of 27/27
Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10 10000 Zagreb Republika Hrvatska infotelefon: 0800 00 24 www.zaba.hr Uprava Predsjednik Uprave Miljenko Živaljić Članovi Uprave: Claudio Cesario, Lorenzo Ramajola, Marco Lotteri, Nikolaus Maximilian Linarić, Eugen Paić-Karega Predsjednik Nadzornog odbora Simone Marcucci Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt -95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, IBAN: HR8823600001000000013. OIB: 92963223473. Javna objava Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine sukladno dijelu Osmom Uredbe (EU) br. 575/2013 prosinac, 2019. godine

Javna objava Grupe Zagrebačke bankeSep 30, 2019  · društvo Grupe Zagrebačke banke. Opis razlika u konsolidacijskoj osnovi za računovodstvene i bonitetne potrebe Grupa Zagrebačke

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Javna objava Grupe Zagrebačke bankeSep 30, 2019  · društvo Grupe Zagrebačke banke. Opis razlika...

 • Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10 10000 Zagreb Republika Hrvatska infotelefon: 0800 00 24 www.zaba.hr

  Uprava Predsjednik Uprave Miljenko Živaljić Članovi Uprave: Claudio Cesario, Lorenzo Ramajola, Marco Lotteri, Nikolaus Maximilian Linarić, Eugen Paić-Karega Predsjednik Nadzornog odbora Simone Marcucci

  Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt -95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, IBAN: HR8823600001000000013. OIB: 92963223473.

  Javna objava Grupe Zagrebačke banke

  na dan 30. rujna 2019. godine

  sukladno dijelu Osmom Uredbe (EU) br. 575/2013

  prosinac, 2019. godine

 • 2

  Na temelju članka 165. Zakona o kreditnim institucijama, odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 te

  Smjernica o zahtjevima za objavu na temelju dijela Osmog Uredbe (EU) br. 575/2013, Zagrebačka

  banka d.d. na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj objavljuje

  bonitetno izvješće koji se odnosi na stanje s datumom 30. rujna 2019. godine.

  Izvješće se javno objavljuje na internet stranicama Zagrebačke Banke d.d.

 • 3

  SAŽETAK

  Javne objave Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ostvarila je stopu adekvatnosti ukupnog

  regulatornog kapitala u visini od 21,94%. Ostvareni pokazatelj adekvatnosti kapitala potvrđuje

  stabilnost Grupe i solidan potencijal za podržavanje kreditne aktivnosti i amortizaciju eventualnih rizika

  i u idućim razdobljima:

  Regulatorni kapital Grupe Zagrebačke banke iznosi 16.762 milijuna kuna,

  Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke iznosi 21,94%,

  Ukupni regulatorni kapitalni zahtjev Grupe Zagrebačke banke iznosi 6.112 milijuna kuna

  (primjenom minimalne stope adekvatnosti kapitala od 8% propisane Uredbom (EU) br. 575/2013).

  Zagrebačka banka izračunava adekvatnost kapitala i izloženosti riziku u skladu s odredbama Uredbe

  (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU, koristeći pritom:

  Standardizirani pristup (“STA“) za kreditni rizik,

  Standardizirani pristup za tržišni rizik, te

  Standardizirani i napredni pristup za operativni rizik – Zagrebačka banka koristi napredni pristup

  (“AMA“) dok ostale članice Grupe Zagrebačke banke koriste standardizirani pristup.

 • 4

  SUMMARY

  Zagrebačka Banka Group Public disclosure as of 30th of September 2019

  As of 30 September 2019, the Capital Adequacy Ratio of Zagrebačka Banka Group was 21.94%. The

  realised Capital Adequacy Ratio confirms stability and a solid potential of the Group to support the loan

  activity and amortise eventual risks in the upcoming periods as well:

  Own funds of Zagrebačka Banka Group amount to HRK 16,762m,

  Capital Adequacy Ratio of Zagrebačka Banka Group amounts to 21.94%,

  the Total Regulatory Capital Requirement of Zagrebačka Banka Group amounts to HRK 6,112m

  (by applying minimum capital adequacy ratio of 8% as prescribed by Regulation (EU) No. 575/2013).

  Zagrebačka Banka Group calculates capital adequacy and risk exposure in accordance with Regulation

  (EU) No.575/2013 and Directive 2013/36/EU using the following methods:

  Standardized approach (“STA”) for credit risk,

  Standardized approach for market risk and

  Standardized and advanced approach for operating risk - Zagrebačka banka dd applies Advanced

  approach (“AMA”) while standardized approach is used by the remaining members of Zagrebačka

  Bank Group.

 • 5

  SADRŽAJ

  Javna objava Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine prezentirana je u nastavku

  dokumenta u sljedećem sadržaju:

  1 Obuhvat primjene bonitetnih zahtjeva ........................................................................................ 7

  2 Regulatorni kapital ...................................................................................................................... 11

  3 Kapitalni zahtjevi, stopa adekvatnosti kapitala i zaštitni slojevi kapitala .............................. 15

  4 Omjer financijske poluge ............................................................................................................ 20

  Popis tablica ........................................................................................................................................ 27

  Popis slika ............................................................................................................................................ 27

  Popis priloga ........................................................................................................................................ 27

 • 6

  Upućivanje na zahtjev EBA Smjernica (EBA/GL/2016/11)

  U skladu sa Smjernicama EBA/GL/2016/11 (Smjernice o zahtjevima za objavu na temelju dijela Osmog Uredbe (EU) br. 575/2013), donja tablica je prikaz EBA-inog zahtjeva uključenog u ovaj dokument na način da upućuje na poglavlje u kojem je objavljen:

  Kvalitativni podaci

  Kvantitativni podaci

  Opis zahtjeva Poglavlje

  EU OV1 Pregled rizikom ponderirane imovine 3 Kapitalni zahtjevi, stopa adekvatnosti kapitala i zaštitni slojevi kapitala

  Upućivanje na dio Osmi Uredbe (EU) br. 575/2013

  Članak Uredbe (EU) br.

  575/2013

  Sadržaj Poglavlje

  436. Opseg primjene 1 Obuhvat primjene bonitetnih zahtjeva

  437. Regulatorni kapital 2 Regulatorni kapital

  438. Kapitalni zahtjevi 3 Kapitalni zahtjevi, stopa adekvatnosti kapitala i zaštitni slojevi kapitala

  440. Zaštitni slojevi kapitala 3 Kapitalni zahtjevi, stopa adekvatnosti kapitala i zaštitni slojevi kapitala

  451. Financijska poluga 4 Omjer financijske poluge

 • 7

  1 Obuhvat primjene bonitetnih zahtjeva

  Naziv institucije na koju se primjenjuju zahtjevi Uredbe (EU) br. 575/2013

  Zagrebačka banka d.d., kao ovlaštena poslovna banka koja posluje u Republici Hrvatskoj i matično

  društvo Grupe Zagrebačke banke.

  Opis razlika u konsolidacijskoj osnovi za računovodstvene i bonitetne potrebe

  Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine sastoji se od matičnog društva i 10 podružnica

  u punoj konsolidaciji i 3 pridružena društva konsolidirana metodom udjela koja se konsolidiraju u okviru

  računovodstvenog obuhvata konsolidacije kako je definirano Međunarodnim standardima financijskog

  izvještavanja (MSFI).

