of 25 /25
KAJIAN TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN PENYELENGGARAAN FASILITI BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA AMJADUDDIN BIN NASARULDDIN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

KAJIAN TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN …ethesis.uthm.edu.my/609/1/AP140495 (AMJADUDDIN BIN NASARULDDIN).pdf · kajian tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan

  • Author
    vodat

  • View
    283

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of KAJIAN TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN …ethesis.uthm.edu.my/609/1/AP140495 (AMJADUDDIN BIN...

KAJIAN TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN

PENYELENGGARAAN FASILITI BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU

TUN AMINAH (PTTA) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

AMJADUDDIN BIN NASARULDDIN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA

KAJIAN TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN PENYELENGGARAAN

FASILITI BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH UNIVERSITI

TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

SESI PENGAJIAN: 2017/2018

Saya AMJADUDDIN BIN NASARULDDIN mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana Muda

ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Laporan Projek Sarjana Muda adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 2. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi.

4. **Sila tandakan ()

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di

dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana

penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap: LAr. Dr. Kamalludin Bin Bilal

NO 4, JALAN SAGUMPAS 5/2,

TAMAN SAGUMPAS 5,

28400 MENTAKAB,

PAHANG DARUL MAKMUR

Tarikh: _____________________ Tarikh: _____________________

CATATAN:

** Jika Laporan Projek Sarjana Muda ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan

dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu

dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD

i

KAJIAN TAHAP KEBERKESANAN PENGURUSAN PENYELENGGARAAN

FASILITI BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

AMJADUDDIN BIN NASARULDDIN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian daripada syarat penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pembinaan) Dengan Kepujian

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

JANUARI 2018

ii

PENGAKUAN

Saya akui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Pelajar : .

AMJADUDDIN BIN NASARULDDIN

Tarikh : .

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah

memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Teknologi (Pembinaan) Dengan Kepujian.

Penyelia : ..

LAr. DR. KAMALLUDIN BIN BILAL

Tarikh : ..

iii

DEDIKASI

Teristimewa buat...

Yang memberi bimbingan;

Encik Kamalludin bin Bilal

Yang tidak pernah jemu-jemu memberi nasihat,

Semoga menjadi panduan untuk diriku pada masa hadapan

Insan tersayang,

(UMMIE) ZALIHA BINTI SAHAK @ISHAK

Terima kasih diatas dorongan dan sokongan sepanjang hayat hidupku dari segi

masa, tenaga, kewangan serta pelbagai lagi nasihat dan kata-kata semangat yang

sangat membantuku.

Adik beradik tercinta:

EMADUDDIN, SYAIMA,WAFA, AIMANUDDIN, ZIYADUDDIN

Terima kasih atas segala sokongan

Yang paling diingati;

Sahabat-sahabat seperjuangan

Buat para responden;

Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Alhamdulillah,

segala pujian bagi Allah S.W.T, pemilik sekalian alam dan selawat serta salam ke

atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, ahli keluarga dan juga para sahabat

baginda yang mulia. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dangan taufik dan inayah-Nya,

penulisan projek ini telah dapat disiapkan seperti yang dikehendaki. Semoga projek

ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dalam menyusuri kehidupan di

muka bumu Allah ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya titipkan kepada penyelia

Projek Sarjana Muda saya, LAr. Dr. Kamalludin Bin Bilal selaku tulang belakang

projek ini yang banyak memberikan tunjuk ajar, dorongan dan suntikan semangat

dalam menjayakan projek ini. Segala tunjuk ajar dan panduan, ilmu dan dorongan

yang diberikan amatlah dihargai. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan

seperjuangan Projek Sarjana Muda, sahabat-sahabat yang sudi memberikan

sumbangan buah fikiran serta meluangkan masa dalam membantu saya menyiapkan

projek ini serta kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak

dalam menjayakan projek ini. Hanya Allah S.W.T yang mampu membalas

segalanya.

