jocul cuvintelor 1 - Argument Dup` cum prevede noul curriculum pentru [nv`\`m£¢ntul primar, scopul studierii

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of jocul cuvintelor 1 - Argument Dup` cum prevede noul curriculum pentru [nv`\`m£¢ntul...

 • 96

  Argument ..................................3

  Literele a, A ..............................5

  Literele m, M ............................6

  Literele u, U ..............................7

  Literele n, N ..............................8

  Literele i, I ................................9

  Exerci\ii - joc ..............................11

  Fi]` de evaluare ......................12

  Literele e, E ..............................13

  Literele r, R ..............................15

  Exerci\ii - joc ............................17

  Literele o, O ..............................18

  Exerci\ii - joc ............................20

  Fi]` de evaluare ......................21

  Literele c, C ..............................22

  Literele `, ~ ..............................24

  Literele l, L ................................26

  Exerci\ii - joc ............................28

  Fi]` de evaluare ......................29

  Grupurile de litere ce, Ce ..........30

  Literele t, T ................................32

  Literele s, S ..............................34

  Literele p, P ..............................36

  Literele v, V ..............................38

  Exerci\ii - joc ............................40

  Fi]` de evaluare ......................41

  Grupurile de litere ci, Ci ............42

  Literele d, D ..............................44

  Literele ], } ..............................46

  Literele î, Î, â ............................48

  Exerci\ii - joc ............................50

  Fi]` de evaluare ......................53

  Literele b, B ..............................54

  Literele j, J ................................56

  Literele h, H ..............................58

  Literele g, G ..............................60

  Exerci\ii - joc ............................62

  Fi]` de evaluare ......................63

  Grupurile de litere ge, Ge..........64

  Literele \, | ................................66

  Literele z, Z ..............................68

  Grupurile de litere gi, Gi ............70

  Literele f, F ................................72

  Exerci\ii - joc ............................74

  Fi]` de evaluare ......................77

  Grupurile de litere che, Che ......78

  Grupurile de litere chi, Chi ........80

  Literele x, X ..............................82

  Exerci\ii - joc ............................84

  Fi]` de evaluare ......................85

  Grupurile de litere ghe, Ghe ....86

  Grupurile de litere ghi, Ghi ......88

  Literele k, K, q, Q, y, Y, w, W ....90

  Alfabetul ..................................91

  Fi]` de evaluare ......................93

  Texte pentru dictare ..................94

 • Argument Dup` cum prevede noul curriculum pentru [nv`\`mântul

  primar, scopul studierii limbii române [n perioada ]colarit`\ii obligatorii este de a forma un tân`r cu o cultur` comu nica\ional` ]i literar` de baz`, capabil s` [n\eleag` lumea din jurul s`u, s` comunice ]i s` interac\ioneze cu semenii, exprimându-]i gânduri, st`ri, sentimente, opinii, s` fie sensibil la frumosul din natur` ]i la cel creat de om, s` se integreze efectiv [n via\a ]colar`, s`-]i utilizeze [n mod eficient ]i creativ capacit`\ile proprii pentru rezol - varea unor probleme concrete [n via\a de zi cu zi, s` poat` continua [n orice faz` a existen\ei sale procesul de [nv`\are.

  Lucrarea „Jocul cuvintelor“ este un instrument de lucru destinat elevilor din clasa I, conceput pe baza particularit`\ilor specifice vârstei, [n concordan\` cu posibilit`\ile de [n\elegere ]i de asimilare ale elevilor.

  Culegerea este conceput` pe unit`\i mici de informare ]i cuprinde:

  – exerci\ii de citire a cuvintelor pe silabe; – exerci\ii de citire integral` a cuvintelor; – exerci\ii de citire a unor propozi\ii ]i texte; – exerci\ii de construire a unor enun\uri cu anumite cuvinte date.

 • 4

  – formul`ri de [ntreb`ri ]i de r`spunsuri;

  – exerci\ii de delimitare a cuvintelor [ntr-o propozi\ie dat`;

  – exerci\ii de stabilire a num`rului ]i a ordinii cuvintelor [ntr-o

  propozi\ie dat`;

  – exerci\ii de desp`r\ire a cuvintelor [n silabe;

  – exerci\ii de stabilire a locului literelor [n cadrul cuvintelor;

  – exerci\ii de corectare a gre]elilor de exprimare;

  – jocuri didactice de sinonimie ]i antonimie;

  – exerci\ii de formare a unor cuvinte cu ajutorul unor si labe;

  – exerci\ii de copiere, transcriere, dictare.

  Fi]ele de evaluare ofer` materialul lingvistic necesar bunei

  desf`]ur`ri a orelor de evaluare ]i au rolul de a depista lacunele

  elevilor, de a corecta gre]elile.

  Lucrarea dore]te a-]i reliefa flexibilitatea [n ceea ce prive]te

  adaptarea con\inuturilor la nivelul de dezvoltare concret` ]i la

  interesele elevilor, precum ]i reconsiderarea evalu`rii ca

  modalitate de ameliorare a propriului progres ]colar.

