John Bradshaw - Powr³t Do Swego Wewn™trznego Domu

 • View
  1.002

 • Download
  267

Embed Size (px)

DESCRIPTION

John Bradshaw - Powrót do swego wewnętrznego domu.Psychologia

Text of John Bradshaw - Powr³t Do Swego Wewn™trznego Domu

 • JOHN BRADSHAW,

  P0/Ir[N|/T|/O,!M|,OrurN{rnflrc0|/0Mu

  Jok orlnubit: i otoczy( gpr,ekq.stw|r wnp pgtnne dziecko

  l ' r r . l , r t l( ' r ' r .rrr I t ,rhri lski

  fifirH

  Wydawnictwo MEDIUM

 • Tyhrl orygin alu I 7o n u' c omingCopyright @ 1990 bY f ohn BradshawPublished by arrangt'nrcnt with Bantam Books,A Division of Bantanr Doubleday Dell Publishing (iroup Inc'Copyright @ for thc l\rlish edition by Systems Intqgr'rting Art& Knowledge, Wamz"rwa 1995

  Rysunki: Dobroslaw I'. MalawskiProiekt okladki: Alt'Lsander DawidziukRedakcia: Anna W,rlt'ttkoSklad i lamanie: M&S Sttrditr02-010 Warszawa, trl, Nowowir'1rl',r 39/27ETETE'

  a t u o a oa . l l . l2.ol w 13E,25-46-4t l

  Sple tre6ciO d w y d a w c y

  . . . . . . . . 2P o d z l e k o w a n l a . .

  , . . , 1 2Prolog

  . . . . . . 1 9Prz54powiesrl

  CzeSi I IUoltlJ,:M \KRZ\'WIUANECO DZECKAwEwN4 l IUNt ;G( )

  . . . . . . 31Wprowadzen le .

  . . . . . 93Rozdzlal I w.JAKI St'()Sr)lt sKtv,-trwDZoNE

  DZTECKO WrjWNtit t(zNtc ?A.tI{.rwA TwqJEDOIrOSt.bt '/.Y(n:

  Roz

 • Ilozdzl;rl lO I)AWANIE SWOJEMU DZIECKT IWEWNI.;I]r7,NUMU NOWYCH POZVVOLI']N . .260

  Ikrz.

 • Pown6r oo Swsco WrwxflnzuEco DoMU Oo Wyonwcy

  dzieciom tego, czego sami nle posiadamy i nle umiemy'Jako rodzicE iesteSmy dla nlch postaclami na wp6l boski-ml - 2r6dlem podstawoweJ wiedzy o 2yciu' Verba deentexempla trahunt - slowa ucz-a, pruyklady poct4$aJa - mawia-li staro4rtnt.Ladne slowne zapewnienia o mlloScl anl umo-ralniaJqce pogadankl nie maJa takieJ wartoSci wychowaw-czej, Sak zachowanie rodzlc6w. Dzieci obserwuJa nas I nleaaazasiE zwieSi pustemu gadantu. MiloSi Jest sila' ktoreJucieleSnieniem sa z:rchowanla i postawy' To my' okazuJacnas4/rn dzleciorn z.itltl t eresowanle, poSwi gcajac cz'il.s' bez'waninko*o kochaJilc Jt' - wspleriuny rozwt{ nlcp

 • 10 Pown6rPO SWSCO WSWNETRZNEGO DOMU Oo Wyoewcy t l

  prowadzatrdmg srg dziesigc razg. MieszkaltSmy u rtaszgchdals zg ch i bti* zg ch kr ew ny clt- M 6j oj cie c nie udzielal namZadnego w s parcin Prz.ez pewien czcts mie s zkalem w J adahi(...).lAiako dziecko paJqterru 2e nieJestem kor,Fnng, gdgwgraham susoje pobzebg. A przecieL uszgstkle dzlect po-tr zeb uj q mitoi c i r dzlcielskieJ .

  nAace czgsto m6wig dzieciom: "Bqd2 silnut N le bqdZ taki

  samolubngl Nie mieJ potrzzb, zapomnlio sarnt/m sobb, zn-pomnlj o suroich chectach t ttczttclochl Nk' lxyM zbgt szrzg'Sliruy;. Ja z,ostalern wllchotuong w rodzlrtk', gclzle za dobredziecko uznawano lctkle., kl6rt n|e'lxtslctdtrlo wlasneJ woltjego usola bgla zrfu:trtrtlorro,. Altce Mllkr tak plsabt o Amru Das Drama dcs tregitbten Klndcs: .Wtelu'wllczunou)c6tt)'cz4je, 2e podqle stq za kogof tnnego. Czt+lq' 2e nie bedqkoctnnr. JeheLi nie bedq mtett ostqgni4t. Sp6Jn, ujakt sps6bstarates sig znaczgt coi w stuojej rdzinle". Motmjedgngm,,JA" bgto koienie b6lu matki (...).