Sekian Terima Kasih

v

ABSTRAK

Keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan perpustakaan Tunku

Tun Aminah adalah kajian mengenai sejauh mana tahap amalan pengurusan

penyelenggaraan fasiliti yang telah dijalankan. Permasalah kajian adalah berlaku

perningkatan aduan dari pengguna tentang masalah fasiliti. Oleh itu, objektif pertama

kajian ini dijalankan adalah bagi mengenalpasti langkah atau strategi

penyelenggaraan fasiliti yang diamalkan oleh pengurusan penyelenggaraan fasiliti

bagi meningkatkan tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti.

Objektif kedua adalah mengkaji tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan

fasiliti bangunan perpustakaan Tunku Tun Aminah Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia. Skop kajian ini adalah memberi penumpuan kepada pengurusan

penyelenggaraan fasiliti di Perpustakaan Tunku Tun Aminah Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia. Dalam kajian ini, penggunaan metodologi kajian kuantitatif dan

kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui tinjauan soal selidik dan temubual dari

pelbagai latar belakang pengguna seperti pelajar, pensyarah, Pejabat Pengurusan

Hartabina, dan staf perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM telah digunakan.

Perlaksanaan kajian ini telah menemui hasil kajian seperti menilai tahap

keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan perpustakaan UTHM,

dan mengenalpasti langkah atau strategi penyelenggaraan fasiliti yang digunakan

bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti. Kajian ini

dapat memberi maklumat kepada pihak yang terlibat di dalam pengurusan

penyelenggaran fasilti khususnya bagi fasiliti perpustakaan didalam membuat

penambah- baikan kualiti servis pengurusan fasiliti.

vi

ABSTRACT

The effectiveness of facilites maintenance facilities management for Tunku Tun

Aminah Library is a study of the extent of the level of maintenance management

practices implemented. The problem statment is the increasing number of complaints

from users about the problem of the facility. Hence, the first objective of this study is

to identify the steps or strategies of maintenance of facilities practiced by the facility

maintenance management to increase the effectiveness of the facility maintenance

management. The second objective is to study the effectiveness of the facilities

maintenance management of Tunku Tun Aminah library building at University Tun

Hussein Onn Malaysia. The scope of this study is to focus on the maintenance of

facilities maintenance at Tunku Tun Aminah Library Tun Hussein Onn Malaysia

University. In this study, the use of quantitative and qualitative research

methodologies, where data were collected through questionnaires and interviews

from various user backgrounds such as students, lecturers, Office Management

Offices, and library staff of Tunku Tun Aminah UTHM were used. The

implementation of this study has found out the results of the study such as evaluating

the effectiveness of the maintenance management of UTHM library building

facilities, and identifying the steps or strategies of facility maintenance used to

improve the effectiveness of facility maintenance management. This study can

provide the information to the parties involved in the management of fasilties

maintenance especially the facilities in library in order to improve the quality of

facilities management service.

