of 106 /106
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis Dinamik Penyelidik : Muhammad Toriq bin Yaacob Dr. Yusri bin Chek Nor Hayati binti Ab Lateh Sukhairu bin Sulaiman Abdul Razak bin Mohd Zain Pembantu Penyelidik : Dafiqah binti Asaad Nurafifah binti Mohammad Sidang Editor : Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghozali Mohamad Rahim bin Mohammed Abdul Rahman Ibrahim bin Abdullah Mohd Zuhdi bin Ismail Safuan bin Hassan Shahidah binti Shuib Dr. Hj. Nordin bin Ahmad (Ketua)

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis … filePERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis Dinamik Penyelidik : Tuan Haji Dr. Nordin bin Ahmad (Ketua) Muhammad

 • Author
  doliem

 • View
  273

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul Quran Perintis … filePERKEMBANGAN PENDIDIKAN TAHFIZ : Darul...

 • PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZ:DarulQuranPerintisDinamik

  Penyelidik:TuanHajiDr.NordinbinAhmad(Ketua)

  MuhammadToriqbinYaacobDr.YusribinChekShahidahbinShuib

  NorHayatibintiAbLatehSukhairubinSulaiman

  AbdulRazakbinMohdZain

  PembantuPenyelidik:DafiqahbintiAsaad

  NurafifahbintiMohammad

  SidangEditor:TuanHajiSalahuddinbinHajiGhozali

  MohamadRahimbinMohammedAbdulRahmanIbrahimbinAbdullahMohdZuhdibinIsmail

  SafuanbinHassan

  Shahidah binti Shuib

  Dr. Hj. Nordin bin Ahmad (Ketua)

 • PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZ:DarulQuranPerintisDinamikHakCiptaDarulQuranJAKIM2018.Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini bolehditerbitkan semua, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalamsebarangbentukataudengan sebarangalat jugapun, samaadadengan cara gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaranbertulisdaripadapihakDarulQuranJAKIM.PerpustakaanNegaraMalaysiaPasukanPenyelidik:TuanHajiDr.NordinbinAhmad(Ketua)MuhammadToriqbinYaacobDr.YusribinChekShahidahbinShuibNorHayatibintiAbLatehSukhairubinSulaimanAbdulRazakbinMohdZainPembantuPenyelidik:Ust.DafiqahbintiAsaadUst.NurafifahbintiMohammadSidangEditor:TuanHajiSalahuddinbinHajiGhozali(Ketua)MohamadRahimbinMohammedAbdulRahmanIbrahimbinAbdullahMohdZuhdibinIsmailSafuanbinHassan

  DiterbitkanOleh:

  DarulQuranJAKIMJalanHamzah,AmpangPecah

  44000KualaKubuBaharu,SelangorTel:03-60635333

  Dr. Yusri bin ChekShahidah binti ShuibNor Hayati binti Ab LatehSukhairu bin Sulaiman

  semula

  Dr. Hj. Nordin bin Ahmad (Ketua)

 • iii

  PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZ:DarulQuranPerintisDinamikHakCiptaDarulQuranJAKIM2018.Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini bolehditerbitkan semua, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalamsebarangbentukataudengan sebarangalat jugapun, samaadadengan cara gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaranbertulisdaripadapihakDarulQuranJAKIM.PerpustakaanNegaraMalaysiaPasukanPenyelidik:TuanHajiDr.NordinbinAhmad(Ketua)MuhammadToriqbinYaacobDr.YusribinChekShahidahbinShuibNorHayatibintiAbLatehSukhairubinSulaimanAbdulRazakbinMohdZainPembantuPenyelidik:Ust.DafiqahbintiAsaadUst.NurafifahbintiMohammadSidangEditor:TuanHajiSalahuddinbinHajiGhozali(Ketua)MohamadRahimbinMohammedAbdulRahmanIbrahimbinAbdullahMohdZuhdibinIsmailSafuanbinHassan

  DiterbitkanOleh:

  DarulQuranJAKIMJalanHamzah,AmpangPecah

  44000KualaKubuBaharu,SelangorTel:03-60635333

  i

  KANDUNGAN

  Perkara MukaSuratIsiKandungan iKataAluanKetuaPengarahJakim iiiSekapurSirehPengarahDarulQuran ivBABSATU:SEJARAHPERKEMBANGANHAFAZANAL-QURAN 1.0SejarahPelaksanaanKaedahHafazanAl-Quran 11.1SejarahHafazanal-QurandiZamanRasulullahSAW 51.2SejarahHafazanal-QurandiZamanSahabatr.a. 121.3SejarahHafazanal-QurandiZamanTabi'indanAtba'al-Tabi'in 15BABDUA:GAYAPEMBELAJARAN,KAEDAH,TEKNIKDANPROSESHAFAZANAL-QURAN 2.0GayaPembelajaranTahfizal-Quran 182.1KaedahDalamPembelajaranTahfizal-Quran 192.2KaedahHafazanMengikutNegara 212.3TeknikDalamPembelajaranTahfizal-Quran 242.4KaedahMenghafazAyat-AyatBaru 282.5AntaraKaedahdanTeknikHafaza 302.6ProsesMemulakanHafazanal-Quran 302.7MasadanTempohAktivitiHafazanal-Quran 312.8ModelTahfiz 33BABTIGA:PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZDIMALAYSIA3.0SejarahPengajianIslamDanTafsirDiMalaysia 363.1PengajianHafazanDiTanahMelayu 383.1.1PendidikanTahfizdanPengajianTafsir 383.1.2KelasHafazanPertamaSebelumMerdeka 383.1.3PendidikanTahfizSelepasMerdeka 423.1.4SejarahPerkembanganInstitusiTahfizNegeri-Negeri 44

  n

  232729303032

  353737404243

  vvi

 • iv

  ii

  BABEMPAT:PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZDIDARULQURAN 4.0Sejarah 494.1PerkembanganProgramPengajian 514.2KerjasamaInstitusi 604.3Fasa-FasaPerkembanganDarulQuran 694.3.1FasaPengajianPengajianTahfizhinggaDiplomaTahfiz(1966-1983) 704.3.2FasaKerjasamaPengajianDenganNegeri(1996-2014) 714.3.3FasaPerkembanganProgramPengajianDiplomaTahfiz(2001-2014) 714.3.4FasaPerkembanganProgramPensijilanTahfiz(2000-2017) 724.3.5FasaPerkembanganKerjasamaDenganInstitusiPengajianTinggiBagiProgramPengajianIjazahSarjanaMuda(2009-2017) 734.4DarulQuranPerintisMasaDepanDinamik 764.4.1DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizDini 774.4.2DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizProfesional 814.4.3DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizKemahiran 83 BABLIMA:ISUCABARANDANHALATUJUPENDIDIKANTAHFIZ5.0Isu,CabarandanHalaTuju 87 5.0.1HalatujuPendidikanTahfizDaripadaPeringkatPraSekolahHinggaPendidikanTinggi 875.0.2DasarDanPerundanganPendidikanTahfizDiMalaysia 885.0.3DanadanInfrastrukturPendidikanTahfiz 895.0.4KawalanKualitidanPengiktirafanPengajianTahfiz 895.0.5PendidikanGuruDanPensyarahTahfizDiMalaysia 905.0.6PenjanaanProgramPembelajaranTahfizAl-QuranSepanjangHayatdanPendidikanKhasTahfizAl-QuranbagiGolonganKelainanUpaya 915.0.7TeknologiPendidikanTahfizDiMalaysia 915.0.8MetodologiPendidikanTahfizDiMalaysia 94

  Pengajian Tahfiz hingga DiplomaTahfiz (1966 - 1983)

  48505968

  68

  69

  70

  70

  727677

  80

  82

  86

  8687888890

  909193

  Dinamik

 • v

  ii

  BABEMPAT:PERKEMBANGANPENDIDIKANTAHFIZDIDARULQURAN 4.0Sejarah 494.1PerkembanganProgramPengajian 514.2KerjasamaInstitusi 604.3Fasa-FasaPerkembanganDarulQuran 694.3.1FasaPengajianPengajianTahfizhinggaDiplomaTahfiz(1966-1983) 704.3.2FasaKerjasamaPengajianDenganNegeri(1996-2014) 714.3.3FasaPerkembanganProgramPengajianDiplomaTahfiz(2001-2014) 714.3.4FasaPerkembanganProgramPensijilanTahfiz(2000-2017) 724.3.5FasaPerkembanganKerjasamaDenganInstitusiPengajianTinggiBagiProgramPengajianIjazahSarjanaMuda(2009-2017) 734.4DarulQuranPerintisMasaDepanDinamik 764.4.1DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizDini 774.4.2DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizProfesional 814.4.3DarulQuranMerintisModelKurikulumTahfizKemahiran 83 BABLIMA:ISUCABARANDANHALATUJUPENDIDIKANTAHFIZ5.0Isu,CabarandanHalaTuju 87 5.0.1HalatujuPendidikanTahfizDaripadaPeringkatPraSekolahHinggaPendidikanTinggi 875.0.2DasarDanPerundanganPendidikanTahfizDiMalaysia 885.0.3DanadanInfrastrukturPendidikanTahfiz 895.0.4KawalanKualitidanPengiktirafanPengajianTahfiz 895.0.5PendidikanGuruDanPensyarahTahfizDiMalaysia 905.0.6PenjanaanProgramPembelajaranTahfizAl-QuranSepanjangHayatdanPendidikanKhasTahfizAl-QuranbagiGolonganKelainanUpaya 915.0.7TeknologiPendidikanTahfizDiMalaysia 915.0.8MetodologiPendidikanTahfizDiMalaysia 94 iii

  KATAALU-ALUANKETUAPENGARAHJAKIMAlhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT dan mari bersama kitaberselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW sertaparasahabatRA.SayamerakamkanucapansyukuryangtidakterhinggadiataspenerbitanBukuPerkembangan Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia ini. Pihak JAKIMberterima kasih kepada semua yang terlibat dalam pengumpulan maklumatdan kajian berkenaan dengan perkembangan pendidikan tahfiz al-Quran diMalaysia.

  Sambutanmasyarakatterhadappendidikantahfiztelahmemberiruangkepadakerajaanuntukmenyediakanpelbagaialternatifpendidikanberteraskantahfizmelalui pengenalan rangka Dasar Pendidikan Tahfiz Negara. Empat modulkurikulum tahfiz yang bakal diperkenalkan ialah Tahfiz Turath, Tahfiz Sains,TahfizDinidanTahfizKemahiran. Justeru tidakmustahilbagikerajaanuntukmenyasarkan matlamat melahirkan 125 000 huffaz profesional pada tahun2050.

  Kemajuan dalam pendidikan tahfiz kini adalah bermula dengan sejarahnyaperkembangannya yang cukup panjang untuk disoroti. Bermula dariperkembangannya pada zaman Baginda Rasulullah Rasulullah SAW, zamanparasahabatRA,zamantabiindangenerasi-generasiseterusnyaadalahlipatansejarahyangcukuppentinguntukdisorotidari aspekperkembanganhafazanal-Quranpadazaman-zamantersebut.

  Selanjutnya, sorotan khusus melibatkan perkembangan tahfiz di negara kitaMalaysia yang ternyata cukup mempunyai nilai sejarah yang amat berhargauntukdijadikanbahanrujukanpadamasa-masaakandatang.

  Oleh itu, penerbitan buku ini telah memberi makna yang amat signifikankepada perkembangan pendidikan tahfiz di negara kita. Diharapkan buku inibakalmenjaditunjungkepadaprosesperkembanganpendidikantahfiznegarayang kita sama-sama doakan agar usaha kita ini akan menjadi pemangkinkepadaperkembanganIslamditanahairkitaini.

