Invatamant scolar

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Invatamant scolar

 • 8/17/2019 Invatamant scolar

  1/20

  DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIE󰅢II

  SUBSECRETAR DE STAT,   Liliana Preoteasa  

  Către Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al

  municipiului București, - În aten ia inspectorului colar general i a inspectorului colar de specialitateț ș ș ș

   pentru învă ământul pre colar -ț ș

  Vă rugăm să distribui i, în toate unită ile de învă ământ pre colar,ț ț ț ș Setul de instrumente pentru  stimularea, monitorizarea i aprecierea pregătirii pentru coală a copilului pre colar,ș ș ș  pentru a fi utilizat în anul colar 20!-20" i, ulterior, să verifica i modul în care aceste instrumente sunt aplicate,ș ș ț

   precum i efectele acestora asupra cre terii calită ii procesului de predare-învă are-evaluare înș ș ț ț învă ământul pre colar#ț ș

  Director general, Director,

  Mihaela Tania Irimia Eugen Stoica

  Inspector general,   Viorica Preda

 • 8/17/2019 Invatamant scolar

  2/20

  SET DE INSTRUMENTE PENTRU STIMULAREA, MONITORIZAREA I APRECIEREAȘ PREGĂTIRII PENTRU COALĂ A COPIILOR PRE COLARIȘ Ș

  Învă area timpurie este fundamentul pentru învă area de-a lungul întregii vie i i baza bunăstăriiț ț ț ș individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile# $e aceea, învă area timpurie trebuie să fie iț ș motorul bucuriei de a învă aț   care, la rândul ei, conduce la construirea comunită ilor orientate spre aț  învă aț  , comunită i care dobândesc capacitț atea internă de a- iș   identifica iș   rezolva problemele i de aș  progresa, având ca scop calitatea vie ii fiecărui individ, în toată comple%itatea sa#ț

  &ctivitatea educativă din grădini'ă este comple%ă (i solicită forme de monitorizare i evaluare variate,ș

  multiple, adaptate la particularită'ile individuale (i de vârstă ale pre(colarilor#

  )iecare copil este un unic, iar într-o grupă e%istă *n+ copii  unicat# $e aceea, pentru fiecare este necesar să se folosească tenicile (i strategiile de comunicare (i de lucru potrivite, astfel încât ei să  beneficieze de spri.inul (i stimularea corespunzătoare pentru dezvoltarea lor optimă#

  &vând în vedere faptul că în învă'ământul pre(colar principala formă de învă'are este .ocul, educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tenici/metode de observare, monitorizare i evaluareș a progresului copilului# În acest conte%t, propunem utilizarea următoarelor metode .ocul liber, .ocul diri.at, observa'ia sistematică a copilului, conversa'ia, analiza produselor activită'ii, analiza procesului de integrare socială# $intre acestea, un loc aparte îl ocupă .ocul, observa'ia (i conversa'ia#

  1odalită'ile alternative de evaluare, care valorizează copilul (i eviden'iază aspectele formative ale  .ocului (i apreciază progresul înregistrat de copil sunt discu'iile individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin laude, încura.ări, ecusoane, medalii, .ocurile evaluative,  .ocurile de rol, lucrările practice, *metoda consemnării pe un grafic a rezultatelor cu simboluri3, pe activită'i (i preferin'e, afi(area lucrărilor, serbările, activită'i în aer liber, vizitele, e%cursiile, Programul *4coala altfel+#

  5otodată, trebuie să fim con tien i de faptul că progresul copilului trebuie în permanen'ă monitorizat,ș ț comunicat (i discutat cu familia acestuia# 6mplicarea părin'ilor ca sursă de informa'ii (i evaluatori direc'i se poate realiza prin activită'i comune părin'i  copii - educatoare3, activită'i de consiliere, prin

  discu'ii informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliuluiindividual al copilului, prin analiza agendei de comunicare cu părin'ii, prin scrisori tematice, (#a# &cest lucru a.ută familia să (tie care sunt obiectivele programului educa ional corespunzător vârstei copiluluiț lor, precum (i ce înseamnă i care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de dezvoltare alș  propriului copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta i cu stadiul anterior deș dezvoltare etc#

 • 8/17/2019 Invatamant scolar

  3/20

  - // -

  În anul colar 207-20!, pornind de la o serie de studii, rapoarte, analize i comunicări aleș ș 1inisterului 8duca iei 9a ionale 1893 sau ale unor institu ii/foruri europene/interna ionale, cu rolț ț ț ț determinant în educa ia copilului mic i în formarea profesională a cadrelor didactice, la recomandareaț ș

  189, cadrele didactice din învă ământul pre colar au utilizat o serie de instrumente care au urmăritț ș stimularea învă ării timpurii i, implicit, a bucuriei de învă a la copiii pre colari ț ș ț ș  Fi a de reflec ieș ț    iș  Fi a de evaluare a copilului pre colar ș ș  - pe cele două niveluri de vârstă 7-" ani i "-: ani3#ș