  Podružnice su društva u kojima Grupa Zagrebačke banke ima pravo upravljati financijskom i poslovnom

  politikom, što u pravilu podrazumijeva vlasništvo više od 50% glasačkih prava. Podružnice se uključuju

  u konsolidirane financijske izvještaje metodom pune konsolidacije od datuma kad je Grupa Zagrebačke

  banke stekla pravo kontrole nad podružnicom. Podružnice se isključuju iz konsolidiranih financijskih

  izvještaja od datuma prestanka kontrole nad njima od strane Grupe Zagrebačke banke. Transakcije

  između članica Grupe Zagrebačke banke eliminiraju se prilikom izrade konsolidiranih financijskih

  izvještaja.

  Pridružena društva su društva nad kojima Grupa Zagrebačke banke ima značajan utjecaj ali nema

  kontrolu, što obuhvaća udjele između 20% i 50% glasačkih prava. Ulaganja u pridružena društva

  priznaju se metodom udjela.

  Ne postoje niti se predviđaju značajna pravna ili stvarna ograničenja neodgodivog prijenosa kapitala ili

  izmirenja obveza između Banke i njoj podređenih društava.

  Grupa kreditnih institucija u okviru regulatornog obuhvata konsolidacije za potrebe supervizije

  bonitetnih zahtjeva, definirana u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Uredbe (EU) br.

  575/2013, dijelom prvim, glavom II. poglavljem 2., sastoji se od matičnog društva i 3 podružnice te su,

  sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 575/2013 iz grupe kreditnih institucija isključena društva kod kojih

  ukupni iznos imovine i izvanbilančnih stavki društva ne prelazi niži od sljedećeg:

  (a) 10 milijuna eura;

  (b) 1% ukupnog iznosa imovine i izvanbilančnih stavki matičnog društva ili društva koje ima

  sudjelujuću udio.

  Prikaz razlika u obuhvatu konsolidacije na razini svakog subjekta Grupe Zagrebačke banke i načinu

  konsolidacije prikazan je u tablici EU LI3.

 • 8

  Tablica 1: EU LI3 – pregled razlika u obuhvatima konsolidacije (subjekt po subjekt) društava koja ulaze u sastav Grupe Zagrebačke banke tijekom 2019. godine prema MSFI

  Naziv subjekta Metoda

  računovodstvene konsolidacije

  Metoda regulatorne konsolidacije Opis subjekta

  Zemlja sjedišta Kapital u

  vlasništvu Grupe % Puna

  konsolidacija Proporcionalna konsolidacija

  Nisu konsolidirani ni odbijeni

  Odbijeno Vrsta društva Područje djelatnosti

  Zagrebačka banka d.d. Puna konsolidacija X Kreditna institucija Bankarstvo Republika Hrvatska

  UniCredit Bank d.d., Mostar Puna konsolidacija X Kreditna institucija Bankarstvo Bosna i Hercegovina 99,3

  UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Puna konsolidacija X Financijska institucija Leasing Republika Hrvatska 100,0

  HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. u likvidaciji 1

  Puna konsolidacija X Financijska institucija Leasing Republika Hrvatska 100.0

  ZB Invest d.o.o. Puna konsolidacija X Financijska institucija Upravljanje fondovima Republika Hrvatska 100,0

  Pominvest d.d. Puna konsolidacija X Društvo za pomoćne usluge Upravljanje nekretninama Republika Hrvatska 88,7

  Zagreb nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama

  Puna konsolidacija X Društvo za pomoćne usluge Nekretnine Republika Hrvatska 100,0

  ZANE BH d.o.o. Puna konsolidacija X Društvo za pomoćne usluge Nekretnine Bosna i Hercegovina 100,0

  ZABA Partner d.o.o. Puna konsolidacija X Ostala društva Posredovanje u osiguranju i reosiguranju

  Republika Hrvatska 100,0

  LOCAT CROATIA d.o.o. Puna konsolidacija X Ostala društva Poslovanje nekretninama Republika Hrvatska 100,0

  BACAL ALPHA d.o.o. Puna konsolidacija X Ostala društva Poslovanje nekretninama Republika Hrvatska 100,0

  ALLIB NEKRETNINE d.o.o. Puna konsolidacija X Ostala društva Poslovanje nekretninama Republika Hrvatska 100,0

  Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

  Konsolidacija metodom udjela

  X Ostala društva Upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

  Republika Hrvatska 49,0

  Multiplus Card d.o.o. Konsolidacija metodom udjela

  X Ostala društva Promidžba i usluge Republika Hrvatska 25,0

  UniCredit Broker d.o.o., Sarajevo Konsolidacija metodom udjela

  X Ostala društva Posredovanje u osiguranju

  Bosna i Hercegovina 48,7

  1 Dana 25. siječnja 2019. godine društvo HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. u likvidaciji (100% u vlasništvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o.) pripojeno je društvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

  Iznos izloženosti koji se odnosi na vlasnička ulaganja za društva isključena iz regulatornog obuhvata konsolidacije, sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 575/2013, nije

  odbijen od regulatornog kapitala Grupe, nego je ponderiran propisanim ponderom rizika.

 • 9

  Slika 1: Sastav Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine za potrebe bonitetnog nadzora

 • 10

  Slika 2: Sastav Grupe Zagrebačke banke prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) na dan 30. rujna 2019. godine

 • 11

  2 Regulatorni kapital

  Kreditne institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su od 1. siječnja 2014. godine računati i izvještavati

  bonitetne zahtjeve sukladno Uredbi (EU) br. 575/2013, Direktivi 2013/36/EU, Provedbenim tehničkim

  standardima i ostalim relevantnim propisima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ("EBA") i

  nacionalnim diskrecijama lokalnog regulatora – Hrvatske narodne banke („HNB“).

  Regulatorni kapital Grupe čini osnovni kapital (u potpunosti jednak redovnom osnovnom kapitalu) u

  iznosu od 16.762 milijuna kuna, a u odnosu na 30. lipnja 2019. godine veći je za 113 milijuna kuna. Na

  povećanje regulatornog kapitala utjecalo je, između ostaloga, povećanje akumulirane ostale

  sveobuhvatne dobiti (+86 milijuna kuna) i zadržane dobiti (+35 milijuna kuna) te povećanje odbitnih

  stavki kapitala (-8 milijuna kuna).

  Redovni osnovni kapital uključuje kapital nastao izdavanjem običnih dionica, pripadajuću premiju na

  dionice, kapitalne dobitke od transakcija s trezorskim dionicama, zadržane dobiti, akumuliranu ostalu

  sveobuhvatnu dobit, rezerve i neto dobit razdoblja priznatu za regulatorne potrebe (tj. neovisno utvrđena

  te umanjena za predvidive dividende). Dodatno, regulatorni kapital Grupe čini i manjinski

  (nekotrolirajući) udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu.

  Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit uključuje nerealizirane dobitke i gubitke od promjena fer

  vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju kao i tečajne razlike po osnovi nemonetarne

  financijske imovine raspoložive za prodaju, umanjene za pripadajući porez na dobit.

  Ostale rezerve sastoje se od zakonskih rezervi, rezervi za vlastite dionice i rezervi od denominacije

  kapitala.

  Sukladno Uredbi (EU) br. 575/2013, od regulatornog kapitala odbijaju se vlastite dionice, nematerijalna

  imovina, goodwill te dodatna vrijednosna usklađenja sukladno člancima 33.(1)(c), 33.(2), 34. i 105.

  Uredbe (EU) br. 575/2013.

  Praktične ili pravne prepreke u vezi s promptnim prijenosom regulatornog kapitala ili

  podmirenjem obveza između matičnog društva i njegovih društava kćeri:

  Zakon o kreditnim institucijama propisuje da je prilikom smanjenja stavki regulatornog kapitala zadržane

  dobiti te ostalih rezervi, uključujući rezerve za opće bankovne rizike, a prije isplate planiranog iznosa

  dioničarima, kreditna institucija dužna deponentu koji to u određenom roku zatraži isplatiti depozit koji

  nije u cijelosti osiguran i kamate do dana isplate, bez naknada i troškova.

  Uredba (EU) br. 575/2013 propisuje da je za smanjenje regulatornog kapitala kreditne institucije

  potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela (u Republici Hrvatskoj to je Hrvatska narodna banka).

  Zakonom o trgovačkim društvima za slučaj smanjenja temeljnog kapitala propisana je mogućnost

  plaćanja dioničarima tek nakon što vjerovnicima, koji su se za to pravodobno prijavili društvu, bude

  ispunjena obveza davanja osiguranja odnosno namirenja, što za posljedicu može imati prepreku za

  promptni prijenos regulatornog kapitala.

 • 12

  Tablica 2: Regulatorni kapital Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  u milijunima kuna

  Regulatorni kapital Grupe Zagrebačke banke

  REGULATORNI KAPITAL 16.762

  OSNOVNI KAPITAL 16.762

  REDOVNI OSNOVNI KAPITAL 16.762

  Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital 9.886

  Plaćeni instrumenti kapitala 6.405

  Premija na dionice 3.504

  (–) Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala (20)

  (–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala (3)

  Zadržana dobit 6.202

  Zadržana dobit proteklih godina 6.202

  Priznata dobit ili gubitak -

  Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit 548

  Ostale rezerve 461

  Manjinski udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu 14

  Usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara (17)

  (–) Goodwill (49)

  (–) Ostala nematerijalna imovina (283)

  Ostala prijelazna usklađenja redovnog osnovnog kapitala -

  DODATNI OSNOVNI KAPITAL -

  Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dodatnom osnovnom kapitalu -

  DOPUNSKI KAPITAL -

  Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji se priznaju kao dopunski kapital -

  Plaćeni instrumenti kapitala i podređeni krediti -

  Bilješka: Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji nisu priznati -

  (–) Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala -

  (–) Izravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala -

  PRAGOVI ZA ODBITKE OD STAVKI REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA

  Prag koji se ne može odbiti od ulaganja u subjekte financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje 1.676

  Prag za redovni osnovni kapital od 10 % 1.676

  Prag za redovni osnovni kapital od 17.65% 2.958

  Priznati kapital za potrebe kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora 16.762

  Priznati kapital za potrebe velikih izloženosti 16.762

  STAVKE KOJE SE NE ODBIJAJU OD REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA

  Odgođena porezna imovina na koju se primjenjuje ponder rizika od 250% 388

  Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

  1

  Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

  158

 • 13

  Tablica 3: Usklađenje stavki regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke s pozicijama kapitala u nerevidiranim financijskim izvješćima na dan 30. rujna 2019. godine

  u milijunima kuna

  Kapital i rezerve

  Računovodstveni opseg

  konsolidacije (a)

  Bonitetni opseg

  konsolidacije (b)

  Iznos priznat u

  regulatornom kapitalu

  (c)

  (b-c)

  Uplaćeni kapital 6.405 6.405 6.405 -

  Premija na dionice 3.504 3.504 3.504 -

  (–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala

  - - (3) 3 1

  Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala - - -

  Ostali vlasnički instrumenti 1 1 1 2

  Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit 611 580 548 32 2

  Zadržane dobiti 6.286 6.202 6.202 - 3

  Ostale rezerve 461 461 461 -

  (–) Trezorske dionice (20) (20) (20) -

  Dobit ili gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva

  1.566 1.587 - 1.587 3

  Manjinski udjeli (nekontrolirajući udjeli) 26 23 14 9 4

  (–) Odbitne stavke u kapitalu - - (349) 349 5

  UKUPNO KAPITAL 18.840 18.743 16.762 1.981

  1 Dionice u zalogu tretiraju se kao odbitna stavka od kapitala sukladno članku 36., stavak 1., točka

  (f) Uredbe (EU) br. 575/2013.

  2 Ostali vlasnički instrumenti i Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit koji se ne uključuju regulatorni kapital sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 575/2013.

  3 Sukladno članku 26., stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 nerevidirana dobiti tekuće godine nije uključena u redovni osnovni kapital. Nastavno, u regulatornom kapitalu stavka Zadržane dobiti ne uključuje translacijske rezerve iz dobiti tekuće godine.

  4 Iznos manjinskog udjela priznat u regulatornom kapitalu izračunat je sukladno članku 84. Uredbe (EU) br. 575/2013.

  5 Odbitne stavke od kapitala odnose se na goodwill, nematerijalnu imovinu i usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara (usklađenja izračunata sukladno članku 33., stavak 1., točka (c); članku 33., stavak 2; člancima 34. i 105. Uredbe (EU) br. 575/2013).

 • 14

  Tablica 4: Obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala, redovne dionice Zagrebačke banke

  Obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala

  1 Izdavatelj Zagrebačka banka d.d.

  2 Jedinstvena oznaka ISIN: HRZABARA0009

  3 Mjerodavno pravo (ili prava) instrumenata hrvatsko

  Regulatorni tretman

  4 Prijelazna pravila CRR-a redovni osnovni kapital

  5 Pravila CRR-a nakon prijelaznog razdoblja redovni osnovni kapital

  6 Priznat na pojedinačnoj / (pot)konsolidiranoj/pojedinačnoj i (pot)konsolidiranoj osnovi pojedinačnoj i potkonsolidiranoj osnovi

  7 Vrsta instrumenata (vrste utvrđuje svaka država) redovne dionice

  8 Iznos priznat u regulatornom kapitalu (valuta u milijunima HRK, na zadnji izvještajni datum)

  Plaćeni instrumenti kapitala: 6.404,84 Premija na dionice : 3.504,35

  (-) Vlastiti instrumenti kapitala : -23,58 Ukupno priznato u regulatornom kapitalu :

