JAVNO MNIJENJE: STAVOVI JAVNOSTI O NEVLADINIM ... javnosti_2006(2).pdf¢  javno mnijenje: stavovi javnosti

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JAVNO MNIJENJE: STAVOVI JAVNOSTI O NEVLADINIM ... javnosti_2006(2).pdf¢  javno mnijenje:...

 • J A

  V N

  O M

  N IJ

  E N

  J E

  : S

  TA V

  O V

  I J

  A V

  N O

  S T

  I O

  N E

  V L

  A D

  IN IM

  O R

  G A

  N IZ

  A C

  IJ A

  M A

  2 0

  0 6

  .

  STAVOVI JAVNOSTI O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2006.

  JAVNO MNIJENJE

 • JAVNO MNIJENJE: STAVOVI JAVNOSTI O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2006.

  LIPANJ, 2006. TELEFONSKA ANKETA

  3 1 8.9.06, 10:04:19

 • Autori: Renata Franc, Vlado ©akiÊ, Berto ©alaj, Draæen LaliÊ i Suzana Kunac

  Naslov: Udruge u oËima javnosti: istraæivanje javnog mnijenja s osvrtima

  Recenzenti Prof. dr. sc. Jasminka LediÊ Dr. sc. Paul Stubbs

  Izvrπna urednica: Marina ©krabalo

  Lektura: Karmela Prosoli

  IzdavaË: Academy of Educational Development

  Za izdavaËa: Morana Smodlaka KrajnoviÊ

  Grafi Ëko oblikovanje:

  Zagreb, 2006.

  Istraæivanje “Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006.” proveo je Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar tijekom lipnja 2006. godine.

  Ovu publikaciju omoguÊila je velikoduπna potpora ameriËkih graana preko AmeriËke agencije za meunarodni razvoj (USAID), pod uvjetima iz Sporazuma o suradnji USAID CA#160-A-00- 01-00109-00, kroz projekt CroNGO, koji provodi Academy for Educational Development (AED). Sadræaj ne odraæava nuæno stajaliπta AmeriËke agencije za meunarodni razvoj ili Vlade SAD-a, nego je za njega odgovoran AED.

  ISTRAÆIVANJE Javno mnijenje

  STAVOVI JAVNOSTI O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2006. lipanj 2006.

  NARU»ITELJ Academy for Educational Development

  ORGANIZACIJA Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar I PROVO–ENJE Zagreb, MaruliÊev trg 19/1 ISTRAÆIVANJA

  VODITELJICA Renata Franc ISTRAÆIVANJA

  SURADNICI Stanko Rihtar Vlado ©akiÊ

  AUTORI IZVJE©∆A Renata Franc Vlado ©akiÊ

  TERMIN PROVEDBE Od 01. do 15. lipnja 2006. godine TELEFONSKE ANKETE

  PREDAJA 18. srpnja 2006. godine IZVJE©∆A

  CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica - Zagreb UDK 316.654:061.2>(497.5)”2006” FRANC, Renata Javno mnijenje : stavovi javnosti o nevladinim organizacijama / . - Zagreb : Academy for Educational Development : Institut Ivo Pilar, 2006.

  ISBN 953-7339-02-5 (Academy for Educational Development) 1. ©akiÊ, Vlado I. Nevladine organizacije -- Javno mnijenje -- Hrvatska 300905122