vii

KANDUNGAN

TAJUK i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI RAJAH xi

SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN xii

SENARAI LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENGENALAN 1

1.1 Latar belakang kajian 2

1.2 Penyataan Masalah 3

1.3 Persoalan Kajian 4

1.4 Objektif Kajian 4

1.5 Skop Kajian. 5

1.6 Metodologi Kajian. 6

1.7 Kepentingan Kajian. 7

1.8 Jangkaan hasil kajian 9

1.9 Kesimpulan 9

BAB 2 KAJIAN LITERATUR 11

2.1 Definisi pengurusan fasiliti. 12

2.2 Fungsi Pengurus Fasiliti 14

2.3 Pengurusan Penyelenggaraan Fasiliti 15

2.3.1 Jenis Dan Kaedah Penyelenggaraan Fasiliti 15

2.3.2 Strategi penyelenggaraan fasiliti. 17

2.3.3 Pengurusan Fasiliti Di Perpustakaan 20

2.4.4 Objektif Pejabat Pengurusan Hartabina. 20

viii

2.2.5 Penyumberan Luar Dalam Pengurusan Fasiliti 21

2.2.6 Jenis Fasiliti di Perpustakaan 22

2.4 Kepentingan Keberkesanan Pengurusan Penyenggaraan 26

2.4.1 Faedah Keberkesanan Pengurusan Penyenggaraan 26

2.4.2 Elemen-elemen dalam Menentukan

Tahap Keberkesanan 27

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 30

3.1 Pengenalan 30

3.2 Rekabentuk Kajian 30

3.3 Kaedah Pengumpulan Data 34

3.3.1 Data Primer 34

3.3.2 Data Sekunder 35

3.4 Kaedah Analisis Data 36

3.5 Kesimpulan 36

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 37

4.1 Pengenalan 37

4.2 Pengumpulan Data Soal Selidik 38

4.3 Latar Belakang Responden 40

4.4. Pengskalaan Likert (Likert Scaling) 41

4.5 Analisa Bagi Pengguna PTTA Dengan Menggunakan

Analisa Likert Scaling 43

4.5.1 Analisis Tahap Keberkesanan

Pengurusan Penyelenggaraan Fasiliti PTTA 43

4.5.2 Langkah Strategi Pengurusan Penyelenggaraan

Fasiliti Bagi Meningkatkan Keberkesanan

Pengurusan PenyelenggaraanFasiliti 47

BAB 5 ANALISIS DATA - KUALITATIF 54

5.1 Pengenalan 54

5.2 Pengumpulan Data Temubual 55

5.3 Latar Belakang Responden 56

5.4 Analisis Data 57

ix

5.4.1 Langkah Atau Strategi Pengurusan

Penyelenggaraan Fasiliti Bagi

Meningkatkan Keberkesanan

Pengurusan Peyelenggaraan Fasiliti 57

5.5 Kesimpulan 66

BAB 6 CADANGAN DAN KESIMPULAN 67

6.1 Pengenalan 67

6.2 Limitasi Kajian 68

6.2.1 Bilangan Responden 68

6.2.2 Masa 69

6.2.3 Kerjasama 69

6.3 Kesimpulan 70

6.3.1 Objektif Pertama: Mengenalpasti Langkah Atau

Strategi Pengurusan Penyelenggaraan Fasiliti Bagi

Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan

Peyelenggaraan Fasiliti 70

6.3.2 Objektif Kedua: Mengukur Tahap

Keberkesanan Pengurusan Penyelenggaraan

Fasiliti Di Perpustakaan Tunku Tun Aminah

(PTTA) Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia 71

6.4 Cadangan Kajian Lanjutan 72

6.4.1 Cadangan Kepada Kajian Akan Datang 73

RUJUKAN 74

LAMPIRA

VITA

x

SENARAI JADUAL

2.1 Definisi pengurusan fasiliti 26

2.2 Pengurusan Fasiliti 34

4.1 Peratusan Maklumbalas Responden Yang Terlibat 54

4.3 Latar Belakang Responden 54

4.4 Likert Scaling Dan Lima Darjah Tahap Kepuasan 55

4.5 Langkah Pengiraan Analisa Likert Scaling 56

4.6 Senarai Pencapaian Penilaian Tahap 58

Keberkesanan Pengurusan Penyelenggaraan

Fasiliti di PTTA

4.7 Skala nilai bagi skala likert dibawah menunjukkan 58

indeks nilai bagi setiap faktor yang dikemukakan

dibawah

4.8 Keputusan analisis data 59

4.9: Penialaian skala likert 64

4.10: Langkah Strategi Pengurusan Penyelengga 64

-raan Fasiliti Bagi Meningkatkan Keberkesanan

Pengurusan Penyelenggaraan Fasiliti

5.2. Pengurusan Kontrak Penyelenggaraan 72

5.3. Aspek Kewangan Penyelenggaraan 74

5.4. Pendekatan Strategi dan Kaedah Penyelenggaraan 76

5.5. Cadangan bagi langkah-langkah dan strategi untuk 78

meningkatkan tahap keberkesanan pengurusan penye-

lenggaraan fasiliti di perpustakaan Tunku Tun Aminah

