Intermediate School Level Science Glossary circuit devre circulation dolaإںؤ±m circulatory system dolaإںؤ±m

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Intermediate School Level Science Glossary circuit devre circulation dolaإںؤ±m circulatory...

 • G lo

  ss ar

  y Intermediate School Level

  Science Glossary

  English / Turkish

  Translation of Science Terms Based on the Coursework for Science Grades 6 to 8.

  Last Updated: October 2018

  THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

  This glossary is to PROVIDE PERMITTED TESTING ACCOMMODATIONS of ELL/MLL students. It should also be used for INSTRUCTION during the

  school year. The glossary may be downloaded, printed and disseminated to educators, parents and ELLs/MLLs.

  Please click here for the New York State Office of Bilingual Education and World Languages Webpage on "Assessment and Testing Accommodations"

  http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learnermultilingual-learner-assessment-testing-accommodations

 • THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

  P-16 Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education

  Office of Bilingual Education and World Languages http://www.emsc.nysed.gov/biling/

  THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

  Regents of The University

  BETTY A. ROSA, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D. ................. Bronx T. ANDREW BROWN, Vice Chancellor, B.A., J.D. ........................................................... Rochester ROGER TILLES, B.A., J.D. ................................................................................................. Great Neck LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. . ...................................................................... Beechhurst CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. . ........................................................................... Staten Island WADE S. NORWOOD, B.A. ............................................................................................... Rochester KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D. ...................................................................... Brooklyn JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D. ....................................................................................... New York JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D. .............................................................................. Monticello JUDITH CHIN, M.S. in Ed. ............................................................................................... Little Neck BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed. ........................................................... Morristown CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D. ............................................ Buffalo JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S. ............................................................................. New Hempstead NAN EILEEN MEAD, B.A. ................................................................................................ Manhattan ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S. ................................................................ Syracuse LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D. ................................................................................... New York SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S. ....................................................................................... Ithaca Commissioner of Education and President of The University MARYELLEN ELIA Executive Deputy Commissioner ELIZABETH R. BERLIN The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

  http://www.emsc.nysed.gov/biling/

 • Intermediate School Level Science Glossary

  NYS Statewide Language RBERN

  ENGLISH TURKISH

  A absorb emme acceleration hızlanma acid rain asit yağmuru action eylem adapt uyum sağlamak adaptation uyum adjust ayarlamak adult yetişkin advantage avantaj affect etkileme air hava air mass hava kütlesi air pressure hava basıncı air resistance hava direnci alternate alternatif alto alto amount miktar amphibian amfibi amplitude genlik analyze analiz etmek anatomy anatomi ancestor ata ancient eski anemometer anemometre angle açı animal hayvan Animalia Hayvanlar antibiotic antibiyotik antibody antikor appliance aygıt apply uygulamak appropriate uygun approximately yaklaşık arrange düzenlemek artery arter arthropod artropod asexual aseksüel assemble kurmak asteroid asteroid astronomer astronom atmosphere atmosfer atom atom atomic number atom numarası attract çekmek automatic otomatik available kullanılabilir axis eksen

 • Intermediate School Level Science Glossary

  NYS Statewide Language RBERN

  ENGLISH TURKISH

  B bacteria bakteriler balance denge balanced forces dengeli güçler bar graph çubuk grafik bare çıplak barometer barometre battery batarya bed yatak behavior davranış beneficial faydalı benefit faydalanmak best en iyi big bang büyük patlama binary fission ikiye bölünerek üremek biomass biyokütle bird kuş blink göz kırpma blizzard kar fırtınası block engellemek blood tissue kan dokusu blood vessel kan damarı blossom çiçek açma boil kaynamak boiling point kaynama noktası bone tissue kemik dokusu bounce zıplamak brain beyin bronchi bronşlar bundle demet buoyancy yüzme gücü buoyant force kaldırma kuvveti

  C calcium kalsiyum calculator hesap makinası calorie kalori camera kamera camouflage kamuflaj cancer kanser capillary kapiller capture yakalama carbohydrate karbonhidrat carbon (C) karbon (C) carbon dioxide (CO₂) karbondioksit (CO₂) cardiovascular system kalp damar sistemi carnivore etobur category kategori caterpillar tırtıl

 • Intermediate School Level Science Glossary

  NYS Statewide Language RBERN

  ENGLISH TURKISH cause-end-effect relationships sebep ve sonuç ilişkileri celestial uzaysal cell hücre cell cycle hücre döngüsü cell division hücre bölünmesi cell membrane hücre zarı cell theory hücre teorisi cell wall hücre duvarı cellular respiration hücresel solunum Celsius (°C) Celsius (°C) cement çimento centimeter (cm) santimetre (cm) central nervous system merkezi sinir sistemi chain zincir change değişiklik change of direction yön değişikliği change of motion hareket değişikliği change of speed hız değişikliği characteristic özellik chart çizelge chemical kimyasal chemical bond kimyasal bağ chemical change kimyasal değişiklik chemical energy kimyasal enerji chemical equation kimyasal denklem chemical property kimyasal özellik chemical reaction kimyasal reaksiyon chemical system kimyasal sistem chemical weathering kimyasal bozulma chlorophyll klorofil chloroplast kloroplast choose seçmek chromosome kromozom cinder cone volcano volkan konisi circuit devre circulation dolaşım circulatory system dolaşım sistemi cirro- siro cirrus cloud sirüs bulutu classification sınıflandırmak classify sınıflandırmak climate iklim cloning klonlama cloud bulut coal kömür code kod cold front soğuk hava kütlesi collect toplamak collide çarpışmak

 • Intermediate School Level Science Glossary

  NYS Statewide Language RBERN

  ENGLISH TURKISH color renk column sütun comet kuyruklu yıldız comfortable rahat communicate iletişim kurmak community toplum compare karşılaştırmak compass pusula competition rekabet complex carbohydrate kompleks karbonhidrat compose oluşturma composite volcano bileşik volkan composition bileşim compost pile kompost yığını compound bileşik compound microscope bileşik mikroskop compress sıkıştırmak compression sıkıştırma computer bilgisayar conclude sonuca varma conclusion sonuç condensation yoğunlaşmak condense yoğunlaşma condition durum conduct iletme conduction iletim conductors iletkenler consequences sonuçlar conservation koruma conservation of energy enerji koruma conservation of mass kitle koruma conserve koruma consist of içermek consistent tutarlı constant sabit construct oluşturmak consumer tüketici contain içermek container kap content içerik continent kıta contrast kontrast control kontrol controlled experiment kontrollü deney convection ısı yayılması coordinate koordinat coordination koordinasyon core merkez covalent bond kovalan bağ

 • Intermediate School Level Science Glossary

  NYS Statewide Language RBERN

  ENGLISH TURKISH create yaratmak crest sırt crop ürün crust kabuk crystal kristal crystallization kristalizasyon cubic kübik cubic centimeter kübik santimetre cure iyileştirme cycle döngü cytoplasm sitoplazma

  D daily günlük dam baraj data veriler data table veri tablosu daughter cell yavru hücre daylight gün ışığı decay bozunma decomposer çürütücü decrease azalma defend savunmak deficient eksik define tanımlamak definite kesin delta delta density yoğunluk dependent variable bağımlı değişken deposition birikme derived türetilmiş descend köken alma descendants soyundan gelen describe tanımlamak desert çöl desi