of 15 /15
IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH MIKROORGANIZAMA- OSNOV USPEŠNE BIOREMEDIJACIJE G.Gojgić-Cvijović 1 , V.P.Beškoski 1 , J.Milić 1 , M.Ilić 1 , T.Šolević 1 , S.Miletić 1 , I.Vučković 1 , B.Potkonjak 1 , B.Jovančićević 1,2 , M.Radulović 1 , D.Djordjević 1 , D.Jakovljević 1 , O.Martinov 1 , S.Spasić 1 , V.Matić 1 , B.Nastasijević 1,2 , M.M.Vrvić 1-3 1 Centar za hemiju IHTM, 11001 Beograd, Njegoševa 12, P.f. 473 2 Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 11001 Beograd, Studentski trg 16, P.f. 158 3 BREM GROUP doo, 11000 Beograd, Njegoševa 12

IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJAZIMOGENIH MIKROORGANIZAMA-

OSNOV USPEŠNEBIOREMEDIJACIJE

G.Gojgić-Cvijović1, V.P.Beškoski1, J.Milić1, M.Ilić1, T.Šolević1, S.Miletić1,I.Vučković1, B.Potkonjak1, B.Jovančićević1,2, M.Radulović1, D.Djordjević1,

D.Jakovljević1, O.Martinov1, S.Spasić1, V.Matić1, B.Nastasijević1,2, M.M.Vrvić1-3

1Centar za hemiju IHTM, 11001 Beograd, Njegoševa 12, P.f. 4732Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 11001 Beograd, Studentski trg 16, P.f. 158

3BREM GROUP doo, 11000 Beograd, Njegoševa 12

Page 2: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

BIOREMEDIJACIJA-BIOLOŠKA DEGRADACIJA I DETOKSIKACIJA

ZEMLJIŠTA, POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA I VAZDUHA OD ŠTETNIH SUPSTANCI,

KAO ŠTO SU ORGANSKI ZAGADJIVAČI (NAFTA I DERIVATI NAFTE, PESTICIDI,

DETERDŽENTI, POLIMERI, FENOLI, ORGANSKI RASTVARAČI,...), VEŠTAČKA DJUBRIVA, TEŠKI METALI (NPR. ŽIVA,

KADMIJUM, OLOVO,...) I DRUGI TOKSIČNI ELEMENTI I JEDINJENJA (ARSEN,

CIJANOVODONIK,...), TOKSIČNI GASOVI (RECIMO VODONIK-SULFID) I RADIONUKLIDI, NAJČEŠĆE I

NAJEFIKASNIJE POMOĆU MIKROORGANIZAMA!

Page 3: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

SUŠTINA BIOREMEDIJACIJE

“BIOLOŠKI AGENS”

MIKROORGANIZMI

ŠTETNA/ESUPSTANCA/E

SUPSTANCE

KOJE NEMAJU

ŠTETNE EFEKTE

NA OKOLINU

+ BIOMASA

Page 4: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan
Page 5: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

9,3x1057,0x1041,9x1042,9x1061,0x1070,0340,0729,1846,235,430,920,11

RUVqCELpKIPoANAnUBAmNiVFeCaMgKNa

MIKROBIOLOŠKI PROFIL, [CFU/g]BIOGENI I NEKI ZNAČAJNI TOKSIČNI METALI, [g/kg]

0,200,480,352,361,0314,8415,8729,99 ±1,8861,468,231,87,921,312553,418,0

ΣPl, [%]

ΣSk, [%]

ΣNj, [%]

ΣHi, [%]

NCh, [%]

OCg, [%]

ΣCf, [%]

TPHe,[g/kg]

Pepeona

1200°C

[%]

Pepeona

800°C[%]

OSd, [%]pH

Vodana

105OC,[%]

RVK,[L/m3]c

thalde,[OC]b

tvaz.,[OC]

BIOGENI ELEMENTI, [%]FIZIČKI, FIZIČKO-HEMIJSKI I HEMIJSKI POKAZATELJI

STANJE “0”OSNOVNI POKAZATELJIa

aSvi rezultati hemijskih i mikrobioloških pokazatelja odnose se na suvu supstancu; bNa 30 cm; cU uslovima na terenu; dOrganska supstanca; eTotal petroleum hydrocarbons-Ukupni ugljovodonici nafte; fUkupni ugljenik; gOrganski ugljenik; hNeorganski (karbonatni) ugljenik; iUkupni vodonik; jUkupni azot; kUkupni sumpor; lUkupni fosfor; mUkupnehemoorganoheterotrofne mezofilne aerobne i fakultativno anaerobne bakterije; nAnaerobi; oKvasci i spore plesni; pCelulolitički mikroorganizmi i qMikroorganizmi što razlažu ugljovodonike.

