Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti ... Smanjenjem zloupotrebe opijata, posebice

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti ... Smanjenjem zloupotrebe opijata,...

 • Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti te liječenju,

  resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika u Republici Hrvatskoj

  - Analiza stanja i potreba te iskustava Primorsko-goranske županije

 • 2016.

  Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti te liječenju,

  resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika u Republici Hrvatskoj

  - Analiza stanja i potreba te iskustava Primorsko-goranske županije

 • Naslov: Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti te liječenju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika u Republici Hrvatskoj - Analiza stanja i potreba te iskustava Primorsko-goranske županije

  Urednik: Dr. sc. Darko Roviš

  Lektura: Jelena Škalac, mag. edu.

  Nakladnik: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

  Tisak i dizajn: WIWO

  Godina i mjesto izdanja: 2016., Rijeka

  Publikacija je nastala u sklopu projekta “Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama - CLOUD”, koji je sufinanciran iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Operativnoga programa IPA Slov- enija-Hrvatska 2007. – 2013. Europske unije.

  Sadržaj ove publikacije isključivo je odgovornost autora.

  ISBN 978-953-7957-50-6 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 131001023

 • 3Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti te liječenju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika u Republici Hrvatskoj - Analiza stanja i potreba te iskustava Primorsko-goranske županije

  SADRŽAJ

  1. PREGLED STANJA I TRENDOVA U ZLOUPOTREBI SREDSTAVA OVISNOSTI NA GEOGRAFSKOM PODRUČJU ................................. 11

  1.1 Pojavnost i kretanje ovisnosti o psihoaktivnim drogama u Republici Hrvatskoj (Marina Kuzman) .................................................. 13

  1.2 Izazovi novih psihoaktivnih tvari (Dijana Jerković) ............................... 33 1.3 Doping i droga u Hrvatskoj (Uroš Šuljić)............................................... 45 1.4 Seroprevalencija hepatitisa C i HIV virusa među ovisnicima

  o drogama testiranim u sklopu projekta IPA CLOUD (Dolores Peruč) ...... 51 1.5 Inovativni modeli praćenja zloupotrebe ilegalnih droga temeljem

  analize metabolita u otpadnim vodama: iskustva iz Europe i svijeta (Paula Žurga)........................................................................................ 68

  2. ANALIZA JAVNOZDRAVSTVENOG SUSTAVA U HR TE MEĐUNARODNA ISKUSTVA .............................................................. 69

  2.1 Analiza javnozdravstvenog sustava u liječenju ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj (Slavko Sakoman) .............................. 71

  2.2 Prevencijski kapaciteti i primjeri dobre prakse u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj (Darko Roviš, Josipa Bašić, Andrea Mataija Redžović) ................................................................................. 85

  2.3 Razvoj harm reduction programa i programa resocijalizacije ovisnika: prikaz mreže programa u Primorsko-goranskoj županiji i RH (Ilinka Serdarević)............................................................................... 105

  3. ANALIZA POTREBA U PODRUČJU PREVENTIVNIH PROGRAMA, LIJEČENJA OD OVISNOSTI I RESOCIJALIZACIJE .......................... 121

  3.1 Procjena stanja i potreba u području preventivnih programa u Republici Hrvatskoj (Valentina Kranželić, Martina Ferić, Dijana Jerković) .................................................................................. 123

  3.2 Ispitivanje resocijalizacijskih potreba ovisnika s područja Primorsko-goranske županije (Sanja Filipović, Džejn Kazanđić Kovačević, Snježana Božić) ............................................................... 139

 • 5Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti te liječenju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika u Republici Hrvatskoj - Analiza stanja i potreba te iskustava Primorsko-goranske županije

  IZAZOVI IZGRADNJE CJELOVITOG PRISTUPA PREVENCIJI OVISNOSTI TE LIJEČENJU, RESOCIJALIZACIJI I SOCIJALNOJ REINTEGRACIJI OVISNIKA U RH - ANALIZA STANJA I POTREBA

  TE ISKUSTAVA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE

  Predgovor Zloupotreba droga i, posljedično, ovisnost jedan je od vodećih javnozdrav-

  stvenih problema suvremenog društva. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction navodi kako je 80 milijuna Europljana konzumiralo neku drogu barem jednom u životu, dok se 1,4 milijuna smatra problematičnim kori- snicima opijata. Posljednjih dvadesetak godina Republika Hrvatska svjedočila je razvoju epidemije ovisnosti (1990. godine liječeno 1340 osoba; 2006. go- dine liječeno 7427). I dok su neki temelji zdravstvene skrbi postojali u društvu od ranije, sustav istraživanja, praćenja, prevencije, liječenja, smanjenja šteta i resocijalizacije razvijao se kao odgovor na rastući društveni problem. Primor- sko-goranska županija bila je jedna od županija s najizraženijim problemom ovisnosti te je, kao odgovor na ovaj problem, rano započela s razvojem broj- nih lokalnih inicijativa i programa. Mnogi od njih prepoznati su i preuzeti i u drugim krajevima Hrvatske kao i na nacionalnoj pa i europskoj razini. Danas, kad je ta epidemija zaustavljena, pravo je vrijeme za pogled unatrag i osvrt na epidemiološku sliku, nove trendove te ocjenu sustava prevencije, liječenja te socijalne i ekonomske reintegracije ovisnika u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

