of 52 /52
1 Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. d. o. o. d. o. o. d. o. o. Savska c. 34, 1230 Domžale tel.: 01/729 54-30 faks: 01/729-54-50 Objava JN: NMV1 JN000394/2016-W01 Datum: 15. 04. 2016 RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Viru na Viru na Viru na Viru - Koliška ulica Koliška ulica Koliška ulica Koliška ulica

Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno … · 2 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Investitor Občina Domžale, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska

 • Author
  vodung

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno … · 2 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Investitor...

 • 1

  Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.d. o. o.d. o. o.d. o. o.

  Savska c. 34, 1230 Domale

  tel.: 01/729 54-30

  faks: 01/729-54-50

  Objava JN: NMV1 JN000394/2016-W01

  Datum: 15. 04. 2016

  RAZPISNA DOKUMENTACIJARAZPISNA DOKUMENTACIJARAZPISNA DOKUMENTACIJARAZPISNA DOKUMENTACIJA

  Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih

  na Viru na Viru na Viru na Viru ---- Kolika ulicaKolika ulicaKolika ulicaKolika ulica

 • 2

  1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  Investitor Obina Domale, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.,

  Savska 34, 1230 Domale, oddaja javno naroilo na podlagi ZJN -3 in vabi ponudnike k

  oddaji ponudbe za investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu in kanalizaciji.

  Hkrati investitor Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domale

  oddaja javno naroilo na podlagi dolob ZJN 3 za infrastrukturno podroje in vabi

  ponudnike k oddaji ponudbe za investicijsko vzdrevalna dela obnove vodovodnih

  hinih prikljukov na predmetnem vodovodu.

  1.1 1.1 1.1 1.1 Osnovni podatki o naroiluOsnovni podatki o naroiluOsnovni podatki o naroiluOsnovni podatki o naroilu

  Predmet

  naroila:

  Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji

  in vodovodnih hinih prikljukih na Viru - Kolika ulica

  Oznaka

  naroila: NMV1 JN000394/2016-W01

  Vrsta

  postopka: Naroilo male vrednosti

  Kratek opis

  naroila:

  Izvedba investicijsko vzdrevalnih del na vodovodu,

  kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih .

  Rok za izvedbo

  naroila:

  75 koledarskih dni od uvedbe v delo, od tega 60

  koledarskih dni za gradbena dela na vodovodu (glavni

  vod in prikljuki), 15 koledarskih dni za administrativna

  dela.

  Oddaja

  ponudb:

  RokRokRokRok NaslovNaslovNaslovNaslov

  26.4.2016 do 10:30 ure

  Javno komunalno podjetje

  Prodnik d. o. o., Savska 34,

  Domale

  Javno

  odpiranje

  ponudb:

  asasasas KrajKrajKrajKraj

  26.4.2016 ob 11. uri

  Javno komunalno podjetje

  Prodnik d. o. o., Savska 34,

  Domale, sejna soba

  Kontaktna

  oseba

  investitorja:

  Mateja Godni

  E-pota: [email protected]

 • 3

  1.2 1.2 1.2 1.2 Predmet javnega naroilaPredmet javnega naroilaPredmet javnega naroilaPredmet javnega naroila

  OpisOpisOpisOpis

  Izvajala se bodo Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in

  vodovodnih hinih prikljukih na Viru - Kolika ulica v skupni dolini glavnega voda

  278 m. Lokacija posega je razvidna iz spodnjega slikovnega gradiva.

  Projektna dokumentacija Projektna dokumentacija Projektna dokumentacija Projektna dokumentacija

  Tone informacije o gradnji so zajete v spodaj navedeni projektni dokumentaciji, ki je

  dana na vpogled na Javnem komunalnem podjetju Prodnik d. o. o. pri kontaktni osebi

  investitorja.

  t. in naziv projektne

  dokumentacije:

  PZI t.projekta: 13-1259/10

  Projektant: PNZ d.o.o.

  Lokacija posega Lokacija posega Lokacija posega Lokacija posega

  Ostale informacije in navodila Ostale informacije in navodila Ostale informacije in navodila Ostale informacije in navodila

  Gradbie mora biti opremljeno s prometno signalizacijo, prometni reim pa mora

  zagotoviti varno uporabo objekta izven delovnega asa za varne dostope do objektov.

  Pri delih na prometnih povrinah mora biti izvajanje del urejeno v skladu s cestno

  prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

 • 4

  Pooblaeni investitor Prodnik d. o. o. pred prietkom del zaprosi pristojni organ za

  izdajo odlobe o zapori ceste, ki jo vri za to pristojno in pooblaeno podjetje. Fizino

  izvedbo zapore naroi izbrani izvajalec del.

  Za investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji se sklepa gradbena pogodba

  med investitorjem Obino Domale, po pooblastilu: Javno komunalno podjetje Prodnik

  d. o. o., Savska 34, 1230 Domale, in izbranim izvajalcem del.

  Za investicijsko vzdrevalna dela vodovodnih hinih prikljukov na predmetnem

  vodovodu se sklepa gradbena pogodba med investitorjem Javnim komunalnim

  podjetjem Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domale, in izbranim izvajalcem del.

  Izbrani izvajalec mora po konanih delih izdelati geodetski posnetek novega stanja

  komunalnega voda v skladu z navodili, ki so predstavljena na spletni strani Javnega

  komunalnega podjetja Prodnik d. o. o. (http://www.prodnik.si/info-za-

  uporabnike/kataster-komunalnih-naprav-vodov).

  Izvajalec bo v delo uveden v mesecu maju.

  1.3 Predloitev ponudbe1.3 Predloitev ponudbe1.3 Predloitev ponudbe1.3 Predloitev ponudbe

  Ponudba za izvedbo del mora vsebovati investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu,

  kanalizaciji in investicijsko vzdrevalna dela vodovodnih hinih prikljukov na

  predmetnem vodovodu.

  Skupno ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Javno komunalno

  podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domale. Na kuverti mora biti vidna oznaka:

  NE ODPIRAJ NE ODPIRAJ NE ODPIRAJ NE ODPIRAJ PONUDBA PONUDBA PONUDBA PONUDBA ---- Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in

  vodovodnih hinih prikljukih na Viru vodovodnih hinih prikljukih na Viru vodovodnih hinih prikljukih na Viru vodovodnih hinih prikljukih na Viru ---- Kolika ulicaKolika ulicaKolika ulicaKolika ulica

  Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (v nadaljevanju: ponudnik) lahko ponudbo

  dostavi osebno na sede Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230

  Domale (tajnitvo, soba t. 8), do zahtevanega datuma in ure. Vsaka ponudba, ki jo

  prejme investitor po navedenem roku za predloitev ponudb, se zaprta vrne ponudniku.

  1.41.41.41.4 Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacijePojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacijePojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacijePojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije

  Gospodarski subjekt lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno

  dokumentacijo in sicer tako, da polje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih

  naroil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do do do do 21. 04. 2016 do 12:0021. 04. 2016 do 12:0021. 04. 2016 do 12:0021. 04. 2016 do 12:00.... Na

  zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, investitor ne bo odgovarjal.

  Investitor bo v najkrajem asu objavil odgovore na portalu javnih naroil, na spletni

  strani: www.enarocanje.si.

  Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naroil sestavni del razpisne

  dokumentacije in obvezujoi za vse ponudnike.

 • 5

  Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko investitor spremeni ali dopolni razpisno

  dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo investitor objavil na portalu

  javnih naroil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

  Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na

  portalu javnih naroil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoi za vse

  ponudnike.

  e bo prilo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo investitor v skladu s

  potrebnim asom za pripravo ponudb na podlagi upotevanja sprememb, ustrezno

  podaljal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in

  obveznosti investitorja in ponudnikov veejo na nove roke, ki posledino izhajajo iz

  podaljanega roka za oddajo ponudb.

  1.51.51.51.5 Pogoji za priznanje sposobnostiPogoji za priznanje sposobnostiPogoji za priznanje sposobnostiPogoji za priznanje sposobnosti

  Vsak ponudnik mora za prevzeti posel predloiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih,

  ekonomsko-finannih, kadrovskih in tehninih pogojev. V nasprotnem primeru bo

  njegova ponudba oznaena za nepopolno in izloene iz nadaljnjega postopka.

  Osnovna sposobnost:Osnovna sposobnost:Osnovna sposobnost:Osnovna sposobnost:

  a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi

  ministrstvo, pristojno za finance.

  b. Ponudnik je pri pristojnem sodiu ali drugem organu registriran za dejavnost, ki

  jo prevzema v ponudbi.

  c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivih dejanj

  natetih v 1. odstavku 75. lena ZJN-3,

  d. Ponudnik ni v steajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni

  poravnavi ter ni bil podan predlog za zaetek katerega od omenjenih postopkov in

  sodie o tem postopku e ni odloilo, oziroma je sodie pravnomono odloilo o

  potrditvi prisilne poravnave.

  e. Ponudnik v skladu s predpisi drave, kjer ima sede ali dolobami drave

  investitorja, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplaanih obveznosti v zvezi s

  plaili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plaili davkov v vrednosti 50,00

  EUR ali ve.

  f. Ponudnik ni bil s pravnomono sodbo v kateri koli dravi obsojen za prestopek v

  zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

  g. Ponudniku investitor na upravieni podlagi ne more dokazati veliko strokovno

  napako ali hujo kritev poklicnih pravil.

