PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis Dinamik

 • View
  238

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis...

 • PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZ:DarulQuranPerintisDinamik

  Penyelidik:TuanHajiDr.NordinbinAhmad(Ketua)

  MuhammadToriqbinYaacobDr.YusribinChekShahidahbinShuib

  NorHayatibintiAbLatehSukhairubinSulaiman

  AbdulRazakbinMohdZain

  PembantuPenyelidik:DafiqahbintiAsaad

  NurafifahbintiMohammad

  SidangEditor:TuanHajiSalahuddinbinHajiGhozali

  MohamadRahimbinMohammedAbdulRahmanIbrahimbinAbdullahMohdZuhdibinIsmail

  SafuanbinHassan

  Shahidah binti Shuib

  Dr. Hj. Nordin bin Ahmad (Ketua)

 • PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZ:DarulQuranPerintisDinamikHakCiptaDarulQuranJAKIM2018.Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini bolehditerbitkan semua, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalamsebarangbentukataudengan sebarangalat jugapun, samaadadengan cara gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaranbertulisdaripadapihakDarulQuranJAKIM.PerpustakaanNegaraMalaysiaPasukanPenyelidik:TuanHajiDr.NordinbinAhmad(Ketua)MuhammadToriqbinYaacobDr.YusribinChekShahidahbinShuibNorHayatibintiAbLatehSukhairubinSulaimanAbdulRazakbinMohdZainPembantuPenyelidik:Ust.DafiqahbintiAsaadUst.NurafifahbintiMohammadSidangEditor:TuanHajiSalahuddinbinHajiGhozali(Ketua)MohamadRahimbinMohammedAbdulRahmanIbrahimbinAbdullahMohdZuhdibinIsmailSafuanbinHassan

  DiterbitkanOleh:

  DarulQuranJAKIMJalanHamzah,AmpangPecah

  44000KualaKubuBaharu,SelangorTel:03-60635333

  Dr. Yusri bin ChekShahidah binti ShuibNor Hayati binti Ab LatehSukhairu bin Sulaiman

  semula

  Dr. Hj. Nordin bin Ahmad (Ketua)

 • iii

  PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZ:DarulQuranPerintisDinamikHakCiptaDarulQuranJAKIM2018.Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini bolehditerbitkan semua, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalamsebarangbentukataudengan sebarangalat jugapun, samaadadengan cara gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaranbertulisdaripadapihakDarulQuranJAKIM.PerpustakaanNegaraMalaysiaPasukanPenyelidik:TuanHajiDr.NordinbinAhmad(Ketua)MuhammadToriqbinYaacobDr.YusribinChekShahidahbinShuibNorHayatibintiAbLatehSukhairubinSulaimanAbdulRazakbinMohdZainPembantuPenyelidik:Ust.DafiqahbintiAsaadUst.NurafifahbintiMohammadSidangEditor:TuanHajiSalahuddinbinHajiGhozali(Ketua)MohamadRahimbinMohammedAbdulRahmanIbrahimbinAbdullahMohdZuhdibinIsmailSafuanbinHassan

  DiterbitkanOleh:

  DarulQuranJAKIMJalanHamzah,AmpangPecah

  44000KualaKubuBaharu,SelangorTel:03-60635333

  i

  KANDUNGAN

  Perkara MukaSuratIsiKandungan iKataAluanKetuaPengarahJakim iiiSekapurSirehPengarahDarulQuran ivBABSATU:SEJARAHPERKEMBANGANHAFAZANAL-QURAN 1.0SejarahPelaksanaanKaedahHafazanAl-Quran 11.1SejarahHafazanal-QurandiZamanRasulullahSAW 51.2SejarahHafazanal-QurandiZamanSahabatr.a. 121.3SejarahHafazanal-QurandiZamanTabi'indanAtba'al-Tabi'in 15BABDUA:GAYAPEMBELAJARAN,KAEDAH,TEKNIKDANPROSESHAFAZANAL-QURAN 2.0GayaPembelajaranTahfizal-Quran 182.1KaedahDalamPembelajaranTahfizal-Quran 192.2KaedahHafazanMengikutNegara 212.3TeknikDalamPembelajaranTahfizal-Quran 242.4KaedahMenghafazAyat-AyatBaru 282.5AntaraKaedahdanTeknikHafaza 302.6ProsesMemulakanHafazanal-Quran 302.7MasadanTempohAktivitiHafazanal-Quran 312.8ModelTahfiz 33BABTIGA:PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZDIMALAYSIA3.0SejarahPengajianIslamDanTafsirDiMalaysia 363.1PengajianHafazanDiTanahMelayu 383.1.1PendidikanTahfizdanPengajianTafsir 383.1.2KelasHafazanPertamaSebelumMerdeka 383.1.3PendidikanTahfizSelepasMerdeka 423.1.4SejarahPerkembanganInstitusiTahfizNegeri-Negeri 44

