uinili. Doao sam da vas vidim. Uinili ste vrlo vanu stvar. Ova pobjeda na Vozui je vana epizoda u naoj borbi. Zato? Ona je, s jedne strane spojila dva korpusa Armije Repub-like BiH koji su bili dugo razdvo-jeni, a s druge strane ona je spo-jila Zenicu i Tuzlu, dva naa velika budua centra na koje se oslanja naa Zemlja. Izvrili ste veliki za-datak. Neka je rahmet onima koji su pali u ovoj borbi. A vama veliko hvala u ime ovog naroda. Vi osta-jete njegov ponos i njegova nada. Press Opine Kakanj

  U Kaknju predstavljena Monografija Treeg korpusa Armije R BiH

  Detalj sa promocije

 • 14 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  U subotu, 31.5.2014. godine, odrana je sveana manifestacija zavretka mektep-ske godine u Dematu arija. Ove godine, hatme u ovom dematu su obiljeene na do sada nevien nain. Djeca koja su uspjeno zavrila i ovu mektepsku godinu, te njihovi roditelji, imali su priliku, po prvi

  put u historiji ovog demata da hatme odre u Sportskoj dvorani u Kaknju. Ove godine, 310 polaznika, od prvog do deve-tog razreda bilo je redovno te na taj nain stekli su pravo polaganja zavrnog ispita i izlaska na hatme. Na ovaj nain uenici su pokazali svoje znanje i trud svojih mualli-ma s kojima su jo jednu mektepsku godinu uspjeno zavrili. Pored znanja, polaznici zajedno sa svojim muallimima Elvedinom ef. Ibrahimspahiem i mualli-mom Amrom Hrusto su se odrekli tradicio-nalnih paketia koje dobiju svake godine i sva sredstva odluili proslijediti rtvama nedavnih poplava koje su unitile jedan demat u blizini eljeznog Polja. Sportska dvorana bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, s vidnom radou na licima djece i njihovih roditelja. Ovo je bio prvi put da se hatme organizuju na ovaj nain, a nad-amo se da e se ova tradicija u budunosti

  Hatme u Dematu arija po prvi put odrane u Sportskoj dvorani

  i nastaviti te da e postati tradicijom i za budue generacije. Ilma NeimarlijaOve godine 310 redovnih polaznika

  Tribine Sportske dvorane bile su ispun-jene do posljednjeg mjesta

  Za 72 ehida koliko ih ima podruje Brn-jica, u nedjelju 25.05.2014. godine, odran je ehidski mevlud. Kao i svake godine do sada, na spomen obiljeju u dvoritu Os-novne kole poloeno je cvijee i prouena fatiha, nakon ega je uslijedio prigodan program u damiji Demata Brnjic. Cvijee su poloili naelnik opine Kakanj Nermin Mandra, te predsjednik Organizacije poro-

  dica ehida i poginulih boraca opine Ka-kanj Tahir Manduka. Ove godine desila se promjena, mevlud se ne ui vie u sali Os-novne kole, nego u damiji u Brnjicu, dok e svake naredne godine nakon polaganja cvijea na spomen obiljeju i uenja fatihe jedan od demata biti domain mevluda i prigodnog programa u svojoj damiji.Ovogodinjem programu kojeg su prouili

  imami MIZ Kakanj prisustvovao je lijep broj vjernika, onih svjesnih rtve ehida, onih koji nee i ne daju da se zaboravi. Trebalo je i moralo je biti vie muslimana, vjernika, Brnjiana prije svega, ali nije, na alost. Sjetih se sada one reenice Emira Hadihafizbegovia koji ree ... zar smo narod koji vie voli volove i teferie nego ehide. Haman jesmo. Poselamio je Safet ef. Deli sve prisutne i one koji su trebali a nisu bili tu. Pa evo selam prenosim vama Brnjianima koji ivite u Kaknju i oko njega, i izvan njega, selam vama koji ste zabo-ravili nae ehide, zaboravili ste da je njih 72 dalo svoje ivote da biste danas ivjeli u svojim novoizgraenim kuama, 72 ivota da biste vi mogli danas da kolujete svoju djecu, enite ih i udajete. Sram vas bilo 72 puta, nisu me toliko razoarali politiari, pogotovo oni roeni u Brnjicu, pa su pored naelnika Nermina Mandre prisustvovali Nusret Kova, Faik Deli i Read Merdi (jo je se javio da ne moe doi Aldin ljivo), ali njih nisam ni oekivao, da im sada ne brojimo imena, znamo mi sve brnjike politiare, funkcionere, direktore, itd. Ali, ta je sa vama, vama koji ste odselili i sve zaboravili, kuni prag i ognjite, sokake i mahale i putie, livade i njive, damije, komije, rodbinu i ehide. To su i vai ehidi, vai roaci i komije, zar vas je toliko dun-jaluk obmanuo, moda vam je bilo ao natoiti 10 maraka goriva, moda vam je bilo ao da lomite auta putem do Brnjica pogotovo nakon ove poplave, moda vam je bilo mrsko ili moda vas jednostavno

  nije briga, e u svakom sluaju SRAM VAS BILO 72 PUTA.

  Moda ni ja nisam nita bolji to ovo piem, rei e neko, vidi ovog ahmaka to pie svom narodu, kako god, ne elim dalje da prljam ovaj lanak u kojima se spominju ehidi i sjeanje na njih, neu da na istoj strani papira stoji ehid i rune rijei koje ste zasluili, mada kako bih samo volio da piem ovaj lanak onako ponosno i na vas a ne samo na ehide. I samo da znate: ehidi vas ne trebaju, oni su zbrinuti od Al-laha za vjenost, ali ete jednom vi trebati ehide, isto kako ete jednom trebati i Brn-jic, a zaboravili ste i napustili i jedno i drugo.