  9.885,61

  9 Nominalni iznos instrumenta (valuta HRK) 20,00

  9a Cijena izdanja NP

  9b Otkupna cijena NP

  10 Računovodstvena klasifikacija dionički kapital

  11 Izvorni datum izdavanja

  27.12.1989. temeljem Odluke o izdavanju dionica I emisije

  17.03.1995. Dionice uvrštene na službenu kotaciju Zagrebačke burze

  12 Bez dospijeća ili s dospijećem bez dospijeća

  13 Izvorni rok dospijeća bez dospijeća

  14 Opcija kupnje izdavatelja uz prethodno odobrenje nadzornog tijela NP

  15 Neobvezni datum izvršenja opcije kupnje, uvjetni datumi izvršenja opcije kupnje i otkupna vrijednost

  NP

  16 Naknadni datumi izvršenja opcije kupnje, prema potrebi NP

  Kuponi / dividende

  17 Fiksna ili promjenjiva dividenda / kupon promjenjivi

  18 Kuponska stopa i povezani indeksi NP

  19 Postojanje mehanizama obveznog otkazivanja dividende NP

  20a Puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili obvezno (u vremenskom pogledu)

  puno diskrecijsko pravo

  20b Puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili obvezno (u pogledu iznosa) puno diskrecijsko pravo

  21 Postojanje ugovorne odredbe o povećanju prinosa ili drugih poticaja za otkup ne

  22 Nekumulativni ili kumulativni nekumulativni

  23 Konvertibilni ili nekonvertibilni nekonvertibilni

  24 Ako su konvertibilni, pokretač(i) konverzije NP

  25 Ako su konvertibilni, potpuno ili djelomično NP

  26 Ako su konvertibilni, stopa konverzije NP

  27 Ako su konvertibilni, je li konverzija obvezna ili neobvezna NP

  28 Ako su konvertibilni, navesti vrstu instrumenta u koji se mogu konvertirati NP

  29 Ako su konvertibilni, navesti izdavatelja instrumenta u koji se konvertita NP

  30 Značajke smanjenja vrijednosti zakonski pristup

  31 U slučaju smanjenja vrijednosti, pokretač(i) smanjenja vrijednosti financijski gubitak

  32 U slučaju smanjenja vrijednosti, potpuno ili djelomično djelomično / potpuno

  33 U slučaju smanjenja vrijednosti, trajno ili privremeno trajno / privremeno

  34 U slučaju privremenog smanjenja vrijednosti, opis mehanizama povećanja vrijednosti zakonski pristup, odluka GS

  35 Mjesto u hijerarhiji podređenosti u slučaju likvidacije (navesti vrstu instrumenta koja mu je neposredno nadređena)

  posljednje

  36 Nesukladne značajke u prijelaznom razdoblju NE

  37 Ako postoje, navesti nesukladne značajke NP

 • 15

  3 Kapitalni zahtjevi, stopa adekvatnosti kapitala i zaštitni slojevi kapitala

  Zagrebačka banka izračunava adekvatnost kapitala i izloženosti riziku u skladu s odredbama Uredbe

  (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU, koristeći pritom:

  Standardizirani pristup (“STA“) za kreditni rizik,

  Standardizirani pristup za tržišni rizik, te

  Standardizirani i napredni pristup za operativni rizik – Zagrebačka banka koristi napredni pristup

  (“AMA“) dok ostale članice Grupe Zagrebačke banke koriste standardizirani pristup.

  Adekvatnost kapitala je odnos između regulatornog kapitala i ukupnog iznosa izloženosti sljedećim

  vrstama rizika:

  kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i razrjeđivački rizik te slobodne isporuke,

  pozicijski, valutni i robni rizik,

  operativni rizik i

  rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju.

  Izloženost ponderirana kreditnim rizikom je iznos svih aktivnih bilančnih stavki i pojedinih

  izvanbilančnih stavki (financijski instrumenti i izvanbilančne obveze po kojima je kreditna institucija

  izložena kreditnom riziku) za sve poslove u knjizi banke.

  Na dan 30. rujna 2019. godine izloženost ponderirana kreditnim rizikom iznosila je 67.024 milijuna kuna,

  što je za 2.315 milijuna kuna manje u odnosu na stanje 30. lipnja 2019. godine. Najznačajnije smanjenje

  izloženosti ponderirane kreditnim rizikom u iznosu od 2.904 milijuna kuna zabilježeno je na kategoriji

  izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza kao rezultat naplate i aktivnosti upravljanja lošim

  potraživanjima te prodaje dijela neprihodujućeg portfelja.

  Izloženost tržišnom riziku predstavlja zbroj kapitalnih zahtjeva za pozicije u knjizi trgovanja (pozicijski

  rizici) te kapitalnih zahtjeva za valutni rizik (koji sadrži valutnu izloženost po pozicijama knjige banke i

  knjige trgovanja) pomnoženih s 12,5.

  Na dan 30. rujna 2019. godine izloženost tržišnom riziku iznosila je 2.761 milijuna kuna, što je za 464

  milijuna kuna više nego 30. lipnja 2019. godine. Povećanje izloženosti tržišnom riziku je uglavnom

  posljedica povećanja kapitalnog zahtjeva za valutni rizik (+425 milijuna kuna uslijed povećanja otvorene

  devizne pozicije) te za dužničke instrumente kojima se trguje (+42 milijuna kuna).

  Izloženost operativnom riziku računa se kao zbroj kapitalnih zahtjeva izračunatih za Zagrebačku

  banku d.d. naprednim pristupom (“AMA”) i kapitalnih zahtjeva izračunatih za ostale Članice Grupe

  standardiziranim pristupom (“TSA”) pomnoženih s 12,5.

  Na dan 30. rujna 2019. godine izloženost operativnom riziku iznosila je 6.563 milijuna kuna, što je za 6

  milijuna kuna više nego 30. lipnja 2019. godine. Povećanje izloženosti operativnom riziku odnosi se na

  porast kapitalnog zahtjeva izračunatog naprednim pristupom.

  Dodatni iznos izloženosti riziku zbog fiksnih općih troškova računa se kao kapitalni zahtjev za

  fiksne opće troškove pomnožen sa 12,5.

  Na dan 30. rujna 2019. godine dodatni iznos izloženosti riziku zbog fiksnih općih troškova iznosio je 30

  milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 2 milijuna kuna u odnosu na 30. lipnja 2019. godine u društvu

  ZB Invest d.o.o.

 • 16

  Izloženost riziku prilagodbe kreditnom vrednovanju računa se kao kapitalni zahtjev za rizik

  prilagodbe kreditnom vrednovanju pomnožen s 12,5.

  Na dan 30. rujna 2019. godine izloženost riziku prilagodbe kreditnom vrednovanju iznosila je 18 milijuna

  kuna što predstavlja povećanje od 6 milijuna kuna u odnosu na 30. lipnja 2019. godine. Povećanje

  kapitalnog zahtjeva rezultat je većeg iznosa izloženosti prema klijentima koji ulaze u izračun prilagodbe

  kreditnom vrednovanju, što obuhvaća sve klijente osim nefinancijskih institucija i članica Unicredit Grupe

  sa sjedištem u Europskoj uniji.

