of 16 /16
XXII. évfolyam 28. szám • 2014. augusztus 5. • Megjelenik: hetente Józsefvárost szolgálják és védik Látható rendõrség, kamerák, 24 órás ügyelet

Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi...

Page 1: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

XXII. évfolyam 28. szám • 2014. augusztus 5. • Megjelenik: hetente

Józsefvárost szolgálják és védikLátható rendõrség, kamerák, 24 órás ügyelet

Page 2: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

KÖZBIZTONSÁG

2

Akörzeti megbízotti (KMB) rendszer akörnyéket jól ismerõ rendõrök és a la-

kosság jó kapcsolatán alapul. Ha egyenru-hás rendõrökkel találkozunk a józsefvárosiutcákon, õk nagy valószínûséggel a körzetimegbízotti állományhoz tartoznak. (Tõlükeltérõen a fiatal közterületi rendõrjárõrökkék gyakorló öltözetet viselnek.) A KMB-sek mind tapasztalt rendõrök, legalább há-rom éve vannak a szolgálatnál, legtöbbenazonban tíz vagy több éve dolgoznak a ke-rületben. Valamennyien a Víg utca 36. számalatti rendõrkapitányságon teljesítenekszolgálatot. Két legfõbb feladatuk: a lakos-sági panaszok, bejelentések kivizsgálása ésa szabálysértési eljárások elõkészítése.

Meglepõen sokan tesznek bejelentést ná-luk. A gond inkább az, ha ezt késve és névnélkül teszik meg. „Sokan félnek attól, hogykiderül, ki volt a bejelentõ. Pedig tanúknélkül a rendõr sem mindig tudja bizo-nyítani az igazát – mondja Homoki Sán-dor rendõr hadnagy, a KMB-s alosztályvezetõje. – Legalább egy telefonszámrais szükségünk volna, amelyen vissza-hívhatjuk az illetõt, hogy szükség ese-tén visszakérdezhessünk. Egyébként abejelentõk kérésére az adataikat zártan,tehát titkosan kezeljük.”

Négy körzet – eltérõ gondokkal1. Palotanegyed. Az elsõ körzet cso-portvezetõje, Petneházi Zoltán szerint anegyedben élõk túlnyomórészt a szóra-kozóhelyekben zajló hangoskodás miatt pa-naszkodnak. Ezt a rendõrök jelzik az önkor-mányzatnak, és együttesen ellenõrzik, hogya vendéglátóhelyek betartják-e az engedé-lyükben foglaltakat. Ha nem, akkor esetlegkorlátozzák a nyitvatartási idõt. Azok ellenis fellépnek, akik a bejárat környékén, az ut-cán dohányozva szeszes italt fogyasztanak,mivel az italozás közterületen szabálysér-tésnek minõsül.

Csendháborítási ügyekben a lakóházak-ban is eljárnak, de csak annak a lakónak akonkrét bejelentése alapján, akinek a nyu-galmát – napszaktól függetlenül – zavarjavalamilyen szükségtelenül keltett zaj.

2. A Népszínház utcától a Práter utcáig. A kerület bûnügyi térképét megnézve sok-kal rázósabb körzet. „Harcolunk a kábító-

szer-árusítókkal. Haegyik helyen meg-szüntetjük az elárusítóhelyet, költöznek amásik helyre, mivel ebbõl élnek” – mondjaKántor Róbert, a második csoport vezetõje.Itt különösen fontos a kapcsolattartás a la-kossággal. Még a homályos bejelentéseketis kivizsgálják, de a terjesztõk tettenérésé-hez nagyon sok nyomozati munka, bizonyí-tékok és tanúvallomások kellenek, hogy abíróság végül elítélje õket.

3. A Práter utca és Üllõi út közötti terület,plusz Tisztviselõtelep. A körzet belsõ ré-szén szintén a kábítószerrel összefüggõbûncselekmények okozzák a legtöbb köz-biztonsági problémát. Bánfi Imre csoportve-zetõ szerint többnyire ezekhez kapcsolód-nak az önkényes lakásfoglalások is, és hogy

éjszakánként ijesztõ alakok jelennek meg aházakban. Számottevõen csökkent, és márcsak néhány helyi lakos ûzi a körzetben aprostitúciót, amelynek visszaszorítását – afeltételek fennállása esetén – bíróság elé állí-tással érték el. Ha a büntetõcsekkeket nemfizetik be, átváltják elzárásra, és erre az idõ-re is eltûnnek az éjszakai pillangók.

4. Százados úti lakótelep és környéke,plusz a Népszínház utca és Rákóczi út kö-zötti terület. Ahogyan a Tisztviselõtelepen,úgy a negyedik körzet gyárnegyedében ésmûvésztelepén is viszonylag kevés gondjukakad a rendõröknek. Reith Tamás csoportve-zetõ inkább a Népszínház utcát és környé-két említi, ahonnét sok panasz érkezik akülföldiek (fõleg romániaiak és afrikaiak)által elkövetett szabálysértésekre. Sok pin-

cekocsma van a társasházak aljában, a ven-dégek az utcára mennek dohányozni, sze-metelnek és hangoskodnak alkohol fo-gyasztása után. Ezt a területet fokozottan isellenõrzik: gyalogos és gépkocsizó járõrrel,térfigyelõ kamerával, továbbá a készenlétirendõrökkel is.

Ha rendõrért kiáltunkHa olyan helyzetet tapasztalunk a lakóhá-zunkban vagy a közterületen, amely azon-nali rendõri intézkedést igényel, akkor sür-gõsen hívjuk a 112-es segélyhívó számot,de közterületi eseményeknél érdemes atérfigyelõ központnak is betelefonálni – ta-nácsolja Homoki Sándor, a KMB alosztályvezetõje. A 06-1/477-3725 számon a kame-

rákat rögtön irányítani tudják, ésegyéb információkat is kérhetnek a be-jelentõtõl (személyleírást, menekülésiútirányt stb.). „Miután Józsefvárosnagyrészt le van fedve kamerákkal, ígynagy valószínûséggel el is fogjuk az el-követõt.”

A kapitányság panaszirodájában anap 24 órájában személyesen tehetünkbejelentést, de küldhetünk levelet [email protected] e-mail címrevagy a 1431 Budapest, Pf. 161 levélcím-re. Ezek mind a körzeti megbízottakhozkerülnek, akik utánajárnak a problé-máknak, és a tapasztalataik, esetleg a ta-núk meghallgatása alapján indokolt

esetben a bûnügyi vagy a rendészeti osz-tálynak adják át az ügyeket.

Ha valamilyen nem sürgõs, de vissza-térõ problémában szeretnénk a rendõrségsegítségét kérni, akkor is forduljunk akörzeti megbízottakhoz, akikkel hivatalimobiltelefonon is tarthatjuk a kapcsola-tot, sõt hetente fogadóórát is tartanak akapitányságon. B.É.

Körzeti megbízottak Józsefvárosban

A mi rendõreinkÕk vizsgálják ki a rendõrségnek küldött lakossági pana-szokat, õk járnak utána a közterületi és lakóházakon belü-li rendbontásoknak. Kerületünk 28 körzeti megbízottjavárja a lakosság észrevételeit, bejelentéseit és a bûnmegelõ-zés szempontjából esetleg aprónak tûnõ, de gyakran hasz-nos információit.

A csoportvezetõk elérhetõségei: 1. körzet: Petneházi Zoltán, r. zászlós(70/489-3546) 2. körzet: Kántor Róbert r.törzszászlós (70/489-3550) 3. körzet:Bánfi Imre r. fõtörzszászlós (20/293-9444)4. körzet: Reith Tamás r. fõtörzsõrmester(20/296-6778)

Page 3: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

ÖNKORMÁNYZAT

3

S zeptember mindengyermeknek és szülõ-nek bõven tartogat iz-

galmat, még inkább ígyvannak ezzel az iskolakez-dõ családok. Az izgalommellé olykor némi aggódásis vegyül, hiszen a kis elsõ-söknek táskát, füzeteket,egyéni igényeknek megfe-lelõ tolltartót, színes ceruzá-kat, illetve az iskolák általkért kiegészítõket is be kellszerezni. Ami nyár végénerõsen megterheli a szülõkpénztárcáját.

„Az önkormányzat ki-emelten kezeli az oktatás

és a tehetséggondozás ügyét. 2011 óta kü-lönbözõ formában támogatjuk az elsõsökiskolakezdését is. Az idén 5000 forint érté-kû utalványokkal segítjük a családokat, aszülõ így jobban el tudja dönteni, mire isvan még szüksége gyermekének” –mondta lapunknak Sára Botond alpolgár-

mester, miután a kicsit megszeppent Bori-nak és édesanyjának átnyújtotta az utal-

ványokat. A józsefvárosi lakóhellyelrendelkezõ, elsõ osztályba lépõ ta-nulók törvényes képviselõi tavaly is5000 forint értékû vásárlási utal-ványban részesültek, a 2011-es és2012-es évben pedig tolltartót kap-tak. Az idén összesen 479 kerületielsõ osztályos kap 5000 forint érték-ben ajándékutalványt, amelyet azév végéig papír- és írószerek, füze-tek vagy tolltartó vásárlására lehetbeváltani.

Józsefváros újjáépülésének egyiklegfontosabb eleme az oktatási in-tézmények fejlesztése volt, amelyre1 milliárd forintot fordítottak. 2010óta valamennyi bölcsõdét, óvodát ésiskolát felújították, emellett új böl-csõde és 18 új kis sportpálya épült.Józsefváros kiemelten kezeli a tehet-

séggondozást is – Sára Botond alpolgár-mesteri keretébõl korábban például egy-millió forintot ajánlott fel tehetséggondo-zásra –, de rendszeresen írnak ki pályáza-tokat, versenyeket, és kínálnak változatosprogramokat a fiataloknak.

