kaedah hafazan al-quran sistem turki: kajian di tahfiz al-quran darul

 • View
  277

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of kaedah hafazan al-quran sistem turki: kajian di tahfiz al-quran darul

 • KAEDAH HAFAZAN AL-QURAN SISTEM TURKI: KAJIAN DI TAHFIZ AL-QURAN DARUL TUBA

  NORHANAN BINTI ABDUL RAHMAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • iii

  DEDIKASI

  Buat insan yang kusayangi dan hargai.

  Mi & Ayah tersayang.tiada madah secantik bahasa untuk kusanjung jasamu. Kalianlah akar tunjang hidup

  sempurna insan berguna. Dari merangkak hingga bertatih,kau didik dan kau belai daku dengan selaut kasih. Tak

  perlu kupertikaikan segalanya tentangmu. Berbanyak syukurku pada Tuhan kerana mengurniakan daku mi dan

  ayah sepertimu. Kukagumi ketabahan dan semangatmu, kubangga keluhuran cintamu,dan kumegahkan sifat sabar

  yang ada padamu. Suka dukaku, kalianlah insan penyuntik semangat juangku. Aku membesar dalam belaian dan

  asuhanmu. Terlalu banyak pengorbanan mi dan ayah sehingga sanggup mengenepikan kepentingan sendiri demi

  kebahagiaan puteri bongsunya ini. Mi dan ayah, segala jasamu tidak terbalas anakanda walau dengan selaut harta.

  Justeru itu, kalungan doa keredhaan kupersembahkan buat mi dan ayah sepanjang hayat.

  Buat Kak Long,Abang Di, Kak Na, Abang Ngah, Cik Irie, Abang Man, Abang Ha dan Kak Nor, segala dorongan

  dan sokongan yang diberi amat diri ini hargai. Semoga persefahaman dan kemesraan yang terjalin berkekalan

  hingga ke akhir hayat. Segala jejak yang kalian tinggalkan telah adik jejaki. Kasih sayang dan keprihatinan amat

  adik hargai. Kalianlah inspirasi hatiku.

  Buat along, angah,achik, nabil, afiq, adibah, adib, amal, hakim, muaz,muhaimin dan haziq semoga segulung ijazah

  yang bakal sunan perolehi akan menjadi pendorong dan cabaran buat kalian semua. Doa kebahagiaaan sunan

  iringi agar jejak langkah sunan akan kalian jejaki untuk ke menara gading suatu masa kelak.

  Sekalung budi buat para pembimbing hidup ini selain mi dan ayah, Tabika Perpaduan Kg.Kerilla (1989-1991), SK

  Kg Kerilla (1992-1997), SMKA Wataniah (1998-2002), SMKA Falahiah (2003-2004) serta semua pensyarah PPIPS,

  Fakulti Pendidikan,UTM kerana kalian diri ini dapat mengecapi nikmat sebuah kehidupan.

 • iv

  PENGHARGAAN

  0 !$# u q 9 $# m9 $#

  Alhamdulillah, seinfiniti kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan

  limpah dan inayahNya masih mengurniakan nikmat iman dan Islam serta memberi kesempatan,

  peluang dan kemudahan bagi saya menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) dengan jayanya.

  Selawat dan salam buat kekasih Allah, Muhammad SAW, ahli keluarga baginda serta para

  sahabat yang bertungkus lumus menegakkan Islam hingga adanya apa yang kita lihat sekarang.

  Jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat al-Fadhil Ustaz Abdul Hafiz bin Hj

  Abdullah, selaku penyelia PSM yang banyak membantu serta tidak jemu-jemu memberi

  bimbingan, nasihat dan dorongan sepanjang tempoh dua semester ini bagi memastikan PSM

  yang dijalankan dapat disempurnakan dengan baik. Sekalung penghargaan juga buat semua

  pensyarah PPIPS dan FP UTM, atas segala curahan ilmu dan didikan yang diberikan buat diri

  yang dhaif ini.

  Tidak dilupakan buat ahli keluarga tercinta dan rakan-rakan seperjuangan yang banyak

  memberi dorongan, kata-kata semangat serta bantuan. Jasa kalian amat dihargai. Didoakan agar

  ukhuwah yang dibina berkekalan selamanya. Semoga kita sama-sama beroleh kejayaan di dunia

  dan akhirat.

  Juga penghargaan ditujukan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak

  langsung dalam menjayakan penyelidikan ini. Terutama buat Ustazah Kasma, Ustaz Arifi,

  Ustazah Wan Ashikin dan Ustazah Husna serta buat semua warga TADT yang sudi bekerjasama

  dalam penyelidikan ini. Semoga Allah S.W.T. membalas segala jasa mereka. Wallahu a'lam.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini merupakan satu tinjauan khusus mengenai kaedah hafazan al-Quran Sistem

  Turki yang dipraktikkan oleh pelajar-pelajar Tahfiz al-Quran Darul Tuba (TADT),

  Tangkak, Johor Darul Takzim.Tinjauan ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklum

  balas tentang kaedah hafazan al-Quran Sistem Turki yang digunakan, keistimewaan

  sistem ini serta kaedah-kaedah tertentu menerusi sistem ini yang diamalkan untuk

  memelihara hafazan. Sampel kajian ini terdiri daripada keseluruhan populasi dalam

  kelas hafazan iaitu seramai 10 orang. Set soal selidik mengandungi 44 item telah

  diedarkan kepada responden dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai

  kekerapan, peratus dan min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social

  Science (SPSS) 12.0 for Windows. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ialah = 0.921.

  Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan terdapat pelbagai kaedah yang efektif

  dipraktikkan dalam sistem ini. Selain itu keistimewaan dan kaedah menjaga hafazan

  yang dipraktikkan dalam sistem ini juga menarik minat pelajar menghafaz dan

  mendalami al-Quran melalui Sistem Turki.

 • vi

  ABSTRACT

  This study is a survey about the method of al-Quran memorization from Turkey system

  which is practiced by the Tahfiz Al-Quran Darul Tuba (TADT) students, Tangkak, Johor

  Darul Takzim. The survey was carried out to get the feedback concerning the Turkey method

  of al-Quran memorization which is used, the advantage of the system and some techniques in

  this system which is practiced to preserve the memorization. The sample of this study

  consists of all ten (10) students in the TADT memorization class. A set of questionnaire

  which is consist of forty four (44) elements were distributed among the said students, and has

  been analyzed descriptively to get the number of frequency, percentage and mean by using

  the Statistical Package For Social Science (SPSS) 12.0 for Windows software, which has the

  reliability point at = 0.921. The result of the study illustrates that there are a variety of

  effective techniques used in this system to preserve the memorization of al-Quran, and this is

  certainly has attracted the students to memorize and to further their knowledge in al-Quran

  via the Turkey System.

 • vii

  ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN DEDIKASI iii

  HALAMAN PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  ISI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI SINGKATAN xv

  SENARAI AYAT AL-QURAN xvii

  SENARAI HADIS xviii

  SENARAI ISTILAH TURKI xix

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pendahuluan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 5

  1.3 Penyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 9

  1.5 Persoalan Kajian 9

  1.6 Kepentingan Kajian 9

 • viii

  1.7 Skop dan Batasan Kajian 10

  1.8 Definisi Istilah 10

  1.9 Kesimpulan 15

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pendahuluan 16

  2.2 Hukum Menghafaz Al-Quran 17

  2.3 Kepentingan Menghafaz Al-Quran 18

  2.3.1 Menjaga Kemutawatiran Al-Quran 20

  2.3.2 Meningkatkan Kualiti Umat 21

  2.3.3 Menjaga Terlaksananya Sunnah Rasulullah 21

  2.3.4 Menjauhi Seorang Mukmin Dari Perkara Yang

  Melalaikan 22

  2.4 Sejarah Penghafazan Al-Quran Di Malaysia 23

  2.5 Latarbelakang TADT 26

  2.6 Objektif TADT 28

  2.7 Kaedah Hafazan Al-Quran Sistem Turki 29

  2.7.1 Kelas Kelancaran 29

  2.7.2 Kelas Hafazan 33

  2.7.2.1 Kaedah Hafazan 33

  2.7.2.2 Kedudukan Pelajar Dalam

  Kelas Hafazan 36

  2.7.2.3 Tasmi` Hafazan 38

  2.7.2.4 Masa Tasmi` 38

  2.7.2.5 Peranan Guru Tasmi` 39

  2.7.2.6 Laporan Hafazan 40

  2.7.3 Kelas Ulangan 42

  2.8 Keistimewaan Sistem Turki 43

 • ix

  2.9 Kajian Lepas 46

  2.10 Kesimpulan 47

  BAB III METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pendahuluan 48

  3.2 Reka Bentuk Kajian 49

  3.3 Tempat Kajian 51

  3.4 Populasi Dan Sampel Kajian 52

  3.5 Instrumen Kajian 52

  3.5.1 Pengumpulan Data Primer 53

  3.5.1.1 Soal Selidik 53

  3.5.2 Pengumpulan Data Sekunder 56

  3.6 Tatacara Kajian 56

  3.6.1 Kajian Rintis 59

  3.6.2 Kajian Sebenar 59

  3.7 Analisis Data 60

  3.8 Jangka Masa Kajian 61

  3.9 Kesimpulan 61

  BAB IV ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 63

  4.2 Data 64

  4.3 Analisis Data Bahagian A 64

  4.3.1 Umur Responden 64

  4.3.2 Tahun Pengajian Responden 65

  4.3.3 Pernah menghafaz al-Quran atau tidak 66

 • x

  4.3.4 Usia Responden Ketika Mula Menghafaz 67

  4.3.5 Peringkat Responden Mula Menghafaz 68

  4.4 Analisis Bahagian B 69

  4.4.1 Analisis Data Berkenaan Kaedah Hafazan

  Yang Digunakan Dalam Sistem Turki 69

  4.4.2 Analisis Data Berkenaan Keistimewaan

  Kaedah Hafazan Sistem Turki 76

  4.4.3 Analisis Data Berkenaan Kaedah Menjaga

  Dan Memelihara Hafazan Sistem Turki 83

  4.5 Rumusan Min Dapatan Kajian 90

  4.5.1 Mengenalpasti Kaedah Hafazan Yang

  Digunakan Dalam Sistem Turki 91

  4.5.2 Mengenalpasti Keistimewaan Kaedah

  Hafazan Sistem Turki 94

  4.5.3 Mengenalpasti Kaedah Menjaga Dan

  Memelihara Hafazan Sistem Turki 96

  4.6 Kesimpulan 98

  BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan

View more >