  Naronik mora izloiti iz postopka javnega naroanja ponudnika, ki ne izpolnjuje

  pogoje na podlagi 4. odstavka 75.lena ZJN-3.

  Opomba: TokOpomba: TokOpomba: TokOpomba: Tokaaaa e velja tudi za vse sodelujoe podizvajalcee velja tudi za vse sodelujoe podizvajalcee velja tudi za vse sodelujoe podizvajalcee velja tudi za vse sodelujoe podizvajalce in pin pin pin partnerjeartnerjeartnerjeartnerje....

 • 6

  EkonomskoEkonomskoEkonomskoEkonomsko----finanna sposobnostfinanna sposobnostfinanna sposobnostfinanna sposobnost

  Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v

  predhodnih postopkih javnega naroanja.

  Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  da v zadnjih estih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) in

  Kot dokazilo mora ponudnik predloiti AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni

  podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star najve 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

  Tehnine in kadrovske sposobnostiTehnine in kadrovske sposobnostiTehnine in kadrovske sposobnostiTehnine in kadrovske sposobnosti

  Ponudnik mora predloiti reference za obdobje od leta 2011 do vkljuno leta 2015,

  iz katerih mora izhajati, da je ponudnik izvedel:

  vsaj 5 projektov na javnem vodovodu iz nodularne litine NL v viini najmanj

  134.000 EUR/vsak projekt

  dela na javnem vodovodu v vrednosti pogodb najmanj v viini 268.000 EUR

  letno

  minimalno 556 m1 vodovoda iz nodularne litine NL dimenzije DN 100 oziroma

  veje letno

  vsaj 56 vodovodnih hinih prikljukov letno.

  Reference podizvajalcev se upotevajo, e vsebinsko in vrednostno v celoti

  ustrezajo zahtevam razpisa.

  Ponudnik mora navesti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 77. lena

  ZGO-1.

  1.61.61.61.6 Dodatne gradnjDodatne gradnjDodatne gradnjDodatne gradnje ali storitvee ali storitvee ali storitvee ali storitve

  Investitor si pridruje pravico, da naroilo za morebitne dodatne gradnje ali storitve, ki

  predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v predmetnem

  naroilu, odda izvajalcu osnovnega naroila po postopku s pogajanji brez predhodne

  objave in z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi. Aneks se lahko sklene do

  najve 30% vrednosti pogodbenih del.

 • 7

  1.71.71.71.7 Merila za izbiro najugodneje ponudbeMerila za izbiro najugodneje ponudbeMerila za izbiro najugodneje ponudbeMerila za izbiro najugodneje ponudbe

  Merilo za izbiro najugodneje ponudbe je najnija cenanajnija cenanajnija cenanajnija cena....

  V kolikor ve ponudnikov odda ponudbo z enako najnijo ceno, se teje kot

  najugodneja ponudba tista, ki je bila prej oddana.

 • 8

  2. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

  2.1 Ponudbena dokumentacija2.1 Ponudbena dokumentacija2.1 Ponudbena dokumentacija2.1 Ponudbena dokumentacija

  Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno

  z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje

  listine:

  Obrazec 1A in 1B: PONUDBA

  Obrazec 2 : IZJAVA O POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAK

  Obrazec 3 : PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

  Obrazec 4 : PODATKI O PODIZVAJALCU

  Obrazec 5 : IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

  Obrazec 6 : POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE

  EVIDENCE PRAVNIH OSEB

  Obrazec 7 : POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE

  EVIDENCE FIZINIH OSEB

  Obrazec 8 : IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI

  Obrazec 9: S.BON-1/P, oziroma BON 1/SP

  Obrazec 10: PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

  Obrazec 11: IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN TEHNINIMI

  SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE

  INFRASTRUKTURE(UPORABLJENI MATERIALI)

  Obrazec 12: PODATKI O REFERENNEM DELU

  Obrazec 13 : VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

  Obrazec 13A: VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne

  ponudbe)

  Obrazec 14 : VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH

  OBVEZNOSTI.

  Obrazec 15 : VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V

  GARANCIJSKEM ROKU

  Obrazec 15A: VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V

  GARANCIJSKEM ROKU

  Obrazec 16 : VZOREC POGODBE

  Obrazec 16A: VZOREC POGODBE

  Obrazec 17: IZJAVA

  2.2 Navodila za izpo2.2 Navodila za izpo2.2 Navodila za izpo2.2 Navodila za izpolnjevanje ponudbene dokumentacijelnjevanje ponudbene dokumentacijelnjevanje ponudbene dokumentacijelnjevanje ponudbene dokumentacije

  Listine se izpolni, podpie in zloi po gornjem zaporedju.

 • 9

  Navedbe v predloenih listinah morajo izkazovati aktualna in resnina stanja ter morajo

  biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, e je

  izvirnik posebej zahtevan.

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1: : : : PONUDBAPONUDBAPONUDBAPONUDBA

  Ponudnik izpolni in podpie obrazca 1A in 1B. Poleg tega mora biti predloen tudi

  izpolnjen popis del. Upotevane in finanno vrednotene morajo biti vse zahtevane

  postavke iz popisa del. Popis del s koliinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je

  sestavni del ponudbe.

  Popis del/predraun se predloi v natisnjeni (2 izvoda!) in elektronski obliki (na CD) .

  Skupna ponudbaSkupna ponudbaSkupna ponudbaSkupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa ve ponudnikov (v

  nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do investitorja, partnerji neomejeno solidarno

  odgovarjajo za pripravljeno ponudbo in izvedbo celotnega naroila. V ponudbi mora biti

  obvezno navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel vsak

  od partnerjev prevzema.

  V primeru, da skupina ponudnikov predloi skupno ponudbo, mora vsak ponudnik

  posamino izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo

  podati zahtevane dokumente posamino.

  Pogoje kot je ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnini

  pogoji in kadrovska sposobnost lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi

  ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani

  vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

  Vsak od partnerjev, ki nastopajo s skupno ponudbo, mora izpolniti obrazce 2, 3, 4, 5,

  6, 7, 8 in 16 in 16A, 17 ter predloiti prilogo 9, skupno pa izpolnijo obrazce 1A in 1B,

  10, 11, 12, 13 in 15. Pogoje iz naslova viine istih prihodkov od prodaje partnerji

  lahko izpolnjujejo kumulativno. Pogodbo podpiejo vsi partnerji pri skupni ponudbi.

  Obrazec 2: Obrazec 2: Obrazec 2: Obrazec 2: IZJAVAIZJAVAIZJAVAIZJAVA O POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAKO POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAKO POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAKO POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAK

  Ponudnik izpolni in podpie priloeno izjavo.

  Obrazec 3: Obrazec 3: Obrazec 3: Obrazec 3: PODATKI O PONUDNIKUPODATKI O PONUDNIKUPODATKI O PONUDNIKUPODATKI O PONUDNIKU

  Podatke izpolni vsak ponudnik, ki prevzema doloen posel.

  Obrazec 4: Obrazec 4: Obrazec 4: Obrazec 4: PODATKI O PODIZVAJALCU PODATKI O PODIZVAJALCU PODATKI O PODIZVAJALCU PODATKI O PODIZVAJALCU

  e namerava ponudnik izvesti javno naroilo s podizvajalci, morajo vsi podizvajalci

  izpolniti in podpisati Obrazec 4, ki je hkrati tudi obvezna priloga k pogodbi.

  Ponudnik, ki izvaja javno naroilo z enim ali ve podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi

  pogodbe z investitorjem ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

 • 10

  Podizvajalec mora investitorju posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim

  naronikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

  Obrazec 5: Obrazec 5: Obrazec 5: Obrazec 5: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

  Ponudnik, v kolikor javnega naroila ne bo izvajal s podizvajalci, podpie priloeno

  izjavo.

  Obrazec 6: Obrazec 6: Obrazec 6: Obrazec 6: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE

  EVIDENCE PRAVNIH OSEBEVIDENCE PRAVNIH OSEBEVIDENCE PRAVNIH OSEBEVIDENCE PRAVNIH OSEB

  Ponudnik izpolni in podpie priloeno izjavo v dveh izvodih. En izvod priloiti v

  ponudbo, drugi izvod priloiti k ponudbi loeno izven vezave.

  Obrazec 7: Obrazec 7: Obrazec 7: Obrazec 7: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE

  EVIDENCE FIZINIH OSEBEVIDENCE FIZINIH OSEBEVIDENCE FIZINIH OSEBEVIDENCE FIZINIH OSEB

  Zakoniti zastopnik ponudnika izpolni in podpie priloeno izjavo v dveh izvodih. En

  izvod priloiti v ponudbo, drugi izvod priloiti k ponudbi loeno izven vezave.

  Obrazec 8: Obrazec 8: Obrazec 8: Obrazec 8: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

  Ponudnik izpolni in podpie priloen obrazec.

  Priloga 9: Priloga 9: Priloga 9: Priloga 9: IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO ---- FINANNIH POGOJEVFINANNIH POGOJEVFINANNIH POGOJEVFINANNIH POGOJEV

  Ponudnik predloi S.BON-1/P oz. BON-1/SP.

