ISSN 2353-8902

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISSN 2353-8902

 • 1

  ISSN 2353-8902

 • 2

  spis treci

  Aneta Januszko-Szakiel

  Magdalena Tomasiak

  Aneta Januszko-Szakiel

  3

  4

  8

  12

  15

  16

  18

  20

  24

  25

  28

  32

  edytorial

  wystawiennictwo jako narzdzie promocji ksiki w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  bookcrossing jako forma popularyzacji ksiki i czytelnictwa

  historia Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  sprawozdanie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 2011

  Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 2011 roku

  struktura organizacyjna i pracownicy

  gromadzenie zbiorw

  opracowanie zbiorw

  udostpnianie zbiorw

  wystawy

  dziaalno naukowa

 • 3

  Szanowni Czytelnicy,nawizujc do tradycji dziaalnoci wydawniczej bibliotek, pracownicy Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdecydowali si na wydawanie Notesu Bibliotecznego. Pismo jest rocznikiem. Suy rela-cjonowaniu realizowanych i planowanych przedsiwzi. Stanowi rwnie okazj do popularyzacji zbiorw i usug Biblioteki. Zachca do wymiany pogldw na temat zawodu bibliotekarza oraz pracownika informacji naukowej. Skania take do naukowej refleksji i publikowania wynikw bada z zakresu teorii oraz praktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podejmowanych przez pracownikw Biblioteki.

  Oddaj w Pastwa rce pierwszy numer Notesu Bibliotecznego. Zawiera on krtk histori Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz prezentuje jej struktur organizacyjn. Zamieszczono w nim take sprawozdanie z dziaalnoci Biblioteki za rok 2011 oraz artykuy tematycznie powizane z zagadnieniami pro-mocji i marketingu w instytucjach bibliotecznych.

  ycz przyjemnej lektury

 • 4

  Magdalena Tomasiakwystawiennictwo jako narzdzie promocji ksiki w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  W obszarze dziaa Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obok gromadzenia, opracowywania i udostpniania materiaw bibliotecz-nych, usug informacyjnych, pracy z czytelnikiem znaj-duje si rwnie promocja jej usug i zbiorw. Jednym z narzdzi promocji jest organizacja wystaw.

  Wystawiennictwo to umiejtno projektowania wystaw, organizowanie, urzdzanie wystaw [Wystawiennictwo, 2006, s. 686]. Wystawa natomiast to, wedug Podrcz-nego Sownika Bibliotekarza, wystawianie obiektw bibliotecznych na widok publiczny w celach propagan-dowych i wychowawczych, bd miejsce wystawiania okazw [Wickowska, Pliszczyska, 1976, s. 312].

  Dopenieniem i rozwiniciem powyszego objanienia jest definicja znajdujca si w Encyklopedii Wspczes-nego Bibliotekarstwa Polskiego. Wystawa biblioteczna to rozpowszechniona forma propagandy bibliotecz-nej stosowana przez wszystkie typy bibliotek (wik-sze biblioteki dysponuj zazwyczaj wasnymi salami wystawowymi). Wystawa biblioteczna ma na celu infor-mowanie o wasnych najcenniejszych zbiorach biblio-teki (rkopisy, stare druki, grafika) lub najnowszych pozycjach oraz popularyzacj okrelonych rodzajw pimiennictwa. Wystawy biblioteczne dokumentuj

  czsto wydarzenia kulturalne, polityczne, naukowe i artystyczne, ktre miay miejsce w przeszoci lub dziej si wspczenie [Koodziejska, 1976, s. 312].

