Jaringan Otot I

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jaringan Otot I

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  1/24

  Jaringan OtotJaringan Otot

  Oleh :Oleh :

  Dr. AsdiyatiDr. Asdiyati

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  2/24

  PendahuluanPendahuluan

  StrukturStruktur JarJar OtotOtot dikhususkandikhususkan untukuntukmelakukanmelakukan gerakangerakan SelSel22 otototot sangatsangat berkembangberkembang dlmdlm fungsifungsi

  kontraktifkontraktif/ KONTRAKSI./ KONTRAKSI.

  KurangKurang berkembangberkembang dlmdlm fungsifungsi konduksifkonduksif SelSel22 otototot seringsering disebutdisebut jugajuga seratserat22 otototot SeratSerat22 otototot biasanyabiasanya tergabungtergabung dlmdlm berkasberkas22 BerkasBerkas adalahadalah sekumpulansekumpulan miofibrilmiofibril ygyg

  mengandungmengandung 22 jenisjenis filamenfilamen kontraktilkontraktil,,aktinaktin && miosinmiosin

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  3/24

  SeratSerat22 otototot memerlukanmemerlukan banyakbanyak

  kapilerkapiler darahdarah utkutk melakukanmelakukan kerjakerjamekanismemekanisme

  ygyg berfungsiberfungsi ::

  -- MendatangkanMendatangkan makananmakanan & O2& O2-- MengangkutMengangkut sisasisa produkproduk ((toksiktoksik))

  PembuluhPembuluh darahdarah terikatterikat dlmdlm JaringanJaringan ikatikat

  fibrosafibrosa,, ygyg bergunaberguna ::-- MengikatMengikat seratserat 22 otototot satusatu-- PembungkusPembungkus pelindungpelindungtarikantarikan efektifefektif

  -- TerdapatTerdapat sarafsaraf 22 dlmdlm jarjar ikatikat

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  4/24

  Berdasarkan Struktur & Fungsinya,Berdasarkan Struktur & Fungsinya,

  adaada 3 macam otot :3 macam otot :

  1.1. OtotOtot RangkaRangka//skeletskelet

  2.2. OtotOtot JantungJantung3.3. OtotOtotPolosPolos

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  5/24

  1.1. OtotOtot RangkaRangka

  MerupakanMerupakan otototot LurikLurik ygyg voluntervolunter((dibwahdibwahksadaranksadaran manusiamanusia))

  TerikatTerikat pdpd tulangtulang fasiafasia MembentukMembentuk dagingdaging daridari ((anggotaanggota badanbadan,,

  dindingdinding tbhtbh,, binatangbinatang))

  KeadaanKeadaan segarsegar,, warnawarna merahmerah mudamudapigmenpigmen && kayanyakayanya jarjar pembulhpembulh darahdarah TetapiTetapi adaada variasivariasi warnawarna ygyg dikenaldikenal otototot

  merahmerah dandan otototot putihputih

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  6/24

  SelSel otototot rangkarangka ::

  bentukbentuk silindrissilindris panjangpanjang,, berintiberinti banyakbanyak,, ujungujungruncingruncing // membulatmembulat pdpd perbatasanperbatasan otototot &&tendotendo

  BersifatBersifat mandirimandiri,, adaada ygyg panjangpanjang//pendekpendek

  SatuSatu ujungnyaujungnya berhubberhub dgdg tendotendo && ujungujung lain pdlain pdsuatusuatu septum jarseptum jar dlmdlm otototot KekuatanKekuatan otototot tergantungtergantung padapada jumlahjumlah seratserat22

  ygyg adaada dlmdlm otototot

  OtotOtot bertambahbertambah besarbesar latihanlatihan penebalanpenebalanseratserat otototot ((hipertrofihipertrofi)) bukanbukan hiperplasiahiperplasia

  HiperplasiaHiperplasiapeningkatanpeningkatan yang abnormalyang abnormal daridarisejumlahsejumlah selsel--selsel normalnormal dalamdalam susunansusunan normalnormalpd organ/pd organ/jringnjringn dgdg mningktkanmningktkan vlumevlume y.y.

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  7/24

  KontraksiKontraksi otototot rangkarangka ::

  OtotOtot rangkarangka berkontaraksiberkontaraksi lebihlebih cepatcepat daridaripadapada otototot polospolos

  SeratSerat22 menjadimenjadi lebihlebih pendekpendek && lebihlebih tebaltebal

  MacamMacam--macammacam SeratSerat:: SeratSerat merahmerah OtotOtot merahmerah

  SeratSerat PutihPutih bag bag terbesaterbesarr daridari OtotOtotPutihPutih &&seratserat lebihlebih besarbesar

  SeratSerat menengahmenengah serupaserupa seratserat merahmerah ((terdptterdptpadapada otototot merahmerah

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  8/24

  OrganisasiOrganisasi otototot rangkarangka::

  EpimisiumEpimisium :: SeluruhSeluruh otototot terbungkusterbungkussuatusuatu selubungselubung jarjar ikatikatkuatkuat//padatpadat,, taktakberaturberatur ((jkjk dilhatdilhat matamata selubungselubung putihputih))

  LembaranLembaran jarjar ikatikat ygyg >> halushalus,, kurangkurang padatpadatmengelilingimengelilingi berkasberkas//fasikulusfasikulus serat2serat2 ototototmembentukmembentuk PerimisiumPerimisium

  JarJar ikatikat ygyg lebihlebih halushalus lagilagi meluasmeluas daridariperimisiumperimisium masukmasuk diantaradiantara && disekitardisekitarmasingmasing22 seratserat berupaberupa endomisiumendomisium

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  9/24

  Persarafan otot rangkaPersarafan otot rangka ::