N.M.

Ajándékutalvány elsõsöknekSokaknak elkél a segítség

Józsefváros önkormányzata évek óta támogatja az iskolakezdõ családokat. Akerületi lakóhellyel rendelkezõ, elsõ osztályba lépõ tanulók törvényes képvi-selõi az idén is 5000 forint értékû ajándékutalványban részesülnek. A támoga-tást elsõként Bori és édesanyja, Bagó Krisztina vehette át Józsefváros alpolgár-mesterétõl, Sára Botondtól.

ÁtvevõhelyAz utalványokat a Budapest JózsefvárosiÖnkormányzat Polgármesteri HivatalaPénzügyi Ügyosztály pénztárában (1082Budapest, Baross u. 63-67., II. emelet202/5-ös iroda) lehet átvenni 2014. au-gusztus 20-ig, hétfõn, kedden és csütörtö-kön 10.00–15.00 óra között.

BeváltóhelyekAz utalványt a kerületben két papír-írószerboltban lehet beváltani:KeS Trade Kft. (Bp., VIII. József krt. 27.),Papelito 29 Kft. (Bp., VIII. Orczy út 29.).

A Kossuth tér 2012-benmegkezdett rekonstrukció-jának részeként felújítottákés néhány napja ünnepélye-sen fel is kapcsolták azOrszágház tér felõli díszki-világítását. A Parlamentépületét 764 nátrium, fém-halogén és LED-lámpa vilá-gítja meg.

Sokan voltak kíváncsiak alátványra, szombaton

több százan gyûltek össze aKossuth téren, amikor este tízórakor ünnepélyesen felkap-csolták a felújított parlamenti díszkivilá-gítást. Az Országgyûlés Sajtóirodájának

tájékoztatása szerint a Kossuth tér 2012-ben megkezdett rekonstrukciójának ré-

szeként szombat óta már a teljes épüle-tet kivilágítják éjszakánként. A dunai ol-dal kivilágítása 2011. augusztus 20-ánkészült el. A most átadott fényeknek kö-szönhetõen pedig már az épület teljes –

mintegy harmincezer négyzet-méternyi – felületét kivilágítjákéjszakánként.

Az Országház Kossuth tér fe-lõli oldalát 764 lámpa világítjameg: a kiépítés során nátrium,fémhalogén és LED-lámpákathasználtak fel. A világítótesteknagy részét térkõbe, illetve nö-vények közé süllyesztették, atöbbit a homlokzatra szereltékfel, összteljesítményük 75,5 kW.Wachsler Tamás, a Parlamentfelújítására indított Steindl ImreProgram vezetõje elmondta,több hétig tartott, amíg az ösz-

szes lámpát összehangolták, hogy pon-tosan a kiválasztott helyre világítsanak.

Sára Botond alpolgármester adja át az összesen 5000 Ft értékûutalványokat az elsõ osztályba készülõ Borinak és édesanyjának

Teljes a Parlament díszkivilágításaHetekig tartott a lámpák összehangolása

Page 4: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

4

VÉLEMÉNY

Nézõpont

2010-ben Józsefváros is új lendületet vett: tégláról téglára épül újjá, egyre szebb és élhe-tõbb leszA kerületben folyamatosan zajlik a munka: folyta-tódik a Corvin Sétány Projekt, a Magdolna Ne-gyed és az Európa Belvárosa Program, hamarosanpedig indul az Orczy Negyed Program is. 2010 ótaa közintézményeink megújultak, és hamarosan a

kerület összes közterületének felújítása befejezõdik. A munka ez-után sem áll meg, hiszen hátra van még a társasházak újjáépítése.

Az elmúlt négy év alatt Józsefváros közel egymilliárd forintot for-dított az oktatási intézményei fejlesztésére, így a kerület mindenbölcsõdéje, iskolája és óvodája megújult, sõt egy új bölcsõdét is épí-tettünk a Tolnai utcában. Minden kerületi iskola sportudvarát és tor-natermét felújítottuk, 18 új kispálya is épült. Közintézményeink fej-lesztése itt nem áll meg, jövõre bõvítjük a Százados úti óvodát, októ-berben pedig kezdõdik az Auróra utcai szakrendelõ felújítása. Azegymilliárd forintos beruházással egy olyan betegközpontú intéz-mény épül, amely évente több mint 325 ezer ember korszerû, gyors,folyamatos ellátását biztosítja majd.

2010 óta fokozatosan megújultak a ke-rület közterületei. A Mátyás tér már meg-szépült, és hamarosan elkészül a Teleki, aKálvária, valamint a Fiumei és Dobozi ut-ca között található FiDo tér is. A Golgotaés a Horváth Mihály téren is zajlanak amunkák. Az Európa Belvárosa Programelsõ ütemének keretében az önkormány-zat közel kétmilliárd forintból 1600 négy-zetméter sétálóutcát és mintegy 11 ezernégyzetméter csillapított forgalmú utcátalakított ki a Palotanegyedben. Elindult aprogram második üteme is, amelyben 25társasház újul meg. Megépült a Kesztyû-gyár Közösségi Ház, a H13 Diák és Vállal-kozásfejlesztési Központ, ahol a kerületben élõk különbözõ progra-mokon vehetnek részt. Több mint félmilliárd forintból újjáépült aTeleki téri piac, és megújult a Józsefvárosi Galéria is. Közép-Euró-pa legnagyobb városrehabilitációs programjának köszönhetõen aCorvin negyeddel egy új, modern és színvonalas városközpont jöttlétre a kerületben. 2013-ban elindult a Magdolna Negyed ProgramIII. üteme 3,8 milliárd forintos Európai Uniós támogatással. A prog-ram keretében összesen 1300 lakás újul meg, ami 12 ezer embertérint. Elkezdõdött az Orczy negyed rehabilitációja is a kormányza-ti támogatással megvalósult Ludovika-beruházással.

A fejlesztéseknek köszönhetõen tehát társasházakat és bérházakatis újjáépítettünk, utcákat és tereket újítottunk fel, mindezt úgy, hogyaz önkormányzat 2009 óta egyetlen forint új hitelt sem vett fel. Sõt,2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és fejleszté-sekre. Józsefváros Budapest legeredményesebben pályázó kerületelett, ebben a ciklusban több mint 50 milliárd forint fejlesztési forrásjut a városrésznek.

Józsefváros az utóbbi években egyre szebb és élhetõbb lett, de amunka itt nem áll meg. A Józsefváros újjáépül program harmadik ele-me – a közintézmények és közterületek után – a társasházak felújí-tása lesz. Az önkormányzat célja, hogy a közterü-leti fejlesztéseket bevigye a házakba is. Ez az elõt-tünk álló évek egyik legnagyobb feladata.

Kocsis Máté, polgármester

A több mint egy évtizede tartó jó-zsefvárosi városrehabilitáció min-den kétséget kizáróan látványos vál-tozásokat eredményezett a kerület-ben. A jelenlegi önkormányzati cik-lusban a folyamat felgyorsult. Tény,hogy a – jórészt – külsõ forrásból be-indított programok nagyobb résztleginkább a közterületek és a lakóingatlanok megújítá-sát tartalmazzák. Kétségtelen, hogy a fõváros e belvá-rosi kerülete a szocializmus jó néhány évtizedében –vélhetõen szándékosan – kimaradt Budapest fejleszté-sébõl. A lemaradást behozni nagyon nehéz, azonbancsak a jelenkor társadalmi/gazdasági kihívásaira is fi-gyelemmel szabadna a problémát kezelni.

Az infrastruktúra megújítására koncentráló prog-ramtól a lakosságnak, a területen élõ és dolgozó em-bereknek a komfortérzete javulhat, az egzisztenciájaazonban nem. Még öt, de talán tíz éves idõinterval-

lumban sem, annak ellenére, hogytöbb milliárd forint értékû beruhá-zás történik. Természetesen nemlehet nem egyetérteni a józsefváro-si közterületek megújulásával, deazért lássuk a száraz tényeket.Alapvetõ dolog egy város életé-ben, hogy az épületei és a közterü-letei megújulnak, illetve karban-tartják azokat. Szomorú, hogy Ma-gyarországon mindezt valamifélehatalmas dologként állítják be.Mert igazából ez még nem fejlõ-dés, hanem „ráncfelvarrás”. A fej-lõdés akkor következne be, ha ter-melõ munkahelyek jönnének létre,

és a helyi emberek valódi munkahelyeken tudnánakelhelyezkedni. Így Józsefváros a beruházásból gazda-sági fejlõdést, növekvõ adóerõképességet produkál-na, és ezekbõl a bevételekbõl újulna meg. EhelyettEU-s adományokból, egyfajta kegyet gyakorolva, tu-lajdonképpen a saját pénzünkbõl látványberuházáso-kat hajthatunk végre. Az EU által adott pénzbõl meg-valósított városrehabilitációs programok lényegébenaz EU peremvidékére szorult országoknak biztosítottEU-s „közmunka”-programok. A fizikai városrehabi-litáció mellett a közösségfejlesztésre és a társadalmimegújításra fordított pénz elenyészõ, miközben Jó-zsefváros lakossága stagnál, vagy csökken, a bûnözésnövekszik, a munkanélküliség magas, az iskolázott-ság aránya alacsony.

