of 3 /3
ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare oi Stint, nr.69, cod. 700075, laoi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro DISPOZITIA nr. 6 72 privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Iasi in §edinta extraordinara, pentru data de 18 noiembrie 2020, incepand cu ora 14 00 , prin intermediul aplicatiei zoom meetings Preedintele Consiliului Judetean Iasi; Avand in vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. b) §i alin. (3) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificArile §i completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID — 19, cu modificarile §i completArile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sank* publice in situatii de risc epidemiologic §i biologic, cu modificArile §i completarile ulterioare; Avand in vedere H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stArii de alerts pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID — 19; Avand in vedere prevederile Hot'learn Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi nr. 86/13.11.2020 privind mAsurile adoptate in cadrul §edintei extraordinare din data de 13.11.2020; Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Iasi modificatd §i completata prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 143 din 25.03.2020; In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgent/ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificArile §i completarile ulterioare: DISPUNE: Art.1 Se convoaca de indata Consiliul Judetean Ia0 in sedinta extraordinara, pentru data de 18 noiembrie 2020, incepand cu ora 14 00 , prin intermediul aplicatiei zoom meetings, cu urmiitorul proiect at ORDINII DE ZI: 1. Proiect de hotarfire privind aprobarea procesului verbal at ledintei extraordinare de plen convocatii de indata a Consiliului Judetean Iaqi, din data de 09.11.2020. Initiator: Preedinte, Costel ALEXE (sus fine-Secretarul General al Judetului Iasi — D-na La cramioara VERNICA - DASCALESCU) Dispozijie convocare 5edingi 18.11.2020 pap. 1

JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare oi Stint, nr.69, cod. 700075, laoi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
DISPOZITIA nr. 6 72 privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Iasi in §edinta extraordinara, pentru data de 18 noiembrie 2020, incepand cu ora 14 00, prin intermediul aplicatiei
zoom meetings
Preedintele Consiliului Judetean Iasi; Avand in vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. b) §i alin. (3) din Ordonanta de
Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificArile §i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID — 19, cu modificarile §i completArile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sank* publice in situatii de risc epidemiologic §i biologic, cu modificArile §i completarile ulterioare;
Avand in vedere H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stArii de alerts pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID — 19;
Avand in vedere prevederile Hot'learn Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi nr. 86/13.11.2020 privind mAsurile adoptate in cadrul §edintei extraordinare din data de 13.11.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Iasi modificatd §i completata prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 143 din 25.03.2020;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgent/ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificArile §i completarile ulterioare:
DISPUNE:
Art.1 Se convoaca de indata Consiliul Judetean Ia0 in sedinta extraordinara, pentru data de 18 noiembrie 2020, incepand cu ora 14 00, prin intermediul aplicatiei zoom meetings, cu urmiitorul proiect at ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotarfire privind aprobarea procesului verbal at ledintei extraordinare de plen convocatii de indata a Consiliului Judetean Iaqi, din data de 09.11.2020.
Initiator: Preedinte, Costel ALEXE (sus fine-Secretarul General al Judetului Iasi — D-na La cramioara VERNICA - DASCALESCU)
Dispozijie convocare 5edingi 18.11.2020 pap. 1
2. Proiect de hotarfire privind infiintarea a douA linii de gardA, in specialitatea boli infectioase, respectiv in specialitatea ATI, pentru sectia exterioara Spital Mobil/Modular din containere de logisticA medicala pentru diagnostic si tratament pentru combaterea raspandirii COVID — 19 la nivelul REGIUNII NORD - EST.
Initiator: Preyedinte, Costel ALEXE (sustine- Manager Spital "Sf. Parascheva" — D-na Prof. Univ. Dr. Carmen — Mihaela DOROBAT)
3. Proiect de hotarfire privind prelungirea mandatului domnului Paul CIOBANU in calitate de administrator provizoriu, reprezentant at Ministerului Finantelor Publice in Consiliul de Administratie at Regiei Autonome Aeroportul Iasi.
