Click here to load reader

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ... · PDF fileprezentirati seminarski rad na temu koju odredi nastavnik. Seminarski rad mora biti ocjenjen sa minimalno 10% (od

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ... · PDF fileprezentirati...

 • IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

  Mjesto izvođenja nastave

  Nastava na redovnom sveučilišnom preddiplomskom studiju Ekonomije izvodi se u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1/1, u dvoranama 202,203,302,303,402,403,404, Pula, Istra, Informatički laboratorij, Informatički kabinet broj 44.

  Početak i završetak te satnica izvođenja nastave

  Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

  Početak i završetak nastave definiran je Kalendarom za akademsku godinu 2019./2020., i Planom nastave u akademskoj godini 2019./2020., usvojenim na ….. sjednici Senata ….2019.

  Nastava na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije započinje ……listopada 2019. godine, te završava ….. lipnja 2020. godine. Kalendar za akademsku godinu 2019./2020. i Plan nastave u akademskoj godini 2019./2020. dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr ).

  Satnica izvođenja nastave – raspored nastave, objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fet.unipu.hr ) u rujnu 2019. godine za zimski semestar, te u veljači 2020. godine za ljetni semestar.

  Ispitni rokovi

  Ispiti rokovi za akademsku godinu 2019./2020. objavljuju se u listopadu 2019.godine, nakon izrade i objavljivanja satnice izvođenja nastave. Ispitni rokovi dostupni su studentima na mrežnim stranicama ISVU – a

  Struktura studija

  Strukturom studija u nastavku prikazan je raspored predmeta po semestrima, nastavnici i suradnici koji izvode nastavu na pojedinom kolegiju, oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe) na pojedinom predmetu te pripadajući broj ECTS bodova.

 • Sveučilišni preddiplomski redovni studij EKONOMIJE I. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Uvod u ekonomiju Prof.dr.sc. M. Škare

  Doc.dr.sc. D. Sinković Doc.dr.sc. R. Pržiklas Družeta

  30

  30

  0

  6

  Matematika u ekonomiji Doc.dr.sc. D. Rabar 45 0 30 6

  Informatika Prof.dr.sc. V. Bevanda M.Turk, predavač 30 0 45 6

  Ekonomske metode Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6 Poslovni strani jezik (1):

  Engleski jezik I/1

  Prof.dr.sc. M. Kostić Bobanović M. Novak Lađarević, predavač

  45 0 45 6

  Talijanski jezik I/1 Dr.sc.L. Lazarić, viši predavač 45 0 45 6 Njemački jezik 1 K. Djaković, predavač 45 0 45 6 Ukupno 30

  II. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Poslovno računovodstvo

  Prof.dr.sc. L. Mošnja – Škare Prof.dr.sc. R. Zenzerović Izv.prof.dr.sc. K. Černe Izv.prof.dr.sc. T. Peruško A.Galant, predavač

  30 0 30 6

  Bihevioralna ekonomija Doc.dr.sc. S. Stjepanović 30 15 15 6

  Trgovačko pravo Doc.dr.sc. O. Radolović T.Hasić, predavač 30 30 0 6

  Statistika u ekonomiji Doc.dr.sc. P. Rihter Tadić

  Doc.dr.sc. K. Kostelić G. Matošević, predavač

  45 0 45 6

  Suvremeni ekonomski sustavi

  Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6

  Ukupno 30

  III. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS Mikroekonomija Izv.prof.dr.sc. D. Tomić 30 30 0 6

  Makroekonomija Izv.prof.dr.sc. A. Bellulo A.Vrljić 30 30 0 6

  Ekonomika inovacija i IT Prof.dr.sc. M. Škare

  Doc.dr.sc. S. Maričić Doc.dr.sc. D. Sinković

  30 30 0 6

  Ekonomija blagostanja Prof.dr.sc. M. Škare Doc.dr.sc. R. Pržiklas Družeta 30 30 0 6

  Analiza ekonomskih indikatora i „Big data“

  Izv.prof.dr.sc. D. Tomić Doc.dr.sc. S. Stjepanović

  30 30 0 6

  Ukupno 30

 • IV. semestar Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Monetarna ekonomija

  Izv.prof.dr.sc. M. Benazić Izv.prof.dr.sc. M. Božina Beroš D.Petrović, mag.oec

  30 30 0 6

  Digitalno poslovanje Prof.dr.sc. V. Bevanda G. Matošević, predavač 30 30 0 6

  Poslovni strani jezik (2):

  Engleski jezik I/2 Izv.prof.dr.sc. M. Dujmović

  M. Novak Lađarević, predavač

  45 0 45 6

  Talijanski jezik I/2 Dr.sc. L. Lazarić, viši predavač 45 0 45 6 Njemački jezik 2 K. Djaković, predavač 45 0 45 6 Ekonomika financijskih kriza i mikrofinanciranje

  Prof.dr.sc. M. Škare Doc.dr.sc. D. Sinković, MBA

  30 30 0 6

  Ekonomija rada Doc.dr.sc. S. Blažević Burić 30 30 0 6 Ukupno 30

  V. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Međunarodna ekonomija Prof.dr.sc. I. Kersan – Škabić Doc.dr.sc. L. Tijanić 30 30 0 6

  Ekonomija javnog sektora Prof.dr. sc. S. Krtalić 30 30 0 6

  Regionalna ekonomika Doc. dr. sc. L. Tijanić 30 30 0 6

  Izborni kolegij I:

