of 9 /9
SO 9001 ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita c6tre Parchetul de pe lang6 Curtea de Apel Ia5i a dou6 inc6peri situate la demisolul Centrului Expozitional Moldova Consiliul Judetean Iagi; Avand in vedere: Expunerea de motive nr.32769/21.11.2017 a Pre5edintelui Consiliului Judetean Ia5i; Raportul de specialitate nr.32770/21.11.2017 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului - Directia Economics din cadrul C.J.Ia5i; Adresa nr.3390/IX/1/2017 din 28.09.2017 a Parchetului de pe lang6 Curtea de Apel Iasi privind atribuirea unui spatiu pentru utilizare ca arhiva; Hotkarea Consiliului Judetean Iasi nr.62/22.04.2004 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Ia5i Consiliul Local al Municiului Iasi pentru realizarea "Centrul Expozitional Moldova" Ia5i; Adresa nr.117583/23.11.2017 a Municipiului Ia5i; Prevederile Legii nr.213/1998, actualizata, privind bunurile proprietate public6; Dispozitiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind continutul 5i limitele dreptului de folosinta . cu titlu gratuit; Prevederile Legii nr. 215/2001, republicata 5i actualizat6, privind administratia publics locals& In temeiul art. 97 raportat Ia art.115 alin.(1) lit.c) 5i art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publics local6, republicat6, cu modifickile 5i completkile ulterioare; HOTARA$TE: Art.1: Se aproba acordarea in folosinta gratuita a Parchetului de pe lang6 Curtea de Apel Ia5i a Incaperilor 12a 5i 12b in suprafa0 de 183 mp din demisolul Centrului Expozitional Moldova pentru o perioada de ani in vederea utilizkii acestora ca arhiv6. Art.2: Prezenta hotarke produce efecte incepand cu data aprobkii de plenul Consiliului Local al Municiului Ia5i a unei hotarari similare. Art.3: Prevederile prezentei hotkari vor fl duse Ia Indeplinire de Directia Economics - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului. Art.4: Biroul Relatii Publice, Monitorul Official, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni 5i Presa va aduce Ia cuno5tinta publics prezenta hot6rarea 5i va Inainta copii dup6 aceasta c6tre: - Directia Juridic 5i Directia EconomiC6 - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului; - Consiliul Local al Municiului Iagi; - Parchetul de pe lang6 Curtea de Apel Ia5i; - Institutia Prefectului Judetului PRESEDINTE Dr.ing.Maricel POPA Sustine proiectu) de hots Iogen GINtU Dat6 astki, 2017 Vizat pentru legalitate, Secretarul)udetului Iasi Lacrami a)VERNICA Directia!] dica Director e utiv, Gabriela A GULESEI

ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita c6tre Parchetul de pe lang6 Curtea de Apel Ia5i a
dou6 inc6peri situate la demisolul Centrului Expozitional Moldova
Consiliul Judetean Iagi;
Patrimoniului - Directia Economics din cadrul C.J.Ia5i; • Adresa nr.3390/IX/1/2017 din 28.09.2017 a Parchetului de pe lang6 Curtea de Apel Iasi
privind atribuirea unui spatiu pentru utilizare ca arhiva; • Hotkarea Consiliului Judetean Iasi nr.62/22.04.2004 privind aprobarea parteneriatului
dintre Consiliul Judetean Ia5i Consiliul Local al Municiului Iasi pentru realizarea "Centrul Expozitional Moldova" Ia5i;
• Adresa nr.117583/23.11.2017 a Municipiului Ia5i; • Prevederile Legii nr.213/1998, actualizata, privind bunurile proprietate public6; • Dispozitiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind continutul 5i limitele dreptului de folosinta. cu
titlu gratuit; • Prevederile Legii nr. 215/2001, republicata 5i actualizat6, privind administratia publics
locals&
In temeiul art. 97 raportat Ia art.115 alin.(1) lit.c) 5i art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publics local6, republicat6, cu modifickile 5i completkile ulterioare;
HOTARA$TE:
Art.1: Se aproba acordarea in folosinta gratuita a Parchetului de pe lang6 Curtea de Apel Ia5i a Incaperilor 12a 5i 12b in suprafa0 de 183 mp din demisolul Centrului Expozitional Moldova pentru o perioada de ani in vederea utilizkii acestora ca arhiv6. Art.2: Prezenta hotarke produce efecte incepand cu data aprobkii de plenul Consiliului Local al Municiului Ia5i a unei hotarari similare. Art.3: Prevederile prezentei hotkari vor fl duse Ia Indeplinire de Directia Economics - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului. Art.4: Biroul Relatii Publice, Monitorul Official, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni 5i Presa va aduce Ia cuno5tinta publics prezenta hot6rarea 5i va Inainta copii dup6 aceasta c6tre: - Directia Juridic 5i Directia EconomiC6 - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului; - Consiliul Local al Municiului Iagi; - Parchetul de pe lang6 Curtea de Apel Ia5i; - Institutia Prefectului Judetului
PRESEDINTE Dr.ing.Maricel POPA
Dat6 astki, 2017
Directia!] dica Director e utiv,
Gabriela A GULESEI
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul $tefan cel Mare Brant nr.69, cod 700075, la§i Tel:0232-236100; Fax 0232-210336; www.icc.ro
Nr.3,216S / S/1.11.2017
EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotkare privind atribuirea in folosinta gratuita catre
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia51 a doua incaperi situate Ia demisolul Centrului Expozitional Moldova
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia5i functioneaz6 in baza Legii nr.92/1992, de organizare judecatoreasea 5i are sediul in municipiul Ia5i, str.Vasile Conta nr.28.
In aceea5i cladire functioneaza Parchetul de pe langa Judecatoria Ia5i, Parchetul de pe langa Tribunalul Ia5i 5i D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Ia5i, un numar de 145 persoane i5i desfa5oara activitatea in conditii neadecvate, in unele birouri lucrand cate 4-5 procurori.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Ia5i nr.388/18.12.2014 s-a atribuit in folosinta gratuita care Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia5i imobilul teren in suprafata de 6125 mp in vederea construirii unui sediu modern.
Investitia este efectuata prin Compania Nationale de Investitii 5i se afla in stadiul de autorizare a lucrarilor de constructii.
Prin adresa nr.3390/IX/1/2017 din 28.09.2017 inregistrata Ia Consiliul Judetean Ia5i sub nr.26962 din 28.09.2017 Parchetul de pe langsa Curtea de Apel Ia5i solicits atribuirea unui spatiu pentru a fi utilizat exclusiv ca arhiva.
In acest sens au fost identificate doua incaperi situate Ia demisolul Centrului Expozitional Moldova, 12a 5i 12b in suprafata de 183 mp.
Avand in vedere ca Centrul Expozitional Moldova este detinut in coproprietate cu Municipiul Ia5i prin adresa nr.31134/07.11.2017 am solicitat 5i Jordul acestuia.
Avand in vedere cele prezentate propunem atribuirea in folosinta gratuita a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ia5i a incaperilor 12a 5i 12b din demisolul Centrului Expozitional Moldova pentru o perioada de ani.
PRESEDINTE, Dr. Ing. Maricel POPA
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
b,2,140 :24.11.2017
De acord sa se supuna analizei si dezbaterii plenului PRESEDINTE,
Dr.ing.Maricel POPA
RAPORT D E SPECIALITATE Ia proiectul de hotarfire privind atribuirea in folosinta gratuity catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi a doua incaperi situate la
demisolul Centrului Expozitional Moldova
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia5i functioneaza in baza Legii nr.92/1992, de organizare judecatoreasca 5i are sediul in municipiul Ia5i, str.Vasile Conta nr.28.
In aceea5i cl8dire functioneaza Parchetul de pe langa Judecatoria Ia5i, Parchetul de pe langa Tribunalul Ia5i 5i D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Ia5i, un numar de 145 persoane iii desfa5oara activitatea in conditii neadecvate, in unele birouri lucrand cas te 4-5 procurori.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Ia5i nr.388/18.12.2014 s-a atribuit in folosinta gratuity care Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia5i imobilul teren in suprafata de 6125 mp in vederea construirii unui sediu modern.