 • 17

  Tablica 5: Iznos izloženosti ponderiran rizikom i kapitalni zahtjevi Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  u milijunima kuna

  Iznosi izloženosti ponderirani rizikom i kapitalni zahtjevi

  Iznosi izloženosti

  ponderirani rizikom

  Kapitalni zahtjevi

  IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM ZA KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RAZRJEĐIVAČKI RIZIK TE SLOBODNE ISPORUKE

  67.024 5.362

  Standardizirani pristup 67.024 5.362

  Kategorije izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom isključujući sekuritizacijske pozicije

  67.024 5.362

  Središnje države ili središnje banke 7.421 594

  Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave 801 64

  Subjekti javnog sektora 481 38

  Multilateralne razvojne banke - -

  Međunarodne organizacije - -

  Institucije 721 58

  Trgovačka društva 21.699 1.736

  Stanovništvo 21.618 1.729

  Osigurane nekretninama 5.688 455

  Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza 2.311 185

  Visokorizične stavke 1.564 125

  Pokrivene obveznice - -

  Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

  1.508 121

  Subjekti za zajednička ulaganja (CIU) 38 3

  Vlasnička ulaganja 662 53

  Ostale stavke 2.512 201

  Sekuritizacijske pozicije u skladu sa standardiziranim pristupom - -

  od čega: resekuritizacija - -

  UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA NAMIRU/ISPORUKU - -

  Rizik namire/isporuke u knjizi pozicija kojima se ne trguje - -

  Rizik namire/isporuke u knjizi trgovanja - -

  UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK 2.761 221

  Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu sa standardiziranim pristupima

  2.761 221

  Dužnički instrumenti kojima se trguje 762 61

  Vlasnički instrument 30 2

  Devizni instrument 1.969 158

  Roba - -

  Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima

  - -

  UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA OPERATIVNI RIZIK 6.563 525

  Jednostavni pristup operativnom riziku - -

  Standardizirani / Alternativni standardizirani pristup operativnom riziku 2.000 160

  Napredni pristupi operativnom riziku 4.563 365

  DODATNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZBOG FIKSNIH OPĆIH TROŠKOVA 30 2

  UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA PRILAGODBU KREDITNOM VREDNOVANJU

  18 2

  Napredna metoda - -

  Standardizirana metoda 18 2

  Na temelju metode originalne izloženosti - -

  UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU 76.396 6.112

 • 18

  Tablica 6: EU OV1 – Pregled rizikom ponderirane imovine Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  u milijunima kn

  Rizikom

  ponderirana imovina

  Najmanji kapitalni zahtjevi

  30.09.2019. 30.06.2019. 30.09.2019.

  1 Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane) 66.402 68.788 5.312

  2 Od čega standardizirani pristup 66.402 68.788 5.312

  3 Od čega osnovni IRB pristup (Osnovni IRB pristup) - - -

  4 Od čega napredni IRB pristup (Napredni IRB pristup) - - -

  5 Od čega vlasnička ulaganja koja podliježu jednostavnom pristupu ponderiranja rizikom ili pristupu internih modela (IMA)

  - - -

  6 Kreditni rizik druge ugovorne strane 670 595 54

  7 Od čega vrednovanje po tržišnim vrijednostima 652 583 52

  8 Od čega originalna izloženost - - -

  9 Od čega standardizirani pristup - - -

  10 Od čega metoda internog modela (IMM) - - -

  11 Od čega iznos izloženosti riziku za doprinose u jamstveni fond središnje druge ugovorne strane

  - - -

  12 Od čega CVA 18 12 2

  13 Rizik namire - - -

  14 Izloženost sekuritizaciji u knjizi banke (nakon gornje granice) - - -

  15 Od čega IRB pristup - - -

  16 Od čega pristup nadzorne formule IRB-a (SFA) - - -

  17 Od čega pristup interne procjene (IAA) - - -

  18 Od čega standardizirani pristup - - -

  19 Tržišni rizik 2.761 2.297 221

  20 Od čega standardizirani pristup 2.761 2.297 221

  21 Od čega IMA - - -

  22 Velike izloženosti - - -

  23 Operativni rizik 6.563 6.557 525

  24 Od čega jednostavni pristup - - -

  25 Od čega standardizirani pristup 2.000 2.000 160

  26 Od čega napredni pristup 4.563 4.557 365

  27 Iznosi ispod pragova za odbijanje (na koje se primjenjuje ponder rizika 250 %) 890 948 71

  28 Ispravak praga - - -

  29 Ukupno 76.396 78.237 6.112

  Tablica 7: Adekvatnost redovnog osnovnog, osnovnog i ukupnog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  Stope kapitala

  (u milijunima kuna)

  Stopa redovnog osnovnog kapitala 21,94%

  Višak (+) / manjak (–) redovnog osnovnog kapitala 13.324

  Stopa osnovnog kapitala 21,94%

  Višak (+) / manjak (–) osnovnog kapitala 12.178

  Stopa ukupnog kapitala 21,94%

  Višak (+) / manjak (–) ukupnog kapitala 10.650

  Propisane minimalne stope kapitala sukladno čl. 92. Uredbe (EU) br. 575/2013 :

  stopa redovnog osnovnog kapitala - 4,5% ukupne izloženosti rizicima

  stopa osnovnog kapitala - 6% ukupne izloženosti rizicima

  stopa ukupnog kapitala - 8% ukupne izloženosti rizicima

 • 19

  Zaštitni slojevi kapitala

  Osim regulatorno zadanih minimalnih stopa adekvatnosti kapitala te sukladno člancima 117.,118. i 130.

  Zakona o kreditnim institucijama kao i člancima 129.,130. i 133. Direktive 2013/36/EU, Zagrebačka

  banka dužna je osigurati ispunjavanje sljedećih zaštitnih slojeva redovnog osnovnog kapitala:

  zaštitni sloj za očuvanje kapitala od 2,5% ukupne izloženosti rizicima,

  protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju te

  zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik od 3,0% ukupne izloženosti rizicima.

  Grupa Zagrebačke banke zadovoljava minimalne zahtjeve za održavanjem regulatornog kapitala

  sukladno zaključcima kolegija supervizora matične grupe kojim se utvrđuje adekvatna razina

  regulatornog kapitala na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi.

  Kako je utvrđeno člankom 126. Zakona o kreditnim institucijama te stavkom 1. članka 130. Direktive

  2013/36/EU, protuciklički zaštitni sloja kapitala specifičan za instituciju izračunava se kao umnožak

  ukupnog iznosa izloženosti institucije izračunat u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br.

  575/2013 i stope protucikličkog zaštitnog sloja specifične za instituciju.

  Tablica 8: Protuciklički zaštitni sloj Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  Redak Opis Stupac

  10

  10 Ukupan iznos izloženosti riziku (u milijunima kuna) 76.396 20 Stopa protucikličkog zaštitnog sloja specifična za instituciju 0,00% 30 Zahtjev za protuciklički zaštitni sloj specifičan za instituciju -

  Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za Grupu Zagrebačke banke na dan 30. rujna

  2019. godine iznosi 0,00%.

 • 20

  4 Omjer financijske poluge

  U skladu s člankom 429. Uredbe (EU) br. 575/2013, od 1. siječnja 2014. godine kreditne institucije dužne

  su izračunati omjer financijske poluge kao omjer kapitala institucije (Osnovnog kapitala) i ukupne izloženosti

  te institucije, izražen kao postotak.