Pedig fontos szempontnak kellene lennie, hogy a ke-rületrészek megújulása ne csak fizikai értelemben való-suljon meg, hanem a lakossági csoportok – lehetõségszerinti – felzárkóztatása is megtörténjen. Csak így ér-hetõ el az a cél, hogy Józsefváros minden része vonzó-vá váljon az önálló, vagy éppen közös életet kezdõ fia-talok, vagy éppen a belvárosi életet kedve-lõ polgárok számára.

Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje

Köztereink megújítása

Page 5: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

5

VÉLEMÉNY

Boldog emberek helyett a szép terek JózsefvárosaÖrülünk, mint minden kerületi polgár, a homlokzatok, azutcák és a közterek megújításának. Józsefváros gyarapo-dása azonban meglátásunk szerint elsõsorban nem a köz-terek kicicomázásán múlik. Örülünk a hatalmas számok-nak, amelyeket nap mint nap hallunk, mondván, hogyezt a rengeteg pénzt mind Józsefváros megújítására köl-tötték. Látjuk is a drága lepleket, amelyek mindenütt azthirdetik, hogy Józsefváros újjáépül. A mi Józsefvárosunk megújulásánakkulcsa azonban máshol van. A családokban, a háztartásokban, az álláske-resõk boldogulásában, az oktatás és a szabadidõ minõségében. Örülünk,hogy közel 40 társas-, illetve bérház homlokzatát felújítják a Magdolna Ne-gyed Program részeként. Fontosabb lett volna több közösségi teret, játszó-teret építeni, Józsefváros legnyomorultabb lakóközösségeinek otthonát, abérházakat alaposan felújítani, semmint rengeteg homlokzatot újravakolni,újrafesteni. S persze fontosak a köztereink. De addig nem lesznek Józsefvá-ros közterei tiszták, amíg azokat tisztán nem tartjuk, például amíg nem leszminden fontosabb szegletén a kerületnek ingyenes nyilvános WC-je.

Elhiszem, hogy gyönyörû lesz Teleki szobra a Teleki téren, de a Magdol-na negyed lakóinak fontosabb lett volna a végleges poloskairtás elvégzésea negyedben, amelyet nem lehet csak tömbönként, vagy az egész negyed-re kiterjedõen végezni. Persze megkaptuk a magyarázatot a képviselõ-tes-tületben, hogy Józsefvárosban nincs is poloska, csak ezt azok a szegény la-kók nem tudják, akik poloskacsípésekkel kénytelenek orvoshoz fordulni…

Szebb lesz a Fiumei út és a Dobozi között fekvõ rész, mint volt, de lehet,hogy fontosabb lett volna a Dobozi, a Magdolna és a Lujza utca összes há-zát felújítani a méregdrága térépítés helyett. Biztos szép lesz a Kálvária térdíszkövezete, de ha elõrelátóbb a tervezés, alighanem belefért volna azMNP III-ba a Turay Ida Színház 40 milliós födémfelújítása, és az erre köl-tött pénzt lehetett volna társasházi pályázatra költeni. (Így 33 millió maradte pályázatra összesen.)

Tudom, hogy jön a választás, és rutinos kormánypártiak tudják, hogy vá-lasztás elõtt mindig látványos köztérfelújításokat szokás rendezni. AzértJózsefváros megújulása számomra mégis csak az lesz, amikorez majd az otthonokról, a családokról, a dolgozni akarókról, ésnem a csillogó-villogó, reflektorfényben ragyogó tereinkrõlszól. Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

A Magdolna negyedi progra-mokat az LMP sokszor állítjapéldaként, amikor a városreha-bilitációról esik szó. Kifejezet-ten segíti a szegény környezetfejlõdését, ha a közterületekmegújulnak. Reméljük, hogy aKálvária és a Teleki tér környé-

kén is el fog indulni ez a felhúzó hatás. Nem tá-mogatjuk azonban azt a trendet, hogy Józsefvá-ros köztereinek egy részét lekövezzék, az utakkis elkanyarítása helyett az „útban” levõ fákat ki-vágják. Jó pár fát vesztett így Józsefváros, pediga fák képesek a legjobban csökkenteni a nyári hõ-séget. A pótlásként elültetett fák pedig csak 5-10év alatt növesztenek nagyobb lombot, és kerüle-tünk addig az egy fõre jutó zöldterület listáján ahátsó régióban fog kullogni továbbra is. Nem-csak a tereken kell megtartani az összes egészsé-ges fát, hanem új fasorokat is kell telepíteni.Hasonlóan nagyon jó kezdeményezésnek tartjuka Teleki téri közösségi tervezést, de úgy tûnik, hi-ába szeretnénk, hogy ez legyen a minta, sajnos akésõbbi felújítások nem e szerint a mindenki általsikertörténetnek elkönyvelt modell szerint történ-nek. Szerintünk vissza kell adnunk Budapest köz-tereit a budapestieknek, és ehhez a legjobb mód-szer, hogy a felújításokat nem kényelmes dolgozó-szobákból, hanem a helyieket, az utcák, terek ké-sõbbi használóit bevonva kell megtervezni, hogyazokra késõbb úgy tekintsenek (és úgy vigyázza-nak), mint sajátjukra. Ezáltal minden beruházástartósabb is lesz, és elkerülhetõ, hogy a frissen fel-újított köztér pár év alatt leamorti-zálódjon.

Jakabfy Tamás, az LMP önkormányzati képviselõje

Afõváros önállóan nem tudja rendezniaz M3-as metró felújításának ügyét –

mondta a nemzetgazdasági miniszter akormányülés szünetében, majd hozzátette:a metróvonal biztonságos, „ugyanakkortény, hogy a felújítás nem várhat tovább, azutasok biztonsága érdekében haladéktalanlépésekre lesz szükség”.

Varga Mihály elmondta: a kormány ed-dig is segítette a fõváros gazdálkodását; azelmúlt években több lépésben összesen217,7 milliárd forint adósságot vállalt át az

állam Budapesttõl. Az idén 24 milliárd fo-rinttal támogatja a központi költségvetés afõvárosi tömegközlekedést, emellett a kor-mányzat fogyasztóiár-kiegészítéssel is segít.

A fõváros vezetõsége kö-szönetet mondott a miniszter-elnöknek és a kormánynak azM3-as metró felújítását segítõkormánygaranciáért. A TarlósIstván fõpolgármester ésBagdy Gábor pénzügyekértfelelõs fõpolgármester-helyet-tes által aláírt szerdai közle-ményben az áll, hogy a kor-mánygarancia segítségével a„több mint 20 éve elhanyagolt3-as metró szerelvényfelújí-tásait így gyakorlatilag is megtudjuk kezdeni”.

Józsefvárosban öt megállójavan az M3-as metrónak (Kálvin tér, Corvinnegyed, Klinikák, Nagyvárad tér, Népliget),így a felújítás jelentõsen hozzájárul a kerületújjáépüléséhez.

Varga Mihály: a legfontosabb cél a biztonságHitelt vehet föl a fõváros az M3-as metró felújításához

A kormány engedélyezi, hogy a fõ-város hitelt vegyen föl az M3-as met-róvonal felújításához, sõt kész álla-mi garanciával segíteni a hitelfelvé-telt – jelentette be Varga Mihálynemzetgazdasági miniszter.

Page 6: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

6

LIBERÁLIS PÁRTOK POLGÁRMESTERJELÖLTJEI

Mennyi esélyt lát arra, hogy sikerül nyernieJózsefvárosban?

– Minden polgármesterjelölt úgy indulel, hogy gyõzni szeretne a választáson, én isjavítani szeretnék az elõzõ eredményemen.

– Az LMP-nek mekkora a támogatottsága akerületben? A párté volt nagyobb, vagy azÖné?

– Az én eredményem kicsit 10 százalékalatt volt, a párté 10 százalék felett 2010-ben. Azt gondolom, hogy ennél jobb ered-ményt tudunk elérni õsszel, figyelembe vé-ve, hogy pártunk tisztán és következetesenkitartott függetlensége mellett, és hogya kerületiek az én munkásságomat, ja-vaslataimat megismerhették például ablogunkról az elmúlt években.

– Gondolkodtak azon, hogy az LMP beáll-jon egy szövetségbe, vagy mindenképpenönállóan méreti meg magát?

– Szívesen lépünk szövetségre, havan egy elfogadható partner. A jelenlegparlamentben lévõ pártok közül egyik-kel sem tartjuk elképzelhetõnek a szö-vetséget. Ezerszer ismételt okokból: abaloldal pártjai és a Fidesz a múltbelikormányzati teljesítményük miatt, aJobbik pedig a szélsõségessége miattnem jöhet szóba. De lesznek arra pél-dák, hogy az LMP helyi civil szerveze-tekkel szövetségben indul a választáso-kon, és még arra is, hogy nem indul egyadott helyen, hanem egy civil szövetsé-get támogat kívülrõl.

– Ki a fõpolgármester-jelöltjük?– Csárdi Antal, ferencvárosi önkor-

mányzati képviselõnk indul az LMP színe-iben a fõpolgármesteri székért. Önálló je-lölttel és saját, komoly Budapest program-mal indulunk neki az õsznek.

– Az LMP milyen üzenetekkel próbálja meg-fogni a józsefvárosi szavazókat?

– Az egyik, hogy azt vettük észre, hogya Fidesz vezetése alatt szisztematikusanpróbálják ellehetetleníteni a kerület civiléletét. Kivéve azt a részét, ami nekik ked-ves. Ezt mi gyökeresen megfordítanánk,mert azt gondoljuk, hogy a civil szféránaka hatalom ellensúlyának kell lennie. To-vábbá minden valódi civileket támogatóforint két további forintot hoz magával, haa társadalmi eredményeket is beszámítjuk.Ha a hatalom ezt a szférát megpróbálja el-lehetetleníteni, az káros a kerületnek. Micivil centrumokat hoznánk létre, ahol in-gyen tudnának fórumokat, gyûléseket tar-tani. Bár a Fidesz nem kívánja napirendresem venni, a kerületünkbe kívánjuk hoznia Múzeum Negyed 150 milliárdos fejlesz-tését. A Józsefvárosi pályaudvar területénegy Palotanegyedhez mérhetõ új kulturá-

lis negyed épülne fel, ez pedig kihatna agazdaságra, közbiztonságra is.