  Ali ti o ehidu bosanski Krv svoju proli i ivot dadeSa ehadetom na usnama i Bosnom u srcuDa majka stara u Bosni na seddu pada,Dovu ui, Selam i mir Boiji da iriTi proli krv o ehidu bosanskiDa mujezin ezan sa munare uiDa bosanska avlija zamirie kada ramazan u goste nam dodjeDa bosanski sin majci ruku ljubi sa bajrama kui kada se vratiTi nam ovo o ehidu u amanet ostavi i ehidske esme kao svjedoke i ponos na ehida to ga Bosna ima. O ehidu bosan-ski Ti ivot svoj dade ali mrtav nisi. iv si! Ne samo u naim dovama i srcima to nam Kuran asni kae: I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli da su mrtvi. Ne. Oni su ivi samo vi to ne vidite. Ahmed Kova

  ODRAN EHIDSKI MEVLUD ZA 72 EHIDA BRNJICA

  U dvoritu Osnovne kole, kod spomen obiljeja, poloeno je cvijee i prouena fatiha

 • broj 238, 01.06.2014. 15

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  AKTUELNOSTI

  U petak 30. maja tekue godine, Gimnazija Muhsin Rizvi Kakanj je otvorila vrata svim osnovcima zain-teresovanim za upis u ovu kolu. Tradicionalna aktivnost Mirovne sedmice je i prijem uenika kakan-

  jskih osnovnih kola, te prezentacija same kole i njenog rada u okviru Otvorenih vrata Gimnazije. Ove godine preko ezdeset osnovaca iz svih osnovnih kola posjetili su Gim-

  naziju i upoznali se sa radom ove kole. Uenici starijih razreda su bili domaini i male maturante su uveli u sve kabinete te im ukratko pred-stavili rad kole, te pomogli da po-bijede predrasude o ovoj koli kao tekoj, jako napornoj i sl.Nakon obilaska kabineta, uenicima, buduim gimnazijalcima prigod-nim rijeima obratila se pedagogica kole Vildana Neimarlija i poeljela im dobrodolicu u Gimnaziju i dala kratke upute vezane za upis u prvi razred. Ove kolske godine zbog vanrednog stanja uzrokova-nog poplavama Mirovna sedmica je obiljeena sa neto skromnijim programima vezanih za rad sekcija. Uenici ove kole su bili maksimalno angairani kao volonteri raznih nev-ladinih organizacija i Crvenog kria opine Kakanj za vrijeme popla-

  Dan otvorenih vrata GimnazijeTradicionali prijem za uenike zavrnih razreda osnovnih kola

  va, ali su te aktivnosti na pomoi ugroenom stanovnitvu nastavili i nakon prestanka vanrednog stanja.Centralna akademija u povodu Dana kole 23. maja zakazana je za 2. juni u 19 h u kino sali Doma kulture u Kaknju. Ovim putem menament kole poziva se uenike i roditelje, kao i graane Kaknja da svojim prisustvom uveliaju ovu sveanost. Amina Kulovi

  Tradicionalni prijem za uenike osnovnih kola

  Obraanje pedagogice uenicima

  U zadnjoj sedmici mjeseca maja vrene su audicije za nae mlade talenti-rane osnovce u sklopu projekta Tal-

  ent show 2014. Iz Javne ustanove za kulturu i obrazovanje pozvali su sve zainteresovane talente za pjevanje, plesanje i imitiranje, da se prijave na Talent show 2014 i pokau svoja umijea. Za uenike su organizovane audicije u njihovim kolama, a prijave su se vrile kod pedagoga. Do sada su uraene audicije u osnovnim kolama: Omer Mui, 15. april i Hamdija Kreevljakovi. Odaziv mlae skupine je na zadovoljavajuem nivou, a os-

  tala je jo audicija u O Mula Mustafa Baeskija.Zainteresovani kandidati e biti po-

  dijeljeni u dvije skupine: takmiari od 6 do 12 godina, i takmiari stariji od 12 godina. Sa kandidatima, koji prou prvu selekciju e raditi struni saradnici, kako bi njihov nastup na finalnoj veeri bio jo bolji. Veer nae talentovane omladine e se odrati polovinom mjeseca juna u Domu kulture, a kao lan irija e, izmeu ostalih biti i pobjednik zadnjeg Talent show-a odranog u Kaknju i pobjednik show-a Zvijez-da moe biti ti Denial Ahmetovi.

  Takmiari starije skupine, stariji od 12 godina, prijave za takmienje i sudjelovanje u talent show-u mogu vriti na broj telefona: 032 553 983, mail:

  [email protected], ili u zgradi uprave Javne ustanove za kulturu i obrazovanje, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati, najkasnije do 5. juna/lipnja tekue godine. U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, godite, broj telefona i taku s kojom ete se predstaviti u programu talent show-a.Pobjednik osvaja vrijednu na-gradu, te kao i ostali takmiari, jedno prelijepo iskustvo, druenje i no za pamenje. Amila Durmi

  Poele pripreme za Talent show 2014Prijave do 5. juna

  Detalj sa audicije za O Hamdija Kreevljakovi

  Pozitivna atmosfera je vladala i na audiciji u O Omer Mui

  Veliki broj prijavljene djece je bio i u O 15. april

 • 16 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  PREDSTAVLJAMO

  Sumeja Hrusto je roena 1990. go-dine u Kaknju, gdje je zavrila os-novnu i srednju kolu. Po zavretku srednje kole upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici koji u

  roku uspjeno zavrava. Njena sud-bina slina je sudbinama drugih mladih i obrazovanih ljudi iz nae zemlje ali i iz naeg grada. Povod naeg razgovora sa Sumejom Hrusto je njen uspjeh, tj. njena diploma koja se, naalost, jo uvijek nije nala u rukama nekog poslodavca ali i njena borbenost i optimizam bez obzira na sistem i dravu u kojoj ivimo.