  Temeljem Delegirane Uredbe Komisije (EU) od 10. listopada 2014. godine o izmjeni Uredbe (EU) br.

  575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge, uvedena je promjena u

  odnosu na postojeći tekst članka 429. Uredbe (EU) br. 575/2013, te sukladno tome, Banka i Grupa omjer

  financijske poluge računaju te o njemu izvješćuju na kraju izvještajnog razdoblja (tromjesečja). Za potrebe

  prikaza omjera poluge, prikazana je vrijednost izloženosti i kapitala na kraju trećeg tromjesečja 2019.

  godine.

  U nastavku je dan tablični prikaz omjer financijske poluge u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU)

  2016/200 оd 15. veljače 2016. godine o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na objavu

  omjera financijske poluge institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

  Tablica 9: Obrazac LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge, Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  u milijunima kuna

  Obrazac LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge

  Primjenjivi iznos

  1 Ukupna imovina prema objavljenim financijskim izvještajima 143.548

  2 Usklađenje za subjekte koji su konsolidirani za računovodstvene potrebe, ali su izvan opsega regulatorne konsolidacije

  (49)

  3 (Usklađenje za fiducijarnu imovinu priznatu u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, ali isključenu iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013)

  -

  4 Usklađenja za izvedene financijske instrumente (931)

  5 Usklađenje za transakcije financiranja vrijednosnih papira (SFT) -

  6 Usklađenje za izvanbilančne stavke (odnosno konverzija izvanbilančnih izloženosti u istovjetne iznose kredita) 5.323

  EU-6a

  (Usklađenje za unutargrupne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013)

  -

  EU-6b

  (Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013)

  -

  7 Ostala usklađenja (351)

  8 Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge 147.540

 • 21

  Tablica 10: Tablica LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge, Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  u milijunima kuna

  Tablica LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge

  Izloženosti omjera

  financijske poluge u skladu s CRR-om

  1 Bilančne stavke (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu, ali uključujući kolateral)

  134.337

  2 (Iznosi imovine koja je odbijena pri utvrđivanju osnovnog kapitala) (349)

  3 Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu) (zbroj redaka 1 i 2)

  133.988

  4 Trošak zamjene povezan sa svim transakcijama s izvedenicama (odnosno umanjeno za priznate novčane varijacijske marže)

  304

  5 Iznos faktora uvećanja za potencijalnu buduću izloženost primjenjivu na sve transakcije s izvedenicama (metoda tržišne vrijednosti)

  632

  EU-5a Izloženost koja se utvrđuje metodom originalne izloženosti -

  6 Uvećanje za kolateral pružen u vezi s ugovorima o izvedenicama ako je odbijen od imovine iskazane u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

  -

  7 (Odbici imovine potraživanja za novčanu varijacijsku maržu u transakcijama s izvedenicama) -

  8 (Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženostima iz trgovanja poravnanim preko klijenta)

  -

  9 Prilagođena efektivna zamišljena vrijednost prodanih kreditnih izvedenica -

  10 (Prilagođeni efektivni zamišljeni prijeboji i odbici faktora uvećanja za prodane kreditne izvedenice) -

  11 Ukupne izloženosti izvedenica (zbroj redaka 4 do 10) 936

  12 Bruto vrijednost imovine iz transakcije financiranja vrijednosnih papira (bez priznavanja netiranja), nakon usklađenja za transakcije koje se evidentiraju na datum trgovanja

  7.293

  13 (Netirani iznosi novčanih dugovanja i potraživanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira)

  -

  14 Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane za imovinu uključenu u transakciju financiranja vrijednosnih papira

  -

  EU-14a Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnih papira: Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013

  -

  15 Izloženosti transakcija u kojima sudjeluje agent -

  EU-15a (Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženošću transakcija financiranja vrijednosnih papira poravnanih preko klijenta)

  -

  16 Ukupne izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (zbroj redaka 12 do 15a) 7.293

  17 Izvanbilančne izloženosti u bruto zamišljenom iznosu 22.082

  18 (Usklađenja za konverziju u iznose istovjetne kreditu) (16.759)

  19 Ostale izvanbilančne izloženosti (zbroj redaka 17 i 18) 5.323

  Izuzete izloženosti u skladu s člankom 429. stavcima 7. i 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne)

  EU-19a (Izuzete unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne)

  -

  EU-19b (Izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

  -

  Kapital i mjera ukupne izloženosti

  20 Osnovni kapital 16.762

  21 Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge (zbroj redaka 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b) 147.540

  Omjer financijske poluge

  22 Omjer financijske poluge 11.36%

  Odabir prijelaznih aranžmana i iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati

  EU-23 Odabir prijelaznih režima za definiciju mjere kapitala Prijelazno razdoblje

  EU-24 Iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 575/2013

  -

  Omjer financijske poluge Grupe Zagrebačke banke tijekom 2019. godine je stabilan te kontinuirano iznosi

  preko 11% iskazujući adekvatnu pokrivenost bilančne i vanbilančne imovine kapitalom.

 • 22

  Tablica 11: Tablica LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti), Grupa Zagrebačke banke na dan 30.rujna 2019. godine

  u milijunima kuna

  Tablica LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti)

  Izloženosti omjera financijske poluge u skladu

  s CRR-om

  EU-1 Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti), od čega:

  134.337

  EU-2 Izloženosti iz knjige trgovanja 50

  EU-3 Izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje; od čega: 134.287

  EU-4 Pokrivene obveznice -

  EU-5 Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama 46.014

  EU-6 Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao središnje države

  8.678

  EU-7 Institucije 2.290

  EU-8 Osigurane nekretninama 11.888

  EU-9 Izloženosti prema stanovništvu 27.966

  EU-10 Trgovačka društva 22.085

  EU-11 Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza 1.937

  EU-12 Ostale izloženosti (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini)

  13.429

  Tablica 12: Tablica LRQua: Polja za slobodni unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama, Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine

  1 Opis postupaka koji se primjenjuju

  za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

  Banka računa omjer financijske poluge na tromjesečnoj bazi te isti uzima u obzir prilikom donošenja odluka koje imaju utjecaj na izračun Osnovnog kapitala (T1).

  2 Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge

  Omjer financijske poluge Grupe Zagrebačke banke, izračunat primjenom definicije

  mjere kapitala u prijelaznom razdoblju, na dan 30. rujna 2019. iznosi 11,36% te je

  manji za 0,08% u odnosu na 30. lipnja 2019. godine (11,44%).

  Do smanjenja omjera financijske poluge došlo je uslijed:

  • povećanja mjere ukupne izloženosti za 1.974 milijuna kuna (uz negativan

  utjecaj od 0,16% na omjer financijske poluge) te

  • povećanja osnovnog kapitala u iznosu od 113 milijuna kuna (uz pozitivan

  utjecaj od 0,08% na omjer financijske poluge).