– Hogyan próbálná megoldani a szegénységkérdését?

– Ez elsõsorban nem az önkormányzatfelelõssége, hanem kormányzati feladat.Azt gondoljuk, hogy a segélyezés és a köz-foglalkoztatás most kiépült rendszererossz, a statisztikákat kozmetikázzák vele,a választások után 130 ezer közmunkásvesztette el munkáját. Az önkormányzatúgy tudna segíteni, hogy az alulról jövõkezdeményezéseket felkarolja. Volt itt pél-

dául egy kezdeményezés a Négy HázEgyesület részérõl, a „Munkáért lakhatás”program. Ez azokon segítene, akiknek lak-bér- vagy közmûtartozása van a KisfaluKft. felé, de az önkormányzatnak is hasz-nos lenne, mert megújulna ingatlanállomá-nyának az a része, amelyre nem tud kor-mányzati forrásokat szerezni.

Az LMP fenntartható rezsicsökkentésiprogramja pedig közel 100 ezer munkahe-lyet teremtene közel 10 évre.

– Óriási probléma a kerületben a drogosok je-lenléte, viselkedése. Sokan úgy gondolják, hogya Kék Pont a tevékenységével inkább csak támo-gatja a drogozást, ahelyett, hogy a leszokást se-gítené elõ.

– A leszokáshoz kell egy segítõ szervezetis, de kell önálló akarat is. És kellenek jó pél-dák. A drogos közösségben meg kell keres-ni azokat, akik hajlandók leszokni. Ha sike-rül, már van egy jó példa. Mikor ezer drog-függõrõl beszélünk, ez komoly probléma,de ha minden ellátást megszüntetünk körü-löttük, akkor azzal még nagyobb gondokat,tragédiákat okozhatunk. Egy keményen

függõ drogos általában bûnözésbõl tudjamegszerezni a kábítószer-vásárláshoz szük-séges pénzt. Ez nyilvánvalóan óriási közbiz-tonsági probléma. De egészségügyi problé-ma is, és nemcsak nekik, mert ezer szállalkapcsolódnak a nem drogfüggõ társada-lomhoz is. Egy járvány nem áll meg náluk,hacsak nem állítjuk meg közösen még a ki-törés elõtt. Ehhez is kell egy szervezet.

– Mi az elképzelése a közbiztonság továbbijavításáról?

– Az, hogy több közterületi kamera lesz,mindenképp javíthatja valamennyire a

közbiztonságot. Viszont a kamerarend-szernek eddig nem a minõsége volt alegnagyobb problémája, hanem az,hogy nem nézik elegen a monitorokat.Másrészt sokkal több ember kellene azutcákra, akik ezekre a bejelentésekre ki-vonulnak. Elõttünk van a saját jó pél-dánk: a közösséget is be kellene von-nunk, hogy a saját környezetében min-denki erõsítse a biztonságot. Ki kell ter-jeszteni a közösségi rendõrség progra-mot! Különösen az idõsebbeknek lennefontos egy ilyen intézkedés.

– Tegyük fel, hogy polgármesterré választ-ják. Mi lenne az elsõ intézkedése?

– Leszámolnánk a korrupcióra csábítószituációkkal: elõször Józsefváros önkor-mányzatában sokkal nagyobb átlátható-ságot teremtenék. Nagyon kevés kivétel-lel automatikusan közzé tennék mindenszerzõdést, amelyet megköt az önkor-mányzat és cégei, nyilvánossá tennékminden kifizetést. Úgy gondolom, hogy

amennyiben ezek az adatok nyilvánosak éskereshetõk, akkor valóban lehetségessé vá-lik a hatalom lakossági ellenõrzése.

– Ön szerint az LMP tudja növelni a képvi-selõinek számát az önkormányzatban?

– Egy képviselõvel biztosan számolha-tunk. Ennél több LMP-s képviselõhöz mégnövelni kell a szavazóink számát.

– Készül olyan kampánnyal, ami kifejezettena józsefvárosiaknak szól?

– Az egyik szlogen az lesz, hogy teretadunk a helyi kezdeményezéseknek. Amásik, hogy támogatnánk a „Munkáértlakhatás” programot. Harmadik: tiszta kö-zéletet a kerületben. Országos üzeneteinkegyike biztosan a fenntartható rezsicsök-kentés lesz. Ez utóbbiból pont a nagyobbmunkanélküliséggel és átlagon aluli isko-lázottsággal rendelkezõ települések profi-tálnának, azaz Budapesten leginkább Jó-zsefváros!

– Õszintén, lát reális esélyt arra, hogy polgár-mester lesz?

– Messze van még a választás, a politiká-ban bármi megtörténhet. Z.B.

Szövetség keresése a civilekkelInterjú Jakabfy Tamással, a Lehet Más a Politika (LMP) józsefvárosi polgármesterjelöltjével

Page 7: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

7

LIBERÁLIS PÁRTOK POLGÁRMESTERJELÖLTJEI

M ilyen kötõdése van a kerülethez, mennyireismeri azt?

– Már a nagyszüleim közül is többen ittélték le az életüket, de születésem óta én isitt élek. Ide jártam már óvodába is, majd aFazekas általános is-kolába. Imádom éstökéletesen ismerema kerületet, meglep-ne, ha tudna olyan ut-cát mondani, amitnem tudnék kapásbólmegmutatni a térké-pen.

– Honnan ismerhetikÖnt a józsefvárosiak?

– Sok helyen meg-fordulok a kerületben,de a helyi közéletbeneddig nem vettemrészt. Korábban egyországosan ismert, azinternet-felhasználókérdekeiért küzdõ civilegyesületet vezettemévekig.

– A Magyar Liberális Párt miért tartja fontos-nak önálló polgármesterjelöltet állítani a kerület-ben?

– Magyarországon – annak ellenére, hogya „liberális” az utóbbi években egy lejáratottszitokszóvá vált – a lakosság negyede szín-tiszta demokratikus és liberális értékeketvall, politikai értelemben is. Ez az aránysokkal magasabb a fõvárosban és annakbelsõ kerületeiben. Gondoljunk csak bele, ittbékében él magyar, roma, kínai, vietnami,

arab és fekete, EU-országból jött vendégegyetemista. Józsefváros az egyik legliberá-lisabb kerület. Ugyanakkor az önkormány-zati választási rendszer logikája is azt dik-tálja, hogy az adott kerületben minél több

képviselõjelölttel éspolgármesterjelölttelkell indulni.

– Miért Önt jelölik,hogyan történt a kivá-lasztása?

– AZ MLP-ben a he-lyi szervezetek döntikel, hogy kit indítanak je-löltként az adott telepü-lésen, vagy városrész-ben. A Liberálisok jó-zsefvárosi csoportját énszerveztem meg, ezértkaptam a felkérést.

– Mennyire tartja reá-lisnak, hogy Ön lesz a pol-gármester?

– Tisztában vagyok arealitásokkal. Azonbanazt is tudjuk, hogy egy

új, önmagát építõ pártnak alapvetõ, hogyminél több helyen és minél több jelölttel ve-gyen részt az önkormányzati választáson,ahogy ez megtörténik húsz budapesti kerü-letben. Úgy gondolom, mivel az összes VIII.kerületi választókörzetben indítunk jelöltet,intenzív munkával és egy jó kampánnyal aLiberálisoknak több képviselõje is lehet a jó-zsefvárosi önkormányzatban.

– Milyen koncepciója van a Liberálisoknak ajózsefvárosiak speciális problémáira?

– A viszonylag jól mûködõ dolgokon,például a közbiztonság javítása, tovább erõ-sítenék, mivel tudom, hogy – a kerületadottságait figyelembe véve – ez egy hatal-mas, folyamatos feladat. A kevésbé jól mû-ködõ dolgokon (inkább hadd ne mondjaksemmit példának, nem szeretnék senkitmegbántani) intenzív koncepcionális átgon-dolást és fejlesztést végeznék. Másként ke-zelnék bizonyos kérdéseket: a hajléktalanokés a droghasználat teljes kriminalizálása el-fogadhatatlan liberális szempontból.Ugyanakkor a drogkereskedelem terjedéseellen is fel kell lépni, de erre nem a KékPonttal kötött szerzõdés felbontása a megol-dás. A politikusok hajlamosak azt hinni,hogy mindenhez értenek, és hogy a II. vi-lágháború óta a kerületben konzerválódottszegénység, munkanélküliség, bûnözés,aluliskolázottság problémakörét egyszerû-en meg lehet oldani bûnüldözéssel. Ez ha-talmas tévedés. A szegénység kialakulásá-nak és megrekedésének megvannak azössztársadalmi és gazdasági okai. Bár nemtipikusan liberális téma, de a lokális munka-helyteremtésre is vannak ötleteim, külföldi„legjobb megoldások” alapján.

– Hogy jobban megismerhessék a választók,beszéljünk kicsit a magánéletérõl! Mi a polgárifoglalkozása?

– Külkereskedõ, HR és kommunikáció atanult szakmám, évekig dolgoztam külke-reskedõként, majd évekig a távközlésben,jelenleg közösségimédia-fejlesztéssel foglal-kozom.