  Sekian,wassalam.TANSRIDATOHAJIOTHMANBINMUSTAPHA

  Kemajuan dalam pendidikan tahfiz kini adalah bermula dengan sejarah

 • vi

  1

  BAB 1

  SEJARAH HAFAZAN AL-QURAN

  1.0 Sejarah Pelaksanaan Kaedah Hafazan Al-Quran

  Bermulanya hafazan al-Quran apabila alam ini dirahmati dengan

  turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira'. Ketika Rasulullah SAW

  sedang beribadat di Gua Hira', Allah SWT telah memerintahkan Jibril

  a.s. untuk menyampaikan wahyu yang pertama dan mengajarkan

  kepada baginda akan wahyu tersebut iaitu ayat 1 - 5 dari surah al-

  'Alaq. Pada ketika itulah berlakunya proses pengajaran hafazan al-

  Quran secara talaqqi musyafahah antara Jibril a.s. yang bertindak

  sebagai guru dan Nabi SAW sebagai murid.1 Kisah ini direkodkan

  oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya seperti berikut:

  :

  iv

  SEKAPURSIREHPENGARAHDARULQURANAlhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT atas penerbitan bukuPerkembangan Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia yang menggarapsejarah perkembangan pendidikan tahfiz al-Quran bermula pada zamanBaginda Rasulullah Rasulullah SAW, para Sabahat RA zaman tabiin dangenerasi-generasi seterusnya serta perkembangan pendidikan tahfiz secarakhusus di tanah Melayu serta perkembangan program pengajian tahfiz al-QurandiDarulQuran,Jakim.Sebagai sebuah institusi pendidikan tahfiz al-Quran negara, Darul Quranmemainkan peranan penting terutama dalam aspek merintis sejarahperkembangan pendidikan tahfiz negara. Bermula pada tahun 1966 DarulQuran sehingga kini berjaya melakar sejarah kegemilangannya denganmengembangkanprogrampengajiandarisemasakesemasa.Bermulasebagaisistem pengajian berbentuk halaqah al-Quran di Masjid Negara, kini DarulQuran gah dibayangi sejarah kegemilangannya dengan mempelbagaikanprogram pengajian seperti Pengajian Diploma Tahfiz al-Quran, Sijil TinggiTarannum al-Quran (STTQ), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Sijil TahfizMalaysia (STM). Selain itu, Darul Quran juga mengembangkan jaringankerjasama dengan institusi pendidikan seperti program pengajian Sijil Tahfizal-Quran JAKIM-UIAM,SijilTahfiz al-Quran JAKIM-UNITENdanSijilTahfiz al-Quran JAKIM-CUCMS. Di peringkat Ijazah Sarjana Muda pula Darul QuranmengadakankerjasamadenganUniversitiSainsIslamMalaysia(USIM).BahkanDarul Quran akan kekal melakukan penerokaan peluang-peluang pengajianmelaluikerjasamadenganUniversitiAwamlain.

  Semua usaha-usaha ini adalah amat penting bahkan bakal menjadi sejarahberharga pada masa-masa akan datang terutamanya menjelang TN 2050 dimanakerajaanmenyasarkanuntukmelahirkanhuffazprofesionalseramai125000orang.

  Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhinggaterutamanyakepadabarisanpenasihat,sidangpengarangdanpenyelidikyangterlibat dalam penerbitan buku ini. Tidak lupa juga kepada pihak kerajaanterutamanya JAKIM yang terus memberi kepercayaan kepada Darul Quranuntukmerintiskemajuanpendidikantahfiznegara.

  Sekian,wassalam.

  TUANHAJIDR.NORDINBINAHMADDR. HJ. NORDIN BIN AHMAD

 • 1

  1

  BAB 1

  SEJARAH HAFAZAN AL-QURAN

  1.0 Sejarah Pelaksanaan Kaedah Hafazan Al-Quran

  Bermulanya hafazan al-Quran apabila alam ini dirahmati dengan

  turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira'. Ketika Rasulullah SAW

  sedang beribadat di Gua Hira', Allah SWT telah memerintahkan Jibril

  a.s. untuk menyampaikan wahyu yang pertama dan mengajarkan

  kepada baginda akan wahyu tersebut iaitu ayat 1 - 5 dari surah al-

  'Alaq. Pada ketika itulah berlakunya proses pengajaran hafazan al-

  Quran secara talaqqi musyafahah antara Jibril a.s. yang bertindak

  sebagai guru dan Nabi SAW sebagai murid.1 Kisah ini direkodkan

  oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya seperti berikut:

  :

  1

  BAB 1

  SEJARAH HAFAZAN AL-QURAN

  1.0 Sejarah Pelaksanaan Kaedah Hafazan Al-Quran

  Bermulanya hafazan al-Quran apabila alam ini dirahmati dengan

  turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira'. Ketika Rasulullah SAW

  sedang beribadat di Gua Hira', Allah SWT telah memerintahkan Jibril

  a.s. untuk menyampaikan wahyu yang pertama dan mengajarkan

  kepada baginda akan wahyu tersebut iaitu ayat 1 - 5 dari surah al-

  'Alaq. Pada ketika itulah berlakunya proses pengajaran hafazan al-

  Quran secara talaqqi musyafahah antara Jibril a.s. yang bertindak

  sebagai guru dan Nabi SAW sebagai murid.1 Kisah ini direkodkan

  oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya seperti berikut:

  :

 • 22

  :

  :

  : : :

  : :

  : : :

  Diriwayatkan daripada A'isyah -Ummul Mu'minin-,

  bahawasanya dia berkata: "Permulaan wahyu yang

 • 32

  :

  :

  : : :

  : :

  : : :

  Diriwayatkan daripada A'isyah -Ummul Mu'minin-,

  bahawasanya dia berkata: "Permulaan wahyu yang

  3

  datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi

  yang benar dalam tidur. Tidaklah Baginda SAW bermimpi

  kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian Baginda

  SAW dianugerahi rasa suka untuk menyendiri, lalu

  Baginda SAW memilih Gua Hira' dan bertahannuth iaitu

  beribadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya

  kemudian kembali kepada keluarganya untuk

  mempersiapkan bekal bagi tujuan untuk mengulangi

  ibadah di gua. Kemudian Baginda SAW menemui

  Khadijah supaya mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya

  datang kebenaran saat Baginda SAW di Gua Hira',

  Malaikat datang lalu berkata: "Bacalah?" Baginda SAW

  menjawab: "Aku tidak tahu membaca". Nabi SAW

  menjelaskan: Maka Malaikat itu memegang ku dan

  memeluk ku sangat kuat kemudian melepaskan ku dan

  berkata lagi: "Bacalah!" Baginda SAW menjawab: "Aku

  tidak tahu membaca". Maka Malaikat itu memegang ku

  dan memeluk ku sangat kuat kemudian melepaskan ku dan

  berkata lagi: "Bacalah!". Baginda menjawab: "Aku tidak

  tahu membaca". Malaikat itu memegang ku kembali dan

  memeluk ku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu

  melepaskanku dan berkata lagi: (Bacalah dengan

  (menyebut) nama Tuhan mu yang menciptakan, Dia Telah

  menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan

  Tuhan mu Yang Maha Pemurah)." Nabi SAW kembali

 • 44

  kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu

  tadi dalam keadaan ketakutan. Baginda SAW menemui

  Khadijah binti Khawailid dan berkata: "Selimutkan aku,

  selimutkan aku!". Baginda pun diselimutkan hingga

  hilang ketakutannya. Lalu Baginda SAW menceritakan

  peristiwa yang terjadi kepada Khadijah: "Aku khawatir

  akan diri ku". Maka Khadijah berkata: "Demi Allah,

  Allah tidak akan mencelakakan mu selamanya kerana

  engkau adalah orang yang menghubungkan silaturahim."

  Khadijah kemudian mengajak Baginda SAW untuk

  bertemu dengan Waroqoh bin Naufal bin Asad bin Abdul

  'Uzza, sepupu Khadijah, yang beragama Nasrani di masa

  Jahiliah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani,

  juga menulis Kitab Injil dalam Bahasa Ibrani dengan izin

  Allah. Saat itu Waroqoh sudah tua dan matanya buta.

  Khadijah berkata: "Wahai anak pakcikku, dengarkanlah

  apa yang akan disampaikan oleh anak saudara mu ini".

  Waroqoh berkata: "Wahai anak saudara ku, apa yang

  sudah kamu alami". Maka Rasulullah SAW menuturkan

  peristiwa yang dialaminya. Waroqah berkata: "Ini adalah

  Namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa.

  Kalaulah seandainya aku masih muda dan aku masih

  hidup saat kamu nanti diusir oleh kaum mu". Rasulullah

  SAW bertanya: "Apakah aku akan diusir mereka?"

  Waroqoh menjawab: "Ya, kerana tidak ada satu orang

 • 55

  pun yang datang dengan membawa seperti apa yang

  kamu bawa ini kecuali akan disakiti (dimusuhi).

  Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan

  menolong mu dengan kemampuan yang aku ada".

  Waroqoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya

  tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa

  fatroh (terputusnya) wahyu.2

  1.1 Sejarah Hafazan al-Quran di Zaman Rasulullah SAW

  Rasulullah SAW adalah Sayyid al-Huffaz (Penghulu Para Huffaz)

  serta contoh teladan yang mesti dicontohi dan diikuti. Rasulullah

  SAW telah menerima wahyu al-Quran secara berperingkat-peringkat

  selama dua puluh tiga tahun. Tiga belas tahun di Mekah dan sepuluh

  tahun di Madinah. Keadaan ini adalah untuk memberi 'ibrah kepada

  kita bahawa Nabi SAW walaupun memiliki kelebihan mukjizat

  tertentu namun apabila melibatkan usaha dakwah maka Allah SWT

  membiarkan Rasulullah SAW melalui tugas dakwah itu dengan

  mengikut sistem tabiat alam dan sifat keinsanan. Maka sejarah

  menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW bersusah payah keluar

  berdakwah, terpaksa berhijrah, cedera tubuh badan, terguris

  perasaannya. Maka apabila kita mahu berdakwah, kita juga harus

  bersedia untuk menghadapi sebagaimana yang telah dilalui oleh

  Rasulullah SAW. Begitulah juga halnya apabila wahyu diturunkan

  kepada Rasulullah SAW Baginda SAW merasakan bahawa sangat

 • 66

  berat apabila wahyu turun kepadanya sehingga memercik peluh pada

  dahi Rasulullah SAW.

  :

  Maksudnya: Aisyah berkata: "Sungguh aku pernah

  melihat turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW pada

  suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti dan aku lihat

  dahinya mencucuri keringat."3

  Dalam hadis yang lain menyatakan bahawa sikap Rasulullah SAW

  yang kelihatan bersungguh-sungguh dan tergopoh gapah

  menggerakkan lidah untuk mengikuti bacaan Jibril a.s. pada setiap

  kali Jibril a.s. membacakan wahyu kepadanya. Lalu Allah SWT

  menegur Rasulullah SAW supaya tidak tergopoh gapah dalam

  mengingati ayat-ayat al-Quran yang turun. Dalam riwayat al-Bukhari

  menyebut:

  : :

  : : :

 • 77

  . . . . : .

  .

  .

  Maksudnya : Diriwayatkan daripada Ibn 'Abbas tentang

  firman Allah Ta'ala: (Janganlah kamu gerakkan lidah mu

  untuk (membaca) Al-Quran kerana hendak cepat-cepat

  ingin (menguasainya)."Berkata Ibn 'Abbas: "Rasulullah

  SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafal apa yang

  diturunkan (Al-Quran) dan menggerakkan kedua

  bibirnya. "Berkata Ibn 'Abbas: "Aku akan menggerakkan

  kedua bibir ku (untuk membacakannya) kepada kalian

  sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya kepada ku".

  Berkata Sa'id: "Dan aku akan menggerakkan kedua bibir

  ku (untuk membacakannya) kepada kalian sebagaimana

  aku melihat Ibnu 'Abbas melakukannya. Maka Nabi SAW

  menggerakkan kedua bibirnya, Kemudian turunlah firman

  Allah Ta'ala: Janganlah kamu gerakkan lidah mu untuk

  (membaca) Al-Quran karena ingin cepat (menguasai)nya.

  Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah

  mengumpulkannya (di dada mu) dan (membuat mu

  mampu) membacanya". Maksudnya Allah

  mengumpulkannya di dalam dada mu (untuk dihafal) dan

 • 88

  kemudian kamu membacanya: "Apabila Kami telah

  selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu".