xi

SENARAI RAJAH

2.1 Fungsi Pengurus Fasiliti 27

2.2 Jenis dan Kaedah Penyelenggaraan 29

2.3 Strategi Penyelenggaraan Fasiliti 32

3.1: Carta Aliran Metodologi Kajian 47

xii

SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN

PPP - Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan

UTHM - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

PTTA - Perpustakaan Tunku Tun Aminah

CMMS - Computerised Maintenance Management System

CIDB - Construction Industry Development Board

PBT - Pihak Berkuasa Tempatan

TPM - Total Produvtive Maintainance

xiii

SENARAI LAMPIRAN

A Soalan Temubual 90

B Soalan Soal Selidik 90

xiv

SENARAI LAMPIRAN

A Soalan Temubual 90

B Soalan Soal Selidik 90

1

BAB 1

PENGENALAN

Pengukuran tahap keberkesanan penyelenggaraan fasiliti bangunan adalah salah satu komponen

penting dalam penyelenggaraan fasiliti untuk memastikan kelansungan fungsi fasiliti

tersebut.(Deris, 2007) Selain itu, ianya menjadi kayu ukur diantara usaha yang telah dilakukan

dengan hasil yang dapat dari tanggungjawab penyelenggaraan yang telah diberikan. Ia

bermaksud penyelenggaraan yang telah dilakukan akan diukur oleh pengguna sama ada ianya

menepati tahap kepuasan pengguna terhadap servis yang telah diberikan. Kejayaan atau

kegagalan penyelenggaraan fasiliti fizikal sangat bergantung kepada keberkesanan

pengurusannya (Deris,et al 2007).

Di peringkat universiti, perpustakaan bertindak sebagai salah satu pusat

perkembangan ilmu terpenting. Perpustakaan di universiti dilihat mempunyai peranan

yang fleksibal. Ha ini kerana, pada masa kini, penyediaan fasiliti di universiti telah

dipelbagaikan. Tidak seperti dahulu, dimana perpustakaan adalah tempat yang hanya

berfungsi sebagai pusat pencarian maklumat berasaskan buku, kini dengan pembangunan

fasiliti yang telah dibuat, terdapat pelbagai fasiliti seperti bilik kuliah yang dilengkapi

penyaman udara, alat pemancar atau projektor, internet, dan sebagainya. Disini dilihat

perpustakaan suatu pusat intelek yang penting kerana nilai fasilitinya yang tinggi.

2

Sebagai pusat pembelajaran, penekanan kepada aspek kualiti perkhidmatan pelanggan

adalah suatu yang penting (Sahu, 2007). Bagi menjamin kelansungan fungsi perpustakaan

tersebut, penekanan terhadap aspek pengurusan fasiliti adalah faktor utama. Kualiti

pengurusan penyelenggaraan fasiliti harus dinaiktaraf bagi menjamin keberkesanannya.

Kajian ini dilihat suatu yang penting dalam membantu pihak yang terlibat dalam

melaksanakan tugasnya. Hubungan di antara pihak pengurusan fasiliti dan pengguna

adalah dua pihak yang sangat berkaitan dalam mengurus sesuatu fasiliti.

1.1 Latar belakang kajian

Setiap organisasi tidak kira apa tujuan diwujudkan perlu mempunyai suatu tempat atau

premis yang sesuai untuk menjalankan aktiviti, kelancaran operasi serta menunjukkan

kewujudannya sebagai sebuah organisasi beriktiraf yang bertujuan mencapai apa jua

objektif yang ditetapkan (Abdul Hakim Mohammed, 2006). Menurut pandangan (Mohd

Al-Hafiz Ahmad, 2008) bangunan merupakan aset fizikal yang mempunyai nilai

tersendiri yang memerlukan kesempurnaan penyenggaraan atau penjagaan. Tanpa kerja-

kerja penyenggaraan yang sempurna, lama-kelamaan keseluruhan struktur dan bahan-

bahan bangunan akan menjadi pudar, lusuh, rosak dan using lantas menyebabkan kualiti

bangunan tersebut merosot. Hal tersebut bukan sahaja akan menyusutkan nilai

bangunan, malah akhirnya menjadikan bangunan itu tidak bernilai dan hilang fungsi

utamanya. Hal ini boleh dirumuskan bahawasanya penyelenggaraan sering kali dilihat

sebagai sesuatu perkara yang remeh dan menyusahkan. Segala kepentingan

penyelenggaraan seperti tidak dijaga. .