Investitia este efectuata prin Compania Nationale de Investitii 5i se afla in stadiul de autorizare a lucrarilor de constructii.
Prin adresa nr.3390/IX/1/2017 din 28.09.2017 inregistrat8 la Consiliul Judetean Ia5i sub nr.26962 din 28.09.2017 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia51 solicits atribuirea unui spatiu pentru a fi utilizat exclusiv ca arhiva.
In acest sens au fost identificate doua inc8peri situate Ia demisolul Centrului Expozitional Moldova, 12a 5i 12b in suprafata de 183 mp.
Avand in vedere ca Centrul Expozitional Moldova este detinut in cpproprietate cu Municipiul Ia5i prin adresa nr.31134/07.11.2017 am solicitat 5i aordul acestuia.
Avand in vedere cele prezentate propunem atribuirea in folosinta gratuity a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ia5i a ineaperilor 12a 5i 12b din demisolul Centrului Expozitional Moldova pentru o perioada de ani.
Director executiv adjunct, Alina Maria BUHUSI Intocmit,
Cristina Florentina/COCA
5 "5
C V
ROMANIA MINISTERUL PUBLIC
RCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL IASI Operator date nr. 274b
P
..4C9:72 01 Ciitre,
Consiliul Judetean Iasi Blvd. ,Ftefan eel Mare ci Vint nr. 69, localitatea Iasi
Domnului Maricel Popa — Presedinte
In act unitati de p langa Tribu arhivei est procurorilor
In ce p prevederile art. 874 C neincadran•
Solicit Legea nr. ,,...consiliil
In co atribuiti Pa cladire, astf
tul de pe langa Curtea de Apel Iasi prin reprezentant legal — procuror in Daniel Ca§uneanu, prin prezenta va adreseaza rugamintea de a ne ibuirea spre administrare a unui imobil — cliidire sau a unui spatiu dintr- folosinta exclusive de arhiva, in vederea depozitarii documentelor.
alul imobil de pe strada Vasile Conta nr. 28 i§i desrawarii activitatea trei rchet respectiv Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, Parchetul de pe alul Iasi, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi, iar spatiul destinat plin, lucrarile arhivate find tinute in birourile grefierilor §i ale
iveste modalitatea dobandirii acestui drept de administrare, cunt incidente .rt. 867 Cod civil, intrucat dreptul de folosinta cu titlu gratuit prevazut la d civil, se refera la institutii de utilitate publica, unitatile de parchet -se in aceasta categorie.
rea de fats este intemeiata in drept pe prevederile art. 138 alin. 2 din 304/2004 privind organizarea judiciara, dispozitii care prevad ca. judelene si consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la dispozitia
dui de pe 1&nga inalta Curie de Casalie si sediile necesare 'oniiri a instantelor judectitoresti ci a parchetelor„ . cluzie, va rugam sa analizati prezenta solicitare, si in consecinta sa hetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, o cladire sau un spatiu dintr-o 1 incat sä-1 putem folosi cu destinatia de arhiva.
Cu sti
ROMANIA, 14, Str. V. Conta Nr. 28 • Telefon:0374/128220 Fax:0232/212.578 • E-mail: [email protected] • Pagina web: www.mpris.ro
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare §i Stant, nr.69, cod.700075, Ia§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; - - •
Directia Economics-Compartiment Gestionarea Patrimoniului
/O.J1.2017 Nr. de exemplare:2 Exemplar nr.
Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Iasi, B-dul.Stefan cel Mare si Sfant, nr.11
Avand in vedere parteneriatul dintre Consiliul Judetul Iasi si Consiliul
Local al Municipiului Iasi privind realizarea si exploatarea Centrul Expozitional
Moldova va solicitam acordul, in calitate de coproprietar, pentru atribuirea in
folosinta gratuity pentru o perioada determinata catre Parchetul de pe langa
Curtea de Apel Iasi a doua doua Incaperi din demisolul cladirii pentru utilizare
acestora ca arhiva.