  Maksudnya: "Dengarkanlah dan diamlah". Kemudian

  Allah Ta'ala berfirman: "Kemudian, sesungguhnya atas

  tanggungan Kamilah penjelasannya. Maksudnya: "Dan

  Kewajiban Kamilah untuk membacakannya" Dan

  Rasulullah SAW sejak saat itu bila Jibril a.s. datang

  kepadanya, Rasulullah SAW mendengarkannya. Dan bila

  Jibril a.s. sudah pergi, maka Nabi SAW membacakannya

  (kepada para sahabat) sebagaimana Jibril a.s.

  membacakannya kepadanya.4

  Tabiat insan pada diri Rasulullah SAW yang memiliki sifat

  tanggungjawab, telah memperlihatkan bagaimana perihal baginda

  pada peringkat awal penurunan wahyu al-Quran. Rasulullah SAW

  sangat bimbang sekiranya tidak dapat mengingati wahyu yang turun

  dan tidak dapat membacakan dan mengajarkannya kepada para

  sahabat r.a. sehingga Rasulullah SAW kelihatan tergesa-gesa untuk

  mengingati wahyu yang turun.5

  Dua perkara yang dapat disimpulkan daripada riwayat tersebut,

  pertama untuk menghafaz al-Quran tidak boleh dilakukan secara

  tergesa-gesa, sebaliknya hendaklah dilaksanakan dengan penuh

  kesabaran dan ketekunan. Al-Quran sendiri telah menjelaskan hikmah

  wahyu tidak diturunkan sekali gus kepada Nabi SAW. Firman Allah

 • 9 9

  SWT dalam Surah al-Furqan ayat 32 ketika menjelaskan kepada orang

  kafir berkenaan masalah ini:

  Maksudnya :"Dan orang yang kafir berkata: "Mengapa

  tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad

  semuanya sekali (dengan sekali gus)?" Al-Quran

  diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana

  Kami hendak menetapkan hati mu (Wahai Muhammad)

  dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepada mu

  dengan teratur satu persatu."

  Adalah menyukarkan bagi umat ini untuk menghafaz al-Quran secara

  keseluruhannya sekiranya ianya diturunkan secara sekali gus. Lebih-

  lebih lagi ia turun kepada seorang nabi yang 'Ummi dan umat yang

  'Ummi. Kesukaran itu juga akan melibatkan usaha untuk memahami

  dan mendalami maksud ayat-ayatnya. Maka apabila al-Quran

  diturunkan oleh Allah SWT secara beransur-ansur, telah menjadikan

  al-Quran itu mudah untuk dihafaz dan difahami maksud ayat-

  ayatnya.6

  9

  SWT dalam Surah al-Furqan ayat 32 ketika menjelaskan kepada orang

  kafir berkenaan masalah ini:

  Maksudnya :"Dan orang yang kafir berkata: "Mengapa

  tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad

  semuanya sekali (dengan sekali gus)?" Al-Quran

  diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana

  Kami hendak menetapkan hati mu (Wahai Muhammad)

  dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepada mu

  dengan teratur satu persatu."

  Adalah menyukarkan bagi umat ini untuk menghafaz al-Quran secara

  keseluruhannya sekiranya ianya diturunkan secara sekali gus. Lebih-

  lebih lagi ia turun kepada seorang nabi yang 'Ummi dan umat yang

  'Ummi. Kesukaran itu juga akan melibatkan usaha untuk memahami

  dan mendalami maksud ayat-ayatnya. Maka apabila al-Quran

  diturunkan oleh Allah SWT secara beransur-ansur, telah menjadikan

  al-Quran itu mudah untuk dihafaz dan difahami maksud ayat-

  ayatnya.6

  9

  SWT dalam Surah al-Furqan ayat 32 ketika menjelaskan kepada orang

  kafir berkenaan masalah ini:

  Maksudnya :"Dan orang yang kafir berkata: "Mengapa

  tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad

  semuanya sekali (dengan sekali gus)?" Al-Quran

  diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana

  Kami hendak menetapkan hati mu (Wahai Muhammad)

  dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepada mu

  dengan teratur satu persatu."

  Adalah menyukarkan bagi umat ini untuk menghafaz al-Quran secara

  keseluruhannya sekiranya ianya diturunkan secara sekali gus. Lebih-

  lebih lagi ia turun kepada seorang nabi yang 'Ummi dan umat yang

  'Ummi. Kesukaran itu juga akan melibatkan usaha untuk memahami

  dan mendalami maksud ayat-ayatnya. Maka apabila al-Quran

  diturunkan oleh Allah SWT secara beransur-ansur, telah menjadikan

  al-Quran itu mudah untuk dihafaz dan difahami maksud ayat-

  ayatnya.6

 • 1010

  Kedua, menghafaz al-Quran mesti melalui kaedah pengajaran dan

  pembelajaran yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW yang telah

  menjadi murid kepada gurunya Jibril a.s. secara Talaqqi al-

  Musyafahah.

  Bagi tujuan mengekalkan dan memperkukuhkan hafazan al-Quran

  dalam dada Rasulullah SAW, Jibril a.s. sentiasa datang bertadarus

  untuk menyemak bacaan al-Quran Rasulullah. Ibn Abbas r.a. telah

  meriwayatkan dalam hadis al-Bukhari:

  Maksudnnya: Rasulullah SAW adalah manusia yang

  paling lembut (pemurah) terutama pada bulan Ramadan

  ketika malaikat Jibril a.s. menemuinya dan adalah Jibril

  a.s. mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan,

  pada ketika itu Jibril a.s. mengajarkan Al Quran.7

  Abu Hurairah r.a. juga pernah meriwayatkan dalam hadis yang telah

  direkodkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya:

 • 11 11

  :

  Maksudnnya :"Biasanya Jibril a.s. menyemak bacaan Al-

  Quran Nabi SAW sekali pada setiap tahunnya. Namun

  pada tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril

  melakukannya sebanyak dua kali."8

  Kedua-dua riwayat ini menunjukkan bahawa keutamaan muraja'ah

  atau sentiasa mengulang hafazan al-Quran adalah suatu yang sangat

  penting bagi seorang penghafaz al-Quran. Bahkan muraja'ah ini

  hendaklah dilaksanakan dengan seorang penyemak sebagaimana Nabi

  SAW telah disemak hafazan Baginda oleh Jibril a.s.

  Rasulullah SAW juga sentiasa membasahkan bibirnya dengan al-

  Quran sama ada dalam solat, tahajjud, sewaktu sendirian atau bersama

  para sahabat, semasa dalam keadaan senang mahu pun susah. Setiap

  masa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan al-Quran. Nabi

  SAW pernah mengumpamakan al-Quran dengan unta yang terikat.

  Sabda Rasulullah SAW:

 • 12 12

  Maksudnya: "Peliharalah selalu Al-Quran, demi zat yang

  jiwa ku berada di Tangan-Nya, sungguh ia (al-Quran)

  cepat hilang daripada unta liar yang terikat."9

  1.2 Sejarah Hafazan al-Quran di Zaman Sahabat r.a.

  Para sahabat r.a. merupakan orang yang paling hampir dengan

  Rasulullah SAW dan mereka adalah generasi terbaik. Oleh itu mereka

  mempunyai banyak kelebihan dalam menjalani proses menghafaz al-

  Quran kerana Rasulullah SAW adalah merupakan guru mereka. Setiap

  kali turunnya ayat al-Quran pada diri Rasulullah SAW maka tanpa

  berlengah baginda terus menyampaikan ayat tersebut kepada para

  sahabatnya. Para sahabat pula akan membaca dan menghafaz al-

  Quran dengan bersungguh-sungguh demi menghayati dan

  mengaplikasikan seruan Allah SWT yang menggalakkan hamba-

  hamba Nya supaya memperbanyakkan bacaan al-Quran. Allah SWT

  berfirman dalam Surah Fatir ayat 29 hingga 30 yang berbunyi:

  .

  12

  Maksudnya: "Peliharalah selalu Al-Quran, demi zat yang

  jiwa ku berada di Tangan-Nya, sungguh ia (al-Quran)

  cepat hilang daripada unta liar yang terikat."9

  1.2 Sejarah Hafazan al-Quran di Zaman Sahabat r.a.

  Para sahabat r.a. merupakan orang yang paling hampir dengan

  Rasulullah SAW dan mereka adalah generasi terbaik. Oleh itu mereka

  mempunyai banyak kelebihan dalam menjalani proses menghafaz al-

  Quran kerana Rasulullah SAW adalah merupakan guru mereka. Setiap

  kali turunnya ayat al-Quran pada diri Rasulullah SAW maka tanpa

  berlengah baginda terus menyampaikan ayat tersebut kepada para

  sahabatnya. Para sahabat pula akan membaca dan menghafaz al-

  Quran dengan bersungguh-sungguh demi menghayati dan

  mengaplikasikan seruan Allah SWT yang menggalakkan hamba-

  hamba Nya supaya memperbanyakkan bacaan al-Quran. Allah SWT

  berfirman dalam Surah Fatir ayat 29 hingga 30 yang berbunyi:

  .

 • 13

  13

  .

  Maksudnya: "Sesungguhnya orang yang selalu membaca

  Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta

  mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada

  mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka

  (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis

  perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Supaya

  Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi

  mereka dari limpah kurnia Nya. Sesungguhnya Allah

  Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-

  baiknya (akan orang yang bersyukur kepadanya).

  Ayat ini jelas memuji golongan yang sentiasa membaca al-Quran

  sama ada siang atau malam. Mereka dijanjikan oleh Allah SWT

  dengan ganjaran yang berlipat kali ganda di akhirat kelak. Dalam

  sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Usman, Ibn Mas'ud dan

  Ubay bin Ka'ab r.a. mereka menyebut bahawa:

  .

  Maksudnya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW

  membacakan kepada mereka (para sahabat) sepuluh ayat,

 • 1414

  mereka tidak akan menambah kepada sepuluh ayat

  berikutnya sampai mereka mengerti isi kandungan ayat-

  ayat tersebut dan mengamalkannya."10

  Sementara Abdullah bin Mas'ud r.a. sangat berbangga bahawa dirinya

  dapat mengambil bacaan sebanyak tujuh puluh surah secara langsung

  daripada mulut Rasulullah SAW beliau mengatakan bahawa:

  . - -

  Maksudnya: "Sesungguhnya aku telah mengambil bacaan

  sebanyak tujuh puluh surah secara langsung daripada

  mulut Rasulullah SAW".11

  Ramai dalam kalangan para sahabat yang menghafaz al-Quran seperti

  Ubay bin Ka'ab, Abdulah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin

  Abi Sufian dan ramai lagi. Mereka telah melalui beberapa tahap

  dalam melakukan proses menghafaz al-Quran. Proses hafazan tersebut

  dilakukan dengan mendengarkan bacaan al-Quran secara langsung

  daripada Nabi SAW dan mereka terus mengikut bacaan Nabi SAW

  dengan disemak oleh Rasulullah sendiri. Ini bermaksud kaedah

  Talaqqi al-Musyafahah dilaksanakan antara Nabi SAW dan para

  sahabat dalam pengajaran al-Quran sebagaimana yang telah dilalui

  oleh Rasulullah sendiri ketika bersama dengan Jibril a.s. Seterusnya

  para sahabat akan menghafaz sekadar bacaan yang telah dibaca di

 • 15 15

  hadapan Nabi iaitu sekitar sepuluh ayat. Kemudian mereka akan

  memahami maksud-maksud ayat yang dihafaz untuk diamalkan.12

  Apabila ramainya bilangan para sahabat yang datang belajar al-Quran

  daripada Nabi SAW, maka Nabi pun telah melantik beberapa orang

  guru al-Quran dalam kalangan para sahabat yang lebih senior

  sebagaimana yang disabdakan oleh baginda SAW:

  Maksudnya: "Ambillah al-Quran itu daripada empat

  orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim (Maula Abi

  Huzaifah), Muaz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab."13

  1.3 Sejarah Hafazan al-Quran di Zaman Tabi'in dan Atba' al-

  Tabi'in

  Apabila wafatnya Rasulullah SAW, peranan mengajar atau guru

  diambil alih oleh para sahabat. Para sahabat menjadi guru kepada

  generasi seterusnya yang dipanggil sebagai tabi'in. Tabi'in adalah

  mereka yang tidak hidup pada hayat Nabi SAW atau mereka yang

  tidak berjumpa dengan Nabi SAW Mereka mempelajari ilmu daripada

  para sahabat. Bermula zaman tabi'in, lahirlah pusat-pusat pengajian

  seperti madrasah, sekolah dan maktab yang menyumbang kepada

 • 1616

  perkembangan keilmuan Islam ke serata dunia. Sistem pengajian yang

  pelbagai ini adalah berasaskan amalan Rasulullah SAW dan diikuti

  dengan meluas di serata dunia.14

  Pada masa tersebut ramailah dalam kalangan tabi'in yang mempelajari

  ilmu-ilmu al-Quran termasuklah bacaan al-Quran daripada para

  sahabat. Antara para tabi'in yang belajar di Mekah dengan Abdullah

  bin 'Abbas ialah Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Ikrimah, Maula Ibn.