  Povijest ekonomske misli Prof.dr.sc. M. Škare

  izv.prof.dr.sc. D. Tomić doc.dr.sc. S. Stjepanović

  30 30 0 6

  Institucionalna ekonomija Prof.dr.sc. M. Škare Doc.dr.sc. D. Sinković 30 30 0 6

  Izborni kolegij II:

  Poslovne financije Prof.dr.sc. D. Učkar D.Petrović, mag.oec 30 30 0 6

  Menadžment Prof.dr.sc. M. Gonan Božac

  Doc.dr.sc. M. Paulišić Doc.dr.sc. S. Lacmanović

  30 30 0 6

  Turistička destinacija Prof.dr.sc. D. Križman Pavlović Doc.dr.sc. I. Slivar 30 30 0 6

  Analiza društvenih mreža G. Matošević, predavač 30 15 15 6 Ukupno 30

  VI. semestar

  Predmet Šifra Nastavnik/ica P S V ECTS

  Ekonometrija Izv.prof.dr.sc. A. Belullo A. Vrljić, mag. oec. 30 30 0 6

  Ekonomika razvoja Izv. prof. dr. sc. K. Afrić Rakitovac 30 30 0 6

  Izborni kolegij III:

 • Međunarodna tržišta i poslovanje

  Izv.prof.dr.sc. D. Tomić 30 30 0 6

  Nacionalno računovodstvo Prof.dr.sc. L. Mošnja-Škare Doc.dr.sc. R. Pržiklas Družeta 30 30 0 6

  Izborni kolegij IV: Revizija i analiza poslovanja

  Prof.dr.sc. R. Zenzerović A. Galant, mag.oec.

  30 30 0 6

  E – marketing Doc. dr. sc. D. Alerić 30 0 30 6 Ekonomika turizma Doc.dr.sc. T. Floričić 30 30 0 6 Završni rad/ Završni ispit 6 Ukupno 30

 • Izvedbeni planovi nastave kolegija na sveučilišnom preddiplomskom redovnom studiju Ekonomije

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA

  Kod i naziv kolegija Analiza društvenih mreža

  Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica Mr.sc. Goran Matošević

  Studijski program Informatički management

  Vrsta kolegija Obvezan Razina kolegija Preddiplomski

  Semestar Ljetni (V.) Godina studija II.

  Mjesto izvođenja Računalna učionica Jezik izvođenja (drugi jezici)

  Hrvatski Engleski

  Broj ECTS bodova 6 Broj sati u semestru 30P – 15V – 15S

  Preduvjeti za upis i za svladavanje Nema preduvjeta za upis.

  Korelativnost Ekonomska informatika, Baze podataka

  Cilj kolegija

  Cilj kolegija je objasniti temeljne koncepte i značajke društvenih mreža te upoznati studente sa alatima za analizu online društvenih mreža sa svrhom dobivanja korisnih podataka za potporu odlučivanju.

  Ishodi učenja 1. Objasniti temeljne koncepte društvenih mreža 2. Diferencirati metode i metrike društvenih mreža 3. Savladati osnovne tehnika analize online društvenih mreža.

  Sadržaj kolegija

  1. Znanost o podacima (uvod u baze i skladišta podataka, polustrukturirani i nestrukturirani podaci) 2. Teorija grafova (usmjereni i težinski grafovi) 3. Društvene mreže (čvorovi i veze, dijelovi mreže) 4. Metode i metrike analize društvenih mreža (stupanj čvora, centralnost čvora) 5. Analiza linkova (PageRank, HITS) 6. Online društvene mreže 7. Analiza osjećaja (Sentiment analysis) 8. Programska rješenja za analizu društvenih mreža (NodeXL, Gensim i dr.)

  Planirane aktivnosti, metode učenja i poučavanja i načini vrednovanja (alternativno stjecanje navesti u studentskim obvezama)

  Obveze Ishodi Sati ECTS* Maksimaln i udio u ocjeni (%)

  Aktivnost na nastavi 1-3 28 1 20 Seminar 1 28 1 20 Projekt 3 56 2 30 Pismeni ispit 1-3 56 2 30

 • ukupno 168 6 100 Dodatna pojašnjenja (kriteriji ocjenjivanja): Nastavnik će kontinuirano ocjenjivati aktivnost na nastavi (na predavanjima, vježbama i seminarima). Studenti su dužni izraditi i u roku kojeg odredi nastavnik predati i prezentirati seminarski rad na temu koju odredi nastavnik. Seminarski rad mora biti ocjenjen sa minimalno 10% (od ukupno 20%). Studenti su dužni izraditi projekt analize društvenih mreža u određenom softverskom alatu i prema uputama nastavnika. Projekt se ocjenjuje sa maksimalno 30% a minimalno 15. Pismeni ispit se izvodi na računalu uz vremensko ograničenje i sastoji se od 15 pitanja od kojih svaki nosi 2 boda. Ukupan broj bodva je 30 tj. 30% udjela u ukupnoj ocjeni. Minimalni broj bodova za prolaz je 15. Konačna ocjena se izvodi zbrajanjem bodova (postotaka) i na osnovu Pravilnika o ocjenjivanju. Studenti su dužni poštivati načela akademske čestitosti koja su regulirana Etičkim kodeksom Sveučilišta (dokument je dostupan na sljedećoj stranici: www.unipu.hr). Kontaktiranje s nastavnikom izvan nastave odvija se u vrijeme konzultacija ili putem elektroničke pošte.

  Studentske obveze

  Da položi ko