  &vând în vedere faptul că instrumentele respective au fost discutate în cadrul actictivită ilor metodiceț i, în acest conte%t, a fost analizată informa ia primită ca feed-bac; prin inspectoratele colareș ț ș

   .ude ene/6nspectoartul colar al 1unicipiului •  prima notare se va face cu culoarea ro ie, la intrarea copilului în grădini ă, în perioadaș ț

  stabilită pentru evaluarea ini ială a copiilor>ț • ultima notare se va face cu culoarea albastră, la plecarea copilului din grădini ă cătreț

  următoarea etapă, coala3, în perioada stabilită pentru evaluarea finală/sumativă aș copiilor, la sfâr it de ciclu>ș

 • 8/17/2019 Invatamant scolar

  4/20

  • între prima i ultima notare, cu o altă culoare decât cele două men ionate, educatoarea vaș ț face înregistrări ale progresului copilului, în acord cu ceea ce observă i notează înș Caietul de observa ii.ț 

  Ane& '

  (I A DE RE(EC IEȘ Ț interac iuni3ț

  6# 6958?&@ 6A98& 8$A@&5B&?8  @BP6LȚ

  6## &m reu it să interac ionez cu fiecare copil în parte, pe toată durata programului zilei#ș ț 6#2# &m reu it să ofer, fiecărui copil în parte, spri.in pentru dezvoltare personală, respectând ritmul deș învă are al acestuia#ț

  6#7# &m reu it să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă i să-l fac cunoscut i celorlal iș ș ș ț copii, pe durata programului zilnic# 6#!# &m reu it să ofer, fiecărui copil în parte, posibilitatea de a face alegerei i de a- i e%plicaș ș ș motivul/motivele care au determinat alegerea făcută# 6#"# &m reu it să spri.in, fiecare copil în parte, pentru a- i e%prima părerea cu privire la oș ș activitate/lucrare personală sau a altui coleg# 6#:# &m reu it să ascult, fiecare copil în parte, atunci când acesta i-a manifestat dorin a de a comunicaș ș ț cu mine, arătându-i că mă interesează ceea ce îmi spune i oferindu-i feed-bac; imediat#ș 6#C# &m reu it să spri.in, fiecare copil în parte, pe toată durata programului zilei, pentru a deveniș autonom i pentru a manifesta stăpânire de sine#ș 6#D# &m reu it să spri.in, fiecare copil în parte, să în eleagă importan a regulilor i respectarea lor în via aș ț ț ș ț  personală i în convie uirea cu ceilal i#ș ț ț

  66# 6958?&@ 6A98& @BP6L - @BP6L/E?AP $8 @BP66Ț

  66## &m proiectat, pe toată durata programului zilei, situa ii de învă are care să faciliteze interac iuneaț ț ț copil-copil/grup de copii# 66#2# &m reu it să observ, pe toată durata programului zilei, interac iunile pe care le are fiecare copil dinș ț grupă cu colegii lui# 66#7# &m reu it să spri.in, pe toată durata programului zilei, cel pu in un copil timid/mult preaș ț e%pansiv/cu probleme de adaptare/cu probleme de învă are etc#3 în a interac iona eficient cu colegii lui#ț ț 66#!# &m reu it să pregătesc, pentru ziua curentă, un mediu educa ional care să favorizeze interac iuneaș ț ț copil  copil/grup de copii#

  666# 6958?&@ 6A98& 8$A@&5B&?8  @BL8E6/&L 6 P?B)8F6B96 56/PG?69 6Ț Ț Ș Ț

  666## &m reu it să ini iez o discu ie cu colegii/al i speciali ti/părin ii, după înceierea programului zilei,ș ț ț ț ș ț despre progresul/problemele întâmpinate pe parcursul zilei, de către cel pu in3 un copil din grupă#ț 666#2# &m reu it să înregistrez i să transmit colegilor/altor speciali ti/părin ilor, după înceiereaș ș ș ț  programului zilei, date relevante, clare, punctuale privind progresul/problemele întâmpinate pe parcursul zilei, de către cel pu in3 un copil din grupă#ț 666#7# &m reu it să ascult ceea ce un coleg/specialist/părinte îmi împărtă e te despre un copil dinș ș ș grupă, la începutul sau la sfâr itul programului zilei, i să îi ofer feed-bac; imediat#ș ș

 • 8/17/2019 Invatamant scolar

  5/20

  Ane& )

  (i  de !*ser+re  #ti+it% iiș ț focalizare pe monitorizarea stimulării bucuriei/plăcerii de a învă aț   la vârstele mici3

  Dt Unitte de -n+% %m.ntț Grup Cdrul did#ti# sistt Titlul #ti+it% iiț Num%rul #!piil!r pre"en iț din total înscri i3ș

  Mediul edu#/i!nl

  Se +!r 0#e re0eriri #u pri+ire l

   Jucării/jocuri/centre de interes aflate la îndemâna copilului, în câmpul vizual al acestuia

   !aterialele e"puse în sala de gr