  Obrazec 10: Obrazec 10: Obrazec 10: Obrazec 10: PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIHPODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIHPODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIHPODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

  Ponudnik izpolni in podpie priloen obrazec.

  Obrazec 11:Obrazec 11:Obrazec 11:Obrazec 11: IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN

  TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA

  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE(UPORABLJENI MATERIALI)KOMUNALNE INFRASTRUKTURE(UPORABLJENI MATERIALI)KOMUNALNE INFRASTRUKTURE(UPORABLJENI MATERIALI)KOMUNALNE INFRASTRUKTURE(UPORABLJENI MATERIALI)

  Ponudnik izpolni in podpie priloen obrazec.

  Obrazec 12: Obrazec 12: Obrazec 12: Obrazec 12: PODATKI O REFERENNEM DELUPODATKI O REFERENNEM DELUPODATKI O REFERENNEM DELUPODATKI O REFERENNEM DELU

  Ponudnik izpolni in podpie priloen obrazec.

  OOOObrazci 13,13A,brazci 13,13A,brazci 13,13A,brazci 13,13A,14, 1514, 1514, 1514, 15,15A,15A,15A,15A:::: FINANNA ZAVAROVANJAFINANNA ZAVAROVANJAFINANNA ZAVAROVANJAFINANNA ZAVAROVANJA

  Ponudnik predloi banno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe, ki

  vsebinsko ne odstopa od obrazca 13,13A ter s strani ponudnika podpisana obrazca 14

  in 15.

  V primeru skupne ponudbe naronik garancije za resnost ponudbe tudi solidarno

  odgovarja za ravnanja in opustitve svojega partnerja, ki bi povzroila katerega od

  natetih razlogov za unovitev.

  Garancije morajo biti brezpogojne in plaljive na prvi poziv. Vsebinsko ne smejo

  odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije.

 • 11

  Kot garancija je sprejemljiv tudi denarni depozitdenarni depozitdenarni depozitdenarni depozit pri investitorju. Viina depozita in

  razlogi za njegovo izplailo so enaki kot pri bannih garancijah oz. kavcijskih

  zavarovanjih za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo

  napak v garancijski dobi.

  V primeru denarnega depozita za resnost ponudbe ponudnik v ponudbi predloi

  potrdilo o nakazilu sredstev na raun investitorja SI56 01223 0100001491, sklic:

  234000. Po poteku roka se denarni depoziti vraajo na podlagi zahtevka deponenta.

  Obrazec 16Obrazec 16Obrazec 16Obrazec 16 in 16Ain 16Ain 16Ain 16A: : : : VZOREC POGODBEVZOREC POGODBEVZOREC POGODBEVZOREC POGODBE

  Priloeni sta dve pogodbi: vzorec pogodbe za izvedbo investicijsko vzdrevalnih del na

  vodovodu, kanalizaciji in vzorec pogodbe investicijsko vzdrevalnih del hinih

  prikljukov na predmetnem vodovodu.

  Pogodbi iz razpisne dokumentacije morata biti izpolnjeni in podpisani.

  Sklenitev pogodbeSklenitev pogodbeSklenitev pogodbeSklenitev pogodbe

  Izbrani ponudnik je dolan najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu poziva

  investitorja skleniti pogodbo, sicer investitor lahko sklepa, da ponudnik odstopa od

  sklenitve pogodbe. V tem primeru je investitor upravien unoviti garancijo za resnost

  ponudbe.

  Obrazec 17: Obrazec 17: Obrazec 17: Obrazec 17: IZJAVAIZJAVAIZJAVAIZJAVA

  Izbrani ponudnik, mora na investitorjev poziv v postopku javnega naroanja ali pri

  izvajanju javnega naroila posredovati podatke o:

  svojih ustanoviteljih, drubenikih, vkljuno s tihimi drubeniki, delniarjih,

  komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastnikih deleih navedenih oseb;

  gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolobe zakona, ki ureja gospodarske

  drube, teje, da so z njim povezane drube.

 • 12

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1AAAA

  PONUDBAPONUDBAPONUDBAPONUDBA

  t.: __________________________

  1. Predmet naroila: Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Viru -

  Kolika ulica

  2. Investitor: OBINA : OBINA : OBINA : OBINA DOMALEDOMALEDOMALEDOMALE, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.

  o. o., Savska 34, 1230 Domale

  3. Ponudnik:

  4. Ponudbena cena:

  ponudbena cena (brez DDV): EUR

  DDV: EUR

  ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

  5. Ponudba velja do _______________(180 dni).

  6. Javno naroilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli

  na drugega izvajalca.

  7. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

  V _____________, dne_______________

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 13

  Obrazec 1BObrazec 1BObrazec 1BObrazec 1B

  PONUDBAPONUDBAPONUDBAPONUDBA

  t.: __________________________

  1.1.1.1. Predmet naroila: Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodnih hinih prikljukih na Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodnih hinih prikljukih na Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodnih hinih prikljukih na Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodnih hinih prikljukih na

  Viru Viru Viru Viru ---- Kolika ulicaKolika ulicaKolika ulicaKolika ulica

  2. Investitor: Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.d. o. o.d. o. o.d. o. o., Savska 34, 1230 Domale

  3. Ponudnik:

  4. Ponudbena cena:

  ponudbena cena (brez DDV) : EUR

  DDV: EUR

  ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

  5. Ponudba velja do ____________________(180 dni).

  6. Javno naroilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli

  na drugega izvajalca.

  7. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

  V _____________, dne_______________

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 14

  Obrazec 2Obrazec 2Obrazec 2Obrazec 2

  IZJAVA IZJAVA IZJAVA IZJAVA

  O POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAKO POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAKO POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAKO POPRAVI OITNIH RAUNSKIH NAPAK

  Soglaamo, da pooblaeni investitor popravi oitne raunske napake v ponudbi, ki so

  ugotovljene pri raunskem preverjanju ponudb.

  Pooblaeni investitor bo oitne raunske napake odpravil ob pisnem soglasju

  ponudnika na naslednji nain:

  - kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraenimi v tevilkah in zneski, izraenimi z

  besedami, bo investitor upoteval zneske, izraene v tevilkah;

  - kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo investitor

  upoteval ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preraunal ceno z DDV;

  - kjer se bo pojavila napaka v mnoenju cene na enoto in koliine, bo investitor

  upoteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnoek;

  - kjer se bo pojavila napaka v setevku, bo investitor popravil setevek.

  Pri odpravi raunskih napak se koliina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 15

  Obrazec 3Obrazec 3Obrazec 3Obrazec 3

  PODATKI O PODATKI O PODATKI O PODATKI O PONUDNIKUPONUDNIKUPONUDNIKUPONUDNIKU

  V ponudbi nastopamo kot: ______________________________________________________

  (glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

  Firma / naziv:

  Naslov:

  Zakoniti zastopnik oz. oseba

  pooblaena za podpis pogodbe:

  Matina tevilka:

  Identifikacijska tevilka za DDV:

  tevilka transakcijskega rauna:

  Telefon:

  E-pota:

  Izjavljamo da smo pri:

  ___________________________________________________________________

  (organ, pri katerem je ponudnik registriran)

  registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  Investitorju dovoljujem, da nae navedbe preveri v uradnih evidencah dravnih organov,

  organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni

  mono preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v doloenem roku

  predloili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 16

  Obrazec 4Obrazec 4Obrazec 4Obrazec 4

  PODATKI O PPODATKI O PPODATKI O PPODATKI O PODIZVAJALCUODIZVAJALCUODIZVAJALCUODIZVAJALCU

  Firma / naziv:

  Naslov:

  Zakoniti zastopnik oz. oseba

  pooblaena za podpis pogodbe:

  Matina tevilka:

  Identifikacijska tevilka za DDV:

  tevilka transakcijskega rauna:

  Telefon:

  E-pota:

  Vrsta del oz. predmet:

  Koliina:

  Vrednost del:

  Kraj izvedbe del:

  Rok izvedbe del:

  Soglaamo, da investitor nae terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

  podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi

  naroila____________________________________ plauje neposredno na na transakcijski raun, in

  sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji,

  ki jo bo investitorju izstavil izvajalec.

  V skladu s predpisi drave, kjer imamo sede oz. dolobami drave investitorja, na dan oddaje

  ponudbe nimamo zapadlih, neplaanih obveznosti dajatev in drugih denarnih nedavnih

  obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finanno upravo, v vrednosti 50,00 EUR ali ve.

  Investitorju dovoljujemo, da nae navedbe preveri v uradnih evidencah dravnih organov, organov

  lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni mono preveriti v

  uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v doloenem roku predloili zahtevana dodatna

  dokazila o izpolnjevanju pogojev.

  Podizvajalec

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

  Opomba: Opomba: Opomba: Opomba:

  Obrazec jeObrazec jeObrazec jeObrazec je potrebno izpolniti le v primeru, e ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je potrebno izpolniti le v primeru, e ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je potrebno izpolniti le v primeru, e ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je potrebno izpolniti le v primeru, e ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je

  obrazec 4 tudi priloga k pogodbi.obrazec 4 tudi priloga k pogodbi.obrazec 4 tudi priloga k pogodbi.obrazec 4 tudi priloga k pogodbi.

  Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujoega podizvajalca.Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujoega podizvajalca.Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujoega podizvajalca.Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujoega podizvajalca.

 • 17

  Obrazec 5Obrazec 5Obrazec 5Obrazec 5

  IZJAVA PONUDNIKA,IZJAVA PONUDNIKA,IZJAVA PONUDNIKA,IZJAVA PONUDNIKA,

  DA NE NASTOPA S PODIZVAJADA NE NASTOPA S PODIZVAJADA NE NASTOPA S PODIZVAJADA NE NASTOPA S PODIZVAJALCILCILCILCI

  Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci, ter smo seznanjeni z doloili zakonodaje na

  podroju javnega naroanja.

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 18

  Obrazec 6Obrazec 6Obrazec 6Obrazec 6

  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

  IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEBIZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEBIZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEBIZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

  Predmet naroila: Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih

  hinih prikljukih na Viru hinih prikljukih na Viru hinih prikljukih na Viru hinih prikljukih na Viru ---- Kolika ulicaKolika ulicaKolika ulicaKolika ulica

  Investitor: OBINA DOMALE, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d. o.

  o., Savska 34, 1230 Domale

  PodPodPodPodatki o ponudnikuatki o ponudnikuatki o ponudnikuatki o ponudniku

  Polno ime oz. naziv:

  Sede:

  tevilka vpisa v sodni register (t.

  vloka):

  Matina tevilka podjetja:

  Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaam investitorja, da za potrebe preverjanje izpolnjevanja pogojev

  v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naroila, pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz

  kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti za kazniva dejanja ki so

  opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, t. 50/12 uradno preieno besedilo; v nadaljnjem

  besedilu: KZ-1) in nateta v dolobi 75.lena ZJN-3.

  Ponudnik

  _____________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ___________________

  (podpis)

 • 19

  Obrazec 7Obrazec 7Obrazec 7Obrazec 7

  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

  IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZINIH OSEBIZ KAZENSKE EVIDENCE FIZINIH OSEBIZ KAZENSKE EVIDENCE FIZINIH OSEBIZ KAZENSKE EVIDENCE FIZINIH OSEB

  Predmet naroila: Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih

  hinih prikljukih na Viru hinih prikljukih na Viru hinih prikljukih na Viru hinih prikljukih na Viru ---- Kolika ulicaKolika ulicaKolika ulicaKolika ulica

  Investitor: OBINA DOMALE, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.,

  Savska 34, 1230 Domale

  Spodaj podpisani, pooblaam investitorja, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega

  razpisa pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizinih oseb Ministrstva za pravosodje o

  nekaznovanosti za kazniva dejanja ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list

  RS, t. 50/12, 54/2015, KZ-1) in v zvezi z dolobami 75.lena ZJN-3.

  Zakoniti zastopnik

  ____________________________

  (ime in priimek zakonitega zastopnika)

  ____________________________

  (podpis)

  Opomba:Opomba:Opomba:Opomba:

  ObrazecObrazecObrazecObrazec 7 predloijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika.7 predloijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika.7 predloijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika.7 predloijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika.

  Podatki o fizini osebi Podatki o fizini osebi Podatki o fizini osebi Podatki o fizini osebi zakonitem zastopnikuzakonitem zastopnikuzakonitem zastopnikuzakonitem zastopniku

  Ime in priimek zakonitega

  zastopnika:

  EMO:

  Datum rojstva:

  Kraj rojstva:

  Obina rojstva:

  Drava rojstva:

  Stalno/zaasno bivalie: Ulica in hina

  tevilka Potna tevilka in pota

  Dravljanstvo:

 • 20

  Obrazec 8Obrazec 8Obrazec 8Obrazec 8

  IZJAVA IZJAVA IZJAVA IZJAVA

  O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

  PonudnikPonudnikPonudnikPonudnik::::_____________________________________________________

  Izjavljamo, da:

  - nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi

  ministrstvo, pristojno za finance,

  - smo pri pristojnem sodiu ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo

  prevzema v ponudbi.

  - ne mi ne na zakoniti zastopnik ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivih

  dejanj natetih v 1. odstavku 75. lena ZJN-3,

  - nismo v steajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni

  poravnavi ter ni bil podan predlog za zaetek katerega od omenjenih

  postopkov in sodie o tem postopku e ni odloilo, oziroma je sodie

  pravnomono odloilo o potrditvi prisilne poravnave,

  - v skladu s predpisi drave, kjer imamo sede ali dolobami drave investitorja,

  na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplaanih obveznih dajatev in

  drugih denarnih nedavnih obveznost v skladu z zakonom, ki ureja finanno

  upravo v vrednosti 50,00 EUR ali ve,

  - nismo bili s pravnomono sodbo v kateri koli dravi obsojeni za prestopek v

  zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem

  - nam investitor na upravieni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake

  ali huje kritve poklicnih pravil

  Investitorju dovoljujemo, da nae navedbe preveri v uradnih evidencah dravnih

  organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki

  jih ni mono preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v doloenem

  roku predloili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

  V _____________, dne_______________

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 21

  Obrazec Obrazec Obrazec Obrazec 10101010

  PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIHPODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIHPODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIHPODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

  Ime in priimek: ___________________________________

  Strokovna izobrazba: ___________________________________

  Funkcija: ___________________________________

  (odgovorni vodja del)

  Datum in tevilka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:

  Datum: __________________

  tevilka potrdila: __________________

  Delovne izkunje

  pri gradnji: __________________let

  Identifikacijska t. IZS: __________________

  Podpis imenovanega

  odgovornega vodje: _______________________________

  Izjavljamo, da so navedeni podatki resnini. Na podlagi poziva bomo investitorju v

  doloenem roku predloili zahtevana dokazila.

  Ponudnik

  _____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  _____________________________

  (podpis)

 • 22

  Obrazec 11Obrazec 11Obrazec 11Obrazec 11

  IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNINIMI POGOJI IN TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA

  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)

  Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hinih prikljukih

  na Viru na Viru na Viru na Viru ---- Kolika ulicaKolika ulicaKolika ulicaKolika ulica

  V predraunu so upotevani materiali po naslednjih standardih:

  Cestna kapa za hini prikljuekCestna kapa za hini prikljuekCestna kapa za hini prikljuekCestna kapa za hini prikljuek: DN 125 iz NL materiala (EN-GJS-500-7 po SIST EN

  1563, skupna masa 6,5 kg od tega pokrov 1,5 kg +/- 3%), detajl

  Cestna kapa za zasun, zranik, blatnikCestna kapa za zasun, zranik, blatnikCestna kapa za zasun, zranik, blatnikCestna kapa za zasun, zranik, blatnik: DN 200 iz NL materiala (EN-GJS-500-7 po SIST

  EN 1563, skupna masa 12 kg od tega pokrov 4 kg +/- 3%) , detajl

  Cestna kapa za hidrant ovalna:Cestna kapa za hidrant ovalna:Cestna kapa za hidrant ovalna:Cestna kapa za hidrant ovalna: iz NL materiala (EN-GJS-500-7 po SIST EN 1563, skupna

  masa 28 kg od tega pokrov 13 kg +/- 3%), detajl

  Drog za tablico:Drog za tablico:Drog za tablico:Drog za tablico:

  - korozijsko zaiten H = 2,5 m, fi = 50 mm.

  Vijak za tablico: Vijak za tablico: Vijak za tablico: Vijak za tablico:

  - nerjavee jeklo,

  - 5 x 40mm,

  - polokrogla glava.

  Podzemni hidrantiPodzemni hidrantiPodzemni hidrantiPodzemni hidranti

  PODZEMNI HIDRANTI morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Liti deli hidranta so

  izdelani iz nodularne litine, zunanja cev pri vgradbeni globini Rd 1000 in Rd 1250 iz

  nerjeveega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270

  antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o ivilski neoporenosti izdan od slovenske

  intitucije (upotevajo KTW priporoila) v skladu s slovensko zakonodajo. Hidrant

  mora biti certificiran od priglaenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno

  direktivo 89/106 EEC. Hidrant mora biti oznaen s tevilko standarda po katerem je

  izdelan, tevilko priglaenega organa, ki je izvajal certifikacijo in tevilko veljavnega

  certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na povrini, ki je iz

  nerjeveega materiala AISI 304

  Nadzemni hidrantNadzemni hidrantNadzemni hidrantNadzemni hidrant

  NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80

  mora imeti dva "C" prikljuka ter en "B" prikljuek, dimenzija 100 pa mora imeti dva B

 • 23

  prikljuka in en A prikljuek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz

  nodularne litine, zunanja cev iz nerjeveega materiala AISI 304, zaporni element

  hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o ivilski

  neoporenosti, izdan od slovenske intitucije (upotevajo KTW priporoila) v skladu s

  slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant

  mora biti certificiran od priglaenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno

  direktivo 89/106 EEC. Hidrant mora biti oznaen s tevilko standarda po katerem je

  izdelan, tevilko priglaenega organa, ki je izvajal certifikacijo in tevilko veljavnega

  certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta prepreiti iztok vode

  iz omreja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360. Gumirani zaporni element hidranta

  mora tesniti v ventilu na povrini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Nastavek za

  klju mora omogoati upravljanje hidranta s standardnim kljuem po DIN 3223 najmanj

  z dvema oprijemoma, kot objemni klju z zatikom fi 90 in nasadni klju S 70.