  Ekonomija? Zato?- Ekonomiju sam upisala slijedom dogaaja. Po, jo uvijek, meni nejas-nim okolnostima upisala sam Eko-nomsku kolu u Kaknju, gdje 2009. godine stjeem zvanje ekonomskog tehniara. Kako je to zanimanje u koje sam duboko zaplovila i osjetila jaku povezanost i elju za usavravanjem tog zanimanja, upisujem Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici.Imamo puno nezaposlenih diplo-miranih ekonomista,kakav je tvoj stav o tome? - Poto je trite Bosne i Hercegovine prezasieno zanimanjem dipl. ekono-mista, mislim da je krajnje vrijeme da se znatno smanji broj studenata koji e biti primljeni na pomenuti fakultet. Veliki problem prave i privatni fakulteti koji proizvode pomenuta zanimanja.Da li si imala neke uzore koji su te motivirali da upie ekonomiju?- Prilikom upisa fakulteta nisam ima-la uzore, ali su tokom studiranja to postali samo neki moji profesori. To su osobe koje svoje znanje ire iz dana u dan i usavravaju vjetine naeg za-nimanja. Bila bih presretna kada bih svoj put izgradila slian njihovom.Da li si imala potekoa za vrijeme trajanja studija?- Velika zahvala pripada Dragom Bogu to me je oslobodio potekoa i to mi je dao tu sreu da fakultet zavrim u

  Ulica A. Izetbegovia 63Tel:032 557 - 360;

  557 - 361Ulica 311. lahke brigade bb

  Tel: 032 558 - 970

  roku.Trud, zalaganje, upornost, je li se isplatilo?- Moram da kaem da, bez obzira to sam jo uvijek nezaposlena, sretna sam to sam zavrila fakultet za kojim sam imala elju, jer znam da u, ako Bog da, raditi taj posao sa osmjehom na licu. Trud, zalaganje i upornost e se, ako Bog da, isplatiti. Meutim, fakultet nas ne ui samo strunom obuavanju, intelektualno irenje je takoer jedna pozitivna strana i pred-nost visokokolskog obrazovanja kao i kulturnije ponaanje i bolje razumi-jevanje okoline.Ko je bio tvoja najvea podrka to-kom kolovanja i studiranja?- To su moji roditelji i jo par bliskih osoba, koji su imali beskrajno razumi-jevanje i u nekim trenucima vjerovali u mene vie od mene same. Na tome sam im beskrajno zahvalna.Poruka za kraj?-Mogu samo da kaem da je najbit-nija volja i elja za odreenim za-nimanjem. Svako od nas je roen sa nekim izraenim sposobnostima koje treba na vrijeme da prepozna i da bude spreman dati maksimum u izvravanju i izgradnji odabranog. Najbitnije je ne posustajati i ustrajati ma koliko trajalo da trajalo, jer nam je sve to negdje zapisano. Razgovarala Ilma Topalovi

  Sumeja Hrusto,diplomirana ekonomistica iz Kaknja

  TRUD E SE ISPLATITI KAD-TAD

  Sumeja Hrusto

 • broj 238, 01.06.2014. 17

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  KOLUMNA

  Ve mjesec, skoro pa svaki dan kia pada. Zemlja se dobro natopila. Pada cijelu no bez prestanka. Ona tiha kia to brijegove valja. Danas 14.05.2014. godine, nastava se prekida poslije petog asa u O Read Kadi u Brnjicu da bi se uenici bezbijed-no vratili kuama. Nebo se otvorilo i svaka kap koja padne od Ponijera niz uu do Lastavice brzo se potocima slije u malu planinsku rijeku Ribnicu zbog loeg gaz-dinstva i upravljanja umom. Mjetani uplaeno gledaju u rijeku jer znaju kakvu havariju moe da napravi. U ivom sjeanju su jo poplave iz 2002. i 2005. go-dine. I tada su napravljene ogromne tete na infrastrukturi niz korito Ribnice. Nebo sputa kiu iz oblaka, a zemlja je vraa mnotvom izvora koji svojom snagom prave odrone i jaku bujicu koja se sliva u Ribnicu nosei sve ono to smo u prirodu bacili, zagaujui je... Kao da priroda kae: Eto, vraam Vam ono to vam pri-pada, vraam Vam vae....Ogromna koliina smea, boce od alko-hola, zar se toliko konzumira alkohol?!Otpadno drvo, panjevi,... sve ono to smo ostavili nakon sjee ume, sve nam priro-da vraa. Prirodne zakone uspostavio je njen Stvoritelj, a mi ljudi ih ne potujemo, nego ih naruavamo i sami posljedice trpimo. Treu no kia ne prestaje! Punimo vree frakcijom, pravimo nasip, komije se pomau, svi se drimo skupa. Kuhamo jau kahvu da ostanemo budni, da smo u pripravnosti i na nogama.Sa klizitima padaju i stubovi elektro-mree, rui se most, prekida se i telefon-