  'Abbas, Towus bin Kisan al-Yamani dan 'Ata' bin Abi Rabah. Antara

  para tabi'in yang belajar di Madinah dengan Ubay bin Ka'ab ialah

  Zaid bin Aslam, Abu 'Aliyyah dan Muhammad bin Ka'ab. Antara para

  tabi'in yang belajar di Iraq ialah 'Alqamah bin Qais, Masruq, Al-

  Aswad bin Yazid, 'Amir al-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah

  bin Da'amah al-Sadusi.15Mereka semua adalah penghafaz al-Quran.

  Atba' al-Tabi'in pula adalah golongan selepas tabi'in. Antara atba' al-

  Tabi'in yang menghafaz al-Quran ialah Imam al-Shafi'i yang telah

  menghafaz al-Quran pada usia tujuh tahun dan menghafaz al-

  Muwatta' Imam Malik pada usia sepuluh tahun.16Selain itu, Sahl bin

  Abdullah al-Tastari seorang lagi dari generasi ini turut menghafaz al-

  Quran ketika berusia enam atau tujuh tahun. Tokoh yang lain pula

  adalah Imam al-Nawawi yang telah menghafaz keseluruhan al-Quran

  ketika hampir sampai umur baligh.17

 • 17 17

  Para penghafaz al-Quran pada generasi tabi'in dan atba' al-Tabi'in lain

  yang masyhur adalah seperti Ibnu Musayyab, 'Urwah, 'Umar bin

  Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Syihab al-Zuhri, Abdul

  Rahman bin Hurmuz, Muaz bin Harith, 'Ata', Mujahid, Towus,

  Ikrimah, Ibnu Abi Mulaikah, Ubaid bin Umair, Amir bin Abdul Qais,

  Abdul Aliyyah, Nasr bin 'Asim, Yahya bin Ya'mar, Ruba'i bin

  Haitham, Harith bin Qais, Umar bin Syurahbil, Amar bin Maimun,

  Abu Abdul Rahman bin al-Sulami, Ubaid Ibnu Fadla'ah, Abu Mur'ah

  bin Amr, Sa'id bin Jubair, Mughirah bin Abu Shihab al-Makhzumi

  dan Khulaib bin Sa'id. Mereka inilah yang mempelopori pengawasan

  dan penelitian terhadap al-Quran pada zaman tabi'in dan atba' al-

  Tabi'in.18 Maka dapatlah difahami bahawa al-Quran ini sampai dari

  satu generasi kepada satu generasi sehingga sampai kepada kita hari

  ini adalah melalui jalan riwayat yang dihubungkan melalui rantaian

  sanad secara mutawatir.

 • 18

  18

  BAB 2

  GAYA PEMBELAJARAN, KAEDAH, TEKNIK DAN PROSES HAFAZAN AL-QURAN

  2.0 Gaya Pembelajaran Tahfiz al-Quran

  Pelbagai bentuk pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan

  melibatkan strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti bagi

  menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Gabungan

  antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik perlu dilakukan bagi

  meningkatkan pencapaian al-Quran.19 Gaya pembelajaran tahfiz

  adalah merangkumi strategi, kaedah, teknik, aktiviti, penggunaan Alat

  Bantuan Hafazan dan adab dalam gaya pembelajaran tahfiz.20

  19

  Strategi merupakan perancangan yang teratur bagi menjayakan proses

  pembelajaran tahfiz al-Quran yang merangkumi persediaan, proses

  menghafaz, pengukuhan hafazan dan pengekalan hafazan. Kaedah

  dalam proses pembelajaran tahfiz pula adalah cara yang berkesan bagi

  menghafaz al-Quran. Ini merangkumi kaedah talaqqi dan

  musyafahah, tikrar, kefahaman, tasmi, tadarus, kitabah dan

  sebagainya. Manakala teknik dalam proses pembelajaran tahfiz pula

  merupakan unit-unit kecil yang terkandung dalam kaedah. Teknik

  dalam proses pembelajaran tahfiz merangkumi penentuan kadar

  hafazan, teknik tikrar, penggunaan mashaf khusus, menggunakan

  nada suara yang sederhana, membaca dengan kadar tadwir, pengguna

  nada suara berirama dan sebagainya. Aktiviti pembelajaran tahfiz al-

  Quran pula adalah merupakan rangsangan kepada pelajar untuk

  memberi peluang kepada mereka bagi mengukuh dan memantapkan

  hafazan mereka. Aktiviti ini ialah tasmi bersama rakan, membaca di

  dalam solat, mendengar ayat al-Quran dan sebagainya.21

  2.1 Kaedah Dalam Pembelajaran Tahfiz al-Quran

  Kaedah dalam pembelajaran tahfiz al-Quran merangkumi talaqqi dan

  musyafahah, tikrar, kefahaman, tasmi, tadarus dan kitabah. Oleh itu

  kaedah merupakan siri tindakan yang tersusun dan sistematik

  bertujuan bagi mencapai objektif pelajaran dengan langkah yang

  tersusun dalam jangka pendek.22

 • 19

  19

  Strategi merupakan perancangan yang teratur bagi menjayakan proses

  pembelajaran tahfiz al-Quran yang merangkumi persediaan, proses

  menghafaz, pengukuhan hafazan dan pengekalan hafazan. Kaedah

  dalam proses pembelajaran tahfiz pula adalah cara yang berkesan bagi

  menghafaz al-Quran. Ini merangkumi kaedah talaqqi dan

  musyafahah, tikrar, kefahaman, tasmi, tadarus, kitabah dan

  sebagainya. Manakala teknik dalam proses pembelajaran tahfiz pula

  merupakan unit-unit kecil yang terkandung dalam kaedah. Teknik

  dalam proses pembelajaran tahfiz merangkumi penentuan kadar

  hafazan, teknik tikrar, penggunaan mashaf khusus, menggunakan

  nada suara yang sederhana, membaca dengan kadar tadwir, pengguna

  nada suara berirama dan sebagainya. Aktiviti pembelajaran tahfiz al-

  Quran pula adalah merupakan rangsangan kepada pelajar untuk

  memberi peluang kepada mereka bagi mengukuh dan memantapkan

  hafazan mereka. Aktiviti ini ialah tasmi bersama rakan, membaca di

  dalam solat, mendengar ayat al-Quran dan sebagainya.21

  2.1 Kaedah Dalam Pembelajaran Tahfiz al-Quran

  Kaedah dalam pembelajaran tahfiz al-Quran merangkumi talaqqi dan

  musyafahah, tikrar, kefahaman, tasmi, tadarus dan kitabah. Oleh itu

  kaedah merupakan siri tindakan yang tersusun dan sistematik

  bertujuan bagi mencapai objektif pelajaran dengan langkah yang

  tersusun dalam jangka pendek.22

  20

  2.1.1 Talaqqi dan Musyafahah

  Kaedah talaqqi dan musyafahah bertujuan untuk memastikan bacaan

  dan hafazan pelajar mengikut hukum tajwid dan tahap kefasihan

  bahasa al-Quran. Guru akan berperanan memastikan bacaan pelajar

  adalah betul dan pelajar perlu mencontohi bacaan guru mereka.

  2.1.2 Tikrar

  Kaedah tikrar merupakan kaedah yang memerlukan pelajar

  mengulang-ulang bacaan ayat sehingga pelajar dapat menghafaz

  dengan baik. Kaedah ini merupakan kaedah utama di dalam

  menghafaz al-Quran.

  2.1.3 Kefahaman

  Kaedah kefahaman memerlukan pelajar memahami ayat dan makna

  ayat hafazan mereka. Kefahaman ini akan membantu mereka dalam

  menghafaz dan mengukuhkan hafazan.

  2.1.4 Tasmi

  20

  2.1.1 Talaqqi dan Musyafahah

  Kaedah talaqqi dan musyafahah bertujuan untuk memastikan bacaan

  dan hafazan pelajar mengikut hukum tajwid dan tahap kefasihan

  bahasa al-Quran. Guru akan berperanan memastikan bacaan pelajar

  adalah betul dan pelajar perlu mencontohi bacaan guru mereka.

  2.1.2 Tikrar

  Kaedah tikrar merupakan kaedah yang memerlukan pelajar

  mengulang-ulang bacaan ayat sehingga pelajar dapat menghafaz

  dengan baik. Kaedah ini merupakan kaedah utama di dalam

  menghafaz al-Quran.

  2.1.3 Kefahaman

  Kaedah kefahaman memerlukan pelajar memahami ayat dan makna

  ayat hafazan mereka. Kefahaman ini akan membantu mereka dalam

  menghafaz dan mengukuhkan hafazan.

  2.1.4 Tasmi

  20

  2.1.1 Talaqqi dan Musyafahah

  Kaedah talaqqi dan musyafahah bertujuan untuk memastikan bacaan

  dan hafazan pelajar mengikut hukum tajwid dan tahap kefasihan

  bahasa al-Quran. Guru akan berperanan memastikan bacaan pelajar

  adalah betul dan pelajar perlu mencontohi bacaan guru mereka.

  2.1.2 Tikrar

  Kaedah tikrar merupakan kaedah yang memerlukan pelajar

  mengulang-ulang bacaan ayat sehingga pelajar dapat menghafaz

  dengan baik. Kaedah ini merupakan kaedah utama di dalam

  menghafaz al-Quran.

  2.1.3 Kefahaman

  Kaedah kefahaman memerlukan pelajar memahami ayat dan makna

  ayat hafazan mereka. Kefahaman ini akan membantu mereka dalam

  menghafaz dan mengukuhkan hafazan.

  2.1.4 Tasmi

 • 20

  21

  Kaedah tasmi pula diperlukan kerana pelajar tidak mampu

  mengesahkan hafazan mereka sendiri. Justeru kaedah tasmi

  merupakan kaedah untuk menilai hafazan mereka. Penilai terbaik

  hafazan mereka ialah guru mereka.

  2.1.5 Tadarus

  Kaedah tadarus pula ialah kaedah bagi menghafaz dan menyemak

  hafazan secara berkumpulan sesama pelajar. Proses semakan hafazan

  antara satu sama lain akan berlaku.

  2.1.6 Kitabah

  Kaedah kitabah pula merupakan kaedah penulisan ayat al-Quran yang

  akan menjadi kaedah sokongan kepada pelajar untuk mengingati

  hafazan mereka.

  2.2 Kaedah Hafazan Mengikut Negara

  Perkembangan pendidikan tahfiz di Malaysia menyaksikan banyak

  kaedah hafazan al-Quran yang dibawa masuk ke negara ini. Kaedah

  hafazan al-Quran juga berbeza mengikut negara. Antara kaedah

  hafazan yang terkenal mengikut negara ialah seperti berikut23 :

  2.2.1 Kaedah Hafazan al-Quran Dari India

  21

  Kaedah tasmi pula diperlukan kerana pelajar tidak mampu

  mengesahkan hafazan mereka sendiri. Justeru kaedah tasmi

  merupakan kaedah untuk menilai hafazan mereka. Penilai terbaik

  hafazan mereka ialah guru mereka.