Page 6: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

“Shake flasks testtechnique”

Uporedni prikaz gasnih hromatograma TPH na početku i na kraju eksperimenta u erlenmajerima uz mućkanje

Page 7: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

> 105Podloga za celulolitičke MO sastreptomicinomCelulolitičke plesni

~ 106Podloga za celulolitičke MO saaktidionomCelulolitičke bakterije

~ 106Podloga za celulolitičke MOUkupni celulolitički MO

> 105Mineralni agar sa dizelom i streptomicinomPlesni koje razlažu ugljovodonike

> 106Mineralni agar sa dizelom i aktidionomBakterije koje razlažu ugljovodonike

> 106Mineralni agar sa dizelomMO koji razlažu ugljovodonike

~ 104Sladni agar sa streptomicinomKvasci i spore plesni

~ 104Agar sa Irgasan®-om za izolovanjePseudomonasPseudomonas

~ 106Skrob-kazein agar sa aktidionomAktinomicete

> 106Hranljivi agar sa glukozomAnaerobi

> 105MacConkey agarGram negativne bakterije

~ 107Hranljivi agarPrave bakterije

PROSEČNI RED VELIČINE ZASTUPLJENOSTI, [CFU/g

SUVE SUPSTANCE]PODLOGAREDOVI MIKROORGANIZAMA (MO) I

ROD Pseudomonas

STRUKTURA AKTIVNOG ZIMOGENOG KONZORCIJUMA

Page 8: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

++CHCl3

++Piren--Fenantren--Ksilen (smeša izomera)--Toluen++bBenzen++Cikloheksan++Heksan++Heptan-c+Dekan++bHeksadekan++Parafin-+TPH ekstrakt++a,bDizel D-2

Pseudomonas CH-RNP 2Pseudomonas CH-RNP 1IZVOR UGLJOVODONIKA I

DERIVATA KAO JEDINI IZVOR UGLJENIKA

PRIMER SELEKCIJE SOJEVA ZA AKTIVNI KONZORCIJUM

a Razlaže ugljovodonični supstrat; b Zelena pigmentacija kao dokaz visoke aktivnosti i c Ne razlaže ugljovodonični supstrat.Koncentracije ugljovodonika: a) Tečni uzorci-100 µL/10 mL podloge i b) Čvrsti uzorci-5 mg/10 mL podloge.

Provera uspešnosti selekcije: Rast na hranljivom bujonu posle 2 nedelje na mućkalici u epruvetama

Page 9: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

IZGRADNJA HALDE U RNP

Homogenizacija zemlje Postavljanje ceviza aeraciju

Mešanje zemlje pre nanošenjana haldu

Nanošenje zemlje Sistem oluka za sakupljanjeprocedne tečnosti

Konačan izgled halde

Page 10: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

Nota bene: USPEŠNA BIOREMEDIJACIJA!!!

► IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH MIKROBA ⇒ AKTIVAN KONZORCIJUM

(BIOAUGMENTACIJA)⇓

JOŠ I:► POSTIZANJE ŠTO VEĆEG STEPENA HOMOGENIZACIJE

STALNIM MEŠANJEM, ŠTO OBEZBEDJUJE I POTREBNU KOLIČINU MOLEKULSKOG KISEONIKA-AERACIJU

(BIOVENTILACIJA) ► ODRŽAVANJE OPTIMALNE VLAŽNOSTI I DODAVANJE

BIOGENIH ELEMENATA U POTREBNIM KOLIČINAMA, A PRE SVIH AZOTA I FOSFORA

(BIOSTIMULACIJA)

Page 11: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

1013 CFU/mL

Page 12: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

Grafički prikaz dinamike bioremedijacije u funkciji vremena

0 20 40 60 80 100 120 140 1600

5

10

15

20

25

30TP

H [g

/kg]

Vreme [dan]

~30 g/kg

3,3 g/kg(~90%)

Page 13: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

80 % (107 CFU/mL)TPH degradirajućih

HALDA

Uporedni gasni hromatogrami TPH na početku i po završenojbioremedijaciji na pilot haldi-postrojenju

Page 14: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

1. Postupak ex situ bioremedijacije zemljišta kontaminiranog visokimkoncentracijama nafte i njenim derivatima u industrijskim-realnim

razmerama moguće je efikasno realizovati na osnovu laboratorijskihtestova.

2. Za uspešnost postupka ključni je pravi izbor konzorcijuma aktivnihzimogenih mikroorganizama, što smo u opisanom pilot postupku

bioremedijacije još jedanput dokazali radom sa sopstvenim sojevimamikroorganizama izolovanim, selekcionisanim i adaptiranim iz

mikrobiogeocenoze, koja je bila predmet biodegradacije kontaminanataantropogenog porekla.

3. Biostimulacija i bioventilacija, koja u opisanom slučaju nije bila potpunoodgovarajuća, neizostavni su i kompatibilni elementi uspešne

bioremedijacije.

4. I naši rezultati potvrdjuju da je bioremedijacija bio(geo)tehnološkipostupak, kojim se dobija reciklirano zemljište. Dakle, ne dobija se

bezopasan otpad koji može da se odloži na deponiju, već zemljište, kojeima upotrebnu vrednost.

ZAKLJUČCI

Page 15: IZOLOVANJE, SELEKCIJA I ADAPTACIJA ZIMOGENIH ...gmbh/arhiva/PDF/PKS.pdf · Kvasci i spore plesni Sladni agar sa streptomicinom ~ 104 ~ 104 Agar sa Irgasan

ZAHVALNOST

Posebnu zahvalnost, pored Ministarstva nauke i zaštite životnesredine, koje sa Naftnom industrijom Srbije finansira i

podržava aktivnosti bioremedijacije u okviru kompleksnogprojekta TD 7032B, želimo da izrazimo Rafineriji nafte

Pančevo što nam je pružila priliku da demonstriramobioremedijaciju i pokažemo sve njene prednosti, pošto ova

biotehnologija kod nas, nažalost, još nije zaživela. Hoćemo daverujemo i nadamo se da će se to ubrzo desiti!