  Jako nastolatek byl "mtodym gnlewnym-, nale2:4cym do

  gangu sobie podobnych, mlodych ludzi bez oJc6w, Jedno-czeSnie nadobowiqzkowym prymusem, kt6ry w szkole zdo-bywal najlepsze oceny, a w domu otaczal opiek4 matkq'ktora uwa2al za ,Swiqt4". Chcac dochowai JeJ wlernoSci'wst4pil do zakonu, gdzle iryl w celibacle ptzez ponad 9 lat'by shrierdzle: DziS patrzg ze ?grozq na ten okres mojegoZgcia Popadt w stan zaawansowurnego alkoholizmu, Jed-nak2e - pocz4tkowo dzieliri Wspolnocle Anonimowych Alko-holikow, a nastqpnie wypracowanympnzez siebie metodom,prezentowanym w niniejszeJ ksiA2ce - odzyskal pelnlq zdro-wia i poSwiqcil siq pomaganlu innym w dochodzeniu dozdrowia i w rozwoJu. DztS Jego metody stosowane s4 na codzien w praktyce psychoterapeutyczneJ.

  John Bradshaw w zeszlym roku na Jednym ze swoichseminariow powiedzial: NqiuiAkszgm problemem naszychczas6w sqkrzgudg zadanaane dzieciom. Mrs|mg si.q wresz-cie nauczgt, 2e dzieci zashryt+iq nfl szacunek I powainnie'Dzieciam cd:ma;wiano i uciq2 dmowin sr4 pranaa do czuciatego, co rzeczgusiicie cz4iq nwwienia tego, co chcq powie-

  dzlef, potrzebowanta tggo, czego potrzebt4iq (...). Dziect po_trzebqJq absolutnej, altrutstycznei mito6it,' nate2g ; :iTftg$: za to, 2e po prosht sq - j a takiei miloSci nte ziznaternSzybko pjqtern 2ejeaetibede wmagat, beda Ap"iiaiit_ng t bqdq miat dobre ugntkt - zaczne coS znaczgt i z-ostangpokochany. Moje zaclawante bgto niejako oitorg*i;.przez rd,zinq. frg s zalern:

  " N ie bqdZ tait uczrcio*"A " . lU tX"

  y-czucie uing bglo na miejscu Strach te2 bgtl"niing.Mtsialem odpowiadae 2qd.ontom autorytetu,laiim bgta diamnie moj a rodzina. A przccie 2 to uttasnie nasza rodzina j e stmiejscerry gdzie zdobgwamg @stawousq wiedzq na timatstos unkdru mtqdzglud.zkictL-

  Powr6t do swego wewngtrznego d.omu Jest ksl42k4 po_Swiqcon4 problemowi usuwania skuik6w ari."ie'".:|11f*9r dgz.nyeJ.w wyniku wychowyw."l" ;lt;i;KcyjneJ rodzinie i leczeniu duchowych

  ."., spoulodorrr"_tty:h niezaspokoJeniem potrzeb iozwolowych. Autor,zalnspirowany dzielami Freuda, Carla C,r"Lrr" Junga,Erlca Berne'a, Miltona Ericksona, Rona Kutza, anice n4il-ler oraz na podstawie osoblstych doSwladczen, doszedl downiosku, 2e wskutek nlezaspokoJenla w dzlectflstwie po_trzeb

  -rozwojowych, w-naszej psylhice ilcwl skrzy *arii"d.ziecko wewngtrzne, kt6re iat.u*a nasze doroJle Lycte,.l:a_:l :a"rsamia Je z chorym ego, bed4cym p.r"J*'"y_olegunem naszego cudownego, naturalnego, autentytz_nego JA". To wlaSnie skrz5rwdzone dziecko wewngtizneJestJadrem naszych wszystkich chorych zachowaR, uza_le2nieri, nalogow orrz powodem nieumleJgtnoSct rozwl4_zywanlawiekszoScl problem6w, z kt6rymt powtnnlsmy siguR91ai, a t5rmczasem w konfrontacJi z nlml bezradnierozkladamy rece, odreagowuJac

  .,.J, toksyczny *"tydi gniew na sobie lub na otoczeniu.John Bradshaw demonstruJe bardzo skuteczne techniktpsychoterapeutSrczne. powr6t do slle-go raeusngtrznego do

  muJest zutartym, a zarazem ollszenrym poradnlkierri. lVi._ocenionA, napisan4 prostym.f qzyktcm kslqzk4 dla ka2degoSwiadomego rodzica, chcilceg

 • 12 Pown6r oo SwEGo WswNInrRzl'rEGo DoMU Ou Wyunwcy

  ona do tych wszystkich dorostych, kt6rzy nie radz4 soblez problemami codziennego Zycta'

  ki"t, zWas, Drodry Crytelnlcy' w tym momencle 7'apfize'czy i powie: Jak to? ia soUte nti radze? Przecleiz"'" ' Odpo-wiedzcie zatem szczerze nazamleszczone w ninteJszlJ ksla2-ce pytania Indeks6w podejrzen, umo2liwiajace wykrycle -,r" ptd"t.*ie waszych obecnych zachowan - krzywd dozya-