  Cevi: Cevi: Cevi: Cevi:

  - material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

  - zunanja zaita:zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al) debeline 400 g/m2

  in premaz SIST EN 545:2010,

  - notranja zaita: cementna malta SIST EN 545:2010,

  - spoji: navadni,sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

  - razred cevi C40 po SIST EN 545:2010,

  - dimenzije prirobnic: ISO 2531, ISO 7005-2,

  - izvrtine na prirobnici: ISO 2531, ISO 7005-2,

  - vijaki in matice: ISO 4014, ISO 4032,

  - doline: 6 m,

  - Obojno tesnilo mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkueno skupaj

  s cevmi (certifikat preizkusa),

  - certifikat za cevi,

  Obojni fazoni:Obojni fazoni:Obojni fazoni:Obojni fazoni:

  - material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

  - zunanja in notranja zaita: epoksi zaito po postopku kataforeze min.

  debeline 70 mikronov oz. po klasinem postopku min. debeline 250 mikronov,

  - standardni obojni fazonski kosi imajo navadni, sidrni ali raztavljivi sidrni spoj,

  - Obojno tesnilo mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkueno skupaj

  s fazoni (certifikat preizkusa),

  - certifikat za fazone,

  Cevi in obojni fazoni so istega proizvajalca.Cevi in obojni fazoni so istega proizvajalca.Cevi in obojni fazoni so istega proizvajalca.Cevi in obojni fazoni so istega proizvajalca.

 • 24

  Prirobnini fazoni:Prirobnini fazoni:Prirobnini fazoni:Prirobnini fazoni:

  - material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

  - zunanja in notranja zaita: epoksi zaito po postopku kataforeze min.

  debeline 70 mikronov oz. po klasinem postopku min. debeline 250 mikronov,

  - standardni prirobnini fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico razen FF

  kosov, ki imajo lahko fiksno prirobnico,

  - certifikat za fazone,

  Loputa prirobnina: Loputa prirobnina: Loputa prirobnina: Loputa prirobnina:

  - material ohija in lopute GS 500-7 z epoxy zaito min. debeline 250 mikronov,

  - vgradne mere ISO 5752, serija 14,

  - izvrtina na prirobnici: ISO 7005 2, ISO 2531,

  - preskusi tlani ISO 5208 ali DIN 3230 del 3,

  - material vreteno: nerjavee jeklo,

  - EPDM tesnilo na loputi omogoa 100% obojestransko tesnenje (po W270 in KTW

  priporoilih),

  - sede iz nerjaveega jekla je uvaljan v ohije.

  EV ZASUNI PRIROBNINIEV ZASUNI PRIROBNINIEV ZASUNI PRIROBNINIEV ZASUNI PRIROBNINI

  EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaito

  minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaiten z EPDM elastomerno gumo.

  Vreteno zasuna je izdelano iz nerjaveega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata

  biti ivilsko neoporena, odobrena s strani slovenske intitucije (upotevajo KTW

  priporoila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W

  270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 (priloena izjava o skladnosti od

  proizvajalca). Drsno tesnilni obro vretena v kapi zasuna mora biti izdelan iz poliamida

  zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljih drsnih lastnosti. Konstrukcija zasuna mora

  omogoati pritrditev vgradbene garniture brez dodatnih zatiev oziroma vijakov na

  vretenu zasuna.

  Vgradilna garnitura teleskopska za EV prirobnine zasuneVgradilna garnitura teleskopska za EV prirobnine zasuneVgradilna garnitura teleskopska za EV prirobnine zasuneVgradilna garnitura teleskopska za EV prirobnine zasune

  Zunanja zaita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del

  garniture mora omogoati pritrditev na zasun brez dodatnih zatiev ali vijakov skozi

  vreteno zasuna. Na zgornjem delu garniture morajo biti pritrjene roice iz nerjeveega

  materiala, ki omogoajo enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijaenja, na

  robustno podlono ploo iz umetnega materiala, litoelezne cestne kape. Sklopka ki

  povezuje vreteno zasuna in drog garniture mora biti izdelana iz nerjavnega jekla.

  NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVINAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVINAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVINAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVI

  Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelni iz nodularne litine in zaiteni z ivilsko

  neoporeno prano epoxy barvo RAL 5005. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz

  nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala. Tesnilni elementi, ki so v

  kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima

  certifikat o ivilski neoporenosti izdan od slovenske intitucije (upotevajo KTW

 • 25

  priporoila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogoati vrtanje

  in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni prikljuek mora omogoati klasini

  vijani spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena adapterja dimenzij 3/4 '',

  1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija zasuna mora omogoati pritrditev vgradilne

  garniture brez dodatnih zatiev ali vijakov na vretenu zasuna.

  NAVRTNI NAVRTNI NAVRTNI NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVIZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVIZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVIZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVI

  Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaiteni z

  ivilsko neoporeno prano epoxy barvo RAL 5005. Objemka glavne cevi mora biti

  izdelana kot streme iz nerjavnega materiala, povrina, ki nalega na cev mora biti

  obloena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz

  EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o ivilski neoporenosti izdan od

  slovenske intitucije (upotevajo KTW priporoila) v skladu s slovensko zakonodajo.

  Izvedba zasuna mora omogoati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni

  prikljuek mora omogoati klasini vijani spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega

  kolena adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija zasuna mora

  omogoati pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih zatiev ali vijakov na vretenu

  zasuna.

  VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNEVGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNEVGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNEVGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE

  Zunanja zaita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del

  garniture mora omogoati pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatiev na vretenu

  zasuna in vijaenja garniture. Tesen nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro

  zaito vretena pred zunanjimi vplivi.

  Ventil odzrani, podzemna vgradnja: Ventil odzrani, podzemna vgradnja: Ventil odzrani, podzemna vgradnja: Ventil odzrani, podzemna vgradnja:

  - material ohija GGG400,

  - vgradne izvrtine na prirobnici: DIN 2531,

  - antikorozijska zaita PN: 16 bar,

  - funkcije (polnjenje praznjenje, mehurki),

  - dodatno vgrajen izpustni ventil za kontrolo delovanja

  - max. zrani pretok 3,2 m3/min

  - prirobnica DN 50: DIN 2501

  Cev PEHD 100, Cev PEHD 100, Cev PEHD 100, Cev PEHD 100, S5 v kolutu: SIST EN 12201S5 v kolutu: SIST EN 12201S5 v kolutu: SIST EN 12201S5 v kolutu: SIST EN 12201

  LOVILNIKI NESNAGE PRIROBNINILOVILNIKI NESNAGE PRIROBNINILOVILNIKI NESNAGE PRIROBNINILOVILNIKI NESNAGE PRIROBNINI

  Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlano direktivo PED

  97/23/EC. Liti deli prirobninega lovilnika nesnage morajo biti zaiteni z ivilsko

  neoporeno prano epoxy barvo RAL 5005 odobreno s strani slovenske intitucije

  (upotevajo KTW priporoila), v skladu z slovensko zakonodajo.

 • 26

  Tesnila za prirobniceTesnila za prirobniceTesnila za prirobniceTesnila za prirobnice

  Tesnila morajo biti iz EPDM in NBR gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo.

  Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obro in so profilirane oblike (na notranjem

  premeru ojaitev okrogle oblike).

  Vijaki in matice: s estrobo glavo Vijaki in matice: s estrobo glavo Vijaki in matice: s estrobo glavo Vijaki in matice: s estrobo glavo

  - Imenska dolina ISO,

  - pocinkani,

  - razred trdnosti 8.8,

  - metrski navoj ISO.

  Spojka Spojka Spojka Spojka ---- lona ISO fitting:lona ISO fitting:lona ISO fitting:lona ISO fitting:

  - za PE cevi: DIN 8074,

  - za cevi iz jeklene litine: DIN 1691.

  Vodomerni jaki:Vodomerni jaki:Vodomerni jaki:Vodomerni jaki:

  - PEHD termo tipski jaek fi 500, h 1m, po detajlu iz projekta.

  Vsi artikli zagotavljajo ivilsko neoporenost.Vsi artikli zagotavljajo ivilsko neoporenost.Vsi artikli zagotavljajo ivilsko neoporenost.Vsi artikli zagotavljajo ivilsko neoporenost.

  Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.

  Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebnZa vsak sklop materialov v ponudbi je potrebnZa vsak sklop materialov v ponudbi je potrebnZa vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in o napisati ime proizvajalca, tip artikla in o napisati ime proizvajalca, tip artikla in o napisati ime proizvajalca, tip artikla in

  priloiti izjavo o lastnostih (ZGPropriloiti izjavo o lastnostih (ZGPropriloiti izjavo o lastnostih (ZGPropriloiti izjavo o lastnostih (ZGPro----1, Ur.l.RS, t.82/2013) ter pripadajoi certifikat o 1, Ur.l.RS, t.82/2013) ter pripadajoi certifikat o 1, Ur.l.RS, t.82/2013) ter pripadajoi certifikat o 1, Ur.l.RS, t.82/2013) ter pripadajoi certifikat o

  skladnosti proizvodov s standardom, poroilo, ki se nanaa na Izjavo o skladnosti za skladnosti proizvodov s standardom, poroilo, ki se nanaa na Izjavo o skladnosti za skladnosti proizvodov s standardom, poroilo, ki se nanaa na Izjavo o skladnosti za skladnosti proizvodov s standardom, poroilo, ki se nanaa na Izjavo o skladnosti za

  stik s pitno vodo ter tehnini oziromstik s pitno vodo ter tehnini oziromstik s pitno vodo ter tehnini oziromstik s pitno vodo ter tehnini oziroma kataloki list, iz katerega bodo razvidne a kataloki list, iz katerega bodo razvidne a kataloki list, iz katerega bodo razvidne a kataloki list, iz katerega bodo razvidne

  zahtevane karakteristike.zahtevane karakteristike.zahtevane karakteristike.zahtevane karakteristike.