  ska mrea. U buri svih deavanja nastaje tiina.Ljudi naputaju kue, evakuiu stvari, klizita su na sve strane, odsjeeni smo od ostatka svijeta!U potpunosti smo u putnoj i u informa-tivnoj blokadi. Teka i duga no je iza nas, umorni smo!Kia prestaje padati i magla se die ka nebu. Svi smo odahnuli. Mukarci se spremaju na dumu, a ene trae signal da se uju sa najdraima poslije nekoliko dana bez informacija.I sama se penjem uz jedno brdo i na um mi pada Nuhov a.s. narod koji je uniten poplavom.Boe, smiluj se svima pa i nama - dovim tiho. Vele mi da signala ima kod Kenane i Arnela. Uspijevam stupiti u kontakt sa dvoje svoje djece. Signal se prekida! Tree dijete ne ujem. Vraam se polahko niz livade jer su putevi isprekidani a primjet-na su i zastraujua klizita. Predsjednik mjesne zajednice obilazi teren, stupa u kontakt sa kriznim tabom. Iz pravca Ze-nice u petak naveer probija se ekipa na elu sa naelnikom opine Kakanj, ekipom Civilne zatite, timom medicinske slube i radio stanicom. Bitno je napomenuti da je naelnik g-din Nermin Mandra posjeivao mjesta ugroena poplavom i klizitem u Brnjicu sve do potpune deblokade. Ceste su isprekidane pa se sputaju pjeice niz brda sa opremom, obilazei teren i radei marljivo cijelu no... Velika je to podrka i ohrabrenje za mjetane. Dobri ljudi se organizuju i odravaju putnu komunikac-

  iju prema Zenici a radi se i na deblokadi prema Ponijerima i Arnautima, zatim se prelazi na dionicu u dolini rijeke Rib-nice. Maine i radnici Trgopeda i Deele danonono rade i stanje se malo po malo stabilizuje. Radnici Telekoma ponovo us-postavljaju svoje mree na terenu.Dok je put za Brnjic jo uvijek bio blokiran, poslata je pomo u vidu prehrambeno -higijenskih paketa iz NU Kakanjsko Srce po radnicima Trgopeda.To je bila prva pomo koja je pristigla za najugroenije u Brnjicu. Djeca, moji kolarci mi jo nisu doli iz Zenice pa se prihvatam telefona. Sve je dobro, ali i oni su zabrinuti i vele: Eto nas pjeice.Nivo vode opada i Ribnica se vraa svome koritu, stanje se popravlja.21.05.2014. uspostavlja se putna komuni-kacija dolinom rijeke Ribnice.Samo se pitam da li e se i ovo kao i ra-nija ovakva deavanja brzo zaboraviti... Bilo pa prolo. Ili emo tek raditi na tome da se ovo ne ponovi ili bar ne u ovolikoj mjeri.Da li imamo snage i moi da zaustavi-mo nekontrolisanu sjeu ume?ta emo uiniti sa smeem?!Priroda ga vie ne eli!Da li emo izvesti otpadne vode i kontrolisati izvorita, da ne kaem is-koristiti prirodne resurse vode, a ne da uvozimo vodu u BiH?Da li emo.... da li emo izvui pouku iz svega to se u ovim elementarnim nepogodama desilo?Daj Boe!!!

  Znate li vae pretke? naslov je uvod-nika estog broja asopisa za promociju humanistike batine zaviaja Zgoa koji potpisuje urednik Raif ehaji osvrui se na znaaj i ulogu rodo-slovlja u kulturi ovdanjih naroda, te konstatuje kako posljednjih godina u Kaknju interes za istraivanjima vlastitih porodinih korijena raste.U rubrici Razgovori pod naslovom Dobar pjeva ne mora biti muziki ob-razovan sagovornik profesor muzike Arnel kobalj promilja muziku scenu u Kaknju, dok je u Temi naslovljenoj Pro-

  movisanje duhovne nadgradnje aktuel-izirana vanost itanja knjiga, o emu govore direktor Gradske biblioteke Senad iija i bibliotekarka u Gimnaziji Muhsin Rizvi Vernesa Hodi.Nostalgiju lijeim pruanjem pomoi drugima, pie iz dijaspore u Pogledima i miljenima Enver Terzi, dok urednik Zgoe u tekstu In memoriam Domu Partizana podsjea na kultno mjesto odrastanja i fizikog i kulturnog uz-dizanja Kakanjaca. U Genealokim istraivanjima ispriane su prie o obama kao begovskoj porodici i Adajiima, starosjediocima u Kraljevoj Sutjesci.Zato voli Kakanj objaanjava poznati

  POPLAVA - OPOMENA ILI KUNJA?!Pie Hatida ahman

  Objavljen esti broj asopisa za kulturu Zgoa

  ZNATE LI VAE PRETKE?kakanjski menader sada nastanjem u Zagrebu Zvonko Kljuji sjetno se prisjeajui 1950. godine, percipirajui Kakanj iz tog razdoblja, a u rubrici Zna-menite linosti predstavljen je jedan od pionira kakanjskog prosvjetiteljstva uitelj Malik Zvizdi.U Zaviajnoj biblioteci predstavljena je knjiga Fuada Breia 101 anegdota iz ivota rudara objavljena prole godine, dok su u Leksikonu date natuknice pod slovom V: Varda, Vatrogasni dom, Vodo-kom, Vila, velika kuga, te linosti: Vehab Tahir, Vio Sabahudin, Veispahi Mid-hat, Vidovi Ivica, Vuleti Ivo, Vukasovi Tomo i dr. Zgou moete nai na adresi www.kakanjlive/zgosca.