  2.1.5 Tadarus

  Kaedah tadarus pula ialah kaedah bagi menghafaz dan menyemak

  hafazan secara berkumpulan sesama pelajar. Proses semakan hafazan

  antara satu sama lain akan berlaku.

  2.1.6 Kitabah

  Kaedah kitabah pula merupakan kaedah penulisan ayat al-Quran yang

  akan menjadi kaedah sokongan kepada pelajar untuk mengingati

  hafazan mereka.

  2.2 Kaedah Hafazan Mengikut Negara

  Perkembangan pendidikan tahfiz di Malaysia menyaksikan banyak

  kaedah hafazan al-Quran yang dibawa masuk ke negara ini. Kaedah

  hafazan al-Quran juga berbeza mengikut negara. Antara kaedah

  hafazan yang terkenal mengikut negara ialah seperti berikut23 :

  2.2.1 Kaedah Hafazan al-Quran Dari India

  20

  2.1.1 Talaqqi dan Musyafahah

  Kaedah talaqqi dan musyafahah bertujuan untuk memastikan bacaan

  dan hafazan pelajar mengikut hukum tajwid dan tahap kefasihan

  bahasa al-Quran. Guru akan berperanan memastikan bacaan pelajar

  adalah betul dan pelajar perlu mencontohi bacaan guru mereka.

  2.1.2 Tikrar

  Kaedah tikrar merupakan kaedah yang memerlukan pelajar

  mengulang-ulang bacaan ayat sehingga pelajar dapat menghafaz

  dengan baik. Kaedah ini merupakan kaedah utama di dalam

  menghafaz al-Quran.

  2.1.3 Kefahaman

  Kaedah kefahaman memerlukan pelajar memahami ayat dan makna

  ayat hafazan mereka. Kefahaman ini akan membantu mereka dalam

  menghafaz dan mengukuhkan hafazan.

  2.1.4 Tasmi

 • 21

  21

  Kaedah tasmi pula diperlukan kerana pelajar tidak mampu

  mengesahkan hafazan mereka sendiri. Justeru kaedah tasmi

  merupakan kaedah untuk menilai hafazan mereka. Penilai terbaik

  hafazan mereka ialah guru mereka.

  2.1.5 Tadarus

  Kaedah tadarus pula ialah kaedah bagi menghafaz dan menyemak

  hafazan secara berkumpulan sesama pelajar. Proses semakan hafazan

  antara satu sama lain akan berlaku.

  2.1.6 Kitabah

  Kaedah kitabah pula merupakan kaedah penulisan ayat al-Quran yang

  akan menjadi kaedah sokongan kepada pelajar untuk mengingati

  hafazan mereka.

  2.2 Kaedah Hafazan Mengikut Negara

  Perkembangan pendidikan tahfiz di Malaysia menyaksikan banyak

  kaedah hafazan al-Quran yang dibawa masuk ke negara ini. Kaedah

  hafazan al-Quran juga berbeza mengikut negara. Antara kaedah

  hafazan yang terkenal mengikut negara ialah seperti berikut23 :

  2.2.1 Kaedah Hafazan al-Quran Dari India

  22

  Kaedah hafazan dari India juga dikenali dengan kaedah Deobandy

  yang merujuk kepada sebuah wilayah di negara tersebut. Kaedah ini

  mempunyai kaitan langsung dengan jemaah tabligh kerana peringkat

  awal perkembangan awal kaedah ini di Malaysia adalah atas inisiatif

  mereka. Antara institusi tahfiz yang menggunakan kaedah ini ialah

  Madrasatul Quran Kubang Bujuk di Terengganu dan Maahad Tahfiz

  al-Quran Sri Petaling.

  2.2.2 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Pakistan

  Kaedah hafazan ini pula dikenali dengan Panipati iaitu merujuk

  kepada daerah asal guru yang merintis kaedah ini. Kaedah ini

  menggunakan pendekatan denda yang amat berat kepada pelajar. Oleh

  itu, pelajar yang ingin mengikuti kaedah ini perlu mempunyai minat

  yang tinggi dalam menghafaz al-Quran. Di Malaysia, antara institusi

  tahfiz yang melaksanakan kaedah ini ialah Maahad Tahfiz al-Quran

  Lorong Alif, Jitra, Kedah.

  2.2.3 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Arab Saudi

  Kaedah hafazan ini dipelopori oleh pelajar yang pernah belajar di

  Madrasah al-Kahiriyyah Masjid al-Haram di Makkah, Arab Saudi.

  Madrasah al-Kahiriyyah ini merupakan sebuah entiti pengajian yang 22

  Kaedah hafazan dari India juga dikenali dengan kaedah Deobandy

  yang merujuk kepada sebuah wilayah di negara tersebut. Kaedah ini

  mempunyai kaitan langsung dengan jemaah tabligh kerana peringkat

  awal perkembangan awal kaedah ini di Malaysia adalah atas inisiatif

  mereka. Antara institusi tahfiz yang menggunakan kaedah ini ialah

  Madrasatul Quran Kubang Bujuk di Terengganu dan Maahad Tahfiz

  al-Quran Sri Petaling.

  2.2.2 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Pakistan

  Kaedah hafazan ini pula dikenali dengan Panipati iaitu merujuk

  kepada daerah asal guru yang merintis kaedah ini. Kaedah ini

  menggunakan pendekatan denda yang amat berat kepada pelajar. Oleh

  itu, pelajar yang ingin mengikuti kaedah ini perlu mempunyai minat

  yang tinggi dalam menghafaz al-Quran. Di Malaysia, antara institusi

  tahfiz yang melaksanakan kaedah ini ialah Maahad Tahfiz al-Quran

  Lorong Alif, Jitra, Kedah.

  2.2.3 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Arab Saudi

  Kaedah hafazan ini dipelopori oleh pelajar yang pernah belajar di

  Madrasah al-Kahiriyyah Masjid al-Haram di Makkah, Arab Saudi.

  Madrasah al-Kahiriyyah ini merupakan sebuah entiti pengajian yang

 • 22

  23

  menawarkan pengajian tahfiz al-Quran secara percuma tanpa sebarang

  kelayakan umur dan akademik. Pusat pengajiannya adalah di Masjid

  al-Haram, Mekah. Kaedah ini kurang diamalkan di Malaysia kerana

  lepasan pelajarnya adalah kurang daripada kalangan rakyat Malaysia.

  Walau bagaimanapun, pengetua pertama Darul Quran iaitu Tuan Haji

  Mohammad bin Noor adalah salah seorang pelajar yang mengikuti

  kaedah pengajian ini di Mekah.

  2.2.4 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Indonesia

  Kaedah ini dipelopori oleh ustazah Maesun binti Talmad yang

  merupakan anak kelahiran Cirebon Jawa Barat Indonesia. Kaedah ini

  bertapak di Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni batu 20 Jeram, Kuala

  Selangor.

  2.2.5 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Turki

  Kaedah ini diperkenalkan di Malaysia yang berasal dari institusi tahfiz

  di Turki iaitu Institut Tahfiz Tuba Kiz Quran Kusu Suadiye Istanbul

  Turki. Kaedah ini dipelopori oleh pelajar lepasan dari institut tersebut

  iaitu Ustazah Kasmawati binti Mohd Said yang menubuhkan Tahfiz

  al-Quran Darul Tuba, Taman Tangkak Jaya, Tangkak, Johor.

  23

  menawarkan pengajian tahfiz al-Quran secara percuma tanpa sebarang

  kelayakan umur dan akademik. Pusat pengajiannya adalah di Masjid

  al-Haram, Mekah. Kaedah ini kurang diamalkan di Malaysia kerana

  lepasan pelajarnya adalah kurang daripada kalangan rakyat Malaysia.

  Walau bagaimanapun, pengetua pertama Darul Quran iaitu Tuan Haji

  Mohammad bin Noor adalah salah seorang pelajar yang mengikuti

  kaedah pengajian ini di Mekah.

  2.2.4 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Indonesia

  Kaedah ini dipelopori oleh ustazah Maesun binti Talmad yang

  merupakan anak kelahiran Cirebon Jawa Barat Indonesia. Kaedah ini

  bertapak di Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni batu 20 Jeram, Kuala

  Selangor.

  2.2.5 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Turki

  Kaedah ini diperkenalkan di Malaysia yang berasal dari institusi tahfiz

  di Turki iaitu Institut Tahfiz Tuba Kiz Quran Kusu Suadiye Istanbul

  Turki. Kaedah ini dipelopori oleh pelajar lepasan dari institut tersebut

  iaitu Ustazah Kasmawati binti Mohd Said yang menubuhkan Tahfiz

  al-Quran Darul Tuba, Taman Tangkak Jaya, Tangkak, Johor.

  23

  menawarkan pengajian tahfiz al-Quran secara percuma tanpa sebarang

  kelayakan umur dan akademik. Pusat pengajiannya adalah di Masjid

  al-Haram, Mekah. Kaedah ini kurang diamalkan di Malaysia kerana

  lepasan pelajarnya adalah kurang daripada kalangan rakyat Malaysia.

  Walau bagaimanapun, pengetua pertama Darul Quran iaitu Tuan Haji

  Mohammad bin Noor adalah salah seorang pelajar yang mengikuti

  kaedah pengajian ini di Mekah.

  2.2.4 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Indonesia

  Kaedah ini dipelopori oleh ustazah Maesun binti Talmad yang

  merupakan anak kelahiran Cirebon Jawa Barat Indonesia. Kaedah ini

  bertapak di Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni batu 20 Jeram, Kuala

  Selangor.

  2.2.5 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Turki

  Kaedah ini diperkenalkan di Malaysia yang berasal dari institusi tahfiz

  di Turki iaitu Institut Tahfiz Tuba Kiz Quran Kusu Suadiye Istanbul

  Turki. Kaedah ini dipelopori oleh pelajar lepasan dari institut tersebut

  iaitu Ustazah Kasmawati binti Mohd Said yang menubuhkan Tahfiz

  al-Quran Darul Tuba, Taman Tangkak Jaya, Tangkak, Johor.

  23

  menawarkan pengajian tahfiz al-Quran secara percuma tanpa sebarang

  kelayakan umur dan akademik. Pusat pengajiannya adalah di Masjid

  al-Haram, Mekah. Kaedah ini kurang diamalkan di Malaysia kerana

  lepasan pelajarnya adalah kurang daripada kalangan rakyat Malaysia.

  Walau bagaimanapun, pengetua pertama Darul Quran iaitu Tuan Haji

  Mohammad bin Noor adalah salah seorang pelajar yang mengikuti

  kaedah pengajian ini di Mekah.

  2.2.4 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Indonesia

  Kaedah ini dipelopori oleh ustazah Maesun binti Talmad yang

  merupakan anak kelahiran Cirebon Jawa Barat Indonesia. Kaedah ini

  bertapak di Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni batu 20 Jeram, Kuala

  Selangor.

  2.2.5 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Turki

  Kaedah ini diperkenalkan di Malaysia yang berasal dari institusi tahfiz

  di Turki iaitu Institut Tahfiz Tuba Kiz Quran Kusu Suadiye Istanbul

  Turki. Kaedah ini dipelopori oleh pelajar lepasan dari institut tersebut

  iaitu Ustazah Kasmawati binti Mohd Said yang menubuhkan Tahfiz

  al-Quran Darul Tuba, Taman Tangkak Jaya, Tangkak, Johor.

  22

  Kaedah hafazan dari India juga dikenali dengan kaedah Deobandy

  yang merujuk kepada sebuah wilayah di negara tersebut. Kaedah ini

  mempunyai kaitan langsung dengan jemaah tabligh kerana peringkat

  awal perkembangan awal kaedah ini di Malaysia adalah atas inisiatif

  mereka. Antara institusi tahfiz yang menggunakan kaedah ini ialah

  Madrasatul Quran Kubang Bujuk di Terengganu dan Maahad Tahfiz

  al-Quran Sri Petaling.