  Priloga: potrdila, atesti in certifikatiPriloga: potrdila, atesti in certifikatiPriloga: potrdila, atesti in certifikatiPriloga: potrdila, atesti in certifikati

 • 27

  Priloga: atesti in certifikatiPriloga: atesti in certifikatiPriloga: atesti in certifikatiPriloga: atesti in certifikati

  ElementElementElementElement Proizvajalec Proizvajalec Proizvajalec Proizvajalec ---- tiptiptiptip Izjava / Certifikat / Izjava / Certifikat / Izjava / Certifikat / Izjava / Certifikat /

  PoroiloPoroiloPoroiloPoroilo

  ig

  gospodarski subjekt

  (ime in priimek pooblaene

  osebe)

 • 28

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 12222

  PODATKI O REFERENNEM DELUPODATKI O REFERENNEM DELUPODATKI O REFERENNEM DELUPODATKI O REFERENNEM DELU

  Ponudnik: ______________________________________________________

  Izjavljamo, da smo spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s

  pogodbo in navodili investitorja ter da so podatki o referennem delu resnini. Na

  podlagi poziva bomo investitorju v doloenem roku predloili zahtevana dokazila o

  uspeni izvedbi navedenega referennega dela.

  Investitor:

  Naslov investitorja:

  Leto izvedbe:

  Vrednost: EUR brez DDV EUR brez DDV (vrednost celotnega posla) (dele posla gospodarskega subjekta)

  Opis posla, ki ga je

  pri tem referennem

  delu opravil in

  obraunal

  gospodarski

  subjekt, ki nastopa v

  ponudbi:

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 29

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 13333

  VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE

  ZA RESNOST PONUDBEZA RESNOST PONUDBEZA RESNOST PONUDBEZA RESNOST PONUDBE

  Naziv garanta :

  Naronik garancije:

  Kraj in datum :

  Upravienec: OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domale

  Garancija t. : ..........................

  V skladu z javnim razpisom JN. .../., z dne ..........., za izvedbo del:

  ____________________, za potrebe investitorja OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69,

  1230 Domale, je ponudnik _______________ dolan za resnost svoje ponudbe na javnem

  razpisu, preskrbeti investitorju garancijo v viini =6700 EUR

  Garant se zavezuje, da bo plaal navedeni znesek upraviencu e :

  - Ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;

  - Ponudnik v doloenem roku ne predloi zahtevanih stvarnih dokazil za

  navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokae;

  - Izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v doloenem roku;

  - Izbrani ponudnik v doloenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloi garancije

  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

  - Ponudnik v ponudbi poda neresnine podatke ali izjave.

  Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu investitorjevega prvega pisnega

  zahtevka plaali investitorju zgoraj navedeni znesek brez kakrnegakoli dodatnega

  utemeljevanja, e v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi

  izpolnitve najmanj enega zgoraj navedenih primerov.

  Zahtevek za unovitev garancije mora biti predloen pri garantu in mora vsebovati

  originalno pismo investitorja za unovenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

  Ta garancija velja do datuma veljavnosti ponudbe___________in ni prenosljiva.

  Morebitne spore med upraviencem in garantom reuje stvarno pristojno sodie po

  sedeu upravienca.

  GARANT

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 30

  ObrazObrazObrazObrazec 13ec 13ec 13ec 13AAAA

  VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE

  ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)

  Naziv garanta :

  Naronik garancije:

  Kraj in datum :

  Upravienec: OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domale

  Garancija t. : ..........................

  V skladu z javnim razpisom JN. .../., z dne ..........., za izvedbo del:

  _____________________, za potrebe investitorja OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69,

  1230 Domale, sta/so ponudnika/i v skupnem nastopu _____________________ (navedba

  vseh partnerjev v skupni ponudbi) dolna/i za resnost svoje ponudbe na javnem

  razpisu, preskrbeti investitorju garancijo v viini = 6700 EUR.

  Garant se zavezuje, da bo plaal navedeni znesek upraviencu e :

  - Ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;

  - Ponudnik v doloenem roku ne predloi zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v

  ponudbi oziroma svojih navedb ne dokae;

  - Izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v doloenem roku;

  - Izbrani ponudnik v doloenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloi garancije za

  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

  - Ponudnik v ponudbi poda neresnine podatke ali izjave.

  Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu investitorjevega prvega pisnega

  zahtevka plaali investitorju zgoraj navedeni znesek brez kakrnegakoli dodatnega

  utemeljevanja, e v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi

  izpolnitve najmanj enega zgoraj navedenih primerov.

  Zahtevek za unovitev garancije mora biti predloen pri garantu in mora vsebovati

  originalno pismo investitorja za unovenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

  Ta garancija velja do datuma veljavnosti ponudbe______________ in ni prenosljiva.

  Morebitne spore med upraviencem in garantom reuje stvarno pristojno sodie po

  sedeu upravienca.

  GARANT

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 31

  OOOObrazec 1brazec 1brazec 1brazec 14444

  VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE

  ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

  Naziv garanta :

  Kraj in datum :

  Upravienec: OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domale

  Garancija t. : ..........................

  Upravienec in naronik garancije

  ___________________________________________________________________________

  sta dne _______ sklenila pogodbo t. ___________________ za izvedbo javnega

  naroila:___________________.___________________.___________________.___________________.

  Skladno z razpisnimi pogoji in doloili pogodbe je naronik garancije (v primeru skupne

  ponudbe: skupaj s partnerjem v skupni ponudbi ______ (navedba vseh partnerjev v

  skupni ponudbi)) kot izvajalec dolan upraviencu predloiti garancijo za dobro izvedbo

  pogodbenih obveznosti v viini (v viini 5% osnovne pogodbene vrednosti za glavni vod

  z DDV) ____________ EUR.

  S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upraviencu v 15

  dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakren koli ugovor naronik

  garancije, izplaali znesek do viine _____________________________ EUR, e naronik

  garancije ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti, oziroma jih bo izvedel

  nekvalitetno.

  Zahtevek za unovenje garancije mora vsebovati:

  1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovenje garancije:

  Izvajalec ni izpolnil s pogodbo prevzetih obveznosti v dogovorjenem

  roku, kvaliteti ali koliini;

  Izvajalec ni predloil garancije za odpravo pomanjkljivosti v

  garancijskem roku;

  e za izvajanje javnega naroila sklene pogodbo s podizvajalcem, ki ne

  izpolnjuje pogojev za podizvajalca po ZJN-3.

  Ta garancija velja do _______________________ (najmanj 120 dni od uvedbe izvajalca v

  delo) in ni prenosljiva. Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatino ugasne in

  garancije ni mono ve unoviti.

 • 32

  e se bo upravienec kadarkoli v asu veljavnosti te garancije strinjal, da se naroniku

  garancije podalja pogodbeni rok ali v primeru, da naronik garancije ni uspel izpolniti

  pogodbenih obveznosti, se lahko naronik garancije in garant sporazumno dogovorita

  za podaljanje garancije.

  Morebitne spore med upraviencem in garantom reuje stvarno pristojno sodie po

  sedeu upravienca.

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 33

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 15555

  VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE

  ZA ODPRAVO NAPAK V GARZA ODPRAVO NAPAK V GARZA ODPRAVO NAPAK V GARZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKUANCIJSKEM ROKUANCIJSKEM ROKUANCIJSKEM ROKU

  Naziv garanta :

  Kraj in datum :

  Upravienec: OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domale

  Garancija t. : ..........................

  V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, tevilka pogodbe, datum), sklenjeno

  med upraviencem OBINA DOMALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domale in

  naronikom garancije .................................... (naziv izvajalca) za izvedbo (izdelavo,

  dobavo) ............................. (predmet pogodbe) v vrednosti ................................. EUR,

  je naronik garancije dolan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti

  vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z doloili zgoraj citirane pogodbe in

  garancijske izjave.

  S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po

  prejemu prvega pisnega zahtevka upravienca in ne glede na kakren koli ugovor

  naronika garancije izplaali znesek do viine. (v viini 5% vrednosti konne situacije z

  DDV)......................................EUR, e naronik garancije v garancijskem roku oziroma v

  roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova

  garancijske obveznosti.

  Zahtevek za unovitev garancije mora biti predloen garantu in mora vsebovati:

  Originalno pismo upravienca za unovenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

  Ta garancija se zniuje za vsak, po tej garanciji unoveni znesek.

  Ta garancija velja e 30 dni po poteku garancijskega roka, doloenega v zgoraj

  navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja ve in naa obveznost

  avtomatino ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

  Ta garancija ni prenosljiva.