Bagi memastikan objektif dalam sesebuah organisasi, jalan atau arah untuk

mencapai matlamat tersebut perlu di uruskan dengan betul. Pengurusan penyelenggaraan

fasiliti adalah salah sattu perkara utama bagi mana-mana organisasi khususnya bagi

sesebuah kampus institusi pengajian tinggi awam untuk mencapai matlamat dan

objektifnya. (A Hasbullah,2012)

Pengurusan penyelenggaraan fasiliti, bertanggungjawab untuk menyelaraskan

semua usaha yang berkaitan dengan perancangan, mereka bentuk, dan menguruskan

3

bangunan dan system kerja mereka dalam sesebuah organisasi (Baldry,2000). Hal ini

bermaksud, pengurusan fasiliti memainkan peranan yanag penting dalam menentukan

fungsi bangunan yang berterusan.

Oleh yang demikian, keperluan membina satu sistem atau talian perhubungan

dengan pengguna yang lengkap dan menyeluruh untuk membantu kumpulan

penyelenggaraan mengesan masalah (Al-Hafiz, 2008). Hal ini bermaksud, perhubungan

antara pihak penyelenggara dengan pengguna amat penting, ini kerana pengguna adalah

pihak yang akan menggunakan lantas menilai sejauh mana keberkesanan perkhidmatan

yang telah diberikan. Pihak penelenggara boleh mengambl langkah proaktif dengan

mengambil perhatian kepada apa jua respon dari pengguna untuk mengetahui apakah

1.2 Penyataan Masalah

Menurut Deris, (2007) pengurusan penyelenggaraan dibangunan awam (IPTA) masih

kurang berkesan berikutan terdapat pelbagai masalah berkaitan kemerosotan fungsi

fasiliti di bangunan tersebut dapat dikesan. Selain itu menurut kajian yang dijalankan

oleh Ali, (2005) mendapati pengguna kurang berpuas hati terhadap perkhidmatan servis

fasiliti yang disediakan. Manakala menurut kajian yang dijalankan oleh Zakaria, (2010)

beliau menyatakan bahawa tahap kepuasan pelanggan terhadap fasiliti yang disediakan

adalah rendah, hal ini menyebabkan berlakunya peningkatan terhadap aduan awam oleh

pengguna. Oleh itu, hal ini boleh menjadi punca kepada masalah peningkatan dari segi

aduan pengguna perpustakaan Tunku Tun Aminah Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia iaitu pada tahun 2015 sebanyak 1070 aduan pengguna meningkat kepada 1830

pada tahun 2016 tentang pelbagai aduan berkenaan fasiliti, ( Pejabat Pembangunan Dan

Penyelidikan UTHM).

4

1.3 Persoalan Kajian

Perpustakaan kini adalah tempat atau pusat perkembangan pendidikan yang fleksibel.

Berbeza pada sebelumnya, ia hanyalah sebuah pusat sumber rujukan untuk mencari

sumber-sumber berkaitan dengan pendidikan. Oleh itu, pada masa kini, bagi

melengkapkan perpustakaan sebagai satu pusat perkembangan ilmu pendidikan, pelbagai

fasiliti telah diadakan bagi memenuhi tuntutan fungsi perpustakaan itu. Peranan

pengurus fasiliti dilihat pihak yang paling besar peranannya didalam menjaga dan

menjamin tahap kualiti sesebuah fasiliti yang disediakan.