  Encyklopedia wiedzy o ksice podaje dwie definicje, zarwno wspomnianej wczeniej wystawy bibliotecz-nej, jak i wystawy ksiki. Wystawa biblioteczna to wystawienie na widok publiczny ksiek i innych doku-mentw w celach informacyjnych, propagandowych, ksztaccych. Zalenie od przyjtego kryterium biblio-teka moe urzdzi rne wystawy: nowoci wydawni-czych, popularyzujce publikacje bieco wpywajce do bibliotek; okolicznociowe, nawizujce do rocznic, jubileuszw; problemowe, obrazujce histori i stan okrelonej dziedziny wiedzy, kultur narodu, regionu, epoki; okresowe; stae [Wystawa biblioteczna, 1971, szp. 25562557]. Natomiast definicja wystawy ksiki brzmi: specjalny pokaz ksiek z okrelonych dziedzin lub pokaz dorobku wydawnictwa, organizowany w celach propagandowych ireklamowych. Due wystawy wyma-gaj specjalnych urzdze (stelay), oraz obok udziau wykonawcw-grafikw, konsultacji architektw ispecja-listw. Wystawa ksiki prezentuje produkcj wydawni-cz jednego lub wicej krajw, wybranych dziaw biblio-graficznych; ksiki regionalne. Wystawa ksiki stwarza waciwe warunki do obejrzenia ksiek-eksponatw,

  wystawiennictwo

  wystawa

  wystawa biblioteczna

  wystawa ksiki

 • 5

  daje pojcie o dorobku prezentowanego zakresu wie-dzy [Wystawa ksiki, 1971, szp. 2557].

  Maria Walentynowicz, autorka Dziaalnoci pedagogicz-nej bibliotekarza, szczegowo opisuje wystawy ksiek i charakteryzuje zagadnienia z nimi zwizane. Wystawy ksiek to szeroko stosowana forma pracy z czytelni-kiem, ich znaczenie polega na tym, e wzbudzaj zain-teresowanie drugorzdnymi cechami ksiki, co stanowi nieraz punkt wyjcia do zainteresowania si ich treci. Wzrok zatrzyma si na barwnej obwolucie, czytelnik przyjrzy si uwaniej, przeczyta tytu, a jeli go zainte-resuje postanowi przeczyta ca ksik. Wystawy s jakby zacht do bliszego zapoznania si z ksik [Walentynowicz, 1956, s. 168169].

  Autorka dokonuje take podziau wystaw. Dzieli je ze wzgldu na tre ksiki, midzy innymi na wystawy: oglne, poszczeglnych rodzajw literackich, literatury poszczeglnych narodw, literatury zwizanej zuroczy-stociami, wydarzeniami historycznymi, nowoci litera-ckich. Natomiast, biorc pod uwag dzieje i form danej ksiki, wystawy mog dotyczy: historii sztuki drukar-skiej, oprawy ksiki, zdobnictwa ksiek, starodrukw. Wedug Walentynowicz warto wystawy zaley: od jej planowego ukadu wedug pewnej myli przewodniej, od jej walorw estetycznych, a take od samej wartoci ksiek. Istotne znaczenie maj rwnie opracowane komentarze, w ktre zaopatruje si poszczeglne dziay lub eksponaty. Tablice informacyjne ikomenta-rze speniaj rol przewodnika po wystawie [Walenty-nowicz, 1956, s. 168169].

  Wanym elementem organizacji wystaw jest zadba-nie o to, by speniay cel dydaktyczno-wychowawczy. Wystawa ksiki osignie ten cel wwczas, gdy nie jest zespoem bodcw wywoujcych wraenia zmy-sowe, lecz przemawia do czytelnika zrozumia dla niego treci. Celem dydaktycznym wystawy ksiki jest

  zorientowanie czytelnika w przegldzie literatury doty-czcej pewnego tematu lub danej dziedziny wiedzy, zapoznanie z twrczoci poszczeglnych autorw, histori ksiki, literatur krajow i obc. Celem wycho-wawczym jest pobudzenie woli czytelnika (wywoanie chci czytania poszczeglnych dzie), ksztatowanie jego pogldw, budzenie uczu estetycznych, a wic oddziaywanie na czynn postaw czytelnika [Walen-tynowicz, 1956, s. 169170].