– Mit csinál szabadidejében?– Civilként egy állatvédelemmel foglako-

zó önkéntes csoportot vezetek, amely sérültmacskák gyógyítását végzi, talált macskákadoptálását segíti, illetve eltûnt és találtmacskák ügyében nyújt segítséget. Középtávú célom ennek a tevékenységnek fejlesz-tése, és egy professzionális macskamenhelylétrehozása. Z.B.

„Józsefváros liberális kerület”Beszélgetés Németh Attilával, a Magyar Liberális Párt

(MLP – Liberálisok) polgármesterjelöltjével

A megemlékezõk a Horváth Mihály té-ren gyülekeztek több százan, majd

énekelve és a roma holokausztot felidézõ,korabeli fotókat ábrázoló transzparense-ket tartva átvonultak a Fõvám tér és a Pe-tõfi híd közötti Nehru partra, ahol a felál-lított színpadon zenei elõadások és beszé-dek hangzottak el. A megemlékezés fõ-

szervezõje, Setét Jenõ elmondta, hogy le-véllel fordulnak a kormányfõhöz és azoktatásért felelõs miniszterhez, azt kérve,hogy a roma holokauszt és a roma törté-nelem kerüljön be a nemzeti alaptanterv-be. A megemlékezés végén a résztvevõkkoszorúkat, virágokat, mécseseket he-lyeztek el a roma holokauszt emlékmûvé-nél. Ugyancsak szombat délután kiállításnyílt Megszégyenítve címmel a VIII. kerü-letben, a Mátyás téri Gallery8-ban a ta-valy elhunyt roma származású holo-kauszt-túlélõ, Ceija Stojka festõ életmû-vébõl.

A Cigány Világszövetség kongresszusá-nak határozata alapján 1972 óta emlékez-

nek meg a világ több országában arról,hogy 1944. augusztus 3-ra virradóra többmint háromezer cigány embert gyilkoltakmeg az auschwitzi haláltáborban SS-kato-nák. A nácik által meggyilkolt mintegy fél-millió cigány közül 23 ezren haltak megAuschwitzban.

A roma holokauszt 70. évfordulójaVonulással és koszorúzással emlékeztek

Az ország több településén a ho-lokauszt roma áldozatairól emlékez-tek meg a hétvégén. A budapesti me-net Józsefvárosból indult és a résztve-võk a Nehru parton helyezték el mé-cseseiket.

Page 8: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

BUDAPEST

8

O rszágosan 56-ranõtt a korszerû

MÁV-Start jegy- ésinformációs automa-ták száma, melyekbõlhármat a Keleti, né-gyet pedig a Déli pá-lyaudvar fõcsarnoká-ban állítottak üzembe

júliusban. A berendezések bármilyen vasúti jegy vásárlására,valós idejû menetrendek megtekintésére és útvonaltervezésreis alkalmasak. Vásárláskor készpénzzel és bankkártyával is le-het fizetni a készülékeknél a nap 24 órájában.

Egyre többen használják az eszközöket, a legnagyobb ki-használtsága a Kelenföldi pályaudvar 6 automatájának van,ahol napi 800 jegyet vásárolnak. A berendezéseknek kö-szönhetõen csökkent a sorban állás ideje és a bliccelés mér-téke is, ezért a vasúttársaság további készülékek telepítéséttervezi.

A z M4-es metró a Kálvin téri állomáson keresztezi az M3-as metró útvonalát, melyek között az átszállást egy ko-

rábban megépített, mélyebben fekvõ összekötõ alagút biztosít-ja. A két vonal találkozásával közvetlen kapcsolat létesült Dél-Buda, Észak- és Dél-Pest között. Az állomás a 22 méteres mély-ségével a legújabb metró állomásai közül a negyedik legmé-lyebben fekvõ. Az építkezés megkívánta a felszínen lévõ, 1830-ban befejezett református templom talapzatának megerõsítésétis. Az M4-es és az M3-as vonal alagútjai között mindössze 1,5méter távolság van. A babakocsival közlekedõk és a mozgás-korlátozottak számára két lift segíti az akadálymentes fel- és le-jutást. A peronszinten a látássérülteket taktilis jelek segítik aközlekedésben. Az állomás falait Kodály Zoltán PsalmusHungaricus címû mûve kotta- és szövegrészleteinek üvegmo-zaikból készült ábrázolása díszíti. Az állomás megépítésével atér is jelentõsen átalakult: bicikliútvonal létesült, több teretkaptak a gyalogosok, míg az autók forgalmát csillapították.

Hét új, érintõkép-ernyõs automatátadtak át július-ban Budapesten,amelyekbõl bár-milyen vasúti jegyet kényelme-sen vásárolhat-nak az utasok. Amodern gépek tá-jékoztatásra is al-kalmasak.

Az M4-es metró ezen az állomáson találkozik azÉszak- és Dél-Pestet összekötõ M3-as metróvonallal.A metróállomás mellett megszépült a tér is.

Korszerû automatáka pályaudvarokonJegyvásárlásra és utastájékoztatásra

is használhatók

Az M4-es metró megállóiKálvin tér

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere július végén ad-ta át a megújult Clark Ádám teret. A márciusban indult re-

konstrukció során 550 m2 díszburkolatot építettek ki, valamint fel-újították a lépcsõket is. A megszépült parknak cserélték a gyepszõ-nyegét, új virágokat és cserjéket ültettek, melyeket automata öntö-zõrendszer gondoz. A turistákra gondolva új ivókutat építettek, ésdupla szemetes edényeket helyeztek ki. Megtisztították az országkiindulópontját jelzõ 0. kilométerkövet is. Borsos Miklós alkotásá-nak talapzatára díszkõ készül, amely a megyeszékhelyek és világ-örökségi helyszínek irányát és távolságát mutatja. A Váralagút te-tejére korlátot építettek a balesetek megelõzése érdekében. A felújí-tás részeként a park és a Sikló állomása között teraszos kávézó nyí-lik, amely területen korábban illegális árusok sorakoztak. A beru-házás összköltsége közel 200 millió forint volt, melynek nagy részéta Budavári Önkormányzat saját forrásból finanszírozta.

Megszépült a Clark Ádám térKávézó is lesz a park mellett

Átadták a felújított Clark Ádám teret. A Budavári Ön-kormányzat beruházásában elkészült tér díszburkola-tot kapott, és megújult a park is. Megtisztították a 0. ki-lométerkövet, talapzatára díszkõ kerül. A Sikló melletta napokban kávézó is nyílik.

Page 9: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

HELYI ÉRTÉK

9

A Budapest Márka-emb-lémát azok a kiemelke-dõ termékek, szolgálta-

tások vagy mûvészeti tevékeny-ségek használhatják, amelyek aFõvárosi Közgyûlés minõsítéseszerint Budapest jó hírnevétöregbítik az ország határain be-lül és túl. De nem kell ahhozembléma sem, hogy JobaháziAndrás órásboltja elõtt elhalad-va megállapítsuk: itt valami ér-tékes szolgáltatást nyújtanak.Az üzlet elõtt, az utcán is rend-szeresen sorban állnak az ügyfe-lek, és békésen kivárják, míg amester mindegyiküket udvaria-san és türelmesen kiszolgálja.Imádja a szakmáját. Még egyegyszerû elemcserét is körülte-kintõen hajt végre, elvégezvepár apróbb javítást, közbengyors látleletet nyújt az óra vagyaz óraszíj állapotáról, az esetle-ges javítások idõszerûségérõl is.

Persze nem ez jelenti számáraa kihívást, hanem a mûkincsek-nek tekinthetõ, szép antik órák.Azokat esténként restaurálja,amikor a boltját már bezárta. Dehozhatják neki a kvarcórákat,sõt a régi vekkereket is. „Ezeketis meg kell valakinek csinálni” –mondja. Mindent megjavít,amiben valamilyen apró szerke-zet van, vagy elemmel mûkö-dik. Újabban a nagypapák régi

szovjet karóráit hordják hozzá.„Ez most egy retródivat. Sokanrájöttek, hogy mennyire jó órákvoltak ezek. Manapság spórol-nak mindennel, mûanyag alkat-részeket használnak. Sajnosmég a nagyon drága órák is

egyre rosszabbak lesznek. Eleveúgy készülnek, hogy a követke-zõ órát is megvegyék” – pana-szolja a mester. Nyugaton márcsak a legmárkásabb órákat ja-vítják. Olvastam valahol, hogy alengyel, a magyar és az oroszórásokat bárhol a világon szíve-sen alkalmazzák. Miért? „Mertnálunk nem lehetett alkatrésze-ket kapni, így rá voltunk kény-szerülve, hogy magunk gyárt-sunk alkatrészt is” – feleli a

mester. Svájcban viszont meg-szokták, hogy kicserélnek min-dent. Idõközben már nálunk ismegszûnt az órások képzése.Gyakorlati képzés nélkül, inter-netes tananyag alapján lehetOKJ-s vizsgát szerezni. Legfel-

jebb egy elemcserét tudnakezek után végrehajtani az ügye-sebbek.

