Jaarrekening 2009

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarrekening 2009

Text of Jaarrekening 2009

 • !

  !

  "

  !

  ! #

  $ %

  & ' (

  & '' )

  & '

  #&!*

  %&+,

  Jaarrekening 2009 van Stichting Hulp Oost-Europa > 2

 • !"

  !#$%&'

  ()

  ()*(

  ((

  +,$#-(.

  /((.,0$$1

  (,0#2$

  ))*,01030)

  456(7

  8 9

  9) 231010 230

  9 3$$# 3$

  #221 $

  ( 2032$$1 231

  9 2--30- 2212-0

  8 230# 232

  9+( #33 #1$

  ( 20- 231

  : 01030 0

  ) ,0

  (,2)(((

  ,3#4,26

  ,3

  ,2

  ,2

  Jaarrekening 2009 van Stichting Hulp Oost-Europa > 3

 • 0200.000

  400.000

  600.000

  800.000

  1.000.000

  1.200.000

  1.400.000

  1.600.000

  2005 2006 2007 2008 2009

  Baten uit eigen fondsenwerving (in euro's)

  giften in natura

  nalatenschappen

  donaties, giften en schenkingen

  +,223

  ,#(4,20

  ,16%),2

  '

  ))(

  /4,$$6

  )*))

  (

  %4,3#6

  % ,2(

  ( ,$

  #-0#;

  03-#3;2-0$-0

  2#;

  2#1-2;

  22-11$22;

  $-$$;

  $03;

  1#3;

  2#2;

  %?

  @

  +

  Jaarrekening 2009 van Stichting Hulp Oost-Europa > 4

 • 456

  9)

  8

  8

  1

  .) 231010 2010

  +)7A 33#3 2#1

  23$$1$0 23212

  +)7 22-23 2$12$3

  :B 231102 233##1

  F()7

  G.(H4"6E@(F

  ( H?@6

  ) .

  . )

  ('

  % )I

  EH(

  (C.

  ((8(

  )((

  FJ

  Jaarrekening 2009 van Stichting Hulp Oost-Europa > 5

 • @ ( 7

  K ((

  4(6

  8(

 • (#$

  '$()

  L(

  ()I)

  ,3#

  32(

  4,36(,14 6

  +)(2.

  2./

  )*+,)-456&

  92 9

  9) 23-# 230

  9 2 3$

  $ $

  ( 20 231

  9 2$-0 2212-0

  8 2113 232

  9+( #-133 #1$

  ( 20 231

  :> 0 0

  (

  (

  )*(

  ( )(

  ).(.(

  1)

  (

  F2M((&(

  )G /

  ((4(6C

  C

  )

  )((5 C

  ))(EHC

 • ((

  )

  .

  .

  .(.

  +)

  ((2..

  (4,2$6(

  ()

  (/((()))

  )46 2.(

  ).

  : (

  2 )

  )2.(

  ((

  8)

  (

  (

  ( )(

  *

  8)(>)/()

  .()N

  ))((943060$$0K

  (

  L)()*

  A(.

  F 8

 • Bala

  ns

  (in euro

  's)

  ACTI

  VA31

  -12

  -20

  0931

  -12

  -20

  08PA

  SSIV

  A31

  -12

  -20

  0931

  -12

  -20

  08

  Imm

  ater

  ile

  v

  aste

  ac

  tiva

  00

  Res

  erv

  es en

  fo

  nds

  en-R

  eser

  ves

  Mat

  eri

  le v

  aste

  ac

  tiva

  12.69

  910

  .65

  2Co

  ntin

  ute

  itsre

  serv

  e11

  3.44

  511

  3.44

  5Be

  stem

  min

  gsre

  serv

  e41

  .33

  251

  .96

  2Fi

  nan

  cil

  e v

  aste

  ac

  tiva

  00

  Ove

  rige re

  serv

  es

  328.

  055

  354.

  753

  12.69

  910

  .65

  248

  2.83

  252

  0.16

  0

  -Fo

  nds

  enVl

  otte

  nde

  ac

  tiva

  Best

  em

  min

  gsfo

  nds

  en

  500.

  350

  511.

  456

  Voorr

  ade

  n28

  .63

  341

  .31

  098

  3.18

  21.

  031.

  616

  Vord

  erin

  gen

  44.08

  950

  .24

  6Li

  quid

  e m

  idde

  len

  952.

  512

  991.

  939

  1.02

  5.23

  41.

  083.

  495

  Ko

  rtlo

  pen

  de sc

  huld

  en54

  .75

  162

  .53

  1

  Tota

  al1.

  037.

  933

  1.09

  4.14

  7To

  taal

  1.03

  7.93

  31.

  094.