  n

  232729303032

  353737404243

  vvi

 • iv

  ii

  BABEMPAT:PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZDIDARULQURAN 4.0Sejarah 494.1PerkembanganProgramPengajian 514.2KerjasamaInstitusi 604.3Fasa-FasaPerkembanganDarulQuran 694.3.1FasaPengajianPengajianTahfizhinggaDiplomaTahfiz(1966-1983) 704.3.2FasaKerjasamaPengajianDenganNegeri(1996-2014) 714.3.3FasaPerkembanganProgramPengajianDiplomaTahfiz(2001-2014) 714.3.4FasaPerkembanganProgramPensijilanTahfiz(2000-2017) 724.3.5FasaPerkembanganKerjasamaDenganInstitusiPengajianTinggiBagiProgramPengajianIjazahSarjanaMuda(2009-2017) 734.4DarulQuranPerintisMasaDepanDinamik 764.4.1DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizDini 774.4.2DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizProfesional 814.4.3DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizKemahiran 83 BABLIMA:ISUCABARANDANHALATUJUPENDIDIKANTAHFIZ5.0Isu,CabarandanHalaTuju 87 5.0.1HalatujuPendidikanTahfizDaripadaPeringkatPraSekolahHinggaPendidikanTinggi 875.0.2DasarDanPerundanganPendidikanTahfizDiMalaysia 885.0.3DanadanInfrastrukturPendidikanTahfiz 895.0.4KawalanKualitidanPengiktirafanPengajianTahfiz 895.0.5PendidikanGuruDanPensyarahTahfizDiMalaysia 905.0.6PenjanaanProgramPembelajaranTahfizAl-QuranSepanjangHayatdanPendidikanKhasTahfizAl-QuranbagiGolonganKelainanUpaya 915.0.7TeknologiPendidikanTahfizDiMalaysia 915.0.8MetodologiPendidikanTahfizDiMalaysia 94

  Pengajian Tahfiz hingga DiplomaTahfiz (1966 - 1983)

  48505968

  68

  69

  70

  70

  727677

  80

  82

  86

  8687888890

  909193

  Dinamik

 • v

  ii

  BABEMPAT:PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZDIDARULQURAN 4.0Sejarah 494.1PerkembanganProgramPengajian 514.2KerjasamaInstitusi 604.3Fasa-FasaPerkembanganDarulQuran 694.3.1FasaPengajianPengajianTahfizhinggaDiplomaTahfiz(1966-1983) 704.3.2FasaKerjasamaPengajianDenganNegeri(1996-2014) 714.3.3FasaPerkembanganProgramPengajianDiplomaTahfiz(2001-2014) 714.3.4FasaPerkembanganProgramPensijilanTahfiz(2000-2017) 724.3.5FasaPerkembanganKerjasamaDenganInstitusiPengajianTinggiBagiProgramPengajianIjazahSarjanaMuda(2009-2017) 734.4DarulQuranPerintisMasaDepanDinamik 764.4.1DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizDini 774.4.2DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizProfesional 814.4.3DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizKemahiran 83 BABLIMA:ISUCABARANDANHALATUJUPENDIDIKANTAHFIZ5.0Isu,CabarandanHalaTuju 87 5.0.1HalatujuPendidikanTahfizDaripadaPeringkatPraSekolahHinggaPendidikanTinggi 875.0.2DasarDanPerundanganPendidikanTahfizDiMalaysia 885.0.3DanadanInfrastrukturPendidikanTahfiz 895.0.4KawalanKualitidanPengiktirafanPengajianTahfiz 895.0.5PendidikanGuruDanPensyarahTahfizDiMalaysia 905.0.6PenjanaanProgramPembelajaranTahfizAl-QuranSepanjangHayatdanPendidikanKhasTahfizAl-QuranbagiGolonganKelainanUpaya 915.0.7TeknologiPendidikanTahfizDiMalaysia 915.0.8MetodologiPendidikanTahfizDiMalaysia 94 iii