  3 2 8.9.06, 10:04:22

 • 3 3 8.9.06, 10:04:24

 • 3 4 8.9.06, 10:04:30

 • I UVOD

  II METODA

  1. CILJ I PREDMET ISTRAÆIVANJA

  2. ANKETNI UPITNIK

  3. UZORAK

  4. TERMINI I OKOLNOSTI ISTRAÆIVANJA

  5. OBRADA I PRIKAZ REZULTATA

  III PREGLED REZULTATA

  1. Obavijeπtenost o postojanju udruga i njihovim aktivnostima

  1.1. Poznavanje izraza udruga (nevladina organizacija)

  1.2. ZnaËajne razlike u poznavanju izraza udruga s obzirom na

  sociodemografska obiljeæja

  1.3. Znanje konkretnih udruga s obzirom na podruËje rada

  1.4. Znanje udruga iz razliËitih podruËja s obzirom na sociodemografska

  obiljeæja

  1.5. Procjena potreba i prioriteta u druπtvu

  1.6. Saæetak

  2. Izravno iskustvo s udrugama i poznavanje Ëlanova

  2.1. Poznavanje aktivnih Ëlanova udruge

  2.2. ZnaËajne razlike u poznavanju aktivnih Ëlanova udruga s obzirom na

  sociodemografska obiljeæja

  2.3. Iskustvo kao korisnik usluga udruga

  2.4. ZnaËajne razlike u iskustvu kao korisnik usluga s obzirom na

  sociodemografska obiljeæja

  2.5. Zastupljenost Ëlanstva u udrugama

  2.6. ZnaËajne razlike izmeu Ëlanova i ne Ëlanova udruga u

  sociodemografskim obiljeæjima

  2.7. Saæetak

  3. Stavovi o udrugama

  3.1. OpÊi stav o udrugama

  3.2. ZnaËajne razlike u opÊem stavu prema udrugama s obzirom na

  sociodemografska obiljeæja

  3.3. Pozitivna i negativna miπljenja o udrugama

  3.4. ZnaËajne razlike u pozitivnim i negativnim miπljenjima prema udrugama s

  obzirom na sociodemografska obiljeæja

  3.5. Procijenjeni doprinosi rada udruga

  3.6. Procjene postojeÊeg i poæeljnog stupnja utjecaja udruga

  3.7. Procjenjeni moguÊi utjecaj osobe kao pojedinca i kao Ëlana udruge

  3.8. Saæetak

  IV OP∆I ZAKLJU»CI

  PRILOG

  SADRÆAJ

  10

  12

  12

  13

  14

  15

  16

  21

  22

  22

  23

  25

  28

  31

  36

  40

  40

  41

  41

  42

  44

  44

  45

  47

  48

  49

  51

  53

  64

  65

  67

  68

  74

  80

  IS T

  R A

  Æ IV

  A N

  J E

  J A

  V N

  O G

  M N

  IJ E

  N J

  A S

  O S

  V R

  T IM

  A

  5

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I

  S A

  D R

  Æ A

  J

  3 5 8.9.06, 10:04:30

 • 6

  P R

  E D

  G O

  V O

  R

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  I./8

  6

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  3 6 8.9.06, 10:04:31

 • 7

  I./8

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  Javno mnijenje

  Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama

  Institut Ivo Pilar

  Academy for Educational

  Development

  lipanj 2006.

  3 7 8.9.06, 10:04:31

 • 8

  I./8

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  I./8

  8

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  3 8 8.9.06, 10:04:32

 • 9

  I./8

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  UVOD

  I.

  3 9 8.9.06, 10:04:32

 • IS T

  R A

  Æ IV

  A N

  J E

  J A

  V N

  O G

  M N

  IJ E

  N J

  A S

  O S

  V R

  T IM

  A

  10

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I

  U V

  O D

  N E

  N A

  P O

  M E

  N E

  I./8

  10

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  I. UVOD

  U ovom izvjeπÊu predoËeni su nalazi istraæivanja javnog mijenja STAVOVI JAVNOSTI

  O RADU NEVLADINIH ORGANIZACIJA 2006. provedenog telefonskom anketom na

  nacionalnom reprezentativnom uzorku graana Republike Hrvatske. Telefonska anketa

  provedena je u razdoblju od 01. lipnja do 15. lipnja 2006. godine na reprezentativnom

  uzorku 1000 odraslih stanovnika Republike Hrvatske.

  I.

  3 10 8.9.06, 10:04:33

 • 11

  I./8

  U D

  R U

  G E

  U O

  » IM

  A J

  A V

  N O

  S T

  I IS

  T R

  A Æ

  IV A

  N J

  E J

  A V

  N O

  G M

  N IJ

  E N

  J A

  S O

  S V

  R T

  IM A

  METODA

  II.

  3 11 8.9.06, 10:04:33

 • I./8

  12

  U D

  R U

  G E