  "vJtt t" po"r"r"giilrrych etapach rozwoJu' Caty problem

  plt"g" na,tym, 2e samodzielnie nie potrafimy ant dostrzecirr..t .ru"r"1 niedo.lrzalo5cl, anl pokterowad nas4rm docho-dzeniem do zdrowiit I rozwoJem duchowym' Muslmy wtqcprreae wszystkirn rrSwlatlontii soble lstnienle problemu'zdai sobie sprawq z wlitsncJ l>ezsllnoScl oraz pYryEotowaisie do przyJecia wsparcla z' zewrtaLrz - mohe ntm byi tawlaSnie kslauZka. t'lasza wlcdza I doSwiadczeria moga do-pr"-.arie nasJedynte do tego stanu' w ktorym znaJduJemy'"ie

  ariS - i ani kroku daleJ' Bez Po{rocy z zeum4trz nle-or1ili"rny sig z zaklQtego kregu' Czychcemy daleJ udawaiwsr"ctt*iedzqcych i cierpiei, cty moLe lepleJ poszukai po-mocy, zrewidowai swoJa postawq t ujrzec otaczaj4cy nasSwiat z inneJ, weselszej perspekt5rwy?

  Nie oszuklJmy siq - weJdZmy w kontakt z wlasnyml uczu-clami. Czy mamy poczucie bezpleczeistwa' cry odczuwamyradoSi, uinoSi i spokoj, czy teizmo2e ciagle szukamy czegoS'co nam poprawi nastroJ? Co to takiego - czy Jest to tzecz'par""i",,rapt

  ",

  pieniadze, stanowisko' czynnoSd' amoZetrugi czlowiek? Czy lubimy byi dow-artoSciowywanl "z ze-wnatrz'? Aco znaszym poczuciem wlasneJ wartoSci? Czeggtak naprawde nam Urai

 • 1,4 Pown6roo Swrco WEwNgrna{EGo DoMU

  Rodzlce potrallq wychowai dzlect tak, aby Je uchronldprzed checia stQganla po narkotykl. Sednem uzale2nteriJestihora, dysfunkc$na rodzina I nleprawldlowe wychoutywa-nle dzlecl; to wyntk nieumteJetnoSci kochanta lub nlez,tozu-mlenia tego. czymJest milo3c. Je5lt chcesz przed tym uchro-nli swoJe dzlecko, stw6rz zdrowa rodzlnq, w kt6reJ panuJazdrowe zale2no6ct. Je6ll sam lublsz cyklicznle zmlentad sw6Jnastr6J za pomoc4 czegokolwlek: c4lnnoScl, zachowarl, sy-tu-acJt, osob, mieJsc, nE(vyt, substancJl ttp., to tkwl w tobleskrrywdzone dziecko wewnQtrzne, kt6re zatruwa twoJe Zy-cie. Dotrz5[ do ntego I zaoplekuJ slq nlm, a doswladczysz cudu.Cudu wyzdrowienta. Pomo2e cl w tym nlnteJsza ksla2ka.

  Cezary E. Urbarlskt

  Skrzgwdzonemu dzlecku wewnghznemu ffD-JeJ matkL Normy. MojeJ stostrza Barfurzetmo-Jemu bratu Rbhardow t. N asz,e dztect wewne_trzne wiedz4 nqllep IeJ. Jak to bgto IMoJemu sgnowt Joltttowt t pasierbtcg Bren_dzie. Wgbacztb, prvre4, terzywag, ktire wamwgrzqdzttem.

 • Podziekowanla

  Slle Wy2szeJ, kt6ra obslpuJe mnte blogoslawteristwami I ob_darzalaska.

  Ericowl Berne'owl, Robertowt t Mary Gouldtngom, AltceMiller. Ertkowt Ertksonowl, Lawrence'bU Xohlbe-rgowt, Oa_vldowt Elldndowl, Rudolfowt Drerkursowt, Frltzowt perlsowr!.lgan9wt Ptagetowt, l

 • 18 PowRdrDo SwrCO WEWNFTRZ{EGO DOMU

  Pastorowl Mtchaelowt Fallsowl, ktory doprowadzll mnie doodkrycia cudownych wla$clwoSci moJego dztecka wewnqtrz-nego. Nasz,e dzlecl wewnqtrzne sA dla nas naJlepsrymlprryJact6lmt.

  Johnny'emu Daugherty'owl, George'owt Pletcherowl, Klpo-wl Floikowt t Patrlckoud Carnesowl - molm naJdro2srymprz5[aclolom, ktorry otocrylt oJcowsk4 optek4 moJe skrryw-dzone dztecko wewnqtrzne.

  NaszeJ Matce Mary, Slostrze Mary Htrbcrta. Vtr$lnll Satlr,moJeJ cioct Mlllle, Mary Ilell I Nanry, ktore otaczaly macte-rrynska troskq mego skrzywdzonego chlopczyka.

  Slssy Davls, ktora kocha go do dzlS.

  Tont Burbartk za redakcJe I nieocenlon4 wprost pomocw przygotowanlu ninleJ szeJ kst42lid.

  Wspantatym pracownlkom wydawnictwa Bantam.

  Wnstonowi I-aszlo I calemu zespolowl Bradshaw Eventsw Denver, a szczeg6lnle Mary l.awrence, dzt