  S ciljem izrade povijesno utemeljene analize stanja okupljen je tim stručnja- ka u kojemu su najznačajniji stručnjaci iz zagrebačkog i riječkog Zavoda za jav- no zdravstvo, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske,

 • 6

  Sveučilišta iz Zagreba i Rijeke, Hrvatskog toksikološkog zavoda i nevladinih or- ganizacija poput udruge Terra i udruge za pomoć ovisnicima Vida i dr.

  Pred vama je rezultat rada na projektu pod nazivom „Cjelovit pristup liječe- nju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika o drogama“ (IPA CLOUD). Riječ je o prekograničnom projektu koji povezuje stručnjake iz akademskog, javnozdravstvenog i nevladinog sektora na obalno-kraškom području u Slove- niji i Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskoj. U posljednjih 25 godina nekad dobra suradnja stručnjaka javnog zdravlja i znanstvenika iz tog područja s obiju strana granice smanjena je zbog prekinutih razvojnih i političkih puteva. Jedan od ciljeva ovog projekta bio je načiniti analizu stanja i procjenu potreba u sveobuhvatnom pristupu prevenciji, liječenju i resocijalizaciji ovisnika.

  Brzi pregled ključnih nalaza pokazuje kako je u Republici Hrvatskoj po- sljednjih dvadesetak godina:

  A. razvijen vrlo dobar sustav epidemiološkog praćenja i procjene navika korištenja sredstava ovisnosti kao i sustav dojavljivanja novih droga. Uz nacionalni Registar ovisnika, koji postoji još od 70-ih godina danas je funkcionalan i nacionalni sustav dojavljivanja novih droga na tržištu Republike Hrvatske koji uz provedbu više nacionalnih i europskih istraživanja čine čvrstu osnovu sustava praćenja i razumijevanja problema kao preduvjeta za donošenje odluka, planiranje javnih politika i intervencija. Vrijedi spomenuti kako se posljednjih nekoliko godina Republika Hrvatska pridružila nekolicini europskih zemalja koje su testirale mogućnosti monitoringa potrošnje droga praćenjem njihovih metabolita u otpadnim vodama, što nesumnjivo predstavlja dopunu ovom sustavu s ciljem preciznijeg praćenja i procjene razmjera zloupotrebe ilegalnih droga. Analizama koje je do sad proveo Institut „Ruđer Bošković“ na uzorcima otpadnih voda grada Zagreba i Zadra upravo u okviru spomenutog projekata, pridružio se i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZJZ PGŽ-a). Nastavni zavod za javno zdravstvo uz pomoć stručnjaka iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ uspješno je integrirao redovne javnozdravstvene metode zdravstveno-ekološkog nazora okoliša poput uzorkovanja otpadnih voda u gradu Rijeci te upotrebe masene spektrometrije u analizi metabolita droga u urinu i otpadnim vodama.

  B. sustav prevencije u 90-im godinama počivao je na lokalno kreiranim preventivnim programima koji su potekli iz nevladinog sektora. Uslijedio je razvoj okvira za školske preventivne programe, a sustav je od 2005. godine dodatno ojačan mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo i službama za metalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje

 • 7Izazovi izgradnje cjelovitog pristupa prevenciji ovisnosti te liječenju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika u Republici Hrvatskoj - Analiza stanja i potreba te iskustava Primorsko-goranske županije

  ovisnosti s mandatom jačanja prevencije i rane detekcije rizičnih ponašanja. Danas, uz lokalno razvijene, u Hrvatskoj nalazimo i brojne primjere implementacije najboljih svjetskih model-programa utemeljenih na znanosti i dokazima učinkovitosti poput PATHS-RASTEM, Trening Životnih Vještina (TŽV), Program BUBA (poznat kao „Northland Project“), Unplugged i dr. Javnozdravstveni model primjene ovakvih programa, s populacijskim obuhvatom i iznimnom dugotrajnosti (TŽV), krenuo je 2005. godine iz Primorsko-goranske županije te se danas provodi u još četiri druge županije. Jačanje prev