  DipersarafiDipersarafi luasluas oleholeh sarafsaraf motormotor besarbesar atauatau AksonAkson TiapTiap otototot dipersarafidipersarafi satusatu//lebihlebih sarafsaraf ygygmenembusmenembus epimisiumepimisium pdpd tempattempat tertentutertentu disebutdisebut`titiktitik motormotor`

  Motor endplateMotor endplate (taut(taut neuromuscular)neuromuscular) tempattempatberakhirnyaberakhirnya suatusuatu sarafsaraf((aksonakson terminal),terminal), ygyg mrpmrptmptmp impulsimpuls dipindahkandipindahkan drdr aksonakson keke seratserat ototototrangkarangka

  GelondongGelondong otototot((neuroneuro spindle) :spindle) : reseptorreseptorreganganregangan sensitifsensitif ygyg adaada dlmdlm semuasemua otototot rangkarangka

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  10/24

  Regenerasi otot rangkaRegenerasi otot rangka ::

  SeratSerat otototot ygyg rusakrusak memilikimemiliki kapasitaskapasitasterbatasterbatas utkutk melakukanmelakukanregenerasiregenerasi((perbaikanperbaikannormalnormal))

  KerusakanKerusakan beratberat diperbaikidiperbaiki dg jardg jar ikatikatfibrosafibrosa ((meninggalkanmeninggalkan parutparut))

  PadaPada otototot dewasadewasa tdpttdpt selsel--selsel satelitsatelit

  ((merupakanmerupakan selsel cadangancadangan selsel--selsel mioblasmioblasembrionalembrional))

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  11/24

  2.2. OtotOtot JantungJantung

  MerupakanMerupakan otototot luriklurik && involunterinvolunter BerkontraksiBerkontraksi secarasecara ritmisritmis && automatisautomatis

  TerdapatTerdapat padapada miokardmiokard (laps(laps otototot pdpdjantungjantung) & pd) & pd dindingdinding pembuluhpembuluh drhdrh besarbesarygyg berhubberhub dgdg jantungjantung

  MemilikiMemiliki gurat2gurat2 melintangmelintang ((filamenfilamen aktinaktin &&miosinmiosin tersusuntersusun serupaserupa && teraturteratur))

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  12/24

  Kontraksi otot jantungKontraksi otot jantung

  SejakSejak permulaanpermulaan kehidkehid embrionalembrional tjdtjd kontraksikontraksimiogenikmiogenik spontanspontan pdpd selsel-- otototot jantungjantung

  MekanismeMekanisme samasama padapada otototot rangkarangka

  SeratSeratPurkinyePurkinye adlhadlh selsel otototot jantungjantung khususkhusus &&mrpkanmrpkan bagbag daridari sistemsistem hantarhantar rangsangrangsang//impulsimpulsJaringanJaringan IkatIkat otototot jantungjantung

  TidakTidak banyakbanyak jarjar ikatnyaikatnya

  TerdapatTerdapat diantadianta seratserat22 berupaberupa endomisiumendomisium KapilerKapiler drahdrah lebihlebih banyakbanyak daridari pdpd otototot rangkarangka

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  13/24

  RegenerasiRegenerasi otototot jantungjantung ::

  TidakTidak adaada tanda2tanda2 regenerasiregenerasi (post(postcederacedera))

  >> tahantahan thdthd traumatrauma dibandingkandibandingkanotototot lainnyalainnya

  BilaBila RusakRusak diperbaikidiperbaiki

  meninggalkanmeninggalkan jaringanjaringan parutparut

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  14/24

  3. Otot Polos3. Otot Polos

  DisebutDisebut jugajuga otototot tidaktidak luriklurik atauatau ototototinvolunterinvolunter

  TerdapatTerdapat pdpd organorgan--organorgan beronggaberongga ((misalmisal::pdpd sistemsistem pernapasanpernapasan,, sistemsistem perkemihanperkemihan,,sistemsistem kelaminkelamin//reproduksireproduksi, pd, pd arteri,venaarteri,vena&&pembpemb limfelimfe besarbesar))

  BerfungsiBerfungsi mengaturmengatur && mempertahankanmempertahankangarisgaris tengahtengah lumenlumen daridari viseravisera((celahcelah))beronggaberongga

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  15/24

  KontraksiKontraksi otototot polospolos ::

  SatuanSatuan kontraksikontraksi otototot polospolos adalahadalah selsel TersusunTersusun dlmdlm satusatu jurusanjurusan sepanjangsepanjang

  satusatu sisisisi filamenfilamen && dlmdlm araharah berlawananberlawanan

  pdpd sisisisi lainnyalainnya RelaksasRelaksasii FilamenFilamen tebaltebal && tipistipistersusuntersusun secarasecara paralelparalel && memanjangmemanjang

  KontraksiKontraksi tidaktidak begitubegitu teraturteratur

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  16/24

  PersarafanPersarafan otototot polospolos ::

  DipersarafiDipersarafi oleholeh bagbag simpatissimpatis &&parasimpatifparasimpatif drdr sistemsistem autonomautonom SeratSerat sarafsaraf bersifatbersifatpostganglionikpostganglionik,,

  tdktdk bermielinbermielin BerdasarkanBerdasarkan sarafsaraf && fungsifungsi ::1.1. MacamMacam multi unitmulti unit luasluas,, relatifrelatif >>

  cepatcepat2.2. MacamMacam unitaryunitary relatifrelatif lambatlambat

 • 8/8/2019 Jaringan Otot I

  17/24

  RegenerasiRegenerasi :: DiDi bentukbentuk melalluimelallui selsel mesenkimmesenkim DapatDapat bertambahbertambah ukuran

Search related