Pengurusan penyelenggaraan yang cekap akan menjamin keberkesanan kepada

kelansungan fasiliti tersebut. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menyatakan apakah

langkah atau strategi amalan penyelenggaraan bagi meningkatkan keberkesanan

pengurusan penyelenggaraan fasiliti.

Seterusnya, tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti merupakan satu

faktor terpenting didalam mentukan sejauh mana keberkesanan hasil kerja yang

dilakukan dalam mengurus fasiliti dimana akan diukur oleh pengguna fasiliti tersebut.

Oleh itu, persoalan dalam kajian ini adalah apakah tahap keberkesanan pengurusan

penyelenggaraan fasiliti bangunan perpustakaan tunku tun aminah uthm?.

1.4 Objektif Kajian

Dalam kajian yang dijalankan ini, penyelidik telah menentukan dua objektif utama yang

menjadi sandaran kepada tujuan kajian ini dijalankan. Bagi objektif pertama, penyelidik

telah menetapkan didalam kajian ini adalah untuk mengenalpasti langkah atau strategi

pengurusan penyelenggaraan fasiliti bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan

penyelenggaraan fasiliti. Tujuan objektif ini dijalankan untuk melihat strategi dan

langkah yang digunakan oleh pihak pengurusan fasiliti Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia di dalam mengurus dan menyelenggara fasiliti Perpustakaan Tunku Tun

Aminah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (PTTA).

5

Bagi objektif kedua pula, penyelidik telah menetapkan bahawa kajian ini

dijalankan dengan tujuan mengkaji tahap kebersesanan pengurusan penyelenggaraan

fasiliti bangunan Perpustakaan Tunku Tun Aminah Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia (PTTA). Hal ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara strategi yang

digunakan oleh pihak pengurusan penyelenggaraan fasiliti UTHM dalam mengurus

fasiliti di bangunan PTTA, dan sejauh manakan tahap keberkesanannya terhadap

pengguna.

1.5 Skop Kajian.

Kajian ini dijalankan dengan memfokuskan hanya kepada fasiliti yang terdapat didalam

ruang pengajaran dan pembelajaran iaitu di bilik-bilik serta dewan-dewan kuliah di

Perpustakaan Tungku Tun Aminah di kampus induk Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia (UTHM). Ringkasan bagi skop kajian ini adalah, Perpustakaan Tungku Tun

Aminah memiliki 4 buah dewan kuliah yang memuatkan secara keseluruhan 780 orang

mengikut pecahan iaitu dewan kuliah satu 250 orang, dewan kuliah dua 150 orang,

dewan kuliah tiga 150 orang, dan dewan kuliah empat 150, kemudian bilik tutorial satu

hingga sepuluh memuatkan 80 orang. Kesemua ruang tersebut dilengkapi fasiliti

kursusnya fasiliti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang memberi

keselesaan kepada pengguna di kawasan tersebut. Responden yang terlibat dalam kajian

ini adalah pengguna, staf, pelajar, pensyarah di Perpustakaan Tunku Tun Aminah serta

Pejabat Pembagunan dan Peyenggaraan (PPP) UTHM. Fokus pada kajian ini adalah :

i. Kajian yang dijalankan dengan memberi tumpuan kepada fasiliti-fasiliti yang

mengalami kerosakan dikawasan kajian.

ii. Kajian yang dijalankan dengan memberi tumpuan kepada pengukuran tahap

keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasilii di kawasan kajian.

iii. Kajian yang dijalankan dengan memberi tumpuan kepada kemungkinan kriteria

pengukuran pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan memberi impak

kepada tahap keberkesanan penyelenggaraan fasiliti.

6

iv. Kajian yang dijalankan dengan memberi tumpuan kepada langkah atau stategi

yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan penyelenggaraan

fasilti bangunan

1.6 Metodologi Kajian.

Metodologi kajian adalah perancangan yang dijalankan untuk melakukan dan menjamin

kelancaran kajian ini. Dalam rangka kerja bagi menjalankan kajian ini, data terbahagi

kepada dua iaitu data primer, yang diperolehi dengan menggunakan kaedah kuantitatif

iaitu soal selidik yang dilakukan kepada responden seperti pengguna di lokasi kajian.