35 éve JózsefvárosbanJobaházi András az érettségitkövetõen még kétéves iparisko-lában tanulta ki a szakmát, ahola Fõvárosi Óra- és ÉkszeripariVállalat két idõs, fõállású szak-embere volt az oktatójuk. Elsõmunkahelye is ez a szakmailag

elismert vállalat volt 1972-tõl.Aztán letette a mestervizsgát, ésa Budapesti Mûszaki Egyete-men mûszaki oktatói diplomátis szerzett. 1979 óta dolgozikönálló kisiparosként a Baross ut-cában. Abban az idõben lehetet-len volt üzlethelyiséghez jutni.A Trabantját adta el, hogy kifi-zesse a „lelépést” az elõzõ órás-nak, aki tönkre ment ugyanezena helyen. A családja próbálta islebeszélni, de õ tudta, hogy haaz ember igyekszik, akkor meg-találják a kuncsaftok. És az elsõnehéz év után meg is találták.Két évvel ezelõtt sikerült meg-nyitnia második boltját is, százméterrel odébb, a József kör-úton. A saját maga által beren-dezett óra-ékszer-üzletre méltánbüszke, különösen mert sikerültmegtalálni a szakmai utódját is.Négy évtizedes tudását, tapasz-talatait három gyermeke közül alegkisebbiknek igyekszik to-vábbadni. Az új üzletben leg-többször már Jobaházi Kinga álla pult mögött, aki képzett ötvösés aranymûves, órás és éksze-rész is. Ezzel újabb hiányt pótola család. Mert ékszereket ugyansokfelé kapni a városban, deegyedi igényre készülteket márkevésbé, a javításukról nem isbeszélve.

Az órás szakma gyakorlatifortélyait Kinga a legjobb mes-tertõl tanulja még ma is: az édes-apjától. Az aranykoszorús mes-ter legfõbb intelmét azonbanminden iparosnak és kereskedõ-nek ajánlhatjuk. „Úgy kell dol-gozni, hogy ha egyszer valakibetéved az üzletbe, akkor neakarjon máshova menni.” Joba-házi Andrásnak ez száz százalé-kosan sikerült. B.É.

„Budapest Márka” a Baross utcábanJobaházi mester, az órák megmentõje

Egy kihalóban lévõ mesterség egyik utolsó képviselõje. A Baross utca 41-ben található pará-nyi boltjába a város minden részébõl érkeznek a kuncsaftok. Jobaházi András órásmesterazokra a javításokra specializálódott, amelyeket másutt nem vállalnak. A Józsefváros Arany-koszorújával kitüntetett kisiparos most Budapest Márka-elismerést kapott a fõvárostól.

A 750 éve született DanteAlighieri, a Milánói Expó ésaz elsõ világháború is témátad az olasz kulturális esemé-nyeknek a következõ hóna-pokban.

E seménydús lesz a követke-zõ évad – tájékoztatta az

érdeklõdõket Gina Giannotti,az Olasz Kultúrintézet igazga-tója és Paolo Di Giandomenico,

az olasz konzulátus tanácsosa aBródy Sándor utcai patinásépületben. Az ismétlõdõ ese-mények mellett számos zeneirendezvény – a legtöbb ingye-nes – is várható a klasszikustólkezdve, a jazzen keresztül, akortárs koncertekig. Az olasznyelv és kultúra iránt érdeklõ-dõk szeptemberben kezdõdõévadban bõven válogathatnakaz elõadások, kiállítások, gaszt-

ronómiai események, filmvetí-tések, találkozók közül. Ki-emelt rendezvények is helyetkapnak: az elsõ világháború ki-törésének századik évfordulója

kapcsán például találkozótszerveznek, melyen a szardíni-ai hadifogolytábor magyar la-kóinak viszontagságos történe-tét mutatják be egy színész elõ-adásában. 2015 elsõ félévébenOlaszország lesz az EurópaiUnió Tanácsának elnöke,amelynek apropóján tudomá-nyos napot szerveznek. A 2015-ös Milánói Expó kapcsán azolasz gasztronómia kerül a kö-zéppontba, míg Dante születé-sének 750. évfordulójára kiállí-tást is rendeznek.

Az Olasz Kultúrintézet ajánlata

Page 10: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

NYÁR

10

A legenda szerint a bankvilág, valamintaz irodalmi és mûvészeti élet egyik

központi figurája, Fáy András fóti pincéjé-ben itták az elsõ fröccsöt (amelyet feltehe-tõen több is követett). Fáy András 1842-esszüretére több barátját is meghívta, köztük

Vörösmarty Mihályt és CzuczorGergelyt, aki magával vitte uno-katestvérét, Jedlik Ányost is. Azelektromotor, az öngerjesztésûdinamó és nem utolsó sorban aziparilag elõállított szénsavas vízfeltalálója nagy szerencsénkrenem üres kézzel érkezett a bir-tokra, vitt egy különleges szer-kezetet is: egy „õs-szódásüve-get”. Iszogatás közben az egyikborral teli pohárba egy kis szó-dát is hintett, spritzerként ne-vezve az italt. „Spritzer? Túl né-

metes. Legyen inkább fröccsre!"” – kontrá-zott állítólag Vörösmarty. A költõt e boroz-gatós nap igencsak megihlette, élményétígy jegyezte le a Fóti dal címû versében:„Fölfelé megy borban a gyöngy; / Jól teszi./ Tõle senki e jogát el / Nem veszi. / Tör-jön is mind ég felé az / Ami gyöngy; /Hadd maradjon gyáva földön / A gö-röngy.”

A fröccs a 19. század vége felé,valamint a századfordulón márnagy népszerûségnek örvendett,a polgárság egyik kedvenc frissí-tõ itala lett. A bor, a fröccs sokmagyar író mûvében visszakö-szön, köztük az egy ideig a Jó-zsefvárosban lakó Krúdy Gyulaírásaiban is. Az íróról különfröccs-típust is elneveztek (a to-vábbi fajtákról lásd fenti keretesírásunkat), a Krúdy-fröccs 9 dlborból és 1 dl szódából áll, amiszerinte „éppencsak megnevette-

ti a bort”. Mások mellett Bródy Sándor,Molnár Ferenc és Hunyady Sándor többmûvében is visszatérõ frissítõ a fröccs.

Fontos, hogy a fröccsöt ne ásványvízzel,hanem szódával (történetérõl lenti keretesírásunkban olvashat) és jó borból készít-sük. Az ásványvíz ugyanis csak felerõsíti abor illat- és ízhibáit. Ajánlott kerülni a hor-dós érlelésû borokból készített spriccere-ket, inkább a zamatos, nem túl savas, re-duktív eljárással készített borokat válasz-szuk. A fröccshöz legtöbbször olaszrizlin-get szoktak ajánlani (fõleg a Balaton-felvi-déken), de például a cserszegi fûszeres, azirsai olivér, a királyleányka, a chardonnayis kedvelt alapanyag. Az elmúlt évekbenegyre nagyobb népszerûségnek örvende-nek a különbözõ könnyebb, gyümölcsö-sebb rosé borokból készült fröccsök is.

Egészségünkre! N.M.

Nyári hûsítõ – A fröccs története„Fölfelé megy borban a gyöngy”

Habár már az ókori görögök és rómaiak is elegyítették a bort vízzel, az elsõ va-lódi, szikvízbõl, illetve szódából készült fröccsöt valószínûleg Fóton itták megegy szüreti mulatságon, ahová Jedlik Ányos érkezett egy „õs-szifonnal”. A fel-tehetõen kellemes fröccs-élményt Vörösmarty Mihály versben örökítette meg.A nyári nagy melegben – természetesen csak mértékkel – kellemes és népsze-rû szomjoltó napjainkban is a fröccs: de csak jó borból és szódából készítsük.

A szódavíz történeteA felvilágosodás koráig nyúlik vissza aszódavíz története: Joseph Priestley an-gol pap volt az elsõ 1767-ben, aki elõ-ször elegyített szén-dioxidot vízzel. Hatévvel késõbb a genfi Jacob Schweppehatékony, viszont titokban tartott mód-szert talált fel a nagyipari gyártáshoz.Az elsõ szifonfejet 1813-ban CharlesPlinth tervezte, és szabadalmaztatta is.Jedlik Ányos 1826-ban ért el újszerûeredményeket a szódavíz létrehozására,nevéhez fûzõdik az iparilag elõállítottszénsavas víz feltalálása.

A fröccs fajtái:Kisfröccs: 1dl bor + 1dl szódaNagyfröccs: 2 dl bor + 1 dl szódaHosszúlépés: 1 dl bor + 2 dl szódaHázmester: 3 dl bor + 2 dl szódaVice-házmester: 2 dl bor + 3 dl szódaHáziúr: 4 dl bor + 1 dl szódaLakófröccs: 1 dl bor + 4 dl szódaAlpolgármester: 4 dl bor + 6 dl szódaPolgármester: 6 dl bor + 4 dl szódaPuskás fröccs: 6 dl bor + 3 dl szódaÚjházy fröccs: szóda helyett kovászosuborka leve

A kivágott hirdetés ellenében pénteken 18.00–20.00 között ingyenes lecsókóstolót adnak a vendégeknek a Mikszáth Kálmán téren.

Page 11: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

11

NYÁR

T öbb óvodás és iskolás csoport nyaraltmár az idén a Józsefváros önkormány-

zata által fenntartott Káptalan-füredi Gyermektábor és Felnõtt-üdülõben, amely most is gye-rekzsivajtól hangos. A szezonjúnius elején elindult, amelyre afelkészülést a szakemberek mártavasszal elkezdték. A gyer-mektáborok mellett családok,idõsek is nyaralhatnak termé-szetesen az üdülõben, amelyetfolyamatosan fejleszt, bõvít Jó-zsefváros önkormányzata.

Az utóbbi években az ebédlõtújították fel, számos elemmellett gazdagabb a játszótér. Közel

húszmilliós beruházásnak köszönhetõen asportolási lehetõségek is bõvültek, korsze-

rû, gumival borított, többfunkciós pályaépült. Az idei idényre a vizesblokkokat,mellékhelyiségeket újították fel, illetve aklubhelyiség parkettázását sikerült megva-lósítani, ami fõleg a tematikus táborok, pél-dául küzdõsport- és tánctáborok résztvevõ-inek fontos elõrelépés.