 • 18 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  ZABAVA

  NAGRAD

  NI

  KUPON b

  r. 238

  URE

  UJE: IVICA

  PEKI -PEKIVI-

  RJEENJA IZ PROLOG BROJA PIRAMIDA

  DOMINO (MOZAINA) KRIALJKA

  VOLT

  PSEIJI LAVE

  IME GLUMICEGARDNER

  GRANINA RIJEKA SA HRVATSKOM

  ENSKO IME

  DIO MUZIKEKOMPOZICIJE (SONATE)

  PUN SKRAMA POVRINSKIH RANA

  SUSJEDNA DRAVANAOJ BIH

  STRUNI TAB (STOER) NOGOMETNE REPREZENTACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  OSMOSMJERKA : SamirREBUS : Kriminalci

  PREMETALJKA : EbolaMAGINI KVADRAT : Kakanj

 • broj 238, 01.06.2014. 19

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  Prodajem kuu u Zgoi sa 621 kvadratom okunice, kua je na dva sprata sa posebnim ulazima. Tel: 064-411-8200;

  Prodajem opremljenu kua na Hrasnu, pored damije. Tel: 061-276-187;

  Prodajem zemljite u blizini damije u Popima, uz glavnu cestu, 1.400 kvadrata. Tel: 061-585-928;

  Prodajem dvosoban prizem-ni stan, 68 kvadrata, kod ze-lene pijace. Cijena po dogov-oru. Tel: 032-553-546;

  Prodajem poluopremljenu vikendicu na Ponijerima, sa 390 m2 zemljita i kom-pletnom infrastrukturom, vlasnitvo 1/1. Kontakt tele-fon: 061/189-482;

  Prodajem kuu u Gornjem Motru dimenzija 10x10, na sprat, sa prateim objektima, odmah useljivu sa komplet infrastrukturom + 1.750 kvadrata okunice. Tel: 061-183-918;

  Prodajem dva placa ukupne povrine ccm 2.200 kvadrata u Tiiima/Banje ispod au-toputa. Jedan plac je 1.700 kvadrata, a drugi je 480 kvadrata. Tel: 063-832-045;

  Prodajem dvije kue sa 7.800 kvadrata zemlje u ulici eljeznika broj 4/dumanaki put. Tel: 065-983-090;

  Prodajem graevinsku par-celu cca 800 kvadrata u Kaknju/Centar. Tel: 032-736-018;

  atii/Kakanj, kua 150 kvadrata, okunica 3.500 kvadrata, na veoma atrak-tivnoj lokaciji pored rijeke. Vlasnitvo 1/1. Svi pratei objekti, prikljuci. Mogua zamjena za stan. Tel: 062-388-011;

  Povoljno prodajem zemlju na Vrhevlju, obezbijeen put i voda. Tel: 061-816-436;

  Prodaje se opremljena kua na Hrasnu, dva sprata, gradsko grijanje i svi ostali

  prikljuci. Tel: 061-461-738; Iznajmljujem dvosoban

  namjeten stan na prvom spratu u ulici Branilaca, stan posjeduje blind-vrata, bal-kon. Cijena 250 KM. Tel: 061-162-382;

  Prodajem kuu u Doboju pored Vatrogasnog doma, sa grijanjem, pogodna za dvije poredice, na dva sptrata. Tel: 063-048-274;

  Prodajem 600 kvadrata zem-lje pored rijeke Bosne za gradnju stambenog objekta, sa svom infrastrukturom. Ci-jena 60 KM po kvadratu. Tel: 063-684-575;

  Prodajem zemljite kod damije u Popima uz glavnu cestu, 1.100 kvadrata. Tel: 061-319-717;

  Prodajem dvije parcele na Milama povrine 459 i 594 kvadrata, dozvoljena gradn-ja. Cijena 37 KM po kvadratu. Tel: 062-196-966 ili 032-554-285;

  Fiat Stilo limuzina 1.9 JTD di-zel, model 2003., registrovan do 01.2015., full/oprema. Ci-jena 4.900 KM. Tel: 062-521-281;

  Ford Mondeo dizel 1.8 66 KW, model 1997/1998., full/oprema. Cijena 2.900 KM. Tel: 061-162-382;

  Polo 1.4 benzin. model 1997., boja plava/metalik, registro-van do 01.03.2015. Cijena 2.200 KM. Tel: 061-162-382;

  Prodajem biciklo 26 21 brzi-na. Cijena 160 KM. Tel: 062-852-170;

  Seat Toledo metalik/zeleni, model 1999., registrovan do nove godine. Cijena 3.500 KM. Tel: 061-341-685;

  Prodajem skuter 125cm, Peo/kinez bez papira. Cijena 550 KM. Prodajem biciklo. Ci-jena 220 KM. Prodajem mo-tor Java Kros 350 cu. Cijena 1.500 KM. Tel: 064-409-5895;

  Prodajem Mercedes W124 dizel 55 KW, model 1995., crvene boje, registrovan. Ci-jena 4.000 KM. Tel: 061-568-895;

  Prodajem Opel Kadet, model 1985., registrovan do januara 2015. Tel: 061-104-652 ili 061-471-945;

  Prodajem Reno Clio 15 DCI 48 KW, model 2002., preao 140.000, garairan, bez klime,

  5. vrata. Cijena 4.300 KM. Tel: 062-149-548;

  Reno Scenic 1.9 dizel DCI, 88 KW, model 2004., sivi/metalik, uvoz iz Njemake, plaeno sve do registracije, full/oprema. Cijena 6.400 KM. Tel: 061-162-382;

  Audi A-80, dizel 1.6, model 1990., registrovan, crni/metalik. Cijena 2.100 KM. Tel: 061-162-382;