  Jacek Wojciechowski w Czytelnictwie dokonuje charak-terystyki wystaw. Pojawia si tutaj termin ekspozycja. Jednym z jej rodzajw jest wanie wystawa ksiek, czyli jedna z form pracy z czytelnikiem, ktrej istota sprowadza si do bezporedniej demonstracji ekspo-natw, uporzdkowanych w pewn cao, a celem jest wzbogacenie orientacji odbiorcw [Wojciechowski, 2000, s. 151]. W tej definicji autor nawizuje do treci zawartych w Dziaalnoci pedagogicznej bibliotekarza. Podobnie jak Walentynowicz, Wojciechowski doko-nuje podziau wystaw, jednak uywa zupenie innych kryteriw. Autor wyodrbnia trzy rodzaje wystaw:

  naukowe (konstruowane wedug wymaga aparatu naukowego, powinny opiera si na moliwie kom-pletnej dokumentacji rdowej);

  tematyczne (su do przejrzystego zasygnalizowa-nia wiadomoci);

  popularyzatorskie (podporzdkowane oglnym regu-om propagandy skutecznej).

  Wojciechowski zwraca uwag na to, e ekspozycja ksi-ek jest trudn form pracy z czytelnikiem, gdy tytu-owe karty ksiek, bd fragmenty tekstw zesta-wione razem, nie ukadaj si w zwarty i jednorodny przekaz informacyjny, a poza tym ekspozycja skonstru-owana z samych ksiek jest monotonna i mao atrak-cyjna [Wojciechowski, 2000, s. 151]. S jednak sposoby, aby ten przekaz urozmaici bd to poprzez przygoto-wanie katalogu wystawy (uytkownik nie musi wtedy robi notatek i obcia pamici), bd wprowadza-

  podzia wystaw wedug Marii Walentynowicz

  cel dydaktyczno-wychowawczy

  podzia wystaw wedug Jacka Wojciechowskiego

 • 6

  jc interesujc opraw plastyczn oraz nieksikowe eksponaty, a take elementy ekspresyjne na przykad filmy [Wojciechowski, 2000, s. 151152].

  Koczc rozwaania terminologiczne dotyczce wystaw, wartym podkrelenia jest fakt, i wikszo przytoczo-nych powyej definicji, pomimo to, e pochodzi ze r-de wydanych stosunkowo dawno (1955, 1956, 1971), jest nadal aktualna.

  Przedmiotem ekspozycji w Bibliotece KAAFM s naj-cenniejsze zbiory, bd takie, ktre dokumentuj aktu-alne wydarzenia kulturalne. Przykadem tych pierw-szych moe by wystawa prezentowana w listopadzie 2009 roku Ze zbiorw Biblioteki, na ktrej mona byo zobaczy najstarsze wydawnictwa, takie jak: Genowefa. Jedna z najpikniejszych i najczulszycj historyi starczyt-noci nowo opowiadana dla wszystkich dobrych ludzi, szczeglniey dla matek i dzieci (1836), Sownik geogra-ficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich (1882), Theatre Magazine (19221929).

  Przykadem wystawy dokumentujcej aktualne wyda-rzenia kulturalne i spoeczne bya trwajca od 2 grud-nia 2010 do 31 stycznia 2011 wystawa Chopin i kobiety zwizana z obchodami Roku Chopinowskiego. Wgab-lotach zgromadzone zostay ksiki prezentujce posta Chopina, a take korespondencje z najwaniejszymi kobietami jego ycia. Ekspozycja miaa interesujc opraw plastyczn, w gablotach obok ksiek umiesz-czone zostay naszyjniki z pere, koronki, wsteczki, patki kwiatw. Dodatkowo, w jednym zbibliotecznych pomieszcze Pokoju Pracy Grupowej, wywietlany by film Chopin. Pragnienie mioci. Na otwarciu wystawy mona byo obejrze prezentacj multimedialn 2010 Chopin oraz sprbowa ulubionych potraw Chopina: strudli, piernikw, karmelkw oraz uwielbianego przez komp