  Do promjene mjere ukupne izloženosti je došlo uslijed:

  • povećanja izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papiru iznosu od

  5.104 milijuna kuna,

  • smanjenja ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije

  financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu) u iznosu od 3.028

  milijuna kuna,

  • smanjenje izloženosti izvedenica u iznosu od 158 milijuna kuna te

  • povećanja izvanbilančne izloženosti u iznosu od 56 milijuna kuna.

 • 23

  Prilog 1: Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine temeljem Provedbene Uredbe (EU) br. 1423/2013

  u milijunima kuna

  Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Upućivanje na članke Uredbe (EU)

  br. 575/2013

  Redovni osnovni kapital (CET1): Instrumenti i rezerve

  1. lnstrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice 9.909 članak 26. stavak 1., članci 27., 28. i 29.

  od čega: Dionički kapital 6.405 popis EBA-e iz članka 26. stavka 3.

  od čega: Premija na dionice 3.504 popis EBA-e iz članka 26. stavka 3.

  2. Zadržana dobit 6.202 članak 26. stavak 1. točka (c)

  3. Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (i druge rezerve) 1.009 članak 26. stavak 1.

  3.a Rezerve za opće bankovne rizike - članak 26. stavak 1. točka (f)

  4. Iznos kvalificiranih stavki iz članka 484. stavka 3. i povezanih računa premija na dionice koji se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

  - članak 486. stavak 2.

  5. Manjinski udjeli (dopušteni iznos u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu)

  14 članak 84.

  5.a Neovisno provjerena dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi

  - članak 26. stavak 2.

  6. Redovni osnovni kapital (CET1) prije regulatornih usklađenja 17.134 zbroj redaka 1. do 5.a

  Redovni osnovni kapital (CET1): regulatorna usklađenja

  7. Dodatna vrijednosna usklađenja (negativan iznos) (17) članci 34., 105.

  8. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obveza) (negativan iznos) (332) članak 36. stavak 1. točka (b), članak 37.

  9. Prazno polje u EU-u

  10. Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3.) (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (c), članak 38.

  11. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka

  - članak 33. stavak 1. točka (a)

  12. Negativni iznosi koji proizlaze iz izračuna iznosa očekivanih gubitaka - članak 36. stavak 1. točka (d), članci 40., 159.

  13 Sva povećanja kapitala koja proizlaze iz sekuritizirane imovine (negativan iznos)

  - članak 32. stavak 1.

  14. Dobici ili gubici po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti

  - članak 33. stavak 1. točka (b)

  15. lmovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca (negativan iznos) - članak 36. stavak 1. točka (e), članak 41.

  16. lzravna i neizravna ulaganja institucije u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

  (23) članak 36. stavak 1. točka (i), članak 42.

  17.

  lzravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (g), članak 44.

  18.

  lzravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (h), članci 43., 45. i 46., članak 49. stavci 2. i 3., članak 79.

  19.

  lzravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (i), članci 43., 45. i 47., članak 48. stavak 1. točka (b), članak 49. stavci 1. do 3., članci 79.

  20. Prazno polje u EU-u -

  20.a lznos izloženosti sljedećih stavki kojima se dodjeljuje ponder rizika od 1250 %, ako institucija odabere alternativu odbitka

  - članak 36. stavak 1. točka (k)

  20.b od čega: kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora (negativan iznos) - članak 36. stavak 1. točka (k) podtočka i., članci 89. do 91.

  20.c od čega: sekuritizacijske pozicije (negativan iznos) -

  članak 36. stavak 1. točka (k) podtočka ii. članak 243. stavak 1. točka (b), članak 244. stavak 1. točka (b), članak 258.

  20.d od čega: slobodne isporuke (negativan iznos) - članak 36. stavak 1. točka (k) podtočka ili., članak 379. stavak 3.

 • 24

  Prilog 1: Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine temeljem Provedbene Uredbe (EU) br. 1423/2013 (nastavak)

  Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Upućivanje na članke Uredbe (EU)

  br. 575/2013

  21 Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3.) (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (c), članak 38., članak 48. stavak 1. točka (a)

  22. lznos iznad praga od 15 % (negativan iznos) - članak 48. stavak 1.

  23. od čega: izravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje

  - članak 36. stavak 1. točka (i), članak 48. stavak 1. točka (b)

  24. Prazno polje u EU-u

  25 od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika - članak 36. stavak 1. točka (c), članak 38., članak 48. stavak 1. točka (a)

  25.a Gubici tekuće financijske godine (negativan iznos) - članak 36. stavak 1. točka (a)

  25.b Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (l)

  27. Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital institucije (negativan iznos)

  - članak 36. stavak 1. točka (j)

  28. Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (CET1) (372) zbroj redaka 7. do 20.a, 21., 22. i 25.a do 27.

  29. Redovni osnovni kapital (CET1) 16.762 redak 6. minus redak 28.

  Dodatni osnovni kapital (AT1): instrumenti

  30. lnstrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice - članci 51., 52.

  31. od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

  -

  32. od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

  -

  33. lznos kvalificiranih stavki iz članka 484. stavka 4. i povezanih računa premija na dionice koji se postupno isključuju iz dodatnog osnovnog kapitala

  - članak 486. stavak 3.

  34. Kvalificirani osnovni kapital uključen u konsolidirani dodatni osnovni kapital (uključujući manjinske udjele koji nisu uključeni u redak 5.) koji su izdala društva kćeri i koji drže treće osobe

  - članci 85., 86., 480.

  35. od čega: instrumenti koje su izdala društva kćeri koji se postupno isključuju - članak 486. stavak 3.

  36. Dodatni osnovni kapital (AT1) prije regulatornih usklađenja - zbroj redaka 30., 33. i 34.

  Dodatni osnovni kapital (AT1): regulatorna usklađenja

  37. lzravna i neizravna ulaganja institucije u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

  - članak 52. stavak 1. točka (b), članak 56. točka (a), članak 57.

  38.

  lzravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

  - članak 56. točka (b), članak 58.

  39.

  lzravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativan iznos)

  - članak 56. točka (c), članci 59., 60., 79.

  40.

  lzravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativan iznos)

  - članak 56. točka (d), članci 59., 79.

  41. Prazno polje u EU-u

  42. Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital institucije (negativan iznos)

  - članak 56. točka (e)

  43. Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (AT1) - zbroj redaka 37. do 42.

  44. Dodatni osnovni kapital (AT1) - redak 36. minus redak 43.

  45. Osnovni kapital (T1 = CET1 + AT1) 16.762 zbroj retka 29. i retka 44.

  Dopunski kapital (T2): instrumenti i rezervacije

  46. lnstrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice - članci 62., 63.

  47. lznos kvalificiranih stavki iz članka 484. stavka 5. i povezanih računa premija na dionice koji se postupno isključuju iz dopunskog kapitala

  - članak 486. stavak 4.

  48.

  Kvalificirani instrumenti regulatornog kapitala uključeni u konsolidirani dopunski kapital (uključujući manjinske udjele i instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji nisu uključeni u redak 5. ili 34.) koje su izdala društva kćeri i koje drže treće osobe

  - članci 87., 88.

  49. od čega: instrumenti koje su izdala društva kćeri koji se postupno isključuju - članak 486. stavak 4.