  2.2.2 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Pakistan

  Kaedah hafazan ini pula dikenali dengan Panipati iaitu merujuk

  kepada daerah asal guru yang merintis kaedah ini. Kaedah ini

  menggunakan pendekatan denda yang amat berat kepada pelajar. Oleh

  itu, pelajar yang ingin mengikuti kaedah ini perlu mempunyai minat

  yang tinggi dalam menghafaz al-Quran. Di Malaysia, antara institusi

  tahfiz yang melaksanakan kaedah ini ialah Maahad Tahfiz al-Quran

  Lorong Alif, Jitra, Kedah.

  2.2.3 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Arab Saudi

  Kaedah hafazan ini dipelopori oleh pelajar yang pernah belajar di

  Madrasah al-Kahiriyyah Masjid al-Haram di Makkah, Arab Saudi.

  Madrasah al-Kahiriyyah ini merupakan sebuah entiti pengajian yang 22

  Kaedah hafazan dari India juga dikenali dengan kaedah Deobandy

  yang merujuk kepada sebuah wilayah di negara tersebut. Kaedah ini

  mempunyai kaitan langsung dengan jemaah tabligh kerana peringkat

  awal perkembangan awal kaedah ini di Malaysia adalah atas inisiatif

  mereka. Antara institusi tahfiz yang menggunakan kaedah ini ialah

  Madrasatul Quran Kubang Bujuk di Terengganu dan Maahad Tahfiz

  al-Quran Sri Petaling.

  2.2.2 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Pakistan

  Kaedah hafazan ini pula dikenali dengan Panipati iaitu merujuk

  kepada daerah asal guru yang merintis kaedah ini. Kaedah ini

  menggunakan pendekatan denda yang amat berat kepada pelajar. Oleh

  itu, pelajar yang ingin mengikuti kaedah ini perlu mempunyai minat

  yang tinggi dalam menghafaz al-Quran. Di Malaysia, antara institusi

  tahfiz yang melaksanakan kaedah ini ialah Maahad Tahfiz al-Quran

  Lorong Alif, Jitra, Kedah.

  2.2.3 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Arab Saudi

  Kaedah hafazan ini dipelopori oleh pelajar yang pernah belajar di

  Madrasah al-Kahiriyyah Masjid al-Haram di Makkah, Arab Saudi.

  Madrasah al-Kahiriyyah ini merupakan sebuah entiti pengajian yang

 • 2324

  2.2.6 Kaedah Hafazan Al-Quran Dari Bangladesh

  Secara khususnya kaedah ini dikenali dengan kaedah Malwali yang

  diperkenalkan oleh Maulana Omor bin Shahril ketika beliau berada di

  Bangladesh. Malwali adalah merujuk kepada nama sebuah tempat di

  Bangladesh yang terbinanya sebuah madrasah tahfiz al-Quran Darul

  Ulum.

  2.3 Teknik Dalam Pembelajaran Tahfiz al-Quran

  Teknik ialah kemahiran pelajar dalam pengelolaan dan pelaksanaan

  kaedah pembelajaran dalam suatu aktiviti pengajaran dan

  pembelajaran.24Teknik dalam pembelajaran tahfiz al-Quran

  merangkumi menentukan kadar hafazan, teknik tikrar, mashaf khas,

  suara yang sederhana, berirama, penumpuan terhadap ayat yang

  mutasyabihat, penumpuan ayat yang susah, lima ayat,

  menggambarkan gambaran/peta minda ayat al-Quran, memilih waktu

  pagi.25

  2.3.1 Menentukan kadar hafazan

  Sebelum menghafaz pelajar perlu menentukan kadar hafazan yang

  bersesuaian dan berdasarkan kepada kemampuan mereka.

 • 2425

  2.3.2 Teknik Tikrar

  Terdapat tiga jenis teknik tikrar yang dicadangkan iaitu26 ;

  a) Teknik Rangkaian (Tasalsuli)

  Menghafaz ayat pertama sehingga ingat, kemudian menghafaz ayat

  kedua sehingga ingat. Seterusnya membaca ayat pertama dan kedua

  tanpa melihat mashaf. Kemudian berpindah ke ayat ketiga dan

  menghafaznya sehingga ingat. Seterusnya akan membaca ayat

  pertama hingga ketiga tanpa melihat mashaf. Demikianlah seterusnya

  sehingga tamat maqra/ muka surat/sukatan hafazan.

  b) Teknik Menghimpun (Jamaiy)

  Menghafaz ayat pertama sehingga ingat. Kemudian menghafaz ayat

  kedua sehingga ingat. Seterusnya menghafaz ayat ketiga sehingga

  ingat tanpa mengulang ayat pertama dan kedua. Kemudian menghafaz

  ayat keempat sehingga ingat dan tidak mengulang ayat sebelumnya.

  Meneruskan hafazan sehingga pada ayat terakhir maqra/muka

  surat/sukatan hafazan.

  c) Teknik Membahagi (Taqsim)

  Membahagikan maqra/muka surat kepada beberapa bahagian.

  Kemudian menghafaz ayat pertama sehingga ingat. Seterusnya

  menghafaz ayat kedua sehingga ingat. Kemudian membaca ayat

  pertama dan kedua tanpa melihat mashaf. Selanjutnya, berpindah ke

  ayat ketiga dan menghafaznya sehingga ingat. Beginilah seterusnya

 • 2526

  yang dilakukan sehingga ingat semua ayat-ayat pada bahagian

  pertama. Pada bahagian kedua dan seterusnya juga, perkara yang

  sama seperti pada ayat-ayat di bahagian pertama sehingga bahagian

  terakhir maqra/muka surat/sukatan hafazan.

  2.3.3 Mashaf Khas

  Pelajar seharusnya menggunakan mashaf khas kerana sebarang

  mashaf akan memberi kesan kepada aspek merakam gambaran ayat

  yang akan dihafaz.

  2.3.4 Suara Yang Sederhana

  Pelajar dinasihatkan supaya menggunakan suara yang sederhana yang

  tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu kuat.

  2.3.5 Berirama

  Penggunaan suara dengan berirama semasa tikrar yang menarik minat

  pelajar untuk terus menghafaz dan menghindarkan pelajar daripada

  perasaan jemu.

  26

  yang dilakukan sehingga ingat semua ayat-ayat pada bahagian

  pertama. Pada bahagian kedua dan seterusnya juga, perkara yang

  sama seperti pada ayat-ayat di bahagian pertama sehingga bahagian

  terakhir maqra/muka surat/sukatan hafazan.

  2.3.3 Mashaf Khas

  Pelajar seharusnya menggunakan mashaf khas kerana sebarang

  mashaf akan memberi kesan kepada aspek merakam gambaran ayat

  yang akan dihafaz.

  2.3.4 Suara Yang Sederhana

  Pelajar dinasihatkan supaya menggunakan suara yang sederhana yang

  tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu kuat.

  2.3.5 Berirama

  Penggunaan suara dengan berirama semasa tikrar yang menarik minat

  pelajar untuk terus menghafaz dan menghindarkan pelajar daripada

  perasaan jemu.

 • 2627

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  27

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  27

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  27

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  27

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  27

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  27

  2.3.6 Penumpuan terhadap ayat mutasyabihat

  Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang hampir serupa yang

  boleh mengelirukan pelajar. Oleh itu pelajar disarankan untuk

  memberi tumpuan kepada ayat-ayat jenis ini.

  2.3.7 Penumpuan ayat yang susah

  Teknik ini digunakan untuk menghafaz ayat yang susah dengan

  pelajar perlu memberi tumpuan yang lebih dengan menambah

  bilangan tikrar.

  2.3.8 Lima Ayat

  Teknik ini lebih mudah bagi seorang pelajar untuk menghafaz al-

  Quran kerana teknik ini senang untuk pelajar membuat ulangan dan

  tidak mengambil masa yang panjang. Ini sesuai dengan wahyu

  pertama yang diturunkan sebanyak 5 ayat iaitu ayat pertama hingga

  lima daripada Surah al-Alaq.

  2.3.9 Menggambarkan gambaran/ peta minda ayat al-Quran

  28

  Pelajar dikehendaki menggambarkan gambaran ayat-ayat di dalam

  pemikiran sama seperti di dalam mashaf dengan mengetahui bentuk

  dan kedudukan ayat tersebut.

  2.3.10 Memilih waktu pagi

  Waktu pagi adalah waktu yang sesuai untuk menghafaz al-Quran. Ini

  bersesuaian dengan firman Allah SWT : Dirikanlah oleh mu

  sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan

  (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu

  adalah disaksikan (keistimewaannya) (al-Isra; 17 :78)

  2.4. Kaedah Menghafaz Ayat-Ayat Baru

  Bagi menghafaz ayat-ayat baru, terdapat dua peringkat yang perlu

  dilakukan iaitu peringkat sebelum dan semasa menghafaz.27

  2.4.1 Peringkat Sebelum Menghafaz

  Terdapat lima perkara yang perlu dilakukan sebelum menghafaz al-

  Quran. Perkara tersebut ialah :

  a) Khatam al-Quran.

  Sebelum menghafaz al-Quran pelajar perlu khatam bacaan al-Quran

  sebagai jaminan kelancaran bacaan al-Quran mereka dan menjamin

 • 27 28

  Pelajar dikehendaki menggambarkan gambaran ayat-ayat di dalam

  pemikiran sama seperti di dalam mashaf dengan mengetahui bentuk

  dan kedudukan ayat tersebut.

  2.3.10 Memilih waktu pagi

  Waktu pagi adalah waktu yang sesuai untuk menghafaz al-Quran. Ini

  bersesuaian dengan firman Allah SWT : Dirikanlah oleh mu

  sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan

  (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu

  adalah disaksikan (keistimewaannya) (al-Isra; 17 :78)

  2.4. Kaedah Menghafaz Ayat-Ayat Baru

  Bagi menghafaz ayat-ayat baru, terdapat dua peringkat yang perlu

  dilakukan iaitu peringkat sebelum dan semasa menghafaz.27

  2.4.1 Peringkat Sebelum Menghafaz

  Terdapat lima perkara yang perlu dilakukan sebelum menghafaz al-

  Quran. Perkara tersebut ialah :

  a) Khatam al-Quran.

  Sebelum menghafaz al-Quran pelajar perlu khatam bacaan al-Quran

  sebagai jaminan kelancaran bacaan al-Quran mereka dan menjamin

 • 28 29

  kualiti tajwid dan hukum hakam berkaitan bacaan al-Quran. Ini bagi

  memudahkan proses hafazan.

  b) Mengkhususkan satu al-Quran sahaja.

  Penggunaan satu mashaf khas adalah penting memandangkan ketika

  proses menghafaz pelajar akan membayangkan kedudukan ayat-ayat

  yang dihafaz di dalam fikiran mereka. Kekerapan menggunakan jenis

  mashaf yang berbeza akan mengganggu hafazan mereka.

  c) Menentukan kadar hafazan.

  Sebelum menghafaz pelajar perlu terlebih dahulu menetapkan kadar

  atau sukatan hafazan mengikut had kemampuan mereka atau

  berdasarkan kepada sukatan mata pelajaran tahfiz al-Quran mereka.

  Antara jenis sukatan yang terkenal ialah hafazan berdasarkan bilangan

  muka surat, hafazan berdasarkan bilangan maqra, hafazan

  berdasarkan tema atau penceritaan ayat al-Quran dan sebagainya.

  d) Susunkan ayat atau juzuk yang akan dihafaz.

  Hafazan perlu dilakukan mengikut susunan berdasarkan juzuk atau

  ayat. Pelajar boleh menghafaz bermula daripada juzuk pertama hingga

  juzuk yang ke 30 atau sebaliknya. Hafazan juga boleh disusun

  mengikut surah-surah bermula daripada surah al-Fatihah hingga surah

  an-Nas atau sebaliknya.

  29

  kualiti tajwid dan hukum hakam berkaitan bacaan al-Quran. Ini bagi

  memudahkan proses hafazan.

  b) Mengkhususkan satu al-Quran sahaja.

  Penggunaan satu mashaf khas adalah penting memandangkan ketika

  proses menghafaz pelajar akan membayangkan kedudukan ayat-ayat

  yang dihafaz di dalam fikiran mereka. Kekerapan menggunakan jenis

  mashaf yang berbeza akan mengganggu hafazan mereka.

  c) Menentukan kadar hafazan.