  Laptop Vam se prigrijava i usporio je sa radom. Nudim unutranje ienje laptopa, raunara, kao i instaliranje novog operativnog sistema i osnovnih paketa programa. Mogunost dolaska na ad-resu. Tel: 061-692-790;

  Prodajem plastenike od PVC cijevi sa orginalnom UV foli-jom i sistemom kap po kap, raznih dimenzija u skladu sa vaim potrebama. Na va zahtjev radimo i montau. Cijena za plastenike 3,5x4 metara je 160 KM, 3,5x6 metara je 195 KM, 5x6 meta-ra je 270 KM, 5x8 metara je 340, 5x10 metara je 400 KM. Prevoz na Vau adresu je bes-platan. Tel: 061-853-185;

  Diplomirani fizioterapeut nudi usluge: manuelne i sportske masae, streching tretman kod bolova vrata i kimenog stuba, kinezitera-pija nakon modanog udara, rehabilitacija nakon sranog infarkta, korekcija skolioza, ki-neziterapija plunih oboljen-ja, rehabilitacija nakon op-eracije kuka, kineziterapija ostalih skeletno miinih i neurolokih oboljenja. Tret-mane radim u vlastitom pro-storu, po dogovoru dolazim na kunu adresu. Informacije za termin moete dobiti na mob: 0603220044;

  Elektroenergetiar: izrada nove i popravak stare ele-ktroinszalacije po novim sistemima ugradnje po izlazu 6,00 KM. Plaanje po dogov-oru. Ugradnja automatskih osiguraa, montaa i spajan-je el. bojlera, ugradnja indi-katora za kupatilo, popravak el.ureaja, montaa rasvjet-nih tijela, sve vrste elektro instalacije. Tel: 062-891-548;

  Dajem instrukcije iz englesk-og jezika za uenike osnovne i srednje kole. Tel: 062-980-

  845; Dajem instrukcije iz

  njemakog jezika. Tel: 062-282-911;

  Parketar: povoljno i kvalitet-no vri usluge postavljanja, bruenja i lakiranja svih vrsta parketa, postavljanje lami-nata, ipoda, kao i mjerenje vlage. Tel: 061-774-925;

  Pravim sve vrste namjetaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namjetaja i montiram sve vrste ploastog namjetaja. Tel: 062-944-747;

  Vrim usluge u graevinarstvu: malterisanje, keramika, fasade. Tel: 061-624-622;

  VKV keramiar profesionalno i kvalitetno ugraujemo sve vrste ploica. Tel: 061-183-918;

  Usluge snimanja svadbi, proslava, denaza, sahrana, seminara, prezentacija itd. Video-studio Mini_HD. Tel: 062-212-649;

  Vrimo usluge u graevinarstvu: malterisanje 4 KM po metru kvadratnom, termofasade, keramiku, mol-eraj. Tel: 064-409-5895;

  Iznajmljujem graevinsku skelu: 200 kvadrata. Cijena 10 KM po danu. 400 kvadrata. Cijena 20 KM po danu. 600 kvadrata. Cijena 30 KM po danu. Tel: 061-771-889;

  Kombi prevoz, selidbe odvoz sve vrste robe i materijala, radna snaga obezbijeena. Tel: 061-774-925;

  Vrim usluge: zidanje, mal-terisanje, stiropor fasade, gletovanje, kreenje... Tel: 062-486-733;

  Prodajem 20 peljnjih

  drutava. Tel: 062-274-145; Prodajem: regal, dva stola,

  aluzine, uvoz iz Njemake. Tel: 062-985-078;

  Prodajem kau i dvije fotelje. Cijena 70 KM. Prodajem veliki regal, povoljno. Tel: 064-411-8200;

  Prodajem pe kamin/Biser, crna/manja, koritena tri mjeseca, koristi se samo za grijanje. Tel: 061-307-775;

  Prodajem trepezarijski sto i est stolica u dobrom stanju, puno drvo. Tel: 063-911-636;

  Prodajem humus za plas-tenike i njive. Cijena 15 KM 50 kg. Tel: 063-571-101.

  OGLASI

  Besplatne male oglase moete poslati sms

  porukom: 061/362-654 i na

  e-mail: [email protected]

  BESPLATNI MALI OGLASI

  NEKRETNINE

  OSTALO

  USLUGE

  VOZILA

 • 20 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  SPORT Ureuje Eldin Omeragi, foto Mirsad Mujagi

  U Kaknju je dana 24.05.2014. godine, u organizaciji Odbojkake akademije (OA) Kakanj odran je finalni turnir za prvaka FBIH na kojem su uee imali klubovi: OK Napredak iz Odaka, OK 7 Lukavac, OK Bosna Sarajevo te domain turnira ekipa OA Kakanj. Ova zavrnica igrala se po jednokrunom bod sistemu, a odigrano je ukupno 6 utakmica.

  Nakon to su osvojili titule prvaka u pionirskoj i kadetskoj konkuren-ciji odbojkai iz Odaka, predvoeni bivim igraem OK Kakanj Amirom uranom u Kakanj su stigli kao favor-iti za osvajanje, ali zbog problema sa poplavama u Odaku te smanjenog

  intenziteta treninga, ova ekipa zavrila je kao posljednja u grupi. Tu injenicu najbolje su iskoristile ekipe Lukavca i OA Kakanj koje su na kraju, sasvim zaslueno osvojile prve dvije pozici-je te su se na taj nain plasirale na dravno prvenstvo. Iako ne uvjerljivo, sasvim zaslueno, titulom prvaka okit-ile su se mlade nade OA Kakanj koje su na ovom turnir ubiljeile tri pobjede i to protiv Bosne i Napretka rezultatom 2:1, te protiv ekipe Lukavca rezultatom 2:0. Ovom titulom mlade nade OA Ka-kanj izborile su nastup na zavrnici dravnog prvenstva.Sam kvalitet odbojke na ovom turniru bio je na zavidnom nivou, te je prava teta to su poplave uzrokovale to da umjesto dva dana, ovaj turnir bude