  Liliana C`trun`

 • 20

  Cite]te literele ]i [ncercuie]te-le doar pe cele [nv`\ate.

  Grupeaz` silabele pentru a ob\ine cât mai multe cuvinte.

  Une]te prin s`ge\i pentru a forma propozi\ii.

  Ramona e miner. Marama are maram`. Nenea on e aurie.

  Ordoneaz` cuvintele pentru a ob\ine propozi\ii.

  Separ` cuvintele din propozi\ii ]i scrie [n caset` cifra care corespunde num`rului de cuvinte.

  Mironemarinar. rinaareunoumare.

  Alc`tuie]te câte o propozi\ie [n care s` folose]ti fiecare cuvânt.

  1

  2

  mireonomoroirare

  3

  4

  are.unorar

  mare?e

  5

  6

  MironOnuAura

  b R C F u p B o X A V s m t E P i W O c

  D a G h | x e ] N J H I r K L Q n v Z U z

  oana

  rina

  Exerci\ii-joc

 • 21

  Cite]te.

  nu – me Ra – mo – na nor ar – me Mi – ru – na rar u – mor Ma – ri – a – na au

  Mona are numai un an. Maria ne uimea mereu.

  – rina are o nuia? – Nu. Ea are un nai.

  Scrie [n caiet.

  Transcrie propozi\ia [n care se vorbe]te despre Mona.

  1

  nimeauro

  MEUROINA

  2

  3

  Fi]` de evaluare

 • 22

  Cite]te.

  ca – mi – on A – u – ri – ca me – ca – nic – o – ni – ca a – mic Ro – mi – ca cu – ier Co – ri – na

  Ca – mi ac cai Car – men rac coc Cri – na arc con

  Cami are un cui mic. Emi e amic cu Miu.

  Marcu nu e mecanic. – Marcu, ai un cui? – Nu. Nicu are cuie.

  Desparte [n silabe cuvintele ]i scrie [n caset` cifra cores -

  punz`toare num`rului de silabe.

  carne aruncam arc Nicu acru

  2

  1

  c C

 • 23

  Completeaz` cuvintele cu silabe potrivite.

  Une]te, prin s`ge\i, pentru a ob\ine propozi\ii.

  Corina e cu mac.

  Cornul e mama mea.

  Eu am un creion maro.

  Taie prima silab` pentru a ob\ine cuvinte noi.

  • Alc`tuie]te oral propozi\ii [n care s` folose]ti noile cuvinte.

  Alc`tuie]te propozi\ii [n care s` folose]ti ]i urm`toarele cuvinte.

  G`se]te toate cuvintele care se pot forma cu literele date.

  7

  6

  cucu curea cocor amic

  5

  4

  cu cu

  cu ca

  3

  ancucrin

  o i

  a

  rc

 • 82

  Cite]te.

  ta – x` ex – pi – r` ex – cur – si – e Fe – lix e – xa – men ex – plo – zi – e cla – xon e – xer – sat e – xer – ci – \iu

  Xe – ni – a fix Ma – xim pix A – le – xan – dra text A – le – xan – dri – a box

  Am organizat cu clasa o excursie la Bra]ov. Expozi\ia a fost interesant`.

  Teme

  Alex []i face temele. El are de transcris un text. – Ce text frumos! ex clam`

  Alex. La ora patru fix, b`iatul

  termin` de scris.

  1

  x X

 • 83

  Scrie [n casete cifra corespunz`toare num`rului de silabe.

  examen exerci\iu

  exclama\ie box

  Xenia exemplar

  Desparte [n silabe cuvintele: ax`, exist, execut`m, fixeaz`, extraordinar.

  Une]te prin s`ge\i pentru a forma propozi\ii.

  Furnica este taxatoare.

  Mama cânt` la saxofon.

  Noi este harnic`.

  Axinte are o rochi\` extraordinar`.

  Ruxandra am rezolvat exerci\iile.

  Subliniaz` cuvântul scris corect.

  Eu m` trezesc la ora ]apte fics/fix.

  Ce pix/pics ai cump`rat?

  }tii s` cân\i la csilofon/xilofon?

  Alc`tuie]te propozi\ii cu urm`toarele cuvinte: boxer, tix, exist`, taxi, exerci\ii.

  Scrie o propozi\ie [n care fiecare cuvânt s` con\in` litera

  .x 7

  6

  5

  4

  3

  2

 • 84

  Completeaz` folosind cuvinte potrivite.

  .............. ..............

  pachet de .............. buchet de .............. .............. .............. .............. ..............

  Formuleaz` r`spunsuri pentru urm`toarele [ntreb`ri.

  a) Cine a cules un buchet de maci? b) Când se coc strugurii?

  Formuleaz` [ntreb`rile care au urm`toarele r`spunsuri.

  a) Cecilia ]i Gigel au plecat la p`dure. b) Ei admir` copacii [nal\i.

  Completeaz` tabelul, dup` ce ai descoperit regula.

  Completeaz` propozi\iile, folosind cuvintele din coloan`.

  Mihai a cump`rat un ............... albastru.