Tervek szerint két-három éven belül alakóépületek teljesen megújulnak, József-város önkormányzatának támogatásával 7darab gyermekház, 4 darab kísérõi felnõt-tház is épül a tábor területén, és 2015-bentovábbi 10 épületet adnak át.

Az iskolás és óvodás csoportok, a gyer-mekotthonok lakói számára szer-vezett nyári táborok rendszeresekKáptalanfüreden, ahol a kerületilakosok, családok, idõsek, közösenpihenni vágyók kedvezményesenüdülhetnek. Ugyanakkor más ke-rületekbõl, városokból is rendsze-resen érkeznek vendégek a kápta-lanfüredi üdülõbe. N. M.

További információ:Telefon: 06-88-438-157Email: [email protected]: www.jogyerm.hu

Nyaralás KáptalanfüredenKerületi lakosoknak kedvezményes a pihenés

A Józsefvárosi önkormányzat káptalanfüredi üdülõje folyamatosan várja apihenni, nyaralni vágyókat. Gyermekek, családok, idõsek egyaránt kellemesidõt tölthetnek itt. A zöld, árnyékos környezet, a sportpályák és nem utolsósorban az üdülõhöz tartozó saját strand korosztálytól függetlenül kellemes éstartalmas nyaralást biztosít mindenkinek.

Aszociális szakmai rendezvény széleskörû érdeklõdésre tartott számot.

Családgondozók, pszichológusok, terápi-ás segítõk, a közösségi pszichiátria képvi-

selõi és a megváltozott munkaképességûmunkavállalók foglalkozási rehabilitáció-ját végzõ munkatársak vettek részt rajta.A résztvevõk beszámoltak eredményeik-

rõl, sikereikrõl, de azt is el-mondták, hogy milyen nehéz-ségekkel találják szembe ma-gukat munkájuk során, majdmegvizsgálták azokat a pon-tokat, ahol közösen tudnaktovább dolgozni. A program aMoravcsik Alapítvány általmûködtetett segítõ szolgálta-tások és alkotómûhelyek be-mutatásával zárult.

A Moravcsik Alapítványaktuális és rendszeres ren-

dezvényeirõl részletes tájékoztatást aSzociális Iroda és a JSzSzGyK hirdetõ-tábláján, valamint honlapjukon találnak:www.moravcsikalapitvany.hu.

Szociális szakmai tanácskozás Józsefvárosban

JÓZSEFVÁROSISZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉSGYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORIntézményünk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nyári nap-közis tábort szervez.

Idõpont: 2014. június 16-tól augusztus 16-ig (hétfõtõl péntekig: 13-tól 16 óráig)Helyszín: JSZSZGYK – Gyermekjóléti Központ (1089 Buda-pest, Kõris u. 35.), valamint szabadtéri foglalkozásokBudapest területén (Népliget, Orczy-kert stb.).

Program: társasjátékok, kéz-mûves foglalkozások, sport-foglalkozások, ügyességi ve-télkedõk, háztartási ismere-tek, múzeum-, mozilátoga-tások, kirándulás.A tábort heti turnusokbanszervezzük. A foglalkozások ideje alatt folyamatos felügyele-tet biztosítunk a részt vevõ gyermekeknek. A tábort egyhetes káptalanfüredi nyári táboroztatással zárjuk a Balatonon 2014. augusztus 11-tõl 16-ig.Jelentkezni a JSZSZGYK – Gyermekjóléti Központ családgon-dozóinál lehet.

A Józsefvárosban élõ, hátrányoshelyzetû csoportok hatékonyabbmegsegítése érdekében július 24-énközös szakmai napot tartottak a Mo-ravcsik Alapítvány és a JózsefvárosiSzociális Szolgáltató és Gyermekjó-léti Központ (JSzSzGyK) munkatár-sai. A két segítõ szervezet munkacso-portjai áttekintették eddigi együtt-mûködésüket és a továbblépés lehe-tõségeit.

Page 12: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

12

MOZAIK

Irány az Élet Tengere! A hagyományokhoz híven augusztus 25–29. között rendez-zük meg a Nagyvárad téri Református Gyülekezet napközisgyermektáborát.

Helyszín: Üllõi út 88–92., a Heim Pál Gyermekkórház mellett, areformátus templom altemploma. Idén Tengerésztáborba várjuk a4–13 éveseket, és arra szeretnénk felkészíteni õket, hogy hogyantudnak az élet viharos tengerén is boldog, teljes életet élni az Úr Jé-zussal. Programok 8–17 óráig. Hozzájárulás a költségekhez(nem kötelezõ, ha nehézséget jelent): 1000 forint gyermeken-ként egy napra. Jelentkezés: e-mailben ([email protected]) vagy telefonon (210-44-59). Jelentkezési ha-táridõ: augusztus 17. Kérjük, minden esetben adják meg agyermek(ek) nevét, életkorát, illetve a szülõk elérhetõségét.

Az egyházközség honlapcíme: www.nagyvaradteriref.hu

Töltse le Józsefváros mobilalkalmazásátingyen Android és iOS rendszerekre! Kíváncsi a helyi eseményekre? Olvassa ela kerület híreit utazás vagy várakozásközben! Ügyet intézne? Tájékozódjon a mobiljána hivatalok nyitva tartásáról és kérjenidõpontot!Inna egy kávét a közelben? A több mint70 étterembõl és kávézóból válassza ki a legközelebbit!Kimozdulna, de nincs programja? A folyamatosan frissülõ,változatos kerületi családi, kulturális és ifjúsági programkíná-latból megtalálhatja a megfelelõt.

Papír- és fémpénzt, bélyeget, ké-peslapot, papírrégiséget, régisége-ket vásárolunk és árverésre átve-szünk. VI. Andrássy út 16., Tel.:266-4154 / 317-4757, Nyitva: H-Sz:10-17-ig, Cs.: 10-19-ig

Elcserélném 68 nm-es, utcai, 3szobás lakásom kisebbre, 46-50nm-ig. Tel.: 313-2467

Apróhirdetés

Nõi-, férfifodrászt, valamint haj-hosszabbítással, hajdúsítássalfoglalkozó munkatársakat kere-sünk József krt. – Baross utcasarkán lévõ szalonunkba! Tel.:210-3395, 06-20-333-3273

Érettségizettek figyelem! Nappalitagozatos, 2 éves, államilag tá-mogatott idegenvezetõ OKJ-képzés indul. Információ és jelent-kezés online: www.szakkay.hu; ill.06/30-999-3909 számon. A korlá-tozott férõhely miatt jelentkezz mi-elõbb! Szakkay József SZKI

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Majoros Alfréd2014. július 28-án, életének 69. évében csendben elhunyt.

Szeretett halottunk hamvait2014. augusztus 7-én, a 18 órai Szentmise keretein belül a

VIII. kerületi Rezsõ téri Magyarok Nagyasszonya Templomban,

a római katolikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomba.

A gyászoló család: felesége, lánya, fia, menye, veje, öt unokája, testvére és családja, rokonai.

Barátai és vadásztársaiEmléked szívünkben örökké él.

Koszorú elhelyezésére nincs lehetõség

Page 13: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

OTTHON

13

Csombor

Acsombor vagy borsikafû igen régi fû-szernövényünk, az erdélyi konyha nél-

külözhetetlen ízesítõje. Borsos ízû leveleivelhúsokat, kolbászokat és mártásokat fûszerez-nek, de nagyon jó és klasszikus kísérõje a sa-vanyú káposztás és fejes káposztából készí-tett ételeknek is. Babos, gombás, krumplisételekhez, pácokhoz is gyakorta szokták ad-ni. A zöldségfélék közül a legjobban a para-dicsomhoz illik, érdemes kipróbálni paradi-csommártásokba. Jól kiemeli a halak, a tojá-sos ételek és a sajtok ízét. Fõzésnél az utolsópercekben adjuk az ételhez, mert erõs ízétõl

keserûvé válhat a fõztünk. Kiváló gyomor-erõsítõ, emésztést elõsegítõ, étvágyjavító,görcsoldó. Köhögés ellen, torokgyulladásnálöblögetõként használhatjuk, de alacsony vér-nyomásra is ajánlják. A friss, szétmorzsolthajtások enyhítik a rovarcsípések okozta fáj-dalmat.

HáziasszonyoknakApró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Hozzávalók: Hozzávalók: 250 ml tejszín, 250 ml tej, 40 g vaníliás cukor, 2 db zselatinlap, 1 tk.vaníliakivonat, 4 db sárgabarack

Elkészítése:A tejszínt a tejjel, a cukorral és a vanília-kivonattal néhány perc alatt felforral-juk. A zselatinlapokat beletesszük a tej-

színes tejbe, és addig keverjük, míg tel-jesen elolvadnak. Elõveszünk négy tál-kát, hideg vízzel kiöblítjük, és elosztjukbennük a krémet. Megvárjuk, míg telje-sen kihûl, és 5-6 órára hûtõbe tesszük.Tálaláskor egyszerûen kiborítjuk a for-mából. Félbevágott friss sárgabarack-kal, csokireszelékkel, fahéjjal díszítvekínáljuk.

Ma ezt sütöttem ki…kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Barackos panna cotta

Kovászoljunk!