Initiator: Preyedinte, Costel ALEXE (sustine- p. Sef Serviciu Resurse Umane — Dl. Radu Gabriel APETREI)
4. Proiect de hotarfire privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente din Programul de lucrari drumuri si poduri at Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi pentru anul 2020.
Initiator: Preyedinte, Costel ALEXE (sustine- Director DJADP la.yi — dl. Ciprian CIUCAN)
5. Proiect de hotarfire privind aprobarea componentei Consiliului Tehnico Economic din cadrul Consiliului Judetean Iasi.
Initiator: Pre,cedinte, Costel ALEXE (sustine- Director Execitiv Directia Tehnicci — Dl. logen GiNJU)
ART.2 Sedinta se va desfAsura incepand cu ora 1400 prin intermediul aplicatiei zoom meetings, conform procedurii, Anexa la prezenta.
ART.3 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afisate pe pagina oficiala de internet a Consiliului Judetean Iasi, in sectiunea Transparenta Decizionala — $edinte, http://www.icc.ro/sedinte.
ART.4.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiva si Secretariat ATOP va Mainta copie dupe prezenta Dispozitie are:
a) Institutia Prefectului Judetului b) Secretarul General al Judetului c) Directia Juridica, d) Biroul Comunicare.
(2) Aducerea la cunostinta publicA a prevederilor prezentei Dispozitii va fi asigurata de ate Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiva si SecretariatAW1) .
OM/
Data astazi: 47. 44 2020
pap. 2 Dispozitie convocare, edingi 18. 020
Procedura de desfasurare a qedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din 18 noiembrie 2020,
convocata de indata
1. Dispozitia Prqedintelui Consiliului Judetean Iasi privind Convocarea de indatA a ,edintei de extraordinare a Consiliului Judetean laqi din 18 noiembrie 2020, ora 14,00 si proiectul ordinii de zi si materialele aferente vor fi afi§ate pe pagina oficiala de internet a Consiliului Judetean Iasi, in sectiunea Transparenta decizionala — *edinte, http://www.icc.ro/sedinte §i transmise consilierilor judeteni pe adresele de email pe care acqtia le-au pus la dispozitie Consiliului Judetean
2. Sedinta extraordinary convocata de indata se va desfasura in sistem videoconferinta prin intermediul aplicatiei zoom meetings, in data de 18 noiembrie 2020, incepand cu ora 14,00, load de desfasurare considerandu-se la sediul administrativ al Consiliului Judetean Iasi din Bulevardul Stefan cel Mare si Sant nr. 69, etj. I - Cabinet Presedinte Consiliul Judetean Iasi.
3. Secretariatul tehnic va transmite prin sms consilierilor judeteni, inainte de edinta, ID-ul pentru logare.
4. Consilierii judeteni se vor autentifica la qedinta cu nume si prenume (se vor evita autentificarile de tip Galaxy S8, Huawei P20 etc.), vor deschide camera video si vor sta logati pe intreaga perioadA de desfasurare a acesteia.
5. In sedinta extraordinary convocata de indata:
a) Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi face prezenta consilierilor judeteni, prin apel nominal, pentru a se consemna dace sedinta este statutarA.
b) Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi supune la vot ordinea de zi, prin apel nominal, consilierii judeteni exprimanduli una din cele trei optiuni: "Pentru", "impotriva", "Abtinere".
c) Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi da citire proiectelor de hotArki inscrise in ordinea de zi, consilierii judeteni exprimanduli dupe dezbateri, prin apel nominal, una din cele trei optiuni de vot: "Pentru", "Impotriva", "Abfinere".
d) Pmedintele Consiliului Judetean Iasi anunta rezultatul votului pentru fiecare proiect.
SECRETAR GE RAL AL JUDETULUI, Lacramioara =mica — Dascalescu
Dispozitie convocare $edintcl 18.11.2020 pay. 3
Page 1
Page 2
Page 3