Seterusnya data sekunder yang diperolehi melalui pembacaan yang terdapat didalam

bahan bacaan seperti jurnal, buku, artikel, internet, serta surat khabar. Terdapat 5

peringkat yang dikenalpasti untuk melancarkan kajian ini iaitu:

i. Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian yang dijalankan. Kajian yang dijalankan dan

dibicangkan secara lebih mendalam disertakan dengan persoalan kajian, ojektif kajian,

skop kajian,dan kepentingan kajian adalah bertujuan menjadikan ia sebagai panduan

agar kajian yang dijalankan tidak tergelincir dari tujuan asal kajian ini dijalankan selain

ia bertindak sebagai pengukuhan terhadap kajian ini.

ii. Bab 2: Kajian Literature.

Dalam bab ini, kajian literature memainkan peranan yang penting dalam mencari serta

memfokuskan kepada maklumat serta menambah kefahaman yang lebih mendalam

berkaitan kajian yang dijalankan. Dalam kajian literature ini, kajian-kajian terdahulu

menjadi rujukan dalam mencari maklumat yang penting dan sahih berkaitan kajian yang

dijalankan ini. Selain itu dalam bab ini, ia akan memberi maklumat serta keterangan

yang akan meliputi penerangan tentang maksud atau definisi, serta istilah-istilah yang

digunakan dalam merujuk kepada kajian yang dijalankan

iii. Bab 3: Metodologi Kajian

7

Dalam bab ini, akan menerangkan kaedah-kaedah atau method yang digunakan dalam

menjalankan proses pengumpulan data, maklumat-maklumat penting, serta sumber-

sumber sahih yang berkaitan, berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan untuk

menguatkan lagi bukti kajian ini. Dalam bab ini juga, di mana penjelasan yang teperinci

berkenaan perjalanan dan perlaksanaan bagi keseluruhan kajian yang dilakukan secara

berperingkat-peringkat, kemudian secara menyeluruh bagi mencapai objektif kajian

dalam kajian ini. Lanjutan dari itu, kaedah kuantitatif melalui soal selidik telah dipilih

untuk memperolehi maklumat-maklumat dan data-data penting dari responden-

responden yang berkaitan dalam kajian yang diperlukan dalam bab ini.

iv. Bab 4: Analisis Data Dan Perbincangan.

Dalam bab ini, ia merupakan lanjutan dari metodologi kajian yang telah dijalankan.

Dimana bab ini akan menerangkan cara-cara data yang diperolehi hasil dari kaedah

kuantitatif yang dibuat, kemudiannya akan dianalisis dan dibincangkan. Data yang

diperolehi menerusi soal selidik yang dijalankan akan dihuraikan dan dibincangkan bagi

memberi kefahaman yang ringkas, padat, dan mudah. Selaras dengan itu setiap perkara

tersebut akan mempunyai rumusan bagi membantu pemahaman.

v. Bab 5: Kesimpulan Dan Cadangan.

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Ianya akan merumuskan

keseluruhan kajian yang dijalankan bersama kesemua objektif. Dalam bab ini juga

segala rumusan akan dibuat, dan akhir sekali cadangan penambahbaikan seleps kajian

ini dilakukan akan dinyatakan.

1.7 Kepentingan Kajian.

Kepentingan dari kajian bertujuan menyumbang kepada idea bagi pihak profesianal

penyelenggara dan memberi kefahaman kepada pihak pengguna samada dari aspek teori

atau praktikalnya tentang pengurusan penyelenggaraan kursusnya penyelenggaraan

fasiliti bangunan IPTA. Pengukuran tahap keberkesanan fasiliti bangunan UTHM boleh

8

dijadikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak samada penyelenggara, mahupiun

pengguna. Hal ini kerana ianya memberi memberi makluman dan panduan kepada pihak

penyelenggara tentang apa yang perlu dilakukan untuk membaiki mutu perkhidmatan

ang diberikan melalui skor dan cadangan dari pihak pengguna tentang keberkesanan

penyelenggaraan yang diberikan.