  Sebelum menghafaz pelajar perlu terlebih dahulu menetapkan kadar

  atau sukatan hafazan mengikut had kemampuan mereka atau

  berdasarkan kepada sukatan mata pelajaran tahfiz al-Quran mereka.

  Antara jenis sukatan yang terkenal ialah hafazan berdasarkan bilangan

  muka surat, hafazan berdasarkan bilangan maqra, hafazan

  berdasarkan tema atau penceritaan ayat al-Quran dan sebagainya.

  d) Susunkan ayat atau juzuk yang akan dihafaz.

  Hafazan perlu dilakukan mengikut susunan berdasarkan juzuk atau

  ayat. Pelajar boleh menghafaz bermula daripada juzuk pertama hingga

  juzuk yang ke 30 atau sebaliknya. Hafazan juga boleh disusun

  mengikut surah-surah bermula daripada surah al-Fatihah hingga surah

  an-Nas atau sebaliknya.

 • 29 30

  e) Tidak berpindah kepada ayat baru sehingga betul-betul lancar.

  Pelajar tidak digalakkan untuk berpindah kepada ayat yang baru

  sebelum memastikan ayat yang baru dihafaz benar-benar ingat. Aspek

  pengukuhan ayat yang baru dihafaz adalah penting sebelum

  menghafaz ayat yang baru.

  2.4.2 Peringkat Semasa Menghafaz

  Antara perkara yang perlu dilakukan semasa menghafaz ialah

  membaca doa sebelum dan selepas menghafaz, memilih tempat dan

  masa yang sesuai untuk menghafaz, melancarkan bacaan ayat hafazan,

  pengulangan semula ayat yang baru dihafaz, berehat seketika jika

  penat ketika menghafaz, tidak mengubah al-Quran yang digunakan

  untuk menghafaz.

  Selain daripada itu, antara kaedah yang boleh digunakan untuk

  memudahkan hafazan al-Quran ialah memahami ayat hafazan,

  mengulang-ulang bacaan sebelum menghafaz, mendengar bacaan

  hafazan sebelum menghafaz, menulis sebelum menghafaz dan

  menggambarkan yang hendak dihafaz di dalam ingatan.28

  2.5. Antara Kaedah dan Teknik Hafazan

  Merujuk kepada kaedah hafazan yang digariskan oleh Darul Quran,29

  terdapat dua kaedah hafazan dan lima teknik hafazan. Kaedah

  menghafaz al-Quran pertama ialah kaedah talaqqi dan musyafahah, 30

  e) Tidak berpindah kepada ayat baru sehingga betul-betul lancar.

  Pelajar tidak digalakkan untuk berpindah kepada ayat yang baru

  sebelum memastikan ayat yang baru dihafaz benar-benar ingat. Aspek

  pengukuhan ayat yang baru dihafaz adalah penting sebelum

  menghafaz ayat yang baru.

  2.4.2 Peringkat Semasa Menghafaz

  Antara perkara yang perlu dilakukan semasa menghafaz ialah

  membaca doa sebelum dan selepas menghafaz, memilih tempat dan

  masa yang sesuai untuk menghafaz, melancarkan bacaan ayat hafazan,

  pengulangan semula ayat yang baru dihafaz, berehat seketika jika

  penat ketika menghafaz, tidak mengubah al-Quran yang digunakan

  untuk menghafaz.

  Selain daripada itu, antara kaedah yang boleh digunakan untuk

  memudahkan hafazan al-Quran ialah memahami ayat hafazan,

  mengulang-ulang bacaan sebelum menghafaz, mendengar bacaan

  hafazan sebelum menghafaz, menulis sebelum menghafaz dan

  menggambarkan yang hendak dihafaz di dalam ingatan.28

  2.5. Antara Kaedah dan Teknik Hafazan

  Merujuk kepada kaedah hafazan yang digariskan oleh Darul Quran,29

  terdapat dua kaedah hafazan dan lima teknik hafazan. Kaedah

  menghafaz al-Quran pertama ialah kaedah talaqqi dan musyafahah,

 • 30 31

  kaedah membaca dan melancarkan bacaan. Manakala teknik hafazan

  al-Quran pula ialah menghafaz dengan mengulang-ulang bacaan,

  teknik menghafaz dengan seorang teman, teknik penulisan, teknik

  mendengar dan teknik pembahagian ayat.

  2.6. Proses Memulakan Hafazan al-Quran

  Berdasarkan hasil kajian Darul Quran tahun 2017, ketika memulakan

  hafazan al-Quran, pelajar Darul Quran menggabungkan antara kaedah

  dan teknik hafazan. Justeru, gabungan ini menghasilkan proses

  memulakan hafazan. Terdapat 60 jenis pilihan proses memulakan

  hafazan baru yang berteraskan kepada kaedah dan teknik hafazan

  yang merangkumi sama ada membuat pembahagian sukatan hafazan

  atau tidak (iaitu sama ada menggunakan teknik tikrar tasalsuli, taqsim

  atau jamiy), melihat terjemahan ayat atau tanpa melihat terjemahan,

  menghafaz ayat, melakukan ulangan ayat yang baru dihafaz atau tidak

  melakukan ulangan (iaitu sama ada menggunakan teknik tikrar

  tasalsuli, taqsim atau jamiy) dan melakukan penulisan ayat atau

  sebaliknya.30

  2.7. Masa dan Tempoh Aktiviti Hafazan al-Quran

  Aktiviti asas hafazan al-Quran adalah merangkumi tasmi hafazan

  baru, ulang kaji hafazan baru dan ulang kaji hafazan lama. ketiga-tiga

  aktiviti ini memerlukan komitmen tinggi di kalangan penghafaz al-

 • 3132

  Quran terutamanya dari aspek peruntukkan masa. Bahkan

  peruntukkan masa ini boleh mempengaruhi kualiti hafazan pelajar.

  Peruntukkan masa adalah berbeza di antara kaedah-kaedah hafazan

  yang ada. Turut mengambil kira aspek ini ialah institusi tahfiz yang

  menggabungkan antara hafazan al-Quran dengan akademik.

  Peruntukkan masa paling banyak bagi aktiviti hafazan ialah sekitar 10

  jam dan minimum ialah selama sekitar 3 jam. Perbezaan tempoh masa

  ini juga mempunyai kaitan dengan kurikulum institusi tahfiz

  berkenaan. Bagi institusi tahfiz yang mempunyai pendapatan hafazan

  al-Quran sepenuh masa, pada kebiasaannya mereka memperuntukkan

  tempoh hafazan antara 7 hingga 10 jam sehari. Ini biasa dilaksanakan

  di institusi tahfiz swasta dan persendirian. bagi institusi tahfiz yang

  mempunyai kurikulum tahfiz dan akademik, peruntukkan masa bagi

  hafazan al-Quran ialah sekitar 3 jam sehari. Terdapat beberapa kajian

  yang menganalisis masa dan tempoh hafazan al-Quran.31Ini dapat

  dirumuskan daripada Jadual 1. Jadual 1: Jumlah Peruntukan Masa Yang Digunakan Bagi Aktiviti Hafazan Al-Quran Mengikut Kaedah Hafazan Dan Beberapa Contoh Nama Institusi Tahfiz Yang Terlibat Kaedah Antara Institusi Tahfiz

  Terlibat Peruntukkan masa aktiviti hafazan al-Quran (sehari)

  Deobandy, India Madrasatul Quran Kubang Bujuk di Terengganu dan Maahad Tahfiz al-Quran Sri Petaling

  Sekitar 10 jam

  Panipati, Pakistan

  Maahad Tahfiz al-Quran, Lorong Alif, Jitra Kedah.

  Sekitar 10 jam

  Luh, Arab Saudi Maahad tahfiz Muaz bin Jabal, Kelantan

  Sekitar 3 jam

 • 3233

  Cirebon, Indonesia

  Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni,Selangor.

  Sekitar 7 jam

  Turki Tahfiz al-Quran Darul Tuba, Johor.

  Hampir 10 jam

  Malwali, Bangladesh

  - Melebihi 10 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Maahad Tahfiz al-Quran Pulai Chondong, Kelantan

  Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Sek. Men. Tahfiz KPM Melebihi 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  MRSM Ulul Albab Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Darul Quran, Jakim Sekitar 3 jam

  2.8. Model Tahfiz

  Terdapat pelbagai model tahfiz yang dilaksanakan di Malaysia.

  Antaranya ialah ;

  2.8.1 Tahfiz Model Ulul Albab

  Model tahfiz ini merupakan gabungan kurikulum kebangsaan,

  Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan kokurikulum yang menggunakan

  tiga pendekatan iaitu Pendekatan Quranik, Pendekatan Ensiklopedik,

  Pendekatan Ijtihadik.32Model ini telah menjadikan hafazan al-Quran

  sebagai teras pengajian. Sekolah IMTIAZ di Terengganu, Maktab

  rendah sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Agama Kebangsaan

  (SMKA), Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan

  Sekolah Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) telah menjadikan hafazan

  al-Quran sebagai sebahagian daripada mata pelajaran.33

  2.8.2 Tahfiz Model Yayasan Islam Kelantan (YIK) 33

  Cirebon, Indonesia

  Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni,Selangor.

  Sekitar 7 jam

  Turki Tahfiz al-Quran Darul Tuba, Johor.

  Hampir 10 jam

  Malwali, Bangladesh

  - Melebihi 10 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Maahad Tahfiz al-Quran Pulai Chondong, Kelantan

  Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Sek. Men. Tahfiz KPM Melebihi 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  MRSM Ulul Albab Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Darul Quran, Jakim Sekitar 3 jam

  2.8. Model Tahfiz

  Terdapat pelbagai model tahfiz yang dilaksanakan di Malaysia.

  Antaranya ialah ;

  2.8.1 Tahfiz Model Ulul Albab

  Model tahfiz ini merupakan gabungan kurikulum kebangsaan,

  Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan kokurikulum yang menggunakan

  tiga pendekatan iaitu Pendekatan Quranik, Pendekatan Ensiklopedik,

  Pendekatan Ijtihadik.32Model ini telah menjadikan hafazan al-Quran

  sebagai teras pengajian. Sekolah IMTIAZ di Terengganu, Maktab

  rendah sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Agama Kebangsaan

  (SMKA), Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan

  Sekolah Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) telah menjadikan hafazan

  al-Quran sebagai sebahagian daripada mata pelajaran.33

  2.8.2 Tahfiz Model Yayasan Islam Kelantan (YIK)

  33

  Cirebon, Indonesia

  Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni,Selangor.

  Sekitar 7 jam

  Turki Tahfiz al-Quran Darul Tuba, Johor.

  Hampir 10 jam

  Malwali, Bangladesh

  - Melebihi 10 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Maahad Tahfiz al-Quran Pulai Chondong, Kelantan

  Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Sek. Men. Tahfiz KPM Melebihi 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  MRSM Ulul Albab Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Darul Quran, Jakim Sekitar 3 jam

  2.8. Model Tahfiz

  Terdapat pelbagai model tahfiz yang dilaksanakan di Malaysia.

  Antaranya ialah ;

  2.8.1 Tahfiz Model Ulul Albab

  Model tahfiz ini merupakan gabungan kurikulum kebangsaan,

  Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan kokurikulum yang menggunakan

  tiga pendekatan iaitu Pendekatan Quranik, Pendekatan Ensiklopedik,

  Pendekatan Ijtihadik.32Model ini telah menjadikan hafazan al-Quran

  sebagai teras pengajian. Sekolah IMTIAZ di Terengganu, Maktab

  rendah sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Agama Kebangsaan

  (SMKA), Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan

  Sekolah Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) telah menjadikan hafazan

  al-Quran sebagai sebahagian daripada mata pelajaran.33

  2.8.2 Tahfiz Model Yayasan Islam Kelantan (YIK)

 • 33

  33

  Cirebon, Indonesia

  Maahad Tahfiz al-Quran al-Husni,Selangor.

  Sekitar 7 jam

  Turki Tahfiz al-Quran Darul Tuba, Johor.