  50. lspravci vrijednosti za kreditni rizik - članak 62. točke (c) i (d)

  51. Dopunski kapital (T2) prije regulatornih usklađenja -

 • 25

  Prilog 1: Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine temeljem Provedbene Uredbe (EU) br. 1423/2013 (nastavak)

  Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Upućivanje na članke Uredbe (EU)

  br. 575/2013

  Dopunski kapital (T2): regulatorna usklađenja

  52. lzravna i neizravna ulaganja institucije u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

  - članak 63. točka (b) podtočka i., članak 66. točka (a), članak 67.

  53.

  Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

  - članak 66. točka (b), članak 68.

  54.

  lzravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativan iznos)

  - članak 66. točka (c), članci 69., 70., 79.

  55.

  lzravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima ima znacajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativan iznos)

  - članak 66. točka (d), članci 69. i 79. članak 477. stavak 4.

  56 Prazno polje u EU-u

  57. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (T2) - zbroj redaka 52. od 56.

  58. Dopunski kapital (T2) - redak 51. minus redak 57.

  59. Ukupni kapital (TC = T1 + T2) 16.762 zbroj retka 45. i retka 58.

  60. Ukupna rizikom ponderirana imovina 76.396

  Stope kapitala i zaštitni slojevi kapitala

  61. Redovni osnovni kapital (kao postotak iznosa izloženosti riziku) 21,94% članak 92. stavak 2. točka (a)

  62. Osnovni kapital (kao postotak iznosa izloženosti riziku) 21,94% članak 92. stavak 2. točka (b)

  63. Ukupni kapital (kao postotak iznosa izloženosti riziku) 21,94% članak 92. stavak 2. točka (c)

  64.

  Posebni zahtjev zaštitnog sloja institucije (zahtjev redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 92. stavkom 1. točkom (a) plus zahtjevi zaštitnog sloja za očuvanje kapitala i protucikličkog zaštitnog sloja plus zaštitni sloj za sistemski rizik plus zaštitni sloj sistemski važne institucije, izraženo kao postotak iznosa izloženosti riziku)

  10,00% CRD, članci 128., 129., 130., 131., 133.

  65. od čega: zahtjev zaštitnog sloja za očuvanje kapitala 2,50%

  66. od čega: zahtjev protucikličkog zaštitnog sloja -

  67. od čega: zahtjev zaštitnog sloja za sistemski rizik 3,00%

  67.a od čega: zaštitni sloj globalne sistemski važne institucije (G-SII) ili druge sistemski važne institucije (O-SII)

  -

  68. Redovni osnovni kapital raspoloživ za pokriće zaštitnih slojeva (kao postotak iznosa izloženosti riziku)

  15,44% CRD, članak 128.

  69. [nije relevantno u propisima EU-a]

  70. [nije relevantno u propisima EU-a]

  71. [nije relevantno u propisima EU-a]

  Stope kapitala i zaštitni slojevi kapitala (nastavak)

  72. lzravna i neizravna ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos ispod praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija)

  1

  članak 36. stavak 1. točka (h), članci 45. i 46., članak 56. točka (c), članci 59. i 60., članak 66. točka (c), članci 69. i 70.

  73. lzravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos ispod praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija)

  158 članak 36. stavak 1. točka (i), članci 45., 48.

  74. Prazno polje u EU-u

  75. Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos ispod praga od 10 %, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3.)

  388 članak 36. stavak 1. točka (c), članci 38. i 48.

  Primjenjive gornje granice za uključenje rezervacija u dopunski kapital

  76. lspravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital s obzirom na izloženosti na koje se primjenjuje standardizirani pristup (prije primjene gornje granice)

  - članak 62.

  77. Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital na temelju standardiziranog pristupa

  - članak 62.

  78. lspravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital s obzirom na izloženosti na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (prije primjene gornje granice)

  - članak 62.

  79. Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital na temelju pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima

  - članak 62.

 • 26

  Prilog 1: Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine temeljem Provedbene Uredbe (EU) br. 1423/2013 (nastavak)

  Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Upućivanje na članke Uredbe (EU)

  br. 575/2013

  Instrumenti kapitala koji podliježu propisima o postupnom isključenju (primjenjuju se samo između 1. siječnja 2014. i 1. siječnja 2022.)

  80. - Trenutačna gornja granica za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji podliježu propisima o postupnom isključenju

  - članak 484. stavak 3., članak 486. stavci 2. i 5.

  81. - lznos isključen iz redovnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (iznos iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

  - članak 484. stavak 3., članak 486. stavci 2. i 5.

  82. - Trenutačna gornja granica za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji podliježu propisima o postupnom isključenju

  - članak 484. stavak 4., članak 486. stavci 3. i 5.

  83. - lznos isključen iz dodatnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (iznos iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

  - članak 484. stavak 4., članak 486. stavci 3. i 5.

  84. - Trenutačna gornja granica za instrumente dopunskog kapitala koji podliježu propisima o postupnom isključenju

  - članak 484. stavak 5., članak 486. stavci 4. i 5.

  85. - lznos isključen iz dopunskog kapitala zbog gornje granice (iznos iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

  - članak 484. stavak 5., članak 486. stavci 4. i 5.

 • 27

  Popis tablica

  Tablica 1: EU LI3 – pregled razlika u obuhvatima konsolidacije (subjekt po subjekt) društava koja ulaze u sastav Grupe Zagrebačke banke tijekom 2019. godine prema MSFI..............8 Tablica 2: Regulatorni kapital Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ....................................................................................................................................................12 Tablica 3: Usklađenje stavki regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke s pozicijama kapitala u nerevidiranim financijskim izvješćima na dan 30. rujna 2019. godine ................13 Tablica 4: Obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala, redovne dionice Zagrebačke banke .......................................................................................................................................14 Tablica 5: Iznos izloženosti ponderiran rizikom i kapitalni zahtjevi Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ...........................................................................................17 Tablica 6: EU OV1 – Pregled rizikom ponderirane imovine Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ........................................................................................................18 Tablica 7: Adekvatnost redovnog osnovnog, osnovnog i ukupnog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ..............................................................................18 Tablica 8: Protuciklički zaštitni sloj Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ............................................................................................................................................19 Tablica 9: Obrazac LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge, Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine .............................................................................................................................................................................................................................................................................................20 Tablica 10: Tablica LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge, Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ...............................................................................21 Tablica 11: Tablica LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti), Grupa Zagrebačke banke na dan 30.rujna 2019. godine ..........................................................................................................................................................................................................................................................22 Tablica 12: Tablica LRQua: Polja za slobodni unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama, Grupa Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine ..............................22

  Popis slika

  Slika 1: Sastav Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine za potrebe bonitetnog nadzora ...........................................................................................................................9 Slika 2: Sastav Grupe Zagrebačke banke prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) na dan 30. rujna 2019. godine ............................................................10

  Popis priloga

  Prilog 1: Obrazac za objavljivanje regulatornog kapitala Grupe Zagrebačke banke na dan 30. rujna 2019. godine temeljem Provedbene Uredbe (EU) br. 1423/2013..........................23