  PZU Apoteka MEDICAUlica A. Izetbegovia M4Tel: 032/ 557-020; 557-021 557-022Fax: 032/ 557-023

  igran samo jedan dan. Osvajanje titule OA Kakanj jo je jedan od dokaza da ova ekipa ima veoma kvalitetan rad sa mladim snagama, a Kakanj kao grad, ponovo se pokazao kao dobar domain. Mlade nade koje su nastu-pile na ovom turniru su: Esad akovac,

  Muris Krivokapa, Faris Alagi, Edo Zeki, Ismet Delibai, Hajrudin Suanj, Sejdin Mustafi, Samir Berbi, Sanin Alagi, Berin Pinji, Harun Veispahi, Azrudin Delibai, Amir Merdi, Mua-mer Berbi. Trener: Nermin Begi. Za najboljeg igraa turnira proglaen je Sejdin Mustafi, lan ekipe OA Kakanj.Nakon zavrenog turnira, najboljima su dodjeljena priznanja i medalje a medalje za ostvareni plasman uruili su: Elizabeta Krianac, lan UO Odbojkakog saveza FBiH, dok je pobjedniki pehar i nagradu za najboljeg igraa Sejdinu Mustafiu uruio naelnik Kaknja Nermin Man-dra.Finalni turnir na dravnom nivou bit e odran polovinom juna.

  Juniori OA Kakanj prvaci FBIH

  U uredu naelnika uprilien prijem za prvake FBIH ekipu OA KakanjU srijedu 28. maja 2014. godine, u uredu opinskog naelnika Nermina Mandre uprilien je prijem za ju-niore Odbojkake akademije Kakanj koji su na finalnom turniru Federal-nog odbojkakog takmienja u od-

  bojci za juniore osvojili prvo mjesto. Novim prvacima Federacije BiH za takmiarsku sezonu 2013/2014. godine naelnik je uputio srdane estitke, a tokom prijema razgo-varalo se i o planovima za takmienje u buduem periodu.

  Tokom prijema razgovaralo se i o planovima za takmienje u buduem periodu

  Ekipe OA Kakanj i 7 Lukavac poslije podjele medalja

 • broj 238, 01.06.2014. 21

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  SPORT

  Iako se dugo mislilo da ekipa Rudara ima premierligaki potencijal, te iako su pojedini mediji pompezno najav-ljivali da ekipa Rudara moe polomit zube ekipama Slobode i Jedinstva, posebno jer im obe ekipe dolaze pod Vardu, na kraju se nita od toga nije dogodilo. Ekipa Rudara je u posljedn-jih 6 kola uspjela osvojiti samo 1 bod, a posebno je tragina injenica to da nakon 12 uzastopnih pobjeda, bez primljenog gola na svome terenu, ekipa Rudara u posljednja tri susreta pod Vardom uspjela je da osvoji samo jedan bod, i to u derbiju protiv ekipe Slobode.U periodu izmeu dva broja ekipa Rudara odigrala je tri utakmice. Prva je bila utak-mica protiv ekipe Jedinstva koju su zeleno crni izgubili rezultatom 1:0. Sama utak-mica koja je odigrana pred oko 100-tak gledalaca i u uvjetima koji su graniili sa regularnou zbog obilnih padavina pre-thodnih dana te i za vrijeme utakmice, nije pruila bogzna kakav nogomet. I jedna i druga ekipa su po tekom terenu najvie pazile da odbrane svoju mreu a uspjenija u tome je bila ekipa Jedinstva. Istina, ekipa

  Rudara imala je nekoliko izglednih prilika, a najbili tome bio je na samom kraju sus-reta Kobilica, koji je pogodio okvir gola. Sama utakmica protekla je dosta nervoz-no, emu svjedoi i crveni karton za ekipu Jedinstva, ali i injenica da su poslije kraja susreta Gafurovi i Prki napali sudiju Gra-busa, te e najvjerovatnije dobiti kazne. Je-dini pogodak na utakmici djelo je izmia u 80. minuti. Nakon ove utakmice ekipa Rudara gostovala je u Graanici kod ekipe Bratstva. U jednoj izjednaenoj utakmici domaa ekipa bila je neto uspjenija pa je golovima Diabanga i Smajlovia stigla do

  Ekipa Rudara upala u krizu rezultatapobjede rezultatom 2:1. Strijelac za ekipu Rudara bio je Mirvi.Poslije susreta sa Bratstvom ekipa Rudara na svome je terenu ugostila ekipu GOK-a iz Gabele, te se oekivalo da e na ovom susretu prekinuti niz bez pobjede. Ipak, to se na kraju nije dogodilo, pa je ekipa GOK-a nanijela i drugi uzastopni poraz ekipi Rudara pred svojim navijaima. Pred oko 200 gledalaca ekipa iz Gabele je dola da se nadigrava to su na kraju i uspjeli,

  te su savladali podmlaenu i indisponira-nu ekipu Rudara rezultaom 2:1. Od samog poetka ekipa GOK-a pokazala je da se nije dola braniti u Kakanj pa su ve u 7. minutu vodili sa 1:0. uo je postigao po-godak za ekipu Rudara te poravnao rezul-tat. Ekipa Rudara pokuala je u potpunosti da preokrene utakmicu, ali ipak u tome nisu uspjeli pa je Ereiz u 87. minuti sjajno istrao jednu kontru te postigao pogodak koji je gostima osigurao nova tri boda.Ekipi Rudara ostalo je jo da odigra posljednju utakmicu prvenstva FBIH, a nju e odigrati u Banoviima protiv ekipe Budunosti u vrijeme pripreme ovog broja novina.