  Hampir 10 jam

  Malwali, Bangladesh

  - Melebihi 10 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Maahad Tahfiz al-Quran Pulai Chondong, Kelantan

  Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Sek. Men. Tahfiz KPM Melebihi 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  MRSM Ulul Albab Sekitar 3 jam

  Tahfiz dan Akademik

  Darul Quran, Jakim Sekitar 3 jam

  2.8. Model Tahfiz

  Terdapat pelbagai model tahfiz yang dilaksanakan di Malaysia.

  Antaranya ialah ;

  2.8.1 Tahfiz Model Ulul Albab

  Model tahfiz ini merupakan gabungan kurikulum kebangsaan,

  Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan kokurikulum yang menggunakan

  tiga pendekatan iaitu Pendekatan Quranik, Pendekatan Ensiklopedik,

  Pendekatan Ijtihadik.32Model ini telah menjadikan hafazan al-Quran

  sebagai teras pengajian. Sekolah IMTIAZ di Terengganu, Maktab

  rendah sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Agama Kebangsaan

  (SMKA), Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan

  Sekolah Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) telah menjadikan hafazan

  al-Quran sebagai sebahagian daripada mata pelajaran.33

  2.8.2 Tahfiz Model Yayasan Islam Kelantan (YIK)

  34

  Yayasan Islam Kelantan merupakan sebuah agensi agama kerajaan

  negeri Kelantan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan Islam

  dan Pengajian Bahasa Arab dalam kalangan rakyat Kelantan.

  Pendidikan Islam di Kelantan semakin berkembang terutamanya

  dalam bidang tahfiz dengan penubuhan Maahad Tahfiz al-Quran Wal

  Qiraat di Pulai Chondong, Kelantan pada tahun 1992.34 Buku-buku

  teks dan sukatan pelajaran di Maahad ini adalah mengikut sukatan

  pelajar di sekolah-sekolah di bawah YIK, sementara mata pelajaran

  Quran dan Qiraat adalah berdasarkan kurikulum Maahad Qiraat al-

  Azhar, Mesir. Justeru Maahad ini dirangkumi oleh tiga kurikulum

  pendidikan iaitu kurikulum tahfiz Quran dan Qiraat, Kurikulum

  agama YIK dan kurikulum akademik. Dari aspek hafazan al-Quran,

  Maahad ini menggunakan beberapa kaedah dan teknik seperti

  membetulkan sebutan sebelum menghafaz al-Quran, menggunakan

  mashaf khusus, menentukan kadar hafazan dan mengamalkan solat

  sunat hifzi.35 YIK guna telah mengembangkan pendidikan tahfiz

  dengan memperkenalkan tahfiz sains dan tahfiz al-Quran. Maahad

  yang pertama ini dikenali dengan Maahad Tahfiz Sains, Tanah Merah

  dan beberapa maahad dengan model yang sama turut dibina di

  beberapa daerah.36

  2.8.3 Model Tahfiz berasaskan Modul Hafazan al-Quran

  Berkonsepkan Neurofisiologi (Nadi al-Baghdadi)

  Modul ini adalah berasaskan kepada konsep neurofisiologi yang telah

  memberi satu dimensi baru dalam dunia pendidikan hafazan al-Quran.

 • 3435

  Neurofisiologi adalah bidang yang berkaitan dengan fungsi otak dan

  sistem saraf yang menjelaskan tentang fungsi penerimaan,

  pemprosesan dan penyampaian maklumat. Antara keunikan modul ini

  adalah hafazan al-Quran dengan turut mengingat nombor ayat iaitu

  dengan pada masa yang sama dapat memaksimumkan fungsi

  keupayaan otak. Modul ini merupakan modul inovasi oleh al-

  Baghdadi Group Sdn. Bhd.37

  Terdapat banyak lagi model-model tahfiz yang dilaksanakan di

  Malaysia yang masih memerlukan pengkajian khusus dan lebih

  meluas untuk terus diteroka.

 • 35

  36

  BAB 3

  SEJARAH HAFAZAN AL-QURAN DI MALAYSIA

  3.0 Sejarah Pengajian Islam Dan Tafsir Di Malaysia

  Menurut Syed Naquib al-Attas dan Mahayudin Yahaya, pengajian

  Islam telah mula tiba di Malaysia sekitar akhir abad ke-9 melalui

  catatan sejarah dalam pengajian ilmu tafsir al-Quran di Malaysia yang

  tidak banyak ditemui kecuali pada abad ke-20. 38

  Pengajian tafsir Quran secara spesifik dimulakan pertama kali di

  Malaya pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18 dan diajar di

  pondok. Sistem pendidikan baru ini berkembang pesat pada

  pertengahan abad ke-19, terutama di negeri-negeri Kelantan,

  Terengganu, Perak dan Kedah selepas ulama tempatan yang

  menerima pendidikan agama mereka dari Aceh, Patani, Mekah dan

  Madinah membuka pondok mereka sendiri di kampung halaman

  mereka untuk mengajar agama kepada masyarakat. Pengajian tafsir

  37

  telah diperkenalkan ke dalam sistem pondok sejajar dengan

  kemunculannya pada abad ke-19. Walau bagaimanapun, kenyataan ini

  tidak boleh disahkan dengan maklumat yang jelas, oleh itu ia tidak

  boleh digunakan sebagai bukti konkrit bahawa pengajian tafsir telah

  berlaku di pondok pada masa itu. Ini kerana adat kebiasaan yang

  diamalkan di pondok serta dalam sistem halaqat di masjid adalah

  untuk membaca Al-Quran, dan membaca buku-buku yang ditulis

  dalam kitab Jawi oleh para ulama Melayu dalam bidang aqidah,

  perundangan, etika dan mistisisme, dan dalam juga mata pelajaran

  lain seperti tatabahasa Arab, morfologi, usul fiqh dan kesusasteraan

  bahasa Arab. Di Kelantan, sebagai contoh, pengajian tasawwuf

  mendapat kedudukan yang lebih baik di kalangan masyarakat dan

  guru agama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.39

  Di negeri Pahang, walaupun pondok terawal ditubuhkan pada tahun

  1911, iaitu Pondok al-Quran Lubuk Kawah di Temerloh, namun

  sistem itu difokuskan pada membaca Quran yang diajarkan oleh Haji

  Abdul Rahman, seorang ulama agama yang berasal dari Kelantan,

  selain mempelajari tulisan Jawi. Pengajian tafsir al-Quran didapati

  tidak diajar di sini pada masa itu. Jelasnya, penyelidik tidak dapat

  menghasilkan catatan bertulis yang jelas tentang perkembangan kajian

  tafsir selepas zaman Tok Pulau Manis sama ada di masjid atau

  pondok. Tafsir hanya mula mendapat perhatian para ulama dan

  masyarakat pada awal abad ke-20, dan berkembang pesat dalam

 • 36

  38

  sistem pondok, selain diperkenalkan kepada masyarakat melalui

  pengajian tafsir yang dijalankan di masjid. 40

  3.1 Pengajian Hafazan Di Tanah Melayu

  3.1.1 Pendidikan Tahfiz dan Pengajian Tafsir

  Sebahagian daripada sumber sejarawan mempercayai bahawa

  perkembangan hafazan al-Quran di Malaysia adalah selaras dengan

  perkembangan pengajian al-Quran yang diadakan dalam bentuk

  halaqat (kumpulan pelajar) di rumah guru dan musalla. Dalam sistem

  halaqat ini, guru akan mengajar Al-Quran kepada sekumpulan pelajar

  kecil. Tumpuan diberikan kepada pelajar berbentuk latihan untuk

  membaca Al-Quran, bermula dengan pengenalan huruf abjad Arab

  atau hija'iyyah dan fonetik, diikuti dengan membaca ayat-ayat dari Juz

  Amma, iaitu juzuk ketiga puluh dalam Al-Quran. Kemudian, pelajar

  akan meneruskan bacaan juzuk pertama, iaitu Surah al-Baqarah

  sehingga mereka menyelesaikan seluruh Al-Quran. Selepas itu, para

  pelajar akan mengulangi proses itu untuk memastikan bacaan al-

  Quran yang lancar, mengikut hukum tajwid atau bacaan sehingga

  mereka mahir.

  Keupayaan dan kemahiran membaca Al-Quran sangat dihargai oleh

  masyarakat Islam. Ini adalah kerana Al-Quran adalah sumber utama

  37

  telah diperkenalkan ke dalam sistem pondok sejajar dengan

  kemunculannya pada abad ke-19. Walau bagaimanapun, kenyataan ini

  tidak boleh disahkan dengan maklumat yang jelas, oleh itu ia tidak

  boleh digunakan sebagai bukti konkrit bahawa pengajian tafsir telah

  berlaku di pondok pada masa itu. Ini kerana adat kebiasaan yang

  diamalkan di pondok serta dalam sistem halaqat di masjid adalah

  untuk membaca Al-Quran, dan membaca buku-buku yang ditulis

  dalam kitab Jawi oleh para ulama Melayu dalam bidang aqidah,

  perundangan, etika dan mistisisme, dan dalam juga mata pelajaran

  lain seperti tatabahasa Arab, morfologi, usul fiqh dan kesusasteraan

  bahasa Arab. Di Kelantan, sebagai contoh, pengajian tasawwuf

  mendapat kedudukan yang lebih baik di kalangan masyarakat dan

  guru agama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.39

  Di negeri Pahang, walaupun pondok terawal ditubuhkan pada tahun

  1911, iaitu Pondok al-Quran Lubuk Kawah di Temerloh, namun

  sistem itu difokuskan pada membaca Quran yang diajarkan oleh Haji

  Abdul Rahman, seorang ulama agama yang berasal dari Kelantan,

  selain mempelajari tulisan Jawi. Pengajian tafsir al-Quran didapati

  tidak diajar di sini pada masa itu. Jelasnya, penyelidik tidak dapat

  menghasilkan catatan bertulis yang jelas tentang perkembangan kajian

  tafsir selepas zaman Tok Pulau Manis sama ada di masjid atau

  pondok. Tafsir hanya mula mendapat perhatian para ulama dan

  masyarakat pada awal abad ke-20, dan berkembang pesat dalam

 • 37

  38

  sistem pondok, selain diperkenalkan kepada masyarakat melalui

  pengajian tafsir yang dijalankan di masjid. 40

  3.1 Pengajian Hafazan Di Tanah Melayu

  3.1.1 Pendidikan Tahfiz dan Pengajian Tafsir

  Sebahagian daripada sumber sejarawan mempercayai bahawa

  perkembangan hafazan al-Quran di Malaysia adalah selaras dengan

  perkembangan pengajian al-Quran yang diadakan dalam bentuk

  halaqat (kumpulan pelajar) di rumah guru dan musalla. Dalam sistem

  halaqat ini, guru akan mengajar Al-Quran kepada sekumpulan pelajar

  kecil. Tumpuan diberikan kepada pelajar berbentuk latihan untuk

  membaca Al-Quran, bermula dengan pengenalan huruf abjad Arab

  atau hija'iyyah dan fonetik, diikuti dengan membaca ayat-ayat dari Juz

  Amma, iaitu juzuk ketiga puluh dalam Al-Quran. Kemudian, pelajar

  akan meneruskan bacaan juzuk pertama, iaitu Surah al-Baqarah

  sehingga mereka menyelesaikan seluruh Al-Quran. Selepas itu, para

  pelajar akan mengulangi proses itu untuk memastikan bacaan al-

  Quran yang lancar, mengikut hukum tajwid atau bacaan sehingga

  mereka mahir.

  Keupayaan dan kemahiran membaca Al-Quran sangat dihargai oleh

  masyarakat Islam. Ini adalah kerana Al-Quran adalah sumber utama 37

  telah diperkenalkan ke dalam sistem pondok sejajar dengan

  kemunculannya pada abad ke-19. Walau bagaimanapun, kenyataan ini

  tidak boleh disahkan dengan maklumat yang jelas, oleh itu ia tidak

  boleh digunakan sebagai bukti konkrit bahawa pengajian tafsir telah

  berlaku di pondok pada masa itu. Ini kerana adat kebiasaan yang

  diamalkan di pondok sert