  Morebitne spore med upraviencem in garantom reuje stvarno pristojno sodie po

  sedeu upravienca.

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 34

  Obrazec 15AObrazec 15AObrazec 15AObrazec 15A

  VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE VZOREC GARANCIJE

  ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKUZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKUZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKUZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

  Naziv garanta :

  Kraj in datum :

  Upravienec: Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domale

  Garancija t. : ..........................

  V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, tevilka pogodbe, datum), sklenjeno

  med upraviencem Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230

  Domale in naronikom garancije .................................... (naziv izvajalca) za izvedbo

  (izdelavo, dobavo) ............................. (predmet pogodbe) v vrednosti

  ................................. EUR, je naronik garancije dolan po opravljeni primopredaji v

  garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z

  doloili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

  S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po

  prejemu prvega pisnega zahtevka upravienca in ne glede na kakren koli ugovor

  naronika garancije izplaali znesek do viine. (v viini 5% vednosti konne situacije z

  DDV)......................................EUR, e naronik garancije v garancijskem roku oziroma v

  roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova

  garancijske obveznosti.

  Zahtevek za unovitev garancije mora biti predloen garantu in mora vsebovati:

  Originalno pismo upravienca za unovenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

  Ta garancija se zniuje za vsak, po tej garanciji unoveni znesek.

  Ta garancija velja e 30 dni po poteku garancijskega roka, doloenega v zgoraj

  navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja ve in naa obveznost

  avtomatino ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

  Ta garancija ni prenosljiva.

  Morebitne spore med upraviencem in garantom reuje stvarno pristojno sodie po

  sedeu upravienca.

  Ponudnik

  ____________________________

  (ime in priimek pooblaene osebe)

  ____________________________

  (podpis)

 • 35

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 16666

  VZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODA IN KANALIZACIJEVZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODA IN KANALIZACIJEVZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODA IN KANALIZACIJEVZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODA IN KANALIZACIJE

  INVESTITORINVESTITORINVESTITORINVESTITOR:::: OBINA OBINA OBINA OBINA DOMALEDOMALEDOMALEDOMALE, po pooblastilu in pogodbi Javno

  komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230

  Domale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur

  Ident. t. za DDV: SI54471656

  Matina t. 5227739

  in

  IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC: ___________________________________, ki ga zastopa direktor

  _______________________________

  Ident. t. za DDV: SI

  Matina tevilka:

  tevilka TRR izvajalca : SI56

  skleneta naslednjo

  GRADBENO POGODBOGRADBENO POGODBOGRADBENO POGODBOGRADBENO POGODBO

  I. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBE

  1. len

  S to pogodbo investitor naroa, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih

  del:

  investicijsko vzdrevalna dela na

  Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Viru - Kolika ulica

  po projektu PZI t.projekta: 13-1259/10, ki ga je izdelal PNZ d.o.o., razpisni

  dokumentaciji in ponudbi izvajalca t. ...z dne.

 • 36

  administrativna dela, ki obsegajo predloitev dokazil o zanesljivosti objekta v obliki

  ustreznega elaborata z obveznoobveznoobveznoobvezno vsebino: geodetskim posnetkom novega stanja

  komunalnega voda (1 natisnjen izvod + CD), geodetski nart novega stanja po

  konani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi, kot topografsko katastrski nart,

  montanimi shemami izvedenih vozli (izris in fotografski posnetek), atestom

  ustreznosti pitne vode, zapisnikom tlanega preizkusa, gradbenim dnevnikom in

  knjigo obraunskih izmer, projektom izvedenih del (PID) ter navodili za obratovanje in

  vzdrevanje objekta (POV), e je potrebno.

  II. VREDNOST POGODBENIH DELII. VREDNOST POGODBENIH DELII. VREDNOST POGODBENIH DELII. VREDNOST POGODBENIH DEL

  2. len

  Ponudbena vrednost del iz 1. lena te pogodbe, je doloena po sistemu cene na enoto

  mere in ovrednotena po ponudbi izvajalca t. z dne, ki znaa:

  ______________ ______________ ______________ ______________ (z besedo: __________________________00/100)

  DDV ______________ ______________ ______________ ______________ (z besedo: __________________________00/100)

  SKUPAJ: ______________ ______________ ______________ ______________ (z besedo: __________________________00/100)

  III. ROKIIII. ROKIIII. ROKIIII. ROKI

  3. len

  Izvajalec se obvezuje prieti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, po podpisu te

  pogodbe in dneva uvedbe v posel. Kot dan uvedbe v posel se teje, ko investitor izpolni

  obveznosti iz 5. lena. Datum uvedbe v posel se vpie v gradbeni dnevnik. Izvajalec se

  obvezuje:

  - gradbena dela in primopredajo objekta dokonati v roku 60 koledarskih dni od uvedbe

  v delo,

  - administrativna dela opraviti v roku 75 dni od uvedbe v delo,

  - predloiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali deponirati sredstva v

  viini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Obine Domale, v roku 10

  delovnih dni po podpisu pogodbe

  - predloiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi ali deponirati sredstva v viini

  5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Obine Domale, v roku 10 delovnihh

  dni po zapisnikem prevzemu objekta.

  Rok dokonanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokonana vsa dela iz popisa del.

 • 37

  4. len

  Rok za dokonanje gradbenih del, se lahko podalja v primerih natetih v 42. lenu

  Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, t. 18/1977), vendar le na podlagi dogovora

  obeh pogodbenih strank.

  Podaljanje roka je mogoe le s sklenitvijo aneksa, ob hkratni predloitvi podaljanja

  banne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  IV. OBVEZNOSTI IV. OBVEZNOSTI IV. OBVEZNOSTI IV. OBVEZNOSTI INVESTITINVESTITINVESTITINVESTITORJAORJAORJAORJA

  5. len

  Investitor je dolan pred prietkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izroiti:

  en izvod projektne dokumentacije,

  elaborat za izvedbo cestne zapore.

  V. OBVEZNOSTI IZVAJALCAV. OBVEZNOSTI IZVAJALCAV. OBVEZNOSTI IZVAJALCAV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  6. len

  Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoi riziki v zvezi z

  izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliine

  za izvedbo pogodbenih obveznosti.

  Izvajalec je v skladu z veljavno zakonodajo zavarovan za opravljanje dejavnosti za

  odgovornost za kodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z

  opravljanjem njegove dejavnosti, z zavarovalno polico t.: . ..., pri

  zavarovalnici..

  7. len

  V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del se izvajalec obvezuje da:

  vsa dela izvri solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi

  normativi,

  priskrbi varnostni nart,

  pred zaetkom gradbenih del poskrbi za fizino postavitev zapore ceste,

  pred prietkom gradbenih del izdela ustrezen nart organizacije gradbia, v skladu z

  doloili podrone zakonodaje,

  pred prietkom gradbenih del investitorju preda terminski plan dela,

  po uvedbi v posel zavaruje predana zemljia potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da

  ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

  ves as gradnje tekoe vodi gradbeni dnevnik in knjigo obraunskih izmer,

  izroi dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

  investitorja z dopisom obvesti o dokonanju gradbenih del,

  po konanih delih pripraviti tehnino dokumentacijo oziroma elaborate iz prvega lena te

  pogodbe

 • 38

  izvajalec del je dolan izvedbo gradbenih del organizirati tako, da bo dela izvajal najmanj

  8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov.

  8. len

  Pogodba preneha veljati, e je naronik seznanjen, da je pristojni dravni organ ali sodie s

  pravnomono odloitvijo ugotovilo kritev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani

  izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naroila ali njegovega podizvajalca.

  Stranki se dogovorita da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved

  cediranja)

  VI. NAIN OBRAUNAVANJA IN PLAEVANJA OPRAVLJENIH DELVI. NAIN OBRAUNAVANJA IN PLAEVANJA OPRAVLJENIH DELVI. NAIN OBRAUNAVANJA IN PLAEVANJA OPRAVLJENIH DELVI. NAIN OBRAUNAVANJA IN PLAEVANJA OPRAVLJENIH DEL

  9. len

  Opravljena gradbena dela bo izvajalec obraunal po cenah na enoto mere iz predrauna in po

  dejansko izvrenih koliinah, potrjenih v knjigi obraunskih izmer. Cene na enoto so

  nespremenljive do izdaje konne situacije.

  V primeru dodatnih del (presenih in nepredvidenih), investitor ravna v skladu z doloili ZJN-

  3. Podlaga za doloitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni

  elementi iz predrauna. Vsa dodatna dela se vpiejo v gradbeni dnevnik po predhodni

  potrditvi investitorja in nadzornega organa.

  10. len

  Izvajalec bo na podlagi potrjenih izmer v knjigi obraunskih izmer za pretekli mesec sestavil

  in vroil nadzornemu organu v potrditev zaasno meseno situacijo. Zaasno meseno

  situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, izvajalec nato vroi v predhodni pregled in

  potrditev pooblaenemu investitorju Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik d. o. o.,

  katerega potrditev situacije je obvezna priloga e-rauna.

  Navedeni pregled pa ne izkljuuje pravice investitorja do korekture konne situacije tudi v

  delu, ki je z vmesnimi situacijami e obraunan, potrjen in plaan.