  KATAALU-ALUANKETUAPENGARAHJAKIMAlhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT dan mari bersama kitaberselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW sertaparasahabatRA.SayamerakamkanucapansyukuryangtidakterhinggadiataspenerbitanBukuPerkembangan Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia ini. Pihak JAKIMberterima kasih kepada semua yang terlibat dalam pengumpulan maklumatdan kajian berkenaan dengan perkembangan pendidikan tahfiz al-Quran diMalaysia.

  Sambutanmasyarakatterhadappendidikantahfiztelahmemberiruangkepadakerajaanuntukmenyediakanpelbagaialternatifpendidikanberteraskantahfizmelalui pengenalan rangka Dasar Pendidikan Tahfiz Negara. Empat modulkurikulum tahfiz yang bakal diperkenalkan ialah Tahfiz Turath, Tahfiz Sains,TahfizDinidanTahfizKemahiran. Justeru tidakmustahilbagikerajaanuntukmenyasarkan matlamat melahirkan 125 000 huffaz profesional pada tahun2050.

  Kemajuan dalam pendidikan tahfiz kini adalah bermula dengan sejarahnyaperkembangannya yang cukup panjang untuk disoroti. Bermula dariperkembangannya pada zaman Baginda Rasulullah Rasulullah SAW, zamanparasahabatRA,zamantabiindangenerasi-generasiseterusnyaadalahlipatansejarahyangcukuppentinguntukdisorotidari aspekperkembanganhafazanal-Quranpadazaman-zamantersebut.

  Selanjutnya, sorotan khusus melibatkan perkembangan tahfiz di negara kitaMalaysia yang ternyata cukup mempunyai nilai sejarah yang amat berhargauntukdijadikanbahanrujukanpadamasa-masaakandatang.

  Oleh itu, penerbitan buku ini telah memberi makna yang amat signifikankepada perkembangan pendidikan tahfiz di negara kita. Diharapkan buku inibakalmenjaditunjungkepadaprosesperkembanganpendidikantahfiznegarayang kita sama-sama doakan agar usaha kita ini akan menjadi pemangkinkepadaperkembanganIslamditanahairkitaini.

  Sekian,wassalam.TANSRIDATOHAJIOTHMANBINMUSTAPHA

  Kemajuan dalam pendidikan tahfiz kini adalah bermula dengan sejarah

 • vi

  1

  BAB 1

  SEJARAH HAFAZAN AL-QURAN

  1.0 Sejarah Pelaksanaan Kaedah Hafazan Al-Quran

  Bermulanya hafazan al-Quran apabila alam ini dirahmati dengan

  turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira'. Ketika Rasulullah SAW

  sedang beribadat di Gua Hira', Allah SWT telah memerintahkan Jibril

  a.s. untuk menyampaikan wahyu yang pertama dan mengajarkan

  kepada baginda akan wahyu tersebut iaitu ayat 1 - 5 dari surah al-

  'Alaq. Pada ketika itulah berlakunya proses pengajaran hafazan al-

  Quran secara talaqqi musyafahah antara Jibril a.s. yang bertindak

  sebagai guru dan Nabi SAW sebagai murid.1 Kisah ini direkodkan

  oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya seperti berikut:

  :

  iv

  SEKAPURSIREHPENGARAHDARULQURANAlhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT atas penerbitan bukuPerkembangan Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia yang menggarapsejarah perkembangan pendidikan tahfiz al-Quran bermula pada zamanBaginda Rasulullah Rasulullah SAW, para Sabahat RA zaman tabiin dangenerasi-generasi seterusnya serta perkembangan pendidikan tahfiz secarakhusus di tanah Melayu serta perkembangan program pengajian tahfiz al-QurandiDarulQuran,Jakim.Sebagai sebuah institusi pendidikan tahfiz al-Quran negara, Darul Quranmemainkan peranan penting terutama dalam aspek merintis sejarahperkembangan pendidikan tahfiz negara. Bermula