Itt a szezonja az uborka ková-szolásának, ami a nyár egyik

legkedveltebb savanyúsága.Egy 5 literes üveg kell hozzá,villával megszurkált uborka,fokhagyma, friss kapor, só,borsikafû (esetleg egész bors),babérlevél, langyos víz – ésmeleg, meleg, meleg! Tetejéregézbe csavart kenyérszeletetrakva 3 nap alatt érik be, s akárönmagában is fogyaszthatjuk akánikulában. A hûtõszekrény-ben napokig eláll, kalóriaérté-ke minimális. Leve kiváló ital,fõleg a nyári hõségben igazánhûsítõ, de élettani hatásai semlebecsülendõk. A kovászos ér-lelés hatására tejsav képzõdik,amely tisztítja a gyomrot, éssegít a normális bélflóra hely-reállításában, ezért antibioti-kum-kúrák után kifejezettenelõnyös a fogyasztása. GazdagB2 vitaminban, magnézium-ban és vasban.

Panna cotta

Ez a közismert olaszdesszert, amelyhez

tejet, tejszínt és cukrotfõznek össze, majd elke-verik zselatinnal, és jólkihûtik. Rendszerintgyümölcsökkel, mogyo-róval, karamellel, cso-koládéval, gyümölcs-szósszal tálalják, de ma-gában is fogyasztható.A kihûlt krémet poharakbavagy kicsiny tálkákba kana-lazzák attól függõen, milyen

formában kívánják szervíroz-ni a desszertet. Ha pohárbanszeretnénk tálalni, akkor va-

lamilyen gyümölcsösrétegre halmozzuk akrémet, amelyet a der-medést követõen to-vább díszíthetünk men-talevéllel, citromfûvel,bogyós gyümölcsökkel,szeletelt mandulával,esetleg csokoládéfor-gáccsal. Ha kis tálakbakerül a krém, akkor adermedés után könnye-

dén kifordítjuk, tányéronszervírozzuk, díszítjük.

Kiss Éva

JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja � Felelõs kiadó: JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. � Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán � Felelõs szerkesztõ: Zelnik Bálint � Szerkesztõk: Bogdán Éva, Bányai Rudolf, Nedbál Miklós

� Irodavezetõ: Tóth Józsefné � Fotó: Huszár Boglárka, Nyári Gyula, Ványi Ákos � Szerkesztõség: József krt. 59–61., Telefon: 210-4900, Fax: 210-7038, E-mail: [email protected]

� Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila � Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. � Terjeszti a DM Hungary � Lapunkat az Observer szemlézi � ISSN 2061-1404

Page 14: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

REJTVÉNY

14

Idõrõl idõre

Vízszintes: 1. A rejtvényben négy közmondást, ill. szálló-igét lehet megfejteni. Az elsõ. 13. Õsi idõmérõ. 14. Norma …;Martion Ritt filmje. 15. A mozgás gyorsasága. 16. A második idé-zet: népi bölcsesség. 18. Országos Radiológiai Egyesület, röv.19. Sej, a … réten; népdal a Mátrai képekbõl. 21. Dies …; a HaragNapja. 22. Toldalékkal ellátott. 24. Svájci magaslati üdülõhely.26. Levéltávirat, röv. 27. Szárított (gyümölcs). 28. Antik pénzda-rabka. 29. Ruhaanyagot készít. 31. Az olajsav sója, idegen írással.32. Rangjelzõ elõtag. 33. A harmadik idézet: közmondás. 34. Ju-nior, röv. 35. Levehetetlenül rátapad. 36. Elkészülés idõpontja(pl. cipõjavításnál), röv. 37. A bárium vegyjele. 38. Tradicionáliscsaládi alapítvány Japánban (IEMOTO). 40. Silbak. 42. Rögtönzésa zenében, idegen rövidítéssel. 43. A halak szaporodása. 45.Észak-lengyel helység Deszcnótól 7 km-re (ULIM). 46. DavidDunlop Observatory, röv. 47. A falevél kártevõje. 50. Az õ orrá-hoz. 52. Talál. 53. Többet nem teszünk a felületére (két szó).

Függõleges: 1. … Ekberg; svéd származású színésznõ. 2.Hazafele! 3. Szakember. 4. Adag. 5. … B. Péter; ismert újságíró. 6.Nedo …; olimpiai bajnok olasz kardvívó. 7. Nagy, terjedelmes,angolul (GREAT). 8. New Haven egyeteme. 9. Tápláló innivaló.10. Odanézz! 11. Kedvtelésbõl versel. 12. Az összes tekebábot le-dönti. 17. Magát emésztõ. 20. Tó a Turáni-alföldön. 23. Vagyis.25. Tüskés gyomnövényt irt. 27. Ájul. 30. … Francescatti; olaszhegedûmûvész. 31. Mût. 32 Magyar közmondás a negyedik,utolsó idézet. 33. Imádat, olaszul (ADOR). 34. Jánoska. 35. Erdé-lyi férfinév, Zalatna õsébõl, Ampelumból származik 37. Minisz-tere általában a miniszterelnök helyettese. 39. Az Ems felsõ folyá-sánál fekvõ német város. 40. A társaságában, kissé régiesen. 41.Nagyrészt Kárpát-Ukrajnában és környékén élõ nép. 43. Kecse-sen hajlik. 44. …ple; templomtorony, angolul (STEE). 48. Mögéellentéte. 49. Eltávozás (a honvédségtõl) röv. 51. Páratlanul édes!54. A rénium vegyjele.

Zábó Gyula

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a [email protected], vagy 1085 József krt. 59-61. címére. Beküldési határidõ: augusztus 19.A július 1-jei rejtvényünk megfejtése: Az ígéret földje ott van, ahol felszántottak minden harcteret. Nyerteseink: Csernyák Mária, Sike JózsefA könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

Page 15: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

HIRDETÉS

15

Tisztelt Partnereink! Kedves Lakók!

Az önkormányzati tulajdonban lévõ bér-házak felújítása leglátványosabb és egy-ben legkritikusabb szakaszához ért. Azépületekben lakók kérésére pontosítjuka bérházak projektmegvalósító szerveze-teinek felelõseit és elérhetõségüket.

A Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. kommu-nikációs terve teljes egészében elérhetõ az Önkormányzat honlap-ján: http://www.jozsefvaros.hu/dokumentumok/026_magdol-na_negyed_program_iii.pdf

Az épületekben a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ésa Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ(JSZSZGYK) munkatársai dolgoznak. Mindkét szervezet hon-lapján elkülönített helyen találnak információkat a programról.

A Kisfalu Kft. honlapja: http://www.kisfalu.hu. A Kisfalu Kft.kommunikációs munkatársa: Nagy Anikó, e-mail cím:[email protected], telefonszám: 313-5607/504

A programban részt vevõ, önkormányzati tulajdonban lévõ bér-házak: – Dankó u. 7., Dankó u. 16., Dankó u. 17., Dankó u. 20., Dankó u.30., Dobozi u. 17., Dobozi u. 19., Magdolna u.12., Magdolna u. 20.,Nagyfuvaros u. 26. A Kisfalu Kft munkatársa: építész mûszaki el-lenõr: Mózes László, [email protected], 313-5607/134

– Karácsony Sándor u. 22., Lujza u. 2/c., Lujza u. 8., Lujza u. 15.,Lujza u. 22., Lujza u. 30., Lujza u. 34., Bauer S. u. 4., Bauer Sándoru. 11., Kisfuvaros u. 8., Nagyfuvaros 2/b, Magdolna u. 22., Mag-dolna u. 44., Magdolna u. 47., Szerdahelyi u. 12., Szerdahelyi u.13., Szerdahelyi u. 18. A Kisfalu Kft munkatársa: építész mûszakiellenõr: Lavotta Miklós, [email protected], 313-5607/134

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ(JSZSZGYK) honlapja: http://jcsgyk.hu. A Magdolna NegyedProgram szakmai projekt asszisztense: Gyuris Tamás,[email protected]. A Magdolna Negyed Program III -mal a JSZSZGYK Társadalmi Akciók munkacsoport foglalkozik,weboldaluk: http://jcsgyk.hu/mnpiii/hu. A JSZSZGYK Társadal-mi Akciók munkacsoport szakmai koordinátora: VattamányKristóf, telefon: 06-20-385-8705, e-mail cím: [email protected]

A programban részt vevõ, önkormányzati tulajdonban lévõ bér-házak: – Dobozi u. 17., Dobozi u. 19., Karácsony S. u. 22., Dankó u. 17.,Nagyfuvaros u. 26., Lujza 2/c, Lujza u. 8., Lujza u. 15., Lujza u.22., Lujza u. 30., és Lujza u. 34., Magdolna u. 12, Magdolna u. 20., Magdolna u. 22., Magdolna u. 44., Magdolna u. 47., Szerdahelyi u. 18.JSZSZGYK Társadalmi Akciók munkacsoport munkatársai:Miszoglád Anna, Szabó Csaba, [email protected], 06-20-403-6589

– Bauer S. u. 4., Bauer S. u. 11, Dankó u. 7., Dankó u. 16., Dankó u.17., Dankó u. 20., Dankó u. 30., Kisfuvaros u. 8., Nagyfuvaros u.2/b., Nagyfuvaros u. 26., Szerdahelyi u. 12., Szerdahelyi u. 13.,Szerdahelyi u. 18., Szigetvári u. 4., Lujza u. 2/c, Lujza u. 8., Lujzau. 22., Lujza u. 30., Magdolna u. 12., Magdolna u. 20.JSZSZGYK Társadalmi Akciók munkacsoport munkatársai:Makai Kata, Szondi Tibor, [email protected], 06-20-403-6589

Page 16: Józsefvárost szolgálják és védik · 2013-ban a kormány átvállalta a kerület korábbi adósságát, ami le-hetõvé tette, hogy több pénz maradjon a beruházásokra és

HIRDETÉS

16