  147

  Jaarr

  ekenin

  g 2

  009 v

  an S

  tichting H

  ulp

  Oost-

  Euro

  pa >

  9

 • Kass

  tro

  om

  over

  zich

  t 200

  9 (in

  euro

  's)

  2009

  2008

  Herk

  om

  stHe

  rko

  mst

  Afsc

  hrijv

  inge

  n10

  .29

  7Af

  schr

  ijvin

  gen

  12.63

  4Af

  nam

  e vo

  orr

  ade

  n12

  .67

  7To

  enam

  e Ko

  rtlope

  nde

  sc

  huld

  en

  7.99

  5Af

  nam

  e vo

  rderin

  gen

  6.15

  7

  Tota

  al he

  rko

  mst

  29.13

  1To

  taal

  he

  rko

  mst

  20.62

  9

  Best

  edin

  gen

  Best

  edin

  gen

  Inve

  sterin

  gen in

  M

  ate

  rile

  Inve

  sterin

  gen in

  M

  ate

  rile

  vast

  e act

  iva12

  .34

  4va

  ste act

  iva2.

  024

  Afnam

  e Ko

  rtlope

  nde

  sc

  huld

  en

  7.78

  0To

  enam

  e vo

  rderin

  gen

  16.41

  0R

  esu

  ltaat 2

  009

  48.43

  4To

  enam

  e vo

  orr

  ade

  n3.

  790

  Resu

  ltaat 2

  008

  75.46

  0

  Tota

  al be

  sted

  inge

  n68

  .55

  8To

  taal

  be

  sted

  inge

  n97

  .68

  4

  Afn

  ame

  liqu

  ide

  mid

  dele

  n39

  .42

  7Af

  nam

  e liq

  uid

  e m

  idde

  len

  77

  .05

  5

  Jaarr

  ekenin

  g 2

  009 v

  an S

  tichting H

  ulp

  Oost-

  Euro

  pa >

  10

 • Bate

  n uit

  eige

  n fo

  nds

  enw

  ervin

  g

  Bate

  n uit

  bele

  ggin

  gen

  Ove

  rige

  bate

  n

  Best

  eed

  aan do

  elst

  ellin

  gen:

  Doel

  stel

  ling

  Voorli

  chtin

  g/be

  wust

  mak

  ing

  Doel

  stel

  ling

  Voorb

  erei

  ding

  en co

  rdi

  nat

  ie SH

  Doel

  stel

  ling

  Vers

  trekt

  e st

  eun (S

  H)

  Best

  edin

  grat

  io (be

  sted

  inge

  n/to

  taal

  ba

  ten)

  Kost

  en ei

  gen fo

  nds

  enw

  ervin

  g

  Kost

  en va

  n be

  legg

  inge

  n

  In %

  va

  n ba

  ten ei

  gen fo

  nds

  enw

  ervin

  g

  Kost

  en be

  heer

  en

  ad

  min

  istra

  tie

  Kost

  enra

  tio (ko

  sten

  be

  heer

  en

  adm

  inis

  tratie

  /tota

  al ba

  ten)

  !

  "

  0"#

  !

  $%%

  *Co

  ntin

  ute

  itsre

  serv

  e

  *O

  verig

  e re

  serv

  e

  *Be

  stem

  min

  gsfo

  nds

  en

  0

  Wer

  kelijk

  20

  09Be

  gro

  ting

  2009

  Wer

  kelijk

  20

  08

  Jaarr

  ekenin

  g 2

  009 v

  an S

  tichting H

  ulp

  Oost-

  Euro

  pa >

  11

 • Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

  Algemeen De jaarrekening 2009 is, mede in relatie tot het CBF keurmerk, opgesteld in overeenstemming met de in 2007 herziene Richtlijn 650 voor de Verslaglegging van Fondswervende Instellingen.

  Waardering

  Materile Vaste activa De materile vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijzen verminderd met een jaarlijkse afschrijving, gebaseerd op de economische levensduur, op basis van een vast percentage van de aanschafprijzen.

  Voorraden De voorraad goederen in natura is gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer in Nederland.

  Overige posten Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

  Resultaatbepaling

  Alle uitgaven in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen uitgaafprijzen.

  Giften in natura zijn gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer in Nederland.

  Giften met een bestemmingskarakter zijn toegevoegd aan de betreffende bestemmingsfondsen. Uitgaven met betrekking tot deze bestemmingen zijn ten laste van de overeenkomstige bestemmingen afgeboekt. Ook uit algemene middelen worden gelden voor bestemmingsdoelen ter beschikking gesteld dan wel toegevoegd aan bestaande bestemmingsfondsen.

  Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

  Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

  Jaarrekening 2009 van Stichting Hulp Oost-Europa > 12

 • Toelichting op de balans (in euro's)ACTIVA

  2009 2008Materile vaste activaBedrijfsmiddelen

  Direct in gebruik voor de bedrijfsvoeringBoekwaarde per 1 januari 9.152 14.120Aanschaffingen boekjaar 11.805 1.425

  20.957 15.545Afschrijvingen boekjaar 8.945 6.393Boekwaarde per 31 december 12.012 9.152

  Direct in gebruik voor de doelstellingBoekwaarde per 1 januari 1.500 7.142Aanschaffingen boekjaar 539 599

  2.039 7.741Afschrijvingen boekjaar 1.352 6.241Boekwaarde per 31 december 687 1.500

  Totaal 12.699 10.652Een specificatie van de vaste activa is opgenomen in bijlage 1.

  VoorradenGoederen in natura 28.633 41.310

  Per 31 december 28.633 41.310

  VorderingenTe ontvangen rente 33.940 30.125Te ontvan