  Izvajalec lahko investitorju do prevzema objekta izstavi raune do viine 95 % vrednosti

  izvedenih del. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 1. lena (administrativna dela),

  izvajalec investitorju izstavi raun do polne vrednosti izvedenih del. Vse situacije morajo biti

  pred izstavitvijo e-rauna pregledane in potrjene s strani pooblaenega investitorja.

  Investitor bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski raun izvajalca t.

  ___________________, pri banki ______________, 30. dan od dneva prejema rauna. Plailni rok je

  lahko kraji, e izvajalec za njegovo skrajanje ponudi popust na posamezen raun.

 • 39

  11. len

  Na podlagi 26. lena Zakona o opravljanju plailnih storitev za proraunske uporabnike

  (Uradni list RS, t. 59/10, 111/13) morajo pravne in fizine osebe, ki za Obino Domale

  dobavljajo blago, izvajajo storitve ali izvajajo gradnjo, Obini Domale poiljati raune

  izkljuno v elektronski obliki (e-raun) prek spletnega programa Uprave za javna plaila (v

  nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na naslovu www.ujp.gov.si ali prek zainteresiranih

  ponudnikov plailnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP

  sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-raunov in so objavljeni na spletni strani UJP.

  V primeru, da raun ne bo poslan v predpisani obliki in na nain iz prejnjega odstavka, bo

  zavrnjen.

  VII. POGODBENA KAZENVII. POGODBENA KAZENVII. POGODBENA KAZENVII. POGODBENA KAZEN

  12. len

  Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izkljuujeta uporabo Posebnih gradbenih

  uzanc (Ur. l. SFRJ, t. 18/1977).

  e izvajalec po svoji krivdi prekorai pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplailu raunov

  obraunal pogodbeno kazen v nominalni viini 134 / na dan.

  e je koda, ki je nastala investitorju veja od pogodbene kazni, ima investitor pravico

  zahtevati razliko do polne odkodnine.

  VIII. JAMSTVA IN GARANCIJEVIII. JAMSTVA IN GARANCIJEVIII. JAMSTVA IN GARANCIJEVIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

  13. len

  Izvajalec del jami za kakovost izvedenih del 3333 leta. Garancijski rok tee od primopredaje

  objekta.

  Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi

  odpraviti v dogovorjenem roku. e izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po

  naelu dobrega gospodarja upravien odpraviti investitor na raun izvajalca.

  14. len

  Izvajalec mora za zavarovanje svojih obveznosti izroiti dve garanciji oziroma denarna

  depozita.

  Garanciji morata biti brezpogojni in plaljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od

  vzorcev iz razpisne dokumentacije.

  Izvajalec del po tej pogodbi, izroi investitorju garancijo za dobro izvedbo pogodbenih

  obveznosti v viini _______ (v viini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV) EUR. Garancija za

 • 40

  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati e najmanj 75 dni od podpisa pogodbe. V

  kolikor v tem roku ni predloena veljavna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, je

  potrebno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljati.

  Izvajalec lahko namesto predloitve banne garancije za dobro izvedbo pogodbenih

  obveznosti deponira sredstva v viini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Obine

  Domale, v roku 10 dni po podpisu pogodbe.

  Izvajalec del se zavezuje, da bo v 10 delovnih dneh po zapisnikem prevzemu objekta

  investitorju izroil garancijo v viini _________(v viini 5% konne situacije z DDV) EUR, kot

  jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni dalja kot znaa

  garancijska doba po tej pogodbi.

  Izvajalec lahko namesto predloitve banne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

  deponira sredstva v viini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Obine Domale, v

  roku 10 dni po podpisu pogodbe.

  IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBEIX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBEIX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBEIX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

  15. len

  Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokonanju gradbenih del.

  V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokonanju gradbenih del, na ogledu objekta

  ugotovijo pomanjkljivosti se izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo

  pomanjkljivosti, ki jih je dolan izvajalec odpraviti, da bi bila primopredaja objekta uspena,

  ter datum ponovnega ogleda objekta in zapisnikega prevzema objekta.

  Primopredaja objekta se uspeno opravi z zapisnikim prevzemom objekta in z izroitvijo

  garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

  16. len

  Za uspeno izpolnitev pogodbe mora izvajalec:

  - opraviti primopredajo objekta,

  - opraviti vsa administrativna dela in predati vso dokumentacijo iz 1.lena te pogodbe.

  X. POOBLAENI PREDSTAVNIKI X. POOBLAENI PREDSTAVNIKI X. POOBLAENI PREDSTAVNIKI X. POOBLAENI PREDSTAVNIKI

  17. len

  Kontaktna oseba pooblaenega investitorja za izvajanje te pogodbe je Mateja Godni

  Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbia s strani izvajalca je: .

  Izvajalec je dolan vso pisno korespondenco poiljati investitorju, pooblaenemu investitorju

  in nadzornemu organu.

 • 41

  18. len

  Investitor pooblaa izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na

  gradbiu, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

  Pooblaeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viki izkopanega materiala deponirali

  skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnaanjem odpadkov (Ur. List RS, t. 34/2008,

  61/2011).

  V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloeni v naravo, jih

  investitor lahko odstrani na stroke izvajalca del in stroke odstranitve in deponije odteje od

  zneska konnega rauna.

  Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren nain uporabljal samo tiste obinske javne

  ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

  XI. PODIZVAJALCIXI. PODIZVAJALCIXI. PODIZVAJALCIXI. PODIZVAJALCI

  19. len

  Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

  ALI ALI ALI ALI

  Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi.

  Izvajalec sme podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in soglasju investitorja.

  Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 2. odstavka 75. lena ZJN-3.

  V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali e bo izvajalec sklenil

  pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec investitorju v 5 dneh po spremembi

  predloiti:

  - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, e je bil le-

  ta

  zamenjan,

  - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plailu oziroma izpolnjen obrazec 4 iz

  razpisne dokumentacije.

  ININININ

  20. len

  Izvajalec pooblaa investitorja, da na podlagi potrjenega rauna oz. situacije podizvajalca,

  izvede plailo neposredno podizvajalcu.

 • 42

  XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAXII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAXII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULAXII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  21. len

  Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja,

  posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na raun

  izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla,

  - sklenitev posla pod ugodnejimi pogoji,

  - opustitev dolnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je investitorju povzroena koda ali je

  omogoena

  pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja,

  izvajalcu ali

  njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

  V primeru kritve doloil protikorupcijske klavzule je pogodba nina.

  XIIXIIXIIXIIIIII. . . . SOCIALNA KLAVZULASOCIALNA KLAVZULASOCIALNA KLAVZULASOCIALNA KLAVZULA

  22. len

  Pogodba preneha veljati, e je naronik seznanjen, da je pristojni dravni organ ali sodie s

  pravnomono odloitvijo ugotovilo kritev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani

  izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naroila ali njegovega podizvajalca.

  XIVXIVXIVXIV. KONNE DOLOBE. KONNE DOLOBE. KONNE DOLOBE. KONNE DOLOBE

  23. len

  Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skuali reiti

  sporazumno. e spornega vpraanja ne bo mono reiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena

  stranka sproi spor pri stvarno pristojnem sodiu po sedeu investitorja.

  24. len

  Pogodba je sklenjena, ko jo podpieta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloi

  investitorju garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predloiti

  najkasneje v roku 10 delovnih dni od podpisa pogodbe.

 • 43

  25. len

  Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih enakih izvodih, od katerih investitor prejme 3,

  pooblaeni investitor 1 izvod in izvajalec 1 izvod.

  tevilka:

  , dne: Domale, dne:

  ..........................................

  IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC:

  INVESTITORINVESTITORINVESTITORINVESTITOR::::

  OBINA OBINA OBINA OBINA DOMALEDOMALEDOMALEDOMALE

  direktor Po pooblastilupooblastilupooblastilupooblastilu Javno komunalno

  podjetje Prodnik d. o. o.

  Marko Fatur

 • 44

  Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 1Obrazec 16A6A6A6A

  VZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO HINIH PRIKLJUKOV NA VODOVODUVZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO HINIH PRIKLJUKOV NA VODOVODUVZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO HINIH PRIKLJUKOV NA VODOVODUVZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO HINIH PRIKLJUKOV NA VODOVODU

  INVESTITOR:INVESTITOR:INVESTITOR:INVESTITOR: JaJaJaJavno komunalno podjetje Prodnik vno komunalno podjetje Prodnik vno komunalno podjetje Prodnik vno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.d. o. o.d. o. o.d. o. o., Savska 34, 1230

  Domale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur

  Ident. t. za DDV: SI54471656

  Matina tevilka: 5227739

  in

  IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC:IZVAJALEC: ___________________________________, ki ga zastopa direktor

  _______________________________

  Ident. t. za DDV: SI

  Matina tevilka:

  tevilka TRR izvajalca : SI56

  skleneta naslednjo

  GRADBENO POGODBOGRADBENO POGODBOGRADBENO POGODBOGRADBENO POGODBO

  I. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBEI. PREDMET POGODBE

  1. len

  S to pogodbo investitor naroa, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih

  del:

  investicijsko vzdrevalna dela na

  Investicijsko vzdrevalna dela na vodovodnih hinih prikljukih na Viru - Kolika ulica

  po projektu