  Detalj sa utakmice Rudar-Gok

  U okviru 27. kola Prve lige FBIH ekipa Mladosti je gostovala u Bugojnu gdje je sa 3:1 savladala domau Iskru. Bila je ovo etvrta uzastopna pobjeda izabranika Nijaza Kape, koji su sa ova nova tri boda

  dospjeli na estu poziciju Prve federalne lige. Stoper Mladosti, Alagi je ranim golom u 20. minuti nagovjestio dobru igru, ali i nova tri boda. Iako su Bugo-janci nakon prvih 45 minuta igre imali 1:1 zahvaljujui golu Guberte iz 29. minute, Mladost je tokom cijelog toka susreta imala terensku inicijativu i kontrolisala igru. U drugom poluvremenu za nova tri boda i etvrtu pobjedu u nizu pobrinuli su se ponovo Alagi (61. minuta) i Mirza Kova (90. minuta), za konanih Iskra Mladost 1:3.Mladost je u 28. kolu bila domain na stadionu Pod Vardom ekipi Gradine iz Srebrenika. Ovaj susret odigran je na

  stadionu Rudara iz razloga to je sta-dion ekipe Mladosti bio neuslovan nakon to je pretrpio poplavu. Od svo-jih vjernih navijaa Mladostai su se oprostili uvjerljivom pobjedom od 4:1. Viena su po dva pogotka u oba polu-vremena u mrei gostiju, u prvom po-luvremenu pogaali su Huseinspahi (11. minuta) i Kova (35. minuta), a u drugom Hrvat (60. minuta) i Mujki (75. minuta). Utjeni gol za goste iz Srebre-nika postigao je njihov ponajbolji igra Turbi u 77. minuti susreta. Da nisu imali raspoloenog golmana Igora Josia, po-bjeda Mladosti mogla je biti i uvjerljivija.Niz od pet uzastopnih pobjeda prekinut je u 29. kolu, kada su fudbaleri Mladosti gostovali u Konjicu, ekipi Igmana kojoj su bodovi bili neophodni za opstanak u prvoligakom drutvu. Za domae ulog u ovoj utakmici bio je veliki, pa su ve nakon prvog dijela igre imali sigurnih 2:0. Pogaali su Dafi i Bajri u 22. i 32. minuti susreta. U drugom poluvremenu Muri pogaa u 66. minuti za konanih Igman Mladost 2:1.Bez obzira na poraz u Konjicu, Mladost je zadrala sedmu poziciju, na kojoj e na-jvjerovatnije i zavriti debitantsku sezonu u Prvoj ligi Federacije jer u posljednjem kolu ima ve osvojena tri boda koja e dobiti slubenim rezultatom 3:0 protiv ekipe Troglava, koji je ranije odustao od takmienja. Ovo je svakako sjajan rezul-

  tat za debitantsku sezonu u Prvoj ligi FBiH, jer mnogi su prognozirali povratak u Drugu ligu, ve nakon jedne sezone, a ovi momci na elu sa Nijazom Kapom i agilnim predsjednikom Edinom Begov-cem pokazali su kako se sjajan fudbal igra i u Doboju. S obzirom na injenicu da je ekipa Mladosti u posljednjem kolu tre-bala odmjeriti snage sa ekipom Troglava koja je odustala od takmienja, ekipa Mladosti svoj zadnji susret odigrat e sa svojim navijaima. Naime, u vrijeme pri-preme ovih novina odigrat e se revijalni susret izmeu ekipe Mladosti te njenih navijaa Crvene legije, to e ujedno biti i posljednji susret ekipe Mladosti u ovoj sezoni ime e se oprostiti od svoje pub-like. (Edis kulj)

  Mladost zavrila svoje prvenstvene obaveze u Prvoj ligi FBIH

  U posljednjih sedam kola ekipa Mladosti osvojila 18 bodova

  Ekipa Mladosti ispred svojih navijaa na stadionu Pod Vardom

  Tabela Prve lige FBIH

 • 22 broj 238, 01.06.2014.

  KAKA

  NJSK

  E NOV

  INE

  Proteklih 15 dana sa raznih mjesta stizale

  su prie o raznim akcijama volontera iz naeg grada, pa je tom duhu posveen i ovaj lanak. Naime, navijai FK Mladost iz Doboja su od samog poetka poplava se organizovano i aktivno ukljuili u pomoi i sanaciji stanja od poplava. Odmah na-kon to su poplave poele ova grupa se

  organizovala i poela sa borbom protiv vodene stihije, da bi nakon toga im se voda povukla ak-tivno uestvovala u ienju, kako Vatrogasnog doma i ulica naseja Doboj, tako i samog stadi-ona ekipe Mladosti. Paralelno sa ovim Crvena legija je i prikupljala humani-tarnu pomo svojim

  sugraanima.Sve ove akcije dokaz su da navijai nisu iskljuivo huligani, te da su upravo navijai ti koje viate na prvim borbenim linijama, bez obzira da li se radi o elementarnim nepogodama, pri-kupljanjima humanitarnih pomoi, volo-ntiranjima, mirovnim ili vojnim akcijama.

  SPORT

  Fudbalski klub Mladost iz Doboja kod Kaknja i GNK Dinamo iz Zagreba orga-nizuju nogom