Director executiv adjunct, Alina Maria BUHUSI
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii st tegalitatii in s a Cu int•cmitorul inscrisului
intocrnit, Cristina Florentina/COCA
lApl 11PETITAll CETAIr:Ni
IVIRJO 1/4111=11 Poi WM L. 111".11 DIRECT/A JURIDICA
B-dul.Stefan cel Mare si Stant nr 11. la;i, telefon: 0232-267828; int.102 Web: www.primaria-iasiso;
PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL IASI DOMNULUI PROCUROR GENERAL CASUNEANU FLORIN DANIEL
CONSIL1UL JUDETEAN IASI DOMNULUI PRESEDINTE MARICEL POPA
STIMATE DOMNULE PROCUROR GENERAL, STIMATE DOMNULE PRESEDINTE
Referitor la solicitarea dumneavoastra avand ca obiect atribuirea in
folosinta gratuita a doua incaperi din demisolul cladirii, „Centrul
Expozitional„ pentru utilizarea acestora ca arhiva de catre Parchetul de pe
Tanga Curtea de Apel Iasi, autoritatea administratiei publice locale, Municipiul
Ia0, in calitate de coproprietar al imobilului, va aduce la cunotinta faptul cä a
initiat toate procedurile de elaborare a proiectului de hotarare care va fi
supus aprobarii Consiliului Local in sedinta din data de 29 noiembrie 2017.
Cu stima,
PRIMAR, CHIRICA
ROMANIA MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL IASI Operator date nr. 2745
Nr. 3390/IX/1/2017
20fj jr Catre,
Consiliul Judeean 4i Blvd. .5tefan cel Mare Sfant nr. 69, localitatea Iasi
Donin crlui Maricel Popa — Prow/bite
In vederea atribuirii unui spatiu in suprafata de 180 -200 mp, din cladirea — Centrul Expozitional cu folosinta exclusivd de arhiva., ve aducem la cuno§tinta ca Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ia§i a solicitat Primariei Iasi, prin adresa nr. 3390/IX/1/22.11.2017, avizul pentru a fi prezentat Consiliului Judetean 1asi care va pune in discutie solicitarea noastra in sedinta din data de 28.11.2017.
Ulterior, urmare a convorbirii telefonice avute Intre conducerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ia§i §i dl. primar Mihai Chirica, s-a retinut ca PrimAria Municipiului Ia§i va transmite o notificare Consiliului Judetean Ia§i in care va preciza ca solicitarea parchetului va fi puss in discutie in §edinta Consiliului Local Ia§i din data de 29.11.2017, cu propunerea de avizare favorabila.
Anexarn copie dupd adresa transmisa Consiliului Local Ia§i, dlui. primar Mihai Chirica.
Cu stima,
ROMANIA, 14, Str. V. Conta Nr. 28 • Telefon:0374/128220 Fax:0232/212.578 • E-mail: [email protected] • Pagina web: www.mpris.ro
ROMANIA MINISTERUL PUB IC
1A--Loc- t bperators7;ar. 27 1 -
Nr. 3390/1X/1/2017
22. 1.2017
Ziva un- / An
Donmului Primar Mihai Chirica
Prin prezenta, va adresam rugamintea de a ne sprijini in obtinerea spre folosinta cu titlu gratuit a unui spatiu in suprafata de 180 -200 mp, din cladirea — Centrul Expozitional (aflata in zona C.U.G.), cu folosinta exclusive de arhiva, pentru depozitarea documentelor.
Sprijinul dvs. (acordul, avizul) ne este necesar pentru a fi prezentat Consiliului Judetean Iasi care va pune in discutie solicitarea noastra in §edinta din data de 28.11.2017.
In actualul imobil de pe strada Vasile Conta nr. 28 i§i desfa§oard activitatea trei unitati de parchet respectiv Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi, iar spatiul destinat arhivei este plin, lucrarile arhivate find tinute in birourile grefierilor §i ale procurorilor.
Solicitarea de fats este intemeiata in drept pe prevederile art. 138 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciard, dispozitii care prevad „...consiliile judefene i consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la dispozilia Parchetului de pe 1&nga Inalta Curte de Casa& sediile necesare bunei functionari a instanielor judeccitore$ti 5i a parchetelor„.
Cu stima,
ROMANIA, la§i, Str. V. Conta Nr. 28 • Telefon:0374/128220 Fax:0232/212.578 • E-mail: [email protected] • Pagina web: www.mpris.ro
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7