Proses mengumpul segala data dan maklumat yang telah dijalankan melaui satu

kaedah iaitu melalui soal selidik yang dijalankan kepada pengguna fasiliti bangunan

UTHM menjadikan kajian tahap keberkesanan penyelenggaraan fasiliti bangunan

UTHM menjadikan kajian ini lebih tepat dan mengikut objektif yang telah

dikemukakan. Dengan cara ini juga banyak maklumat lain seperti criteria pengukuran

fasiliti bangunan ini dapat di kenalpati lantas merumuskan kesan hubungkait criteria

mengukuran tersebut dengan tahap keberkesaan penyelenggaraan yang dijalankan.

Selain itu dapat memberi buah fikiran dan maklumat kepada pihak yang

dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan mutu kerja penyelenggaraan mereka

menerusi objektif kajian yang dinyatakan

i. Pihak Pengurusan Universiti

Kajian ini akan membantu pihak pengurusan UTHM khususnya pihak pejabat

pengurusan harta bina (PPH) UTHM dalam mengurangkan masalah pembaziran kos

akibat penyelenggaraan fasiliti bangunan yang tidak efisyen serta kos yang perlu

ditanggung akibat jangka hayat sesebuah fasiliti yang berkurangan dari tempoh yang

sepatutnya akibat ketidakcekapan penyelenggaraan. Pihak pengurusan UTHM dapat

melakukan langkah atau tindakan yang sewajarnya melalui kajian ini kerana setiap hasil

kerja yang dijalankan sebelum ini telah dinilai oleh pengguna sendiri melalui kajian

yang dijalankan ini.

ii. Ahli Akademik

Ahli akademik seperti pelajar dalam bidang pembinaan khususnya bidang berkaitan

seperti pengurusan fasiliti boleh menjadikan kajian ini sebagai bahan rujukan serta

panduan samada bertujuan melakukan penyelidikan mahupun yang ingin menambah

pengetahuan serta mengenali lebih lanjut berkaitan bidang ini serta dapat mengetahui

9

maklumat berkaitan tahap keberkesanan penyelenggaraaan IPTA UTHM melalui

kaedah pengurusan penyelenggaraan yang dijalankan bagi menyelesaikan masalah

berkaitan fasiliti.

iii. Pihak Pengurusan IPTA dan IPTS

Akhir sekali, melulalui kajian ini, ianya dapat membantu pihak pengurusan fasiliti

samada IPTA mahupun IPTS dalam tanggungjawab mereka mengurus fasiliti yang telah

diadakan bagi kemudahan semua pihak. Oleh itu, pihak pengurusan university boleh

mempraktikkan pengukuran tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti

bangunan supaya mereka boleh menggambil idea atau sebagai kayu ukur sejauh mana

tahap keberkesanan kerja yang mereka jalankan sebelum ini, lantas memberi mereka

peluang untuk memperbaiki mutu perkhidmatan yang dijalankan

1.8 Jangkaan hasil kajian

i. Mencadangkan langkah-langkah strategi pengurusan penyelenggaraan fasiliti

bagi meningkatkan keberkessanan pengurusan penyelenggaraan fasiliti

ii. Mengetahui tahap keberkesan pengurusan fasiliti Perpustakaan Tunku Tun

Aminah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

1.9 Kesimpulan

Kesimpulannya, bab satu adalah suatu gambaran dan panduan secara ringkas tetapi

menyeluruh tentang apa yang dikaji serta arah tuju kajian ini. Tujuan utama kajian ini

adalah mengkaji tahap keberkesanan pengurusan penyelenggaraan, mengenalpasti ciri

pengukuran pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan kepada tahap keberkesanan

pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan, serta mencadangkan langkah atau

strategi yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan penyelenggaraan